اطلاعات بیشتر

سوالات رایگان آزمون ورود به حرفه مهندسان


دانلود سوالات آزمونهای ورود به حرفه مهندسان – بهمن 97
 

سوالات آزمونهای ورود به حرفه مهندسان
 

سوالات عمومی و تخصصی
دانلود نمونه سوالات تاسيسات برقی طراحی مشاهده
دانلود نمونه سوالات تاسیسات برقی نظارت مشاهده
دانلود نمونه سوالات تاسيسات مکانیکی طراحی مشاهده
دانلود نمونه سوالات تاسیسات مکانیکی نظارت مشاهده
دانلود نمونه سوالات عمران (اجرا) مشاهده
دانلود نمونه سوالات عمران (نظارت) مشاهده
دانلود نمونه سوالات عمران (محاسبات) مشاهده
دانلود نمونه سوالات معماری (نظارت) مشاهده
دانلود نمونه سوالات معماری ( اجرا) مشاهده
دانلود نمونه سوالات نقشه برداری  مشاهده
دانلود نمونه سوالات ترافیک  مشاهده
دانلود نمونه سوالات شهرسازی  مشاهده

.

دانلود سوالات آزمونهای ورود به حرفه مهندسان – اردیبهشت 97
 

سوالات آزمونهای ورود به حرفه مهندسان
 

سوالات عمومی و تخصصی
دانلود نمونه سوالات تاسيسات برقی طراحی مشاهده
دانلود نمونه سوالات تاسیسات برقی نظارت مشاهده
دانلود نمونه سوالات تاسيسات مکانیکی طراحی مشاهده
دانلود نمونه سوالات تاسیسات مکانیکی نظارت مشاهده
دانلود نمونه سوالات عمران (اجرا) مشاهده
دانلود نمونه سوالات عمران (نظارت) مشاهده
دانلود نمونه سوالات عمران (محاسبات) مشاهده
دانلود نمونه سوالات معماری (نظارت) مشاهده
دانلود نمونه سوالات معماری ( اجرا) مشاهده
دانلود نمونه سوالات نقشه برداری  مشاهده
دانلود نمونه سوالات ترافیک  مشاهده
دانلود نمونه سوالات شهرسازی  مشاهده

.

 

دانلود سوالات آزمونهای ورود به حرفه مهندسان – مهر 96
 

سوالات آزمونهای ورود به حرفه مهندسان
 

سوالات عمومی و تخصصی
دانلود نمونه سوالات تاسيسات برقی طراحی مشاهده
دانلود نمونه سوالات تاسیسات برقی نظارت مشاهده
دانلود نمونه سوالات تاسيسات مکانیکی طراحی مشاهده
دانلود نمونه سوالات تاسیسات مکانیکی نظارت مشاهده
دانلود نمونه سوالات عمران (اجرا) مشاهده
دانلود نمونه سوالات عمران (نظارت) مشاهده
دانلود نمونه سوالات عمران (محاسبات) مشاهده
دانلود نمونه سوالات معماری (نظارت) مشاهده
دانلود نمونه سوالات معماری ( اجرا) مشاهده
دانلود نمونه سوالات نقشه برداری  مشاهده
دانلود نمونه سوالات تاسیسات برقی کاردانی  مشاهده
دانلود نمونه سوالات مکانیکی کاردانی  مشاهده
دانلود نمونه سوالات نقشه برداری کاردانی مشاهده
دانلود نمونه سوالات ترافیک  مشاهده
دانلود نمونه سوالات شهرسازی مشاهده
دانلود نمونه سوالات شهرسازی کاردانی مشاهده
دانلود نمونه سوالات معماری کاردانی مشاهده
دانلود نمونه سوالات عمران کاردانی مشاهده
دانلود نمونه سوالات معماران تجربی  مشاهده

.

دانلود سوالات آزمونهای ورود به حرفه مهندسان – اسفند 95
 

سوالات آزمونهای ورود به حرفه مهندسان
 

سوالات عمومی و تخصصی
دانلود نمونه سوالات تاسيسات برقی طراحی مشاهده
دانلود نمونه سوالات تاسیسات برقی نظارت مشاهده
دانلود نمونه سوالات تاسيسات مکانیکی طراحی مشاهده
دانلود نمونه سوالات تاسیسات مکانیکی نظارت مشاهده
دانلود نمونه سوالات عمران (اجرا) مشاهده
دانلود نمونه سوالات عمران (نظارت) مشاهده
دانلود نمونه سوالات عمران (محاسبات) مشاهده
دانلود نمونه سوالات معماری (نظارت) مشاهده
دانلود نمونه سوالات معماری ( اجرا) مشاهده
دانلود نمونه سوالات نقشه برداری  مشاهده

.

دانلود سوالات آزمونهای ورود به حرفه مهندسان – شهریور 95
 

سوالات آزمونهای ورود به حرفه مهندسان
 

سوالات عمومی و تخصصی
دانلود نمونه سوالات تاسيسات برقی مشاهده
دانلود نمونه سوالات ترافیک مشاهده
دانلود نمونه سوالات تاسيسات مکانیکی مشاهده
دانلود نمونه سوالات معماری طراحی مشاهده
دانلود نمونه سوالات معماری (نظارت) مشاهده
دانلود نمونه سوالات شهرسازی مشاهده
دانلود نمونه سوالات عمران (محاسبات) مشاهده
دانلود نمونه سوالات عمران(نظارت) مشاهده
دانلود نمونه سوالات عمران ( اجرا) مشاهده
دانلود نمونه سوالات نقشه برداری  مشاهده
دانلود نمونه سوالات معماری (اجرا)  مشاهده

.

دانلود سوالات آزمونهای ورود به حرفه مهندسان – بهمن 94
 

سوالات آزمونهای ورود به حرفه مهندسان
 

سوالات عمومی و تخصصی
دانلود نمونه سوالات تاسيسات برقی مشاهده
دانلود نمونه سوالات ترافیک مشاهده
دانلود نمونه سوالات تاسيسات مکانیکی مشاهده
دانلود نمونه سوالات معماری طراحی مشاهده
دانلود نمونه سوالات معماری (نظارت) مشاهده
دانلود نمونه سوالات شهرسازی مشاهده
دانلود نمونه سوالات عمران (محاسبات) مشاهده
دانلود نمونه سوالات عمران(نظارت) مشاهده
دانلود نمونه سوالات عمران ( اجرا) مشاهده
دانلود نمونه سوالات نقشه برداری  مشاهده
دانلود نمونه سوالات معماری (اجرا)  مشاهده

.

دانلود سوالات آزمونهای ورود به حرفه مهندسان – مرداد 94
 

سوالات آزمونهای ورود به حرفه مهندسان
 

سوالات عمومی و تخصصی
دانلود نمونه سوالات تاسيسات برقی مشاهده
دانلود نمونه سوالات ترافیک مشاهده
دانلود نمونه سوالات تاسيسات مکانیکی مشاهده
دانلود نمونه سوالات معماری (نظارت) مشاهده
دانلود نمونه سوالات شهرسازی مشاهده
دانلود نمونه سوالات عمران (محاسبات) مشاهده
دانلود نمونه سوالات عمران (نظارت) مشاهده
دانلود نمونه سوالات عمران ( اجرا) مشاهده
دانلود نمونه سوالات نقشه برداری  مشاهده
دانلود نمونه سوالات معماری (اجرا)  مشاهده

.

دانلود سوالات آزمونهای ورود به حرفه مهندسان – آبان 93
 

سوالات آزمونهای ورود به حرفه مهندسان
 

سوالات عمومی و تخصصی
دانلود نمونه سوالات تاسيسات برقی مشاهده
دانلود نمونه سوالات ترافیک مشاهده
دانلود نمونه سوالات تاسيسات مکانیکی مشاهده
دانلود نمونه سوالات معماری (نظارت) مشاهده
دانلود نمونه سوالات شهرسازی مشاهده
دانلود نمونه سوالات عمران (محاسبات) مشاهده
دانلود نمونه سوالات عمران (نظارت) مشاهده
دانلود نمونه سوالات عمران ( اجرا) مشاهده
دانلود نمونه سوالات نقشه برداری  مشاهده
دانلود نمونه سوالات معماری (اجرا)  مشاهده

.

دانلود سوالات آزمونهای ورود به حرفه مهندسان – خرداد 93
 

سوالات آزمونهای ورود به حرفه مهندسان
 

سوالات عمومی و تخصصی
دانلود نمونه سوالات تاسيسات برقی مشاهده
دانلود نمونه سوالات ترافیک مشاهده
دانلود نمونه سوالات تاسيسات مکانیکی مشاهده
دانلود نمونه سوالات معماری (نظارت) مشاهده
دانلود نمونه سوالات شهرسازی مشاهده
دانلود نمونه سوالات عمران (محاسبات) مشاهده
دانلود نمونه سوالات عمران (نظارت) مشاهده
دانلود نمونه سوالات عمران ( اجرا) مشاهده
دانلود نمونه سوالات نقشه برداری  مشاهده
دانلود نمونه سوالات معماری (اجرا)  مشاهده

.

دانلود سوالات آزمونهای ورود به حرفه مهندسان – آذر 92
 

سوالات آزمونهای ورود به حرفه مهندسان
 

سوالات عمومی و تخصصی
دانلود نمونه سوالات تاسيسات برقی مشاهده
دانلود نمونه سوالات ترافیک مشاهده
دانلود نمونه سوالات تاسيسات مکانیکی مشاهده
دانلود نمونه سوالات معماری (طراحی) مشاهده
دانلود نمونه سوالات معماری (نظارت) مشاهده
دانلود نمونه سوالات شهرسازی مشاهده
دانلود نمونه سوالات عمران (محاسبات) مشاهده
دانلود نمونه سوالات عمران ( نظارت) مشاهده
دانلود نمونه سوالات عمران (اجرا)  مشاهده
دانلود نمونه سوالات نقشه برداری  مشاهده
دانلود نمونه سوالات معماری (اجرا)  مشاهده

.

دانلود سوالات آزمونهای ورود به حرفه مهندسان – اسفند 91
 

سوالات آزمونهای ورود به حرفه مهندسان
 

سوالات عمومی و تخصصی
دانلود نمونه سوالات تاسيسات برقی مشاهده
دانلود نمونه سوالات ترافیک مشاهده
دانلود نمونه سوالات شهرسازی مشاهده
دانلود نمونه سوالات عمران (محاسبات) مشاهده
دانلود نمونه سوالات عمران (نظارت) مشاهده
دانلود نمونه سوالات معماری (طراحی)  مشاهده
دانلود نمونه سوالات معماری (نظارت)  مشاهده
دانلود نمونه سوالات تاسیسات مکانیکی  مشاهده
دانلود نمونه سوالات نقشه برداری  مشاهده

.

دانلود سوالات آزمونهای ورود به حرفه مهندسان – شهریور 91
 

سوالات آزمونهای ورود به حرفه مهندسان
 

سوالات عمومی و تخصصی
دانلود نمونه سوالات تاسيسات برقی مشاهده
دانلود نمونه سوالات ترافیک مشاهده
دانلود نمونه سوالات شهرسازی مشاهده
دانلود نمونه سوالات عمران (محاسبات) مشاهده
دانلود نمونه سوالات عمران (نظارت) مشاهده
دانلود نمونه سوالات معماری (طراحی)  مشاهده
دانلود نمونه سوالات معماری (نظارت)  مشاهده
دانلود نمونه سوالات تاسیسات مکانیکی  مشاهده
دانلود نمونه سوالات نقشه برداری  مشاهده

.

دانلود سوالات آزمونهای ورود به حرفه مهندسان – آذر 90
 

سوالات آزمونهای ورود به حرفه مهندسان
 

سوالات عمومی و تخصصی
دانلود نمونه سوالات تاسيسات برقی مشاهده
دانلود نمونه سوالات ترافیک مشاهده
دانلود نمونه سوالات شهرسازی مشاهده
دانلود نمونه سوالات عمران (محاسبات) مشاهده
دانلود نمونه سوالات عمران (نظارت) مشاهده
دانلود نمونه سوالات معماری (تخصصی) -تستی مشاهده
دانلود نمونه سوالات معماری (جزئیات اجزای ساختمان) -تستی مشاهده
دانلود نمونه سوالات معماری(عمومی) مشاهده
دانلود نمونه سوالات معماری (طراحی) مشاهده
دانلود نمونه سوالات تاسیسات مکانیکی  مشاهده
دانلود نمونه سوالات نقشه برداری  مشاهده

.

دانلود سوالات آزمونهای ورود به حرفه مهندسان – اسفند 89
 

سوالات آزمونهای ورود به حرفه مهندسان
 

سوالات عمومی و تخصصی
دانلود نمونه سوالات تاسيسات برقی مشاهده
دانلود نمونه سوالات ترافیک مشاهده
دانلود نمونه سوالات شهرسازی مشاهده
دانلود نمونه سوالات عمران (محاسبات) مشاهده
دانلود نمونه سوالات عمران (نظارت) مشاهده
دانلود نمونه سوالات  معماران تجربی مشاهده
دانلود نمونه سوالات معماری (تخصصی) -تستی مشاهده
دانلود نمونه سوالات معماری(جزئیات اجزاری ساختمان)- تستی مشاهده
دانلود نمونه سوالات معماری (عمومی) مشاهده
دانلود نمونه سوالات معماری (طراحی) مشاهده
دانلود نمونه سوالات تاسیسات مکانیکی  مشاهده
دانلود نمونه سوالات نقشه برداری  مشاهده

.

دانلود سوالات آزمونهای ورود به حرفه مهندسان – خرداد 89
 

سوالات آزمونهای ورود به حرفه مهندسان
 

سوالات عمومی و تخصصی
دانلود نمونه سوالات شهرسازی مشاهده
دانلود نمونه سوالات برق مشاهده
دانلود نمونه سوالات مکانیک مشاهده
دانلود نمونه سوالات ترافیک مشاهده
دانلود نمونه سوالات نقشه برداری مشاهده
دانلود نمونه سوالات عمران (نظارت) مشاهده
دانلود نمونه سوالات عمران (محاسبات) مشاهده

.

دانلود سوالات آزمونهای ورود به حرفه مهندسان – آذر 88
 

سوالات آزمونهای ورود به حرفه مهندسان
 

سوالات عمومی و تخصصی
دانلود نمونه سوالات معماری (تستی عمومی) مشاهده
دانلود نمونه سوالات معماری (تستی تخصصی) مشاهده
دانلود نمونه سوالات معماری (طراحی) مشاهده
دانلود نمونه سوالات معماری (جزئیات اجرایی) مشاهده
دانلود نمونه سوالات پاسخ نامه ازمون معماری مشاهده

.

دانلود سوالات آزمونهای ورود به حرفه مهندسان – اسفند 87
 

سوالات آزمونهای ورود به حرفه مهندسان
 

سوالات عمومی و تخصصی
دانلود نمونه سوالات معماری (تستی عمومی) مشاهده
دانلود نمونه سوالات معماری (تستی تخصصی) مشاهده
دانلود نمونه سوالات معماری (ترسیمی) مشاهده
دانلود نمونه سوالات معماری (طراحی) مشاهده
دانلود نمونه سوالات شهرسازی مشاهده
دانلود نمونه سوالات عمران (نظارت) مشاهده
دانلود نمونه سوالات عمران (محاسبات) مشاهده
دانلود نمونه سوالات مکانیک مشاهده
دانلود نمونه سوالات برق مشاهده
دانلود نمونه سوالات نقشه برداری  مشاهده
دانلود نمونه سوالات ترافیک  مشاهده

.

دانلود سوالات آزمونهای ورود به حرفه مهندسان – شهریور 86
 

سوالات آزمونهای ورود به حرفه مهندسان
 

سوالات عمومی و تخصصی
دانلود نمونه سوالات معماری (عمومی) مشاهده
دانلود نمونه سوالات معماری (تخصصی) مشاهده
دانلود نمونه سوالات شهرسازی مشاهده
دانلود نمونه سوالات عمران (نظارت) مشاهده
دانلود نمونه سوالات عمران (محاسبات) مشاهده
دانلود نمونه سوالات مکانیک مشاهده
دانلود نمونه سوالات برق مشاهده
دانلود نمونه سوالات نقشه برداری  مشاهده
دانلود نمونه سوالات ترافیک  مشاهده

.

دانلود سوالات آزمونهای ورود به حرفه مهندسان – آذر 84
 

سوالات آزمونهای ورود به حرفه مهندسان
 

سوالات عمومی و تخصصی
دانلود نمونه سوالات تاسيسات ترافیک (هر سه پایه) مشاهده
دانلود نمونه سوالات معماری- تستی (پایه های يك و دو) مشاهده
دانلود نمونه سوالات معماری تستی (پایه سه) مشاهده
دانلود نمونه سوالات شهرسازی (هر سه پایه) مشاهده
دانلود نمونه سوالات عمران (نظارت)- 1 مشاهده
دانلود نمونه سوالات عمران (نظارت)- 2 مشاهده
دانلود نمونه سوالات عمران (نظارت) -3 مشاهده
دانلود نمونه سوالات عمران(محاسبات) -1 مشاهده
دانلود نمونه سوالات عمران ( محاسبات) -2 مشاهده
دانلود نمونه سوالات مکانیک  مشاهده
دانلود نمونه سوالات برق مشاهده
دانلود نمونه سوالات نقشه برداری  مشاهده

.

دانلود سوالات آزمونهای ورود به حرفه مهندسان – بهمن 83
 

سوالات آزمونهای ورود به حرفه مهندسان
 

سوالات عمومی و تخصصی
دانلود نمونه سوالات معماری (هر 3 پایه) مشاهده
دانلود نمونه سوالات عمران (نظارت)- 1 مشاهده
دانلود نمونه سوالات عمران (نظارت)-2 مشاهده
دانلود نمونه سوالات مکانیک (هر سه پایه) مشاهده
دانلود نمونه سوالات برق (هر سه پایه) مشاهده

.

دانلود سوالات آزمونهای ورود به حرفه مهندسان – شهریور 83
 

سوالات آزمونهای ورود به حرفه مهندسان
 

سوالات عمومی و تخصصی
دانلود نمونه سوالات عمران (محاسبات)- 1 مشاهده
دانلود نمونه سوالات عمران (محاسبات)- 2 مشاهده
دانلود نمونه سوالات عمران (محاسبات)- 3 مشاهده

.

دانلود سوالات آزمونهای ورود به حرفه مهندسان – اسفند 82
 

سوالات آزمونهای ورود به حرفه مهندسان
 

سوالات عمومی و تخصصی
دانلود نمونه سوالات معماری (تستی) مشاهده
دانلود نمونه سوالات عمران (نظارت)- 1 مشاهده
دانلود نمونه سوالات عمران (نظارت)- 2 مشاهده
دانلود نمونه سوالات عمران (نظارت)- 3 مشاهده


اگر دیدگاهی در باره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خودتون رو در سایت درج کنید.


لطفا کمی صبر کنید...


 • جهت دریافت آخرین اخبار و آگهی های مهم استخدامی از طریق کانال تلگرام ایران استخدام اینجا کلیک نمایید

 • نویسنده : ابوالفضل مبینی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 20:59

  کد دیدگاه : 392926

  سایت بسیارخوبی هست ممنون 🙂

  پاسخ دهید
  • نویسنده : پشتیبان یک (علی احمدزاده)

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 21:17

   کد دیدگاه : 392951

   تشکر از لطف شما

   پاسخ دهید

لطفا کمی صبر کنید...

از تاریخ:
تا تاریخ:

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...