دانلود نمونه سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی

اطلاعات بیشتر

شرایط آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی (آزمون مشترک فراگیر)

ایران استخدام گام به گام تا زمان شروع به کار شما همراهتان خواهد بود

دریافت آگهی های استخدامی مهم در گوشی و ایمیل شما به محض انتشار، اینجا کلیک نمایید

لینک های مفید و مرتبط
آگهی استخدامی کارت آزمون استخدامی زمان آزمون استخدامی نتایج آزمون استخدامی
نمونه کارنامه های سومین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی تجربیات مصاحبه استخدامی دستگاه های اجرایی
دانلود نمونه سوالات استخدامی دستگاه های اجرایی کتاب نمونه سوالات استخدامی ایران استخدام
برای قبولی در آزمون استخدامی چه بخوانیم؟ تجربیات کارجویان از گزینش و مصاحبه آزمون های استخدامی
دانلود بسته ویژه نمونه سوالات استخدامی آزمونهای برگزار شده توسط سنجش اطلاعیه چهارمین آزمون استخدامی فراگیر دستگاههای اجرایی کشور
جهت اطلاع از آخرین اخبار آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی عضو کانال تلگرامی ایران استخدام شوید

شرایط عمومی استخدام چهارمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی:

– داﺷﺘﻦ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ اﯾﺮان
– اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ دﯾﻦ ﻣﺒﯿﻦ اﺳﻼم ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ادﯾﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
– اﻟﺘﺰام ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
– اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺖ دوره ﺿﺮورت ﯾﺎ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ (برای آقایان)
تذکر: ﻣﻼک ﻋﻤﻞ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﮐﺎرت ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺪﻣﺖ و ﯾﺎ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ داﺋﻢ، زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰاری آزﻣﻮن (۹۶/۶/۳) می‌باشد.
– داﺷﺘﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و رواﻧﯽ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎری ﮐﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
تذکر: در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ داوﻃﻠﺒﺎن اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ و ﯾﺎ ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ، ﻣﺮﺟﻊ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض داوﻃﻠﺒﺎن، ﺷﻮرای ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ (ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ) ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
– عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر
– نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر
– ﻋﺪم وﺟﻮد ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ اﺳﺘﺨﺪام در دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ آراء ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ و ذﯾﺼﻼح
– ﻋﺪم وﺟﻮد ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ راﺑﻄﻪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ رﺳﻤﯽ، ﺛﺎﺑﺖ و ﯾﺎ ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ در زﻣﺎن ﺛﺒﺖﻧﺎم
تذکر: داوﻃﻠﺒﺎن اﺳﺘﺨﺪام، ﻧﺒﺎﯾﺴﺘﯽ ﺟﺰو ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺑﺎزﺧﺮﯾﺪ ﺧﺪﻣﺖ و ﯾﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
– داﺷﺘﻦ ﻣﺪرک (رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﮔﺮاﯾﺶ) ﺑﺎ ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﻋﻼم ﺷﺪه در دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎی ﺛﺒﺖﻧﺎم
تذکر ۱: داوﻃﻠﺒﺎن ﺻﺮﻓﺎً در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﯾﻦ آزﻣﻮن ﺛﺒﺖﻧﺎم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ، ﮔﺮاﯾﺶ و ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ آﻧﺎن ﺑﺎ ﻋﻨﻮان رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ، ﮔﺮاﯾﺶ و ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﻨﺪرج در ﺷﺮاﯾﻂ اﺣﺮاز ﻣﺸﺎﻏﻞ اﯾﻦ دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎی ﺛﺒﺖﻧﺎم ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. و ﻋﻨﻮان رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺘﻦ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮﻗﺖ ﯾﺎ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ درج ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ﺣﺬف ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
تذکر ۲: ﻣﻼک ﻋﻤﻞ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﻮاﻫﯽ ﻓﺮاﻏﺖ از ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﮐﺎرت ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺪﻣﺖ زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰاری آزﻣﻮن (۹۶/۶/۳) می‌باشد. ﻣﻼک ﻓﺮاﻏﺖ از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻨﺪرج در ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮﻗﺖ ﯾﺎ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
– داشتن حداقل بیست (۲۰) سال تمام و حداکثر سن (۳۰) سال تمام برای مدارک تحصیلی دیپلم (از ۶۶/۳/۲۹ به بعد) و حداکثر سی و پنج (۳۵) سال تمام برای مدارک فوق دیپلم و لیسانس (از ۶۱/۳/۲۹ به بعد) و حداکثر چهل (۴۰) سال تمام برای مدارک تحصیلی فوق لیسانس و دکتری (از ۵۶/۳/۲۹ به بعد).
تذکر: ملاک ﻋﻤﻞ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﻦ اﻓﺮاد، اوﻟﯿﻦ روز ﺛﺒﺖ ﻧﺎم (۹۶/۳/۲۹) می‌باشد.
تبصره: ﻣﻮارد ذﯾﻞ ﺑﻪ ﺷﺮط اراﺋﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪﯾﻪﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ، ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﻦ ﻣﻘﺮر اﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ:
– ﺟﺎﻧﺒﺎزان، آزادﮔﺎن، ﻓﺮزﻧﺪان و ﻫﻤﺴﺮان ﺷﻬﺪا، ﻓﺮزﻧﺪان و ﻫﻤﺴﺮان ﺟﺎﻧﺒﺎزان ۲۵ درﺻﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ و ﻓﺮزﻧﺪان و ﻫﻤﺴﺮ آزادﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺳﺎل و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺳﺎﺑﻘﻪ اﺳﺎرت دارﻧﺪ، و رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺶ ﻣﺎه ﺣﻀﻮر داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ اﺧﺘﯿﺎری در ﺟﺒﻬﻪ از ﺷﺮط ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﻦ ﻣﻌﺎف ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
– اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻌﻈﻢ ﺷﻬﺪا (ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺪر، ﻣﺎدر، ﺧﻮاﻫﺮ و ﺑﺮادر) ﺗﺎ ﻣﯿﺰان ۵ سال.
– رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﮐﻤﺘﺮ از ﺷﺶ ﻣﺎه ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺣﻀﻮر داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در ﺟﺒﻬﻪ، ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺪت ﺣﻀﻮر داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در ﺟﺒﻬﻪ .
– داوﻃﻠﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ و ﺗﻤﺎم وﻗﺖ در وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دوﻟﺘﯽ، ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ آنﻫﺎ، ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪﻫﺎی دوﻟﺘﯽ، ﺷﻬﺮداریﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮ آنﻫﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰم ذﮐﺮ ﻧﺎم اﺳﺖ، ﻣﻮﺳﺴﺎت و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﻠﯽ و ﻣﺼﺎدره ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی از ﺑﻮدﺟﻪ و ﮐﻤﮏ دوﻟﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ آنﻫﺎ از ﺗﺎریخ ۵۷/۱۱/۲۲ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺘﻪاﻧﺪ، ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺪت ﺧﺪﻣﺖ ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ آﻧﻬﺎ.
– ﻣﺪت ﺧﺪﻣﺖ ﺿﺮورت ﺑﻪ ﺷﺮط ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﻦ ﻣﻘﺮر در آﮔﻬﯽ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

شرایط اختصاصی چهارمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی :

شرایط اختصاصی چهارمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی بر حسب سازمان های شرکت کننده
مشاهده شرایط اختصاصی استخدام وزارت آموزش و پرورش
مشاهده شرایط اختصاصی استخدام بانک صنعت و معدن
مشاهده شرایط اختصاصی استخدام سازمان دامپزشكی
مشاهده شرایط اختصاصی استخدام سازمان پزشكی قانوني
مشاهده شرایط اختصاصی استخدام سازمان حسابرسي 
مشاهده شرایط اختصاصی استخدام بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران 
مشاهده شرایط اختصاصی استخدام دستگاه های اجرايي استان البرز
مشاهده شرایط اختصاصی استخدام سازمان بنادر و دريانوردي
مشاهده شرایط اختصاصی استخدام بانک مسكن
مشاهده شرایط اختصاصی استخدام بانک سپه 
مشاهده شرایط اختصاصی استخدام سازمان ثبت اسناد و املاك 
مشاهده شرایط اختصاصی استخدام وزارت امور خارجه 
مشاهده شرایط اختصاصی استخدام سازمان اداري و استخدامي
مشاهده شرایط اختصاصی استخدام سازمان ملی بهره وری ایران
مشاهده شرایط اختصاصی استخدام وزارت امور اقتصادی و دارایی
مشاهده شرایط اختصاصی استخدام موسسه آموزش عالی علمی کاربردی صنعت آب و برق
مشاهده شرایط اختصاصی استخدام سازمان سنجش آموزش کشور
مشاهده شرایط اختصاصی استخدام سازمان انتقال خون
جهت اطلاع از آخرین اخبار چهارمین استخدامی دستگاه های اجرایی عضو کانال تلگرام ایران استخدام شوید

اطلاعاتی که برای شرکت در آزمون به آن نیاز دارید:
جهت دانلود فایل pdf شرایط اختصاصی استخدام آموزش و پرورش اینجا کلیک نمایید
جهت دانلود جدول شماره ۱ کد و عناوین شغلی و مواد آزمون هر یک از آنها اینجا کلیک نمایید
جهت دانلود جدول شماره ۲ کد و نام استان نام و کد شهرستان اینجا کلیک نمایید
جهت دانلود دفترچه راهنمای ثبت نام چهارمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاههاي اجرایی کشور اینجا کلیک نمایید


جهت مشورت در رابطه با آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی اینجا کلیک نماییداگر دیدگاهی در باره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خودتون رو در سایت درج کنید.


لطفا کمی صبر کنید...

 • براي اطلاع فوری از جديدترين و آخرين اخبار استخدامی ميتوانيد در کانال تلگرام سايت ايران استخدام عضو شويد: جهت عضویت اینجا کلیک نمایید
 • نویسنده : کارجویی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۸:۲۴

  کد دیدگاه : 1267815

  سلام.خسته نباشید.با لیسانس مهندسی عمران عمران چی میتونم ثبت نام کنم؟توروخدا کمکم کنید کدوم رشته های شغلی منو پذیرش میکنن (:cry:)

  پاسخ دهید
 • نویسنده : محسن کاوه

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۳:۴۱

  کد دیدگاه : 1267313

  شغل های مناسب با رشته حقوق خواهشا تو ضیح بدید..اگ مقدور کدشم بفرستید خیلی ممنونم

  پاسخ دهید
 • نویسنده : محمد

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۲:۱۰

  کد دیدگاه : 1267189

  سلام ادمین
  ایا سازمان حسابرسی تهران شرط بومی بودنو داره یا شرایط واسه همه یکسانه ؟ چون در دفترچه چیزی در این باره درج نشده.

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : ۱۴:۳۵

   کد دیدگاه : 1267404

   متاسفانه در خصوص این سازمان اطلاعی ندارم که آیا جزء بند مذکور حساب میشه و یا نه

   پاسخ دهید
 • نویسنده : محمدشونم

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۰۱:۰۸

  کد دیدگاه : 1266635

  جواب مارو نمیدید چرا .!
  من دیپلم ریاضی دارم.
  و درحال تحصیل در رشته کارشناسی پیوشته عمران_عمران هستم.!
  ایا میتونم ازمون استخدامی 96 شرکت کنم جواب بدید دیگ اه؟😯😯😯

  پاسخ دهید
  • نویسنده : محمدشونم

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : ۰۱:۰۹

   کد دیدگاه : 1266639

   جواب بدید دیگ ایا میتونم یا نه.

   پاسخ دهید
  • نویسنده : admin

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : ۰۱:۲۲

   کد دیدگاه : 1266656

   باید تا تاریخ شرط شده 96/6/3 فارغ التحصیل شده باشید ضمن اینکه باید چک کنید و ببینید آیا رشتتون مورد نیاز هست و یا نه

   پاسخ دهید
   • نویسنده : محمدشونم

    تاریخ ارسال :

    ساعت ارسال : ۰۱:۲۷

    کد دیدگاه : 1266665

    فارغ التحصیل نشدم ..درحال تحصیلم ..واسه شرکت تو ازمون باید کارت پایان داشته باشیم نداشته باشم نمیشه.

    پاسخ دهید
    • نویسنده : محمدشونم

     تاریخ ارسال :

     ساعت ارسال : ۰۱:۲۸

     کد دیدگاه : 1266668

     فارغ التحصیل نشدم ..باید کارت پایان خدمت داشته باشم اگ فارغ التحصیل شده باشم ؟

     پاسخ دهید
     • نویسنده : admin

      تاریخ ارسال :

      ساعت ارسال : ۰۳:۲۹

      کد دیدگاه : 1266806

      تذکر ۲: ﻣﻼک ﻋﻤﻞ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﻮاﻫﯽ ﻓﺮاﻏﺖ از ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﮐﺎرت ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺪﻣﺖ زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰاری آزﻣﻮن (۹۶/۶/۳) می‌باشد. ﻣﻼک ﻓﺮاﻏﺖ از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻨﺪرج در ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮﻗﺖ ﯾﺎ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

      پاسخ دهید
    • نویسنده : admin

     تاریخ ارسال :

     ساعت ارسال : ۰۳:۳۵

     کد دیدگاه : 1266814

     خیر خود کارت نیاز نیست ولی تمامی شرایط رو باید دارا باشید، تاریخ فراغت از تحصیل و خدمت و ..

     پاسخ دهید
 • نویسنده : حسین

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۲۱:۰۵

  کد دیدگاه : 1266244

  سلام ببخشید من در حال ثبت نام در سایت سنجش برای استخدامی دستگاه های اجرایی هستم ولی در مرحله انتخاب کد شغل به مشکل خوردم.دیپلم حسابداری هستم.و این متن پایین رو برای من نمایش میده.

  تحصيلات شما (مقطع یا رشته تحصیلی) با تحصيلات قابل پذيرش در شغل محل 10610 سازگاری ندارد (براي تطابق شغل محل هاي انتخابي و تحصيلات، حتما دفترچه راهنماي ثبت نام را مطالعه نماييد)

  لطفا کمک کنید

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : ۲۱:۴۴

   کد دیدگاه : 1266285

   با دقت دفترچه رو بررسی کنید، یکی از ورودیهارو اشتباه وارد میکنید

   پاسخ دهید
  • نویسنده : ناشناس

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : ۰۲:۴۲

   کد دیدگاه : 1266768

   شما باید کد ۳۰۴۸۶ را وارد کنید

   پاسخ دهید
 • نویسنده : محمد

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۶:۴۹

  کد دیدگاه : 1265847

  با عرض سلام
  من دیپلم ریاضی دارم.
  و در حال تحصیل در رشته کارشناسی پیوسته عمران_عمران دانشگاه ازادم .
  ایا میتونم تو ازمون استخدامی 96 شرکت کنم.؟
  لطفا جواب بدید فوری .فوریه!

  پاسخ دهید
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۴:۳۵

  کد دیدگاه : 1265498

  سلام اگه تا اومدن جواب آزمون فارغ التحصیل بشم بازم میتونم تو آزمون آموزش پرورش شرکت کنم یا حتما باید تا زمان برگزاری آزمون فارغ التحصیل بشم؟

  پاسخ دهید
 • نویسنده : پگاه

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۲:۲۲

  کد دیدگاه : 1265202

  سلام رشته من ریاضیات وکاربردهاست
  این رشته خیلی وقته جایگزین ریاضی کاربردی ومحض شده ولی بازتودفترچه برااستخدامی متصدی اموربانکی ،بانک مسکن زدن ریاضی کاربردی
  یعنی ازفارغ التحصیلان اخیرنمیگیرن؟
  ((خواهشآ جواب بدین مشکل بچه های ریاضی رو))
  کارگزینی بانک مسکن هم جوابگونیست

  پاسخ دهید
 • نویسنده : Kia

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۰۹:۵۸

  کد دیدگاه : 1264886

  سلام ادمین،برای آموزگاری مکانیک ظرفیت کل استان البرز ۱ تعیین شده حقیقت داره یا فعلا مشخص نیست چند نفر می خواهند؟

  پاسخ دهید
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۰۳:۰۰

  کد دیدگاه : 1264609

  سلام چرا رشته کشاورزی گرایش اقتصاد نیس…..چرا هیشکی به فکر ماها نیس

  پاسخ دهید
 • نویسنده : بیان

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۲۳:۵۶

  کد دیدگاه : 1264391

  من فارغ التحصیلم ولی گواهی موقت هنوز نگرفتم بخاطر دوری راه الان نمیرسم برم بگیرم چکار کنم

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : ۰۰:۰۸

   کد دیدگاه : 1264416

   الان از شما گواهی نمیخوان. فقط ثبت نام هست

   پاسخ دهید
 • نویسنده : ارین

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۲۱:۴۱

  کد دیدگاه : 1264150

  سلام, ایا شرط معدل هم داره,؟؟؟؟لطفا پاسخ بدید

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : ۲۲:۱۲

   کد دیدگاه : 1264208

   برخی از سازمانها بله و برخی خیر. دفترچه را مطالعه کنید

   پاسخ دهید
 • نویسنده : اشکان

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۲۱:۴۰

  کد دیدگاه : 1264144

  خواشمند است قبل از ثبت نام دفترچه راهنما رومطالعه کنید .مثلا آزمون اموزش پرورش برای هر شهر 1 نفر یا دونفر رو میخوان . اونم شرایط بومی داره .شرایط جانباز و شهید داره .الکی پول خودتون رو هدر ندید. اگه باورتون نمیشه ثبت نام کنید خودتون نتیجه رو ببینید

  پاسخ دهید
 • نویسنده : فرخنده

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۹:۲۵

  کد دیدگاه : 1263959

  سلام ، سوالم اینه که من الان واجد شرایط 5 عنوان شغلی در 5 سازمان متفاوت هستم ، امکانش هست با خرید کارت های اعتباری دیگه بتونم شانسمو تو همشون امتحان کنم ؟ یا هر فرد فقط می تونه در یک عنوان شغلی و تنها یک سازمان آزمون بده ؟ مثلا من دو بار کارت اعتباری بخرم و در دو سازمان شرکت کنم ، امکانش هست ؟ خیلی ممنون میشم پاسخ بدین

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : ۲۰:۰۹

   کد دیدگاه : 1264016

   شما فقط قادر به انتخاب یک مورد خواهید بود

   پاسخ دهید
 • نویسنده : ماری

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۴:۰۲

  کد دیدگاه : 1263173

  چرا هیچوقت رشته مهندسی اقتصاد کشاورزی رو نمیخوان؟همه ی گرایشای اقتصاد هست جز ما.

  پاسخ دهید

لطفا کمی صبر کنید...

از تاریخ:
تا تاریخ:

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...