• بروزرسانی ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
  • 0k نظر «نمایش»

استخدام دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان – بهمن ۹۹

استخدام دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان – بهمن ۹۹

  • بروزرسانی:
  • دیدگاه: ۰ (نمایش)
  • دیدگاه‌های منتظر: ۰ دیدگاه
اطلاعات بیشتر

آگهی استخدام دانشکده علوم پزشکی هرمزگان

جهت مشاهده صفحه اصلی استخدام دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان اینجا کلیک نمایید


دعوت به همکاری هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان - 6 بهمن 99

ﺑــﺎ اﺳــﺘﻌﺎﻧﺖ از ﺧﺪاوﻧــﺪ ﻣﺘﻌــﺎل داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم پزشکی هرمزگان ﺑــﻪ ﻣﻨﻈــﻮر کمک ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺘﻌﻬــﺪ و ﻣﺘﺨﺼــﺺ ﻫﯿــﺎت ﻋﻠﻤــﯽ ﻣــﻮرد ﻧﯿــﺎز ﺧــﻮد از بین ﻓــﺎرغ اﻟﺘﺤﺼــﯿﻼن مقطع Ph.D رشته فیزیوتراپی ﻓﺮاﺧــﻮان ﺟــﺬب ﻫﯿــﺎت ﻋﻠﻤــﯽ را ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
مهلت ثبت نام تا 15 بهمن 99 می باشد.

> ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ

1- ﺗﺪﯾﻦ ﺑﻪ دﯾﻦ ﻣﺒﯿﻦ اﺳﻼم ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ادﯾﺎن رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر
2- ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
3- اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺎم ﻣﻘﺪس ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
4- نداﺷﺘﻦ ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از ﻧﻈﺮ ﻧﻈﺎم وﻇﯿﻔﻪ
5- ﺗﺼــﻮﯾﺐ ﻫﯿــﺎت اﺟﺮاﯾــﯽ ﺟــﺬب داﻧﺸــﮕﺎه

> ﺷﺮاﯾﻂ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ

1- دارا ﺑــﻮدن ﻣــﺪرك دﮐﺘــﺮاي ﺗﺨﺼﺼــﯽ (Ph.D) در رشته فیزیوتراپی
2- ﺷﺮﮐﺖ اﻓﺮاد ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻓﺮاﺧﻮان ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

> ﻣﺪارک ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز

1- ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ (درﯾﺎﻓﺖ ﻓﺮم ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ)
2- ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺻﻔﺤﺎت ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
3- تصویر دو ﻃﺮف ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ
4- تصویر ﮐﺎرت ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﯾﺎمعافیت
5- ﻋﮑﺲ 4*3 ﺟﺪﯾﺪ (4 ﻗﻄﻌﻪ)
6- ﺗﺼﻮﯾﺮ آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﯿﻠی
7- ﺗﺼﻮﯾﺮ آﺧﺮﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﮐﺎرﮔﺰﯾﻨﯽ (در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ راﺑﻄﻪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ)
8- اراﺋــﻪ ﻣﻮاﻓﻘــﺖ ﻣﺤــﻞ ﺧــﺪﻣﺖ ﻣﺴــﺘﺨﺪﻣﯿﻦ، ﺑﻮرﺳــﯿﻪ ﻫــﺎ، ﻣﺘﻌﻬــﺪﯾﻦ ﺳــﺎﯾﺮ داﻧﺸــﮕﺎﻫﻬﺎ و یا معاونت درمان (در صورت درﺧﻮاﺳﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻌﻬﺪات)
9- ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ (CV) ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺴﺘﻨﺪات آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ ذﮐﺮ ﺷﺪه در CV

> ﺗﺬﮐﺮات ﻣﻬﻢ

1- داوﻃﻠﺒــﺎن ﻣﺤﺘــﺮم اﺑﺘــﺪا ﺑــﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ آﮔﻬــﯽ ﻣــﺬﮐﻮر ﮐﻠﯿــﻪ ﻣــﺪارک را ﺑــﺮ اﺳــﺎس ﻓــﺮم اﻣﺘﯿــﺎزدﻫﯽ ﻓﺮاﺧــﻮان ﻣﺘﻌﻬــﺪﯾﻦ ﺧــﺪﻣﺖ (درﯾﺎﻓــﺖ ﻓــﺮم اﻣﺘﯿــﺎزدﻫﯽ) در ﯾــﮏ ﭘﻮﺷــﻪ ﻗــﺮار داده و ﺗــﺎ ﺗــﺎرﯾﺦ 15/ 11/ 99 ﺟﻬــﺖ ﺑﺮرﺳــﯽ ﺑــﻪ آدرس: بندرعباس ﺑﻠــﻮار جمهوری اسلامی- ضلیع شرقی بیمارستان شهید محمدی –معاونت آموزشی دانشگاه –دبیر خانه جذب هیات علمی - ﮐــﺪ ﭘﺴــﺘﯽ 7919915519 ارﺳــﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨــﺪ. ﺗﻠﻔــﻦتماس- 07633335009
2- بعداز ﺗﺎرﯾﺦ اﻋﻼم ﺷﺪه ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺪرﮐﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷد
3- چنانچه در هر یک از مراحل پذیﺮش ﯾــﺎ ﭘــﺲ از آن ﺧــﻼف اﻃﻼﻋــﺎت اﻋــﻼم ﺷــﺪه ﺗﻮﺳــﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿــﯽ ﻣﺤــﺮز ﺷــﻮد ﭘﺬﯾﺮش ﻓﺮد ﻟﻐﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

جهت دانلود آگهی جذب هیات علمی اینجا کلیک نمایید
جهت دانلود فرم امتياز دهی آموزشی داوطلبين تعهدات قانونی اینجا کلیک نمایید
جهت دانلود فرم پرسشنامه هيات اجرايي جذب اینجا کلیک نمایید

دسته‌بندی آگهی‌های استخدام

اگر دیدگاهی درباره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خود را در سایت درج کنید.

🙂
  • امکان تأیید نظرات سیاسی وجود ندارد.
  • امکان تایید نظراتی که حاوی اخبار غیر قابل تأیید از طریق خبرگزاری های معتبر می باشند، وجود ندارد.
  • امکان تأیید نظراتی که حاوی اطلاعات تماس شخصی افراد و یا ID شبکه های مجازی ارتباطی می باشند وجود ندارد.
  • امکان تأیید نظرات کاربرانی که به هر طریقی قصد مأیوس کردن سایرین را دارند وجود ندارد.
  • هرگونه تحریک، تحقیر و کنایه به سایر افراد (مسئول و غیر مسئول) غیر مجاز می باشد.
  • امکان هماهنگی برای هرگونه ملاقات حضوری چه به صورت دسته جمعی و چه فردی توسط کاربران سایت وجود ندارد.

ابتدای صفحه
مختصری درباره ایران استخدام

سایت ایران استخدام در تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱۰ راه اندازی شد و با تلاش گروهی و روزانه مدیران و نویسندگان خود در جهت تبدیل شدن به مرجع بروز آگهی های استخدامی گام برداشت. سعی همیشگی همکاران ما ارائه مطلوب و با کیفیت آگهی های استخدامی خدمت بازدیدکنندگان محترم این سایت بوده است. ایران استخدام به صورت مستقل و خصوصی اداره می شود و وابسته به هیچ نهاد و یا سازمان دولتی نمی باشد، این سایت تنها منتشر کننده ی آگهی های استخدامی بوده و بنابراین لازم است که بازدید کنندگان محترم سایت خود نسبت به صحت و سقم اخبار منتشر شده در آن هوشیار باشند.

نماد اعتماد الکترونیکی