آگهی استخدامی متناسب با شغل و رشته خود را بیابید

جستجوی آگهی مناسب شما

استخدام بانک مسکن

 • بروزرسانی:
 • دیدگاه: ۴۲۵۰ (نمایش)
 • دیدگاه های منتظر: ۰ دیدگاه
 • ارسال کننده: (admin (علی احمدزاده))
اطلاعات بیشتر

آزمون استخدام بانک مسکن


خبر 7 خرداد 97: اعلام نتایج آزمون استخدام بانک مسکن (شغل نگهبان)

باعنايت به برگزاري چهارمين آزمون استخدامي مشترك فراگير دستگاه هاي اجرايي كشور در تاريخ 96/06/03، پیرو اطلاعیه مورخ 97/02/10 درخصوص نتایج بانک مسکن بدینوسیله نتایج آزمون استخدامی مربوط به شغل محل نگهبان بانك مسكن ايران كه نتایج آن نهايي شده است، اعلام مي گردد. لذا داوطلبان لازم است برای سیر مراحل استخدامی از روز سه شنبه مورخ 97/03/08 به سایت اینترنتی دستگاه اجرایی ذیربط مراجعه نمایند.

جهت مشاهده نتایج آزمون اینجا کلیک نمایید

خبر 10 اردیبهشت 97: اطلاعیه اعلام نتایج نهایی آزمون استخدامی بانک مسکن

با عنايت به برگزاري چهارمين آزمون استخدامي مشترك فراگير دستگاه هاي اجرايي كشور در تاريخ 96/06/03، نتایج آزمون استخدامی مربوط به دستگاه بانك مسكن ايران كه نتایج آنها نهايي شده است، اعلام مي گردد.

* لذا داوطلبان لازم است برای سیر مراحل استخدامی از روز شنبه مورخ 97/02/15 به سایت اینترنتی دستگاه اجرایی ذیربط مراجعه نمایند.

جهت سفارش پستی کتاب راهنمای مصاحبه حضوری و گزینش اینجا کلیک نمایید

جهت مشاهده نتایج نهایی آزمون اینجا کلیک نمایید


چهارمین آزمون استخدام دستگاه های اجرایی کشور – 29 خرداد 96

به حول و قوه الهی و به منظور تامین سرمایه انسانی متخصص و متعهد مورد نیاز و فراهم نمودن شرایط مناسب و متناسب براي داوطلبان استخدام و در راستاي بهینه سازي فرآیند استخدام دستگاه های اجرایی کشور، شرایط و ضبواط چهارمین آزمون استخدامی فراگیر (شهریور ماه 1396) به شرح زیر اعلام میگردد:

> شرایط عمومی استخدام

– داﺷﺘﻦ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ اﯾﺮان
– اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ دﯾﻦ ﻣﺒﯿﻦ اﺳﻼم ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ادﯾﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
– اﻟﺘﺰام ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
– اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺖ دوره ﺿﺮورت ﯾﺎ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ (برای آقایان)
تذکر: ﻣﻼک ﻋﻤﻞ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﮐﺎرت ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺪﻣﺖ و ﯾﺎ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ داﺋﻢ، زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰاری آزﻣﻮن (96/6/3) می‌باشد.
– داﺷﺘﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و رواﻧﯽ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎری ﮐﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
تذکر: در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ داوﻃﻠﺒﺎن اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ و ﯾﺎ ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ، ﻣﺮﺟﻊ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض داوﻃﻠﺒﺎن، ﺷﻮرای ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ (ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ) ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
– عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر
– نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر
– ﻋﺪم وﺟﻮد ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ اﺳﺘﺨﺪام در دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ آراء ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ و ذﯾﺼﻼح
– ﻋﺪم وﺟﻮد ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ راﺑﻄﻪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ رﺳﻤﯽ، ﺛﺎﺑﺖ و ﯾﺎ ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ در زﻣﺎن ﺛﺒﺖﻧﺎم
تذکر: داوﻃﻠﺒﺎن اﺳﺘﺨﺪام، ﻧﺒﺎﯾﺴﺘﯽ ﺟﺰو ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺑﺎزﺧﺮﯾﺪ ﺧﺪﻣﺖ و ﯾﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
– داﺷﺘﻦ ﻣﺪرک (رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﮔﺮاﯾﺶ) ﺑﺎ ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﻋﻼم ﺷﺪه در دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎی ﺛﺒﺖﻧﺎم
تذکر ۱: داوﻃﻠﺒﺎن ﺻﺮﻓﺎً در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﯾﻦ آزﻣﻮن ﺛﺒﺖﻧﺎم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ، ﮔﺮاﯾﺶ و ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ آﻧﺎن ﺑﺎ ﻋﻨﻮان رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ، ﮔﺮاﯾﺶ و ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﻨﺪرج در ﺷﺮاﯾﻂ اﺣﺮاز ﻣﺸﺎﻏﻞ اﯾﻦ دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎی ﺛﺒﺖﻧﺎم ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. و ﻋﻨﻮان رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺘﻦ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮﻗﺖ ﯾﺎ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ درج ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ﺣﺬف ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

توجه مهم:
جهت مشاهده متن کامل آگهی استخدام بانک مسکن اینجا کلیک نمایید

توجه: مهلت ثبت نام پایان پذیرفته است.

شما کاربران گرامی می توانید از طریق بخش نظرات همین صفحه (پایین این صفحه) در خصوص این آزمون استخدامی بحث و تبادل نظر بفرمایید.


  لینک های مفید و مرتبط
شرایط آزمون استخدامی زمان آزمون استخدامی کارت آزمون استخدامی نتایج آزمون استخدامی
راهنمای قبولی در آزمون های استخدامی        راهنمای قبولی در مصاحبه های استخدامی   
      درصدها و کارنامه های شرکت کنندگان آزمون های استخدامی     دانلود رایگان اصل دفترچه های آزمون استخدامی   
  سوالات استخدامی خود را از ایران استخدام بپرسید      معرفی کتاب های استخدامی ایران استخدام   
گلچین مهمترین سوالات استخدامی مصاحبه حضوری
اخبار و آگهی های استخدامی ایران استخدام را در پیام رسان ها دنبال کنید (اینجا کلیک کنید)


اگر دیدگاهی درباره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خود را در سایت درج کنید.

🙂
 • امکان تأیید نظرات سیاسی وجود ندارد.
 • امکان تایید نظراتی که حاوی اخبار غیر قابل تأیید از طریق خبرگزاری های معتبر می باشند، وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظراتی که حاوی اطلاعات تماس شخصی افراد و یا ID شبکه های مجازی ارتباطی می باشند وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظرات کاربرانی که به هر طریقی قصد مأیوس کردن سایرین را دارند وجود ندارد.
 • هرگونه تحریک، تحقیر و کنایه به سایر افراد (مسئول و غیر مسئول) غیر مجاز می باشد.
 • امکان هماهنگی برای هرگونه ملاقات حضوری چه به صورت دسته جمعی و چه فردی توسط کاربران سایت وجود ندارد.

جهت دریافت آخرین اخبار و آگهی های مهم استخدامی از طریق کانال تلگرام ایران استخدام اینجا کلیک نمایید
 • نویسنده: ناشناس
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۲۳:۳۴
 • کد دیدگاه: ۲۹۱۶۹۴۷

سلام بنده معدل کل مدرک فوق دیپلم ۱۳.۹۹ هست و الان دارم مدرک لیسانس بگیرم مشکلی در استخدام پیش نمیاد

پاسخ دهید
 • نویسنده: admin (مریم احمدی)
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۲۳:۵۵
 • کد دیدگاه: ۲۹۱۶۹۷۲

سلام
دوست عزیز در حال حاضر اطلاعیه ای در خصوص شرایط مورد نظر منتشر نشده است.
شما میتوانید در همین سایت (ایران استخدام) پیگیر آخرین اخبار مربوطه طی آینده باشید.
موفق باشید

پاسخ دهید
 • نویسنده: ایماان
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۹:۰۴
 • کد دیدگاه: ۲۴۹۲۳۷۶

سلام دوستان ، من ارشد مدیریت دولتی دارم میخوام واسه ازمونای استخدامی اماده بشم لطفا کمک کنید ک از کدوم منابع استفاده کنم بخصوص دروس عمومی مثل اندیشه امار و ادبیات و همینطور دروس تخصصی..ممنون

پاسخ دهید
 • نویسنده: ناشناس
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۲۲:۰۲
 • کد دیدگاه: ۲۱۱۴۷۷۲

سلام میخواستم ببینم بانکها مدرک دیپلم حسابداریم استخدام میکنن ممنون میشم راهنمایی کنید

پاسخ دهید
 • نویسنده: فرهاد
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۴:۲۴
 • کد دیدگاه: ۲۰۰۲۴۴۵

سلام آقا حمید
شما که هفت سال در بانک مسکن مشغول به کار هستید ، اطلاع دارید که در ششمین آزمون دستگاه های اجرایی،بانک مسکن نیرو میگیره یا نه?

پاسخ دهید
 • نویسنده: طه
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۰۸:۱۷
 • کد دیدگاه: ۲۰۴۶۲۰۵

فرمانداریها هم استخدامی داره که حقوق ومزایاش حتی از بانک هم بیشتره

پاسخ دهید
 • نویسنده: ناشناس
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۴:۵۹
 • کد دیدگاه: ۱۹۲۵۴۴۱

سلام دوستان دیروز با من تماس گرفتند گفتند مدارک ببرم گفتند نفر اول انصراف داده است من هم مدارکم را بردم فقط دلشوره دارم که نکنه فرم ها اشتباهی پر کرده باشم همون فرمی که کروکی منزل را می خواست به نظر شما مهمه و اینکه جقدر تحقیق طول میکشه و سوال های عقیدتی سخت هست یا نه با تشکر

پاسخ دهید
 • نویسنده: Mostafa.m
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۲۱:۳۶
 • کد دیدگاه: ۱۸۳۹۳۸۹

با سلام خدمت دوستان
من قبول شده متصدی امور بانکی از شهرستان رباط کریم از شهرستان های استان تهران هستم.
معاینات پزشکی رو انجام دادم.پزشک معتمد بانک به دو مورد ایراد گرفت لذا برای انجام مجدد به بیمارستان مراجعه کرده و پزشک معتمد بانک سخت گیری نکرد و معاینات پزشکی تموم شد و تمام مدارک ازجمله سند تعهد و تضمین تاییدیه تحصیلی ومعرف دولتی و…را داده ام و منتظر خبر هستم.در ضمن مسولش در مدیریت جنوب غرب میگفت که میریم در بانک مشغول میشیم بعد از 2یا3هفته کلاس ها را برامون میذارن.همچنین در مورد وضعیت استخدام گفت
استخدام به صورت قراردادی سپس به صورت استخدام ازمایشی و بعد به صورت رسمی میشویم این کار برای اطمینان از سالم بودن افراد به کار گرفته شده می باشد

پاسخ دهید
 • نویسنده: به شما
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۰۹:۱۴
 • کد دیدگاه: ۱۸۴۳۲۹۲

استخداام از ابتدا به صورت رسمی آزمایشی هست گل من

پاسخ دهید
 • نویسنده: Mostafa.m
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۴:۴۹
 • کد دیدگاه: ۱۸۴۶۹۰۱

باسلام.
از دوستان کسی هست که قبول شده شهرستان رباط کریم باشه.؟
اگر حضور دارید بفرمایید تا الان تا کدوم مرحله پیش رفتید؟
ممنون

پاسخ دهید
 • نویسنده: حمید
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۳:۱۵
 • کد دیدگاه: ۱۸۲۹۶۷۶

سلام
دوست عزیز حقوق همه کارکنان دولتی تقریبا در یه حدود ه ولی کار مفید کارمندان بانک و فشار و استرس کاری کارمندان بانک خیلی بیشتره اگه سر کار هستید توصیه نمی کنم بیای بانک . علی الخصوص برای خانم ها بانک اصلا بدرد نمیخوره

پاسخ دهید
 • نویسنده: سلام
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۲۳:۴۶
 • کد دیدگاه: ۲۳۶۱۳۰۲

حقوق بانک ها خیلی بیشتر از بقیه سازمان هاست. مثلاً آیا فشار کاریش از فشار یه تکنسین اورژانس یا پرستار یا یه مرزبان بیشتره؟
البته هرشغلی سختی خودش رو داره و من به کارمندان بانک احترام قائلم.

پاسخ دهید
 • نویسنده: mehr
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۷:۲۲
 • کد دیدگاه: ۱۸۲۳۵۲۱

دوستان عزیز سلام
از تهران برای معاینات پزشکی تماس گرفتن با کسی؟
یا اینکه در حال گذروندن معاینات پزشکی باشن؟

پاسخ دهید
 • نویسنده: M2
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۰۲:۲۳
 • کد دیدگاه: ۱۸۴۰۱۶۴

بله در حال طی مراحل هستیم، شما چطور؟

پاسخ دهید
 • نویسنده: mehr
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۰۵:۳۴
 • کد دیدگاه: ۱۸۱۱۵۵۲

سلام دوست عزیز
واقعا 4.5 حقوق میده آبفا؟
با چند سال سابقه؟
باور کنید فکر نکنم بانک مسکن نصف این مبلغ رو پرداخت کنه
البته منهای وام ضروری و مسکن

پاسخ دهید
 • نویسنده: سلام
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۰۸:۲۱
 • کد دیدگاه: ۱۸۱۳۴۴۵

سلام دو ماه استخدام شدم. همکارای دیگه با ۶ سال سابقه دریافتیشون ۶ به بالاس.
ابفا شهری حقوقش خیلی خوبه. ولی شنیدم بانک هم مجموع دریافتی هاش همین مقدار میشه.

پاسخ دهید
 • نویسنده: تامین اجتماعی
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۱:۳۰
 • کد دیدگاه: ۱۸۰۴۸۲۸
 • نویسنده: قزوین 26
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۳:۰۶
 • کد دیدگاه: ۱۸۰۱۵۹۲

سلام ببخشید ی سوال داشتم از پذيرفته شدگان جدید بانک مسکن که درحال گذراندن مراحل استخدامی هستن، بتازگی شایعاتی شده مبنی بر استخدام قراردادی نیروهای جدید الستخدام بانک های دولتی و همچنین مسکن ميخواستم ببینم کس ديگه ای هم این خبر رو شنيده یا اصلا درست هست یا نه متشکرم / یعنی ديگه بانکهای دولتی نیروی رسمی استخدام نمیکنه؟؟

پاسخ دهید
 • نویسنده: M2
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۵:۱۹
 • کد دیدگاه: ۱۷۹۱۸۸۰

سلام
آیا کسی رو برای تست پزشکی و ادامه مراحل بعد از گزینش عقیدتی دعوت کردند؟
لطفا اگر کسی خبر داره اطلاع بده
الان 20روز از گزینش عقیدتی من گذشته خبری نشده تا بحال
ادمین جان شماهم خبر ندارید؟؟

پاسخ دهید
 • نویسنده: ف
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۲۲:۱۹
 • کد دیدگاه: ۱۷۹۵۰۰۳

سلام همکار گرامی
بله من استان فارس هستم و مراحل پزشکی رفتم تأییدیه تحصیلی و سوپیشینه و … و همچی گذروندم پروندم تکمیل شده منتظرم تایید کنن
ولی خیلی دوستان هستن هنوز مصاحبه عقیدتی هم نرفتن
نگران نباشید نوبت شما هم میرسه

پاسخ دهید
 • نویسنده: M2
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۲۲:۳۶
 • کد دیدگاه: ۱۷۹۵۰۴۰

خیلی ممنون ک جواب دادین
آخه مگه همه نباید باهم تو دوره باشند؟؟

پاسخ دهید
 • نویسنده: Reza
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۲۱:۴۷
 • کد دیدگاه: ۱۷۸۳۱۵۶

با سلام خدمت همه دوستان
کسی از پذیرفته شدگان عزیز رو برای ادامه مراحل بعد از گزینش عقیدتی و تست پزشکی از تهران دعوت کردن؟
ممنون میشم جواب بدین?

پاسخ دهید
 • نویسنده: mehr
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۲۲:۱۵
 • کد دیدگاه: ۱۷۸۴۳۵۱

سلام عزیز
یعنی شما گزینش عقیدتی رفتید؟
از کدوم شهر هستید؟

پاسخ دهید
 • نویسنده: Reza
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۰:۰۶
 • کد دیدگاه: ۱۷۸۴۶۵۸

سلام
بله هفته پیش رفتم ، از تهران

پاسخ دهید
 • نویسنده: mehr
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۷:۰۶
 • کد دیدگاه: ۱۷۸۵۰۷۵

سپاس گزارم
ایشالله که موفق باشید.
حدود ده روز پیش از اداره گزینش با من تماس گرفتن و گفتن چنتا عکس ببرم. ولی بعدش دیگه تماس نگرفتن
یعنی بقیه دوستان هم مصاحبه عقیدتی رفتن؟
احتمالا همه مشغول کار شدن، قبلا اینجا خیلی نظر میزاشتن!

پاسخ دهید
 • نویسنده: Reza
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۸:۱۹
 • کد دیدگاه: ۱۷۸۵۱۳۳

خیر به اینصورتم نیس سریع مشغول بکار بشن دوست عزیز
مرحله عقیدای ادامه داره
بعدش تست پزشکی شروع میشه، بعدش یک _دو ماه دوره داریم
من عقیدتی رو رفتم، فقط نمیدونم که آیا پزسکی شروع شده و آیا کسی رو دعوت کردن

پاسخ دهید
 • نویسنده: Mehr
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۰۲:۱۳
 • کد دیدگاه: ۱۷۸۵۳۹۴

بله، متوجه ام، مزاح کردم
از این جهت گفتم که دیگه نمیان نظر بدن
میخواستم بدونم اگه بقیه هم مصاحبه عقیدتی رفتن که من یه پیگیری کنم ببینم مشکل چی بوده که با من تماس نگرفتن ؟!

 • نویسنده: ....
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۰:۰۷
 • کد دیدگاه: ۱۸۲۵۹۹۲

سلام مدت دوره یک هفته است .

 • نویسنده: Reza
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۲۱:۵۵
 • کد دیدگاه: ۱۷۸۵۲۷۲

خیر اینطور نیس ک مشغول شده باشن
بعد از عقیدتی تازه تست پزشکی داریم که اونم طولانیه و بعد از اون 1_2 ماه دوره داریم
بعدش دیگه مشغول ب کار میشن
حالا نمیدونم که تست پزشکی بچه ها شروع شده یانه

پاسخ دهید
 • نویسنده: حمید
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۹:۴۳
 • کد دیدگاه: ۱۷۸۸۴۲۷

سلام
دوستان دوره ای در کار نیست بعد از اینکه مراحل استخدامی تموم شد و تأئید شدید حکم معرفی به شعبه رو براتون می زنند و میرید سر کار و همکاران شعبه راهنمایی می کنند راه بیفتید بعدش دیگه سیل بیا،زلزله بیا جنگ بشه و… کارمندان بانک باید کار کنند کار کنند وکار (:dash:)

 • نویسنده: Reza
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۰۹:۵۰
 • کد دیدگاه: ۱۷۸۸۹۳۰

سلام دوست عزیز
وااقعا!! دوره نداریم یعنی ?
شما از کدوم شهر هستین و تو کدوم مرحله این، لطفا اعلام میکنین؟ (:hi:)

 • نویسنده: حمید
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۲۲:۲۱
 • کد دیدگاه: ۱۸۰۲۶۴۲

سلام
هفت ساله در خدمت بانک مسکن هستم

 • نویسنده: Mostafa.m
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۸:۲۶
 • کد دیدگاه: ۱۷۶۶۲۰۶

با سلام خدمت همه دوستان.
امروز سه شنبه 97/3/22 از ساعت 1تا 3 بعداز ظهر برای انجام گزینش رفتم میدان توحید خیابان پرچم.من متصدی امور بانکی از رباط کریم قبول شده بودم.
سوالات سخت نبود با 1)بیوگرافی خودم و اعضای خانوادم شروع کرد 2)بعد از تموم شدن درسم تا حالا چیکار میکردم3)کجا و چه جوری خدمت سربازیم رو انجام دادم4)سابقه بسیج و مستنداتی که نشان دهنده بسیجی بودن باشه5)احکام نماز مسافر6)احکام روزه مسافر7)برای چه چیزهایی وضو واجب است8)غسل های واجب9) جمهوری یعنی چی10)مهمترین اخبار روز11)سخنان رهبر12)سفر ریس جمهور به چین و توافق های به دست امده13)سخنان رهبر در مورد فرهنگ14)اسامی مرجع تقلید15)وظایف مردم در مقابل رهبر و رهبر در برابر مردم16)مجتهد کیه و وظیفه ان چیست17)در مورد راهپیمایی نماز جمعه و نماز جماعت شیوه وضو و غسل. انواع غسل.شرکت در انتخابات و….
ضمنا همه رو یادداشت میکرد وگفتش که نهایتا تا اخر تابستان برای کار وارد شعبه میشین.همینا یادم بود.موفق باشین

پاسخ دهید
 • نویسنده: mehr
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۰:۴۵
 • کد دیدگاه: ۱۷۷۴۲۵۶

سپاس دوست عزیز
خیلی لطف کردین

پاسخ دهید
جهت عضویت در صفحه اینستاگرام ایران استخدام اینجا کلیک نمایید

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...

ابتدای صفحه
مختصری درباره ایران استخدام

سایت ایران استخدام در تاریخ 1391/1/10 راه اندازی شد و با تلاش گروهی و روزانه مدیران و نویسندگان خود در جهت تبدیل شدن به مرجع بروز آگهی های استخدامی گام برداشت. سعی همیشگی همکاران ما ارائه مطلوب و با کیفیت آگهی های استخدامی خدمت بازدیدکنندگان محترم این سایت بوده است. ایران استخدام به صورت مستقل و خصوصی اداره می شود و وابسته به هیچ نهاد و یا سازمان دولتی نمی باشد، این سایت تنها منتشر کننده ی آگهی های استخدامی بوده و بنابراین لازم است که بازدید کنندگان محترم سایت خود نسبت به صحت و سقم اخبار منتشر شده در آن هوشیار باشند.

نماد اعتماد الکترونیکی