دانلود نمونه سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی

اطلاعات بیشتر

شرایط آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی (آزمون مشترک فراگیر)

ایران استخدام گام به گام تا زمان شروع به کار شما همراهتان خواهد بود

دریافت آگهی های استخدامی مهم در گوشی و ایمیل شما به محض انتشار، اینجا کلیک نمایید

لینک های مفید و مرتبط
آگهی استخدامی کارت آزمون استخدامی زمان آزمون استخدامی نتایج آزمون استخدامی
نمونه کارنامه های سومین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی تجربیات مصاحبه استخدامی دستگاه های اجرایی
دانلود نمونه سوالات استخدامی دستگاه های اجرایی کتاب نمونه سوالات استخدامی ایران استخدام
برای قبولی در آزمون استخدامی چه بخوانیم؟ تجربیات کارجویان از گزینش و مصاحبه آزمون های استخدامی
بسته ویژه نمونه سوالات آزمونهای استخدامی سالهای گذشته(به همراه سوالات ۹۵) اطلاعیه چهارمین آزمون استخدامی فراگیر دستگاههای اجرایی کشور
جهت اطلاع از آخرین اخبار آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی عضو کانال تلگرامی ایران استخدام شوید

جهت مشورت در رابطه با آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی اینجا کلیک نمایید


شرایط عمومی استخدام چهارمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی:

– داﺷﺘﻦ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ اﯾﺮان
– اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ دﯾﻦ ﻣﺒﯿﻦ اﺳﻼم ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ادﯾﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
– اﻟﺘﺰام ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
– اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺖ دوره ﺿﺮورت ﯾﺎ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ (برای آقایان)
تذکر: ﻣﻼک ﻋﻤﻞ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﮐﺎرت ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺪﻣﺖ و ﯾﺎ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ داﺋﻢ، زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰاری آزﻣﻮن (۹۶/۶/۳) می‌باشد.
– داﺷﺘﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و رواﻧﯽ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎری ﮐﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
تذکر: در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ داوﻃﻠﺒﺎن اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ و ﯾﺎ ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ، ﻣﺮﺟﻊ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض داوﻃﻠﺒﺎن، ﺷﻮرای ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ (ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ) ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
– عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر
– نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر
– ﻋﺪم وﺟﻮد ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ اﺳﺘﺨﺪام در دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ آراء ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ و ذﯾﺼﻼح
– ﻋﺪم وﺟﻮد ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ راﺑﻄﻪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ رﺳﻤﯽ، ﺛﺎﺑﺖ و ﯾﺎ ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ در زﻣﺎن ﺛﺒﺖﻧﺎم
تذکر: داوﻃﻠﺒﺎن اﺳﺘﺨﺪام، ﻧﺒﺎﯾﺴﺘﯽ ﺟﺰو ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺑﺎزﺧﺮﯾﺪ ﺧﺪﻣﺖ و ﯾﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
– داﺷﺘﻦ ﻣﺪرک (رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﮔﺮاﯾﺶ) ﺑﺎ ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﻋﻼم ﺷﺪه در دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎی ﺛﺒﺖﻧﺎم
تذکر ۱: داوﻃﻠﺒﺎن ﺻﺮﻓﺎً در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﯾﻦ آزﻣﻮن ﺛﺒﺖﻧﺎم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ، ﮔﺮاﯾﺶ و ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ آﻧﺎن ﺑﺎ ﻋﻨﻮان رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ، ﮔﺮاﯾﺶ و ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﻨﺪرج در ﺷﺮاﯾﻂ اﺣﺮاز ﻣﺸﺎﻏﻞ اﯾﻦ دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎی ﺛﺒﺖﻧﺎم ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. و ﻋﻨﻮان رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺘﻦ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮﻗﺖ ﯾﺎ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ درج ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ﺣﺬف ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
تذکر ۲: ﻣﻼک ﻋﻤﻞ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﻮاﻫﯽ ﻓﺮاﻏﺖ از ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﮐﺎرت ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺪﻣﺖ زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰاری آزﻣﻮن (۹۶/۶/۳) می‌باشد. ﻣﻼک ﻓﺮاﻏﺖ از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻨﺪرج در ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮﻗﺖ ﯾﺎ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
– داشتن حداقل بیست (۲۰) سال تمام و حداکثر سن (۳۰) سال تمام برای مدارک تحصیلی دیپلم (از ۶۶/۳/۲۹ به بعد) و حداکثر سی و پنج (۳۵) سال تمام برای مدارک فوق دیپلم و لیسانس (از ۶۱/۳/۲۹ به بعد) و حداکثر چهل (۴۰) سال تمام برای مدارک تحصیلی فوق لیسانس و دکتری (از ۵۶/۳/۲۹ به بعد).
تذکر: ملاک ﻋﻤﻞ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﻦ اﻓﺮاد، اوﻟﯿﻦ روز ﺛﺒﺖ ﻧﺎم (۹۶/۳/۲۹) می‌باشد.
تبصره: ﻣﻮارد ذﯾﻞ ﺑﻪ ﺷﺮط اراﺋﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪﯾﻪﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ، ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﻦ ﻣﻘﺮر اﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ:
– ﺟﺎﻧﺒﺎزان، آزادﮔﺎن، ﻓﺮزﻧﺪان و ﻫﻤﺴﺮان ﺷﻬﺪا، ﻓﺮزﻧﺪان و ﻫﻤﺴﺮان ﺟﺎﻧﺒﺎزان ۲۵ درﺻﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ و ﻓﺮزﻧﺪان و ﻫﻤﺴﺮ آزادﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺳﺎل و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺳﺎﺑﻘﻪ اﺳﺎرت دارﻧﺪ، و رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺶ ﻣﺎه ﺣﻀﻮر داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ اﺧﺘﯿﺎری در ﺟﺒﻬﻪ از ﺷﺮط ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﻦ ﻣﻌﺎف ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
– اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻌﻈﻢ ﺷﻬﺪا (ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺪر، ﻣﺎدر، ﺧﻮاﻫﺮ و ﺑﺮادر) ﺗﺎ ﻣﯿﺰان ۵ سال.
– رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﮐﻤﺘﺮ از ﺷﺶ ﻣﺎه ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺣﻀﻮر داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در ﺟﺒﻬﻪ، ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺪت ﺣﻀﻮر داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در ﺟﺒﻬﻪ .
– داوﻃﻠﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ و ﺗﻤﺎم وﻗﺖ در وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دوﻟﺘﯽ، ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ آنﻫﺎ، ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪﻫﺎی دوﻟﺘﯽ، ﺷﻬﺮداریﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮ آنﻫﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰم ذﮐﺮ ﻧﺎم اﺳﺖ، ﻣﻮﺳﺴﺎت و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﻠﯽ و ﻣﺼﺎدره ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی از ﺑﻮدﺟﻪ و ﮐﻤﮏ دوﻟﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ آنﻫﺎ از ﺗﺎریخ ۵۷/۱۱/۲۲ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺘﻪاﻧﺪ، ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺪت ﺧﺪﻣﺖ ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ آﻧﻬﺎ.
– ﻣﺪت ﺧﺪﻣﺖ ﺿﺮورت ﺑﻪ ﺷﺮط ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﻦ ﻣﻘﺮر در آﮔﻬﯽ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

شرایط اختصاصی چهارمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی :

شرایط اختصاصی چهارمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی بر حسب سازمان های شرکت کننده
مشاهده شرایط اختصاصی استخدام وزارت آموزش و پرورش
مشاهده شرایط اختصاصی استخدام بانک صنعت و معدن
مشاهده شرایط اختصاصی استخدام سازمان دامپزشكی
مشاهده شرایط اختصاصی استخدام سازمان پزشكی قانوني
مشاهده شرایط اختصاصی استخدام سازمان حسابرسي 
مشاهده شرایط اختصاصی استخدام بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران 
مشاهده شرایط اختصاصی استخدام دستگاه های اجرايي استان البرز
مشاهده شرایط اختصاصی استخدام سازمان بنادر و دريانوردي
مشاهده شرایط اختصاصی استخدام بانک مسكن
مشاهده شرایط اختصاصی استخدام بانک سپه 
مشاهده شرایط اختصاصی استخدام سازمان ثبت اسناد و املاك 
مشاهده شرایط اختصاصی استخدام وزارت امور خارجه 
مشاهده شرایط اختصاصی استخدام سازمان اداري و استخدامي
مشاهده شرایط اختصاصی استخدام سازمان ملی بهره وری ایران
مشاهده شرایط اختصاصی استخدام وزارت امور اقتصادی و دارایی
مشاهده شرایط اختصاصی استخدام موسسه آموزش عالی علمی کاربردی صنعت آب و برق
مشاهده شرایط اختصاصی استخدام سازمان سنجش آموزش کشور
مشاهده شرایط اختصاصی استخدام سازمان انتقال خون
جهت اطلاع از آخرین اخبار چهارمین استخدامی دستگاه های اجرایی عضو کانال تلگرام ایران استخدام شوید

جهت دانلود بسته ویژه نمونه سوالات آزمونهای استخدامی سالهای گذشته اینجا کلیک نمایید (به همراه سوالات ۹۵)
جهت دانلود نمونه سوالات عمومی و تخصصی آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی اینجا کلیک نمایید
جهت دانلود عین دفترچه سوالات آزمون های استخدامی برگزار شده توسط سازمان سنجش اینجا کلیک نمایید
جهت سفارش پستی کتاب ۵۰۰ صفحه ای سوالات استخدامی برگزار شده توسط سنجش اینجا کلیک نمایید

اطلاعاتی که برای شرکت در آزمون به آن نیاز دارید:
جهت دانلود جدول شماره ۱ کد و عناوین شغلی و مواد آزمون هر یک از آنها اینجا کلیک نمایید
جهت دانلود جدول شماره ۲ کد و نام استان نام و کد شهرستان اینجا کلیک نمایید
جهت دانلود دفترچه راهنمای ثبت نام چهارمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاههاي اجرایی کشور اینجا کلیک نمایید


جهت مشورت در رابطه با آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی اینجا کلیک نماییداگر دیدگاهی در باره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خودتون رو در سایت درج کنید.


لطفا کمی صبر کنید...

 • براي اطلاع فوری از جديدترين و آخرين اخبار استخدامی ميتوانيد در کانال تلگرام سايت ايران استخدام عضو شويد: جهت عضویت اینجا کلیک نمایید
 • نویسنده : فرزاد

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۹:۰۸

  کد دیدگاه : 1375314

  سلام
  کسی حسابرسی از رشت شرکت کرده؟
  اگه شرکت کرده سوالا چطور بود؟

  پاسخ دهید
 • نویسنده : علی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۳:۰۷

  کد دیدگاه : 1358285

  بچه ها کسی رشته کارشناس اطلاعات جغرافیا و سنجش از دور برای کرج امتحان داده؟
  اگه هست چطور بوده امتحان؟

  پاسخ دهید
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۳:۰۶

  کد دیدگاه : 1358283

  بچه ها کسی رشته کارشناس اطلاعات جغرافیا و سنجش از دور برای کرج امتحان داده؟
  اگه هست چطور بوده امتحان؟

  پاسخ دهید
 • نویسنده : مرتضي تقي پور

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۰:۰۸

  کد دیدگاه : 1355810

  سلام من ازمون بانك سپه شركت كردم ميخواستم نهوه ي استخدام و چگونگي فرد انتخاب شده چگونه است؟؟؟؟

  پاسخ دهید
 • نویسنده : ی.ر

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۲:۰۷

  کد دیدگاه : 1334344

  با سلام و خسته نباشید. میخواستم بدونم آیا امکان دارد حوزه ی آزمون استخدامی 3 شهریور رو تغییر داد؟ یا فقط باید توی شهر خودمون امتحان بدم؟ لطفا منو راهنمایی کنید.

  پاسخ دهید
  • نویسنده : پشتیبان دو (ایران استخدام)

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : ۱۳:۰۶

   کد دیدگاه : 1334438

   دوست گرامی سوالتون و از طریق تماس با سازمان سنجش مطرح بفرمایید

   پاسخ دهید
 • نویسنده : هانیه

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۲۰:۲۸

  کد دیدگاه : 1320458

  سلام .. من ازمون دستگاه های اجرایی رو ثبت نام کردم امامیخوام کد شغلم رو تغییر بدم ..ایا امکان تغییر و ویرایش وجود دارد ؟
  مرسی

  پاسخ دهید
  • نویسنده : هانیه

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : ۱۰:۱۳

   کد دیدگاه : 1320886

   خواهش میکنم جواب سوال منو بدین (:bye:)

   پاسخ دهید
   • نویسنده : admin

    تاریخ ارسال :

    ساعت ارسال : ۱۰:۴۶

    کد دیدگاه : 1320927

    با سازمان سنجش از طریق سیستم پاسخگویی در سایتشان تماس بگیرید

    پاسخ دهید
 • نویسنده : جویای کار

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۳:۱۱

  کد دیدگاه : 1320125

  سلام امروز دفترچه این آزمون را دیدم و میخوام ثبت نام کنم متاسفانه ثبت نام تا ۴ ام تیر بوده
  آیا امکان بازشدن مجدد لینک ثبت نام ازطریق سازمان سنجش وجود داره؟
  مرتبا به سایت سنجش سر میزدم ولی خبرش را پایین تر از آزمون استخدامی سوم قرار داده اند

  پاسخ دهید
  • نویسنده : محمد امیری

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : ۱۳:۱۹

   کد دیدگاه : 1320132

   سلام متاسفانه خیر امکانش نیست.
   دوست گرامی کانال تلگرام سایت ایران استخدام و اد کنید، اخبار و اگهی های استخدامی مهم بصورت آنی در آن اطلاع رسانی خواهد شد،

   پاسخ دهید
 • نویسنده : مهدی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۲۲:۰۹

  کد دیدگاه : 1310918

  سلام
  از دوستان کسی هست که ازمون بانک مسکن تهران شرکت کرده باشه؟؟؟

  پاسخ دهید
 • نویسنده : زهرا

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۱:۵۱

  کد دیدگاه : 1309380

  سلام ادمین جان خسته نباشید. ببخشید ی سوال! برای ارسال شکایت به دیوان عدالت اداری ، حتما باید به مرکز استان مراجعه کنیم یا تو شهرستانها هم جایی هست که تحویل بدیم؟ ممنون میشم پاسخ بدید.

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : ۱۹:۱۱

   کد دیدگاه : 1309827

   معمولا بله. اگر در شهرستانتون نباشه که باید پرس و جو کنید

   پاسخ دهید
   • نویسنده : زهرا

    تاریخ ارسال :

    ساعت ارسال : ۱۱:۵۰

    کد دیدگاه : 1310402

    ممنون از پاسخگویی تون.

    پاسخ دهید
 • نویسنده : به admin

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۰:۲۵

  کد دیدگاه : 1309303

  admin عزيز من براي سازمان امو استخدامي در آزمون فراگير 4 شركت كردم چه بسته اي براي مطالعه پيشنهاد ميكنين
  منابع انساني تئوري سازمان برنامه ريزي استراتژي-حقوق اداره و قاون خدمات كشوري -مديريت رفتار
  ضمنا قبلا بسته مربوط به كارشناس مالياتي را از سايت خريداري كردم.رشته مديريت

  پاسخ دهید
 • نویسنده : نهال

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۶:۳۶

  کد دیدگاه : 1294743

  سلام
  ادمین گرامی
  مجری آزمون بانک مسکن سازمان سنجش میباشد?

  پاسخ دهید
  • نویسنده : محمد امیری

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : ۱۶:۳۷

   کد دیدگاه : 1294747

   سلام بله

   پاسخ دهید
 • نویسنده : پیمان

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۰۱:۰۸

  کد دیدگاه : 1290784

  سلام دوستان وقتتون بخیر؛
  به نظر شما شغل متصدی امور بانکی حقوقی بانک صنعت و معدن که محل خدمت اون فقط در مراکز استان ها هستش، برای تمام شهرهای استان دارای یک ضریب برابره یا برای مرکز استان ضریب بیشتری نسبت به سایر شهرهایی اون استان داره؟

  پاسخ دهید
 • نویسنده : سعیدی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۰۹:۱۲

  کد دیدگاه : 1285004

  سلام من کارت اعتباری رو به مبلغ33هزار خریدم ولی موفق به ثبت نام نشدم روز آخربود سایت همش قطع بود تکلیف چیه دیگه پول من برنمیگرده بخدا من بیچاره اونو قرض گرفتم یه راه حلی به من بدید لطفا

  پاسخ دهید
  • نویسنده : محمد امیری

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : ۰۹:۲۶

   کد دیدگاه : 1285022

   در خصوص برگشت وجه ثبت نام با پشتیبان سازمان سنجش در تماس باشید

   پاسخ دهید
  • نویسنده : مجتبی

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : ۱۷:۳۱

   کد دیدگاه : 1287371

   سلام ب نظر من بازم بشه ثبت نام کرد چون شما کارت رو گرفتین وفرم ثبت نام هم هنوز هس
   اگه لازمش ندارین میشه بدین به من امتحانش کنم چون من نتونستم کارت اعتباری بگیرم

   پاسخ دهید
 • نویسنده : بهناز

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۰۱:۳۲

  کد دیدگاه : 1284785

  رشته ی زمین شناسی چی؟

  پاسخ دهید
 • نویسنده : بهناز

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۰۱:۳۲

  کد دیدگاه : 1284783

  رشته ی زمین شناسی چی؟ میتونیم ثبتنام کنیم؟

  پاسخ دهید
 • نویسنده : حسین شاه منصوری

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۲۳:۵۰

  کد دیدگاه : 1281646

  سلام بنده متولد ۱۳۶۶/۰۱/۲۷میباشم وبه مدت پنج سال به صورت پیمانی در نیروی انتظامی حضور داشتم ایا با این سن میتوانم با دیپلم ثبتنام کنم ممنون میشم اگه جواب بدید

  پاسخ دهید
 • نویسنده : مهدی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۹:۳۱

  کد دیدگاه : 1281224

  سلام ادمین
  چند باری دفترچرو مطالعه کردم ولی هیچ موردی ذکر نشده که ایا بانک مسکن تهران شامل بومی بودن میشه یا نه؟

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : ۲۰:۴۷

   کد دیدگاه : 1281340

   بله میشه

   پاسخ دهید
 • نویسنده : زهرا

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۰:۰۵

  کد دیدگاه : 1280164

  سلام .من در استان بوی خود نمی توانم ثبت نام کنم بخاطره محل زندگی وکار همسرم که تهران است . ودو سال سابقه پرداخت حق بیمه دارد . اگر من در تهران ثبت نام کنم ملغی خواهد بود؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ پاسخ دهید که امکان دارد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  پاسخ دهید
  • نویسنده : زهرا

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : ۱۰:۱۲

   کد دیدگاه : 1280170

   سلام .من در استان بوی خود نمی توانم ثبت نام کنم بخاطره محل زندگی وکار همسرم که تهران است . ودو سال سابقه پرداخت حق بیمه دارد . اگر من در تهران ثبت نام کنم ملغی خواهد بود؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ پاسخ دهید که امکان دارد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

   پاسخ دهید
 • نویسنده : فاطمه

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۲۰:۵۴

  کد دیدگاه : 1272560

  سلام .من رشته مهندسی صنایع (چند بخشی )هستم.ایا میتونم برای کد شغل هایی ک برای مهندسی صنایع هس شرکت کنم .اخه این دورشته اصلا منابع و کتاب هاش باهم فرق نداره .فقط تو اسم هاش متفاوت هستن این چند بخشی اون بدون پسوند چند بخشی .در صورتی ک کلا شبیه هم هستند؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ لطفا راهنماییم کنید

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : ۲۳:۱۳

   کد دیدگاه : 1272821

   باید دقیقا عنوان رشته و گرایش ها منطبق باشه

   پاسخ دهید
   • نویسنده : فریبا عزیزی

    تاریخ ارسال :

    ساعت ارسال : ۲۳:۴۶

    کد دیدگاه : 1349262

    سلام وقت بخیر دوستان الان میتونم مکان آزمونم رو تغییر بدم؟

    پاسخ دهید

لطفا کمی صبر کنید...

از تاریخ:
تا تاریخ:

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...