دانلود نمونه سوالات استخدامی

اطلاعات بیشتر

آگهی استخدام دانشگاه علوم پزشکی قزوین

جهت مشاهده صفحه اصلی استخدام دانشگاه های علوم پزشکی اینجا کلیک کنید


 استخدام دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني قزوین- ۱۴ اسفند ۹۵

دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني قزوین در نظر دارد براي تأمين فراگيران بهورز بر اساس دستورالعمل اجرایي پذیرش و استخدام بهورز به شماره ۸۵/۲۰۹/د تاریخ ۱۳۹۵/۰۲/۰۱ معاون محترم توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي به تعداد ۶۴ نفر افراد واجد شرایط را از طریق امتحان کتبی و مصاحبه در حيطه هاي عمومي و تخصصي پس از طي كردن مراحل گزینش به صورت قراردادي به شرح ذیل جذب نماید.

جهت دریافت نمونه سوالات عمومی آزمون های استخدامی کلیک کنید

۱- شرایط عمومی جذب نیروی قراردادی:

۱/۱- تدین به دین مبين اسلام یا یکي از ادیان رسمي كشور مصرح درقانون اساسي

۱/۲- داشتن تابعيت ایران

۱/۳- داشتن كارت پایان خدمت وظيفه عمومي یا معافيت دائم از خدمت (ویژه برادران)

تبصره: معافيت پزشکي در صورتي پذیرفته خواهد شد كه بر اساس اعلام كميسيون پزشکي دانشگاه با وظایف بهورزي منافات نداشته باشد.

۱/۴- عدم اعتياد به دخانيات ومواد مخدر و روانگردان

۱/۵- عدم سابقه محکوميت جزایي موثر

۱/۶- نداشتن منع استخدام در دستگاه هاي دولتي به موجب آراي مراجع قانوني

۱/۷- داوطلبان نباید مستخدم رسمي، ثابت وپيماني سایر دستگاه هاي دولتي و یا بازنشسته و بازخرید خدمت باشند.

تبصره: نيروهاي قراردادي دانشگاه مجاز به شركت در آزمون مزبور مي باشند.

۱/۸- التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ایران

۱/۹- داشتن سلامت جسماني و رواني و توانایي براي انجام كار بهورزي و قابليت انجام فعاليت هاي مرتبط با آن از جمله دهگردشي از جمله انجام سياري ها در روستاها تحت پوشش با تائيد كميسيون پزشکي

۱/۱۰- نداشتن سابقه اخراج از مراكز آموزش بهورزي و سایر واحدهاي دانشگاه

۲- شرایط اختصاصی جذب نیروی قراردادی
۲/۱- داشتن حداقل سن براي دارندگان مدرک دیپلم ۱۶ و حداكثر ۲۶ سال تمام(۲۵ سال و ۱۱ ماه و ۲۹ روز) و حداقل سن براي دارندگان مدرک فوق دیپلم ۱۸ و حداکثر ۲۸ سال تمام (۲۷ سال و ۱۱ ماه و ۲۹ روز) مي باشد و سن داوطلب داراي مدرک فوق دیپلم نبایـد از ۳۰ سال تجاوز نماید. تاریخ اولين روز شروع ثبت نام مبناي محاسبه سن قرار مي گيرد.
موارد ذیل به شرط ارائه تائيدیه هاي معتبر به حداكثر سن مقرر اضافه خواهد شد. درهرصورت سن داوطلـب داراي مـدرک تحصـيلي دیپلم با درنظرگرفتن موارد زیر نباید از ۲۸ سال تجاوز نماید.

الف) داوطلباني که طرح خدمت نيروي انساني را به استناد قانون خدمت پزشکان و پيراپزشکان انجام داده اند به ميزان انجام خدمت فوق

ب) مدت انجام خدمت دوره ضرورت آقایان براساس كارت پایان خدمت
تبصره: سقف سني ایثارگران برابر قوانين مربوطه تعيين مي گردد.
وضعيت خدمت نظام وظيفه: داشتن برگ پایان خدمت دوره ضرورت یا معافيت قانوني براي مرد
(معافيت پزشکي در صورتي كه براساس اعلام كميسيون پزشکي یا پزشک معتمد شبکه با انجام وظایف بهورزي منافات نداشته باشد بلامانع است)
تبصره: موارد ذیل به شرط ارائه تایيدیه هاي معتبر به حداكثر سن مقرر اضافه خواهد شد.
داوطلباني كه در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل (از تاریخ ۱۳۵۹/۰۶/۳۱ لغایت ۱۳۶۷/۰۵/۲۹) به طور داوطلبانه خدمت نموده اند به ميزان مدت حضور در جبهه و همچنين مدت زمان بستري ویا استراحت پزشکي رزمندگان دراثر مجروحيت درجبهه هاي نبرد حق عليه باطل
ب) جانبازان و آزادگان، همسر و فرزندان شهدا، همسر و فرزندان جانبازان بيست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر، همسر و فرزندان یک سال و بالاي یک سال اسارت و رزمندگان (با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه) از شرط حداكثر سن معاف مي باشند
ج) خواهر و برادر شهداء، همسر وفرزندجانبازان زیر بيست و پنج درصد(۲۵%)، همسر و فرزند آزاده كمتر از یکسال اسارت تا ميزان ۵ سال
سال
د) داوطلباني كه به صورت قرارداد تمام وقت در موسسه و سایر موسسات تابعه وزارت متبوع به خدمت اشتغال داشته اند به ميزان خدمت غيررسمي آنها
هـ) مدت خدمت سربازي
و) داوطلباني كه طرح خدمت نيروي انساني موظف را به استناد قانون خدمت پزشکان و پيراپزشکان و متعهدین خدمت قانون مذكور انجام داده اند به ميزان انجام خدمت فوق
۲/۲- مشمولين خدمت پزشکان و پيراپزشکان مي بایست داراي معافيت یا گواهي پایان انجام طرح خدمت مربوطه باشند
تبصره ۱: مشمولين قانون خدمت پزشکان و پيراپزشکان كه درحين انجام خدمت قانوني در واحدهاي تابعه این دانشگاه مي باشند، مي توانند صرفا در آزمون شركت نمایند
۳- نحوه ثبت نام و مدارک مورد نیاز:
۳/۱- متقاضيان واجد شرایط ملزم هستند حداكثر تا پایان وقت اداري تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ نسبت به ارسال مدارک ثبت نامي (به شرح ذیل) با پست سفارشي به آدرس قزوین، خيابان نواب شمالي، مجتمع ادارات، خيابان شهيد سلماني، ساختمان شماره یک ستاد دانشگاه علوم پزشکي قزوین و یا صندوق پستي ۳۴۱۹۹-۱۵۳۱۵ اقدام نمایند.

جهت دریافت نمونه سوالات عمومی آزمون های استخدامی کلیک کنید

مدارک مورد نياز ثبت نام مقدماتي:

الف) تکميل برگ درخواست شغل

ب) رسيد بانکي مبني بر پرداخت مبلغ ۲۹۰۰۰۰ ریال (دویست و نود هزار ریال) به حساب شماره ۳۷۱۶۸۵۵۱ دانشگاه نزد بانک رفاه شعبه دانشگاه علوم پزشکي به عنوان حق شركت درامتحان عمومي و تخصصي داوطلبان قابل پرداخت مي باشد، ایثارگران پنجاه درصد (۵۰%) مبلغ مذكور را مي پردازند و فرزندان شاهد از پرداخت مبلغ مذكور معاف مي باشند.

ج) ۶ قطعه عکس ۳*۴

۳/۳- به ثبت نام ناقص و یا ارسال مدارک ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختي به هيچ وجه مسترد نمي شود

 1. تقاضاي كتبي و درخواست ثبت نام و رضایت نامه سرپرست
 2. تصویر آخرین مدرک تحصيلي
 3. تصویر كارت ملي
 4. تصویر شناسنامه (تمام صفحات)
 5. تصویر كارت پایان خدمت نظام وظيفه عمومي یا معافيت دائم (ویژه برادران)
 6. تصویر پایان طرح مشمولين خدمت پزشکان وپيراپزشکان یا معافيت ازآن یا اشتغال به طرح تصویر مدارک دال بر بومي بودن
 7. تصویر مدارک دال بر ایثارگري، معلولين عادي حسب مورد از مراجع ذیربط
 8. تصویر سایر مدارک طبق مفاد آگهي حسب ضرورت
 9. یک برگ پوشه

تبصره: مدرک تحصيلي و گواهي انجام خدمات قانون پزشکان و پيراپزشکان یا معافيت از مراجع ذیربط استعلام خواهد شد و تطبيق اوليه انجام شده در بند فوق ملاک قطعي براصالت مدارک نخواهد بود.
۴- زمان و محل توزیع کارت:
كارت ورود به جلسه امتحان توانمندي هاي عمومي و تخصصي متعاقباً اعلام خواهد شد
۵- مواد امتحان برای مقاطع کاردانی عبارتند از:
الف: آزمون توانمندیهاي عمومي از دروس (ادبيات فارسي، زبان انگليسي، معارف اسلامي و اطلاعات سياسي و اجتماعي و مباني قانوني هر درس ۱۵ سوال و مجموعاً ۶۰ سوال خواهد بود كه به صورت چهارگزینه اي (با اعمال یک نمره منفي به ازاي هر ۳ پاسخ غلط) طراحي مي شود آزمون توانمندي هاي عمومي مجموعا ۶۰ نمره (معادل ۳۰ درصد از كل نمره آزمون) را به خود اختصاص خواهد داد.
ب: آزمون تخصي نيز بصورت كتبي به عمل خواهد آمدسوالات آزمون اختصاصي از واحدهاي درسي اختصاصي شـامل : آمار حياتي و اپيدميولوژي (۱۵ سوال)، نظام ارایه خدمات بهداشتي درماني (۳۰ سوال)، آموزش بهداشت (۱۵ سوال) و جمعاً ۶۰ سوال خواهد بود که به صورت چهارگزینه اي (با اعمال یک نمره منفي به ازاي هر ۳ پا سخ غلط) طراحي ميشود آزمون توانمندي هاي تخصصي مجموعـا ۶۰ نمره (معادل ۳۰ درصد از كل نمره آزمون) را به خود اختصاص خواهد داد شد

جهت دریافت نمونه سوالات عمومی آزمون های استخدامی کلیک کنید


استخدام دانشكده علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین- ۱۱ مهر ۹۵ (منبع : sanjesh.org)

دانشگاهها/دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تابعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در نظر دارند برای تامین نیروهای مورد نیاز خود از محل مجوزهای شماره ۴۴۸۱۱۴ مورخ ۲۵/۱۲/۹۴ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، افراد واجد شرایط را از طریق امتحان کتبی (در حیطه های عمومی و تخصصی) و مصاحبه استخدامی به شرح ذیل به صورت پیمانی استخدام نمایند.

جهت دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی‌ دانشگاه علوم پزشکی اینجا کلیک نمایید

جهت دانلود شرایط عمومی استخدام دانشگاه های علوم پزشکی کلیک کنید

جهت دانلود دفترچه راهنما استخدام دانشگاه های علوم پزشکی به همراه لیست رشته ها اینجا کلیک نمایید

جهت مشاهده متن کامل آگهی استخدام دانشگاه های علوم پزشکی اینجا کلیک نمایید


آگهی جذب پرستار در دانشگاه علوم پزشکی قزوین- ۴ مهر ۹۵
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان قزوین جهت تامین پرستار در بیمارستان امیرالمونین (ع) شهرستان بوئین زهرا و با مدرک کارشناس پرستاری بصورت قراردادی پرستار جذب نماید.

علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به آدرس قزوین، بلوار میردادماد (غیاث آباد)، نبش خیابان مفتح، ساختمان شماره ۲ دانشگاه، معاونت درمان، طبقه دوم، اداره امور پرستاری مراجعه نمایند.

تلفن: ۳۳۶۷۰۰۴۳


آگهی مرتبط:

استخدام مرکز آموزش علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعیاگر دیدگاهی در باره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خودتون رو در سایت درج کنید.


لطفا کمی صبر کنید...

 • براي اطلاع فوری از جديدترين و آخرين اخبار استخدامی ميتوانيد در کانال تلگرام سايت ايران استخدام عضو شويد: جهت عضویت اینجا کلیک نمایید
 • نویسنده : عیسی اقایی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۶:۴۴

  کد دیدگاه : 1069152

  اینجا عیسی آقایی متولد قزوین الان در حال حاضر بیکار هستم دیپلم دنبال کار میگردم دوست دارم هر کاری از خدمات بیمارستانی وغیره راه انجام بدهم البته ۹سال سابقه کار راهم دارم

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : ۱۷:۱۴

   کد دیدگاه : 1069199

   با سلام
   دوست گرامی، ایران استخدام منتشر کننده اخبار و آگهی های استخدامی است، لطفاً جهت ارتباط با کارفرمایان با اطلاعات تماس ثبت شده در متن آگهی تماس حاصل نمایید.
   موفق باشید

   پاسخ دهید
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۲:۳۶

  کد دیدگاه : 1063721

  بروبچ قزوین کسی هست دانشگاه علوم پزشکی قزوین رشته مدیریت و برنامه ریزی قبول شده باشه لطفا اعلام کنین

  پاسخ دهید
 • نویسنده : قزوین

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۱:۱۵

  کد دیدگاه : 644472

  سلام ادمین جان، این آگهی منبعش کجاست من که تو سایت دانشگاه علوم پزشکی چیزی ندیدم! معتبره؟؟؟

  پاسخ دهید
  • نویسنده : قزوین

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : ۱۱:۳۴

   کد دیدگاه : 644507

   ادمین حون جواب نمیدییییییییییییییییییییید؟؟؟؟!!!

   پاسخ دهید
   • نویسنده : قزوین

    تاریخ ارسال :

    ساعت ارسال : ۱۱:۳۸

    کد دیدگاه : 644514

    😕 😕 😕 😕

    پاسخ دهید
   • نویسنده : محمد امیری

    تاریخ ارسال :

    ساعت ارسال : ۱۲:۰۸

    کد دیدگاه : 644579

    به سوال شما پاسخ داده شد

    پاسخ دهید
  • نویسنده : admin

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : ۱۲:۰۲

   کد دیدگاه : 644567

   یکی از روزنامه های استانتون

   پاسخ دهید

لطفا کمی صبر کنید...

از تاریخ:
تا تاریخ:

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...