آگهی استخدامی متناسب با شغل و رشته خود را بیابید

جستجوی آگهی مناسب شما

آيين نامه نحوه جذب داوطلبان تصدی امر قضاء و استخدام قضات

 • بروزرسانی:
 • دیدگاه: ۷ (نمایش)
 • دیدگاه های منتظر: ۰ دیدگاه
 • ارسال کننده: (کارمند یک (نکونام))
اطلاعات بیشتر

آيين نامه جذب،گزينش و کارآموزي داوطلبان تصدي امر قضاء و استخدام قضات

جهت ورود به صفحه بحث و تبادل نظر استخدام آزمون استخدامی قوه قضاییه اینجا کلیک نمایید

جهت ورود به صفحه بحث و تبادل نظر استخدام آزمون مترجم رسمی قوه قضاییه اینجا کلیک نمایید

جهت ورود به صفحه بحث و تبادل نظر آزمون تصدي منصب قضا اینجا کلیک نمایید


با استناد به بند ۳ اصل ۱۵۸ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، قانون استخدام قضات و شرايط کارآموزي مصوب ۱۳۴۳ و اصلاحيه آن، قانون شرايط انتخاب قضات دادگستري مصوب ۱۳۶۱ و اصلاحات آن، ماده واحده قانون تشخيص لزوم کارآموزي مصوب ۱۳۶۶، ماده واحده قانون اختيارات و وظايف رئيس قوه قضائيه مصوب ۱۳۷۱، ماده واحده قانون گذرانيدن مدت خدمت نظام وظيفه فارغ التحصيلان دانشکده علوم قضائي در محاکم قضائي کشور مصوب ۱۳۷۳ و اصلاحيه آن و با عنايت به اتخاذ رويکرد شايسته سالاري و انتخاب اصلح در جذب و استخدام قضات و آموزش پودماني براي تربيت قضات داراي دانش، مهارت، اخلاق و تعهد حرفه اي، آيين نامه نحوه جذب، گزينش و کارآموزي داوطلبان تصدي امر قضاء و استخدام قضات به شرح مواد آتي تصويب مي شود:

بخش اول: شرايط و نحوه جذب داوطلبان تصدي منصب قضاء

ماده۱ـ جذب داوطلبان به دو شيوه عمومي و اختصاصي صورت مي پذيرد.

فصل اول ـ شيوه عمومي

ماده۲ـ جذب عمومي عبارت است از فرآيند جذب داوطلبان تصدي منصب قضاء از طريق آزمون ورودي کتبي و مصاحبه علمي.

ماده۳ـ جذب عمومي داوطلبان تصدي منصب قضاء از ميان دانش آموختگان مقطع کارشناسي رشته حقوق در هر يک از گرايش ها، فقه و حقوق، الهيات با گرايش فقه و مباني حقوق اسلامي، علوم قضايي، کارشناسي ارشد پيوسته معارف اسلامي و حقوق در هر يک از گرايش ها از دانشگاه هاي مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و دانش آموختگان سطح دو حوزه هاي علميه و بالاتر، از حوزه هاي مورد تأييد شوراي عالي حوزه هاي علميه صورت مي پذيرد. تعيين گروه هاي مجاز براي شرکت در فرآيند جذب

عمومي در مورد دارندگان مدرک سطح ۲ حوزه علميه به عهده معاون آموزش و تحقيقات قوه قضائيه است.
تبصره ـ دارندگان مدارک تحصيلي دانشگاهي بالاتر به شرطي مي توانند در آزمون ورودي کتبي شرکت نمايند که مدرک کارشناسي آنان در يکي از گرايشهاي رشته حقوق و يا حوزوي باشد.
ماده۴ـ آزمون ورودي به صورت سراسري به وسيله مرکز جذب و آزمون معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضائيه و در صورت صلاحديد معاون آموزش و تحقيقات با همکاري سازمان هاي ديگر برگزار مي شود.
تبصره ـ هزينه ثبت نام در آزمون ورودي، براساس پيشنهاد معاون آموزش و تحقيقات و با تصويب رييس قوه قضائيه تعيين مي گردد.
ماده۵ ـ داوطلباني که معدل کل آنان در آزمون ورودي بيش از ۵۰ درصد باشد به تعداد ۳ برابر نياز دستگاه قضايي از بين حائزان بالاترين نمرات براي انجام مصاحبه علمي دعوت مي شوند در صورت ضرورت ظرفيت تکميلي اعلام خواهد شد.

فصل دوم ـ شيوه اختصاصي
ماده۶ ـ جذب اختصاصي عبارت است از فرآيند جذب داوطلبان تصدي منصب قضاء از طريق مصاحبه علمي، مطابق مقررات اين آيين نامه.
ماده۷ـ جذب اشخاص زير از طريق مصاحبه علمي انجام مي پذيرد:
۱ . دانش آموختگان کارشناسي حقوق در هر يک از گرايش ها از دانشگاه هاي گروه اول، منوط به داشتن حداقل معدل ۱۶.
۲ . دانش آموختگان کارشناسي حقوق در هر يک از گرايش ها از دانشگاه هاي گروه دوم، منوط به داشتن حداقل معدل ۱۷.
۳ . دانش آموختگان کارشناسي ارشد حقوق در هر يک از گرايش ها از دانشگاه هاي گروه اول، منوط به داشتن حداقل معدل ۱۶ و مدرک کارشناسي حقوق در هر يک از گرايش ها، فقه و حقوق يا الهيات با گرايش فقه و مباني حقوق اسلامي.
۴. دانش آموختگان کارشناسي ارشد پيوسته معارف اسلامي و حقوق در هر يک از گرايش ها از دانشگاه هاي گروه اول، منوط به داشتن حداقل معدل۱۶.
۵ . دانش آموختگان کارشناسي ارشد حقوق در هر يک از گرايش ها از دانشگاه هاي گروه دوم، منوط به داشتن حداقل معدل ۱۷ و مدرک کارشناسي حقوق در هر يک از گرايش ها.
۶ . دانش آموختگان کارشناسي ارشد پيوسته معارف اسلامي و حقوق در هر يک از گرايش ها از دانشگاه هاي گروه دوم، منوط به داشتن حداقل معدل۱۷.
۷. دانش آموختگان و دانشجويان دکتري تخصصي رشته الهيات با گرايش فقه و مباني حقوق اسلامي، منوط به داشتن مدرک کارشناسي در رشته الهيات با گرايش فقه و مباني حقوق اسلامي يا مدرک کارشناسي ارشد پيوسته رشته الهيات، معارف اسلامي و ارشاد با گرايش فقه و مباني حقوق اسلامي.
۸ . دانش آموختگان سطح دو از حوزه هاي علميه گروه اول، منوط به داشتن مدرک کارشناسي حقوق در هر يک از گرايش ها با حداقل معدل ۱۶ مدرک کارشناسي.
۹. دانش آموختگان سطح دو در گرايش حقوق و قضاء اسلامي از حوزه هاي علميه گروه اول، منوط به داشتن حداقل معدل ۱۷.
۱۰. دانش آموختگان سطح سه در گرايش هاي فقه و اصول و يا حقوق و قضاء اسلامي از حوزه هاي علميه گروه اول.
۱۱ . دانش آموختگان سطح چهار در گرايش هاي فقه و اصول و يا حقوق و قضاء اسلامي از حوزه هاي علميه گروه اول.
۱۲. رتبه هاي اول تا دهم آزمون وکالت کانون هاي استاني و رتبه هاي اول تا پنجاهم آزمون سراسري مرکز امور مشاوران و وکلاء قوه قضائيه و آزمون وکالت کانون مرکز، به تأييد مراجع مربوط.
۱۳. وکلاء و مشاوران پايه يک دادگستري، مشروط به داشتن پنج سال سابقه کار متوالي و مؤثر به عنوان وکيل يا مشاور پايه يک دادگستري، به تأييد کانون يا مرکز مربوط.
تبصره ـ گروه بنـدي حوزه هاي علميه و دانشگاه ها براساس جايگاه علمي آنان به موجب شيوه نامه اي خواهد بود که به پيشنهاد معاون آموزش و تحقيقات به تصويب رييس قوه قضائيه مي رسد.
ماده۸ ـ جذب اشخاص زير از طريق مصاحبه تشخيصي انجام مي پذيرد:

۱. دانش آموختگان و دانشجويان مقطع دکتري تخصصي در هر يک از گرايش هاي رشته حقوق، فقه و حقوق و گرايش فقه و مباني حقوق اسلامي رشته الهيات، مشروط به داشتن مدرک کارشناسي در هر يک از گرايش هاي رشته حقوق يا مدرک کارشناسي ارشد پيوسته در هر يک از گرايش هاي رشته معارف اسلامي و حقوق.
۲. دارندگان مدرک سطح سه يا چهار حوزه علميه از حوزه هاي علميه گروه اول، مشروط به داشتن مدرک کارشناسي در هر يک از گرايش هاي رشته حقوق.
تبصره ـ منظور از مصاحبه تشخيصي، بررسي سوابق علمي و تجربي و داشتن قابليت هاي دانشي فرد براي تصدي منصب قضاء است.
ماده۹ـ مزاياي قابل اعطاء به قبول شدگان فرآيند جذب اختصاصي به شرح زير است:
۱. امکان تعيين محل خدمت براي دارندگان مدرک دکتري تخصصي در يکي از گرايش هاي رشته حقوق يا سطح چهار و کساني که با تأييد شوراي عالي حوزه هاي علميه داراي شش سال سابقه تحصيل در دوره خارج فقه و اصول هستند.
۲. ايجاد تسهيلات براي ادامه تحصيل در مقطع بالاتر، براي مشمولان بندهاي «۳»، «۴»، «۵» و «۶» ماده (۷) با رعايت قوانين و مقررات و با توجه به نيازمندي هاي قوه قضائيه.
۳. اشتغال در پست هاي قضايي مرتبط با تخصص تحصيلي، براي اشخاص موضوع ماده (۸) و بندهاي «۳» و «۴» ماده (۷) اين آيين نامه.
ماده۱۰ـ معاونت آموزش و تحقيقات مي تواند مطابق شيوه نامه اي که به تصويب رييس قوه قضائيه مي رسد، سالانه به تعداد معيني از دانشجويان شاغل در مقاطع کارشناسي ارشد و بالاتر رشته حقوق يا معارف اسلامي و حقوق در دانشگاه هاي گروه اول را از مزاياي بورسيه يا کمک هزينه تحصيلي بهره مند کند.
ماده۱۱ـ نحوه شنـاسايي اشخاص مشمـول جذب اخـتصاصي، کليه امور مربوط به مصاحبـه ها و نحوه اعتراض به تصميم مرجع مصاحبه، به موجب شيوه نامه اي است که به تصويب معاون آموزش و تحقيقات مي رسد.
ماده۱۲ـ کليه داوطلبان پذيرفته شده در آزمون ورودي و همچنين اشخاص مذکور در مواد (۷) و (۸) اين آيين نامه حسب مورد به شرط موفقيت در مصاحبه علمي يا تشخيصي براي طي مراحل گزينش به اداره کل مربوط معرفي مي شوند.
بخش دوم : گزينش داوطلبان تصدي منصب قضاء
ماده۱۳ـ شرايط عمومي داوطلبان تصدي منصب قضاء به شرح زير است:
۱. تابعيت اصلي ايران.
۲. اعتقاد و التزام عملي به دين مبين اسلام، ايمان و عدالت.
۳. التزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصل ولايت مطلقه فقيه و عدم وابستگي تشکيلاتي به احزاب، سازمان ها و گروه هاي غيرقانوني يا هواداري از آن ها، مگر در صورت احراز توبه.
۴. طهارت مولد.
۵ . داشتن سلامت جسمي و رواني و توانايي براي انجام کار قضايي به موجب شيوه نامه اي که به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.
۶ . داشتن کارت پايان خدمت وظيفه يا معافيت از خدمت با لحاظ مقررات ماده واحده قانون گذرانيدن مدت خدمت نظام وظيفه فارغ التحصيلان دانشکده علوم قضايي در محاکم قضايي کشور.
۷. نداشتن سابقه محکوميت کيفري مؤثر.
۸ . حسن شهرت، اخلاق و امانتداري.
۹. عدم اعتياد به دخانيات، مواد مخدر و روان گردان.
۱۰. داشتن حداقل ۲۲ و حداکثر ۳۶ سال تمام در روز ثبت نام.
تبصره ـ موارد زير به شرط ارائه تأييديه معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد:
۱. ايثارگران و خانواده آنان به مدت ۲ سال.
۲. داوطلبان دانش آموخته کارشناسي ارشد يا سطح سه، به مدت دو سال.
۳. داوطلبان دانش آموخته دکتري تخصصي يا سطح چهار، به مدت چهار سال.
داوطلبان تنها مي توانند از يکي از موارد مذکور در اين تبصره استفاده کنند و مدت اضافه شده به حداکثر سن مقرر، در هر حال، نمي تواند از چهار سال بيش تر باشد.
ماده۱۴ـ اداره کل گزينش قضات پس از طي مراحل زير حداکثر ظرف ۴ ماه با تهيه گردش کار و اعلام نظر، پرونده را به هيئت احراز صلاحيت داوطلبان تصدي منصب قضا ارسال مي کند:
۱. استعلام از مراجع ذي ربط.
۲. تحقيقات محلي.
۳. مصاحبه عقيدتي و سياسي.
۴. آزمون هاي روان شناختي.
۵ . تعديل و توثيق داوطلب به وسيله حداقل دو نفر مشهور به عدالت.
ماده۱۵ـ هسته هاي گزينش دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري و ساير دستگاه هاي وابسته به قوه قضائيه مکلفند به درخواست اداره کل گزينش قضات، پرونده گزينشي داوطلباني که سوابقي از آنان را نزد خود دارند، به اداره کل مذکور ارسال کنند.
ماده۱۶ـ اداره کل گزينش قضات موظف است در خصوص داوطلبان از مراجع آتي استعلام کند:
۱. سازمان ثبت احوال کشور.
۲. مراکز تحصيلات عالي داوطلب.
۳. اداره سجل کيفري و عفو و بخشودگي.
۴. اداره تشخيص هويت نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران.
۵ . حفاظت و اطلاعات قوه قضائيه.
۶ . اداره کل تعيين صلاحيت و اسناد وزارت اطلاعات.
۷. سازمان پزشکي قانوني.
۸ . سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي.
تبصره ـ در صورت ضـرورت، حسب مورد، از ساير مراجع مربوط نيز استعلام به عمل خواهد آمد.
ماده۱۷ـ تحقيقات محلي از محل سکونت، تحصيل و اشتغال داوطلب صورت مي پذيرد.
ماده۱۸ـ احراز عدم اعتياد داوطلب به دخانيات، مواد مخدر و روان گردان و سلامت جسمي و توانايي وي براي انجام کار قضايي از طريق استعلام از سازمان پزشکي قانوني صورت مي پذيرد.
ماده۱۹ـ اداره کل گزينش قضات موظف است، از طريق آزمون روان شناختي، سلامت رواني و تناسب هوش و شخصيت، داوطلب منصب قضاء را مورد سنجش قرار دهد.
ماده۲۰ـ احراز صلاحيت داوطلبان بر عهده هيأت هاي سه نفره است که اعضاء آن از بين قضات و يا مسؤولان ستادي قوه قضائيه به وسيله رئيس قوه قضائيه براي مدت ۳ سال تعيين مي شوند.
تبصره ـ مديرکل گزينش قضات به عنوان دبير امور اجرايي هيأت ها عهده دار اموري از قبيل تعيين مکان و زمان برگزاري جلسات و دعوت از اعضاء است.
ماده۲۱ـ اعضاي هيأت پس از ملاحظه پرونده گزينشي داوطلبان و با توجه به نتيجه مصاحبه علمي داوطلب و نظريه اداره کل گزينش قضات در خصوص صلاحيت عمومي نامبردگان اظهارنظر مي کنند. تصميمات هيأت با اکثريت آراء اتخاذ مي شود.
تبصره۱ـ در موارد کثرت واجدين شرايط و محدوديت ظرفيت پذيرش، ضوابط انتخاب اصلح و ملاک هاي تقدم به موجب شيوه نامه اي است که به تصويب قوه قضائيه مي رسد.
تبصره۲ـ در صورت نقص تحقيقات و يا وجود ايراد شکلي در پرونده گزينشي داوطلبان، پرونده به اداره کل گزينش قضات اعاده مي شود تا پس از رفع نقص و يا ايراد شکلي، مراتب به صورت خارج از نوبت، در جلسه هيأت مورد رسيدگي مجدد قرار گيرد.
ماده۲۲ـ چنانچـه هيأت، صلاحيت داوطلب را احراز نکند يا رد نمايد، مراتب به وسيله دبيرخانه به اطلاع وي مي رسد و او مي تواند حداکثر ظرف يک ماه از تاريخ اطلاع، اعتراض خود را به صورت مکتوب به دبيرخانه تسليم کند تا پرونده در هيأت تجديدنظر مطرح گردد. در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر، پرونده بايگاني خواهد شد و گردش مجدد آن، در صورت درخواست داوطلب، منوط به تصميم هيأت است. تصميم هيأت در اين خصوص قطعي است.
ماده۲۳ـ هيأت هاي تجديدنظر مرکب از پنج نفر قضات عالي رتبه است که به وسيله رييس قوه قضائيه براي مدت سه سال انتخاب مي شوند. تصميمات هيأت تجديدنظر که با رأي حداقل سه نفر از اعضاء هيأت اتخاذ مي شود، قطعي است.
ماده۲۴ـ جهات نقض تصميمات هيأت هاي بدوي به قرار زير است:
۱. وجود ايراد شکلي.
۲. نقص تحقيقات.
۳. عدم توجه به اسناد موجود در پرونده.
ماده۲۵ـ هيأت تجديدنظر به اعتراض داوطلب رسيدگي و چنانچه اعتراض را وارد نداند، پرونده را اعاده مي کند. در غير اينصورت، يکي از تصميمات زير اتخاذ خواهد شد:
۱. نقض تصميم هيأت بدوي و دستور طرح مجدد پرونده در هيأت هم عرض، در صورت عدم توجه به اسناد موجود در پرونده.
۲. دستور رفع نقص پرونده و يا ايراد شکلي و رسيدگي مجدد در هيأت بدوي تصميم گيرنده.
ماده۲۶ـ اداره کل گزينش قضات فهرست اسامي پذيرفته شدگان را پس از تکميل مدارک استخدامي براي تمهيد مقدمات برگزاري دوره کارآموزي، به معاونت آموزش و تحقيقات ارسال مي کند.
بخش سوم: کارآموزي قضايي
فصل اول : صدور ابلاغ کارآموزي
ماده۲۷ـ معاونت آموزش و تحقيقات موظف است در خصوص اشخاص مندرج در فهرست اسامي پذيرفته شدگان موضوع ماده ۲۶ اين آيين نامه اقدامات آتي را انجام و فهرست تکميل شده را براي معاونت اول قوه قضاييه ارسال کند:
۱. تعيين محل اجراء دوره کارآموزي براساس ظرفيت پذيرش و امکانات مراکز آموزش وابسته و اولويت هاي انتخابي کارآموزي.
۲. تقسيم کارآموزان براي اجراء دوره کارآموزي.
ماده۲۸ـ معاونت اول موظف است پس از دريافت فهرست تکميل شده مذکور در ماده۲۷ اين آيين نامه، صدور ابلاغ کارآموزي پذيرفته شدگان را از رييس قوه قضائيه درخواست کند. پس از وصول دستور رييس قوه قضائيه مبني بر موافقت با صدور ابلاغ کارآموزي، اداره کل کارگزيني بايد حداکثر ظرف يک هفته ابلاغ کارآموزي داوطلبان را تهيه و جهت امضاء براي رييس قوه قضاييه ارسال کند.
ماده۲۹ـ معاونت آموزش و تحقيقات مي تواند هم زمان با ارسال اسامي به حوزه رياست قوه قضائيه براي صدور ابلاغ، برگزاري دوره کارآموزي را براي پذيرفته شدگان آغاز کند.
فصل دوم: نظام آموزشي دوره کارآموزي
ماده۳۰ـ نظام آموزش دوره کارآموزي، مبتني بر آموزش پودماني است. هر يک از پودمان ها براي رفع نيازهاي دانشي و مهارتي کارآموزان تدوين مي شوند.
ماده۳۱ـ محتواي آموزشي موردنياز دوره کارآموزي شامل پودمان ها، عناوين، سرفصل ها و ساعات آموزشي، نحوه ارزشيابي آموزشي و دوره ها با نظر معاونت آموزش و تحقيقات تعيين مي شود.
ماده۳۲ـ مدت دوره کارآموزي دوازده ماه است.
تبصره۱ـ کارآموزان فاقد مدرک کارشناسي حقوق يا کارشناسي ارشد پيوسته معارف اسلامي و حقوق، ملزم به گذراندن دروس پايه هستند که مدت زمان آن نمي تواند از دوازده ماه بيش تر باشد.
تبصره۲ـ معاونت آموزش و تحقيقات مي تواند با توجه به مدرک تحصيلي و ساير قابليت هاي دانشي کارآموزان، مدت دوره کارآموزي را حداکثر تا شش ماه تقليل دهد.
فصل سوم: مقررات آموزشي
ماده۳۳ـ کارآموز قضايي مکلف است طبق زمان بندي اعلام شده براي شرکت در دوره کارآموزي قضايي در مرکز آموزشي ذي ربط که زير نظر مستقيم معاونت آموزش و تحقيقات فعاليت مي نمايد، حاضر شود. عدم حضور در موعد مقرر غيبت تلقي مي شود.
ماده۳۴ـ ايجاد مرکز آموزشي جديد در مناطق مختلف کشور، در صورت وجود ظرفيت و اقتـضاء نيازهاي منطقه، منوط به تشخيص معاون آمـوزش و تحقيقات و تأييد رييس قوه قضائيه است. اين مراکز زير نظر مستقيم معاونت آموزش و تحقيقات فعاليت خواهند کرد.
تبصره ـ کارآموزي قضايي در مراکز آموزشي، مانع از معرفي کارآموزان قضايي براي کارورزي در مدت معين به مراجع قضايي شهرها يا بخش هاي غيرمحل وقوع مرکز آموزش نخواهد بود.
ماده۳۵ـ کارآموز قضايي از نظر احتساب مرخصي، غيبت و معذوريت، تابع قانون استخدام کشوري است.
ماده۳۶ـ کارآموز قضايي در طي دوره کارآموزي، تابع مقررات و ضوابط معاونت آموزش و تحقيقات است و چنانچه در خلال دوره بر خلاف ضوابط و مقررات مذکور عمل کند، مراتب به اداره کل کارگزيني منعکس خواهدشد. در صورت عدم شرکت کارآموز در دوره بدون عذر موجه يا ارتکاب اموري که سالب صلاحيت تصدي منصب قضاء محسوب مي شود، مراتب جهت تصميم مقتضي در رابطه با ادامه يا لغو ابلاغ کارآموزي به رييس قوه قضاييه منعکس مي شود.
ماده۳۷ـ مراکز آموزشي بايد در ابتداي هر دوره کارآموزي، برنامه آموزشي دوره و نحوه اجراي آن و مقررات انضباطي، آموزشي و ارزشيابي را به کارآموزان قضايي ابلاغ کنند.
ماده۳۸ـ با تصويب معاون آموزش و تحقيقات، دوره کارآموزي دانشجويان دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري، در چارچوب ضوابط و مقررات حاکم بر دوره کارآموزي و تحت نظارت معاونت آموزش و تحقيقات، به وسيله دانشگاه اجرا مي شود.
ماده۳۹ـ دوره کارآموزي به صورت تمام وقت اجراء مي شود و هرگونه اشتغال يا تحصيل در طول دوره ممنوع است. کارآموزاني که در مقاطع کارشناسي ارشد و دکتري تخصصي پذيرفته شوند بايد به يکي از دو روش زير عمل کنند:
۱. اخذ مرخصي تحصيلي از دانشگاه محل تحصيل براي انجام کارآموزي.
۲. انصراف از شرکت در دوره کارآموزي حداکثر تا پايان دوره آموزشي در دانشگاه.
تبصره۱ـ دوره ي زماني تدوين پايان نامه يا رساله از شمول اين ماده مستثني است.
تبصره۲ـ انصراف کارآموز مانع شرکت وي در دوره کارآموزي پس از اتمام دوره آموزشي در دانشگاه نيست.
ماده۴۰ـ در پايان دوره کارآموزي، جهت احراز توانايي تصدي امر قضا از نامبردگان، آزمون يا اختبار پايان دوره به عمل مي آيد.
ماده۴۱ـ مرکز آموزش مکلف است براي کارآموزان، کارنامه و گواهينامه پايان دوره صادر نمايد.
ماده۴۲ـ نحوه رسيدگي به موارد خاص مربوط به وضع تحصيلي و اخلاقي کارآموزان قضايي و امور انضباطي آنان، ضوابط موفقيت در دوره کارآموزي، تجديد امتحانات يا دوره و پايان دادن به کارآموزي اشخاص مردود و ترتيب و نحوه تأثير آزمون يا اختبار پايان دوره در وضع کارآموزان، به موجب شيوه نامه اي است که به تصويب معاون آموزش و تحقيقات مي رسد.
فصل چهارم: تقسيم کارآموزان و صدور ابلاغ قضايي آزمايشي
ماده۴۳ـ معاونت اول قوه قضائيه فهرست کارآموزان ارسالي از سوي معاونت آموزش و تحقيقات را به اداره کل کارگزيني ارسال مي کند و اداره کل مذکور مکلف است ظرف يک هفته پس از دريافت فهرست مذکور و هماهنگي با ادارات کل دادگستري استانها، ليستي از حوزه هاي قضايي را که نيازمند کادر قضايي هستند به تعداد کارآموزان مربوط، تهيه و براي برگزاري مراسم تقسيم کارآموزان در اختيار معاونت اول قرار دهد. پس از تقسيم کارآموزان، صورتجلسه آن براي تصويب نهايي به کميسيون نقل و انتقالات قضات ارسال مي گردد.
ماده۴۴ـ نحوه تعيين محل خدمت کارآموزان بايد به گونه اي باشد که حداقل ۷۰% از فارغ التحصيلان هر دوره کارآموزي، در محل مورد درخواست يا استان محل سکونت خود به خدمت قضايي مشغول شوند. عوامل مؤثر در تعيين محل خدمت با لحاظ بومي گزيني و ميزان تأثير آنها، به موجب شيوه نامه اي است که با همکاري معاونت اول و معاونت آموزش و تحقيقات تهيه و به تصويب رييس قوه قضائيه مي رسد.
ماده۴۵ـ اداره کل کارگزيني قضات مکلف است حداکثر ظرف يک هفته پس از تقسيم کارآموزان، پيش نويس ابلاغ انتصاب قضات آزمايشي را تهيه و جهت امضاء براي رييس قوه قضاييه ارسال کند.
ماده۴۶ـ معاونت اول با همکاري معاونت آموزش و تحقيقات براي کارآموزاني که موفق به اخذ ابلاغ قضايي آزمايشي شده اند، مراسم تحليف برگزار مي کند.
بخش چهارم: مقررات متفرقه
ماده۴۷ـ کليه مسؤولان اداري و مقامات قضايي در قوه قضائيه و سازمان هاي وابسته به ويژه قضات سرپرست، مطابق شيوه نامه مصوب معاونت آموزش و تحقيقات مکلف به همکاري، پذيرش و آموزش کارآموزان معرفي شده و رعايت شؤون آنان هستند.
ماده۴۸ـ نحوه جذب و استفاده از خدمات استادان و همکاران آموزشي براساس شيوه نامه مصوب معاون آموزش و تحقيقات تعيين مي شود.
تبصره ـ حق الزحمه و حق التدريس قضات سرپرست، استادان و همکاران معاونت آموزش و تحقيقات پس از تأييد هيأت موضوع تبصره «۲» ماده (۴۳) قانون استخدام کشوري که از اين پس در معاونت آموزش و تحقيقات تشکيل مي شود، از محل بودجه تخصيص يافته و به وسيله معاونت آموزش و تحقيقات پرداخت و اسناد مالي آن به معاونت اداري و مالي قوه قضائيه ارسال مي شود.
ماده۴۹ـ پس از پايان دوره سه ساله آزمايشي خدمت قضايي، اداره کل کارگزيني مکلف است حداکثر ظرف ۶ ماه با اخذ نظر از معاونت آموزش و تحقيقات، دادسراي انتظامي قضات، مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائيه، اداره کل گزينش قضات و رييس کل دادگستري استان محل خدمت قاضي در حيطه وظايف هر يک از مراجع مذکور استعلام و در صورت مثبت بودن نظر همه مراجع نسبت به تمهيد مقدمات صدور ابلاغ قطعي قضايي اقدام کند. در صورتي که نظر هر يک از مراجع مذکور منفي باشد، مراتب از طريق اداره کل کارگزيني براي اتخاذ تصميم مقتضي حسب مورد به کميسيون نقل و انتقالات قضات يا دادگاه عالي صلاحيت ارجاع خواهد شد.
تبصره ـ اختبار علمي اشخاص مشمول تبديل وضع خدمت از رسمي آزمايشي به رسمي قطعي به وسيله معاونت آموزش و تحقيقات و براساس شيوه نامه مصوب آن معاونت انجام مي گيرد.
ماده۵۰ ـ اداره کل کارگزيني قضات موظف است هر ۶ ماه يک بار تعداد قضات مورد نياز دستگاه قضايي را به معاونت آموزش و تحقيقات اعلام کند.
ماده۵۱ ـ معاونت هاي اداري و مالي و راهبردي قوه قضائيه مکلفند براساس پيشنهاد معاون مربوط در خصوص ارائه خدمات، پشتيباني و تأمين اعتبار موردنياز براي کليه مراحل جذب و آزمون، گزينش و اجراء دوره هاي کارآموزي از قبيل تأمين خوابگاه و تغذيه کارآموزان، تجهيزات آموزشي و کمک آموزشي، خودرو مناسب براي اياب و ذهاب مدرسان، هزينه سرپرستي و تشويق برگزيدگان دوره هاي آموزشي و تهيه فضاهاي مناسب آموزشي اقدام لازم را به عمل آورند.
ماده۵۲ ـ مقررات اين آيين نامه نافي اختيارات رييس قوه قضائيه در خصوص استخدام قضات مطابق قانون نيست.
اين آيين نامه در پنجاه و دو ماده و شانزده تبصره، در تاريخ ۲۶/۲/۱۳۹۲ به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد و کليه آيين نامه ها، دستورالعمل ها و شيوه نامه هاي مرتبط در حدود مغايرت ملغي است.اگر دیدگاهی درباره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خود را در سایت درج کنید.

🙂
 • امکان تأیید نظرات سیاسی وجود ندارد.
 • امکان تایید نظراتی که حاوی اخبار غیر قابل تأیید از طریق خبرگزاری های معتبر می باشند، وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظراتی که حاوی اطلاعات تماس شخصی افراد و یا ID شبکه های مجازی ارتباطی می باشند وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظرات کاربرانی که به هر طریقی قصد مأیوس کردن سایرین را دارند وجود ندارد.
 • هرگونه تحریک، تحقیر و کنایه به سایر افراد (مسئول و غیر مسئول) غیر مجاز می باشد.
 • امکان هماهنگی برای هرگونه ملاقات حضوری چه به صورت دسته جمعی و چه فردی توسط کاربران سایت وجود ندارد.

جهت دریافت آخرین اخبار و آگهی های مهم استخدامی از طریق کانال تلگرام ایران استخدام اینجا کلیک نمایید
 • نویسنده: ولی
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۳:۰۷
 • کد دیدگاه: ۱۲۰۳۹۴۲

باسلام
دارای تحصیلات حوزوی هستم. در دانشنامه(مدرک تحصیلی) سطح۲ برای ما گرایش وجود ندارد فقط نوشته شده سطح۲ حوزوی.آیا ماهم می توانیم در این آزمون استخدامی قضات شرکت کنیم؟ چون در شرایط نوشته شده بانوان دارای سطح۲ با گرایش فقه و اصول باشند.باتشکر

پاسخ دهید
 • نویسنده: رضایی
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۲:۰۱
 • کد دیدگاه: ۲۳۵۶۶۶۴

سلام..من متولد ابان۵۸ کارشناسی حقوق هستم ایا میتوانم در ازمون قضاوت شرکت کنم

پاسخ دهید
 • نویسنده: ناشناس
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۰۴:۱۶
 • کد دیدگاه: ۸۶۷۳۵۸

باسلام ایا کارکنان شاغل می توانند در ازمون قضاوت شرکت کنند در صورت قبولی شرایط پذیرش چطور خواهد بود با تشکر

پاسخ دهید
 • نویسنده: ناشناس
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۰۴:۱۲
 • کد دیدگاه: ۸۶۷۳۵۵

باسلام ایا کارکنان نیروهای مسلح می توانند در ازمون قضاوت شرکت کنند در صورت قبولی شرایط پذیرش انها چطور خواهد بود با تشکر

پاسخ دهید
 • نویسنده: سیدی
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۳:۳۱
 • کد دیدگاه: ۸۱۱۰۰۱

باسلام ,شرکت دراازمون قضات فقط مخصوص اقایون هست؟یاخانمها هم میتوانندشرکت کنند؟

پاسخ دهید
 • نویسنده: s.e
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۸:۲۸
 • کد دیدگاه: ۱۵۶۰۹۶۰

سلام. میتونند خانم ها هم شرکت کنند. ولی جذی خانم های خیلی به ندرت هستش.

پاسخ دهید
 • نویسنده: رامین
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۰۶:۵۵
 • کد دیدگاه: ۷۸۳۷۶۲

باسلام آیا پرسنل نیروهای مسلح نیز میتوانند در آزمون قضاوت شرکت کنند.درصورت قبولی چگونه باید اقدام کر دباتشکر

پاسخ دهید
جهت عضویت در صفحه اینستاگرام ایران استخدام اینجا کلیک نمایید

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...

ابتدای صفحه
مختصری درباره ایران استخدام

سایت ایران استخدام در تاریخ 1391/1/10 راه اندازی شد و با تلاش گروهی و روزانه مدیران و نویسندگان خود در جهت تبدیل شدن به مرجع بروز آگهی های استخدامی گام برداشت. سعی همیشگی همکاران ما ارائه مطلوب و با کیفیت آگهی های استخدامی خدمت بازدیدکنندگان محترم این سایت بوده است. ایران استخدام به صورت مستقل و خصوصی اداره می شود و وابسته به هیچ نهاد و یا سازمان دولتی نمی باشد، این سایت تنها منتشر کننده ی آگهی های استخدامی بوده و بنابراین لازم است که بازدید کنندگان محترم سایت خود نسبت به صحت و سقم اخبار منتشر شده در آن هوشیار باشند.

نماد اعتماد الکترونیکی