آگهی استخدامی متناسب با شغل و رشته خود را بیابید

جستجوی آگهی مناسب شما

استخدام دانشکده علوم پزشکی سراب (استخدام جدید)

 • بروزرسانی:
 • دیدگاه: ۷۲ (نمایش)
 • دیدگاه های منتظر: ۰ دیدگاه
 • ارسال کننده: (admin (علی احمدزاده))
اطلاعات بیشتر

اخبار استخدام دانشکده علوم پزشکی سراب 

جهت مشاهده صفحه جامع استخدام دانشگاه های علوم پزشکی اینجا کلیک نمایید


 استخدام دانشکده علوم پزشکی سراب – 19 مهر 99

موسسه كار آفرينان آواسلامت در نظر دارد جهت تامين تعداد 42 نفر نيروی شرکتی در واحدهای تابعه دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراب پس از سیر مراحل گزینشی بر اساس قانون گزينش اقدام نمايد.
مهلت ثبت نام تا 30 مهر 99 می باشد.

> جدول رشته شغلی مورد نياز

رشته های شغلی (جدول شماره ١)
ردیف عنوان شغل تعداد مورد
نياز
جنسيت سهميه ٢٥
درصد
سهميه
آزاد
شرايط احراز محل جغرافيايی
خدمت
1 کارشناس پرستاری 20 نفر مرد/زن 0 20 دارا بودن مدارک تحصيلی: كارشناس
پرستاری
(دارای مصاحبه تخصصی)
بيمارستان امام
خمينی(ره) سراب
2 نگهبان 5 نفر مرد
2 نفر زن
مرد/زن 2 5 دارا بودن مدرک تحصيلی ديپلم كامل
متوسطه
(دارای مصاحبه تخصصی)
دانشكده علوم
پزشكی سراب
3 خدمات 11 نفر مرد
4 نفر زن
مرد/زن 3 12 دارا بودن ديپلم كامل متوسطه بيمارستان امام
خمينی(ره) سراب

> شرایط عمومی

– داشتن تابعيت نظام جمهوري اسلامي ايران.
– اعتقاد به دين مبين اسلام يا يكي از اديان شناخته شده درقانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
– التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
– داشتن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دائم از خدمت (ويژه برادران حداكثر تا آخرين روز ثبت نام)
– داشـتن سـلامت جسـماني و رواني و توانايي براي انجام كاري كه به خدمت گرفته ميشـوند به تاييد مراكز طب كار و مراكز مورد تاييد دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سراب.
– نداشتن اعتياد به دخانيات، موادمخدر و روانگردان.
– نداشتن سابقه محكوميت جزايي موثر.

> تذكرات مهم درخصوص شرايط عمومی

افرادي كه مجاز به شركت دراين آزمون نيستند عبارتند از:
– داوطلبان استخدام نبايد جزء نيروهاي بازخريد خدمت و همچنين بازنشسته دستگاههاي اجرايي باشند.
– انفصال شدگان از خدمت و يا اخراج شدگان توسط واحدهاي تابعه وزارت وساير دستگاه ها و موسسات دولتي
– افرادي كه به موجب آراء مراجع قضائي و ذيصلاح، از خدمات دولتي منع شده باشند.
– افرادي كه تعهد خدمت به ساير سازمان ها، شركت هاي دولتي و سازمان هاي وابسته به دولت و موسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است دارند.
– دارندگان مدارك تحصــيلي معادل در رشــته تحصــيلي آگهي شــده و هم چنين مدارك دانشــكده هاي علمي كاربردي درحيطه بهداشـت و درمان جهت رشـته هاي شـغلي بهداشـتي و درماني مورد تأييد وزارت بهداشـت، درمان و آموزش پزشكي نمي باشد.
– دارندگان مدارك تحصــيلي بالاتر از مقاطع اعلام شــده در شــرايط احراز مندرج در آگهي(ملاك مرتبط بودن يا نبودن مقطع و رشته تحصيلي، طرح طبقه بندي مشاغل مورد عمل دانشكده مي باشد).
– داوطلباني كه در حال انجام طرح قانوني در رشته هاي اجباري موضوع قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان هستند

> شرايط اختصاصی

رشته پرستاری:
ـ داشتن حداقل سن ٢٠ سال و حداكثر ٣٥ سال تمام.
– داشتن گواهي پايان طرح و يا معافيت براي مشمولين قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان تا پايان ثبت نام.
رشته نگهبان:
– داشتن حداقل ٢٢ سال و حداكثر ٣٠ سال تمام.
– داشتن حداقل قد ١٧٥ سانتي متر(آقايان و خانم ها).
– داراي شاخص توده بدني (Mass Body index(BMI كمتر از ٣٠ و بيشتر از ١٩.
موفقيت در آزمون آمادگي جسماني و مصاحبه تخصصي و حراستي.
رشته خدمات:
نداشتن كارت معافيت پزشكي از سربازي(ويژه آقايان) داشتن حداقل سن ٢٠ سال و حداكثر ٣٠ سال تمام.
تذكر: ملاك محاسبه سن در كليه رشته ها تا اولين روز ثبت نام مي باشد.

> شرايط معافيت / اضافه شدن سن به حداكثر سنی

موارد ذيل به شرط ارائه تاييديه های معتبر، به حداكثر سن اضافه خواهد شد:
الف) جانبازان، آزادگان، فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان بيست و پنج درصد ( ٢٥ %) و بالاتر، فرزندان آزادگان كه حداقل يک سال و بالاتر سابقه اسارت دارند، از شرط حداكثر سن معاف می باشند.

ب) افراد خانواده معظم شهدا (شامل پدر، مادر، همسر، خواهر، برادر) تا ميزان ٥ سال.
ج) داوطلبانی كه در جبهه ها به طور داوطلبانه خدمت نموده اند به ميزان حضور در جبهه و همچنين مدت زمان بستری شدن و يا استراحت پزشكی رزمندگان داوطلب در اثر مجروحيت در جبهه ها.
د) داوطلباني كه طرح نيروی انسانی (اجباری يا اختياری و يا در قالب تمديد طرح) را به استناد قانون خدمت پزشكان پيراپزشكان انجام داده اند، به ميزان انجام خدمت فوق.
ه) مدت خدمت سربازی انجام شده آقايان.
و) ساير مشمولين ٢٥ درصد و ٥ درصد در صورت ثبت نام در آزمون، مكلف به رعايت حداكثر سن های اعلام شده می باشند، در غير اينصورت از ادامه فرآيند استخدام حذف می شوند.
ی) سنوات قراردادی يا شركتی داوطلبانی كه در سالهای گذشته به صورت قرارداد تمام وقت (اعم از قرارداد كار معين و پزشک خانواده و قرارداد مشاغل كارگری) در موسسه و يا شركت های تامين نيروی انسانی طرف قرارداد با دانشكده به خدمت اشتغال داشته اند و با موسسه قطع همكاری نموده اند حداكثر به ميزان ٥ سال(طبق سابقه بيمه قابل قبول)

نكته: مجموع سنوات اضافه شده به سن داوطلبان در هرحال از ١٥ سال بيشتر نخواهد بود.

> سهميه ايثارگران

به استناد ماده ٢١ قانون جامع خدمت رسانی به ايثارگران و براساس هماهنگی های بعمل آمده با بنياد شهيد و امور ايثارگران استان جذب ايثارگران از محل سهميه های مربوطه با رعايت ساز و كار ذيل انجام می پذيرد:

١- سهميه استخدامی بيست و پنج درصد ( ٢٥ %) ايثارگران شامل جانبازان، آزادگان و همسر و فرزندان شهدا، همسر و فرزندان جانبازان بيست و پنج درصد و بالاتر و همسر و فرزندان آزادگان دارای يک سال و بالای يک سال اسارت، پدر و مادر و خواهر و برادر شهيد می باشد كه براساس هماهنگی های بعمل آمده طبق صورت جلسه مشترک دانشكده علوم پزشكی و بنياد شهيد و امور ايثارگران استان مشمولين اين بند مكلفند در شغل محل هايی كه نوع سهميه (ايثارگر) درج گرديده است
جهت بهره مندی از سهميه مذكور در رشته محل های مربوطه شركت نمايند و در بين خود به رقابت بپردازند. در صورت عدم تكميل ظرفيت ايثارگران در سقف سهميه تعريف شده در رشته محل های مندرج در جدول رشته های شغلی، سهميه باقيمانده جهت تكميل ظرفيت به سهميه آزاد در صورت داشتن شرايط مندرج در مفاد آگهی اختصاص خواهد يافت.
٢- در فرآيند جذب و بكارگيری مشمولين سهميه ٢٥ درصد كه در زمان مقرر در آزمون شركت كرده اند علاوه بر نمره مكتسبه اولويت مندرج در قانون جامع خدمات رسانی به ايثارگران ملاک عمل خواهد بود (براساس ضرايب اعلام شده توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران).
٣- سهميه استخدامی پنج درصد( ٥%) به رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنها و فرزندان جانبازان زير بيست و پنج درصد و فرزندان آزادگان كمتر از يک سال اسارت از طريق شركت در آزمون و به ترتيب نمره فضلی اختصاص می يابد.

تبصره: استخدام ايثارگران اعم از سهميه استخدامی ٢٥ درصد و ٥ درصد (موضوع ماده ٢١ قانون خدمات رسانی به ايثارگران در اين آزمون صرفاً از طريق شركت در آزمون و در رقابت با مشمولين ماده ٢١ قانون خدمات رسانی به ايثارگران انجام می پذيرد.
٤- استخدام مازاد بر سهميه استخدامی ايثارگران از طريق رقابت با ساير داوطلبان صورت می پذيرد.
٥- كسب حد نصاب نمره آزمون استخدامی موسسات برای مشمولين سهميه ٢٥ درصد ايثارگران تا سقف ٢٥ درصد الزامی نمی باشد. بديهی است در صورتی كه ايثارگران موضوع اين سهميه در شغل محل های سهميه آزاد شركت نمايند كسب حد نصاب نمره امتحان در شغل مربوط الزامی می باشد.
٦- ايثارگران متقاضی بهره مندی از سهميه استخدامی حداقل ٢٥ درصد موضوع ماده( ٢١ ) قانون جامع خدمات رسانی به ايثارگران برای ثبت نام و بهره مندی از سهميه مزبور، لازم است ابتدا اطلاعات خود را در سيستم سجايا( سيستم جامع اطلاعات يكپارچه ايثارگران) ثبت نموده و توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران تاييد گردد و درصورت عدم تاييد بنياد مذكور مجاز به انتخاب شغل محل های مشخص شده برای سهميه ياد شده نمی باشند.

*توجه مهم :
مشمولين سهميه ٢٥ % ايثارگران، مجاز به بهره مندی از سهميه استخدامی ٥ درصد ساير ايثارگران نمی باشند. به عبارت ديگر هر داوطلب ايثارگر می تواند در صورت مشمول بودن صرفاً از يكی از سهميه های مشخص شده براساس ضوابط مربوطه استفاده نمايد. بديهی است در اين صورت مشمولين سهميه ٢٥ درصد ايثارگران جهت استفاده از سهميه های اختصاصی خود صرفاً بايد مشاغل مشخص شده برای آنان را در ليست رشته های شغلی مورد نياز انتخاب نمايند.

مراجع صادر كننده تائيديه ايثارگران:
الف) سهميه رزمندگان :
١- براساس دستورالعمل صادره از سوی معاونت نيروی انسانی ستاد كل نيروهای مسلح، سازمانهای مجاز صادر كننده گواهی جبهه در نیروهای مسلح از تاریخ 1393/7/1 به شرح زیر می باشند:
الف  در ارتش جمهوری اسلامی ايران گواهی جبهه در سطح ستاد آجا و نيروهای چهارگانه (نزاجا/ پداجا/ نهاجا/ نداجا) صرفاً با امضای معاون نيروی انسانی نيروها.
ب- در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گواهی جبهه در سطح ستاد سپاه / نيروهای پنج گانه (نزسا/ ندسا/ هوافضا/ نيروی قدس/سازمان بسيج) با امضای معاون نيروی انسانی نيروها و در سطح سپاه های استانی صرفا با امضای فرمانده سپاه استان (گواهی ساير رده ها پذيرفته نيست).
ج- در ودجا (وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح) گواهی جبهه به صورت متمركز صرفاً با امضای معاون نيروی انسانی وزارت مذكور.
د- در ناجا (نيروی انتظامی جمهوری اسلامی ايران ) گواهی جبهه به صورت متمركز صرفاً با امضای معاون نيروی انسانی ناجا.
گواهی حضور در جبهه های نبرد حق عليه باطل در فاصله زمانی 1359/6/31 تا تاریخ 1367/5/27 قابل قبول خواهد بود.
و- در وزارت جهاد كشاورزی با امضای معاونت توسعه مديريت و منابع در مورد جهادگران.
٣- نيروهای فعال بسيجی و بسيجيان عادی پايگاههای مقاومت بسيج مشمول استفاده از سهميه رزمندگان نمی شوند.

ب) ساير سهميه ها :
برای استفاده از ساير سهميه ايثارگران نياز به نامه تأييد ارگان مربوطه (بنياد شهيد انقلاب اسلامی) و اخذ كد رهگيری ١٢ رقمی از سامانه سجايا، می باشد.

توجه مهم: کاربران گرامی این بخشی از آگهی استخدام دانشکده علوم پزشکی سراب می باشد میباشد. جهت مشاهده متن کامل آگهی فایل pdf زیر را مطالعه نمایید:
جهت مشاهده متن کامل آگهی اینجا کلیک نمایید

جهت ثبت نام در آزمون اینجا کلیک نمایید


شروع ثبت نام آزمون استخدام دانشگاه های علوم پزشکی در سراسر کشور – 13 مرداد 99

با سپاس به درگاه ايزد منان و آرزوي توفيق براي تمامي پويندگان عرصه علم و آگاهي، به اين وسيله به اطلاع داوطلبان ميرساند كه دانشگاهها/دانشكده ها/ موسسات تابعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي در سراسر کشور در نظر دارند براي تامين نيروهاي مورد نياز خود از محل مجوز سازمان اداري و استخدامي كشور، افراد واجد شرايط را به استناد ماده 33 آئين نامهاداري، استخدامي كاركنان غيرهيات علمي ودستورالعمل اجرايي برگزاري آزمون هاي استخدامي مصوب دور دوم هيات امنا سال 1397 از طريق آزمون كتبي در حيطه هاي عمومي وتخصصي (و حسب موردمصاحبهاستخدامي) به صورت قراردادي با شرايط و ضوابط ذيل جذب نمايند. توصيه ميشود با توجه به روند كلي ثبت نام و اعلام نتيجه ي آزمون به صورت اينترنتي، داوطلبان محترم جهت دريافت كليه اطلاعات فقط به سايت مركز سنجش آموزش پزشكی مراجعه كنند. از اين به بعد در تمام متن اين راهنما، منظور از «سايت»، نشاني اينترنتي اعلام شده است.
مهلت ثبت نام تا 19 مرداد 99 می باشد.

> شرايط عمومی و اختصاصی

1 .شرايط عمومی داوطلبان
1-1 .داشتن تابعيت ايران
1-2 .اعتقاد به دين مبين اسلام يا يكی از اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوری اسلامي ايران
1-3 .التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
1-4 .انجام خدمت دوره ضرورت يا معافيت قانوني براي مردان
1-5 .داشتن سلامت جسماني و رواني وتوانايی براي انجام كاري كه استخدام ميشوند (به تشخيص شورای طب كار يا كميسيون پزشكي موسسه).
1-6 .عدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر
1-7 .نداشتن سابقه محكوميت جزايي موثر
1-8 .عدم وجود هرگونه ممنوعيت استخدام در دستگاههای اجرايی توسط آراء مراجع قضايي و ذيصلاح.
1-9 .داوطلبان استخدام نبايد جزء نيروهاي بازخريد خدمت و همچنين بازنشسته دستگاه های اجرايي باشند.

> تذكرات مهم در خصوص شرايط عمومی

افرادي كه مجاز به شركت در اين آزمون استخدامی نيستند عبارتند از:
1 -مستخدمين رسمی و پيمانی و افراد بازنشسته و بازخريد خدمت دستگاههاي اجرايي
2 -انفصال شدگان دائم از خدمت در كليه دستگاه هاي اجرايي ويا اخراج شدگان توسط واحدهاي تابعه وزارت بهداشت
3 -افرادي كه به موجب آراء مراجع قضائي و ذيصلاح، از خدمات دولتي منع شده باشند.
4 -افرادي كه تعهد انجام كار به ساير موسسات و يا دستگاه هاي اجرايي دارند.
5 -دارندگان مدارك تحصيلي معادل در رشته تحصيلي آگهي شده.
6 -داوطلباني كه در حال انجام طرح قانوني در رشته هاي اجباري موضوع قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان هستند.
7 -دارندگان مدارك تحصيلي مرتبط بالاتر از مقاطع اعلام شده در شرايط احراز مندرج در آگهي (ملاك مرتبط بودن يا نبودن مقطع و رشته تحصيلي، طرح طبقه بندي مشاغل مورد عمل دانشگاه مي باشد)
تبصره: در صورتي كه داوطلب در بدو استخدام داراي مقطع تحصيلي بالاتر غير مرتبط با شرايط احراز طرح طبقه بندي مشاغل و مدرك تحصيلي مندرج در آگهي باشد، ملزم به ارائه تعهد نامه محضري مبني برعدم درخواست اعمال مدرك تحصيلي مربوطه پس از صدور حكم استخدامي خواهد بود. داوطلبان داراي مقاطع تحصيلي بالاتر از مقاطع اعلام شده مي بايست قبل از ثبت نام، از مرتبط يا غير مرتبط بودن مقطع تحصيلي خود با شرايط احراز مندرج در آگهي اطلاع حاصل كرده و سپس نسبت به انتخاب شغل محل خود اقدام نمايند.

> شرايط اختصاصی

الف) شرايط سني داوطلبان:
براي شغل بهياري داشتن حداقل 18 سال سن (متولدين قبل از 1381/05/12) و براي ساير مشاغل داشتن حداقل 20 سال سن و حداكثر 40 سال تمام (متولد شدگان از 1379/05/13 تا 1359/05/13) و داشتن حداكثر 45 سال تمام براي دارندگان مدارك تحصيلي دكتري و بالاتر (متولد شدگان بعد از 1354/05/13)
تبصره: موارد ذيل به شرط ارائه تأييديه هاي معتبر، به حداكثر سن مقرر اضافه خواهد شد:
1 –جانبازان،آزادگان، فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان بيست و پنج درصد و بالاتر و فرزندان آزادگان يك سال اسارت و بالاتر، از شرط حداكثر سن معاف مي باشند.
2 –ساير مشمولين سهميه 25 درصد و 5 درصد در صورت ثبت نام در آزمون، مكلف به رعايت حداكثر سن هاي اعلام شده در ذيل مي باشند، در غير اين صورت از ادامه فرايند استخدام حذف خواهند شد. – پدر، مادر، همسر، برادر و خواهر شهيد به ميزان پنج سال

داوطلباني كه در جبهه ها به طور داوطلبانه خدمت نموده اند به ميزان حضور در جبهه و همچنين مدت زمان بستري شدن و يا استراحت پزشكي رزمندگان داوطلب در اثر مجروحيت در جبهه ها
3 -سابقه خدمت كارمندان تمام وقت دولتي حداكثر به ميزان 5 سال
4 -سنوات شركتي داوطلبان شركتي شاغل كه به صورت غيرمستقيم و از طريق شركتهاي پيمانكاري طرف قرارداد با موسسات تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ، به خدمت اشتغال دارند، حداكثر به ميزان 15 سال (طبق سابقه بيمه قابل قبول)
5 -سنوات قراردادي يا شركتي داوطلباني كه در سالهاي گذشته به صورت قرارداد تمام وقت (اعم از قراردادكارمعين و پزشك خانواده و قرارداد مشاغل كارگري) در موسسات تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و يا شركتهاي پيمانكاري طرف قرارداد با موسسات تابعه به خدمت اشتغال داشته اند وبا موسسه قطع همكاري نموده اند حداكثر به ميزان 5 سال (طبق سابقه بيمه قابل قبول) نكته: در صورتي كه افراد در يكي از حالات شركتي يا قرادادي شاغل بوده و براساس دستورالعمل هاي مربوطه به حالت اشتغال ديگري تبديل وضع شده اند (اشتغال بصورت مستمر)، مي توانند حداكثر از 15 سال ارفاق سن بهرمند گردند.
6 -داوطلباني كه طرح خدمت نيروي انساني موظف (اجباري يا اختياري و يا در قالب تمديد طرح) را به استناد قانون خدمت پزشكان وپيراپزشكان انجام داده اند، به ميزان انجام خدمت فوق.
7 -مدت خدمت سربازي انجام شده.
نكته: مجموع سنوات اضافه شده به سن داوطلبان در هر حال از 15 سال بيشتر نخواهد بود

توجه مهم:
جهت مشاهده سایر اطلاعات و شرایط آزمون استخدامی قراردادی دانشگاه های علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درماني كشور در سال 99 بخش های زیر را مطالعه نمایید:
+ جهت مشاهده دانلود دفترچه راهنمای آزمون + جدول رشته های مورد نیاز اینجا کلیک نمایید

جهت مشاهده شرایط و ثبت نام اینجا کلیک نمایید

خبر 5 مرداد 99: اعلام زمان آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی در سال 99 (منبع: خبرگزاری ایسنا)

مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت اعلام کرد؛ آزمون استخدام قراردادی کار معین جهت تامین نیروی انسانی در دانشگاه‌های علوم پزشکی سال 99 در تاریخ 14 شهریور برگزار خواهد شد.

جهت دانلود نمونه سوالات استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی اینجا کلیک نمایید
جهت مشاهده متن کامل اطلاعیه اینجا کلیک نمایید


لینک های مفید و مرتبط
شرایط آزمون استخدامی زمان آزمون استخدامی کارت آزمون استخدامی نتایج آزمون استخدامی
راهنمای قبولی در آزمون های استخدامی راهنمای قبولی در مصاحبه های استخدامی
درصدها و کارنامه های شرکت کنندگان آزمون های استخدامی دانلود رایگان اصل دفترچه های آزمون استخدامی
سوالات استخدامی خود را از ایران استخدام بپرسید معرفی کتاب های استخدامی ایران استخدام
جهت اطلاع از آخرین اخبار آزمون های استخدامی“ایران استخدام” را در پیام رسان ها دنبال کنید
برچسب ها:


اگر دیدگاهی درباره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خود را در سایت درج کنید.

🙂
 • امکان تأیید نظرات سیاسی وجود ندارد.
 • امکان تایید نظراتی که حاوی اخبار غیر قابل تأیید از طریق خبرگزاری های معتبر می باشند، وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظراتی که حاوی اطلاعات تماس شخصی افراد و یا ID شبکه های مجازی ارتباطی می باشند وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظرات کاربرانی که به هر طریقی قصد مأیوس کردن سایرین را دارند وجود ندارد.
 • هرگونه تحریک، تحقیر و کنایه به سایر افراد (مسئول و غیر مسئول) غیر مجاز می باشد.
 • امکان هماهنگی برای هرگونه ملاقات حضوری چه به صورت دسته جمعی و چه فردی توسط کاربران سایت وجود ندارد.

جهت دریافت آخرین اخبار و آگهی های مهم استخدامی از طریق کانال تلگرام ایران استخدام اینجا کلیک نمایید
 • نویسنده: ناشناس
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۰۱:۴۹
 • کد دیدگاه: ۲۲۲۴۳۶۵

واقعا بخاطر اون همه امیدی که به اون همه ادم دادین،شرمنده نیستین؟کی پاسخگوی ماس؟متاسفم واقعا

پاسخ دهید
 • نویسنده: ناشناس
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۴:۳۰
 • کد دیدگاه: ۱۵۱۹۶۷۹

چرا نتیجه پرستاریو نمیزنن بعد امتحان الان متوجه شدن که باید مجوز میگرفتن ما با هزار امید اومدیم و امتحان دادیم

پاسخ دهید
 • نویسنده: ?
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۸:۳۹
 • کد دیدگاه: ۱۵۱۶۳۸۸

سلام نتیجه استخدامی نگهبانی کی اعلام میشه ترو خدا بگین تا منتظر نمونیم دیگه

پاسخ دهید
 • نویسنده: ناشناس
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۴:۲۶
 • کد دیدگاه: ۱۴۸۵۸۱۸

سلام لیست اسامی نهایی قبول شدگان متصدی امور اداری علوم پزشکی سراب چه تاریخی بصورت قطعی مشخص و دعوت به کار خواهد شد.با تشکر

پاسخ دهید
 • نویسنده: ناشناس
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۰۲:۱۱
 • کد دیدگاه: ۱۴۵۵۰۸۶

سلام لطفا اسامی پذیرفته شدگان پرستاری رو اعلام کنید

پاسخ دهید
 • نویسنده: ندا
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۲۰:۴۲
 • کد دیدگاه: ۱۴۵۳۸۸۳

سلام خسته نباشيد
نميخواين اعلام كنين اسامي پذيرفته شدگان پرستاري رو؟لطفأ بزنيد ديگه صبر خانواده هامونم تموم شد?

پاسخ دهید
 • نویسنده: عدالت
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۳:۱۵
 • کد دیدگاه: ۱۴۴۲۹۱۰

نتایج استخدامی شرکتی .پرستاری بتعداد 50 نفر .سراب کی اعلام میشه

پاسخ دهید
 • نویسنده: ناشناس
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۳:۴۹
 • کد دیدگاه: ۱۴۲۲۰۳۶

تو شرایط استخدامی قید نکرده بودین بومی یا غیر بومی بر میدارین ولی حالا کد ملی رو که میبینم همشون اهل سراب هستن اصلا غیر بومی نیستش در واقع شما مردم قول زدین منم میسپارم به خدا چون من کاری از دستم بر نمیاد خدا خودش میدونه باهاتون چیکار کنه

پاسخ دهید
 • نویسنده: ناشناس
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۷:۲۳
 • کد دیدگاه: ۱۴۰۹۰۴۶

منم موافقمممم (:negative:)

پاسخ دهید
 • نویسنده: ناشناس
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۱:۰۱
 • کد دیدگاه: ۱۴۰۶۹۶۳

دیگه با این همه تاخیر در اعلام نتایج فکر کنم همه به بده و بستانها کارهایی که پشت پرده داره انجام میشه مطمئن شدند لطف کنید مارو نیز از جریان کار مطلع سازید حداقل بدانیم کیا رو تو این سمتها گنجاندید ما که پارتی یا پولی نداریم تا….

پاسخ دهید
 • نویسنده: مهدی طالبی
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۶:۱۵
 • کد دیدگاه: ۱۴۴۰۲۲۴

سلام اسمهای خدمتگذاریبیمارستان
شهرستان سراب ومیخواستم

پاسخ دهید
 • نویسنده: مرسده
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۳:۱۴
 • کد دیدگاه: ۱۴۰۰۶۱۷

من بازم تو امتحان قبول نشدم اونم تو امتحانی که نمره منفی نداشت واقعا” برای خودم متاسفم (:cry:) (:cry:)

پاسخ دهید
 • نویسنده: ناشناس
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۴:۲۳
 • کد دیدگاه: ۱۳۹۹۵۹۱

تورو خدا بگین جواب کارشناسی IT کی میاد؟

پاسخ دهید
 • نویسنده: ناشناس
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۲۰:۲۵
 • کد دیدگاه: ۱۳۹۹۹۷۳

چند نفر برای کارشناسی IT شرکت کرده بودند؟ شما رشته تون چی بود

پاسخ دهید
 • نویسنده: ناشناس
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۴:۳۲
 • کد دیدگاه: ۱۴۰۲۲۰۷

من کارشناسی IT شرکت کردم جوابش کی میاد یا اومده من نمی دونم تو سایت که نذاشتین

پاسخ دهید
 • نویسنده: Unkown
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۲۲:۲۱
 • کد دیدگاه: ۱۴۰۳۰۵۹

شما خانمید یا آقا

پاسخ دهید
 • نویسنده: ناشناس
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۴:۰۸
 • کد دیدگاه: ۱۳۹۵۳۷۴

سلام پس جواب کارشناسی IT و پرستاری کی میاد لطفا جواب بدید

پاسخ دهید
 • نویسنده: کارمند پنج (شریف زاده)
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۰۹:۱۳
 • کد دیدگاه: ۱۳۸۸۶۶۲

خبر۲ مهر ۹۶: اعلام نتایج آزمون استخدام دانشکده علوم پزشکی سراب
ضمن آرزوی موفقیت سایت ایران استخدام برای یکایک شما کارجویان گرامی به اطلاع میرسانیم؛ اسامی پذیرفته‌شدگان اصلی و ذخیره فراخوان جذب نیرو برای دانشکده علوم پزشکی سراب که در تاریخ 96/05/27 برگزار گردید اعلام شد.
جهت مشاهده نتایج آزمون بالای همین صفحه مراجعه نمایید

پاسخ دهید
 • نویسنده: م
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۰:۱۵
 • کد دیدگاه: ۱۳۸۸۸۴۰

سلام ببخشید پرستاری کی اعلام میشه؟ لطفا جواب بدین

پاسخ دهید
جهت عضویت در صفحه اینستاگرام ایران استخدام اینجا کلیک نمایید

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...

ابتدای صفحه
مختصری درباره ایران استخدام

سایت ایران استخدام در تاریخ 1391/1/10 راه اندازی شد و با تلاش گروهی و روزانه مدیران و نویسندگان خود در جهت تبدیل شدن به مرجع بروز آگهی های استخدامی گام برداشت. سعی همیشگی همکاران ما ارائه مطلوب و با کیفیت آگهی های استخدامی خدمت بازدیدکنندگان محترم این سایت بوده است. ایران استخدام به صورت مستقل و خصوصی اداره می شود و وابسته به هیچ نهاد و یا سازمان دولتی نمی باشد، این سایت تنها منتشر کننده ی آگهی های استخدامی بوده و بنابراین لازم است که بازدید کنندگان محترم سایت خود نسبت به صحت و سقم اخبار منتشر شده در آن هوشیار باشند.

نماد اعتماد الکترونیکی