دانلود نمونه سوالات استخدامی بانک مسکن

اطلاعات بیشتر

آزمون استخدام بانک مسکن


خبر 7 خرداد 97: اعلام نتایج آزمون استخدام بانک مسکن (شغل نگهبان)

باعنايت به برگزاري چهارمين آزمون استخدامي مشترك فراگير دستگاه هاي اجرايي كشور در تاريخ 96/06/03، پیرو اطلاعیه مورخ 97/02/10 درخصوص نتایج بانک مسکن بدینوسیله نتایج آزمون استخدامی مربوط به شغل محل نگهبان بانك مسكن ايران كه نتایج آن نهايي شده است، اعلام مي گردد. لذا داوطلبان لازم است برای سیر مراحل استخدامی از روز سه شنبه مورخ 97/03/08 به سایت اینترنتی دستگاه اجرایی ذیربط مراجعه نمایند.

جهت مشاهده نتایج آزمون اینجا کلیک نمایید

خبر 10 اردیبهشت 97: اطلاعیه اعلام نتایج نهایی آزمون استخدامی بانک مسکن

با عنايت به برگزاري چهارمين آزمون استخدامي مشترك فراگير دستگاه هاي اجرايي كشور در تاريخ 96/06/03، نتایج آزمون استخدامی مربوط به دستگاه بانك مسكن ايران كه نتایج آنها نهايي شده است، اعلام مي گردد.

* لذا داوطلبان لازم است برای سیر مراحل استخدامی از روز شنبه مورخ 97/02/15 به سایت اینترنتی دستگاه اجرایی ذیربط مراجعه نمایند.

جهت سفارش پستی کتاب راهنمای مصاحبه حضوری و گزینش اینجا کلیک نمایید

جهت مشاهده نتایج نهایی آزمون اینجا کلیک نمایید


چهارمین آزمون استخدام دستگاه های اجرایی کشور – 29 خرداد 96

به حول و قوه الهی و به منظور تامین سرمایه انسانی متخصص و متعهد مورد نیاز و فراهم نمودن شرایط مناسب و متناسب براي داوطلبان استخدام و در راستاي بهینه سازي فرآیند استخدام دستگاه های اجرایی کشور، شرایط و ضبواط چهارمین آزمون استخدامی فراگیر (شهریور ماه 1396) به شرح زیر اعلام میگردد:

> شرایط عمومی استخدام

– داﺷﺘﻦ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ اﯾﺮان
– اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ دﯾﻦ ﻣﺒﯿﻦ اﺳﻼم ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ادﯾﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
– اﻟﺘﺰام ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
– اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺖ دوره ﺿﺮورت ﯾﺎ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ (برای آقایان)
تذکر: ﻣﻼک ﻋﻤﻞ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﮐﺎرت ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺪﻣﺖ و ﯾﺎ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ داﺋﻢ، زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰاری آزﻣﻮن (96/6/3) می‌باشد.
– داﺷﺘﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و رواﻧﯽ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎری ﮐﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
تذکر: در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ داوﻃﻠﺒﺎن اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ و ﯾﺎ ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ، ﻣﺮﺟﻊ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض داوﻃﻠﺒﺎن، ﺷﻮرای ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ (ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ) ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
– عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر
– نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر
– ﻋﺪم وﺟﻮد ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ اﺳﺘﺨﺪام در دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ آراء ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ و ذﯾﺼﻼح
– ﻋﺪم وﺟﻮد ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ راﺑﻄﻪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ رﺳﻤﯽ، ﺛﺎﺑﺖ و ﯾﺎ ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ در زﻣﺎن ﺛﺒﺖﻧﺎم
تذکر: داوﻃﻠﺒﺎن اﺳﺘﺨﺪام، ﻧﺒﺎﯾﺴﺘﯽ ﺟﺰو ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺑﺎزﺧﺮﯾﺪ ﺧﺪﻣﺖ و ﯾﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
– داﺷﺘﻦ ﻣﺪرک (رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﮔﺮاﯾﺶ) ﺑﺎ ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﻋﻼم ﺷﺪه در دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎی ﺛﺒﺖﻧﺎم
تذکر ۱: داوﻃﻠﺒﺎن ﺻﺮﻓﺎً در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﯾﻦ آزﻣﻮن ﺛﺒﺖﻧﺎم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ، ﮔﺮاﯾﺶ و ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ آﻧﺎن ﺑﺎ ﻋﻨﻮان رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ، ﮔﺮاﯾﺶ و ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﻨﺪرج در ﺷﺮاﯾﻂ اﺣﺮاز ﻣﺸﺎﻏﻞ اﯾﻦ دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎی ﺛﺒﺖﻧﺎم ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. و ﻋﻨﻮان رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺘﻦ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮﻗﺖ ﯾﺎ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ درج ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ﺣﺬف ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

توجه مهم:
جهت مشاهده متن کامل آگهی استخدام بانک مسکن اینجا کلیک نمایید

توجه: مهلت ثبت نام پایان پذیرفته است.

شما کاربران گرامی می توانید از طریق بخش نظرات همین صفحه (پایین این صفحه) در خصوص این آزمون استخدامی بحث و تبادل نظر بفرمایید.

جهت مشاهده متن کامل آگهی استخدام اینجا کلیک نمایید


  لینک های مفید و مرتبط
شرایط آزمون استخدامی زمان آزمون استخدامی کارت آزمون استخدامی نتایج آزمون استخدامی
راهنمای قبولی در آزمون های استخدامی        راهنمای قبولی در مصاحبه های استخدامی   
      درصدها و کارنامه های شرکت کنندگان آزمون های استخدامی     دانلود رایگان اصل دفترچه های آزمون استخدامی   
  سوالات استخدامی خود را از ایران استخدام بپرسید      معرفی کتاب های استخدامی ایران استخدام   
گلچین مهمترین سوالات استخدامی مصاحبه حضوری
اخبار و آگهی های استخدامی ایران استخدام را در پیام رسان ها دنبال کنید (اینجا کلیک کنید)


اگر دیدگاهی در باره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خودتون رو در سایت درج کنید.


لطفا کمی صبر کنید...


 • جهت دریافت آخرین اخبار و آگهی های مهم استخدامی از طریق کانال تلگرام ایران استخدام اینجا کلیک نمایید

 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 22:02

  کد دیدگاه : 2114772

  سلام میخواستم ببینم بانکها مدرک دیپلم حسابداریم استخدام میکنن ممنون میشم راهنمایی کنید

  پاسخ دهید
 • نویسنده : فرهاد

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 14:24

  کد دیدگاه : 2002445

  سلام آقا حمید
  شما که هفت سال در بانک مسکن مشغول به کار هستید ، اطلاع دارید که در ششمین آزمون دستگاه های اجرایی،بانک مسکن نیرو میگیره یا نه?

  پاسخ دهید
  • نویسنده : طه

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 08:17

   کد دیدگاه : 2046205

   فرمانداریها هم استخدامی داره که حقوق ومزایاش حتی از بانک هم بیشتره

   پاسخ دهید
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 14:59

  کد دیدگاه : 1925441

  سلام دوستان دیروز با من تماس گرفتند گفتند مدارک ببرم گفتند نفر اول انصراف داده است من هم مدارکم را بردم فقط دلشوره دارم که نکنه فرم ها اشتباهی پر کرده باشم همون فرمی که کروکی منزل را می خواست به نظر شما مهمه و اینکه جقدر تحقیق طول میکشه و سوال های عقیدتی سخت هست یا نه با تشکر

  پاسخ دهید
 • نویسنده : Mostafa.m

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 21:36

  کد دیدگاه : 1839389

  با سلام خدمت دوستان
  من قبول شده متصدی امور بانکی از شهرستان رباط کریم از شهرستان های استان تهران هستم.
  معاینات پزشکی رو انجام دادم.پزشک معتمد بانک به دو مورد ایراد گرفت لذا برای انجام مجدد به بیمارستان مراجعه کرده و پزشک معتمد بانک سخت گیری نکرد و معاینات پزشکی تموم شد و تمام مدارک ازجمله سند تعهد و تضمین تاییدیه تحصیلی ومعرف دولتی و…را داده ام و منتظر خبر هستم.در ضمن مسولش در مدیریت جنوب غرب میگفت که میریم در بانک مشغول میشیم بعد از 2یا3هفته کلاس ها را برامون میذارن.همچنین در مورد وضعیت استخدام گفت
  استخدام به صورت قراردادی سپس به صورت استخدام ازمایشی و بعد به صورت رسمی میشویم این کار برای اطمینان از سالم بودن افراد به کار گرفته شده می باشد

  پاسخ دهید
  • نویسنده : به شما

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 09:14

   کد دیدگاه : 1843292

   استخداام از ابتدا به صورت رسمی آزمایشی هست گل من

   پاسخ دهید
   • نویسنده : Mostafa.m

    تاریخ ارسال :

    ساعت ارسال : 14:49

    کد دیدگاه : 1846901

    باسلام.
    از دوستان کسی هست که قبول شده شهرستان رباط کریم باشه.؟
    اگر حضور دارید بفرمایید تا الان تا کدوم مرحله پیش رفتید؟
    ممنون

    پاسخ دهید
 • نویسنده : حمید

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 13:15

  کد دیدگاه : 1829676

  سلام
  دوست عزیز حقوق همه کارکنان دولتی تقریبا در یه حدود ه ولی کار مفید کارمندان بانک و فشار و استرس کاری کارمندان بانک خیلی بیشتره اگه سر کار هستید توصیه نمی کنم بیای بانک . علی الخصوص برای خانم ها بانک اصلا بدرد نمیخوره

  پاسخ دهید
  • نویسنده : سلام

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 23:46

   کد دیدگاه : 2361302

   حقوق بانک ها خیلی بیشتر از بقیه سازمان هاست. مثلاً آیا فشار کاریش از فشار یه تکنسین اورژانس یا پرستار یا یه مرزبان بیشتره؟
   البته هرشغلی سختی خودش رو داره و من به کارمندان بانک احترام قائلم.

   پاسخ دهید
 • نویسنده : mehr

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 17:22

  کد دیدگاه : 1823521

  دوستان عزیز سلام
  از تهران برای معاینات پزشکی تماس گرفتن با کسی؟
  یا اینکه در حال گذروندن معاینات پزشکی باشن؟

  پاسخ دهید
  • نویسنده : M2

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 02:23

   کد دیدگاه : 1840164

   بله در حال طی مراحل هستیم، شما چطور؟

   پاسخ دهید
 • نویسنده : mehr

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 05:34

  کد دیدگاه : 1811552

  سلام دوست عزیز
  واقعا 4.5 حقوق میده آبفا؟
  با چند سال سابقه؟
  باور کنید فکر نکنم بانک مسکن نصف این مبلغ رو پرداخت کنه
  البته منهای وام ضروری و مسکن

  پاسخ دهید
  • نویسنده : سلام

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 08:21

   کد دیدگاه : 1813445

   سلام دو ماه استخدام شدم. همکارای دیگه با ۶ سال سابقه دریافتیشون ۶ به بالاس.
   ابفا شهری حقوقش خیلی خوبه. ولی شنیدم بانک هم مجموع دریافتی هاش همین مقدار میشه.

   پاسخ دهید
 • نویسنده : قزوین 26

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 13:06

  کد دیدگاه : 1801592

  سلام ببخشید ی سوال داشتم از پذيرفته شدگان جدید بانک مسکن که درحال گذراندن مراحل استخدامی هستن، بتازگی شایعاتی شده مبنی بر استخدام قراردادی نیروهای جدید الستخدام بانک های دولتی و همچنین مسکن ميخواستم ببینم کس ديگه ای هم این خبر رو شنيده یا اصلا درست هست یا نه متشکرم / یعنی ديگه بانکهای دولتی نیروی رسمی استخدام نمیکنه؟؟

  پاسخ دهید
 • نویسنده : M2

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 15:19

  کد دیدگاه : 1791880

  سلام
  آیا کسی رو برای تست پزشکی و ادامه مراحل بعد از گزینش عقیدتی دعوت کردند؟
  لطفا اگر کسی خبر داره اطلاع بده
  الان 20روز از گزینش عقیدتی من گذشته خبری نشده تا بحال
  ادمین جان شماهم خبر ندارید؟؟

  پاسخ دهید
  • نویسنده : ف

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 22:19

   کد دیدگاه : 1795003

   سلام همکار گرامی
   بله من استان فارس هستم و مراحل پزشکی رفتم تأییدیه تحصیلی و سوپیشینه و … و همچی گذروندم پروندم تکمیل شده منتظرم تایید کنن
   ولی خیلی دوستان هستن هنوز مصاحبه عقیدتی هم نرفتن
   نگران نباشید نوبت شما هم میرسه

   پاسخ دهید
   • نویسنده : M2

    تاریخ ارسال :

    ساعت ارسال : 22:36

    کد دیدگاه : 1795040

    خیلی ممنون ک جواب دادین
    آخه مگه همه نباید باهم تو دوره باشند؟؟

    پاسخ دهید
 • نویسنده : Reza

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 21:47

  کد دیدگاه : 1783156

  با سلام خدمت همه دوستان
  کسی از پذیرفته شدگان عزیز رو برای ادامه مراحل بعد از گزینش عقیدتی و تست پزشکی از تهران دعوت کردن؟
  ممنون میشم جواب بدین🙏

  پاسخ دهید
  • نویسنده : mehr

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 22:15

   کد دیدگاه : 1784351

   سلام عزیز
   یعنی شما گزینش عقیدتی رفتید؟
   از کدوم شهر هستید؟

   پاسخ دهید
   • نویسنده : Reza

    تاریخ ارسال :

    ساعت ارسال : 10:06

    کد دیدگاه : 1784658

    سلام
    بله هفته پیش رفتم ، از تهران

    پاسخ دهید
    • نویسنده : mehr

     تاریخ ارسال :

     ساعت ارسال : 17:06

     کد دیدگاه : 1785075

     سپاس گزارم
     ایشالله که موفق باشید.
     حدود ده روز پیش از اداره گزینش با من تماس گرفتن و گفتن چنتا عکس ببرم. ولی بعدش دیگه تماس نگرفتن
     یعنی بقیه دوستان هم مصاحبه عقیدتی رفتن؟
     احتمالا همه مشغول کار شدن، قبلا اینجا خیلی نظر میزاشتن!

     پاسخ دهید
     • نویسنده : Reza

      تاریخ ارسال :

      ساعت ارسال : 18:19

      کد دیدگاه : 1785133

      خیر به اینصورتم نیس سریع مشغول بکار بشن دوست عزیز
      مرحله عقیدای ادامه داره
      بعدش تست پزشکی شروع میشه، بعدش یک _دو ماه دوره داریم
      من عقیدتی رو رفتم، فقط نمیدونم که آیا پزسکی شروع شده و آیا کسی رو دعوت کردن

      پاسخ دهید
      • نویسنده : Mehr

       تاریخ ارسال :

       ساعت ارسال : 02:13

       کد دیدگاه : 1785394

       بله، متوجه ام، مزاح کردم
       از این جهت گفتم که دیگه نمیان نظر بدن
       میخواستم بدونم اگه بقیه هم مصاحبه عقیدتی رفتن که من یه پیگیری کنم ببینم مشکل چی بوده که با من تماس نگرفتن ؟!

      • نویسنده : ....

       تاریخ ارسال :

       ساعت ارسال : 10:07

       کد دیدگاه : 1825992

       سلام مدت دوره یک هفته است .

     • نویسنده : Reza

      تاریخ ارسال :

      ساعت ارسال : 21:55

      کد دیدگاه : 1785272

      خیر اینطور نیس ک مشغول شده باشن
      بعد از عقیدتی تازه تست پزشکی داریم که اونم طولانیه و بعد از اون 1_2 ماه دوره داریم
      بعدش دیگه مشغول ب کار میشن
      حالا نمیدونم که تست پزشکی بچه ها شروع شده یانه

      پاسخ دهید
      • نویسنده : حمید

       تاریخ ارسال :

       ساعت ارسال : 19:43

       کد دیدگاه : 1788427

       سلام
       دوستان دوره ای در کار نیست بعد از اینکه مراحل استخدامی تموم شد و تأئید شدید حکم معرفی به شعبه رو براتون می زنند و میرید سر کار و همکاران شعبه راهنمایی می کنند راه بیفتید بعدش دیگه سیل بیا،زلزله بیا جنگ بشه و… کارمندان بانک باید کار کنند کار کنند وکار (:dash:)

      • نویسنده : Reza

       تاریخ ارسال :

       ساعت ارسال : 09:50

       کد دیدگاه : 1788930

       سلام دوست عزیز
       وااقعا!! دوره نداریم یعنی 😐
       شما از کدوم شهر هستین و تو کدوم مرحله این، لطفا اعلام میکنین؟ (:hi:)

      • نویسنده : حمید

       تاریخ ارسال :

       ساعت ارسال : 22:21

       کد دیدگاه : 1802642

       سلام
       هفت ساله در خدمت بانک مسکن هستم

 • نویسنده : Mostafa.m

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 18:26

  کد دیدگاه : 1766206

  با سلام خدمت همه دوستان.
  امروز سه شنبه 97/3/22 از ساعت 1تا 3 بعداز ظهر برای انجام گزینش رفتم میدان توحید خیابان پرچم.من متصدی امور بانکی از رباط کریم قبول شده بودم.
  سوالات سخت نبود با 1)بیوگرافی خودم و اعضای خانوادم شروع کرد 2)بعد از تموم شدن درسم تا حالا چیکار میکردم3)کجا و چه جوری خدمت سربازیم رو انجام دادم4)سابقه بسیج و مستنداتی که نشان دهنده بسیجی بودن باشه5)احکام نماز مسافر6)احکام روزه مسافر7)برای چه چیزهایی وضو واجب است8)غسل های واجب9) جمهوری یعنی چی10)مهمترین اخبار روز11)سخنان رهبر12)سفر ریس جمهور به چین و توافق های به دست امده13)سخنان رهبر در مورد فرهنگ14)اسامی مرجع تقلید15)وظایف مردم در مقابل رهبر و رهبر در برابر مردم16)مجتهد کیه و وظیفه ان چیست17)در مورد راهپیمایی نماز جمعه و نماز جماعت شیوه وضو و غسل. انواع غسل.شرکت در انتخابات و….
  ضمنا همه رو یادداشت میکرد وگفتش که نهایتا تا اخر تابستان برای کار وارد شعبه میشین.همینا یادم بود.موفق باشین

  پاسخ دهید
  • نویسنده : mehr

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 10:45

   کد دیدگاه : 1774256

   سپاس دوست عزیز
   خیلی لطف کردین

   پاسخ دهید
 • نویسنده : mehr

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 02:43

  کد دیدگاه : 1763237

  درود بر دوستانی که قبول شدند؛
  منم تهران قبول شدم
  الان ده روزی از گزینش محلی میگذره. کسی از زمان دعوت به مصاحبه عقیدتی خبر داره؟

  پاسخ دهید
 • نویسنده : Reza

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 00:12

  کد دیدگاه : 1752526

  سلام خدمت دوستانی ک قبول شدند
  با کسی جهت مصاحبه مجدد تماس گرفته اند؟
  لطفا اگر کسی اطلاع داره خبر بدن، ممنون (:hi:)

  پاسخ دهید
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 16:07

  کد دیدگاه : 1747970

  میبینی ادمین سه ساله دارم میام تو سایتتون تا حالا 7 تا آزمون دادم شیش تاش قبول شدم همش تو مصاحبه رد شدم اینه وضع ما خسته شدم ممنون بابت این سه سال زحمت کشیدید دیگه فایده نداره واسه ما،اینو فقط نوشتم واسه خودتون اینو تو سایت نذارید

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin (علی احمدزاده)

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 17:28

   کد دیدگاه : 1748077

   خواهش میکنم. انشاءالله آخرش خیر باشه

   پاسخ دهید
 • نویسنده : نگهبان 18

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 13:19

  کد دیدگاه : 1747719

  سلام به همگی دوستان
  نتایج رو تو سایت سنجش زدند
  با آرزوی موفقیت برا تموم دوستان

  پاسخ دهید
 • نویسنده : خشایار

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 13:13

  کد دیدگاه : 1747700

  سلام علیکم
  خسته نباشید و طاعات و عبادات مقبول
  لطفا پیگیری کنید چرا اعلام نتایج نهایی واسه شغل نگهبان(بانک مسکن) که اعلام شد از روز سه شنبه 7خرداد میتوان پیگیری کرد و در صورت قبولی سایر مراحل را انجام داد ولی فقط این ارور را میدهد که داوطلب مورد نظر یافت نشد!!!!!
  در سایت سازمان سنجش برای سومین دوره هم هیچ فرقی نداره همین ارور را میدهد یعنی نتایج اونجا هم ثبت نشده است،این ازمون چهارمین دوره دستگاهای اجرایی بود.

  پاسخ دهید
 • نویسنده : Hamed

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 09:43

  کد دیدگاه : 1747443

  سلام
  سنجش چرا همچین میکنه
  پس چرا نتایج رو نزده؟!

  پاسخ دهید
  • نویسنده : خشایار

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 13:59

   کد دیدگاه : 1747778

   برای چ شغلی متقاضی هستید؟

   پاسخ دهید
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 23:57

  کد دیدگاه : 1747099

  سلام ادمين عزيز
  خسته نباشيد
  ي سوال داشتم
  امكان داره كسي بخاطر پيام گذاشتن توو اين صفحات استخدامي شناسايي بشه و توو گزينش رد بشه يا نمرش كم شه به دليل اينكه نمره صداقت و امانتداري رو ندن بهش؟

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin (علی احمدزاده)

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 01:35

   کد دیدگاه : 1747253

   خیر هیچ مشکلی در این رابطه نیست. ضمنا شما اولین گروهی نیستید که در حال طی مراحل استخدامیتون نیستید. این روال چندین ساله آزمونهای استخدامیست.

   پاسخ دهید
   • نویسنده : ناشناس

    تاریخ ارسال :

    ساعت ارسال : 07:58

    کد دیدگاه : 1747370

    خيلي ممنونم

    پاسخ دهید
 • نویسنده : کارمند پنج (شریف زاده)

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 09:38

  کد دیدگاه : 1745730

  خبر 7 خرداد 97: اعلام نتایج آزمون استخدام بانک مسکن (شغل نگهبان)
  باعنایت به برگزاری چهارمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور در تاریخ 96/06/03، پیرو اطلاعیه مورخ 97/02/10 درخصوص نتایج بانک مسکن بدینوسیله نتایج آزمون استخدامی مربوط به شغل محل نگهبان بانک مسکن ایران که نتایج آن نهایی شده است، اعلام گردید.
  جهت مشاهده نتایج آزمون بالای همین صفحه مراجعه نمایید

  پاسخ دهید
  • نویسنده : خشایار

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 19:09

   کد دیدگاه : 1746750

   سلام
   بنده مشخصات را وارد میکنم اما میزنه داوطلب یافت نشد؟

   پاسخ دهید
   • نویسنده : ف

    تاریخ ارسال :

    ساعت ارسال : 09:54

    کد دیدگاه : 1747451

    نتایجتون برید سایت سنجش قسمت سمت راست تو اون گزینه ها برید تو قسمت “سایز ازمون های استخدامی” بعد یه صفحه میاد بین گزینه ها برید گزینه “نتایج نهایی سومین ازمون استدخدامی فراگیر دستگاه های متمرکز ابان 95 ” رو پیدا کنید.
    سنجش به اشتباه نتایج ما رو تو گزینه “نتایج نهایی سومین ازمون استخدامی دستگاه های فراگیر ابان 1395” قرار داده

    پاسخ دهید
   • نویسنده : احسان همتی فر

    تاریخ ارسال :

    ساعت ارسال : 01:41

    کد دیدگاه : 1749901

    شما برای مصاحبه رفتید ؟الان نتیجه مصاحبه رو میخواین ببینید؟ااون زمان تونستید راحت زمان مصاحبه رو ببینید؟واسه من میزد داوطلب یافت نمی شود.الان میاد بالا که زده غایب در مصاحبه.موندم چطور شده

    پاسخ دهید
  • نویسنده : ناشناس

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 20:14

   کد دیدگاه : 1746838

   ادمین پس چرا مشخصات رو وارد میکنیم وارد صفحه نمیشه نکنه ما قبول نشدیم که مشخصاتمون موجود نیست

   پاسخ دهید
   • نویسنده : احسان همتی فر

    تاریخ ارسال :

    ساعت ارسال : 01:38

    کد دیدگاه : 1749896

    برای منم از زمان اعلام برای مصاحبه تا امروز میزد اشتباه است و داوطلبی یافت نشد.امروز وارد شده اما واسم زده غایب در مصاحبه
    کسی میدونه مشکل از سیستم بوده یا از من؟که نتونستم زمان مصاحبه رو ببینم؟

    پاسخ دهید
    • نویسنده : ناشناس

     تاریخ ارسال :

     ساعت ارسال : 02:40

     کد دیدگاه : 2038511

     آیا خانواده شهدارا زود استخدام میکنند مثلا برادر شهیدو

     پاسخ دهید

لطفا کمی صبر کنید...

از تاریخ:
تا تاریخ:

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...