آگهی استخدامی متناسب با شغل و رشته خود را بیابید

جستجوی آگهی مناسب شما

استخدام شرکت گسترش انرژی مهوین آراد (کارت آزمون)

 • بروزرسانی:
 • دیدگاه: ۱ (نمایش)
 • دیدگاه های منتظر: ۰ دیدگاه
 • ارسال کننده: (پشتیبان 4 (نصیرلو))
اطلاعات بیشتر

آگهی استخدام شرکت گسترش انرژی مهوین آراد


خبر 12 اسفند 99: دریافت کارت آزمون استخدام شرکت گسترش انرژی مهوین آراد (منبع: مجتمع آموزشی و پژوهشی آذربایجان)

ضمن آرزوی موفقیت سایت ایران استخدام برای یکایک شما کارجویان گرامی به اطلاع می رسانیم؛ لینک دریافت کارت آزمون استخدامی شرکت گسترش انرژی مهوین آراد فعال گردید.

جهت دانلود نمونه سوالات عمومی آزمون های استخدامی اینجا کلیک نمایید

جهت دریافت کارت آزمون اینجا کلیک نمایید

استخدام شرکت گسترش انرژی مهوین آراد – 28 بهمن 99

شركت گسترش انرژی مهوين آراد در راستای اجرای قرارداد منعقده خود در نظر دارد تعداد 11 نفر را از بین دارندگان مدرک تحصیلي حداقل ديپلم در رشته تحصیلي برق يا رياضي فیزيک و از طريق برگزاری آزمون كتبي، مصاحبه و گزينش، به ترتیب از باالترين نمره به صورت قرارداد حجمي به كار گیری نمايد.
مهلت ثبت نام تا 6 اسفند 99 تا 8 اسفند 99 می باشد.

> شرايط عمومی

1 -داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ايران
2 -اعتقاد به دين مبین اسلام يا يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوری اسلامي ايران
3 -التزام به قانون اساسي جمهوری اسلامی ايران
4-انجام خدمت دوره ضرورت يا معافیت قانوني دائم غیرپزشكي
تبصره: معافیت پزشكي به هیچ عنوان پذيرفته نميشود.
5 -عدم اعتیاد به مواد مخدر و دخانیات
6 -نداشتن سابقه محكومیت جزايي مؤثر
7 -داشتن سالمت جسماني و رواني و توانايي برای انجام كاری كه به كار گیری ميشوند
8 -عدم داشتن منع قانوني برای اشتغال به كار و نداشتن تعهد به سازمانهای ديگر
9 -احراز صلاحیتهای عمومي به تأيید گزينش پس از قبولي در آزمون كتبي و مصاحبه

> شرايط اختصاصی

1 -داشتن حداقل مدرک تحصیلي ديپلم برق يا رياضي فیزيک (جدول شماره 1)
2 -داشتن حداكثر سن داوطلبان 30 سال تمام (متولدين بعد از تاريخ 15/ 12/ 1369)
تبصره 1 :مالک عمل برای محاسبه تاريخ دانشآموختگي، معافیت دائم غیرپزشكي و پايان خدمت نظام وظیفه و محاسبه سن داوطلبان، روز برگزاری آزمون (15/ 12/ 1399 )ميباشد.
لازم به ذكر است داوطلباني ميتوانند نسبت به ثبت نام و شركت در آزمون اقدام نمايند كه تا تاريخ برگزاری آزمون 15/ 12/ 1399 (فارغ التحصیل شده و خدمت وظیفه آنها پايان يافته و يا معافیت آنها قطعي شده باشد. الزم به ذكر است گواهي فراغت از تحصیل داوطلبان و كارت مربوط به وضعیت نظام وظیفه بايستي حداكثر تا روز تطبیق مدارک آماده و صادر شده باشد و به همراه ساير تأيیديه ها در موعد مقرر ارائه گردد. هر يک از داوطلبان كه به هنگام ثبت نام، اطلاعات نادرست و جعلي ارائه نموده ويا واقعیتي را كتمان نموده باشند و به سبب اين اطلاعات پذيرفته شوند، هر زمان كه غیرواقعي بودن اطلاعات مشخص شود، قبولي ايشان ملغي بوده و به لحاظ طوالني نمودن فرآيند جذب نیرو، اقدام لازم طبق قوانین و مقررات به عمل خواهد آمد.
3 -محل خدمت، براساس محلهای قید شده در جدول شماره 2 تعیین ميگردد.

> ﺳﻬﻤﻴﻪﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ

١) ﺑﻮﻣﻰ ﺑﻮدن
1- ﺑﻮمی ﺑﻪ ﻓﺮدى اﻃﻼق می ﺷﻮد ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ داراى یکی از وﻳﮋگیﻫﺎى زﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ:
اﻟﻒ) ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪ داوﻃﻠﺐ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاى ﺟﺬب ﻧﻴﺮو یکی ﺑﺎﺷﺪ.
ب) ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل از ﺳﻨﻮات تحصیلی ﻗﺒﻞ از داﻧﺸﮕﺎه داوﻃﻠﺐ (اﺑﺘﺪایی، راﻫﻨﻤﺎیی ﻳﺎ دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن) ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎ طی ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و در زﻣﺎن ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺪارک ﺑﺮاى آزﻣﻮن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، ﺳﺎﻛﻦ و ﻣﻘﻴﻢ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
ج) ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻧﻴﺮوﻫﺎى ﻣﺴﻠﺢ ﻛﻪ اﺳﺘﺎن ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪ ﻫﻤﺴﺮ ﻳﺎ ﭘﺪر (ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ ﻧﻴﺮوﻫﺎى ﻣﺴﻠﺢ) و ﻳﺎ ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ ﻛﻨﻮنی آﻧﺎن (در ﺧﺼﻮص ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﻧﻴﺮوﻫﺎى ﻣﺴﻠﺢ) در اﺳﺘﺎن ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎى ﺷﻐﻞ ﺑﺎﺷﺪ.
د) ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر ﺗﻤﺎم وﻗﺖ در ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﻳﺎ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎى اﺟﺮایی اﺳﺘﺎن ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاى ﺟﺬب ﻧﻴﺮو ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در زﻣﺎن ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺪارک ﺑﺮاى آزﻣﻮن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، ﺳﺎﻛﻦ و ﻣﻘﻴﻢ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ه) داوﻃﻠﺐ ﺣﺪاﻗﻞ از ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺎﻛﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﻘﻴﻢ ﺑﺎﺷﺪ (داﺷﺘﻦ ﻣﺪارک ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎد)
2) ﺳﻬﻤﻴﻪ اﻳﺜﺎرﮔﺮان
1- در راﺳﺘﺎرى ﺗﻜﺮﻳﻢ و ارج ﻧﻬﺎدن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎى ﻣﻌﺰز ﺷﻬﺪا و اﻳﺜﺎرﮔﺮان، ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺞ درﺻﺪ ﺟﺬب ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﺎﻫﺪ، ﺟﺎﻧﺒﺎزان و آزادﮔﺎن، ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﻬﺪا و ﺟﺎﻧﺒﺎزان ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺞ درﺻﺪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ، ﻓﺮزﻧﺪان آزادﮔﺎن یک ﺳﺎل و ﺑﺎﻻى یک ﺳﺎل اﺳﺎرت و اﺳﺮا ﺗﺨﺼﻴﺺ میﻳﺎﺑﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﻨﺞ درﺻﺪ ﺳﻬﻤﻴﻪ ﺟﺬب ﻧﻴﺮو ﻧﻴﺰ ﺑﻪ رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺷﺶ ﻣﺎه ﺣﻀﻮر داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در ﺟﺒﻬﻪﻫﺎ و ﻓﺮزﻧﺪان آﻧﻬﺎ و ﻓﺮزﻧﺪان ﺟﺎﻧﺒﺎزان زﻳﺮ ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺞ درﺻﺪ و آزادﮔﺎن ﻛﻤﺘﺮ از ﻳک ﺳﺎل اﺳﺎرت اﺧﺘﺼﺎص میﻳﺎﺑﺪ.
2- ﻛﻠﻴﻪ اﻓﺮاد واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺬﻛﻮر میﺑﺎﻳﺴﺖ در آزﻣﻮن ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﻮده و در ﺑﻴﻦ ﺧﻮد ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ. اﻧﺘﺨﺎب اﻳﻦ داوﻃﻠﺒﺎن در ﺳﻘﻒ ﺳﻬﻤﻴﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﻤﺮه اﻛﺘﺴﺎبی و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
3- ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺪور ﺗﺎﻳﻴﺪﻳﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺮاى اﻳﺜﺎرﮔﺮان (ﺟﺎﻧﺒﺎزان و آزادﮔﺎن، ﻓﺮزﻧﺪان آنﻫﺎ و ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﻬﺪا) ﺑﻨﻴﺎد ﺷﻬﻴﺪ و اﻣﻮر اﻳﺜﺎرﮔﺮان اﺳﺘﺎن اردﺑﻴﻞ میﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎﻳﻴﺪﻳﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را در روز ﺑﺮرسی ﻣﺪارک اراﻳﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺑﺪیهی اﺳﺖ ﻋﺪم اراﺋﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪﻳﻪ در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺣﺬف از ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺟﺬب در ﺳﻬﻤﻴﻪ ﻣﺰﺑﻮر میﺑﺎﺷﺪ.

> ﻣﻮاد آزﻣﻮن

ﻣﻮاد آزﻣﻮن و ﺿﺮاﻳﺐ دروس ﺑﻪ ﺷﺮح ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 3 میﺑﺎﺷﺪ.

> ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم

داوﻃﻠﺒﺎن ﮔﺮامی ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻗﻴﻖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺪرج در اﻳﻦ دﻓﺘﺮﭼﻪ می ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺳﺎﻋﺖ 8 ﺻﺒﺢ روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ 99/11/28 ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ 24 روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ 99/12/06 از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻳﺖ اﻳﻨﺘﺮنتی ﻣﺠﺮى آزﻣﻮن ﺑﻪ آدرس (مجتمع عالی آموزشی پژوهشی آذربایجان) ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در آزﻣﻮن اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
1ـ داوﻃﻠﺒﺎن میﺑﺎﻳﺴﺖ ﻣﺒﻠﻎ 1/000/000 رﻳﺎل (یک ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل) ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺷﺮﻛﺖ در آزﻣﻮن ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻛﺎرت 0940-9021-6919-6037 ﺑﻪ ﻧﺎم “ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎلی علمی ﻛﺎرﺑﺮدى ﺻﻨﻌﺖ آب و ﺑﺮق” ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺎرتﻫﺎى ﺑﺎنکی ﻋﻀﻮ ﺷﺒﻜﻪ ﺷﺘﺎب و اﻟﺰاﻣﺎت آن ﻣﺎﻧﻨﺪ رﻣﺰ دوم ﻛﺎرت و ﻛﺪ CVV2 ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
2- داوﻃﻠﺒﺎن میﺑﺎﻳﺴﺖ در ﭘﺎﻳﺎن ﻓﺮآﻳﻨﺪ وارﻳﺰ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم، ﻛﺪﭘﻴﮕﻴﺮى را ﻳﺎدداﺷﺖ ﻧﻤﻮده و در ﺻﻔﺤﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﻣﺤﻞ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ وارد ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
2ـ ﺑﻪ داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﺗﻮﺻﻴﻪ میﺷﻮد ﻛﻪﺷﺨﺼﺎً ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در آزﻣﻮن اﻗﺪام ﻧﻤﻮده و ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﻳﻨﺘﺮنتی، ﺟﺪول ﻧﻴﺎزﻫﺎى ﺟﺬب ﻧﻴﺮوى حجمی (ﺟﺪاول ﺷﻤﺎره 1 و 2 اﻳﻦ دﻓﺘﺮﭼﻪ)، راﻫﻨﻤﺎى ﻧﺤﻮه ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ﻣﺪرک تحصیلی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در رﺷﺘﻪ شغلی ﻣﺮﺑﻮط راﻛﺎﻣﻼً ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﭘﻴﮕﻴﺮى ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪى ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺤﻮه درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺎرت ورود ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ آزﻣﻮن، زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن ﺑﺮﮔﺰارى آزﻣﻮن و اﻃﻼﻋﻴﻪ ﻫﺎى ﺻﺎدره ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻳﺖ اﻳﻨﺘﺮنتی (ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎلی علمی ﻛﺎرﺑﺮدى) اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، اﻟﺰامی ﺑﻮده و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ آن ﺑﻪ ﻋﻬﺪه داوﻃﻠﺐ میﺑﺎﺷﺪ.
3- ﺑﺪیهی اﺳﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﺳﺎﻋﺎت ﻛﻢ ﺗﺮافیک، ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن و ﻗﺒﻞ از روزﻫﺎى ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻬﻠﺖ، ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮى را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﺿﻤﻨﺎً ﺗﻮﺻﻴﻪ می ﺷﻮد ﺟﻬﺖ داﺷﺘﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻛﺎفی، ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﻪ روزﻫﺎى آﺧﺮ ﻣﻮﻛﻮل ﻧﺸﻮد. ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ وﻳﺮاﻳﺶ اﻃﻼﻋﺎت ﻓﻘﻂ ﺑﺮاى یک ﻣﺮﺗﺒﻪ و از 8 ﺻﺒﺢ روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ 99/12/07 ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ 24 روز ﺟﻤﻌﻪ ﻣﻮرخ 99/12/08 اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
4- ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻣﻬﻠﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﻳﺪ.

> راﻫﻨﻤﺎي ﺛﺒﺖ ﻧﺎم

1- از ﺗﺎﻳﭗ ﻻﺗﻴﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮددارى ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
2- ﻫﻨﮕﺎم درج اﻃﻼﻋﺎت، ﻛﻠﻴﺪ (Caps Lock) ﺻﻔﺤﻪ ﻛﻠﻴﺪ ﺧﺎﻣﻮش ﺑﺎﺷﺪ.
3- از زدن ﻛﻠﻴﺪ (Enter) در ﻫﻨﮕﺎم درج اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮددارى ﻧﻤﻮده و ﺑﺮاى ﺟﺪا ﻛﺮدن ﻛﻠﻤﺎت از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ، از ﻛﻠﻴﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪ((Space اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
4- ﺗﻜﻤﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻠﻴﻪ ﻓﻴﻠﺪﻫﺎ اﻟﺰامی اﺳﺖ.
5– ﻛﺪ ملی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺎﻣﻞ (ﺑﺎ درج ﺻﻔﺮ) و ﺑﺪون ﺧﻂ ﺗﻴﺮه وارد ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
6- ﺑﺮاى اﻟﺼﺎق ﻋﻜﺲ، از ﻓﺎﻳﻞ اﺳﻜﻦ ﺷﺪه ﻋﻜﺲ ﭘﺮﺳﻨﻠﻲ ٤×٣ (ﺗﻤﺎم رخ، زﻣﻴﻨﻪ روﺷﻦ و ﺟﺪﻳﺪ)، ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ JPG و ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ٤٠ ﻛﻴﻠﻮﺑﺎﻳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
7- ﭘﺲ از ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﻤﻮدن اﻃﻼﻋﺎت، ﺷﻤﺎره رﻫﮕﻴﺮي اراﺋﻪ ﺷﺪه را ﻳﺎدداﺷﺖ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ. ﺿﻤﻨﺎً اﻣﻜﺎن ﭼﺎپ اﻃﻼﻋﺎت وﺟﻮد دارد.

> ﺗﻮزﻳﻊ ﻛﺎرت ورود ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ و زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰاری آزﻣﻮن

1ـ اراﺋﻪ ﻛﺎرت ورود ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ آزﻣﻮن ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻳﻨﺘﺮنتی و از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻳﺖ اﻳﻨﺘﺮنتی (مجتمع عالی آموزشی پژوهشی آذربایجان) در ﺗﺎرﻳﺦﻫﺎى 99/12/11 ﻟﻐﺎﻳﺖ 99/12/14 اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ.
2ـ آزﻣﻮن در روز ﺟﻤﻌﻪ ﻣﻮرخ 99/12/15 ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، ﺳﺎﻋﺖ و آدرس ﺣﻮزه آزﻣﻮن ﺑﺮ روى ﻛﺎرت ورود ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ آزﻣﻮن درج ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﻳﺪ.
3ـ اراﺋﻪ ﻛﺎرت ورود ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ آزﻣﻮن (ﭼﺎپ ﺷﺪه ﺑﺮ روى ﻛﺎﻏﺬ) و ﻛﺎرت ملی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻫﻨﮕﺎم ورود ﺑﻪ ﺣﻮزه اﻟﺰامی اﺳﺖ. ﺑﺪیهی اﺳﺖ در ﻏﻴﺮ اﻳﻨﺼﻮرت از ورود داوﻃﻠﺐ ﺑﻪ ﺣﻮزه آزﻣﻮن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﺑﻌﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.

> ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد

1-ﭘﺬﻳﺮش داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪرک و رﺷﺘﻪ تحصیلی اﻋﻼم ﺷﺪه ﺻﻮرت میﭘﺬﻳﺮد. ﻟﻜﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺻﺤﺖ و ﺳﻘﻢ اﻳﻦ ﻣﻮارد و اراﺋﻪ اﺻﻞ ﻣﺪارک ﻣﻮرد ادﻋﺎ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه داوﻃﻠﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
2ـ در ﺻﻮرتی ﻛﻪ داوطلبی ﺑﺎ ﻣﺪارک تحصیلی ﻏﻴﺮﻣﺮﺗﺒﻂ و ﻳﺎ ﻏﻴﺮ از ﻣﻘﻄﻊ تحصیلی اﻋﻼم ﺷﺪه در آگهی، درآزﻣﻮن ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ، از ﺟﺬب و اداﻣﻪ اﺷﺘﻐﺎل وى در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.
3ـ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻧﺎشی از ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ دﻗﻴﻖ ﺿﻮاﺑﻂ و ﺷﺮاﻳﻂ اﻋﻼم ﺷﺪه در ﻣﺘﻦ آگهی و ﻳﺎ ارﺳﺎل (اﻋﻼم) ﻣﺪارک ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎﻗﺺ، ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داوﻃﻠﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻣﺮاﺣﻞ آزﻣﻮن، ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﺟﺬب، ﻣﺤﺮز ﺷﻮد ﻛﻪ داوﻃﻠﺐ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻼف واﻗﻊ داده و ﻳﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺪرج در آﮔﻬﻲ اﺳﺖ، از اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪى ﻣﺤﺮوم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
4- ﻗﺒﻮلی در آزﻣﻮن کتبی ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺟﺬب قطعی ﻧﺒﻮده و حقی را ﺑﺮ داوﻃﻠﺒﺎن اﻳﺠﺎد نمیﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ داوﻃﻠﺒﺎن در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪى ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ، ﮔﺰﻳﻨﺶ، ﻣﻌﺎﻳﻨﺎت ﭘﺰشکی، داﺷﺘﻦ ﺳﻼﻣﺖ روحی و ﺟﺴﻤﺎنی و اﺧﺬ ﻋﺪم ﺳﻮء ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ از ﻣﺮاﻛﺰ و ﻣﺮاﺟﻊ ذﻳﺼﻼح و طی دوره ﻫﺎى آﻣﻮزشی و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ارزﻳﺎبی دورهﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮدﺿﻤﻨﺎً. اﺳﺎمی ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻧﻬﺎیی ﭘﺲ از ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﺮاﺟﻊ ذﻳﺼﻼح، از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻳﺖ آزﻣﻮن ﺑﻪ اﻃﻼع داوﻃﻠﺒﺎن ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ.
5- ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻧﻬﺎیی میﺑﺎﻳﺴﺖ آﻣﺎدگی ﺧﺪﻣﺖ واﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﻛﺎر در ﺣﻮزه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﮔﺴﺘﺮش اﻧﺮژی ﻣﻬﻮﻳﻦ آراد اردﺑﻴﻞ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
6- در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺑﻬﺎم، در ﺳﺎﻋﺖ ادارى از ٨ الی 13 ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ 04132893042 ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ.

جدول شماره 1: عنوان رشته شغلی و مدرک تحصیلی مورد نیاز

ردیفرشته شغلیمدرک تحصیلی مورد نیازتعداد (نفر)جنسیت
1سیمبان رانندهحداقل دیپلم ریاضی فیزیک یا برق11مرند

جدول شماره2: فهرست محل های خدمت

ردیفرشته شغلیشهر محل خدمتتعداد (نفر)جنسیت
1سیمبان رانندهخلخال2مرد
2کوثر1مرد
3مشکین شهر (مرادلو)2مرد
4مشکین شهر (رضی)2مرد
5اصلاندوز4مرد

جدول شماره3: مواد آزمون کتبی

ردیفرشته شغلیمواد آزمون عمومیتعداد سوالضریبمواد آزمون اختصاصیتعداد سوالضریب
1سیمبان رانندههوش و استعداد تحصیلی201سوالات مشترک برق302
معارف اسلامی151
مهارتهای هفتگانه ICDL151
ریاضیات عمومی201
زبان انگلیسی عمومی151
آئین نگارش و مهارتهای نوشتاری151

تبصره: اقلیت های دینی از پاسخگوی به سوالات معارف اسلامی معاف بوده و امتیاز این درس در سایر مواد آزمون توزیع خواهد شد.

توجه مهم:
جهت مشاهده آگهی استخدام گسترش انرژی مهوین آراد مورخ 28 بهمن 99 اینجا کلیک نمایید
جهت مشاهده سایر اطلاعات و شرایط آزمون استخدام شرکت گسترش انرژی مهوین آراد در سال 99 فایلهای PDF زیر را مطالعه نمایید:
+ جهت دانلود متن آگهی اینجا کلیک نمایید

توجه: مهلت ثبت نام پایان پذیرفته است.
شما کاربران گرامی می توانید از طریق بخش نظرات همین صفحه (پایین این صفحه) در خصوص این آزمون استخدامی بحث و تبادل نظر بفرمایید.

جهت مشاهده آگهی در سایت اصلی مجتمع آموزشی و پژوهشی آذربایجان اینجا کلیک نمایید


لینک های مفید و مرتبط
شرایط آزمون استخدامیزمان آزمون استخدامی کارت آزمون استخدامینتایج آزمون استخدامی
راهنمای قبولی در آزمون های استخدامیراهنمای قبولی در مصاحبه های استخدامی
درصدها و کارنامه های شرکت کنندگان آزمون های استخدامیدانلود رایگان اصل دفترچه های آزمون استخدامی
سوالات استخدامی خود را از ایران استخدام بپرسیدمعرفی کتاب های استخدامی ایران استخدام
جهت اطلاع از آخرین اخبار آزمون های استخدامی”ایران استخدام” را در پیام رسان ها دنبال کنید


اگر دیدگاهی درباره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خود را در سایت درج کنید.

🙂
 • امکان تأیید نظرات سیاسی وجود ندارد.
 • امکان تایید نظراتی که حاوی اخبار غیر قابل تأیید از طریق خبرگزاری های معتبر می باشند، وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظراتی که حاوی اطلاعات تماس شخصی افراد و یا ID شبکه های مجازی ارتباطی می باشند وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظرات کاربرانی که به هر طریقی قصد مأیوس کردن سایرین را دارند وجود ندارد.
 • هرگونه تحریک، تحقیر و کنایه به سایر افراد (مسئول و غیر مسئول) غیر مجاز می باشد.
 • امکان هماهنگی برای هرگونه ملاقات حضوری چه به صورت دسته جمعی و چه فردی توسط کاربران سایت وجود ندارد.

جهت دریافت آخرین اخبار و آگهی های مهم استخدامی از طریق کانال تلگرام ایران استخدام اینجا کلیک نمایید
 • نویسنده: ناشناس
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۰:۴۶
 • کد دیدگاه: ۳۴۲۲۷۸۳

فکر کنم برای اشپزی هم ازمون بگیرن

پاسخ دهید
جهت عضویت در صفحه اینستاگرام ایران استخدام اینجا کلیک نمایید

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...

ابتدای صفحه
مختصری درباره ایران استخدام

سایت ایران استخدام در تاریخ 1391/1/10 راه اندازی شد و با تلاش گروهی و روزانه مدیران و نویسندگان خود در جهت تبدیل شدن به مرجع بروز آگهی های استخدامی گام برداشت. سعی همیشگی همکاران ما ارائه مطلوب و با کیفیت آگهی های استخدامی خدمت بازدیدکنندگان محترم این سایت بوده است. ایران استخدام به صورت مستقل و خصوصی اداره می شود و وابسته به هیچ نهاد و یا سازمان دولتی نمی باشد، این سایت تنها منتشر کننده ی آگهی های استخدامی بوده و بنابراین لازم است که بازدید کنندگان محترم سایت خود نسبت به صحت و سقم اخبار منتشر شده در آن هوشیار باشند.

نماد اعتماد الکترونیکی