آگهی استخدامی متناسب با شغل و رشته خود را بیابید

جستجوی آگهی مناسب شما

آیین نامه استخدامی سازمان تامین اجتماعی

 • بروزرسانی:
 • دیدگاه: ۲ (نمایش)
 • دیدگاه های منتظر: ۰ دیدگاه
 • ارسال کننده: (admin (مریم احمدی))
اطلاعات بیشتر

آیین نامه استخدامی سازمان تامین اجتماعی

جهت مشاهده اخبار استخدام تامین اجتماعی اینجا کلیک کنید


ماده 1

کلیه مستخدمین سازمان بیمه های اجتماعی مشمول مقررات این آئین نامه خواهند بود .

تبصره 1:

اعضای شورایعالی و هیات نظارت و هیات مدیره و همچنین مدیر عامل سازمان هر گاه کارمند رسمی دستگاه دیگری باشند تابع مقررات استخدامی مربوط بخود خواهند بود . هر گاه مستخدمین ثابت سازمان بیمه های اجتماعی بدین مقامات منصوب شوند مدت خدمت آنان در سمت های مذکور از هر لحاظ جزء سابقه خدمت ثابت آنان در سازمان بیمه های اجتماعی محسوب می شود .

ماده 2

مستخدمین سازمان بیمه های اجتماعی غیر از شاغلین مشاغل کارگری از دو نوع خارج نخواهند بود . ثابت و موقت.
ماده 3

مستخدم ثابت سازمان کسی است که بموجب حکم برای تصدی یکی از پست های ثابت سازمان استخدام شده و در یکی از رتبه های دوازده گانه استخدامی مندرج در این آئین نامه قرار گیرد .

تبصره :

واگذاری پست های سازمانی به اشخاص غیر از مستخدمین ثابت ممنوع است ولی در صورتیکه برای تصدی برخی از پست های تخصصی نتوان از مستخدمین ثابت استفاده نمود با تصویب هیات مدیره می توان مستخدم مورد احتیاج را برای تصدی پست مزبور بطور موقت و مدت معین که در هر حال از سه سال تجاوز نخواهد کرد استخدام نمود .

ماده 4

مستخدم موقت کسی است که بموجب قرارداد برای مدت معین و کار مشخص استخدام میشود

تبصره :

شرایط استخدامی این قبیل مستخدمین بموجب قراردادهای نمونه ای خواهد بود که به پیشنهاد مدیر عامل سازمان بیمه های اجتماعی به تصویب هیات مدیره خواهد رسید .
ماده 5

استخدام داوطلبان بخدمت ثابت سازمان بیمه های اجتماعی ازطریق امتحان و مسابقه به ترتیب مقرر از طرف هیات مدیره انجام میشود .
ماده 6

داوطلبان ورود بخدمت ثابت سازمان بیمه های اجتماعی باید واجد شرایط زیر باشند :

الف –
داشتن 18 سال تمام و نداشتن بیشتر از 40 سال تمام
ب –
تابعیت ایران
ج –
انجام خدمت زیر پرچم یا داشتن معافیت قانونی در صورت مشمول بودن
هـ –
عدم محکومیت به فساد عقیده و نداشتن معروفیت به فساد اخلاق و تجاهر به فسق و معتاد نبودن به مواد مخدر
و –
داشتن تحصیلات لازم برای شغل مورد نظر
ز –
داشتن صحت مزاج و توانایی انجام کار مربوط

ماده 7

کسانیکه در مسابقه ورودی استخدام ثابت قبول میشوند قبل از پذیرفته شدن بخدمت ثابت یکدوره آزمایشی را طی خواهند کرد .
ماده 8

مدت خدمت آزمایشی داوطلبان ورود بخدمت ثابت در هیچ مورد از ششماه کمتر و از دو سال بیشتر نخواهد بود .
ماده 9

افرادیکه در ضمن دوره آزمایشی صالح برای ابقاء‌در خدمت مورد نظر تشخیص داده نشوند بدون هیچگونه تعهد با صدور حکم برکنار خواهند شد

تبصره :
به افرادیکه طبق این ماده از خدمت برکنار میشوند حقوق مرخصی استحقاقی پرداخت خواهد شد.

ماده 10

کسانی که طبق ماده 9 بخدمت ثابت پذیرفته نشوند تا یکسال از تاریخ برکناری حق شرکت مجدد در مسابقه ورودی استخدام سازمان بیمه های اجتماعی را نخواهند داشت .
ماده 11

افرادیکه در دوره آزمایشی لیاقت و کاردانی و علاقه بکار از خود نشان دهند در پایان دوره آزمایشی بموجب حکم در عداد مستخدمین ثابت بمنظور و از حقوق و مزایای قانونی آن برخوردار خواهند شد

تبصره :
حقوق دوره آزمایشی برابر حقوق اولین درجه رتبه مربوط خواهد بود و در صورتیکه مستخدم به استخدام ثابت پذیرفته شود مدت خدمت آزمایشی جزء‌ سابقه خدمت ثابت وی محسوب میگردد .

ماده 12

ارتقاء‌رتبه های مستخدمین ثابت با توجه به مفاد 18 و 19 باید بر اساس لیاقت و شایستگی و کاردانی و استعداد و رشد فکری و تجارب آنان در مشاغل قبلی صورت گیرد و سازمان بیمه های اجتماعی مکلف است طبق مقرراتی که به پیشنهاد هیات مدیره به تصویب شورایعالی سازمان بیمه های اجتماعی خواهد رسید شایستگی و استعداد مستخدمین را مورد بررسی قرارداده و نتیجه را در پرونده استخدامی هر یک از آنها منعکس سازد . این سنجش بنحوی صورت خواهد گرفت که موجب ارشاد و ملاک استحقاق و مستخدم برای ارتقاء‌ رتبه یا تغییر شغل و یا لزوم گذراندن دوره کارآموزی جدید باشد
ماده 13

سازمان بیمه های اجتماعی مکلف است حداکثر ظرف ششماه از تاریخ تصویب این آئین نامه کلیه مشاغل ثابت خود را بر اساس اهمیت وظایف و مسئولیت ها و شرایط تصدی از لحاظ معلومات و تجریه و سایر شرایط کار طبقه بندی و به دوازده رتبه تخصیص داده و برای تائید سازمان امور اداری و استخدامی کشور پیشنهاد کند . سازمان اخیر مکلف است ظرف سه ماه نظر خود را در این خصوص به سازمان بیمه های اجتماعی اعلام نماید.

 

ماده 14

استخدام ثابت فقط برای تصدی مشاغل پیش بینی شده در یکی از رتبه های دوازده گانه مذکور در ماده 13 بعمل خواهد آمد و در هر مورد با توجه به شغلی که استخدام برای آن صورت میگیرد رتبه ای که مستخدم جدید در آن قرار خواهد گرفت تعیین خواهد شد
ماده 15

حقوق ماهانه مستخدمین ثابت مشمول این آئین نامه بر مبنای عدد صد (برای درجه یکم رتبه یک) تعیین و حداکثر از 8 برابر آن ( در آخرین درجه رتبه دوازده) تجاوز نخواهد کرد .

تبصره –
جدول حقوق موضوع این ماده به تصویب شورای عالی سازمان بیمه های اجتماعی خواهد رسید .

ماده 16

ضریب جدول حقوق ماده 15 در هر مورد به پیشنهاد هیات مدیره به تصویب شورایعالی سازمان بیمه های اجتماعی خواهد رسید لکن نمیتواند از میزان ضریبی که بترتیب مندرج در ماده 33 قانون استخدام کشوری تعیین گردیده تجاوز نماید .
ماده 17

مستخدم ثابت به اعتبار شغلی که برای آن استخدام میشود در درجه یک رتبه مربوط وارد خدمت میشود و می تواند با رعایت شرایط مقرر در این آئین نامه تا آخرین درجه همان رتبه ترفیع یابد
ماده 18

مستخدمین در صورت وجود شرایط زیر استحقاق ترفیع درجه در رتبه ای که خدمت میکنند خواهند داشت

الف –
توقف حداقل دو سال در درجه مادون
ب –
رضایت بخش بودن خدمات مستخدم در دو سال گذشته

ماده 19

در صورت وجود شرایط زیر می توان مستخدم را از یک رتبه به رتبه بالاتر ارتقاء داد :
الف –
در رتبه جدید پست سازمانی بلامتصدی وجود داشته باشد .
ب –
شرایط احراز پست جدید را دارا باشد .
ج –
مسابقه مقرر را با موفقیت بگذراند .
د –
در خدمات گذشته خود ابراز لیاقت و کاردانی نموده باشد .
هـ –
توقف حداقل دو سال در آخرین رتبه ای که خدمت میکرده است .
و –
مستخدمینی که ارتقاء‌ رتبه می یابند همواره در درجه ای از رتبه جدید قرار خواهند گرفت که حقوق آن درجه با تقریب اضافی بحقوقی که مستخدم در درجه رتبه قبلی میگرفته است نزدیکتر باشد

تبصره :
مستخدمینی که ارتقاء‌ رتبه می یابند همواره در درجه ای از رتبه جدید قرار خواهند گرفت که حقوق آن درجه با تقریب اضافی بحقوقی که مستخدم در درجه رتبه قبلی میگرفته است نزدیکتر باشد

ماده 20

در صورتی که نوع کار و وظایف و مسئولیت های بعضی از مشاغل سازمان بیمه های اجتماعی اقتضاء نماید که مبالغی علاوه بر حقوق به مستخدمین ثابت آن پرداخت شود مبلغی بعنوان فوق العاده شغل بشاغلین آن مشاغل پرداخت خواهد شد . مشاغل مستحق دریافت فوق العاده مزبور و میزان این فوق العاده و همچنین ازدیاد یا حذف این فوق العاده در مورد مشاغل مختلف طبق طرحی خواهد بود که با پیشنهاد هیات مدیره و تائید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب شورایعالی سازمان بیمه های اجتماعی برسد .

تبصره :
مبلغ فوق العاده شغل در هر رتبه نمی تواند از میزان حقوق آخرین درجه همان رتبه تجاوز کند .

ماده 21

به مستخدمینی که وضع خدمتی آنان ایجاب کند که علاوه بر ساعات اداری مشغول کار باشند
فوق العاده اضافه کار متناسب با ساعات کار اضافی پرداخت خواهد شد .
ماخذ محاسبه فوق العاده اضافی کار حاصل ضرب 160/1حقوق ثابت وفوق العاده شغل ماهانه در ساعات کار اضافی خواهد بود و به یکنفر در یکماه بیش از پنجاه ساعت فوق العاده اضافه کار پرداخت نخواهد شد .
ماده 22

به مستخدمینی که برای انجام وظیفه خاصی به ماموریت اعزام میشوند و جهت انجام ماموریت به تشخیص سازمان بیمه های اجتماعی ناچار به توقف شبانه در محل ماموریت باشند فوق العاده روزانه پردخت میگردد .
ماده 23

پرداخت فوق العاده های روزانه اشتغال خارج از مرکز خارج از کشور کسر صندوق تضمین و جبران هزینه های ایاب و ذهاب سفر ونقل مکان به مستخدمین سازمان بیمه های اجتماعی تابع مقررات قانون استخدام کشوری میباشد .
ماده 24

پرداخت فوق العاده های روزانه اشتغال خارج از مرکز خارج از کشور کسر صندوق تضمین و جبران هزینه های ایاب و ذهاب سفر ونقل مکان به مستخدمین سازمان بیمه های اجتماعی تابع مقررات قانون استخدام کشوری میباشد .
ماده 25

سازمان بیمه های اجتماعی می تواند در صورت وجود اعتبار در بودجه مصوب و در صورت رضایت از طرز خدمت مستخدمین خود علاوه بر پاداش مقرر در ماده 24 معادل یکماه حقوق و مزایا با تصویب شورایعالی سازمان به آنها پرداخت نماید در هر حال مجموع پاداش پرداختی بکارکنان به هییچ عنوان از دو ماه حقوق و مزایای سالیانه مستخدمین تجاوز نخواهد نمود .

ماده 26

مستخدمین ثابت سازمان بیمه های اجتماعی سالی 30 روز حق مرخصی با استفاده از حقوق و مزایای ماهانه را طبق برنامه ای که از طرف سازمان تنظیم می شود خواهند داشت .

تبصره 1–
هر گاه اعطای مرخصی به مستخدم از لحاظ سازمان بیمه های اجتماعی مقدور نباشد مرخصی مستخدم برای استفاده در سال بعد ذخیره خواهد شد .
تبصره 2–
حداکثر مدت مرخصی ذخیره 60 روز میباشد .
تبصره 3–
مرخصی ذخیره شده قبل از تصویب این آئیننامه مشمول محدودیت فوق نخواهد بود .
طرز استفاده از این قبیل مرخصی تابع برنامه ای میباشد که از طرف سازمان بیمه های اجتماعی تنظیم میشود .
تبصره 4–
تعطیلات واقع در دوران مرخصی جزو ایام مرخصی محسوب میگردد .

ماده 27

مستخدم ثابت می تواند با موافقت سازمان بیمه های اجتماعی در تمام مدت خدمت حداکثر تا دو سال از مرخصی بدون حقوق استفاده نماید ،‌ مدت خدمت مرخصی بدون حقوق به هیچ وجه جزو سابقه خدمت مستخدم محسوب نمی شود .

تبصره 1–
در صورتیکه مستخدمین ثابت سازمان بیمه های اجتماعی به یکی از مقامات دولتی مذکور در ماده 3 قانون استخدام کشوری منصوب و یا به نمایندگی مجلسین انتخاب یا منصوب شوند خدمت آنان در مدت تصدی مقامات مذکور یا نمایندگی مجلسین در حکم مرخصی بدون استفاده از حقوق خواهد بود . در صورتی که این قبیل مستخدمین حق بیمه سهم خود و کارفرما را پرداخت نمایند این مدت جزء سابقه بیمه آنان منظور خواهد شد .
تبصره 2–
حفظ پست سازمانی مستخدمینی که از مرخصی بدون حقوق استفاده میکنند الزامی نیست و در صورتی که پس از پایان این مرخصی پستی مناسب برای آنان موجود نباشد بحال آماده بخدمت در می آیند .

ماده 28

مستخدمین در صورت ابتلاء به بیماریهایی که مانع اجرای وظایف آنان باشد از مرخصی استعلاجی با دریافت حقوق و مزایای ماهانه استفاده خواهند نمود .
حداکثر مدت استفاده از مرخصی استعلاجی با حقوق و مزایای ماهانه جز در مورد بیماریهای
صعب العلاج 4 ماده در سال خواهد بود .

تبصره –
به زنانی که مستخدم سازمان بیمه های اجتماعی هستند در صورتیکه باردار شوند با گواهی پزشک معتمد سازمان بیمه های اجتماعی 60 روز مرخصی بعنوان مرخصی زایمان اعطاء‌ میشود .
این مرخصی جزو‌ مرخصی استعلاجی مستخدم محسوب و ابتدای آن حداکثر 30 روز قبل از زایمان و انتهای آن در هر حال از 30 روز پس از آن تجاوز نخواهد کرد .

ماده 29

کیفیت ونحوه استفاده مستخدمین سازمان بیمه های اجتماعی از مقررات بیمه و بازنشستگی بر اساس قانون بیمه های اجتماعی بموجب آئین نامه خاصی خواهد بود که بنا به پیشنهاد هیات مدیره و به تصویب شورای عالی سازمان بیمه های اجتماعی برسد .
ماده 30

سازمان بیمه های اجتماعی می تواند برای مستخدمینی که شغل آنان ایجاب کند لباس کار متناسب با محیط کار و وظایف آنان تهیه نماید .

 

ماده 31-

مستخدمین سازمان بیمه های اجتماعی مکلفند طبق برنامه اوقات کار که به تصویب هیات مدیره خواهد رسید در محل خدمت حضور یافته و وظایف محوله را انجام دهند .
ماده 32-

پرداخت حقوق و مزایا در مقابل انجام کار است ،‌ مقررات مربوط به حضور و غیاب مستخدمین سازمان به پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیات مدیره تعیین خواهد شد .
ماده 33-

مستخدم سازمان بیمه های اجتماعی مکلف است در حدود قوانین و مقررات احکام و دستورات روسای مافوق خود را انجام دهد .
اگر مستخدم حکم یادستور مقام مافوق را برخلاف قوانین و مقررات تشخیص دهد مکلف است کتباً مغایرت دستور را با قوانین و مقررات به مقام مافوق اطلاع دهد ودر صورتیکه بعد از این اطلاع مقام مافوق کتباً اجرای دستور خود را تاکید کرد مستخدم مکلف به اجرای دستور صادره خواهد بود .
ماده 34-

مستخدم سازمان بیمه های اجتماعی از هر نوع عملی که موجب ایجاد وقفه در انجام وظایف و تعهدات سازمان بیمه های اجتماعی شود ممنوع است رسیدگی به تقصیر و تخلف اداری و یا قصور مستخدمین در انجام وظایف و تعیین مجازات آنها بعهده دادگاه اداری است ،‌ چگونگی تشکیل دادگاه اداری و رسیدگی بموجب آئین نامه دادرسی اداری موضوع تبصره 1 ماده 58 قانون استخدام کشوری خواهد بود .
ماده 35-

انواع مجازاتهای اداری بقرار زیر است :

الف –
توبیخ کتبی با درج در پرونده خدمت .
ب –
کسر حقوق و فوق العاده های ماهانه مستخدم تا یک سوم حداکثر تا سه ماه .
ج –
کسر حقوق و فوق العاده های ماهانه مستخدم تا یک سوم از سه ماه تا ششماه .
د –
انفصال موقت حداکثر تا مدت یکسال .
هـ – انفصال دائم از خدمت سازمان بیمه های اجتماعی
تبصره 1– رؤسای ادارات – شعب – بیمارستانها – واحدهای مستقل و مقامات معادل یا بالاتر از آنان می توانند به تشخیص خود بدون مراجعه به دادگاه اداری کتباً ‌و باذکر دلیل مجازات مندرج در بند الف این ماده را در مورد مستخدم متخلف تابع خود معمول دارند .
تبصره 2–
مقامات مندرج در تبصره 1 بدون مراجعه به دادگاه اداری و یا تائید مدیرعامل سازمان
بیمه های اجتماعی می توانند کتباً و باذکر دلائل مجازات مندرج در بند ب این ماده را در مورد مستخدم متخلف تابع خود معمول دارند
تبصره 3–
مدیر عامل سازمان بیمه های اجتماعی می تواند راساً ‌و بدون مراجعه به دادگاه اداری هر یک از مجازاتهای مندرج در بندهای الف – ب – ج را کتباً با ذکر دلیل در مورد مستخدم متخلف سازمان بیمه های اجتماعی اعمال نماید همچنین مجازات مندرج در بند (د) را با تائید هیات مدیره تا مدت یکماه در مورد مستخدم متخلف معمول دارد .
ماده 36-

مستخدمین ثابت سازمان بیمه های اجتماعی میتوانند در مورد تضییع حقوق استخدامی خود به هیات رسیدگی شکایت کنند . هیات رسیدگی مرکب است از سه نفر که از طرف سازمان بیمه های اجتماعی تعیین میشوند .

تبصره –
ترتیب تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی و اخذ رای در هیات مذکور بموجب مقرراتی خواهد بود که بتصویب شورایعالی میرسد .

ماده 37-

رای هیات رسیدگی برای سازمان بیمه های اجتماعی لازم الاجرا است و هرگاه مستخدم به رای صادر ه معترض باشد میتواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رای به دیوان عالی کشور شکایت کند . مستخدم ثابت سازمان بیمه های اجتماعی می تواند با دو ماه اعلام قبلی از خدمت سازمان بیمه های اجتماعی استعفا کند ،‌ استعفای مستخدم رافع تعهدات او در برابر سازمان بیمه های اجتماعی نخواهد بود . استعفا از تاریخی تحقق مییابد که سازمان بیمه های اجتماعی کتباً با آن موافقت کند ، سازمان بیمه های اجتماعی باید ظرف دو ماه از تاریخ وصول استعفا‌ رد یا قبول استعفا را کتباً ‌اعلام دارد ،‌ اگر در پایان دو ماه مذکور رد یا قبول استعفا‌ اعلام نگردد این امر در حکم قبول استعفا‌ تلقی خواهد شد .
ماده 39-

استخدام مجدد مستخدم ثابت که طبق ماده 38 این آئین نامه استعفا‌ کرده است در صورت احتیاج بوجود او مانعی ندارد ،‌ سن این قبیل مستخدمین بشرط واجد بودن کلیه شرایط استخدام نباید از 40 سال بعلاوه مدتی که بصورت مستخدم ثابت در سازمان بیمه های اجتماعی خدمت کرده است تجاوز نماید .

تبصره 1 –
سازمان بیمه های اجتماعی می تواند این قبیل افراد را از طی دوره خدمت آزمایشی موضوع ماده 8 معاف کند .
تبصره 2 –
چنانچه این افراد داوطلب خدمت در رتبه استخدامی سابق خود یا رتبه پائین تر باشند سازمان بیمه های اجتماعی می تواند آنان را از گذرانیدن امتحان معاف سازد .

ماده 40-

در صورتیکه مستخدم ثابت مدت پانزده روز بدون عذر موجه در محل خدمت خود حاضر نشود از تاریخ ترک خدمت مستعفی شناخته شده و استخدام مجدداً و به هر عنوان در سازمان بیمه های اجتماعی ممنوع است تشخیص عذر موجه با مدیر عامل سازمان بیمه های اجتماعی خواهد بود .
ماده 41-

سازمان بیمه های اجتماعی جز در موارد مصرح در این آئین نامه نمی تواند مستخدم ثابت را از پست سازمانی برکنار کند مگر اینکه بر اساس مقررات این آئین نامه بلافاصله او را به پست سازمانی دیگر منصوب نمایند .

تبصره –
در صورتیکه سازمان بیمه های اجتماعی مستخدم را به پستی که در رتبه پائین تر قرار دارد منصوب نماید در رتبه جدید حقوق دریافتی قبلی مستخدم به وی پرداخت میشود و دریافت اضافه حقوق بعدی مستخدم در رتبه جدید تابع مفاد ماده 18 این آئین نامه خواهد بود .

ماده 42-

در صورتیکه به علت حذف پست سازمانی یا انحلال واحدی از تشکیلات سازمان بیمه های اجتماعی بوجود یک یا عده ای از مستخدمین احتیاج نباشد مستخدم یا مستخدمین مزبور بحال آماده بخدمت در می آیند .
ماده 43-

مستخدمین آماده بخدمت در ششماه اول کلیه حقوق درجه رتبه و پس از ششماه از نصف حقوق درجه رتبه خود استفاده خواهند نمود و مدت آماده بخدمت این مستخدمین در هر حال جزء‌سابقه خدمت آنان محسوب میشود . در مورد مستخدمینی که بیش از یکسال آماده بخدمت باشند سازمان بیمه های اجتماعی بنا بتمایل و انتخاب مستخدم به یکی از دو ترتیب زیر عمل خواهد نمود .

الف –
پرداخت وجهی بابت بازخرید سوابق خدمت که عبارت خواهد بود از یکماه حقوق درجه رتبه مستخدم در ازاء‌هر سال خدمت اضافه حقوق ایام مرخصی استحقاقی استفاده نشده مستخدم طبق ماده 26 این آئین نامه .
ب –
موافقت با ادامه اختیاری بیمه طبق ماده 6 قانون بیمه های اجتماعی و آئین نامه مربوط .

ماده 44-

استخدام مجدد افرادی که خدمتشان بازخرید شده است طبق تبصره 3 ماده 120 قانون استخدام کشوری خواهد بود .
ماده 45-

سازمان بیمه های اجتماعی مکلف است مادام که مستخدم آماده بخدمت در اختیار دارد برای پستهائی که جدیداً ایجاد میشود و یا بدون متصدی است از مستخدمین مزبور بشرط واجد شرایط بودن استفاده نماید و در صورتیکه بین آنها اشخاصی واجد شرایط یافت نشود نسبت به استخدام نماید .
ماده 46-

ماموریت مستخدمین سازمان بیمه های اجتماعی و اعزام آنان برای طی دوره های آموزشی یا کارآموزی در داخل یا خارج کشور بموجب آئین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد سازمان به تصویب شورایعالی سازمان بیمه های اجتماعی برسد.
ماده 47-

مستخدمینی که بخدمت زیر پرچم احضار شود مکلف است حداکثر ظرف دو ماه پس از خاتمه خدمت زیرپرچم خود را به سازمان بیمه های اجتماعی معرفی و آمادگی خود را برای خدمت کتباً‌اعلام دارد و سازمان بیمه های اجتماعی مکلف است مستخدم مذکور را بخدمت گمارند و در صورتیکه پست سازمانی مناسب برای ارجاع به مستخدم مذکور موجود نباشد بحال آماده بخدمت در خواهد آمد.
ماده 48-

مستخدم ثابت سازمان بیمه های اجتماعی که بحال تعلیق درآمده است پس از برائت قطعی از ا تهام یا اتهامات منتسبه بخدمت گمارده خواهد شد و مدت تعلیق جزء‌ سابقه خدمت او محسوب و حقوق مدت تعلیق وی پرداخت خواهد گردید ولی چنانچه برای مستخدم ثابت که از حال تعلیق خارج میشود پست ثابت سازمانی موجود نباشد بحال آماده بخدمت درخواهد آمد .
ماده 49-

مستخدم ثابت سازمان بیمه های اجتماعی که بطور موقت محکوم به انفصال از خدمت میگردد بعد از اتمام مدت انفصال بخدمت گمارده میشود ولی چنانچه پستی برای وی موجود نباشد بحال آماده بخدمت درمی آید . مدت انفصال موقت در هیچ حال جزء سابقه خدمت محسوب نخواهد شد .
ماده 50-

مستخدمین ثابت سازمان بیمه های اجتماعی نمی توانند در ساعات خدمت خود در سازمان هیچگونه شغل در موسسات دیگر داشته باشند .
قبول خدمت در غیر ساعات اداری نیز موکول به اطلاع وموافقت قبلی سازمان بیمه های اجتماعی میباشد و در صورت تخلف سازمان مذکور میتواند بخدمت مستخدم متخلف خاتمه داده و او را تحت تعقیب قانونی قرار دهد .
ماده 51-

سازمان بیمه های اجتماعی مکلف است پس از اجرای ماده 13 ظرف ششماه وضع استخدامی مستخدمین خود را که در تاریخ تصویب این آئین نامه در خدمت سازمان بیمه های اجتماعی هستند با مقررات آن تطبیق دهد .
ماده 52-

مستخدمین سازمان بیمه های اجتماعی که در تاریخ تصویب این آئین نامه بموجب حکم رسمی سازمان بیمه های اجتماعی در عداد کارکنان ثابت هستند مستخدم ثابت شناخته میشوند .
ماده 53-

مستخدمین پیمانی و روزمزد حکمی که تمام اوقات رسمی کار در استخدام سازمان بیمه های اجتماعی میباشند به استثنای کارگران که در تاریخ تصویب این آئین نامه در استخدام سازمان بیمه های اجتماعی هستند با رعایت شرایط زیر مستخدم ثابت تبدیل وضع پیدا میکنند :

1 –
واجد شرایط مذکور در ماده 6 باشند و سن آنها در موقع شروع بخدمت پیمانی یا روزمزدی بیش از 40 سال نبوده باشد .
2 –
در تشکیلات مصوب سازمان بیمه های اجتماعی پست ثابت سازمانی متناسب با وضع تحصیلی و تجربی آنان موجود باشد .
3 –
در صورتیکه سازمان بیمه های اجتماعی مقتضی بداند در آزمایش مربوط شرکت نموده و کسب موفقیت نمایند .
4 –
در هیچیک از وزارتخانه ها و موسسات دولتی شغل موظف نداشته و از هیچگونه مقرری وظیفه و بازنشستگی نیز استفاده ننماید .

تبصره –
سوابق خدمت بلاانقطاع مستخدمین موضوع این ماده در سازمان بیمه های اجتماعی جزء‌سوابق خدمت ثابت آنها محسوب خواهد شد مشروط بر اینکه در تمام اوقات رسمی کار در یکی از واحدهای سازمان بیمه های اجتماعی انجام وظیفه نموده و در هیچ یک از وزارتخانه ها و موسسات دولتی شغل موظف نداشته باشد .
سوابق خدمت مستخدمینی که بطور نیمه وقت منحصراً در خدمت سازمان بیمه های اجتماعی بوده اند با تصویب هیات مدیره جزء سابقه خدمت ثابت آنان منظور و هر دو سال آن برابر با یکسال خدمت محسوب خواهد شد .

ماده 54-

مستخدمین دولت که با رعایت مقررات مواد 143 و 144 قانون استخدام کشوری بخدمت در سازمان بیمه های اجتماعی اشتغال دارند میتوانند باموافقت سازمان بیمه های اجتماعی از خدمت دولت مستعفی گردیده و بعنوان مستخدم ثابت بخدمت خود در سازمان بیمه های اجتماعی ادامه دهند و سوابق خدمت دولتی آنها در صورتیکه کسور بازنشستگی مسترد شده طبق ماده 66 قانون استخدام کشوری را کلاً ‌و یکجا و بلافاصله بسازمان بیمه های اجتماعی بپردازند جزء سابقه خدمت ثابت در سازمان بیمه های اجتماعی محسوب میگردد .
ماده 55-

مستخدمین ثابت سازمان بیمه های اجتماعی که در تاریخ تصویب این آئین نامه در خدمت سازمان بیمه های اجتماعی هستند وهمچنین به مستخدمینی که بر اساس مقررات ماده 52 این آئین نامه به مستخدم ثابت سازمان بیمه های اجتماعی تبدیل وضع مییابند پس از اجرای ماده 13 باتوجه به مدارک تحصیلی و تخصص های حرفه ای لازم برای رتبه شغلی از نظر انطباق با جداول حقوق مندرج در این آئین نامه در یکی از رتبه های هفتگانه زیر قرار میگیرند و در جه آنان در رتبه مربوط با احتساب کلیه سنوات خدمت آنها که بعنوان خدمت سازمان بیمه های اجتماعی شناخته شده به ازاء‌ هر دو سال یک درجه تعیین میشود :

رتبه یک –
مستخدمین جزء‌ با هر قدر تحصیل .
رتبه دو –
مستخدمینی که دارای تحصیلاتی در حدود دوره اول متوسطه بوده و یا تخصص حرفه ای مورد قبول سازمان داشته باشد .
رتبه سه –
مستخدمینی که دارای تحصیلات دوره اول متوسطه به تخصص حرفه ای مورد قبول سازمان باشند .
رتبه چهار –
مستخدمینی که دارای دیپلم کامل متوسطه و یا مدارک تحصیلی دیگر که از نظر استخدام معادل آن شناخته شده است باشند.
رتبه پنج –
مستخدمینی که دارای گواهینامه دوره کامل متوسطه بوده و یکدوره تخصصی گذرانده باشند که از طرف مراجع صالح فوق دیپلم یا عالی شناخته شده باشند .
رتبه شش –
مستخدمین که دارای دانشنامه لیسانس هستند یا ارزش تحصیلی آنها لیسانس شناخته شده باشد .
رتبه هفت –
مستخدمینی که دارای دانشنامه فوق لیسانس یا دکتری باشند .

ماده 56-

مستخدمین مذکور در ماده 55 با توجه به شغل مورد تصدی در رتبه مربوط به آن شغل و در درجه ای از این رتبه شغلی قرار میگیرند که حقوق آن به حقوق درجه و رتبه تحصیلی و حرفه ای با تقریب اضافی نزدیکتر باشد .

تبصره –
در صورتیکه مستخدمین ثابت در صورتیکه مستخدمین مذکور شرایط احراز شغل آن رتبه را نداشته باشند با تصویب مدیر عامل میتوانند بعنوان کفیل در آن شغل یا مشاغل رتبه های فاصل ابقاء شوند لکن مادام که واجد شرایط احراز شغل مورد تصدی نگردیده اند حقوق درجه های رتبه شغلی استحقاقی خود را دریافت نموده و به تناسب کمبود شرایط احراز شغل حداکثر تا 80 % فوق العاده شغل مربوط را دریافت خواهند داشت ولی در هر حال ارجاع پست هایی که از دو رتبه شغلی استحقاقی آنها بالاتر باشد ممنوع است .

ماده 57-

در صورتیکه مبلغ حقوق هر یک از مستخدمین پس از تطبیق وضع استخدامی او با مقررات این آئین نامه از مجموع مبلغ حقوق و مدد معاش فرزند که طبق مقررات آئین نامه های قبلی استحقاق دریافت آن را داشته کمتر شود تفاوت این دو مبلغ را بعنوان تفاوت تطبیق حقوق دریافت خواهد کرد تا آنکه مندرجاً حقوق درجه و رتبه وی این تفاوت را کاهش داده و جبران نماید .

تبصره –
تفاوت تطبیق مذکور در هر مورد از فوق العاده شغل مستخدمین کسر میگردد مگر آنکه از مبلغ فوق العاده شغل بیشتر باشد که در این صورت مبلغ اضافی مستخدم پرداخت خواهد شد .

ماده 58-

از تاریخ تصویب طرح طبقه بندی و جدول حقوق این آئین نامه کلیه مقررات استخدامی سازمان بیمه های اجتماعی ملغی میگردد و پرداخت حقوق و هر گونه مزایا و هزینه های مربوط به مستخدمین باید براساس مقررات این آئین نامه صورت گیرد .

تبصره –
سازمان بیمه های اجتماعی مکلف است حداکثر ظرف ششماه از تاریخ تصویب این آئین نامه طرحهای اجرائی مندرج در این ماده را تهیه و تسلیم مقامات تصویب کننده نماید . تا زمانیکه هر یک از طرحهای اجرائی مندرج در این آئین نامه بتصویب نرسیده است مقررات استخدامی سازمان بیمه های اجتماعی در آن مورد کماکان معتبر و قابل اجرا خواهد بود . آئین نامه فوق مشتمل بر 58 ماده و 26 تبصره که در اجری بند ح ماده 2 لایحه قانونی استخدام کشوری مصوب 31/3/45 در جلسه 31/1/48 بتصویب کمیسیون استخدام مجلس سنا رسیده بود در تاریخ روز شنبه سیزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و چهل وهشت بتصویب کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری مجلس شورای ملی رسیده و صحیح است .

منبع: www.tamin.ir


اگر دیدگاهی درباره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خود را در سایت درج کنید.

🙂
 • امکان تأیید نظرات سیاسی وجود ندارد.
 • امکان تایید نظراتی که حاوی اخبار غیر قابل تأیید از طریق خبرگزاری های معتبر می باشند، وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظراتی که حاوی اطلاعات تماس شخصی افراد و یا ID شبکه های مجازی ارتباطی می باشند وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظرات کاربرانی که به هر طریقی قصد مأیوس کردن سایرین را دارند وجود ندارد.
 • هرگونه تحریک، تحقیر و کنایه به سایر افراد (مسئول و غیر مسئول) غیر مجاز می باشد.
 • امکان هماهنگی برای هرگونه ملاقات حضوری چه به صورت دسته جمعی و چه فردی توسط کاربران سایت وجود ندارد.

جهت دریافت آخرین اخبار و آگهی های مهم استخدامی از طریق کانال تلگرام ایران استخدام اینجا کلیک نمایید
 • نویسنده: علی اکبر حکیمی
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۱:۵۸
 • کد دیدگاه: ۲۲۳۰۳۲۴

با سلام وادب اولاسال نو را به همه ی ایران تبریک عرض میکنم دوما من استخدام سازمان بودم که بدون دلیل موجه از کار بیکارم کردن ومن وخانواده ام رادرعصر وهرج قراردادن خواهشن با من که این اتفاق افتادبه امید اینکه همه باهم خوب باشیم ممنون

پاسخ دهید
 • نویسنده: شریفی
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۰۹:۵۰
 • کد دیدگاه: ۱۶۸۱۸۷۲

با سلام
متن آیین نامه قدیمی است
آیین نامه جدید مصوب 1386 جایگزین این آیین نامه شده است.

پاسخ دهید
جهت عضویت در صفحه اینستاگرام ایران استخدام اینجا کلیک نمایید

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...

ابتدای صفحه
مختصری درباره ایران استخدام

سایت ایران استخدام در تاریخ 1391/1/10 راه اندازی شد و با تلاش گروهی و روزانه مدیران و نویسندگان خود در جهت تبدیل شدن به مرجع بروز آگهی های استخدامی گام برداشت. سعی همیشگی همکاران ما ارائه مطلوب و با کیفیت آگهی های استخدامی خدمت بازدیدکنندگان محترم این سایت بوده است. ایران استخدام به صورت مستقل و خصوصی اداره می شود و وابسته به هیچ نهاد و یا سازمان دولتی نمی باشد، این سایت تنها منتشر کننده ی آگهی های استخدامی بوده و بنابراین لازم است که بازدید کنندگان محترم سایت خود نسبت به صحت و سقم اخبار منتشر شده در آن هوشیار باشند.

نماد اعتماد الکترونیکی