آگهی استخدامی متناسب با شغل و رشته خود را بیابید

جستجوی آگهی مناسب شما

استخدام دانشکده علوم پزشکی خلخال – شهریور ۹۹

  • بروزرسانی:
  • دیدگاه: ۰ (نمایش)
  • دیدگاه‌های منتظر: ۰ دیدگاه
اطلاعات بیشتر

استخدام دانشکده علوم پزشکی خلخال

جهت ورود به صفحه اصلی استخدام دانشکده علوم پزشکی خلخال اینجا کلیک نمایید


استخدام دانشکده علوم پزشکی خلخال - 3 شهریور 99

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهرستان خلخال در نظر دارد برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود در خانه های بهداشت، به استناد مجوز شماره 209/4944 د/مورخه 98/06/25 معاونت توسعه و برنامه ریزی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و براساس دستور العمل اجرایی پذیرش بهورز مصوب هیات امنای دانشگاهها در سال 1399 تعداد 8 نفر از افراد واجد شرایط را از طریق آزمون تخصصی، مصاحبه و گزینش برای پذیرش در رشته شغلی بهورزی ترجیحاً با مدرک تحصیلی کارشناس و یا کاردان مرتبط و در صورت نبود فرد واجد شرایط از افراد با مدرک تحصیلی دیپلم به صورت استخدام پیمانی به شرح ذیل در مناطق روستایی مورد نیاز بکارگیری می نماید.

ردیف نام مرکز خدمات جامع سلامت خانه بهداشت/جنس بهورز مورد نیاز تعداد
زن مرد
1 یک شهری خانه بهداشت اندبیل 1 0
خانه بهداشت علی آباد 1 0
2 خوجین خانه بهداشت خوجین 2 1 0
3 لرد خانه بهداشت لرد 1 1 0
4 خانه بهداشت لرد 2 1 1
5 برندق خانه بهداشت سجهرود 0 1
6 بیرق خانه بهداشت سوسهاب 0 1
جمع 5 3

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهرستان خلخال در نظر دارد برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود در خانه های بهداشت، طبق مفاد تبصره 1 ماده 1 دستور عمل اجرایی برای جذب بهورز مصوب هیات امنای وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی،  تعداد 6 نفر از افراد واجد شرایط را از طریق آزمون تخصصی، مصاحبه و گزینش برای پذیرش در رشته شغلی بهورزی ترجیحاً با مدرک تحصیلی کارشناس و یا کاردان مرتبط و در صورت نبود فرد واجد شرایط از افراد با مدرک تحصیلی دیپلم به صورت قرارداد کار معین به شرح ذیل در مناطق روستایی مورد نیاز بکارگیری نماید.

ردیف نام مرکز خدمات جامع سلامت خانه بهداشت/جنس بهورز مورد نیاز تعداد
زن مرد
1 یک شهری خانه بهداشت علی آباد 1 0
2 خوجین خانه بهداشت طولش 1 0
3 هشتجین خانه بهداشت نمهیل 1 0
4 خانه بهداشت کزج 1 0
5 برندق خانه بهداشت برندق 1 0
6 لرد خانه بهداشت میانرودان 1 0
جمع 6 0

> شرایط عمومی

1. اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی کشور

2. داشتن تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران

3-. التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

4. بومی بودن در محل خدمت (مطابق دستور عمل اجرائی جذب بهورز) که در این آگهی آمده است.

5. داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دایم از خدمت (ویژه برادران)

تبصره: معافیت پزشکی در صورتی پذیرفته خواهد شد که براساس اعلام کمیسیون پزشکی دانشگاه با وظایف بهورزی منافات نداشته باشد.

6. عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر و روانگردان

7. عدم سابقه محکومیت جزایی موثر

8-. داشتن سلامت جسمانی، روانی، اجتماعی و توانایی برای انجام کار بهورزی و قابلیت انجام فعالیت های مرتبط با آن، از جمله انجام برنامه دهگردشی و سیاری ها در روستاهای تحت پوشش با تایید کمیسیون پزشکی

9. نداشتن سابقه اخراج از مراکز آموزش بهورزی و سایر واحدهای دانشگاه

2) الف: شرایط اختصاصی بکارگیری بهورز با مدرک تحصیلی کارشناس یا کاردان:

2/1- دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی و یا کارشناسی در یکی از رشته های بهداشت عمومی، مامایی و پرستاری برای داوطلبان زن و داشتن مدرک تحصیلی کاردانی و یا کارشناسی در یکی از رشته های بهداشت عمومی، پرستاری و بهداشت محیط برای داوطلبان مرد

2/2- شرکت داوطلبان دارای مدرک تحصیلی بالاتر از مقطع کارشناسی مرتبط، در آزمون بهورزی مجاز نمی باشد.

تبصره: در صورتیکه داوطلب علاوه بر مدرک تحصیلی مرتبط، مدرک تحصیلی همتراز یا بالاتر در سایر رشته های تحصیلی داشته باشد در صورت پذیرفته شدن ملزم به ارائه تعهد نامه محضری مبنی بر عدم درخواست به اعمال مدرک دیگر، پس از شروع به کار و اشتغال خواهد بود.

2/3- پذیرش بهورز صرفا می بایست به صورت بومی صورت گیرد. پذیرش بهورز غیر بومی به هیچ عنوان مجاز نمی باشد داوطلبان باید یکی از شرایط زیر را داشته باشند تا به عنوان بومی تلقی گردند.

الف) محل تولد داوطلب (طبق مندرجات شناسنامه) با روستا یا شهرستان مورد تقاضای پذیرش بهورز یکی باشد و همچنین سکونت داوطلب حداقل در دو سال اخیر تا تاریخ اولین روز شروع ثبت نام در روستای مورد نظر محرز گردد.

ب) حداقل دو مقطع کامل از مقاطع تحصیلی (ابتدایی، راهنمایی، متوسطه) و در خصوص فارغ التحصیلان نظام جدید دو مقطع کامل از مقاطع تحصیلی (ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم) را در روستا و یا شهرستان مورد تقاضای پذیرش بهورز طی کرده باشند و همچنین سکونت داوطلبان حداقل در دو سال اخیر تا تاریخ اولین روز شروع ثبت نام در روستای مورد نظر محرز گردد.

تبصره 1: داوطلبان زن، که شرایط بند الف و ب را نداشته باشند ولی با فرد ساکن در همان روستای محل گزینش بهورز و واجد شرایط مطابق بند فوق ازدواج کرده و حداقل 2 سال از تاریخ ازدواج آنان تا اولین روز ثبت نام در آزمون گذشته باشد و سکونت شان در محل مورد تقاضای پذیرش بهورز در این مدت محرز شده باشد به عنوان بومی تلقی می شوند و پذیرش آنان بلامانع است. بدیهی است این افراد با افراد بومی بند الف و ب در یک اولویت قرار دارند و نسبت به بومیان قمر در اولویت پذیرش خواهند بود.

تبصره 2: احراز شرایط سکونت داوطلبان از طریق شورای اسلامی روستا (ممهور به مهر و امضای رئیس شورا و نصف اعضای شورا به اضافه یک نفر) و مهر و امضای بهورز خانه بهداشت مربوط و مرکز بهداشت شهرستان صورت می پذیرد.

تبصره 3: چنانچه داوطلبان بهورزی تا قبل از ثبت نام به دلایل ادامه تحصیل و گذراندن طرح و یا انجام دوره خدمت ضرورت سربازی در خارج از محل روستا سکونت داشته اند مشروط به آن که شورای اسلامی روستا سکونت آنها را گواهی نماید و خانه بهداشت و مرکز بهداشت شهرستان بومی بودن فرد و اقامت وی را قبل از وضعیت های فوق الاشاره در روستای اصلی یا قمر منطقه مورد تقاضا را تایید نماید پذیرش آنها بلامانع است لذا برای گروه های مذکور اقامت در دو سال اخیر در روستای مورد نظر ضرورت ندارد مشروط بر اینکه خانواده وی اقامت دائم در روستای مورد نظر داشته باشد.

تبصره 4: پذیرش بهورز از روستای اصلی (محل استقرار خانه بهداشت) انجام می شود و در صورت عدم وجود تعداد کافی از افراد واجد شرایط به تعداد حداقل 2 نفر در روستای اصلی مورد نیاز بهورز، از افراد واجد شرایط ساکن روستاهای همجوار همان خانه بهداشت به ترتیب ذیل ثبت نام به عمل می آید.

1- روستاهای قمر تحت پوشش خانه بهداشت براساس طرح گسترش شهرستان

2- در صورت نبود تعداد کافی متقاضی واجد شرایط (حداقل 2 نفر) در روستاهای تحت پوشش خانه بهداشت می توان از روستاهای همجوار تحت پوشش مرکز خدمات جامع سلامت مربوطه تا شعاع 30 کیلومتر از روستای اصلی پس از تایید مرکز بهداشت شهرستان اقدام به ثبت نام از افراد واجد شرایط نمود. بدیهی است در صورتیکه واجدین شرایط در روستای اصلی به حد کفایت (2 نفر) برسد پذیرش از سایر مناطق ممنوع می باشد به همین ترتیب اگر واجدین شرایط در روستای اصلی و اقماری به حد کفایت برسد پذیرش از سایر روستاهای مجاور ممنوع خواهد بود.

((جذب و بکارگیری بهورز از مناطق شهری در هر شرایطی ممنوع می باشد.))

توجه مهم: کاربران گرامی این بخشی از آگهی استخدام دانشکده علوم پزشکی خلخال میباشد. جهت مشاهده متن کامل آگهی فایل pdf زیر را مطالعه نمایید:
جهت مشاهده متن کامل آگهی اینجا کلیک نمایید

دسته‌بندی آگهی‌های استخدام

اگر دیدگاهی درباره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خود را در سایت درج کنید.

🙂
  • امکان تأیید نظرات سیاسی وجود ندارد.
  • امکان تایید نظراتی که حاوی اخبار غیر قابل تأیید از طریق خبرگزاری های معتبر می باشند، وجود ندارد.
  • امکان تأیید نظراتی که حاوی اطلاعات تماس شخصی افراد و یا ID شبکه های مجازی ارتباطی می باشند وجود ندارد.
  • امکان تأیید نظرات کاربرانی که به هر طریقی قصد مأیوس کردن سایرین را دارند وجود ندارد.
  • هرگونه تحریک، تحقیر و کنایه به سایر افراد (مسئول و غیر مسئول) غیر مجاز می باشد.
  • امکان هماهنگی برای هرگونه ملاقات حضوری چه به صورت دسته جمعی و چه فردی توسط کاربران سایت وجود ندارد.

ابتدای صفحه
مختصری درباره ایران استخدام

سایت ایران استخدام در تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱۰ راه اندازی شد و با تلاش گروهی و روزانه مدیران و نویسندگان خود در جهت تبدیل شدن به مرجع بروز آگهی های استخدامی گام برداشت. سعی همیشگی همکاران ما ارائه مطلوب و با کیفیت آگهی های استخدامی خدمت بازدیدکنندگان محترم این سایت بوده است. ایران استخدام به صورت مستقل و خصوصی اداره می شود و وابسته به هیچ نهاد و یا سازمان دولتی نمی باشد، این سایت تنها منتشر کننده ی آگهی های استخدامی بوده و بنابراین لازم است که بازدید کنندگان محترم سایت خود نسبت به صحت و سقم اخبار منتشر شده در آن هوشیار باشند.

نماد اعتماد الکترونیکی
ای نماد