اطلاعات بیشتر

نیازمندیهای همشهری کرج 97 

دریافت آگهی های استخدامی مهم در گوشی و ایمیل شما به محض انتشار، اینجا کلیک نمایید

استخدام روز استان البرز – اسفند 97
روزنامه استخدامی استان البرز و شهر کرج | چهارشنبه 1 اسفند 97

جهت مشاهده آگهی های استخدام روز شهر کرج اینجا کلیک نمایید

ورود بـه کــــــــانال تلگــــــــرام

روزنامه استخدامی استان البرز و شهر کرج | پنجشنبه 2 اسفند 97
روزنامه استخدامی استان البرز و شهر کرج | شنبه 4 اسفند 97
روزنامه استخدامی استان البرز و شهر کرج | یکشنبه 5 اسفند 97
روزنامه استخدامی استان البرز و شهر کرج | دوشنبه 6 اسفند 97
روزنامه استخدامی استان البرز و شهر کرج | سه شنبه 7 اسفند 97
روزنامه استخدامی استان البرز و شهر کرج | چهارشنبه 8 اسفند 97
روزنامه استخدامی استان البرز و شهر کرج | پنجشنبه 9 اسفند 97
روزنامه استخدامی استان البرز و شهر کرج |شنبه 11 اسفند 97
روزنامه استخدامی استان البرز و شهر کرج | یکشنبه 12 اسفند 97
روزنامه استخدامی استان البرز و شهر کرج | دوشنبه 13 اسفند 97
روزنامه استخدامی استان البرز و شهر کرج | سه شنبه 14 اسفند 97
روزنامه استخدامی استان البرز و شهر کرج | چهارشنبه 15 اسفند 97
روزنامه استخدامی استان البرز و شهر کرج | پنجشنبه 16 اسفند 97
روزنامه استخدامی استان البرز و شهر کرج | شنبه 18 اسفند 97
روزنامه استخدامی استان البرز و شهر کرج | یکشنبه 19 اسفند 97
روزنامه استخدامی استان البرز و شهر کرج | دوشنبه 20 اسفند 97
روزنامه استخدامی استان البرز و شهر کرج | سه شنبه 21 اسفند 97
روزنامه استخدامی استان البرز و شهر کرج | چهارشنبه 22 اسفند 97
روزنامه استخدامی استان البرز و شهر کرج | پنجشنبه 23 اسفند 97
روزنامه استخدامی استان البرز و شهر کرج | شنبه 25 اسفند 97
در حال انتشار…
استخدام روز استان البرز – بهمن 97
روزنامه استخدامی استان البرز و شهر کرج | دوشنبه 1 بهمن 97

جهت مشاهده آگهی های استخدام روز شهر کرج اینجا کلیک نمایید

ورود بـه کــــــــانال تلگــــــــرام

روزنامه استخدامی استان البرز و شهر کرج | سه شنبه 2 بهمن 97
روزنامه استخدامی استان البرز و شهر کرج | چهارشنبه 3 بهمن 97
روزنامه استخدامی استان البرز و شهر کرج | پنجشنبه 4 بهمن 97
روزنامه استخدامی استان البرز و شهر کرج | یکشنبه 7 بهمن 97
روزنامه استخدامی استان البرز و شهر کرج | دوشنبه 8 بهمن 97
روزنامه استخدامی استان البرز و شهر کرج | سه شنبه 9 بهمن 97
روزنامه استخدامی استان البرز و شهر کرج | چهارشنبه 10 بهمن 97
روزنامه استخدامی استان البرز و شهر کرج | پنجشنبه 11 بهمن 97
روزنامه استخدامی استان البرز و شهر کرج | شنبه 13 بهمن 97
روزنامه استخدامی استان البرز و شهر کرج | یکشنبه 14 بهمن 97
روزنامه استخدامی استان البرز و شهر کرج | دوشنبه 15 بهمن 97
روزنامه استخدامی استان البرز و شهر کرج | سه شنبه 16 بهمن 97
روزنامه استخدامی استان البرز و شهر کرج | چهارشنبه 17 بهمن 97
روزنامه استخدامی استان البرز و شهر کرج | پنجشنبه 18 بهمن 97
روزنامه استخدامی استان البرز و شهر کرج | سه شنبه 23 بهمن 97
روزنامه استخدامی استان البرز و شهر کرج | چهارشنبه 24 بهمن 97
روزنامه استخدامی استان البرز و شهر کرج | پنجشنبه 25 بهمن 97
روزنامه استخدامی استان البرز و شهر کرج | شنبه 27 بهمن 97
روزنامه استخدامی استان البرز و شهر کرج | یکشنبه 28 بهمن 97
روزنامه استخدامی استان البرز و شهر کرج |دوشنبه 29 بهمن 97
روزنامه استخدامی استان البرز و شهر کرج |سه شنبه 30 بهمن 97

در حال انتشار…

استخدام روز استان البرز – دی 97
روزنامه استخدامی استان البرز و شهر کرج | شنبه 1 دی 97

جهت مشاهده آگهی های استخدام روز شهر کرج اینجا کلیک نمایید

ورود بـه کــــــــانال تلگــــــــرام

روزنامه استخدامی استان البرز و شهر کرج | یکشنبه 2 دی 97
روزنامه استخدامی استان البرز و شهر کرج | دوشنبه 3 دی 97
روزنامه استخدامی استان البرز و شهر کرج | سه شنبه 4 دی 97
روزنامه استخدامی استان البرز و شهر کرج | چهارشنبه 5 دی 97
روزنامه استخدامی استان البرز و شهر کرج | پنجشنبه 6 دی 97
روزنامه استخدامی استان البرز و شهر کرج | شنبه 8 دی 97
روزنامه استخدامی استان البرز و شهر کرج | یکشنبه 9 دی 97
روزنامه استخدامی استان البرز و شهر کرج | دوشنبه 10 دی 97
روزنامه استخدامی استان البرز و شهر کرج | سه شنبه 11 دی 97
روزنامه استخدامی استان البرز و شهر کرج | چهارشنبه 12 دی 97
روزنامه استخدامی استان البرز و شهر کرج | پنجشنبه 13 دی 97
روزنامه استخدامی استان البرز و شهر کرج | شنبه 15 دی 97
روزنامه استخدامی استان البرز و شهر کرج | یکشنبه 16 دی 97
روزنامه استخدامی استان البرز و شهر کرج | دوشنبه 17 دی 97
روزنامه استخدامی استان البرز و شهر کرج | سه شنبه 18 دی 97
روزنامه استخدامی استان البرز و شهر کرج | چهارشنبه 19 دی 97
روزنامه استخدامی استان البرز و شهر کرج | پنجشنبه 20 دی 97
روزنامه استخدامی استان البرز و شهر کرج | شنبه 22 دی 97
روزنامه استخدامی استان البرز و شهر کرج | یکشنبه 23 دی 97
روزنامه استخدامی استان البرز و شهر کرج | دوشنبه 24 دی 97
روزنامه استخدامی استان البرز و شهر کرج | سه شنبه 25 دی 97
روزنامه استخدامی استان البرز و شهر کرج | چهارشنبه 26 دی 97
روزنامه استخدامی استان البرز و شهر کرج | پنجشنبه 27 دی 97
روزنامه استخدامی استان البرز و شهر کرج | شنبه 29 دی 97
روزنامه استخدامی استان البرز و شهر کرج | یکشنبه 30 دی 97
استخدام روز استان البرز – آذر 97
 روزنامه استخدامی استان البرز و شهر کرج | پنجشنبه 1 آذر 97

جهت مشاهده آگهی های استخدام روز شهر کرج اینجا کلیک نمایید

ورود بـه کــــــــانال تلگــــــــرام

روزنامه استخدامی استان البرز و شهر کرج | شنبه 3 آذر 97
روزنامه استخدامی استان البرز و شهر کرج | دوشنبه 5 آذر 97
روزنامه استخدامی استان البرز و شهر کرج | سه شنبه 6 آذر 97
روزنامه استخدامی استان البرز و شهر کرج | چهارشنبه 7 آذر 97
روزنامه استخدامی استان البرز و شهر کرج | پنجشنبه 8 آذر 97
روزنامه استخدامی استان البرز و شهر کرج | شنبه 10 آذر 97
روزنامه استخدامی استان البرز و شهر کرج | یکشنبه 11 آذر 97
روزنامه استخدامی استان البرز و شهر کرج | دوشنبه 12 آذر 97
روزنامه استخدامی استان البرز و شهر کرج | سه شنبه 13 آذر 97
روزنامه استخدامی استان البرز و شهر کرج | چهارشنبه 14 آذر 97
روزنامه استخدامی استان البرز و شهر کرج | پنجنشبه 15 آذر 97
روزنامه استخدامی استان البرز و شهر کرج | شنبه 17 آذر 97
روزنامه استخدامی استان البرز و شهر کرج | یکشنبه 18 آذر 97
روزنامه استخدامی استان البرز و شهر کرج | دوشنبه 19 آذر 97
روزنامه استخدامی استان البرز و شهر کرج | سه شنبه 20 آذر 97
روزنامه استخدامی استان البرز و شهر کرج | چهارشنبه 21 آذر 97
روزنامه استخدامی استان البرز و شهر کرج | پنجشنبه 22 آذر 97
روزنامه استخدامی استان البرز و شهر کرج | شنبه 24 آذر 97
روزنامه استخدامی استان البرز و شهر کرج | یکشنبه 25 آذر 97
روزنامه استخدامی استان البرز و شهر کرج | دوشنبه 26 آذر 97
روزنامه استخدامی استان البرز و شهر کرج | سه شنبه 27 آذر 97
روزنامه استخدامی استان البرز و شهر کرج | چهارشنبه 28 آذر 97
روزنامه استخدامی استان البرز و شهر کرج | پنجنشبه 29 آذر 97
استخدام روز استان البرز – آبان 97
روزنامه استخدامی استان البرز و شهر کرج | سه شنبه 1 آبان 97

جهت مشاهده آگهی های استخدام روز شهر کرج اینجا کلیک نمایید

ورود بـه کــــــــانال تلگــــــــرام

روزنامه استخدامی استان البرز و شهر کرج | چهارشنبه 2 آبان 97
روزنامه استخدامی استان البرز و شهر کرج | پنجشنبه 3 آبان 97
روزنامه استخدامی استان البرز و شهر کرج | شنبه 5 آبان 97
روزنامه استخدامی استان البرز و شهر کرج | یکشنبه 6 آبان 97
روزنامه استخدامی استان البرز و شهر کرج | دوشنبه 7 آبان 97
روزنامه استخدامی استان البرز و شهر کرج | چهارشنبه 9 آبان 97
روزنامه استخدامی استان البرز و شهر کرج | شنبه 12 آبان 97
روزنامه استخدامی استان البرز و شهر کرج | یکشنبه 13 آبان 97
روزنامه استخدامی استان البرز و شهر کرج | سه شنبه 15 آبان 97
روزنامه استخدامی استان البرز و شهر کرج | شنبه 19 آبان 97
روزنامه استخدامی استان البرز و شهر کرج | یکشنبه 20 آبان 97
روزنامه استخدامی استان البرز و شهر کرج | دوشنبه 21 آبان 97
روزنامه استخدامی استان البرز و شهر کرج | سه شنبه 22 آبان 97
روزنامه استخدامی استان البرز و شهر کرج | چهارشنبه 23 آبان 97
روزنامه استخدامی استان البرز و شهر کرج |پنجشنبه 24 آبان 97
روزنامه استخدامی استان البرز و شهر کرج | شنبه 26 آبان 97
روزنامه استخدامی استان البرز و شهر کرج |یکشنبه 27 آبان 97
روزنامه استخدامی استان البرز و شهر کرج |دوشنبه 28 آبان 97
روزنامه استخدامی استان البرز و شهر کرج |سه شنبه 29 آبان 97
روزنامه استخدامی استان البرز و شهر کرج |چهارشنبه 30 آبان 97

 اگر دیدگاهی در باره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خودتون رو در سایت درج کنید.


لطفا کمی صبر کنید...


 • جهت دریافت آخرین اخبار و آگهی های مهم استخدامی از طریق کانال تلگرام ایران استخدام اینجا کلیک نمایید

 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 23:18

  کد دیدگاه : 2180351

  جوان بیست ساله هستم، دانشجو و کارآموز حسابداری، جویای کار برای خرج و مخارج تحصیل و کار آموزی، دو ماه دیگه مدرکم رو میگیرم و رسما حسابدار میشم، استخدام هر شرکتی بشم حاضرم بعد از گرفتن مدرک با دستمزد کمتر نسبت به بقیه حسابدارا کارهای حسابداری اون شرکت رو انجام بدم، من رو از دست ندید چون بزودی بهترین و خبره ترین حسابدار خاورمیانه خواهم شد.

  پاسخ دهید
 • نویسنده : رضا نصرالهی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 13:00

  کد دیدگاه : 2152642

  سلام خسته نباشید چرا اگهی امروز شنبه رو داخل سایت نذاشتین؟ (:rtfm:)

  پاسخ دهید
  • نویسنده : پشتیبان یک (مریم احمدی)

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 13:13

   کد دیدگاه : 2152669

   سلام، امروز نیازمندی های کرج چاپ نشده است.

   پاسخ دهید
 • نویسنده : رضا نصرالهی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 12:59

  کد دیدگاه : 2152638

  سلام خسته نباشید چرا اگهی امروز شنبه رو داخل سایت نذاشتین؟

  پاسخ دهید
  • نویسنده : پشتیبان یک (مریم احمدی)

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 13:01

   کد دیدگاه : 2152644

   سلام، امروز نیازمندی های کرج چاپ نشده است.

   پاسخ دهید
 • نویسنده : ارشد تربیت بدنی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 23:37

  کد دیدگاه : 2144217

  ارشد تربیت بدنی مهدی زاده 33ساله کرج

  پاسخ دهید
 • نویسنده : رضا عباسی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 08:07

  کد دیدگاه : 1738055

  با سلام
  ۳۸ ساله و آشنا به کورل و فتوشاپ و سازنده ال ای دی و خوشنویس‌ ممتاز ، دارای بیش از ۱۵ سال سابقه کار
  دنبال همکاری با شراکت در شرکتی تبلیغاتی هستم .

  پاسخ دهید
 • نویسنده : المیرا علی لو

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 09:12

  کد دیدگاه : 1713076

  المیرا علی لو
  مترجم زبان انگلیسی
  مسلط به زبان ترکی استانبولی
  دارای مدرکICDL
  محل سکونت گلشهر

  پاسخ دهید
  • نویسنده : آروین

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 10:39

   کد دیدگاه : 2014135

   احسنت به تو. 😍😙😙😙😙

   پاسخ دهید
 • نویسنده : محمدرضاصفی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 00:19

  کد دیدگاه : 1681609

  محمد رضاصفی کار در محدودی استان البرز دیپلم مکانیک سابقه کار۱۸ ماه شرکت پارس متعال تهرانسررا دارم

  پاسخ دهید
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 09:03

  کد دیدگاه : 1678560

  راننده پایهیک درکرج

  پاسخ دهید
 • نویسنده : حسین ملاحسینی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 19:40

  کد دیدگاه : 1666580

  فوق دیپلم کامپیوتر آشنا به برنامه هلو درخواست کار در میدان تره بار کرج یا محدوده کمالشهر

  پاسخ دهید
 • نویسنده : بهزاد حبیبی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 13:43

  کد دیدگاه : 1623175

  28 ساله و دارای لیسانس مترجمی زبان انگلیسی هستم
  در محدوده تهران و کرج یا هشتگرد و نظرآباد دنبال کار هستم

  پاسخ دهید
 • نویسنده : رضا علیزاده

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 21:39

  کد دیدگاه : 1595219

  اپراتور

  پاسخ دهید
 • نویسنده : سیدزاده

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 23:49

  کد دیدگاه : 1284609

  دنبال کار وسرایدار هستم تماس بگیرید

  پاسخ دهید

لطفا کمی صبر کنید...

از تاریخ:
تا تاریخ:

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...