اطلاعات بیشتر

آگهی های استخدام روز یزد (نیازمندی های استان یزد)

دریافت آگهی های استخدامی مهم در گوشی و ایمیل شما به محض انتشار، اینجا کلیک نمایید

استخدام روز استان یزد – بهمن 96
روزنامه استخدامی شهر و استان یزد | دوشنبه 2 بهمن 96 جهت مشاهده آگهی های استخدام روز شهر یزد اینجا کلیک نمایید

ورود بـه کــــــــانال تلگــــــــرام

روزنامه استخدامی شهر و استان یزد | چهارشنبه 4 بهمن 96
روزنامه استخدامی شهر و استان یزد | یکشنبه 8 بهمن 96
روزنامه استخدامی شهر و استان یزد | سه شنبه 10 بهمن 96
روزنامه استخدامی شهر و استان یزد | شنبه 14 بهمن 96
روزنامه استخدامی شهر و استان یزد | دوشنبه 16 بهمن 96
روزنامه استخدامی شهر و استان یزد | چهارشنبه 18 بهمن 96
روزنامه استخدامی شهر و استان یزد | شنبه 21 بهمن 96
روزنامه استخدامی شهر و استان یزد | چهارشنبه 25 بهمن 96
روزنامه استخدامی شهر و استان یزد | شنبه 28 بهمن 96
در حال انتشار…
استخدام روز استان یزد – دی 96
روزنامه استخدامی شهر و استان یزد | یکشنبه 3 دی 96 جهت مشاهده آگهی های استخدام روز شهر یزد اینجا کلیک نمایید

ورود بـه کــــــــانال تلگــــــــرام

روزنامه استخدامی شهر و استان یزد | چهارشنبه 6 دی 96
روزنامه استخدامی شهر و استان یزد | یکشنبه 10 دی 96
روزنامه استخدامی شهر و استان یزد | چهارشنبه 13 دی 96
روزنامه استخدامی شهر و استان یزد | یکشنبه 17 دی 96
روزنامه استخدامی شهر و استان یزد | چهارشنبه 20 دی 96
روزنامه استخدامی شهر و استان یزد | یکشنبه 24 دی 96
روزنامه استخدامی شهر و استان یزد | سه شنبه 26 دی 96
روزنامه استخدامی شهر و استان یزد | شنبه 30 دی 96
استخدام روز استان یزد – آذر 96
روزنامه استخدامی شهر و استان یزد | چهارشنبه 1 آذر 96 جهت مشاهده آگهی های استخدام روز شهر یزد اینجا کلیک نمایید

ورود بـه کــــــــانال تلگــــــــرام

 

روزنامه استخدامی شهر و استان یزد | شنبه 4 آذر 96
روزنامه استخدامی شهر و استان یزد | سه شنبه 7 آذر 96
روزنامه استخدامی شهر و استان یزد | شنبه 11  آذر 96
روزنامه استخدامی شهر و استان یزد | دوشنبه 13 آذر 96
روزنامه استخدامی شهر و استان یزد | شنبه 18 آذر 96
روزنامه استخدامی شهر و استان یزد | دوشنبه 20 آذر 96
روزنامه استخدامی شهر و استان یزد | چهارشنبه 22 آذر 96
روزنامه استخدامی شهر و استان یزد | شنبه 25 آذر 96
روزنامه استخدامی شهر و استان یزد | دوشنبه 27 آذر 96
روزنامه استخدامی شهر و استان یزد | چهارشنبه 29 آذر 96
استخدام روز استان یزد – آبان 96
روزنامه استخدامی شهر و استان یزد | دوشنبه 1 آبان 96 جهت مشاهده آگهی های استخدام روز شهر یزد اینجا کلیک نمایید

ورود بـه کــــــــانال تلگــــــــرام

روزنامه استخدامی شهر و استان یزد | چهارشنبه 3 آبان 96
روزنامه استخدامی شهر و استان یزد | یکشنبه 7 آبان 96
روزنامه استخدامی شهر و استان یزد | سه شنبه 9 آبان 96
روزنامه استخدامی شهر و استان یزد | شنبه 13 آبان 96
روزنامه استخدامی شهر و استان یزد | سه شنبه 16 آبان 96
روزنامه استخدامی شهر و استان یزد | شنبه 20 آبان 96
روزنامه استخدامی شهر و استان یزد | سه شنبه 23 آبان 96
روزنامه استخدامی شهر و استان یزد | دوشنبه 29 آبان 96
استخدام روز استان یزد – مهر 96
 روزنامه استخدامی شهر و استان یزد | شنبه 1 مهر 96

جهت مشاهده آگهی های استخدام روز شهر یزد اینجا کلیک نمایید

ورود بـه کــــــــانال تلگــــــــرام

 روزنامه استخدامی شهر و استان یزد | سه شنبه 4 مهر 96
روزنامه استخدامی شهر و استان یزد | دوشنبه 10 مهر 96
روزنامه استخدامی شهر و استان یزد | شنبه 15  مهر 96
روزنامه استخدامی شهر و استان یزد | دوشنبه 17 مهر 96
روزنامه استخدامی شهر و استان یزد | چهارشنبه 19 مهر 96
روزنامه استخدامی شهر و استان یزد | یکشنبه 23 مهر 96
روزنامه استخدامی شهر و استان یزد | سه شنبه 25 مهر 96
روزنامه استخدامی شهر و استان یزد | شنبه 29 مهر 96
استخدام روز استان یزد – مرداد 96
 روزنامه استخدامی شهر و استان یزد | یکشنبه 1 مرداد 96

جهت مشاهده آگهی های استخدام روز شهر یزد اینجا کلیک نمایید

ورود بـه کــــــــانال تلگــــــــرام

 روزنامه استخدامی شهر و استان یزد | چهارشنبه 4 مرداد 96
 روزنامه استخدامی شهر و استان یزد | یکشنبه 8 مرداد 96
 روزنامه استخدامی شهر و استان یزد | سه شنبه 10 مرداد 96
 روزنامه استخدامی شهر و استان یزد | شنبه 14 مرداد 96
 روزنامه استخدامی شهر و استان یزد | دوشنبه 16 مرداد 96
 روزنامه استخدامی شهر و استان یزد | چهارشنبه 18 مرداد 96
استخدام روز استان یزد – تیر 96
 روزنامه استخدامی شهر و استان یزد | شنبه 3 تیر 96

جهت مشاهده آگهی های استخدام روز شهر یزد اینجا کلیک نمایید

ورود بـه کــــــــانال تلگــــــــرام

 روزنامه استخدامی شهر و استان یزد | چهارشنبه 7 تیر 96
 روزنامه استخدامی شهر و استان یزد | یکشنبه 11 تیر 96
 روزنامه استخدامی شهر و استان یزد | چهارشنبه 14 تیر 96
 روزنامه استخدامی شهر و استان یزد | یکشنبه 18 تیر 96
 روزنامه استخدامی شهر و استان یزد | چهارشنبه 21 تیر 96
 روزنامه استخدامی شهر و استان یزد | یکشنبه 25 تیر 96
 روزنامه استخدامی شهر و استان یزد | چهارشنبه 28 تیر 96
استخدام روز استان یزد – خرداد 96
 روزنامه استخدامی شهر و استان یزد | سه شنبه 2 خرداد 96

جهت مشاهده آگهی های استخدام روز شهر یزد اینجا کلیک نمایید

ورود بـه کــــــــانال تلگــــــــرام

 روزنامه استخدامی شهر و استان یزد | شنبه 6 خرداد 96
 روزنامه استخدامی شهر و استان یزد | دوشنبه 8 خرداد 96
 روزنامه استخدامی شهر و استان یزد |  شنبه 13 خرداد 96
 روزنامه استخدامی شهر و استان یزد | سه شنبه 16 خرداد 96
 روزنامه استخدامی شهر و استان یزد |  شنبه 20 خرداد 96
 روزنامه استخدامی شهر و استان یزد | سه شنبه 23 خرداد 96
 روزنامه استخدامی شهر و استان یزد |  شنبه 27 خرداد 96
 روزنامه استخدامی شهر و استان یزد | سه شنبه 30 خرداد 96
استخدام روز استان یزد – اردیبهشت 96
? روزنامه استخدامی شهر و استان یزد | شنبه 2 اردیبهشت 96

جهت مشاهده آگهی های استخدام روز شهر یزد اینجا کلیک نمایید

ورود بـه کــــــــانال تلگــــــــرام

? روزنامه استخدامی شهر و استان یزد | دوشنبه 4 اردیبهشت 96
? روزنامه استخدامی شهر و استان یزد | شنبه 9 اردیبهشت 96
? روزنامه استخدامی شهر و استان یزد | دوشنبه 11 اردیبهشت 96
? روزنامه استخدامی شهر و استان یزد | ]چهارشنبه 13 اردیبهشت 96
? روزنامه استخدامی شهر و استان یزد | شنبه 16 اردیبهشت 96
? روزنامه استخدامی شهر و استان یزد | دوشنبه 18 اردیبهشت 96
? روزنامه استخدامی شهر و استان یزد | چهارشنبه 20 اردیبهشت 96
? روزنامه استخدامی شهر و استان یزد | یکشنبه 24 اردیبهشت 96
? روزنامه استخدامی شهر و استان یزد | سه شنبه 26 اردیبهشت 96
? روزنامه استخدامی شهر و استان یزد | شنبه 30 اردیبهشت 96
استخدام روز استان یزد – فروردین 96
روزنامه استخدامی شهر و استان یزد | چهارشنبه 16 فروردین 96

جهت مشاهده آگهی های استخدام روز شهر یزد اینجا کلیک نمایید

ورود بـه کــــــــانال تلگــــــــرام

? روزنامه استخدامی شهر و استان یزد | شنبه 19 فروردین 96
? روزنامه استخدامی شهر و استان یزد | دوشنبه 21 فروردین 96
? روزنامه استخدامی شهر و استان یزد | شنبه 26 فروردین 96
? روزنامه استخدامی شهر و استان یزد | دوشنبه 28 فروردین 96

 اگر دیدگاهی در باره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خودتون رو در سایت درج کنید.


لطفا کمی صبر کنید...


 • جهت دریافت آخرین اخبار و آگهی های مهم استخدامی از طریق کانال تلگرام ایران استخدام اینجا کلیک نمایید

 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 13:13

  کد دیدگاه : 1346552

  خانم جویای کار با مدرک کارشناسی تکنولوژی سخت افزار

  پاسخ دهید
  • نویسنده : مصطفی پورمحمدی

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 23:44

   کد دیدگاه : 1552777

   سلام , به دنبال ایجاد کسب و کار برای خودتان هستید ؟

   پاسخ دهید
 • نویسنده : حسن

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 11:50

  کد دیدگاه : 1325953

  باسلام.جویای کاردرشرکتها بعنوان نگهبانی ونظافتچی.یاجاهای دیگه بعنوان سرایداری

  پاسخ دهید
 • نویسنده : عبدا...

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 03:07

  کد دیدگاه : 1217551

  ببخشید من خودم تو میبد زندگی میکنم. اگر در اردکان هم کار بود خبرم کنید.

  پاسخ دهید
 • نویسنده : عبدا...

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 03:05

  کد دیدگاه : 1217549

  سلام من یه مرد حدود 50 ساله هستم که خیلی اوضاع اقتصادیم خرابه .باغداری , سرایداری , نظافتچی … هرچیز که آبرومند باشه و بشه یه لقمه نون در آورد. فقط یه کار که بتونم زندگیم و باهاش اداره کنم

  پاسخ دهید
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 22:05

  کد دیدگاه : 1207532

  محسن عباسی هستم لیسانس حقوق

  پاسخ دهید
  • نویسنده : مصطفی پورمحمدی

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 23:45

   کد دیدگاه : 1552779

   اقای عباسی حاضرید برای خودتون کسب و کار راه بندازید ؟

   پاسخ دهید
 • نویسنده : طاهره ملک حسینی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 11:41

  کد دیدگاه : 1202716

  جویای کار

  پاسخ دهید
  • نویسنده : رحمت قربانی پور

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 11:04

   کد دیدگاه : 1203781

   راننده بیل

   پاسخ دهید
 • نویسنده : طاهره ملک حسینی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 11:39

  کد دیدگاه : 1202712

  کارشناسی مدیریت بازرگانی

  پاسخ دهید
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 11:02

  کد دیدگاه : 1191000

  با سلام
  دانشجوی لیسانس فقه وحقوق دانشگاه یزد هستم
  جویای کار

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 11:15

   کد دیدگاه : 1191022

   با سلام
   دوست گرامی، ایران استخدام منتشر کننده اخبار و آگهی های استخدامی است، لطفاً جهت ارتباط با کارفرمایان با اطلاعات تماس ثبت شده در متن آگهی تماس حاصل نمایید.
   موفق باشید

   پاسخ دهید
  • نویسنده : مصطفی پورمحمدی

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 23:46

   کد دیدگاه : 1552782

   سلام ایا حاضرید کسب و کار برای خودتان راه اندازی کنید ؟

   پاسخ دهید
 • نویسنده : sahar moradi

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 18:45

  کد دیدگاه : 1162638

  سلام .
  من دانشجوی ترم آخر ارشد اصلاح نباتات هستم .کشاورزی . جویای کار مرتبط با بخش کشاورزی هستم در هر قسمتی از استان یزد.
  می تونم مدتی رو آزمایشی کار کنم سابقه کاری ندارم متاسفانه …از خرداد تمام وقت میتونم کار کنم .ممنون میشم اگر کاری بود بهم خبر بدین .
  تشکر.

  پاسخ دهید
 • نویسنده : مهدی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 08:14

  کد دیدگاه : 636568

  باعرض سلام کلیه استخدام های نیروهای دیپلم که سن آنها 29یا30سال شده را اعلام فرماییدوچرامراکز فقط نیروهای زیر 30سال استخدام می کنند مگر مامهره های سوخته شده ایم.

  پاسخ دهید
  • نویسنده : ناشناس

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 23:03

   کد دیدگاه : 811777

   ارشد حقوق

   پاسخ دهید
   • نویسنده : ناشناس

    تاریخ ارسال :

    ساعت ارسال : 18:01

    کد دیدگاه : 1036213

    دانشجوی ارشد حقوق هستم با 23سال سن استخدامی ندارید

    پاسخ دهید
  • نویسنده : مرتضی دکتری

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 03:25

   کد دیدگاه : 1230781

   باسلام به هر کار در شرکت نیازمند دارای بیمه داشته باشم. مرحله هستم دارای دوفرزند مدرک دیپلم دارم .35 سالم وخدا روشکر سالم ونه اهل سیگار یا دود هستم. ازشما خواهش میکنم درکار شرکت استخدام کنید.

   پاسخ دهید
   • نویسنده : معصومه نوذری

    تاریخ ارسال :

    ساعت ارسال : 08:47

    کد دیدگاه : 1340378

    بله

    پاسخ دهید

لطفا کمی صبر کنید...

از تاریخ:
تا تاریخ:

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...