اطلاعات بیشتر

آگهی استخدام شرکت مشارکت اپکو

دریافت آگهی های استخدامی مهم در گوشی و ایمیل شما به محض انتشار، اینجا کلیک نمایید

ایران استخدام گام به گام تا زمان شروع به کار شما همراهتان خواهد بود

ضمن آرزوی موفقیت سایت ایران استخدام برای یکایک شما عزیزان،به اطلاع می رسانیم که تمامی اخبار مرتبط با استخدام شرکت مشارکت اپکو در طی هر سال در همین صفحه به اطلاع شما خواهد رسید.


آزمون استخدام شرکت مشارکت اپکو در روز جمعه مورخ 95/11/29 در اردکان استان یزد با موفقیت کامل برگزار شد
ضمن آرزوی موفقیت سایت ایران استخدام خدمت یکایک شما کارجویان گرامی، به اطلاع میرسانیم که تمامی اخبار مرتبط با این آزمون از جمله اخبار مربوط به اعلام نتایج در همین مبحث اطلاع رسانی خواهد شد.
داوطلبان عزیز میتوانند اطلاعات و تجارب خود را در رابطه با نحوه ی برگزاری آزمون استخدامی‌ و مصاحبه و گزینش در همین صفحه اعلام نمایند


خبر 14 دی 95: مواد امتحانی و مکان آزمون استخدامی شرکت مشارکت اپکو اعلام شد.

ضمن آرزوی موفقیت سایت ایران استخدام برای یکایک شما عزیزان،به اطلاع می رسانیم مواد امتحانی و مکان آزمون استخدامی شرکت مشارکت اپکو اعلام شد.

مکان برگزاری آزمون: دانشگاه آزاد اردکان

زمان برگزاری آزمون: متعاقبا اعلام خواهد شد.

جهت دانلود مواد امتحانی آزمون شرکت مشارکت اپکو اینجا کلیک کنید

جهت دانلود نمونه سوالات عمومی آزمون های استخدامی اینجا کلیک نمایید


استخدام شرکت مشارکت اپکو- 4 دی 95

شرکت مشارکت اپکو جهت تامین نیروی انسانی موردنیاز خود به منظور راه اندازی واحد فوالادسازی در استان یزد شهرستان اردکان از بین داوطلبان واجد شرایط از طریق آزمون کتبی، مصاحبه، معاینات پزشکی و روانشناسی و گزینش جهت استخدام با شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

ردیف عنوان شغلی مقطع و رشته تحصیلی تعداد جنسیت
1 مهندس برق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ و ﺑﺎﻻﺗﺮ در رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق (ﮐﻠﯿﻪ ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎ) 4 آقا
2 مهندس مکانیک ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ و ﺑﺎﻻﺗﺮ در رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ مکانیک (ﮐﻠﯿﻪ ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎ) آقا
3 مهندس ابزار دقیق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ و ﺑﺎﻻﺗﺮ در رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق (ﮔﺮاﯾﺶ الکترونیک/ ابزار دقیق) آقا
4 مهندس متالوژی ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ و  ﺑﺎﻻﺗﺮ در رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﺘﺎﻟﻮرژي (ﮔﺮاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻓﻠﺰات) آقا
5 کارشناس شیمی ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ و ﺑﺎﻻﺗﺮ در رﺷﺘﻪ ﺷﯿﻤﯽ (ﮔﺮاﯾﺶ ﮐﺎرﺑﺮدي/ﻣﺤﺾ) 2 آقا
6 تکنسین تعمیرات دﯾﭙﻠﻢ و ﻓﻮق دﯾﭙﻠﻢ در رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺑﺮق/ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ( ﮐﻠﯿﻪ ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎ) 17 آقا
7 تکنسین تولید دﯾﭙﻠﻢ و ﻓﻮق دﯾﭙﻠﻢ در رﺷﺘﻪ ﻣﺘﺎﻟﻮرژي آقا
8 اپراتور تولید و تعمیرات دﯾﭙﻠﻢ رﯾﺎﺿﯽ/ ﺗﺠﺮﺑﯽ و ﻫﻨﺮﺳﺘﺎن ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ اي 44 آقا
9 جوشکار دﯾﭙﻠﻢ و ﺑﺎﻻﺗﺮ در ﮐﻠﯿﻪ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ و داﺷﺘﻦ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر 1 آقا
10 راننده جرثقیل سقفی دﯾﭙﻠﻢ و ﺑﺎﻻﺗﺮ در ﮐﻠﯿﻪ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ و داﺷﺘﻦ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر 7 آقا
جمع کل نفرات 75

جهت دانلود نمونه سوالات عمومی آزمون های استخدامی اینجا کلیک نمایید

الف) شرایط عمومی برای شرکت در آزمون

1 . داﺷﺘﻦ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان

2. اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ دﯾﻦ ﻣﺒﯿﻦ اﺳﻼم ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ادﯾﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﻗﺎﻧﻮن

3. اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮﺑﺎزی ﯾﺎ داﺷﺘﻦ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ داﯾﻢ ( ﻏﯿﺮﭘﺰﺷﮑﯽ)

4. ﻋﺪم اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و روان ﮔﺮدان ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﻮاﻫﯽ ﻋﺪم اﻋﺘﯿﺎد ﺻﺎدره از ﻣﺮاﺟﻊ رﺳﻤﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻌﻼم از ﻃﺮف ﺷﺮﮐﺖ

5. ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺟﺰاﯾﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻌﻼم از ﻣﺮاﺟﻊ رﺳﻤﯽ از ﻃﺮف ﺷﺮﮐﺖ

6. داﺷﺘﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و رواﻧﯽ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﻮاﻫﯽ ﺻﺎدره

7. دارا ﺑﻮدن ﺷﺮاﯾﻂ اﺣﺮاز ﺷﻐﻞ ﻣﺼﻮب

8. ﻋﺪم اﺷﺘﻐﺎل و ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺗﻌﻬﺪ ﺧﺪﻣﺘﯽ و ﻋﺪم اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ

ب) شرایط اختصاصی

داشتن حداکثر شرایط سنی به شرح زیر:

– ﺣﺪاﮐﺜﺮ 25 ﺳﺎل ﺑﺮای ﻣﻘﻄﻊ دﯾﭙﻠﻢ ( ﻣﺘﻮﻟﺪﯾﻦ ﺑﻌﺪ از ﺗﺎرﯾﺦ 70/10/01)

– ﺣﺪاﮐﺜﺮ 28 ﺳﺎل ﺑﺮای ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرداﻧﯽ ( ﻣﺘﻮﻟﺪﯾﻦ ﺑﻌﺪ از ﺗﺎرﯾﺦ 67/10/01)

– ﺣﺪاﮐﺜﺮ 32 ﺳﺎل ﺑﺮای ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ( ﻣﺘﻮﻟﺪﯾﻦ ﺑﻌﺪ از ﺗﺎرﯾﺦ 63/10/01)

– ﺣﺪاﮐﺜﺮ 35 ﺳﺎل ﺑﺮای ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ( ﻣﺘﻮﻟﺪﯾﻦ ﺑﻌﺪ از60/10/01)

2. ﺣﺪاﮐﺜﺮ 5 ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اراﯾﻪ ﺳﻮاﺑﻖ ﺑﯿﻤﻪ و ﯾﺎ اﺳﺘﻌﻼم از ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﻦ اﻓﺰوده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

3. داﺷﺘﻦ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﺷﺘﻪ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﺟﺪول اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.

4. ﭘﺲ از اﻋﻼم ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﺘﺒﯽ و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ، اوﻟﻮﯾﺖ اﺳﺘﺨﺪام از ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ تشخیص ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

5. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺮاﺣﻞ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﺧﻼف واﻗﻊ ﺑﻮدن اﻃﻼﻋﺎت اراﯾﻪ شده از سوی فرد مسجل گردد از ادامه فرایند استخدام فرد ممانعت به عمل خواهد آمد وموضوع به مراجعه ذیربط ارجاع خواهد شد.

جهت دانلود نمونه سوالات عمومی آزمون های استخدامی اینجا کلیک نمایید

ج) مدارک موردنیاز

1.فرم تکمیل شده ثبت نام (به طور دقیق و خوانا)

2.دو قطعه عکس جدید پشت نویسی شده (یک قطعه به فرم ثبت نام الصاق می شود)

3. ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺻﻔﺤﻪ اول ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ (ﭘﺸﺖ و رو)

4. ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮگ ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﯾﺎ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ داﺋﻢ ﻏﯿﺮﭘﺰﺷﮑﯽ (ﭘﺸﺖ و رو)

5. ﺗﺼﻮﯾﺮ آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﯾﺎ ﮔﻮاﻫﯽ ﻓﺮاﻏﺖ از ﺗﺤﺼﯿل که معدل کل حتما در آن قید شده باشد.

 6. اراﯾﻪ ﺳﻮاﺑﻖ ﮐﺎری ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ، ﻣﺪت اﺷﺘﻐﺎل، ﻧﺎم و ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﻟﺰاﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

7. ﺑﺮای ارﺳﺎل ﻣﺪارک ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﻟﺰاﻣﺎً ازﭘﺎﮐﺖ ﻫﺎی ﭘﺴﺘﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد 25*17 اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

د ) ﺳﺎﯾﺮ ﻧﮑﺎت

1. زﻣﺎن و ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰاری آزﻣﻮن از ﻃﺮﯾﻖ آدرس اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ http://stc.sbu.ac.ir به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.

2.داوطلبان واجد شرایط می بایست مدارک لازم را حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه 95/10/23 باپست سفارشی به ادرس: تهران صندوق پستی 1719-16765 و کد پستی 53571-16589 پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور، امور هماهنگی مرکز آموزش های تخصصی شهید عباسپور (آزمون جذب نیروی شرکت اپکو) ارسال نمایند.

3.مدارک ارسالی برای ثبت نام به هیچ عنوان مسترد نمی شود همچنین به مدارک ناقص و یا مدارکی که پس از مهلت مقرر ارسال گردد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

4.داوطلبان می توانند جهت آگاهی از زمان و مکان آزمون، دروس امتحانی و کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت مرکز آموزش های تخصصی به آدرس http://stc.sbu.ac.ir قسمت آزمون های استخدامی مراجعه نمایند.

تذکر نهایی: پس از اعلام نتایج کتبی آزمون و بررسی مستندات، اولویت استخدام به تشخیص شرکت با افراد بومی شهرستان اردکان می باشد.

جهت دانلود نمونه سوالات عمومی آزمون های استخدامی اینجا کلیک نماییداگر دیدگاهی در باره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خودتون رو در سایت درج کنید.


لطفا کمی صبر کنید...


 • جهت دریافت آخرین اخبار و آگهی های مهم استخدامی از طریق کانال تلگرام ایران استخدام اینجا کلیک نمایید

 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 23:40

  کد دیدگاه : 1362986

  سلام وااااااي از چشم انتظاری مصاحبه ام دادیم ولی هنوز هیچ خبری نیس اگه کسی مطلع هست ی خبری بده ک حداقل منتظر نمونيم …

  پاسخ دهید
  • نویسنده : خیاط

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 10:56

   کد دیدگاه : 1445277

   (:shout:) (:ok:)

   پاسخ دهید
 • نویسنده : ادریس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 21:52

  کد دیدگاه : 1249532

  سلام کسی خبری نداره استخدام به کجا رسید تو رو خدا اگه میدونید بگید خیلی منتظریم

  پاسخ دهید
 • نویسنده : حامد

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 16:33

  کد دیدگاه : 1241575

  سلام..کسی از اعلام نتایج خبر قطعی داره؟؟؟یکی میگه اعلام شده..یکی میگه نشده
  خواهشا جواب درست بدید

  پاسخ دهید
 • نویسنده : کیانی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 09:33

  کد دیدگاه : 1198412

  با سلام.
  کسی از اعلام نتایج خبری ندارد؟

  پاسخ دهید
 • نویسنده : محسن رضایی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 15:10

  کد دیدگاه : 1188119

  سلام دوستان کسی هست که جواب بده که فقط بومی میگیرند یا غیربومی هم میگیرند چون مصاحبه دادیم یعنی قبول میشیم

  پاسخ دهید
 • نویسنده : محسن رضایی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 00:17

  کد دیدگاه : 1183854

  سلام دوستان امروزبه من زنگ زدند واسه قبولی بهم گفتن باید بیای واسه مصاحبه نمیدونم دیگه اگه کسی چیزی میدونه درمورد مصاحبه خبربده ممنون

  پاسخ دهید
 • نویسنده : ایمان افخمی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 20:48

  کد دیدگاه : 1177940

  سلام خوبی کسی میدونه نتایج کی اين اعلام میشه؟ یکی میگه نیرو گرفتن یکی میگه نگرفتن اخه جواب درست حسابی بدی؟

  پاسخ دهید
  • نویسنده : پویا صالحی

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 18:13

   کد دیدگاه : 1180819

   پریروز برام‌ نامه اومد که چهارشنبه برم مصاحبه

   پاسخ دهید
 • نویسنده : محسن رضایی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 10:49

  کد دیدگاه : 1158634

  سلام دوستان کسی خبرنداره چیشد ازنتایج ازمون الان 2یاسه ماهه که ماامنتحان دادیم هیچ خبری نبود فکرکنم الاف بودیم متاسفانه

  پاسخ دهید
 • نویسنده : محمد

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 22:55

  کد دیدگاه : 1157270

  سلام دوستان و ادمین عزیز کسی راجع به اعلام نتایج خبر موسخی داره؟

  پاسخ دهید
  • نویسنده : شادی

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 11:26

   کد دیدگاه : 1172523

   موسخ=موثق؟

   پاسخ دهید
 • نویسنده : پویا صالحی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 14:51

  کد دیدگاه : 1155777

  سلام
  ببخشید
  معلوم هست کی نتایج میاد؟

  پاسخ دهید
 • نویسنده : Sina

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 01:31

  کد دیدگاه : 1148643

  سلام با من تماس گرفتن گفتن قبول شدی اما نگفتن کی مصاحبست !!!

  پاسخ دهید
  • نویسنده : mohsen

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 02:34

   کد دیدگاه : 1148661

   شرکت بهت زنگ زد؟

   پاسخ دهید
  • نویسنده : mohsen

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 02:36

   کد دیدگاه : 1148662

   کی زنگ زدن؟

   پاسخ دهید
  • نویسنده : Sina

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 16:57

   کد دیدگاه : 1148987

   تقریبا 10 روز پیش تماس گرفتن از همون دفتر آزمون تهران

   پاسخ دهید
 • نویسنده : محمد

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 07:22

  کد دیدگاه : 1146351

  من شنیدم نیروهاشو گرفته و الان داره کار میکنه کارخانه. ولی ما که امتحان دادیم حداقل بهمون میگفتند قبول نشدی که اینقدر انتار نکشیم

  پاسخ دهید
 • نویسنده : سورنا

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 06:44

  کد دیدگاه : 1138284

  انگار سرکاری بوده نه خبری نه نتیجه ای نه کارنامه ای معلوم نشد چی شد واقعا خسته نباشید

  پاسخ دهید
  • نویسنده : حسن پور

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 08:17

   کد دیدگاه : 1144097

   سلام طی روز های اتی اعلام خواهد شد

   پاسخ دهید
 • نویسنده : Mohsen

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 15:46

  کد دیدگاه : 1136728

  باسلام خدمت دوستان خبری ازنتایج ازمون نشد انگارکسی خبری نداره

  پاسخ دهید
 • نویسنده : ک

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 12:54

  کد دیدگاه : 1133125

  دوستان عزیز و ادمین محترم؛در صورتی که از زمان اعلام نتایج اطلاع دارید لطفا اطلاع رسانی کنید…سپاس از شما

  پاسخ دهید
 • نویسنده : سورنا

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 07:10

  کد دیدگاه : 1126639

  سلام بچه ها نتایج و کی اعلام میکنن پس چی شد

  پاسخ دهید
 • نویسنده : سورنا

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 00:36

  کد دیدگاه : 1126534

  سلام.بچه ها نتایج رو کی اعلام میکنن تاحالا با کسی تماس گرفتن واسه مصاحبه

  پاسخ دهید
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 10:10

  کد دیدگاه : 1052914

  سلام
  خسته نبااشید
  من لیسانس صنالیع داارم
  میتونم بادیپلم ریااضی شرکت کنم

  پاسخ دهید
  • نویسنده : جواد

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 15:28

   کد دیدگاه : 1057828

   واااقعن برامنم سواله
   منم میتونم بادیپلم شرکت کنم
   ولی مدرکم لیسانسه
   سنم هم زیر25ساله شه

   پاسخ دهید
   • نویسنده : ناشناس

    تاریخ ارسال :

    ساعت ارسال : 19:19

    کد دیدگاه : 1058137

    سلااام
    حقوق ش چقدره این شرکت
    برای کسی که بادیپلم میره سره کاار

    پاسخ دهید
    • نویسنده : ناشناس

     تاریخ ارسال :

     ساعت ارسال : 10:25

     کد دیدگاه : 1058815

     حقوقش من تحقیق کردم میگن براای دیپلمه ادااره کاریه
     وااقعن کمه
     ادمین عزیزشمااگراطلااعات دقیق ترداارین
     لطفن راهنماایی کنید

     پاسخ دهید
   • نویسنده : ناشناس

    تاریخ ارسال :

    ساعت ارسال : 23:47

    کد دیدگاه : 1058515

    اره میتونی عزیزم

    پاسخ دهید
  • نویسنده : ناشناس

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 18:30

   کد دیدگاه : 1077813

   سلام من تو پیمان کاری زیر مجموعه اپکو کار میکنم نفرات لیسانس و اکثرا جذب کردن فقط کاردان و پایینتر میخوان

   پاسخ دهید
 • نویسنده : مهدی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 10:31

  کد دیدگاه : 1044733

  سلام ادمین عزیز
  آقا واسه رشته متالوژی همه گرایشها میتونن شرکت کنن تو مقطع لیسانس؟

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 11:12

   کد دیدگاه : 1044798

   روبروی متالوژی مگر ننوشته (ﮔﺮاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻓﻠﺰات) ؟

   پاسخ دهید
   • نویسنده : مهدی

    تاریخ ارسال :

    ساعت ارسال : 12:12

    کد دیدگاه : 1044907

    اخه متالوژی فقط این سه گرایشو داره تو لیسانس
    صنعتی،استخراجی،سرامیک

    پاسخ دهید
    • نویسنده : admin

     تاریخ ارسال :

     ساعت ارسال : 13:57

     کد دیدگاه : 1045082

     شاید بهتر باشه با خودشون تماس بگیرید در این خصوص

     پاسخ دهید
     • نویسنده : مهدی

      تاریخ ارسال :

      ساعت ارسال : 14:54

      کد دیدگاه : 1057768

      آخه متاسفانه هیچگونه شماره تماسی هم ندادند

      پاسخ دهید
  • نویسنده : ناشناس

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 14:49

   کد دیدگاه : 1062487

   تولید فلزت همون گرایش صنعتی

   پاسخ دهید
   • نویسنده : ناشناس

    تاریخ ارسال :

    ساعت ارسال : 21:55

    کد دیدگاه : 1065569

    من زنگ زدم گفتن فقط گرایش استخراجی و سرامیک میتونن شرکت کنن

    پاسخ دهید
 • نویسنده : بهنام

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 10:54

  کد دیدگاه : 1043097

  سلام اپراتور تولید و تعمیرات دیپلم هنرستان کاردانشم میتونه ثبت نام کنه یا فقط دیپلم هنرستان فنی و حرفه ای؟
  سوال دیگم اینه که کارت پایان خدمتم نیومده هنوز و تا دو ماه دگ زودتر نمیرسه ولی یه برگه موقت تسویه حساب دارم با این برگه امکان ثبت نامش هست تا موقعی که اصل کارت اومد ارایه بدم؟

  پاسخ دهید

لطفا کمی صبر کنید...

از تاریخ:
تا تاریخ:

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...