دانلود نمونه سوالات استخدامی سازمان آتش نشانی

اطلاعات بیشتر

استخدام آتش نشانی تهران 97استخدام مشاغل عملیات آتش نشانی در شهرداری استانها – 5 تیر 98

به استناد سهميه استخدامی شماره 711304 مورخ 1397/12/19 سازمان اداری و استخدامی كشور و مجوز شماره 2257 مورخ 98/1/25 سازمان شهرداريها و دهياريهای كشور، به منظور تامين نيروی انسانی مورد نياز مشاغل آتشنشاني شهرداريهای سراسر كشور، آزمون استخدامی كتبی و عملی برای انتخاب افراد واجد شرايط بر اساس مندرجات اين دفترچه راهنما برگزار ميگردد.

> شرايط عمومی داوطلبان

1 .داشتن تابعيت ايران
2 .دارا بودن كارت پايان خدمت يا معافيت قانوني غيرپزشكی
3 .دارا بودن مدرك تحصيلی طبق جدول شرايط احراز رشته هاي شغلي مندرج در آگهی استخدامي
4 .عدم اعتياد به مواد مخدر و دخانی
5 .نداشتن سابقه محكوميت جزايی مؤثر
6 .نداشتن ممنوعيت استخدام در دستگاههای اجرايي به موجب آراء مراجع قانونی
7 .داشتن سلامت جسماني و توانايی برای انجام كاري كه در آن شغل استخدام ميشود(طبق تأئيد مراجع پزشكي)
8 .اعتقاد به دين مبين اسلام و يا يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوری اسلامي ايران
9 .التزام به قانون اساسي جمهوری اسلامی ايران
10 .به استناد قانون ممنوعيت به كارگيری بازنشستگان، داوطلبان استخدام نبايد جزء نيروهای بازخريد خدمت يا بازنشسته باشند.

> شرايط اختصاصی داوطلبان

1 .دارا بودن گواهينامه رانندگی پايه يك برای متقاضيان رشته شغلي راننده وسائط نقليه تندرو سنگين و دارا بودن گواهينامه پايه دو يا پايه سه براي متقاضيان رشته شغلي آتشنشان و كاردان آتشنشان در زمان ثبت نام
2 .دارا بودن حداقل 18 و حداكثر 30 سال سن با مدرك تحصيلي ديپلم و فوقديپلم، داشتن حداقل 18 و حداكثر 35 سال سن با مدرك تحصيلي ليسانس و بالاتر
تبصره 1: جانبازان، آزادگان، فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان 25 درصد و بالاتر و فرزندان آزادگان يك سال اسارت و بالاتر، به استناد تبصره 2 ماده 21 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران، از شرط حداكثر سن معاف ميباشند. ساير مشمولين سهميه 25 درصد و 5 درصد در صورت ثبت نام در آزمون، بر اساس تبصره 2 همين ماده، مكلف به رعايت حداكثر سنهاي اعلام شده در اين دفترچه ميباشند، در غيراين صورت از ساير فرايندهاي استخدام حذف خواهند شد.
تبصره 2: موارد ذيل به شرط ارائه مدارك و مستندات لازم از مراجع ذيربط، به حداكثر سن مقرر در بند 2 اضافه خواهد شد:
– پدر، مادر، همسر، برادر و خواهر شهيد به ميزان پنج سال
– داوطلباني كه در جبهه ها به طور داوطلبانه خدمت نموده اند به ميزان حضور در جبهه و همچنين مدت زمان بستري شدن و يا استراحت پزشكي رزمندگان داوطلب در اثر مجروحيت در جبهه ها

> مدت خدمت ضرورت

– داوطلباني كه به صورت غيررسمی و تماموقت در وزارتخانه ها و موسسات و شركتهاي دولتي، بانكها و شركتهاي تحت پوشش آنها، شركتهاي بيمه هاي دولتي، شهرداريها و موسسات و شركتهاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، موسسات و شركتهاي ملي و مصادره شده كه به نحوي از بودجه و كمك دولت استفاده ميكنند، نهادهاي انقلاب اسلامي و شركتهاي تحت پوشش آنها از تاريخ 1357/11/22 به خدمت اشتغال داشته اند، به ميزان مدت خدمت غيررسمی آنها

تذكر (1) : ملاك عمل در محاسبه تاريخ فراغت از تحصيل، تاريخ مندرج در گواهينامه موقت يا دانشنامه تحصيلي ميباشد.

تذكر (2) : ملاك عمل براي زمان دريافت كارت پايان خدمت و گواهينامه رانندگي، آخرين روز ثبتنام ميباشد.

تذكر (3) : ملاك عمل برای محاسبه سن افراد، روز شروع ثبت نام آزمون ميباشد.

> مواد آزمون

الف- مواد آزمون عمومی مواد آزمون عمومی برای تمامی مشاغل عبارتند از :

1 .فنّاوري اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
2 .رياضي و آمار مقدماتی
3 .زبان و ادبيات فارسی
4 .معارف اسلامی
5 .زبان انگليسی عمومی
6 .اطلاعات عمومی، دانش اجتماعي و حقوق اساسی
7 .هوش و توانمندي هاي عمومي
تبصره: اقليت های دينی مصرح در قانون اساسي جمهوری اسلامي ايران از پاسخگويي به سوالهاي معارف اسلامي معاف بوده و در اين صورت نمره مكتسبه اين داوطلبان، بر اساس مجموع تراز شده ساير سوال هاي آزمون عمومي محاسبه خواهد شد.

ب- مواد آزمون تخصصي

1 .مديريت بحران
2 .ايمني حوادث و آتش سوزي
3 .پيشگيري از بروز و گسترش حريق
4 .آئيننامههاي حفاظت فني و بهداشت كار(HSE)
تذكر 1 : سطح سوالات به تناسب شغل انتخابي داوطلبين خواهد بود.
تذكر 2 : كليه سوالات مواد آزمون عمومی و اختصاصي به صورت چهار گزينهای با ضريب يك (1) مي باشند. ضمناً به ازای هر پاسخ اشتباه به سوالات، يك سوم نمره منفي در نظر گرفته خواهد شد.

> امتيازات و سهميه های قانونی

الف) سهميه ايثارگران: در اجراي ماده 21 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران، 30 درصد از سهميه های مشخص شده در هر استان به شرح ذيل به استخدام ايثارگران تعلق مي گيرد : 1 ) ايثارگران سهميه بيست و پنج (25) درصد شامل:

جانبازان
آزادگان
همسر و فرزندان شهدا
همسر و فرزندان جانبازان بيست و پنج درصد و بالاتر
همسر و فرزندان آزادگان داراي يك سال و بالاي يك سال اسارت
خواهر و برادر شهيد

تبصره : كسب حد نصاب نمره آزمون علمي برای مشمولين اين بند الزامي نميباشد.

2 ) ايثارگران سهميه پنج (5) درصد شامل:

رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها
همسر و فرزندان رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها
فرزندان جانبازان زير بيست و پنج درصد
فرزندان آزادگان كمتر از يك سال اسارت

تذكرات:

1 .مراجع تأييد مدت حضور داوطلبانه در جبهه ها عبارتند از :
– معاونت نيروي انساني هر يك از ردههاي نيروهاي مسلح در مورد رزمندگان متبوع خود
– معاونت نيروي انساني سازمان بسيج مستضعفان سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در مورد بسيجيان و نيروهاي مردمي اعم از مستخدمين دولت و صاحبان مشاغل و صنوف آزاد و افراد فاقد شغل
– معاونت توسعه و منابع انساني وزارت جهاد كشاورزي در مورد جهادگران

تبصره : سه چهارم مدت خدمت موظف در جبهه(كادر ثابت يا وظيفه) نيز با تأييد مراجع ذيصلاح از نظر شرط سني به عنوان خدمت داوطلبانه محسوب خواهد شد.

2 .در فرآيند جذب و استخدام مشمولين سهميه 25 درصد ايثارگران، استخدام آنان مطابق ضوابط و مقررات جاري و با هماهنگي بنياد شهيد و امورايثارگران و براساس ضوابط تعيين شده توسط بنياد ياد شده صورت خواهد پذيرفت.

3 .بر اساس هماهنگي هاي به عمل آمده با بنياد شهيد و امور ايثارگران، سهميه استخدامي مربوط به مشمولين سهميه 25 درصد ايثارگران در آگهي استخدام مشخص و از سهميه ساير داوطلبان مجزا گرديده است. داوطلبان ايثارگر تأييد شده مشمول اين سهميه، براي اعمال سهميه مذكور  صرفا بايد شغل محل هاي مشخص شده در سهميه ايثارگران را انتخاب نمايند. ضمناً اين سهميه قابل تخصيص به ساير داوطلبان نبوده و در صورت عدم تكميل، باقيمانده سهميه فوق الذكر محفوظ خواهد ماند.

4 .ايثارگران متقاضي بهره مندي از سهميه استخدامي حداقل 25 درصد موضوع ماده (21) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران براي ثبت نام و بهره مندي از سهميه مزبور بايستي وضعيت شغلي آنان در سيستم سجايا (سيستم جامع اطلاعات يكپارچه ايثارگران) الزاماً بيكار ثبت شده باشد. لذا ايثارگران متقاضي بهره مندي از سهميه استخدامي مورد نظر در زمان ثبت نام بايستي در صورت لزوم از طريق بنياد محل پرونده، نسبت به مشخص شدن وضعيت شغلي خود و اصلاح آن اقدام نمايند.

5 .مشمولين سهميه 25 درصد ايثارگران، مجاز به بهره مندي از سهميه استخدامي 5 درصد ساير ايثارگران نميباشند. به عبارت ديگر هر داوطلب ايثارگر ميتواند در صورت مشمول بودن، صرفاً از يكي از سهميه هاي مشخص شده بر اساس ضوابط مربوطه، استفاده نمايد. بديهي است در اين صورت مشمولين سهميه 25 درصد ايثارگران جهت استفاده از سهميه اختصاصي خود ً صرفا بايد شغل مشخص شده براي آنان را در اين آگهي انتخاب نمايند.

6 .چنانچه مشمولين سهميه 25 درصد ايثارگران، وفق ضوابط جاري بنياد شهيد و امورايثارگران، در اولويت يا شمول سهميه مذكور قرار نگيرند، مجاز به انتخاب شغل محل هاي مشخص شده براي سهميه يادشده نميباشند و در صورت انتخاب شغل محل هاي مذكور توسط داوطلبان ذكر شده، انتخاب آنها كان لم يكن تلقي شده و داوطلب حق هيچگونه اعتراضي نخواهد داشت.

7 .آن دسته از فرزندان شاهد، جانبازان از كار افتاده كلي و فرزندان آنان كه با كسب حدنصاب قبولي و رعايت ترتيب نمرات مكتسبه در سهميه آزاد آزمون استخدامي پذيرفته ميشوند، ميتوانند همانند ساير فرزندان شاهد، جانبازان و آزادگان از شرط حداكثر سن بهرهمند گردند.

8 .ايثارگران مشمول سهميه استخدامي 5 درصد جهت استفاده از سهميه اختصاص يافته به خود، بايد در زمان انتخاب شغل محل(از بين شغل محلهاي سهميه آزاد)، شغل محلهايي را انتخاب نمايند كه ظرفيت مورد نياز آن شغل محلها بيش از يك نفر باشد و همچنين جزء مشاغل مشخص شده براي سهميه 25 درصد ايثارگران نباشد. بديهي است استفاده از سهميه ايثارگران پنج درصد صرفاً در مشاغلي اعمال ميگردد كه ظرفيت پذيرش آنها بيش از يك نفر باشد(در مشاغل با يك نفر ظرفيت، سهميه مذكور لحاظ نشده و انتخاب افراد صرفاً براساس نمرات مكتسبه صورت خواهد پذيرفت). اين سهميه نيز قابل تخصيص به ساير داوطلبان نبوده و در صورت عدم تكميل، باقيمانده سهميه مذكور محفوظ خواهد ماند.

تبصره) استخدام ساير ايثارگران خارج از سهميه 30 درصد از طريق رقابت با ساير داوطلبان انجام خواهد شد.

3 )پنج درصد سهميه استخدامي مربوط به مشمولين ماده 48 قانون پنج درصد سهميه استخدامي به مشمولين ماده 48 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1384 مجلس شوراي اسلامي «فرزندان كاركنان شهيد، فرزندان جانبازان بيست و پنج درصد و بالاتر و آزاده» در همان شهرداري (اعم از شاغل، فوت شده، بازنشسته و يا از كارافتاده) كه واجد شرايط عمومي استخدام باشند و آن شغل داراي ظرفيت بيش از يك نفر باشد و همچنين جزء مشاغل مشخص شده براي سهميه 25 درصد ايثارگران نباشد، تخصيص مييابد.

تبصره: كسب حد نصاب نمره آزمون علمي براي مشمولين اين بند الزامي نميباشد.

ب) سهميه معلولين: معلولين به شرط دارا بودن شرايط احراز شغل و برخورداري از توانايي جسمي متناسب با شغل مورد نظر، در صورت كسب نمره حدنصاب قبولي به ترتيب نمره مكتسبه از سه درصد (3 %) سهميه قانوني برخوردار ميگردند. معلولين مشمول سهميه 3 درصد جهت استفاده از سهميه اختصاص يافته خود، بايد در زمان انتخاب شغل محل،(از بين شغل محلهاي سهميه آزاد) شغل محلهايي را انتخاب نمايند كه تعداد مورد نياز (ظرفيت) آن شغل محلها بيش از يك نفر باشد. در مشاغل با يك نفر ظرفيت، سهميه مذكور لحاظ نشده و انتخاب افراد صرفاً براساس نمرات مكتسبه صورت خواهد پذيرفت. سهميه مذكور قابل تخصيص به ساير داوطلبان نبوده و در صورت عدم تكميل باقيمانده ظرفيت اين سهميه محفوظ خواهد ماند.

تذكر : معلولين بايد توانايي لازم براي انجام كاري كه جهت آن استخدام ميشوند را داشته باشند.

> مراحل ثبت نام

ثبت نام به صورت اينترنتي از روز دوشنبه 10 تيرماه سال 1398 انجام خواهد شد. داوطلب متقاضي استخدام بايد در زمان ثبت نام در آزمون، شرايط عمومي و اختصاصي مندرج در اين دفترچه را داشته باشد.

الف) تهيه فايل اسكن شده از مدارك :
1 .عكس پرسنلي : داوطلب بايد يك قطعه عكس پرسنلي خود را با مشخصات زير، اسكن نموده و فايل آن را براي ارسال از طريق سامانه ثبتنام اينترنتي در اختيار داشته باشد :
– عكس 4*3 (تمام رخ) كه در سال جاري گرفته شده باشد
– با فرمت JPG باشد. اندازه عكس اسكن شده بايد حداقل 200*300 پيكسل و حداكثر 300*400 پيكسل باشد
– تصوير داوطلب بايد واضح، مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و هرگونه لكه باشد
– حجم فايل ذخيره شده بايد حداقل 15 كيلوبايت و حداكثر 70 كيلوبايت باشد
– حاشيه هاي زائد عكس اسكن شده بايد حذف شده باشد
– حتي الامكان عكس رنگي و داراي زمينه سفيد باشد

تذكر (1) : اسكن و استفاده از عكس روي كارتهاي شناسايي (كارت ملي، شناسنامه و …) قابل قبول نيست و لازم است داوطلبان از اصل عكس پرسنلي و مطابق با توضيحات فوق، اقدام به اسكن نمايند.

تذكر (2) :عكس خواهران بايد با حجاب و صورت كامل آنان مشخص باشد.

تذكر (3): در صورت ارسال عكس غير معتبر، ثبت نام داوطلب باطلشده و حق شركت در آزمون از وي سلب ميگردد. لازم به ذكر است با توجه به مشكلات به وجود آمده در آزمونهاي استخدامي قبلي، درخصوص اشتباه در ارسال عكس داوطلبان، كه اين موضوع اكثراً براي داوطلباني كه در كافي نت ثبت نام مي كنند رخ داده است، تاكيد مي گردد چنانچه ثبت نام خود را توسط كافي نت ها انجام مي دهيد، علاوه بر كنترل اطلاعات ثبت نامي، حتماً نسبت به كنترل عكس ارسالي دقت نماييد تا اشتباهاً عكس داوطلب ديگري به جاي عكس شما ارسال نگردد. بديهي است كه در صورت ارسال عكس اشتباه از طرف داوطلب، تخلف محسوب شده و مطابق مقررات با وي رفتار خواهد شد.
2 .كارت ملي
3.صفحه اول شناسنامه
*4 .مدرك تحصيلي
*5.گواهينامه رانندگي
*6 .كارت پايان خدمت/معافيت دائم غيرپزشكي(صرفاً جهت آقايان)
7 .مدارك لازم براي استفاده از سهميه ايثارگران 5 درصد و يا معلولين عادي
تذكر(1) : داوطلب بايد تصوير اسكن شده از مدارك ذكر شده در بندهاي 2 تا 5 را با در نظر گرفتن مشخصات زير آماده نموده و در هنگام ثبتنام به صورت فايل با فرمت JPG در سامانه بارگذاري نمايد.
– تصوير با وضوح و كيفيت لازم باشد؛
– حداقل 30 كيلوبايت و حداكثر 200 كيلوبايت باشد؛
– حاشيه هاي زائد حذف و ترجيحاً رنگي باشد.

* تذكر (2): داوطلباني كه تا آخرين روز ثبت نام فارغ التحصيل گرديده و يا خدمت آنها به پايان خواهد رسيد، در صورت كسب حد نصاب نمره لازم و قرار گرفتن در سقف 3 برابر ظرفيت مورد نياز، در زمان بررسي مدارك داوطلبان، تصوير مدارك مورد نياز از آنها اخذ خواهد شد. بديهي است در هر صورت، در زمان بررسي مدارك به همراه داشتن اصل مدارك مورد اشاره ضروري است.

ب) مطالعه شرايط آزمون دفترچه آزمون در صفحه اول سامانه جهت دريافت و مطالعه داوطلبين قرار گرفته است. اكيداً توصيه ميشود داوطلبين محترم، قبل از هرگونه اقدام بر روي سامانه، شرايط و ضوابط آزمون را مطالعه و سپس نسبت به پرداخت هزينه و ثبتنام در آزمون اقدام نمايند.

ج) پرداخت وجه:

متقاضيان واجد شرايط، پس از مطالعه دقيق شرايط آزمون، بايد با مراجعه به منوي «آزمون» در صفحه اول سامانه، بر روي گزينه «پرداخت هزينه» كليك كرده و مبلغ 500000) پانصدهزار) ريال هزينه ثبتنام در آزمون را به اضافه 000,5 ريال خدمات پيامكي از طريق درگاه الكترونيك، پرداخت نمايند. جهت اين امر، كارت بانكي به همراه رمز اينترنتي، تاريخ انقضا و كد CVV2 مورد نياز ميباشد.

د) شروع فرآيند ثبت نام:

فرآيند ثبتنام در سامانه، در هفت مرحله انجام ميپذيرد تا داوطلب بتواند در هر مرحله، به راحتي اطلاعات خود را وارد سامانه نمايد.

ه) ويرايش اطلاعات در زماني كه سامانه جهت ويرايش اطلاعات داوطلبان باز ميباشد، داوطلبان ميتوانند با مراجعه به پروفايل كاربري خود و كليك بر روي بخش «ويرايش اطلاعات» اقدام به ويرايش اطلاعات ثبت شده خود نمايند.

نكته بسيار مهم: در صورتي كه داوطلب جهت ويرايش وارد سامانه شود، ً حتما ميبايست دوباره تمامي 7 مرحله را به صورت كامل طي نموده و كد رهگيري خود را مشاهده نمايد، در غير اين صورت، تغييرات مورد نظر ايشان اعمال نخواهد گرديد و همان اطلاعات قبل از ويرايش براي داوطلب معتبر خواهد بود.

و) زمان برگزاري آزمون و نحوه دريافت كارت شركت در آزمون:

كارت شركت در آزمون مذكور، از تاريخ 14 مردادماه 1398 براي مشاهده و پرينت بر روي سايت مركز آزمون جهاد دانشگاهي قرار خواهد گرفت. آزمون استخدام مشاغل عملياتي آتشنشاني در روز جمعه 18 مردادماه 1398 در مراكز استانها يا حوزهها برگزار خواهد شد. ملاك تعيين حوزه امتحاني داوطلبان، نزديكترين حوزه برگزاري آزمون به «شهرستان اعلام شده داوطلب در فرم ثبتنام جهت روز آزمون» ميباشد كه در فرم ثبتنام درج خواهند نمود. ساعت شروع و محل برگزاري آزمون بر روي كارت شركت در آزمون درج و به هنگام پرينت كارت به آگاهي داوطلبان خواهد رسيد. لازم به ذكر است صدور كارت شركت در آزمون، به منزله تأييد اطلاعات ارسالي از سوي داوطلبان نبوده و مدارك داوطلبان پس از اجراي آزمون توسط استانداريهاي مربوط، مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

مراحل و نحوه اعلام نتيجه تعيين حد نصاب علمي، اعلام نتايج و معرفي افراد جهت بررسي مدارك و آزمون عملي به شرح زير صورت ميپذيرد :

الف) كسب حدنصاب علمي: معرفي داوطلبان جهت شركت در آزمون عملي و ساير مراحل استخدام، منوط به كسب حدنصاب لازم در آزمون علمي بوده و انتخاب افراد پذيرفته شده بر اساس ترتيب نمرات مكتسبه، سهميههاي قانوني و با رعايت ساير مباني مقررات جاري مطابق قواعد زير ميباشد : پس از برگزاري آزمون نمرات داوطلبان به تفكيك مواد عمومي و تخصصي محاسبه و حد نصاب آزمون، معادل پنجاه درصد(50(% بالاترين نمره مكتسبه در آزمون با ارزش وزني چهل درصد(40 (%نمره عمومي و شصت درصد(60 (%نمره تخصصي در هر شغل محاسبه و مبناي ساير مراحل انتخاب داوطلبان قرار ميگيرد. در اين مرحله امتيازات و سهميههاي قانوني ذكرشده در بند 1 ،2 و 3 سهميه ايثارگران محاسبه نميگردد.

ب) انتخاب و اعلام ليست 3 برابر ظرفيت جهت بررسي مدارك از بين دارندگان حد نصاب علمي: انتخاب افراد سه برابر ظرفيت جهت بررسي مدارك صرفاً از بين داوطلبيني كه حد نصاب لازم را كسب نمودهاند، بر اساس نمره كل آنان با وزن چهل درصد (40 (%نمره عمومي و شصت درصد (60 (%نمره تخصصي افراد به ترتيب نمره فضلي و با در نظر گرفتن امتيازات سهميه قانوني به تعداد چند برابر ظرفيت پذيرش در هر شغل محل صورت ميپذيرد.

تذكر: نمره كل افراد در كارنامه اوليه صادر شده، صرفاً بر اساس اطلاعات خوداظهاري داوطلب بوده و نتيجه نهايي نمرات آنها پس از بررسي، انطباق و اعمال مستندات مربوط به امتيازات و سهميههاي قانوني و تأييد آن توسط استانداري مربوطه اعلام خواهد شد.

ج) انتخاب و اعلام ليست سه برابر ظرفيت جهت انجام آزمون عملي از بين دارندگان حدنصاب آزمون علمي :

انتخاب افراد سه برابر ظرفيت در هر شغل محل(در صورت وجود داوطلب واجد شرايط) جهت انجام آزمون عملي، صرفاً از بين دارندگان حدنصاب مرحله قبل كه مدارك آنان بررسي و مورد تاييد قرار گرفته است، بر اساس نمره كل آنان با وزن چهل درصد (40 (% نمره عمومي و شصت درصد (60 (%نمره تخصصي اين افراد و با در نظر گرفتن امتيازات سهميه قانوني در هر يك از آزمونهاي علمي(عمومي و تخصصي) به تعداد سه برابر ظرفيت در هر شغل محل صورت ميگيرد.

د) آزمون عملي مراحل آزمون عملي آتشنشان شامل ارزيابي عمومي و ارزيابي اختصاصي به شرح زير ميباشد :
* ارزيابي عمومي در شش مرحله شامل پرش طول، دو 9×4 متر، دو 45 متر، دو 540 متر، درازنشست، بارفيكس يا كشش از ميله، از داوطلبين به عمل ميآيد.
* ارزيابي تخصصي در سه مرحله شامل حمل دو عدد خاموشكننده آتش با وزن شش كيلوگرم در مسير 50×2 متر، حمل دو عدد لوله نواري دو و نيم اينچ در مسير 50 متر مستقيم و حمل نردبان 3 متري آلومينيومي در مسير 45 متر مستقيم ميباشد.

تذكر 1: هزينه آزمون عملي صرفاً از معرفي شدگان سه برابر ظرفيت اخذ خواهد شد و مبلغ آن متعاقباً اعلام ميگردد.

ه) معرفي به گزينش انتخاب نهايي داوطلبان بر اساس نتايج آزمون عملي و كسب حداقل 400 امتياز از مجموع 900 امتياز آزمون عملي بر اساس نمرات فضلي آنان با در نظر گرفتن سهميه امتيازات قانوني به تعداد يك برابر ظرفيت پذيرش(نفر اصلي) به گزينش معرفي خواهد شد، كه اسامي افراد مذكور در پايگاه اطلاع رساني مركز آزمون جهاد دانشگاهي اعلام ميگردد.

تذكر: در صورت عدم تاييد افراد معرفي شده توسط گزينش حداكثر به مدت دو سال پس از تاريخ اعلام نتايج نهايي پذيرفته شدگان و در صورت انصراف آنان، حداكثر تا مدت يك سال پس از تاريخ اعلام نتايج نهايي پذيرفته شدگان، ساير داوطلبان موضوع اين بند به ترتيب نمره فضلي به گزينش معرفي خواهد شد.

تذكرات مهم

1 .چنانچه در هر مرحله از مراحل آزمون محرز شود داوطلب به اشتباه يا به عمد اطلاعات خلاف واقع اعلام نموده يا فاقد شرايط مندرج در آگهي باشد، از انجام مراحل بعدي محروم خواهد شد و مسئوليت ناشي از عدم رعايت دقيق ضوابط و شرايط اعلام شده در متن آگهي و يا ارسال مدارك به صورت ناقص بر عهده داوطلب خواهد بود. در اين صورت، خسارت و هزينه تحميل شده برابر مقررات از داوطلب اخذ خواهد شد.
2 .انتخاب نهايي پذيرفته شدگان آزمون پس از موفقيت در كليه مراحل علمي، عملي و گزينش صورت خواهد گرفت و تا قبل از صدور احكام استخدام پيماني براي پذيرفته شدگان حقي ايجاد نخواهد شد.
3 .استخدام افراد با رعايت ساير قوانين و مقررات به صورت پيماني ميباشد.
4 .به مدارك ارسالي معادل و همچنين مدارك تحصيلي كه مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري نباشد، ترتيب اثر داده نخواهد شد.
5 .داوطلبان صرفاً در صورتي ميتوانند در آزمون ثبت نام نمايند كه مدرك تحصيلي (مقطع، رشته و گرايش تحصيلي) آنان مطابق با عناوين مدرك تحصيلي (مقطع، رشته و گرايش تحصيلي) مندرج در شرايط احراز مشاغل قيد شده در آگهي استخدامي يكسان بوده باشد .
6 .به دليل لزوم توجه به احراز توانمنديهاي جسماني شاغلين در حوزه آتشنشاني، داوطلباني كه داراي كارت معافيت پزشكي ميباشند و يا به تشخيص مراجع ذيصلاح توانايي اشتغال در مشاغل عملياتي آتشنشاني را ندارند، مجاز به انتخاب شغل نميباشند.
7 .داوطلبان استخدام در آزمون مشاغل عملياتي آتشنشاني، علاوه بر آزمون علمي ميبايست در آزمون عملي نيز حائز شرايط لازم شوند.
8 .افراد داراي مدارك بالاتر از مقاطع تحصيلي اعلام شده، براي شركت در آزمون مي بايست مدرك مقطع تحصيلي ذكر شده در آگهي را داشته باشند. بديهي است صدور حكم كارگزيني پذيرفته شدگان بر اساس مقاطع تحصيلي مندرج در آگهي استخدامي ميباشد.
9 .با توجه به اينكه، مدارك متقاضيان معرفي شده 3 برابر پس از تعيين نمرات داوطلبان در آزمون عمومي و تخصصي بررسي خواهد شد، لذا در صورتي كه مدارك داوطلبان از جمله مدارك تحصيلي، كارت پايان خدمت يا معافيت دائم، سن، ايثارگري، معلولين عادي و سابقه اشتغال غيررسمي در شهرداريها يا سازمانهاي وابسته(براي محاسبه حداكثر سن) و همچنين اطلاعات خود اظهاري داوطلب در تقاضانامه ثبت نامي، مغاير با شرايط مندرج در اين آگهي باشد، هيچگونه حقي و امتيازي براي متقاضي ايجاد نخواهد كرد و در هر مرحله از آزمون، اعلام نتايج اوليه، آزمون عملي و حتي در صورت پذيرش نهايي، داوطلب از ساير فرآيند جذب و استخدام حذف خواهد شد و حق هيچگونه اعتراضي ندارد.
10 .مسئوليت ناشي از عدم رعايت دقيق ضوابط و شرايط اعلام شده در مفاد آگهي و يا ارائه مدارك به صورت ناقص در زمان بررسي مدارك، مصاحبه و گزينش بر عهده داوطلب خواهد بود و چنانچه در هر مرحله از آزمون علمي يا عملي و جذب، محرز شود داوطلب بهاشتباه يا به عمد اطلاعات خلاف واقع داده و يا فاقد شرايط مندرج در آگهي باشد، از انجام مراحل بعدي محروم گرديده و در صورت صدور حكم استخدامي، حكم مزبور لغو و بلااثر ميشود.
11 .اسامي پذيرفته شدگان پس از تأييد مراجع مربوطه از طريق سامانه اينترنتي اعلام خواهد شد.
12.پذيرفته شدگان نهايي موظفند حداكثر ظرف مدت 10روز كاري پس از اعلام رسمي توسط مجري آزمون، نسبت به ارائه مدارك لازم به استانداري مربوطه به منظور تكميل پرونده و ارائه تعهد محضري براي هفت سال مبني بر عدم ارائه هرگونه درخواست انتقال و ماموريت به ساير شهرداريها و سازمانهاي وابسته يا ساير دستگاه هاي اجرايي اقدام نمايند. عدم مراجعه و ارائه مدرك لازم در مهلت مقرر به منزله انصراف از استخدام تلقي خواهد شد.

جهت دانلود فایل شرایط احراز مشاغل اینجا کلیک نمایید
جهت دانلود فایل شغل محل های استان تهران اینجا کلیک نمایید
جهت دانلود آگهی استخدام اینجا کلیک نمایید

ثبت نام از 10 تیر ماه آغاز خواهد شد

خبر 13 خرداد 98: اعلام مراحل تکمیلی استخدامی 180 نفر در سازمان آتش نشانی تهران (منبع: سازمان آتش نشانی تهران)

به گزارش پایگاه خبری 125، حسین پرندوش درباره روند برگزاری آزمون استخدامی سال 1397 سازمان آتش نشانی تهران اظهار کرد: طی سالیان گذشته روال به گونه ای بود که ابتدا آزمون علمی و سپس آزمون عملی برگزار می شد و بعد از آزمون، تعدادی از افراد استخراج می شدند و این باعث می شد افرادی که وارد سازمان می شدند یا از نظر رتبه علمی بالا بودند و یا از نظر رتبه عملی و آمادگی جسمانی.

جهت مشاهده متن کامل خبر اینجا کلیک نمایید

خبر 17 خرداد 98: برگزاری دوره آموزشی برای پذیرفته نهایی آزمون آتش‌ نشانی تهران (منبع: خبرگزاری فارس)

مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهر تهران گفت: از بین ۶۰۰ نفر پذیرفته مرحله اول آزمون استخدامی آتش نشانی تهران ۱۸۰ نفر پذیرفته نهایی خواهند شد. داوری گفت: هیچ فردی نمی توانند بدون دیدن آموزش‌های لازم وارد شیفتهای عملیاتی شود و این ۱۸۰ نفر پذیرفته نهایی هم باید حداقل یک دوره ۳ ماهه سخت و پرفشار را که شامل آموزشهای شبانه روزی است بگذرانند تا آماده ورود به شیفت شوند.

جهت مشاهده متن کامل خبر اینجا کلیک نمایید

خبر 1 خرداد 98: اعلام نتایج نهایی آزمون استخدام سازمان آتش‌ نشانی تهران (منبع: سایت آتش نشانی تهران)

ضمن آرزوی موفقیت سایت ایران استخدام برای یکایک شما کاربران گرامی به اطلاع میرسانیم؛نتایج نهایی آزمون استخدامی سازمان آتش‌ نشانی تهران اعلام گردید.

جهت مشاهده نتایج نهایی آزمون اینجا کلیک نمایید

خبر 21 اردیبهشت 98: زمان اعلام نتایج آزمون استخدامی آتش‌نشان‌ها (منبع: خبرگزاری پانا)

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران گفت به احتمال زیاد نتیجه نهایی آزمون استخدامی آتش‌نشان‌ها هفته جاری اعلام می‌شود. سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران تصریح کرد: قرار است طی هفته جاری نتیجه نهایی آزمون استخدامی سازمان آتش‌نشانی اعلام شود و در این مرحله شهرداری به آتش‌نشانی مجوز استخدام ۲۰۰ آتش نشان را داده است و این تعداد پذیرش می‌شود.

جهت مشاهده متن کامل خبر اینجا کلیک نمایید

خبر 28 اسفند 97: تبدیل وضعیت 705 نفر از نیرو‌های آتش نشانی تهران (منبع: خبرگزاری میزان)

ابراهیم شیخ معاون منابع انسانی شهرداری تهران پربازدید از ستاد فرماندهی آتش‌نشانی در گفتگو و خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری میزان گفت:۷۰۵ نفر از نیرو‌های آتش نشانی تبدیل وضعیت می‌شوند و به عنوان نیروی رسمی استخدام می‌شوند.

جهت مشاهده متن کامل خبر اینجا کلیک نمایید

خبر 17 بهمن 97: برگزاری آزمون های عملی استخدام سازمان آتش ‌نشانی تهران تا 28 بهمن (منبع: خبرگزاری ایرنا)

این آزمون عملی تا ۲۸ بهمن ادامه دارد و روزانه ۳۰۰ نفر طی پنج مرحله در آزمون‌های عملی شرکت می‌کنند

آزمون استخدامی آتش نشانی تهران تا ۲۸ بهمن ادامه داردبه گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از سایت شهرداری تهران، حسین پرندوش با اشاره به برگزاری آزمون برگزاری استخدامی آتش نشان‌ها که آغاز شده است، گفت: «بر اساس مجوزی که شهرداری تهران به سازمان آتش نشانی داده است این آزمون اغاز شده و در این مرحله شهرداری به آتش نشانی مجوز استخدام ۲۰۰ آتش نشان را داده است.»

جهت مشاهده متن کامل خبر اینجا کلیک نمایید

خبر 3 بهمن 97: برگزاری آزمون عملی متقاضیان استخدام در سازمان آتش ‌نشانی تهران (منبع: سازمان آتش نشانی تهران)

به گزارش پایگاه خبری 125، حسین پرندوش مدیر منابع انسانی سازمان آتش نشانی تهران با ابراز این مطلب افزود: این آزمون از روز شنبه 15 دی ماه آغاز شده است که تا 28 بهمن امسال ادامه خواهد یافت.با اشاره به صدور مجوز استخدام ۴۰۰ آتش نشان اظهار کرد: مراحل استخدام ۲۰۰ آتش نشان در سال ۹۷ آغاز شده و گزینش ۲۰۰ نفر بعدی هم در نیمه دوم سال ۹۸ آغاز خواهد شد.

جهت دانلود نمونه سوالات عمومی و تخصصی استخدام سازمان آتش نشانی اینجا کلیک نمایید

جهت مشاهده متن کامل خبر اینجا کلیک نمایید

خبر 23 دی 97: جذب 180 نیروی جدید در آتش نشانی تهران (منبع: خبرگزاری دانشجو)

مدیر منابع انسانی سازمان آتش نشانی گفت: ۱۸۰ نفر به عنوان آتش نشان جذب سازمان آتش نشانی خواهند شد و بر اساس نیاز ایستگاه‌ها افراد در سطح تهران تقسیم می‌شوند.

حسین پرندوش گفت: بر اساس مجوزی که شهرداری تهران برای استخدام نیروهای عملیاتی آتش نشان داده است ما اقدام به فراخوان جذب افراد دارای مدرک تحصیلی دیپلم به بالا و زیر 27 سال کردیم.

جهت مشاهده متن کامل خبر اینجا کلیک نمایید


استخدام نیروی جدید در سازمان آتش‌ نشانی تهران- 21 مهر 97

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران، به منظور تکمیل کادر عملیاتی خود در سطح شهر تهران از میان افراد واجد شرایط از طریق آزمون های ورزشی، علمی شامل: ریاضی – شیمی – اطلاعات دینی – ادبیات و زبان فارسی – انگلیسی – هوش و کتاب آموزش آتش نشان داوطلب(مراجعه به سایت سازمان) – تست شخصیت – مصاحبه تخصصی، معاینات جسمانی و طی مراحل گزینش داوطلب “مرد” بر اساس شرایط ذیل استخدام می نماید:

> شرایط عمومی

۱-تابعیت و اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی ایران و متدین به یکی از ادیان رسمی کشور.
۲-دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم.
۳-عدم اشتهار به فساد اخلاقی و نداشتن پیشینه کیفری(سوء سابقه) برابر گواهی مراجع ذیصلاح.
۴-دارا بودن حداقل سن ۱۸ سال و حداکثر ۲۷ سال(متولدین ۱۳۷۰/۰۱/۰۱ لغایت ۱۳۷۸/۱۲/۲۹)
۵-دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت نظام وظیفه عمومی به استثناء معافیت پزشکی.
۶- برخورداری از سلامت کامل جسمانی و روانی و آمادگی جسمانی و عدم اعتیاد به مواد مخدر برابر گواهی صادره از مراجع ذیصلاح و مورد نظر سازمان.

توجه مهم:
جهت مشاهده متن کامل آگهی استخدام سازمان آتش نشانی تهران مورخ 21 مهر 97 اینجا کلیک نمایید
جهت مشاهده سایر اطلاعات و شرایط آزمون استخدامی سازمان آتش نشانی تهران در سال 97 فایلهای PDF زیر را مطالعه نمایید:
+ جهت مشاهده فایل اطلاعیه های پزشکی اینجا کلیک نمایید
+ جهت مشاهده فایل مستند آتش نشان داوطلب اینجا کلیک نمایید

توجه: مهلت ثبت نام پایان پذیرفته است.
شما کاربران گرامی می توانید از طریق بخش نظرات همین صفحه (پایین این صفحه) در خصوص این آزمون استخدامی بحث و تبادل نظر بفرمایید.

جهت مشاهده متن کامل آگهی در سایت اصلی آتش نشانی تهران اینجا کلیک نمایید

لینک های مفید و مرتبط
شرایط آزمون استخدامی زمان آزمون استخدامی کارت آزمون استخدامی نتایج آزمون استخدامی
راهنمای قبولی در آزمون های استخدامی راهنمای قبولی در مصاحبه های استخدامی
درصدها و کارنامه های شرکت کنندگان آزمون های استخدامی دانلود رایگان اصل دفترچه های آزمون استخدامی
سوالات استخدامی خود را از ایران استخدام بپرسید معرفی کتاب های استخدامی ایران استخدام
جهت اطلاع از آخرین اخبار آزمون های استخدامی“ایران استخدام” را در پیام رسان ها دنبال کنیداگر دیدگاهی در باره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خودتون رو در سایت درج کنید.


لطفا کمی صبر کنید...


 • جهت دریافت آخرین اخبار و آگهی های مهم استخدامی از طریق کانال تلگرام ایران استخدام اینجا کلیک نمایید

 • نویسنده : حسین

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 15:05

  کد دیدگاه : 2371992

  سلام بچه ها
  چی شد پس؟ خبری ندارید؟

  من چن روز پیش رفتم میمنت درست و حسابی جواب نگرفتم
  تنها چیزی ک تونستم بدست بیارم این بود ک مصاحبه اعتقادی نیس.همین

  پاسخ دهید
 • نویسنده : .......

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 12:57

  کد دیدگاه : 2367663

  دوستان کرج نیرو نمیگیره در آینده؟ لطفا کسی اگه اطلاعی داره بقیه رو در جریان بذاره

  پاسخ دهید
  • نویسنده : ناجی

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 17:31

   کد دیدگاه : 2368382

   تا آخرِ شهریور، هم آزمون علمی رو میگیرن و هم آزمون عملی… شما از الان باید آماده باشی داداش

   پاسخ دهید
 • نویسنده : امیرحسین

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 03:28

  کد دیدگاه : 2366864

  سلام دوستان
  یه سوال داشتم
  ممنون میشم جواب بدید

  امسال که هیچ دیگ فکر نکنم…
  به نظرتون سال دیگ امکانش هس نیرو بگیره
  لطفا اگه اطلاعی دارید جواب بدید🙏🙏🙏🙏

  پاسخ دهید
 • نویسنده : سید محمد

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 09:32

  کد دیدگاه : 2364910

  هر کسی بلاخره یه مشکل داره. بخاطرِ همین از پزشکی میترسیم همه…. ولی اصلا نگران نباشید بچه ها… انقدر که بچه ها میگن سخت نیست. بابا مگه جنگِ آخه! میریم تو داداشا

  پاسخ دهید
 • نویسنده : Bn

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 00:15

  کد دیدگاه : 2364605

  سلام به همه بچه ها واریکوسل عمل کرده باشی حدود ۴سال پیش ایراد میگیرن؟

  پاسخ دهید
  • نویسنده : امیرحسین

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 03:23

   کد دیدگاه : 2366863

   ن داداش خیالت راحت بیضه هات چیک میکنن مشکلی پیش نمیاد منم پسرعموم عمل کرده بود البته اون چپ عمل کرده بود اینا گفتن راستم باید عمل کنی رفت عمل کرد اومد ok دادن الان ایستگاه خیالت راحت

   پاسخ دهید
 • نویسنده : پویا کرمی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 23:38

  کد دیدگاه : 2364568

  بسه دیگه بچه ها اول علمی بود حال هم میگرفتید بعد ورزشی شد استرس میدادید الان پزشکی اقا هیچی نیست من یبار پزشکی استخدامی نیرو انتظامی کامل رفتم تموم کردم والا هیچی نیست اصلا سخت نگیرید ن ام ار ای میگیره ن هیچی دوتا عکس از قفسه سینه یدونه از کمر رادیولوژی انقد استرس ندید به هم ادم میاد سر به سایت بزنه فقط عصبی میشه

  پاسخ دهید
  • نویسنده : میثم

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 09:55

   کد دیدگاه : 2364951

   اره داداش منم واسه پلیس سایبری رفتم پزشکی شو اصلا این چیزا رو نداره . ایشاله که این مرحله رو هم به خیر میگذرونیم

   پاسخ دهید
 • نویسنده : محمدنظامی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 18:32

  کد دیدگاه : 2364129

  سلام بر همه ببخشید یه مدتی نبودم خوب هستید بازم منتظر میمونیم ….

  پاسخ دهید
 • نویسنده : Hm

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 00:02

  کد دیدگاه : 2362678

  من از یکی از دوستان شنیدم که میخواست چشماشو عمل کنه بخاطر ضعیف بودنش لیزیک ایراد داره؟

  پاسخ دهید
  • نویسنده : ناجی

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 09:31

   کد دیدگاه : 2362947

   عمل کن.داداش

   پاسخ دهید
  • نویسنده : ......

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 16:05

   کد دیدگاه : 2363818

   ن برادر من اتش نشانیه اون زمان چشماش یک بود بهش گفتن عمل کن خودشون گفتن عمل کردو استخدام شد

   پاسخ دهید
 • نویسنده : سید محمد

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 20:27

  کد دیدگاه : 2362412

  واقعا 4 تومن هزینه یِ پزشکیه؟؟؟
  پس مطمئنا اول مصاحبه هستش و بعدا پزشکی….
  اِم آر آی نمیندازن. فقط سی تی اسکن. اونم برایِ اینکه مهره ها شگستگی یا انحراف نداشته باشه

  پاسخ دهید
  • نویسنده : امیرحسین

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 02:28

   کد دیدگاه : 2362787

   الان بری مرکز بهداشت شهرک ازادی فقط ی ازمایش ادرار با ی ازمایش خون میگیرن با تست بینایی شنوایی با فشارتو ضربان قلبتو میگیرن 200تومن میگیرن
   بد توقع داری انواع اقسام آزمایشات پزشکی از بیضه گرفته تا مغز از قلب گرفته تا کمر چشم..ریه..ازمایش هپاتیت ایدز قانقاریا😂😂😂 نمیدونم سی تی اسکن کمر سی تی اسکن مغز نمیدونم خون دیگ گوش چشم و….
   4ملیون نشه

   پاسخ دهید
   • نویسنده : Iman nz

    تاریخ ارسال :

    ساعت ارسال : 12:09

    کد دیدگاه : 2363254

    والا به قرآن همش دوس دارن همه چیز بر وفق مرادشان باشه!!!

    پاسخ دهید
  • نویسنده : Iman nz

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 10:19

   کد دیدگاه : 2363032

   حدودا بین۲ تا ۴ در میاد،حالا بارم باید دید

   پاسخ دهید
 • نویسنده : ناجی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 09:21

  کد دیدگاه : 2361548

  اِم آر آی نمیگیرن…. عکسِ عادی میندازن…. بیمارستان امام سجاد نیروی انتظامی

  پاسخ دهید
  • نویسنده : Hm

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 14:41

   کد دیدگاه : 2361966

   منظورت از عکس عادی چیه؟ سی تی اسکن یا چی؟ منم میگم بیمارستان امام سجاد میگیرن ازمایشاتو ولی mriهزینش زیاده بعید میدونم اونو بگیرن

   پاسخ دهید
   • نویسنده : Iman nz

    تاریخ ارسال :

    ساعت ارسال : 17:19

    کد دیدگاه : 2362186

    من سال ۹۴ واسه آتش نشانی تست پزشکی دادم،عکس از ستون فقرات انداختم،یادم نمیاد که ام از ای بود یا نه،ولی کل هزینشو باید خودتون بدین،الانم حدودا ۴تومنی میشه،اون سال ۹۰۰ دادیم ما

    پاسخ دهید
    • نویسنده : اتش نشان

     تاریخ ارسال :

     ساعت ارسال : 22:17

     کد دیدگاه : 2362534

     چرا کسایی که پول ندارن رو دلشونو خالی میکنی
     خیلی زیاد بشه ۸۰۰ میشه
     من خودم رفتم و دیدم

     پاسخ دهید
     • نویسنده : Iman nz

      تاریخ ارسال :

      ساعت ارسال : 10:12

      کد دیدگاه : 2363014

      ۸۶۰ سال ۹۴ بود،تو بیا من بهت ۱تومان میدم کار منو راه بنداز!واقعیته،نه میخوای الکی پر کنم،اصلا رایگانه با دفترچه بیمه سلامت میری پزشکی میدی،۵هزار تومانک میدی اونم پوله پوشی!والاا

      پاسخ دهید
    • نویسنده : سید محمد

     تاریخ ارسال :

     ساعت ارسال : 22:42

     کد دیدگاه : 2362568

     چی شد که نتونستی بری تو سازمان؟

     پاسخ دهید
     • نویسنده : Iman nz

      تاریخ ارسال :

      ساعت ارسال : 00:18

      کد دیدگاه : 2362699

      تو پزشکی رد کردن،خودمم باورم نمیشد سر عرق کردن دست رد کنن

      پاسخ دهید
      • نویسنده : ...

       تاریخ ارسال :

       ساعت ارسال : 22:06

       کد دیدگاه : 2364444

       داداش چجوری متوجه شدن این قضیه رو؟ اعتراضی نزدی به حکمش؟

 • نویسنده : Hm

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 22:30

  کد دیدگاه : 2361224

  سلام به همه بچه ها.خوبین از بچه ها کسی خبری جدید نداره در رابطه با مرحله بعد من احساس میکنم قبل از پزشکی ی مصابحه جدای اون مصابحه اخری داشته باشیم.دوستان ی سوال در رابطه با پزشکی دارم.کسی میدونه که وقتی برسی به مرحله ای که کمر رو بخوان تست کنن که سالمه ایا عکس میندازن یا ن ؟ممنون میشم اگه میدونید بگید.

  پاسخ دهید
  • نویسنده : امیرحسین

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 02:52

   کد دیدگاه : 2361416

   ام آرای از کمرت باید بدی بیمارستان ولیعصرم هس برای ناجاس اونجا ام آرای میگیرن

   پاسخ دهید
  • نویسنده : امیرحسین

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 02:53

   کد دیدگاه : 2361417

   ام آرای باید بری بیمارستان ولیعصر

   پاسخ دهید
 • نویسنده : سید محمد

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 20:01

  کد دیدگاه : 2355590

  چقدر سخته انتظار…. اینروزا فقط ورزش میتونه آرومم کنه….

  پاسخ دهید
 • نویسنده : حسین

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 14:21

  کد دیدگاه : 2354957

  سلام بچه ها
  اونایی ک حضوری میرید میمنت
  خواهشا بپرسید زمان دقیقش رو نمیخوایم حداقل حدودی بگید
  بعد مطمئنید اول پزشکی بعد مصاحبه؟؟؟؟
  آخه تو کارنامه زده مصاحبه!!!!
  بعدش اینم بپرسید ک تا پایان امسال استخدام میشیم یا نه

  به امید روزی ک تو ایستگاه ببینمتون
  یا حق

  پاسخ دهید
  • نویسنده : ناشناس

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 22:58

   کد دیدگاه : 2355889

   چیبگم داداش هربار یچیزی میگن، تازه باز اخرش کلا یچیزدیگه عمل میکنن.
   اینا میخوان یدفه بریم تو ایستگاهها (:laugh1:) 😀 (:focus:)

   پاسخ دهید
 • نویسنده : Milad

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 23:35

  کد دیدگاه : 2353802

  دوستان کسی خبر از مصاحبه نداره ؟

  پاسخ دهید
  • نویسنده : Hm

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 23:48

   کد دیدگاه : 2353837

   فکر نکنم تا یکی دو ماه اینده خبری باشه زیاد فکرشو نکنید 🙁

   پاسخ دهید
   • نویسنده : ناشناس

    تاریخ ارسال :

    ساعت ارسال : 09:16

    کد دیدگاه : 2354164

    دوستان من سازمان رفتم
    اول پزشکی بعد مصاحبه بعد تحقیقات محلی و تمام.
    ولی مشخص نشده پزشکی کی شروع میشه.

    پاسخ دهید
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 12:56

  کد دیدگاه : 2350490

  امروزهم گذشت ولی بازنیومد خبری…. (:search:)

  پاسخ دهید
 • نویسنده : علی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 10:14

  کد دیدگاه : 2347174

  مگه این جوونا چه گناهی کردن که واسه یه آزمون دوسال باید انتظار بکشن مگه میخوان چیکار کنن

  پاسخ دهید
  • نویسنده : امیرحسین

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 23:05

   کد دیدگاه : 2349684

   حالا دوست عزیز از کجا میدونی 2سال دیگه قراره نیرو بگیره؟؟
   البته بنظر خودمم فکر نکنم تا 1400بگیره دیگ

   پاسخ دهید
   • نویسنده : یاسر

    تاریخ ارسال :

    ساعت ارسال : 17:22

    کد دیدگاه : 2351051

    دوست عزیز فکر کنم منظور علی مرحله بعدیه که قراره به اونایی که تو این آزمون قبول شدن اطلاع بدن که کی برن واسه مصاحبه.

    پاسخ دهید
  • نویسنده : امیرحسین

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 00:53

   کد دیدگاه : 2349821

   فقط خدا کنه تا سال 1400 اگ نگرفتن وقتی که 1400گرفتن بازم 27سال بگیرن چون اون موقعه من میشه 25سالم 😂😂

   پاسخ دهید
 • نویسنده : Hm

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 18:10

  کد دیدگاه : 2346301

  سلام از اتش نشانی کرج خبری نشد کسی امار نداره.؟

  پاسخ دهید
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 17:17

  کد دیدگاه : 2346207

  بالاخره چی شد؟؟
  یه روز خودشون میان میگن ۲۰۰ نفر تازه نفس
  روز بعدش میان میگن۱۸۰نفر
  تکلیفشون با خودشونم روشن نیس

  پاسخ دهید
  • نویسنده : Iman nz

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 00:20

   کد دیدگاه : 2346834

   کجا گفته ۱۸۰؟؟

   پاسخ دهید
   • نویسنده : ناشناس

    تاریخ ارسال :

    ساعت ارسال : 02:01

    کد دیدگاه : 2346925

    برو بالای همین صفحه بخون
    یا هم برو سایت آتش نشانی بخون
    آقای پروندش گفتن ک ۱۸۰ نفر جذب آتش نشانی میشن

    پاسخ دهید

لطفا کمی صبر کنید...

از تاریخ:
تا تاریخ:

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...