دانلود نمونه سوالات استخدامی بانک سپه

اطلاعات بیشتر

آزمون استخدام بانک سپه


خبر 12 اسفند 96: اطلاعیه پذیرفته شدگان نهایی آزمون استخدامی بانک سپه 
بدینوسیله به اطلاع داوطلبان معرفی شده به مرحله مصاحبه چهارمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور (بانک سپه) می رساند: کارنامه داوطلبان شرکت کننده در مصاحبه استخدامی بانک سپه برروی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفته است.
با توجه به برنامه ریزی به عمل آمده، از پذیرفته شدگان به میزان یک برابر ظرفیت پذیرش برای انجام مراحل بعدی استخدام دعوت به عمل خواهد آمد. لذا از داوطلبان تقاضا می شود از تماس تلفنی و یا مراجعه حضوری به ادارات مرکزی و مدیریت های شعب مناطق این بانک در استان ها خودداری نمایند.
تذکر مهم: با عنایت به این که یکی از شروط اختصاصی متقاضیان شغل متصدی امور انتظامی، قبولی در آزمون آمادگی جسمانی به تأیید بانک می باشد، لذا ادامه مراحل استخدامی این دسته از داوطلبان منوط به کسب موفقیت در آزمون مذکور خواهد بود.

خبر 9 اسفند 96: اطلاعيه سازمان سنجش آموزش کشور درخصوص نتايج چهارمين آزمون استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور مورخ 96/6/3
با توجه به برگزاري چهارمين آزمون استخدامي مشترك فراگير دستگاه هاي اجرايي كشور در تاريخ 96/06/03، نتایج نهايي آزمون استخدامی مربوط به استانداري استان البرز، اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان البرز، اداره كل منابع طبيعي استان البرز، اداره كل راه و شهرسازي استان البرز، اداره كل تعاون، كار و امور اجتماعي استان البرز، اداره كل صنعت، معدن و تجارت استان البرز، بانك سپه، سازمان بنادر و كشتيراني، سازمان حسابرسي، سازمان دامپزشكي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام مي گردد ، براين اساس داوطلبان لازم است براي اطلاع از انجام ساير مراحل استخدامي از روز شنبه 96/12/12 به سايت اينترنتي دستگاه اجرايي ذيربط مراجعه نمايند.

جهت سفارش پستی کتاب راهنمای مصاحبه حضوری و گزینش اینجا کلیک نمایید

جهت مشاهده نتایج آزمون اینجا کلیک نمایید


چهارمین آزمون استخدام دستگاه های اجرایی کشور – 29 خرداد 96

به حول و قوه الهی و به منظور تامین سرمایه انسانی متخصص و متعهد مورد نیاز و فراهم نمودن شرایط مناسب و متناسب براي داوطلبان استخدام و در راستاي بهینه سازي فرآیند استخدام دستگاه های اجرایی کشور، شرایط و ضبواط چهارمین آزمون استخدامی فراگیر (شهریور ماه 1396) به شرح زیر اعلام میگردد:

> شرایط عمومی

– داﺷﺘﻦ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ اﯾﺮان
– اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ دﯾﻦ ﻣﺒﯿﻦ اﺳﻼم ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ادﯾﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
– اﻟﺘﺰام ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
– اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺖ دوره ﺿﺮورت ﯾﺎ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ (برای آقایان)
تذکر: ﻣﻼک ﻋﻤﻞ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﮐﺎرت ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺪﻣﺖ و ﯾﺎ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ داﺋﻢ، زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰاری آزﻣﻮن (96/6/3) می‌باشد.
– داﺷﺘﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و رواﻧﯽ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎری ﮐﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
تذکر: در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ داوﻃﻠﺒﺎن اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ و ﯾﺎ ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ، ﻣﺮﺟﻊ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض داوﻃﻠﺒﺎن، ﺷﻮرای ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ (ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ) ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
– عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر
– نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر
– ﻋﺪم وﺟﻮد ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ اﺳﺘﺨﺪام در دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ آراء ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ و ذﯾﺼﻼح
– ﻋﺪم وﺟﻮد ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ راﺑﻄﻪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ رﺳﻤﯽ، ﺛﺎﺑﺖ و ﯾﺎ ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ در زﻣﺎن ﺛﺒﺖﻧﺎم
تذکر: داوﻃﻠﺒﺎن اﺳﺘﺨﺪام، ﻧﺒﺎﯾﺴﺘﯽ ﺟﺰو ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺑﺎزﺧﺮﯾﺪ ﺧﺪﻣﺖ و ﯾﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
– داﺷﺘﻦ ﻣﺪرک (رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﮔﺮاﯾﺶ) ﺑﺎ ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﻋﻼم ﺷﺪه در دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎی ﺛﺒﺖﻧﺎم

توجه مهم:
جهت مشاهده متن کامل آگهی استخدام بانک سپه اینجا کلیک نمایید

توجه: مهلت ثبت نام پایان پذیرفته است.

شما کاربران گرامی می توانید از طریق بخش نظرات همین صفحه (پایین این صفحه) در خصوص این آزمون استخدامی بحث و تبادل نظر بفرمایید.


  لینک های مفید و مرتبط
شرایط آزمون استخدامی زمان آزمون استخدامی کارت آزمون استخدامی نتایج آزمون استخدامی
راهنمای قبولی در آزمون های استخدامی        راهنمای قبولی در مصاحبه های استخدامی   
      درصدها و کارنامه های شرکت کنندگان آزمون های استخدامی     دانلود رایگان اصل دفترچه های آزمون استخدامی   
  سوالات استخدامی خود را از ایران استخدام بپرسید      معرفی کتاب های استخدامی ایران استخدام   
گلچین مهمترین سوالات استخدامی مصاحبه حضوری
اخبار و آگهی های استخدامی ایران استخدام را در پیام رسان ها دنبال کنید (اینجا کلیک کنید)


اگر دیدگاهی در باره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خودتون رو در سایت درج کنید.


لطفا کمی صبر کنید...


 • جهت دریافت آخرین اخبار و آگهی های مهم استخدامی از طریق کانال تلگرام ایران استخدام اینجا کلیک نمایید

 • نویسنده : ش

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 02:14

  کد دیدگاه : 2255277

  سلام سپه برای سال۹۸ازطریق آزمون نیرو جذب میکنه؟(دوستانی ک اطلاع دارند لطفاجواب بدن)

  پاسخ دهید
 • نویسنده : آتنا

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 18:30

  کد دیدگاه : 2179741

  با سلام.لیسانس حسابداریم میخاستم بدونم شغل بانکدار ماهانه چقدر دریافتی داره؟غیر از تهران.(لطفا اگ کسی میدونه جوابمو بده)

  پاسخ دهید
 • نویسنده : سکوت

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 16:47

  کد دیدگاه : 2162936

  سلام دوستان قبول شده بانک سپه
  میشه دوستان بهم کمک کنین و یه منبع خوب برای درس پول و ارز و بانکداری معرفی کنین
  برای استخدام بانک ملی میخوام

  پاسخ دهید
 • نویسنده : ن

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 07:39

  کد دیدگاه : 2155768

  بانک سپه اواخر برج یک همراه فراگیر هفت استخدام داره فراگیر شش تا ارگان بیشتر نیست

  پاسخ دهید
  • نویسنده : نازنین

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 10:43

   کد دیدگاه : 2165497

   من شنیدم چون سال۹۶استخدامی گذاشت تا 3سال بعدش دیگه آزمون نمیزاره و ذخیرهاش جذب میکنه.
   شما‌مطمئنید ک سال بعد استخدامی داره؟!

   پاسخ دهید
  • نویسنده : الهه

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 11:55

   کد دیدگاه : 2167357

   مطمئنید ک سال 98سپه میخاد نیرو جذب کنه،همراه با فراگیر هفتم؟!

   پاسخ دهید
 • نویسنده : نازنین

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 23:21

  کد دیدگاه : 2149387

  سلام دوستان،کسی خبر داره بانک سپه برای سال بعد آزمون استخدامی داره؟

  پاسخ دهید
 • نویسنده : محسن

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 11:50

  کد دیدگاه : 2138358

  سلام خسته نباشید منظور از مشورتی چیه؟

  پاسخ دهید
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 19:25

  کد دیدگاه : 2114541

  باعرض سلام دنبال کارمیگردم سنم ۲۳خدمت سربازی رفتم گواهینامع رانندگی پایه ۳دارم لطفا بجوری بهم ریختم

  پاسخ دهید
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 13:38

  کد دیدگاه : 2098278

  دوستانی که رفتین سرکار میشه بگید حقوقتون چقده؟ برا شغل تحویلدار با ارشد
  خواهش میکنم جواب بدید

  پاسخ دهید
  • نویسنده : احمد

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 07:40

   کد دیدگاه : 2155769

   حدودا با مزایای ۸۵۰۰

   پاسخ دهید
 • نویسنده : سید علی حسینی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 23:55

  کد دیدگاه : 2097776

  سلام برای شرکت در آزمون استخدامی بانک سپه چه مدارکی لازم است و تاریخ آزمون کیه .؟؟؟؟

  پاسخ دهید
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 16:14

  کد دیدگاه : 2070045

  با اینکه دوتا آزمون دیگه قبول شدم و سرکار رفتنم نزدیکه ولی باز هر روز میام اینجا رو چک میکنم
  خدایا شکرت ولی چی میشد بجای اون دوتا بانک رو قبول میشدم

  پاسخ دهید
 • نویسنده : ق.ظ

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 15:59

  کد دیدگاه : 2052125

  سلام دوستان فاصله بین عقیدتی و پزشکی چند روز است من عقیدیتی را رفتم ولی هنوز بابت پزشکی تماس نگرفتن.

  پاسخ دهید
  • نویسنده : masii

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 21:40

   کد دیدگاه : 2058252

   برای من حدود یک ماه طول کشید البته میتونه کمتر هم باشه

   پاسخ دهید
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 07:02

  کد دیدگاه : 2005419

  بچه های این صفحه چرا نیستین هیچکدوم؟
  همه رفتین سرکار؟
  خوشبحالتون
  آخ که جگرم آتیش میگیره هر موقع اسم بانک سپه رو می شنوم
  هنوز باورم نشده توی مصاحبه رد شدم، تنها جایی که آرزو داشتم استخدام شم بانک بود

  پاسخ دهید
  • نویسنده : رررررز

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 13:31

   کد دیدگاه : 2030246

   اخ دقیقا حرف دل منو زدی

   پاسخ دهید
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 09:26

  کد دیدگاه : 1819187

  من از کجا میتونم نمرات رقیبم رو بدونم ؟ دو نفر رقیب داشتم که یه نفرش نمره کتبیش خیلی پایین بود و لی نفر دوم رو ندیدم اصلا

  پاسخ دهید
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 19:18

  کد دیدگاه : 1818595

  سلام ادمین محترم
  من آزمون کتبی قبول شده بودم و مصاحبه م هم خیلی خوب بود ولی پذیرفته نشدم ولی بابت اینکه ترتیب اثر نمیدن هیچ گونه اعتراضی نکردم اما چند نفر بهم پیشنهاد دادن که اعتراض بدم به نظرتون چیکار باید بکنم به نظر شما خیلی دیر نشده؟

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin (علی احمدزاده)

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 21:43

   کد دیدگاه : 1818734

   اعتراض باید به موردی باشه که وارد هست دوست عزیز، اگر نمرات رقیب شما واقعا بالاتر بوده باشه اعتراض وارد نمیشه

   پاسخ دهید
 • نویسنده : باران

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 23:19

  کد دیدگاه : 1799153

  سلام.اصفهانیهای عزیز و شهرستانهای استان وضعیتشون چجوریه؟کسی از تاییدیه های پزشکی خبردار شده؟کسی هست به دوره دعوت شده باشه؟

  پاسخ دهید
 • نویسنده : اکرم

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 23:37

  کد دیدگاه : 1783262

  سلام
  همکارایی که دوره شونو گذروندن , اقامت تو هتل برا شهرستانیا رایگانه یا هزینه داره?
  و اینکه همسر و بچه هم میتونه همراهمون باشه?

  پاسخ دهید
  • نویسنده : ناشناس

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 08:24

   کد دیدگاه : 1784603

   سلام
   هزینه اقامت داوطلب به عهده بانکه
   ولی هزینه ی همراهان رو باید پرداخت کنین

   پاسخ دهید
 • نویسنده : ۰

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 08:35

  کد دیدگاه : 1775471

  سلام دوستان خبر از استخدام جدید بانک سپه نیست شماهای که دوره هستید

  پاسخ دهید
 • نویسنده : ..

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 21:17

  کد دیدگاه : 1764616

  سلام
  کسی میدونه حقوق تحویلدارای بانک سپه چقدره؟اینایی که تازه وارد میشن
  من دادگستری هم قبول شدم کسی میدونه کدوم بهتره

  پاسخ دهید
  • نویسنده : مرکزی کمیجان

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 00:37

   کد دیدگاه : 1830483

   برو دادگستری شاید مزایای بانک زیاد باشع ولی ارزش نداره من.الان پشیمونم نرفتم دادگستری انصراف دادم یا اینکه دادگستری رو انصراف نده برو محیط بانک رو ببین بعد خودت میفهمی که دادگستری بهتره فقط انصراف نده دادگستری رو

   پاسخ دهید
 • نویسنده : یزد

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 07:51

  کد دیدگاه : 1763338

  سلام همکارا عزیز یزدی
  شما جواب پزشکی تون اومد یا همچنان منتظرید؟

  پاسخ دهید
 • نویسنده : عرفان

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 14:32

  کد دیدگاه : 1757550

  سلام
  از بچه های استان مرکزی کسی دوره رفته ایا؟
  کسایی که دوره رفتن میشه بگن چه طوری بوده؟
  فقط اموزشه یا سوال هم میپرسن؟ نیازه بازم مطالعه کنیم ؟امتحانی چیزی میگیرن؟
  چه مدت طول میکشه و کجا برگزار میشه ؟
  خواهشا اگه کسی رفته بقیه رو در جریان بزاره استرسمون کمتر شه . ممنون

  پاسخ دهید
  • نویسنده : ^^^

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 11:28

   کد دیدگاه : 1758404

   سلام
   از دوستان مرکزی تا الان کسی دعوت نشده
   دوره به مدت یک هفته در مرکز آموزشی کالج تهران برگزار میشه و برای شهرستانیا محل اقامت تو این مدت هتل پرشیا جفت همین مرکز هستش
   ابتدای دوره تعدادی جزوه و کتاب به دوستان دادن و در طول این چند روز آموزش دادن ساعت کلاسها از ۷ یا ۸ صبح تا ۶ عصر هست
   طی دوره از مطالب تدریس شده دوسه تا آزمون گرفتن که به گفته دوستان خیلی راحته و همون مطالب گفته شده در کلاس کفایت میکنه

   پاسخ دهید
   • نویسنده : ناشناس

    تاریخ ارسال :

    ساعت ارسال : 12:05

    کد دیدگاه : 1758452

    ممنونم دوست عزیز
    موفق باشی

    پاسخ دهید
  • نویسنده : مرکزی کمیجان

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 00:33

   کد دیدگاه : 1830478

   سلام رفتید دوره فقط لذت ببرید چیز مهمی تدریس نمیدن اموزش اصلیتون تو شعبه هست.

   پاسخ دهید

لطفا کمی صبر کنید...

از تاریخ:
تا تاریخ:

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...