در کانال تلگرام ایران استخدام عضو شوید.

تقویم استخدامی

نام آگهی مهلت ثبت نام زمان دریافت کارت زمان آزمون
استخدام کارخانه گندله سازی مادکوش (کارت آزمون) ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ۱۳۹۸/۰۸/۰۲
استخدام بانک رفاه کارگران (کارت آزمون) ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۳
استخدام شرکت مهندسین باختر مشاور (کارت آزمون) ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ۱۳۹۸/۰۸/۰۳
استخدام دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه (آماگی برای آزمون) ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ۱۳۹۸/۰۸/۰۳
استخدام دانشگاه علوم پزشکی ساوه (آمادگی برای آزمون) ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ --- ۱۳۹۸/۰۸/۰۳
استخدام شرکت آلومینیوم جنوب (آمادگی برای آزمون) ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ --- ۱۳۹۸/۰۸/۰۹
استخدام شرکت پویا صنعت اردبیل ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۰
استخدام شرکت فولاد کاوه جنوب کیش (اصلاحیه آگهی) ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷
استخدام دهیاری های کشور (استخدام جدید) ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷
آزمون کارشناس رسمی دادگستری (آمادگی برای آزمون) ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ --- ۱۳۹۸/۰۸/۲۴
استخدام وزارت بهداشت (آمادگی برای آزمون) ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
استخدام وزارت نیرو (آمادگی برای آزمون) ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
استخدام سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی (آمادگی برای آزمون) ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
استخدام سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای (آمادگی برای آزمون) ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
استخدام شركت سهامی بيمه ايران (آمادگی برای آزمون) ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
استخدام وزارت علوم، تحقيقات و فناوری (آمادگی برای آزمون) ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
استخدام شرکت مدیریت منابع آب ایران (آمادگی برای آزمون) ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
استخدام سازمان اداری و استخدامی (آمادگی برای آزمون) ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
استخدام مرکز آموزش مدیریت دولتی (آمادگی برای آزمون) ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
استخدام سازمان ملی بهره وری ایران (آمادگی برای آزمون) ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
استخدام سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (آمادگی برای آزمون) ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
استخدام وزارت جهاد کشاورزی (آمادگی برای آزمون) ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
استخدام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (آمادگی برای آزمون) ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
استخدام سازمان ثبت احوال (آمادگی برای آزمون) ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

لطفا کمی صبر کنید...