دانلود نمونه سوالات استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی

اطلاعات بیشتر

استخدام دانشکده علوم پزشکی اسفراین

ایران استخدام گام به گام تا زمان شروع به کار شما همراهتان خواهد بود

دریافت آگهی های استخدامی مهم در گوشی و ایمیل شما به محض انتشار، اینجا کلیک نمایید

جهت مشاهده صفحه اصلی استخدام دانشگاه های علوم پزشکی اینجا کلیک نمایید


استخدام دانشگاه علوم پزشکی اسفراین – 17 مرداد 97 

دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني اسفراین براي تأمين نيروي انساني مورد نياز خود در خانه هاي بهداشت تحت پوشش طبق تبصره یک دستورالعمل اجرایي پذیرش واستخدام بهورز مصوبه مورخ 18/05 /95 هيات امناي دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در نظر دارد تعداد 14 نفر از افراد واجد شرایط را از طریق امتحان عمومي، تخصصي، مصاحبه و گزینش، براي پذیرش رشته شغلي بهورزي به صورت قرارداد کار معين با در نظر گرفتن شرایط ذیل بکارگيري نماید.

جدول نیروهای مورد نیاز
ردیف خانه بهداشت وتعداد بهورز  مورد نیاز  بر حسب جنسیت تعداد مورد نیاز شرایط احراز
1 سست (زن 1 نفر- مرد 1نفر) 14 دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم در رشته های علوم تجربی،ریاضی ؛،علوم انسانی و سایر دیپلم ها  یا دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم در رشته بهداشت عمومی (بهداشت خانواده) و یا مامایی برای داوطلبان زن و داشتن مدرک تحصیلی فوق دیپلم در یکی از رشته های بهداشت عمومی ( مبارزه با بیماری ها ) ،بهداشت محیط ،بهداشت حرفه ای برای داوطلبان مرد
2 عراقی( زن1نفر)
3 کلات (زن 1 نفر)
4 الست (زن 1 نفر )
5 حصاری گازرانی (زن 1نفر )
6 سارمران (زن 1 نفر )
7 نوده بام (زن 1نفر)
8 دهنه اجاق (زن 1 نفر – مرد 1نفر )
9 پایگاه صفی آباد ( زن 1 نفر )
10 خوش ( مرد 1 نفر )
11 ادکان ( مرد 1 نفر )
12 اسفید ( زن 1 نفر )

جهت دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی‌ دانشگاه علوم پزشکی اینجا کلیک نمایید

1.شرایط عمومي:
1/1- اعتقاد به دین مبين اسلام یا یکي از ادیان شناخته شده در قانون اساسي کشور .
2/1- داشتن تابعيت نظام جمهوري اسلامي ایران.
3/1- التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ایران .
5/1- عدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر و روانگردان.
6/1- عدم سابقه محکوميت جزائي مؤثر .
7/1- داشتن سلامت جسماني و رواني،اجتماعي و توانایي براي انجام کار بهورزي و قابليت انجام فعاليتهاي مرتبط با آن از جمله دهگردشي و انجام سياري ها در روستاهاي تحت پوشش با تائيد کميسيون پزشکي
8/1- نداشتن سابقه اخراج از مراکز آموزش بهورزي و سایر واحدهاي دانشگاه .
9/1- داوطلبان استخدام نباید مستخدم رسمي، ثابت و پيماني و یا بازخرید خدمت موسسه و سایر دستگاه هاي دولتي باشند (تا تاریخ پایان مهلت ثبت نام)
تبصره: نیروهای قراردادی دانشگاه مجاز به شرکت در آزمون مزبور می باشند.
10/1- نداشتن منع استخدام در دستگاههاي دولتي بموجب آراي مراجع قانوني.
2. شرایط اختصاصي:
2/1- رعایت شرایط احراز اعلام شده در آگهي.
2/2- شرکت داوطلبان بهورزي داراي مدرک تحصيلي بالاتر از مقطع فوق دیپلم مرتبط و دارندگان مدرک تحصيلي فوق دیپلم و یا بالاتر در رشته هاي غير مرتبط مندرج در شرایط احراز طرح طبقه بندي مشاغل مجاز نمي باشد .
3/2- شرکت دانشجویان در آزمون هاي پذیرش و استخدام بهورز بلامانع است و در صورت احراز قبولي، پذیرش آنان مستلزم ارائه انصراف قطعي و گواهي دانشگاه محل تحصيل مبني برعدم امکان دریافت هر گونه مدرک دانشگاهي، قبل از شروع کلاس هاي بهورزي مي باشد .
4/2- پذیرش بهورز صرفا باید به صورت بومي صورت گيرد. پذیرش بهورز غير بومي به هيچ عنوان مجاز نمي باشد وداوطلبان بایستي یکي از شرایط زیر را داشته باشند تا به عنوان بومي تلقي گردند .
الف) محل تولد داوطلب (طبق مندرجات شناسنامه) با روستا یا شهرستان مورد تقاضاي پذیرش بهورز یکي باشد و همچنين سکونت داوطلب حداقل در دوسال اخير تا تاریخ اولين روز شروع ثبت نام در روستاي مورد نظر محرز گردد.
ب) حداقل دو مقطع کامل تحصيلي از مقاطع تحصيلي (ابتدایي، راهنمایي و متوسطه) را در روستا و یا شهرستان موردتقاضاي پذیرش بهورز طي کرده باشد و همچنين سکونت داوطلب حداقل در دو سال اخير تا تاریخ اولين روز شروع ثبت نام در روستاي مورد نظر محرز گردد.
تبصره 1: داوطلبان زن که شرایط بند ” الف” و ” ب” را نداشته باشند ولي با فرد واجد شرایط مطابق بند “الف” و ” ب”
بند 4 / 2، ازدواج کرده و حداقل 2 سال از تاریخ ازدواج آنان تا اولين روز ثبت نام در آزمون، گذشته باشد و سکونتشان در محل مورد تقاضا پذیرش بهورز در این مدت محرز شده باشد ، به عنوان بومي تلقي مي شوند و پذیرش آنان بلامانع است. بدیهي است افراد بومي بند “الف” و “ب” نسبت به این افراد در اولویت هستند و این افراد نسبت به بوميان قمر در اولویت پذیرش خواهند بود.
تبصره 2: احراز شرایط سکونت داوطلبان مندرج در بندهاي “الف” و”ب” و تبصره 1 از طریق گواهي شوراي اسلامي روستا (ممهور به مهر وامضاي تمامي اعضاي شورا) و خانه بهداشت (ملزم به رونوشت از پرونده بهداشتي متقاضي) با تایيد مرکز بهداشتی و درمانی صورت مي پذیرد .
تبصره 3: چنانچه داوطلبان پذیرش بهورزي تا قبل از ثبت نام بدليل ادامه تحصيل، گذراندن طرح و یا انجام دوره خدمت ضرورت سربازي درخارج از محل روستا سکونت داشته اند مشروط به آنکه شوراي اسلامي روستا سکونت آنها را گواهي نماید و خانه بهداشت و مرکز بهداشتی و درمانی بومي بودن فرد و اقامت وي را قبل از وضعيت هاي فوق الاشاره در روستاي اصلي یا قمر منطقه مورد تقاضا تائيد نماید پذیرش آنها بلامانع است.لذا براي گروههاي مذکور، اقامت در دو سال اخير در روستاهاي مورد نظر ضرورت ندارد.مشروط براین که خانواده وي اقامت دائم در روستاي مورد نظر داشته باشند.
تبصره 4: در صورت عدم وجود تعداد کافي از افراد واجد شرایط به تعداد حداقل 2 نفر،به ازاي هر مورد پذیرش ، مي بایست از افراد واجد شرایط ساکن روستاهاي همجوار همان خانه بهداشت به ترتيب ذیل ثبت نام به عمل آورد:
1. روستاهاي قمر تحت پوشش خانه بهداشت بر اساس طرح گسترش شهرستان
2. در صورت عدم وجود تعدادکافي متقاضي واجد شرایط در روستاهاي تحت پوشش خانه بهداشت مي توان از روستاهاي همجوار تحت پوشش مرکز بهداشتي درماني مربوطه تا شعاع 15 کيلومتر، پس از مرکز بهداشت شهرستان اقدام به ثبت نام از افراد واجد شرایط نمود.گزینش بهورز از مناطق شهري در هر شرایطي ممنوع مي باشد.
5/2- حداقل سن براي دارندگان مدرک دیپلم 16 و حداکثر 26 سال ( 25سال و 11 ماه و 29 روز) و حداقل سن براي دارندگان مدرک فوق دیپلم 18 و حداکثر 28 سال ( 27سال و 11 ماه و 29 روز) مي باشد. (ملاک محاسبه سن، تاریخ اولين روز شروع ثبت نام قرار خواهد گرفت).
تبصره: موارد ذیل به شرط ارائه تایيدیه هاي معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد. در هر صورت سن داوطلب داراي مدرک تحصيلي دیپلم با در نظر گرفتن موارد زیر نباید از 28 سال (27 سال و 11 ماه و 29 روز) و سن داوطلب داراي مدرک فوق دیپلم نباید از 30 سال ( 29سال و 11 ماه و 29 روز) تجاوز نماید.
الف) داوطلباني که طرح خدمت نيروي انساني موظف را به استناد قانون خدمت پزشکان و پيراپزشکان انجام داده اند به ميزان انجام خدمت فوق
ب) مدت خدمت وظيفه انجام شده دوره ضرورت آقایان بر اساس کارت پایان خدمت.
ج) جانبازان، آزادگان، فرزندان و همسر شهدا، فرزندان و همسر جانبازان 25 درصد به بالا، فرزندان و همسر آزادگان که حداقل یک سال و بالاتر سابقه اسارت دارند، رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه (فقط بسيج سپاه پاسداران و جهادگران) از شرط حداکثر سن معاف مي باشند.
د) افراد خانواده معظم شهدا (شامل پدر، مادر، خواهر و برادر) تا ميزان 5 سال
ه) رزمندگان داراي کمتر از شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، به ميزان مدت حضور در جبهه
6/2- مشمولين قانون خدمت پزشکان و پيراپزشکان که واجد طرح طبقه بندي مشاغل و سایر شرایط مندرج در ماده 2 هستند در حين انجام طرح مجاز به شرکت در آزمون استخدامي مي باشند ، مشروط بر آن که قبل از شروع دوره کارآموز بهورزي از ادامه طرح انصراف و یا پایان یافته باشد .
7/2- ملاک محاسبه حداقل و حداکثر سن، تاریخ اولين روز شروع ثبت نام و محاسبه پایان خدمت یا معافيت سربازي و نيز فراغت از تحصيل تاریخ پایان مهلت ثبت نام مي باشد.

جهت دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی‌ دانشگاه علوم پزشکی اینجا کلیک نمایید

3. نحوه ثبت نام و مدارک مورد نیاز:
1/3- ثبت نام از متقاضيان به صورت حضوري در معاونت بهداشتی (مرکز آموزش بهورزی شهرستان اسفراین ) انجام مي شود.
2/3- مدارک موردنیاز ثبت نام:
الف) تکميل برگ درخواست شغل ( با دقت و خط خوانا تکميل گردد)
ب) رسيد بانکي مبني بر پرداخت مبلغ 157000 ریال (معادل یکصد و پنجاه و هفت هزار ریال) براي دارندگان مقطع دیپلم و مبلغ 295000 ریال (معادل دویست و نود و پنج هزار ریال) براي دارندگان مقطع فوق دیپلم به حساب شماره 2178181815003 دانشکده نزد بانک ملی (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی ایران) بعنوان حق شرکت در امتحان عمومي و تخصصي داوطلبان استخدام (ضمناً فرزندان شاهد و جانبازان معزز ، از پرداخت حق ثبت نام معاف و سایر داوطلبان ایثارگر ملزم به پرداخت نصف مبالغ مورد نظر مي باشند).
ج) شش قطعه عکس 4 × 3 جدید , تمام رخ , پشت نویسي شده (یک قطعه عکس روي برگ ثبت نام الصاق شود)
د) اصل و تصویر آخرین مدرک تحصيلي
ه) اصل و تصویر تمام صفحات شناسنامه فرد
و) اصل و تصویر تمام صفحات شناسنامه همسر (در صورت تاهل)
ز) اصل و تصویر کارت پایان خدمت نظام وظيفه عمومي یا معافيت دائم (ویژه برادران)
ح) اصل و تصویر پایان طرح مشمولين خدمت پزشکان و پيراپزشکان یا معافيت از آن یا گواهي اشتغال به طرح در واحدهاي تابعه دانشکده
ط) اصل و تصویر مدارک دال بر بومي بودن
ي) اصل و تصویر مدارک دال بر ایثارگري حسب مورد از مراجع ذیربط
سایر مدارک طبق مفاد آگهي حسب ضرورت
4. نحوه ارسال مدارک و مهلت ثبت نام :
متقاضيان واجد شرایط پس از مطالعه دقیق مفاد آگهی مذکور، مدارک لازم را به ترتيب ذکر شده از تاریخ 97/5/17 و حداکثر تا تاریخ 97/5/30 (پایان مرداد ماه) بصورت دستي به معاونت بهداشتی (مرکز آموزش بهورزی) و پس از ثبت نام و برابر اصل نمودن مدارک، رسید آن را به داوطلب واجد شرایط تحویل نمائید.
1/4- به مدارک ناقص و یا مدارکي که بعد از تاریخ پایان مهلت ثبت نام تحویل و یا از هر طریق دیگر ارسال شود ترتيب اثر داده نخواهد شد و مدارک ارسالي و وجوه پرداختي به هيچ وجه مسترد نمي شود .
5. زمان و محل توزیع کارت ورود به جلسه آزمون کتبي:
1/5- کارت ورود به جلسه امتحان توانمندیهاي عمومي و تخصصی دو روز قبل از آزمون به داوطلبان تحویل داده خواهد شد.
2/5- زمان برگزاري متعاقبا اعلام خواهد بود.
3/5- محل برگزاري امتحان در هنگام توزیع کارت به اطلاع داوطلبان خواهد رسيد.
4/5- تحویل کارت فقط به خود داوطلب با ارائه اصل شناسنامه یا کارت ملي امکان پذیر است.
6. به منظور سنجش توانمندی های عمومي و تخصصي ،آزمون های کتبي به شرح زیر از داوطلبان واجد شرایط به عمل خواهد آمد:
الف: برای سنجش داوطلبان دارای مدرک فوق دیپلم
الف-1- آزمون توانمندي هاي عمومي براي کليه داوطلبان به صورت کتبي به عمل خواهد آمد. سوالات آزمون توانمندیهاي عمومي از دروس معارف اسلامي، زبان وادبيات فارسي، زبان انگليسي و اطلاعات سياسي و اجتماعي ومباني قانوني،هر درس 15 سوال و مجموعاً 60 سوال خواهد بود که به صورت چهارگزینه اي (با اعمال یک نمره منفي به ازاي هر سه پاسخ غلط) طراحي شده است.آزمون توانمندیهاي عمومي مجموعاً 60 نمره (معادل 30% از کل نمره آزمون) را به خود اختصاص خواهد داد.
تبصره: متقاضيان اقليت هاي مذهبي به 15 سوال معارف اسلامي پاسخ نداده و امتياز آن به سایر دروس عمومي به صورت مساوي اختصاص داده خواهد شد.
الف-2- آزمون تخصصي براي کليه داوطلبان به صورت کتبي به عمل خواهد آمد. سوالات آزمون اختصاصي از واحدهاي درسي اختصاصي شامل نظام ارائه خدمات بهداشتي درماني 30 سوال، آمار حياتي و اپيدميولوژي15 سوال، آموزش بهداشت 15 سوال جمعاً 60 سوال تهيه مي گردد که به صورت چهارگزینه با اعمال یک نمره منفي به ازاي هر سه پاسخ غلط طراحي شده است. آزمون توانمندیهاي تخصصي مجموعاً 60 نمره (معادل 30% از کل نمره آزمون) را به خود اختصاص خواهد داد.
الف-3- مصاحبه: از بين داوطلبان پذیرفته شده در مرحله اول حداکثر به ميزان سه برابر ظرفيت پذیرش، مصاحبه به عمل خواهد آمد که 80 نمره (معادل 40% از کل نمره آزمون) را به خود اختصاص مي دهند.
ب: برای سنجش داوطلبان دارای مدرک تحصیلي دیپلم
ب-1- آزمون توانمندیهاي عمومي براي کليه داوطلبان به صورت کتبي بعمل خواهد آمد. سوالات آزمون عمومي از دروس دیپلم کامل متوسطه (شامل دروس ادبيات فارسي ،زبان انگلسي و دین و زندگي) اطلاعات سياسي،اجتماعي و مباني قانون.هر درس15 سوال و مجموعاً 60سوال خواهد خواهد بود که به صورت چهار گزینه اي (با اعمال یک نمره منفي به ازاي هر سه پاسخ غلط) طراحي مي شود. آزمون توانمندیهاي عمومي مجموعاً 60 نمره (معادل60% از کل نمره آزمون) را به خود اختصاص خواهد داد.
تبصره: متقاضيان اقليت هاي مذهبي به 15 سوال دین و زندگي پاسخ نداده و امتياز آن به سایر دروس عمومي به صورت مساوي اختصاص داده خواهد شد.
ب-2- مصاحبه: مصاحبه 40% از کل نمره آزمون را به خود اختصاص مي دهد.

جهت دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی‌ دانشگاه علوم پزشکی اینجا کلیک نمایید

7. تذکرات :
1/7- از کل مجوز تخصيص یافته به دانشگاه سي (30 ) درصد آن برابر قوانين ومقررات براي پذیرش ایثارگران اختصاص مي یابد.
الف در فرایند جذب و استخدام مشمولين سهميه بيست و پنج درصد) اولویت ایثارگري آن ها مطابق ضوابط و مقررات جاري و با هماهنگي بنياد شهيد و امور ایثارگران اقدام خواهد شد).
ب- ملاک تخصيص سهميه ایثارگري 25 درصد، معرفي شده از سوي بنياد شهيد استان مي باشد.
ج- مشمولين سهميه 25 درصد مجاز به بهره مندي از سهميه استخدامي5 %سایر ایثارگران و یا بالعکس نمي باشند. به عبارت دیگر هر داوطلب مي تواند در صورت مشمول بودن صرفاً از یکي از سهميه هاي مشخص شده استفاده نمایند.
د- سهميه استخدامي بيست و پنج درصد 25% ایثارگران شامل: جانبازان، آزادگان و همسر و فرزندان شهدا، همسر و فرزندان جانبازان بيست و پنج درصد و بالاتر و همسر و فرزندان آزادگان داراي یکسال و بالاي یکسال اسارت و خواهر و برادر شهيد مي باشند.
ه- سهميه استخدامي پنج درصد5 % به رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بيست و پنج درصد 25% و فرزندان آزادگان کمتر از یکسال اسارت اختصاص مي یابد.
و- فرزندان شاهد و ایثارگراني که حسب ضوابط جاري بنياد استان در شمول استخدامي25% قرار نمي گيرند مي توانند در صورت تمایل در آزمون ثبت نام و صرفاً از حداکثر سن بهره مند مي گردند و ملزم به رعایت سایر شرایط آگهي استخدامي مي باشند.
ز- اولویت انتخاب در مشمولين پنج درصد سهميه استخدامي، با رزمندگان مي باشد رزمندگان در صورت ثبت نام و شرکت در آزمون و داشتن شرایط احراز لازم در حد سهميه تعيين شده براساس نمرات فضلي مکتسبه انتخاب خواهند شد و سایر مشمولين سهميه مذکور واجد شرایط که در زمان مقرر ثبت نام و در آزمون کتبي و مصاحبه شرکت نموده اند در اولویت بعدي قرارداشته و در بين خود به ترتيب نمره فضلي به رقابت خواهند پرداخت.
2/7- استفاده از سهمیه ایثارگری مشروط به برخورداری داوطلبان از شرایط احراز مدرک تحصیلي و بومي بودن با رعایت سایر مفاد آگهي مي باشد.
3/7- پذیرش مازاد بر 30 درصد سهميه ایثارگران از طریق رقابت با سایر داوطلبان واجد شرایط صورت خواهد گرفت.
4/7- جانبازان و خانواده محترم شهدا در صورت داشتن کارت شناسائي از بنياد شهيد و امور ایثارگران با ارائه تصویر آن نيازي به اخذ و ارائه گواهي از بنياد مذکور ندارند.
5/7- از ميان شرکت کنندگان واجد شرایط در آزمون کتبي تا 3 برابر ظرفيت مورد نياز به ترتيب اولویت هاي مقرر قانوني و نمرات فضلي انتخاب و جهت انجام مصاحبه به کميته مصاحبه معرفي مي گردند تا پس از انجام مصاحبه نسبت به انتخاب 2 برابرظرفيت مورد نياز(اصلي و ذخيره) برا ساس مجموع نمرات کتبي و مصاحبه اقدام و به هسته گزینش دانشگاه معرفي گردد.
6/7- انتخاب داوطلبان به ترتيب نمره کل ماخوذه (جمع امتياز آزمون کتبي و امتياز مصاحبه) به صورت فضلي مي باشد.
7/7- انتخاب داوطلبان ابتدا از بين دارندگان مدرک تحصيلي فوق دیپلم انجام مي پذیرد و در صورت به حد نصاب نرسيدن متقاضيان فوق دیپلم (کمتر از 2 نفر) و یا عدم تکميل ظرفيت، از بين متقاضيان داراي مدرک تحصيلي دیپلم انتخاب صورت مي پذیرد.
8/7- به مدارک ارسالي دارندگان مدارک تحصيلي بالاتر و پائين تر از مقاطع تحصيلي اعلام شده درشرایط احرازمشاغل مورداشاره وهمچنين مدارک معادل ترتيب اثر داده نخواهد شد.
9/7- چنانچه در هریک از مراحل پذیرش خلاف اطلاعات اعلام شده توسط داوطلب محرز شود مراحل طي شده کان لم یکن تلقي و در صورت شرکت در کلاس هاي آموزشي ضمن اخراج،داوطلب برابر تعهد اخذ شده موظف به پرداخت هزینه هاي مربوطه مي باشد و در صورت حکم استخدامي ، حکم صادره لغو و بلااثر ميگردد .
10/7- مسئوليت ناشي از عدم رعایت دقيق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهي برعهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل ثبت نام ، امتحان و جذب محرز شود داوطلب اطلاعات خلاف داده یا فاقد شرایط مندرج در آگهي است ، داوطلب از انجام مراحل بعدي محروم خواهد شد.
11/7- ارائه تائيدیه مدارک تحصيلي متقاضيان در صورت پذیرفته شدن در امتحان )حداکثر 2 ماه پس از اعلام نتيجه ( از سوي پذیرفته شدگان الزامي است.
12/7- پذیرفته شدگان اصلي پس از ابلاغ نتایج نهایي حداکثر یکماه فرصت خواهند داشت جهت تکميل مدارک و طي مراحل پذیرش به معاونت بهداشتی (مرکز آموزش بهورزی) مراجعه نمایند.
تبصره در صورت عدم مراجعه پذیرفته شدگان در مهلت مقرر یا انصراف آنان قبل یا پس از شروع دوره آموزشي از پذیرفته شدگان ذخيره جهت شرکت در دوره جدید دعوت بعمل خواهد آمد.
تبصره- پذیرفته شدگان نهائي پس از وصول دعوت نامه، حداکثر 15 روز فرصت خواهند داشت جهت تکميل مدارک و طي مراحل پذیرش به مرکز آموزش بهورزی مراجعه نمایند و در صورت عدم مراجعه پذیرفته شدگان در مهلت مقرر و یا انصراف، برابر مقررات اقدام خواهد شد.
13/7- سپردن تعهد رسمي به دانشکده قبل از شروع به تحصيل مبني بر این که پس از اتمام دوره آموزش بهورزي در خانه بهداشت مورد تعهد حداقل به مدت 15 سال و به صورت شيفت هاي مورد نظر دانشکده همراه با بيتوته در روستا انجام وظيفه نماید الزاميست و این تعهد براي کليه بهورزان تا پایان تعهد ( اعم از سهميه ایثارگري و غير سهميه ایثارگري و … ) قابل خرید و انتقال نمي باشد.
تبصره- پذیرفته شدگاني که پس از شروع دوره آموزش بهورزي، از ادامه دوره انصراف نمایند ضمن پرداخت هزینه هاي مربوطه،مجاز به ثبت نام در اگهي هاي بعدي پذیرش بهورز دانشگاه نمي باشند.
14/7- پذیرفته شدگان در مقطع کارداني به مدت شش ماه آموزش تطبيقي مهارتهاي بهورزي و دارندگان مدرک تحصيلي دیپلم بمدت دوسال دوره آموزشي بهورزي را طي خواهند نمود.
15/7- پذیرش نهائي افراد پس از قبولي در آزمون کتبي و مصاحبه منوط به قبولي در دوره هاي آموزش بهورزي و احراز صلاحيت عمومي بر اساس قانون گزینش و نيز آزمایش سلامت، عدم سوء پيشينه و تائيدیه تحصيلي مربوطه خواهد بود.
توضیح : با توجه به وضعیت اعتباری ،دانشکده علوم پزشکی هیچگونه تعهدی برای پرداخت کمک هزینه تحصیلی ، تامین خوابگاه وغذا برای فراگیران بهورزی در طول مدت تحصیل نخواهد داشت .

جهت دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی‌ دانشگاه علوم پزشکی اینجا کلیک نمایید

اخبار و آگهی های استخدامی ایران استخدام را در پیام رسان ها دنبال کنید (اینجا کلیک کنید)


خبر 2 مرداد 97: اعلام نتایج آزمون استخدام دانشکده علوم پزشکی اسفراین (منبع: سایت علوم پزشکی اسفراین)

به گزارش روابط عمومی، رئیس اداره توسعه سازمان و منابع انسانی دانشکده علوم پزشکی اسفراین گفت : نتایج آزمون استخدامی داوطلبان رشته فوریت های پزشکی دانشکده علوم پزشکی اسفراین اعلام شد.

محمود شیخ امیرلو افزود : داوطلبان از زمان اعلام نتایج حداکثر تا 10روز مهلت دارند اعتراض های احتمالی خود در خصوص نحوه بررسی مدارک و اعمال سهمیه ها و امتیازات به صورت کتبی به دانشکده اعلام کنند.

جهت مشاهده نتایج نهایی آزمون اینجا کلیک نمایید


خبر 10 تیر 97: اعلام نتایج نهایی آزمون استخدام دانشکده علوم پزشکی اسفراین (منبع: سایت علوم پزشکی اسفراین)

به گزارش روابط عمومی رئیس اداره منابع انسانی دانشکده علوم پزشکی اسفراین از اعلام نتایج نهایی داوطلبان پذیرفته شده دانشکده علوم پزشکی اسفراین در آزمون دی ماه 96 سازمان سنجش خبر داد.

محمود شیخ امیرلو با بیان اینکه این آزمون ویژه 20 رشته شغلی این دانشکده بود افزود : داوطلبان از زمان اعلام نتایج به مدت 20 روز مهلت دارند اعتراض خود را به این دانشکده ارائه کنند.

وی با اشاره به اینکه داوطلبان پذیرفته شده از تاریخ 10 تیرماه به مدت دو روز تا 12 تیر مهلت دارند با در دست داشتن مدارک خود به هسته گزینش در مرکز استان مراجعه کنند افزود : تمامی این داوطلبان به صورت استخدام پیمانی جذب سیستم می شوند.

جهت مشاهده نتایج نهایی آزمون اینجا کلیک نمایید


خبر ۲۶ دی ۹۶: افزایش ۶۲ درصدی استخدام نیرو در دانشکده علوم پزشکی اسفراین (منبع: شبکه اطلاع رسانی راه دانا)

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از  سپهرآیین، اسحق ایلدرآبادی،رئیس دانشکده علوم پزشکی اسفراین  در گفتگو با خبرنگار ما  با بیان اینکه یکی از اهداف اصلی این دانشکده ایجاد اشتغال در بین جوانان بومی این شهرستان است گفت :  جذب نیروی انسانی در این دانشکده با رشد ۶۲ درصدی از ۵۶۸ نفر در سال ۹۲ به ۹۱۰ نفر در سال ۹۶ رسیده است .

جهت مشاهده متن کامل خبر اینجا کلیک نمایید


آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی در سال 96 (شروع ثبت نام 25 آبان 96)

با حمد و سپاس و درگاه ایزد منان، در راستای تامین سرمایه انسانی  متخصص و متعهد مورد نیاز و فراهم نمودن شرایط مناسب و متناسب برای داوطلبان استخدام، دانشگاهها/دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در نظر دارد برای تامین نیروهای مورد نیاز خود از محل مجوز شماره 1368399 مورخ 96/06/07 سازمان اداری استخدامی كشور، افراد واجد شرایط را از طریق امتحان كتبی (در حیطه های عمومی و تخصصی) و حسب مورد مصاحبه استخدامی برای رشته های شغلی مشخص شده و شرح شرایط و ضوابط زیر و صورت پیمانی استخدام نمایند.

جهت دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی‌ دانشگاه علوم پزشکی اینجا کلیک نمایید
جهت سفارش پستی کتاب ۵۰۰ صفحه ای سوالات استخدامی برگزار شده توسط سنجش اینجا کلیک نمایید
جهت دانلود بسته ویژه سوالات آزمون های استخدامی “برگزار شده توسط سنجش” اینجا کلیک نمایید (به همراه سوالات ۹۵)

جهت مشاهده متن کامل آگهی اینجا کلیک نمایید

اخبار و آگهی های استخدامی ایران استخدام را در پیام رسان ها دنبال کنید (اینجا کلیک کنید)


آگهی استخدام دانشگاه علوم پزشکی اسفراین – سال 95:

جهت مشاهده آگهی استخدام دانشگاه علوم پزشکی اسفراین (سال 95) اینجا کلیک نمایداگر دیدگاهی در باره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خودتون رو در سایت درج کنید.


لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...

از تاریخ:
تا تاریخ:

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...