استخدام وزارت نیرو – اردیبهشت 94

اطلاعات بیشتر

آزمون استخدام وزارت نیرو در سال ۹۴

جهت ورود به صفحه اصلی استخدامی وزارت نیرو اینجا کلیک کنید


شركت هاي وابسته (غير دولتي) زير مجموعه شركتهاي مادر تخصصي توانير و مهندسي آب و فاضلاب كشور، در راستاي تحقق اهداف و وظايف خود و با استناد به مجوزهاي استخدامي صادره بر اساس موافقت مجمع عمومي شركت هاي وابسته (غير دولتي)، تعداد ۱۷۹۶نفر را از بين فارغ التحصيلان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي مورد تاييد وزارت علوم تحقيقات و فناوري، از طريق برگزاري آزمون كتبي، مصاحبه و گزينش، در صورت كسب نمره حدنصاب به ترتيب از بالاترين نمره استخدام مي كنند (كسب حداقل ۵۰٪ امتياز آزمون كتبي عمومي الزامي است).

برنامه زمانبندی آزمون استخدامی مورخ ۳۱/۲/۹۴ شرکتهای وابسته ( غیر دولتی )

جهت دانلود نمونه سوالات (عمومی و تخصصی) استخدامی وزارت نیرو اینجا کلیک کنید 

الف) برای مشاهده نیازهای استخدامی شرکتها،به جداول شماره ۲،۳و۴ دفترچه راهنمای آزمون مراجعه نمایید.

ب) شرايط عمومي:
۱- داشتن تابعيت ايران
۲- انجام خدمت دوره ضرورت يا معافيت قانوني دائم براي آقايان
۳- عدم اعتياد به مواد مخدر و دخانيات
۴- نداشتن سابقه محكوميت جزايي مؤثر
۵- داشتن سلامت جسماني و رواني و توانايي براي انجام كاري كه استخدام مي شوند
۶- اعتقاد به دين مبين اسلام يا يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
۷- التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
۸- دارا بودن شرايط احراز شغل متناسب با جداول نيازهاي استخدامي موضوع بند الف
۹- عدم منع قانوني براي استخدام و نداشتن تعهد خدمتي به ديگر سازمان ها
۱۰- احراز صلاحيت هاي عمومي به تأييد گزينش پس از قبولي در آزمون كتبي و مصاحبه

جهت دانلود نمونه سوالات (عمومی و تخصصی) استخدامی وزارت نیرو اینجا کلیک کنید 

ج) شرایط اختصاصی:

۱- داشتن مدرك تحصيلي متناسب با مقطع، رشته و گرايش تحصيلي اعلام شده در جداول نيازهاي استخدامي
۲- داشتن شرايط سني به شرح زير :
-حداكثر ۲۸ سال براي مقطع كارداني (متولدين بعد از تاريخ ۱۳۶۶/۲/۳۱)
-حداكثر ۳۰ سال براي مقطع كارشناسي (متولدين بعد از تاريخ ۱۳۶۴/۲/۳۱ )
-حداكثر ۳۲ سال براي مقطع كارشناسي ارشدو بالاتر (متولدين بعد از تاريخ ۱۳۶۲/۲/۳۱ )

جهت دانلود نمونه سوالات (عمومی و تخصصی) استخدامی وزارت نیرو اینجا کلیک کنید 

تذكرات :
۱- موارد زير به شرط ارائه تأييديه معتبر از مراجع ذيصلاح به حداكثر سن افزوده مي شود:
الف-جانبازان، آزادگان، رزمندگان داراي ۶ماه متوالي يا ۹مـاه متنـاوب خـدمت در جبهـه، افـراد خـانواده معظـم شـهدا (همسر، فرزندان، بـرادر و خـواهر شـهيد)، جانبـازان، آزادگـان و مفقودالاثرهـا (همسـر و فرزنـدان) وهمسـر و فرزنـدان رزمنـدگاني كـه ۶مـاه متــوالي يـا ۹مـاه متنــاوب بـه طـور داوطلبانـ هدر جبهــه هـاي نبـرد حــق عليـه باطـل خــدمت نمودهاند، حداكثر به مدت پنج سال.
ب – مدت انجام خدمت سربازي، حداكثر به مدت ۲۴ماه.
ج – سابقه كار مفيد و مرتبط در صنعت آب و برق حداكثر ۸ سال (۹۶ ماه)، مشروط به ارائه تاييديه سازمان مربوط و گواهي پرداخت حق بيمه به سازمانهاي بيمه معتبر.
۲-داوطلباني ميتوانند نسبت به ثبت نام و شركت در آزمون اقدام نمايند كه تا تاريخ برگزاري آزمون(۹۴/۰۲/۳۱) فارغ التحصيل شده و خدمت وظيفه آنها پايان يافته و يا معافيت آنها قطعي شده باشد. لازم بهذكر است گواهي فراغت از تحصيل داوطلبان، كارت مربوط به وضعيت نظام وظيفه و تائيديه هاي مربوط به جدول شماره۱، بايستي حداكثر تا روز تطبيق مدارك آماده و صادر شده ب اشد و به همراه ساير تأييديه ها در موعد مقرر ارائه گردد. هر يك از داوطلبان كه به هنگام ثبت نام ، اطلاعات نادرست و جعلي ارائه نموده و به سبب اين اطلاعات پذيرفته شوند، هر زم ان كه غير واقعي بودن اطلاعات مشخص شود، قبولي ايشان ملغي بوده و به لحاظ طولاني نمودن فرآيند استخدام ، اقدام لازم طبق قوانين و مقررات به عمل خواهد آمد.

۳- سي درصد (۳۰% ) از كل نيازهاي استخدامي به ايثارگران و رزمندگان واجد شرايط به ترتيب زير اختصاص مي يابد كه افراد واجد شرايط مي بايست در آزمون شركت نموده و در بين خود به رقابت بپردازند. انتخاب اين داوطلبان در سقف سهميه تعيين شده، به ترتيب نمره مكتسبه انجام
خواهد شد.
۳-۱- بيست و پنج درصد (۲۵% ) به جانبازان، آزادگان و رزمندگان فاقد شغل (با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانهدر جبههها)،همسر و فرزندان شهدا ء و جانبازان بيست و پنج درصد (۲۵% ) و بالاتر،همسر و فرزندان آزادگان با مدت اسارت يك سال و ب الاتر اختصاص مييابد.
۳-۲- پنج درصد (۵%) سهميه استخدامي به همسر و فرزندان جانبازان زير بيست و پنج درصد (۲۵%) و آزادگان با مدت اسارت كمتر از يك سال و خواهر و برادر شهيد و همسر و فرزندان رزمندگان (با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبه هها) اختصاص مي يابد.
توضيح: مرجع صدور تاييديه معتبر براي ايثارگران (جانبازان و آزادگان، فرزندان آنها و فرزندان شهدا) بنياد شهيد و امور ايثارگران و براي رزمندگان سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ميباشند.
۳-۳- استخدام مازاد بر سي درصد (۳۰ %) سهميه ا يثارگران از طريق رقابت با ساير داوطلبان آزاد واجد شرايط صورت خواهد گرفت لذا افرادي كه به هر دليلي نتوانند از سهميههاي مربوط به ايثارگران برخوردار شوند، مي بايستي مشابه ساير داوطلبان به رقابت بپردازند.

۴- متقاضيان استفاده از سهميههاي ۲۵% و ۵% ايثارگران لازم است نسبت به ارائه تاييديه از بنياد شهيد و امور ايثارگران مبني بر دارا بودن شرايط لازم جهت استفاده از سهميه مذكور اقدام نمايند.
۴-معلولان عادي مشروط بر دارا بودن شرايط احراز شغل مورد نظر به ترتيب نمره مكتسبه از ۳ درصد سهميه هاي قانوني برخوردار ميگردند. ارائه گواهي از سازمان بهزيستي و حسب مورد از مراجع ذيربط براي معلولان عادي در زمان بررسي مدارك الزامي است.
توضيح ۱: ايثارگران و رزمندگان عزيز و معلولان محترم مشمول بند ۳ و ۴، از شرط كسب حد نصاب نمره ۵۰ درصد آزمون عمومي معاف مي باشند.
توضيح ۲: معلولان محترم كه مشكل بينايي يا حركتي دارند جهت تامين منشي با شماره تلفن مجري آزمون (مندرج در جدول شماره ۶) مربوط به شركت انتخابي خود تماس حاصل نمايند. بديهي است در غير اينصورت امكان ارائه تسهيلات مربوطهدر روز برگزاري آزمون ميسر نخواهد بود .
۵- پس از كسر سهميه هاي فوق الذكر، باقيمانده ظرفيت استخدامي به آزمون داوطلبان بصورت آزاد اختصاص مييابد.
ضمناً داوطلبان واجد شرايط مندرج در جدول شماره ۱، با ارائه مستندات مورد تائيد، ضرايب تعيين شده در آزمون كتبي ( آزمون اختصاصي ) آنان اعمال گرديده و سپس نتايج مربوطه محاسبه خواهد شد.

جهت دانلود نمونه سوالات (عمومی و تخصصی) استخدامی وزارت نیرو اینجا کلیک کنید 

جهت مشاهده جدول ضرایب اینجا کلیک کنید

نكته ۱: ضرايب مندرج در جدول شماره ۱ (بجز رديف ۴ )، صرفاً شامل كاركنان صنعت آب و برق ميباشد.
نكته۲: بديهي است صرفاً يكي از ضرايب جدول شماره ۱ (بالاترين ضريب) به داوطلبان مشمول تعلق خواهد گرفت.
ايثارگران، رزمندگان و معلولان محترم مشمول بند ۳ و ۴، در صورت داشتن يكي از شرايط پنجگانه جدول شماره ۱، فقط در زمان رقابت با ساير داوطلبان آزاد، از ضريب مربوط بهره مند خواهند شد.
۶- انتخاب داوطلبان استخدامي براي انجام مصاحبه تخصصي حداكثر به ميزان ۲ برابر ظرفيت مورد نياز، از ميان افرادي كه حد نصاب نمره آزمون عمومي تعيين شده را كسب كردهاند، به ترتيب بالاترين نمره آزمون كتبي (مجموع نمره آزمون عمومي و تخصصي) انجام و اسامي آنان در سايت آزمون اعلام خواهد شد.

۷- انتخاب كليه افراد پذيرفته شده، با رعايت بندهاي فوق الذكر و با اولويت داوطلبان بومي هر استان به ترتيب امتياز مكتسبه در آزمون كتبي مي باشد. بومي به فردي اطلاق ميشود كه حداقل داراي يكي از ويژگي هاي زير باشد:
الف) محل تولدداوطلب با استان مورد تقاضا براي استخدام يكي ب اشد.
ب) حداقل پنج سال از سنوات تحصيلي قبل از دانشگاه داوطلب (ابتدايي، راهنمايي يا دبيرستان) به صورت پيوسته دراستان مورد تقاضا طي شده باشد.
ج) همسر و فرزندان پرسنل نيروهاي مسلح كه استان محل تولد همسر يا پدر (شاغلين نيروهاي مسلح) و يا محـل سـكونت كنـوني آنان (در خصوص بازنشستگان نيروهاي مسلح) در استان مورد تقاضاي شغل باشد.
د) حداقل سه سال تمام سابقه كار تمام وقت در دستگاههاي اجرايي استان مـورد تقاضـا بـراي اسـتخدام بـا پرداخت حق بيمهداشته باشند.
نكته مهم: لازم به ذكر است قبول شدگان نهايي، ملزم به سپردن تعهد محضري خدمت در شهر مشخص شده از طرف شركت ميباشند.
۸- در صورتي كه داوطلبي با مدارك تحصيلي غير مرتبط و يا پايينتر از مقاطع تحصيلي اعلام شده در آگهي، در آزمون شركت نمايد، از استخدام و ادامه اشتغال وي در هر مرحله ممانعت به عمل خواهد آمد.
۹- انتخاب نهايي پذيرفته شدگان پس از قبولي در آزمون (عمومي و تخصصي) و طي مراحل مصاحبه و گزينش ميسر ميباشد. ضمناً اسامي پذيرفته شدگان نهايي پس از تأييد مراجع ذيصلاح، از طريق سايت آزمون به اطلاع داوطلبان خواهد رسيد.
۱۰- مسئوليت ن اشي از عدم رعايت دقيق ضوابط و شرايط اعلام شده در متن آگهي و يا ا رسال (اعلام) مدارك به صورت ناقص، بر عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل آزمون، مصاحبه و جذب، محرز شود كه داوطلب به اشتباه يا به عمد اطلاعات خلاف واقع داده و يا فاقد شرايط مندرج در آگهي است، از انجام مراحل بعدي محروم گرديده و حتي در صورت صدور حكم استخدامي، حكم مزبور لغو و بلااثر ميگردد

 جهت دانلود نمونه سوالات (عمومی و تخصصی) استخدامی وزارت نیرو اینجا کلیک کنید 

د ) مواد آزمون :
الف) مواد آزمون توانمنديهاي عمومي شامل:
۱- زبان و ادبيات فارسي۲- زبان انگليسي عمومي ۳- رياضي و آمار مقدماتي ۴- فن آوري اطلاعات ۵- معارف اسلامی* ۶- اطلاعات سياسي ، اجتماعي و مباني قانوني ميباشد.
*اقليت هاي ديني از پاسخ گويي به سوالات معارف اسلامي معاف مي باشند و امتياز آن در ساير مواد آزمون توزيع خواهد شد.
ب) سوالات آزمون تخصصي بر اساس رشتههاي شغلي طراحي ميگردد.
مواد (دروس) هر يك از رشته هاي شغلي و جزئيات مربوط در روز شروع ثبت نام در اختيار داوطلبان قرار خواهد گرفت.

جهت دانلود نمونه سوالات (عمومی و تخصصی) استخدامی وزارت نیرو اینجا کلیک کنید 

هـ ) چگونگي ثبت نام:
داوطلبان گرامي پس از مطالعهدقيق شرايط منـدرج در ايـن دفترچـه مـي تواننـد از صـبح روز سـه شـنبه مـورخ ۱۳۹۴/۰۲/۰۱حـداكثر تــا سـاعت ۲۴ روز پــنجشـنبه مــورخ۱۳۹۴/۰۲/۱۰از طريـق سـايت اينترنتــي www.azmoon-niroo.ir اقدام به ثبت نام در آزمون نمايند.
۱-داوطلبان ميبايست مبلغ ۲۵۰/۰۰۰ ( دويست و پنجاه هزار) ريال را بهعنوان هزينه شـركت در آزمـون
از طريق درگاه اينترنتي موجود در صفحه ثبت نام (سامانه خريد كارت ثبت نام) و با استفاده از كـارتهـاي بـانكي عضـو شبكه شتاب و الزامات آن مانند رمز دوم كارت و كد cvv2 پرداخت نمايند.
توضيح ۱: ايثارگران ۵۰ درصد مبلغ فوق الذكر را مي پردازند و فرزندان شاهد از پرداخت كـل مبلـغ مزبـور معـاف ميباشند.
توضيح ۲: با توجه به الزام پرداخت مبلغ مذكور به علت ثبت نام اينترنتي، واجدين شرايط (ايثـارگران) مـيبايسـت مبلغ مذكور را واريز و پس از هماهنگي و تائيد بنياد شهيد و امور ايثارگران، مبلغ واريزي به ايشـان قابـل اسـترداد خواهد بود.
۲- به داوطلبان محترم توصيه مي شودكه شخصاً اقدام به ثبت نـام در آزمـون نمـوده و قبـل از
شروع به انجام ثبت نام اينترنتي، جـداول نيازهـاي اسـتخدامي (جـداول شـماره ۳ ، ۲و ۴ ايـن دفترچه)، راهنماي نحوه ثبتنام و مدرك تحصيلي مورد نيازدر رشته شغلي مربوط را كاملاً مطالعـه نموده و فايل رايانهاي عكس خود را با توجه به جزئيات اعلام شدهدر بنـد ” و” ذيـل الـذكر آمـاده نمايند. پيگيري مراحل بعدي ثبت نام مانند نحوهدريافت كارت ورود به جلسه آزمون، زمان و مكان برگزاري آزمون و اطلاعيههاي صادره كه از طريق سـايت اينترنتـي www.azmoon-niroo.ir اطلاع رساني خواهد شد، الزامي بوده و مسئوليت آن به عهدهداوطلب مي باشد.
۳- بديهي است ثبت نام در ساعات كم ترافيك، به مرور زمان و قبـل از روزهـاي پايـان مهلـت،
سهولت بيشتري را به همراه خواهد داشت. ضمناً توصيه مي شود جهـت داشـتن فرصـت كـافي، ثبت نام به روزهاي آخر موكول نشود. شايان ذكر است ويرايش اطلاعات فقط براي يك مرتبه و به مـدت ۲ روز از از صــبح روز شــنبه مــورخ۱۳۹۴/۰۲/۱۲حــداكثر تــا ســاعت ۲۴ روز يــكشــنبه مورخ۱۳۹۴/۰۲/۱۳امكان پذيرخواهد بود.
۴- قابل ذكر است مهلت ثبت نام به هيچ وجه تمديد نخواهد گرديد.

جهت دانلود نمونه سوالات (عمومی و تخصصی) استخدامی وزارت نیرو اینجا کلیک کنید 

و) راهنماي ثبت نام :
۱- داوطلبان پس از ورود به سايت آزمون، ابتدا بايد اقدام به خريد كارت ثبت نام از طريق سـامانه مربـوط نماينـدو پس از خريد كارت، با توجه به شمارهي سريال ۱۴ رقمي كهدر اختيارشان قرار ميگيرد، اقدام بـه ثبـت نـام نمايند.
۲- از تايپ لاتين اطلاعات خودداري نماييد.
۳- هنگام درج اطلاعات، كليد (Caps Lock) صفحه كليد خاموش باشد.
۴- از زدن كليد (Enter) درهنگام درج اطلاعات خودداري نموده و براي جـدا كـردن كلمـات از يكـديگر، از كليـد فاصله(Space) استفاده نماييد.
۵- تكميل اطلاعات كليه فيلدها الزامي است.
۶- كد ملي خود را به صورت كامل (با درج صفر) و بدون خط تيره وارد نماييد.
۷- براي الصاق عكس، از فايل اسكن شده عكس پرسنلي ۳×۴ (تمام رخ، زمينه روشن و جديد )، با فرمـت JPG و با حجم حداكثر۴۰ كيلوبايت استفاده نماييد.
۸- در انتهاي فرم ثبت نام، فيلد مربوط به شماره بازيابي كه از نـوع عـددي و ۵ رقمـي مـي باشـد را بـه دلخـواه تكميل و آن را يادداشت نماييد. در صورت فراموش كردن شماره رهگيري ثبت نام، با استفاده از اين شـماره بـه همراه كد ملي و شماره شناسنامه مي توانيد شماره رهگيري خود را بازيابي نماييد لذا تا پايـان مراحـل آزمـون از اين شماره كاملاً مراقبت نماييد.
۹- پس از تكميل نمودن اطلاعات، شماره رهگيري ارائه شده را يادداشت نماييـد. ضـمناً امكـان چـاپ اطلاعـات وجود دارد.

جهت دانلود نمونه سوالات (عمومی و تخصصی) استخدامی وزارت نیرو اینجا کلیک کنید 

ز) توزيع كارت ورود به جلسه و زمان برگزاري آزمون:
۱- ارائـه كـارت ورود بــه جلسـه آزمــون بـه صــورت اينترنتــي و از طريـق ســايت www.azmoon-niroo.ir در تاریخ های  ۹۴/۲/۲۹ و ۹۴/۲/۲۸ انجام خواهد پذیرفت/
۲- آزمون در روز پنجشنبه مورخ ۹۴/۲/۳۱ برگزار خواهد شد، ساعت و آدرس حـوزه آزمـون بـر روي كـارت ورود به جلسه آزمون درج خواهد گرديد.
نكته: از آنجا كه ممكن است در برخي از مناطق آزمون در دو نوبت صـبح و بعـدازظهر برگـزار گـردد لـذا لازم اسـت داوطلبان پيش بيني لازم در اين خصوص را داشته باشند.
۳– ارائه كارت ورود به جلسه آزمون (چاپ شده بر روي كاغذ) هنگام ورود به حوزه الزامـي اسـت.
بديهي است در غير اينصورت از ورودداوطلب به حوزه آزمون جلوگيري بعمل خواهد آمد.

موارد قابل توجه:
۱- در هر يك از رشتههاي شغلي امتحاني (مشخص شده در جداول نيازهاي استخدامي) صرفاً فارغ التحصيلان همان رشته، گرايش و مقطع ميتوانند شركت كنند و پذيرش ديگر رشتهها يا گرايشها و يا مقطع بالاتر يا پايينتر امكانپذير نميباشد.
۱-۱- افرادي كه داراي مدرك تحصيلي ن اپيوسته در مقطع كارشناسي و بالاتر ميباشند، اجازه شركت در آزمون رشتههاي شغلي تكنسيني و كمك كارشناسي را ندارند و در صورت كتمان موضوع، بدون داشتن هرگونه حق اعتراض، قبولي ايشان در هر مرحله از آزمون ملغي اعلام خواهد شد.
۱-۲- دروس آزمون با توجه به ويژگيها و نيازهاي هر يك از رشته هاي شغلي و همچنين تنوع رشته هاي تحصيلي مجاز تعيين گرديده است.
۲- پذيرش داوطلبان با توجه به مقطع، رشته و گرايش تحصيلي ذكر شده در هنگام ثبتنام صورت مي پذيرد. مسئوليت صحت و سقم اين موارد و ارائه اصل مدارك مورد ادعا به عهده داوطلب خواهدبود.
۳– دارندگان مدرك تحصيلي معادل، صادره از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي كشور كه در آزمون جامع سازمان سنجش آموزش كشور شركت نموده و قبول شدهاند و سازمان مذكور براي آنان گواهينامه مبني بر امكان ادامه تحصيل در مقطع بالاتر تحصيلي با ارزش علمي صادر نموده، به شرط رعايت كليه شرايط و ضوابط مندرج در اين اطلاعيه مجاز به ثبت نام در آزمون ميباشند.
۴ – قبولي در آزمون كتبي به منزله استخدام قطعي نبوده بلكه موكول به موفقيت داوطلبان در مراحل بعدي شامل مصاحبه، گزينش، معاينات پزشكي و اخذ عدم سوء پيشينـه از مراكز ذيصـلاح ميباشـد.
۵ – پذيرفتهشدگان نهايي ميبايستي آمادگي خدم ت و اشتغال به كار درهر يك ا ز شهرهاي استان حوزه فعاليت شركت مورد نظر كه در جداول نياز هاي استخدامي تعيين شده است را داشتـه باشند و موظف به سپردن پانزده (۱۵) سال تعهد خدمتي به صورت محضري در رشته شغلي و محل خدمت تعيين شده، به شركت مي باشند.

۶ -در اين آزمون، هر داوطلب مي تواند صرفاً براي يك رشته شغلي در يك شركت ثبت نام
نمايد.

 جهت دانلود نمونه سوالات (عمومی و تخصصی) استخدامی وزارت نیرو اینجا کلیک کنید 

جهت مشاهده دفترچه آزمون اینجا کلیک نمایید

جهت ورود به صفحه اصلی استخدامی وزارت نیرو اینجا کلیک کنیداگر دیدگاهی در باره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خودتون رو در سایت درج کنید.

لطفا کمی صبر کنید...

 • توجه: کاربران گرامی، مشکلات موجود در بخش ارسال دیدگاه ها رفع گردیده است. از صبر و همراهی شما در طی این مدت سپاسگزاریم
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال : دوشنبه ۳۰ اسفند ۹۵

  ساعت ارسال : ۱۴:۳۱

  کد دیدگاه : 1149820

  ادمین گرامی اعضای محترم سایت ایران استخدام سال نو همگی مبارک باشه ان شاءالله سال خوبی داشته باشیم درکنار هم (:heart:)
  همکاران آینده سال نو شماهم مبارک باشه انشاالله بعد تعطیلات نتیجه رو بزنن (:heart:)

  پاسخ دهید
 • نویسنده : ایوب خواجه عطا

  تاریخ ارسال : یکشنبه ۲۹ اسفند ۹۵

  ساعت ارسال : ۱۰:۳۶

  کد دیدگاه : 1149280

  دوستانی که ثبت نام کردن برارشته شغلی مهندس ساختمان،شرکت توزیع برق بندرعباس؛کسی هست؟!اگه امکان داره یک نفراعلام حضورکنه بنده کارضروری دارم باهاشون
  باتشکر

  پاسخ دهید
  • نویسنده : یه شرکت کننده

   تاریخ ارسال : یکشنبه ۲۹ اسفند ۹۵

   ساعت ارسال : ۱۳:۴۳

   کد دیدگاه : 1149366

   سوالتو بپرس شاید کسی بدونه….ادمین نمیزاره شماره تماس یا ایمیل باشه تو کامنت….

   پاسخ دهید
   • نویسنده : ایوب خواجه عطا

    تاریخ ارسال : یکشنبه ۲۹ اسفند ۹۵

    ساعت ارسال : ۱۴:۰۶

    کد دیدگاه : 1149372

    خواستم بپرسم آیااین بنده خدایی که امسال برارشته ی شغلی مهندس ساختمان شرکت توزیع آزمون داده،امسال هم ثبت نام کرده؟؟؟وچراپارسال قبول نگذشته؟برادرس طراحی ساختمان های فولادی وبتنی آیاازآیین نامه مقررات ملی هم سوال اومده بوده؟؟؟
    دوستانی که کامنت حقیررومیبینن ممنون میشم راهنمایی بفرمایید
    باتشکر

    پاسخ دهید
    • نویسنده : یه شرکت کننده

     تاریخ ارسال : دوشنبه ۳۰ اسفند ۹۵

     ساعت ارسال : ۰۰:۱۶

     کد دیدگاه : 1149628

     تو نیروگاه بندر پارسال( اردیبهشت ۹۴) یه نفر تکنسین ساختمان توی استخدامی ش بود ، ولی توی لیست مصاحبه اصلا گروه تکنسین ساختمان نبودش !

     پاسخ دهید
     • نویسنده : ایوب خواجه عطا

      تاریخ ارسال : دوشنبه ۳۰ اسفند ۹۵

      ساعت ارسال : ۰۹:۵۵

      کد دیدگاه : 1149723

      برادرعزیز؛من توپستم گفتم شرکت توزیع بندرنه نیروگاه (:don-t_mention:)

      پاسخ دهید
     • نویسنده : ناشناس

      تاریخ ارسال : دوشنبه ۳۰ اسفند ۹۵

      ساعت ارسال : ۱۲:۲۱

      کد دیدگاه : 1149773

      دوست عزیز لطفا از چیزی که اطلاع ندارید صحبت نکنید و دیگران رو هم به شک و اشتباه نیندازید من خودم تو روز مصاحبه وقتی ساختمان ها رو برای تحویل مدارک صدا میزدند دیدم دونفر بودند

      پاسخ دهید
      • نویسنده : یه شرکت کننده

       تاریخ ارسال : دوشنبه ۳۰ اسفند ۹۵

       ساعت ارسال : ۱۳:۱۹

       کد دیدگاه : 1149798

       منظور بنده تکنسین ساختمان بود…. که جزو لیست مصاحبه نبود…

       مهندس = حداقل مدرک تحصیلی : کارشناسی

       تکنسین = کاردانی ( فوق دیپلم )

      • نویسنده : ناشناس

       تاریخ ارسال : دوشنبه ۳۰ اسفند ۹۵

       ساعت ارسال : ۱۹:۴۰

       کد دیدگاه : 1149925

       منظور بنده هم دقیقا تکنسین ساختمان بود که هم تو لیست مصاحبه ها بود هم روز مصاحبه من اون دونفر رو دیدم

 • نویسنده : یه شرکت کننده

  تاریخ ارسال : شنبه ۲۸ اسفند ۹۵

  ساعت ارسال : ۱۳:۴۴

  کد دیدگاه : 1148887

  ازمون اردیبهشت 94 بندر ، دانشگاه هرمزگان که بیرون شهر بودش…..استخدامی شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان

  پاسخ دهید
  • نویسنده : ایوب-خواجه عطا

   تاریخ ارسال : شنبه ۲۸ اسفند ۹۵

   ساعت ارسال : ۲۳:۳۳

   کد دیدگاه : 1149168

   دوستانی که ثبت نام کردن برارشته شغلی مهندس ساختمان،شرکت توزیع برق بندرعباس؛کسی هست؟!اگه امکان داره یک نفراعلام حضورکنه بنده کارضروری دارم باهاشون
   باتشکر

   پاسخ دهید
   • نویسنده : یه شرکت کننده

    تاریخ ارسال : یکشنبه ۲۹ اسفند ۹۵

    ساعت ارسال : ۱۰:۵۵

    کد دیدگاه : 1149286

    سوالتو بپرس شاید کسی بدونه….ادمین نمیزاره شماره تماس یا ایمیل باشه تو کامنت….

    پاسخ دهید
 • نویسنده : ایوب خواجه عطا

  تاریخ ارسال : پنجشنبه ۲۶ اسفند ۹۵

  ساعت ارسال : ۲۳:۱۱

  کد دیدگاه : 1147858

  سلام دوستان
  کسی میدونه آزمون وزارت نیروتواستان هرمزگان که توبندرعباسه کجابرگزارمیشه معمولا؟!دانشگاه آزادیاجای دیگه؟!باتشکر

  پاسخ دهید
  • نویسنده : ناشناس

   تاریخ ارسال : جمعه ۲۷ اسفند ۹۵

   ساعت ارسال : ۰۷:۵۲

   کد دیدگاه : 1148050

   جاش که دقیق معلوم نیس .آزمون 94 دانشگاه دولتی وپیام نور بود.

   پاسخ دهید
   • نویسنده : ایوب-خواجه عطا

    تاریخ ارسال : جمعه ۲۷ اسفند ۹۵

    ساعت ارسال : ۲۳:۳۱

    کد دیدگاه : 1148598

    یعنی منظورتون دانشگاه هرمزگانه ازدانشگاه دولتی؟؟؟پیام نورهم که …

    پاسخ دهید
    • نویسنده : ناشناس

     تاریخ ارسال : شنبه ۲۸ اسفند ۹۵

     ساعت ارسال : ۰۹:۴۵

     کد دیدگاه : 1148756

     دانشگاه هرمزگان که تو جاده میناب هس دیگه چ جوری بگم.به نظر من باید تمرکز رو گذاشت رو مطالعه کردن جای آزمون اصلا مهم نیس

     پاسخ دهید
 • نویسنده : ایوب خواجه عطا

  تاریخ ارسال : پنجشنبه ۲۶ اسفند ۹۵

  ساعت ارسال : ۲۳:۱۰

  کد دیدگاه : 1147857

  سلام دوستان خوبم؛
  کسی میدونه آزمون وزارت نیروتواستان هرمزگان که توبندرعباسه کجابرگزارمیشه معمولا؟!دانشگاه آزادیاجای دیگه؟!باتشکر

  پاسخ دهید

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...