نمونه کارنامه استخدامی

۱۵
آذر
۱۴۰۱
۱۵ آذر ۱۴۰۱

نمونه کارنامه های استخدامی شرکت کار و تامین

نمونه کارنامه های ارسال شده کاربران ایران استخدام ویژه آزمون استخدامی شرکت کار و تامین در این مبحث...

مشاهده بیشتر ۶ ماه پیش
۱۵
آذر
۱۴۰۱
۱۵ آذر ۱۴۰۱

نمونه کارنامه های استخدامی شرکت کار و تامین سال 1401

نمونه کارنامه های ارسال شده کاربران ایران استخدام ویژه آزمون استخدامی کار و تامین به دلیل درخواست ک...

مشاهده بیشتر ۶ ماه پیش
۲۷
مهر
۱۴۰۱
۲۷ مهر ۱۴۰۱

نمونه کارنامه های شرکت کنندگان آزمونهای استخدامی

نمونه کارنامه های ارسال شده کاربران ایران استخدام ویژه آزمون های استخدامی در این مبحث نمونه کارنامه...

مشاهده بیشتر ۷ ماه پیش
۲۷
مهر
۱۴۰۱
۲۷ مهر ۱۴۰۱

نمونه کارنامه های استخدامی شرکت پالایش نفت اصفهان سال 1401

نمونه کارنامه های ارسال شده کاربران ایران استخدام ویژه آزمون استخدامی شرکت پالایش نفت اصفهان در ا...

مشاهده بیشتر ۷ ماه پیش
۱۴
مهر
۱۴۰۱
۱۴ مهر ۱۴۰۱

نمونه کارنامه های آزمون استخدامی قوه قضاییه سال 1400

نمونه کارنامه های ارسال شده کاربران ایران استخدام ویژه آزمون استخدامی قوه قضائیه در این مبحث نمونه...

مشاهده بیشتر ۸ ماه پیش
۴
مهر
۱۴۰۱
۴ مهر ۱۴۰۱

نمونه کارنامه های استخدامی شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا

نمونه کارنامه های ارسال شده کاربران ایران استخدام ویژه آزمون استخدامی شرکت بهره برداری و تعمیرات نیر...

مشاهده بیشتر ۸ ماه پیش
۲
مهر
۱۴۰۱
۲ مهر ۱۴۰۱

نمونه کارنامه های استخدامی شرکت آرامش سازان امین

نمونه کارنامه های ارسال شده کاربران ایران استخدام ویژه آزمون استخدامی شرکت آرامش سازان امین در این...

مشاهده بیشتر ۸ ماه پیش
۱۷
شهریور
۱۴۰۱
۱۷ شهریور ۱۴۰۱

نمونه کارنامه های آزمون استخدامی فراگیر نهم سال 1400

نمونه کارنامه های ارسال شده کاربران ایران استخدام ویژه آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی در این مبحث...

مشاهده بیشتر ۸ ماه پیش
۲
شهریور
۱۴۰۱
۲ شهریور ۱۴۰۱

نمونه کارنامه های استخدامی آموزش و پرورش سال 1400

نمونه کارنامه های ارسال شده کاربران ایران استخدام ویژه آزمون استخدامی آموزش و پرورش در این مبحث نم...

مشاهده بیشتر ۹ ماه پیش
۱۴
تیر
۱۴۰۱
۱۴ تیر ۱۴۰۱

نمونه کارنامه های استخدامی بانک رفاه کارگران سال 1401

نمونه کارنامه های ارسال شده کاربران ایران استخدام ویژه آزمون استخدامی بانک رفاه کارگران در این مب...

مشاهده بیشتر ۱۱ ماه پیش
۱۱
تیر
۱۴۰۱
۱۱ تیر ۱۴۰۱

نمونه کارنامه های استخدامی شرکت حفاظتی و مراقبتی ناظمان میثاق خراسان

نمونه کارنامه های ارسال شده کاربران ایران استخدام ویژه آزمون استخدامی شرکت حفاظتی و مراقبتی ناظمان م...

مشاهده بیشتر ۱۱ ماه پیش
۴
تیر
۱۴۰۱
۴ تیر ۱۴۰۱

نمونه کارنامه های استخدامی آموزش و پرورش

نمونه کارنامه های ارسال شده کاربران ایران استخدام ویژه آزمون استخدامی آموزش و پرورش برای دریافت آگه...

مشاهده بیشتر ۱۱ ماه پیش
۲۵
خرداد
۱۴۰۱
۲۵ خرداد ۱۴۰۱

نمونه کارنامه های استخدامی شرکت آلومینای ایران سال 1400

نمونه کارنامه های ارسال شده کاربران ایران استخدام ویژه آزمون استخدامی شرکت آلومینای ایران در این...

مشاهده بیشتر ۱۱ ماه پیش
۲۳
خرداد
۱۴۰۱
۲۳ خرداد ۱۴۰۱

نمونه کارنامه های استخدامی شرکت پالایش نفت لاوان سال 1400

نمونه کارنامه های ارسال شده کاربران ایران استخدام ویژه آزمون استخدامی شرکت پالایش نفت لاوان در این...

مشاهده بیشتر ۱۱ ماه پیش
۷
اردیبهشت
۱۴۰۱
۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

نمونه کارنامه های آزمون استخدامی قوه قضاییه سال های 96 و 92

نمونه کارنامه های ارسال شده کاربران ایران استخدام ویژه آزمون استخدامی قوه قضائیه در این مبحث نمونه...

مشاهده بیشتر ۱ سال پیش
۶
آذر
۱۴۰۰
۶ آذر ۱۴۰۰

نمونه کارنامه های آزمون استخدامی فراگیر سوم سال 95

نمونه کارنامه های ارسال شده کاربران ایران استخدام ویژه آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی...

مشاهده بیشتر ۱ سال پیش
۶
آذر
۱۴۰۰
۶ آذر ۱۴۰۰

نمونه کارنامه های آزمون استخدامی فراگیر دوم - اسفند 94

نمونه کارنامه های ارسال شده کاربران ایران استخدام ویژه آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی...

مشاهده بیشتر ۱ سال پیش
۶
آذر
۱۴۰۰
۶ آذر ۱۴۰۰

نمونه کارنامه های آزمون استخدامی فراگیر اول - خرداد 94

نمونه کارنامه های ارسال شده کاربران ایران استخدام ویژه آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی...

مشاهده بیشتر ۱ سال پیش
۶
آذر
۱۴۰۰
۶ آذر ۱۴۰۰

نمونه کارنامه های آزمون استخدامی فراگیر چهارم سال 96

نمونه کارنامه های ارسال شده کاربران ایران استخدام ویژه آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی...

مشاهده بیشتر ۱ سال پیش
۴
آذر
۱۴۰۰
۴ آذر ۱۴۰۰

نمونه کارنامه های آزمون استخدامی فراگیر پنجم سال 97

نمونه کارنامه های ارسال شده کاربران ایران استخدام ویژه آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی...

مشاهده بیشتر ۱ سال پیش
۴
آذر
۱۴۰۰
۴ آذر ۱۴۰۰

نمونه کارنامه های آزمون استخدامی فراگیر ششم سال 97

نمونه کارنامه های ارسال شده کاربران ایران استخدام ویژه آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی...

مشاهده بیشتر ۱ سال پیش
۴
آذر
۱۴۰۰
۴ آذر ۱۴۰۰

نمونه کارنامه های استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی

نمونه کارنامه های ارسال شده کاربران ایران استخدام ویژه آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی برای دریافت...

مشاهده بیشتر ۱ سال پیش
۱۲
آبان
۱۴۰۰
۱۲ آبان ۱۴۰۰

نمونه کارنامه های استخدامی شرکت فولاد مبارکه اصفهان سال 99

نمونه کارنامه های ارسال شده کاربران ایران استخدام ویژه آزمون استخدامی شرکت فولاد مبارکه اصفهان برای...

مشاهده بیشتر ۱ سال پیش
۱۲
آبان
۱۴۰۰
۱۲ آبان ۱۴۰۰

نمونه کارنامه های استخدامی شرکت صنایع شیر ایران سال 99

نمونه کارنامه های ارسال شده کاربران ایران استخدام ویژه آزمون استخدامی شرکت صنایع شیر ایران برای دری...

مشاهده بیشتر ۱ سال پیش
۱۲
آبان
۱۴۰۰
۱۲ آبان ۱۴۰۰

نمونه کارنامه های آزمون استخدامی شرکت پتروشیمی هنگام و آپادانا سال 99

نمونه کارنامه های ارسال شده کاربران ایران استخدام ویژه آزمون استخدامی شرکت پتروشیمی هنگام و آپادانا...

مشاهده بیشتر ۱ سال پیش
۲۷
شهریور
۱۴۰۰
۲۷ شهریور ۱۴۰۰

نمونه کارنامه های آزمون وکالت دادگستری سال 99

نمونه کارنامه های ارسال شده کاربران ایران استخدام ویژه آزمون وکالت دادگستری برای دریافت آگهی های اس...

مشاهده بیشتر ۱ سال پیش
۲۷
شهریور
۱۴۰۰
۲۷ شهریور ۱۴۰۰

نمونه کارنامه های استخدامی آزمون وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - سال 1400

نمونه کارنامه های ارسال شده کاربران ایران استخدام ویژه آزمون وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای دریا...

مشاهده بیشتر ۱ سال پیش
۶
مرداد
۱۴۰۰
۶ مرداد ۱۴۰۰

نمونه کارنامه های استخدامی بانک ملت سال 1400

نمونه کارنامه های ارسال شده کاربران ایران استخدام ویژه آزمون استخدامی بانک ملت برای دریافت آگهی های...

مشاهده بیشتر ۱ سال پیش
۶
مرداد
۱۴۰۰
۶ مرداد ۱۴۰۰

نمونه کارنامه های آزمون استخدامی گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر سال 99

نمونه کارنامه های ارسال شده کاربران ایران استخدام ویژه آزمون استخدامی گروه مشاوران مدیریت و مطالعات...

مشاهده بیشتر ۱ سال پیش
۶
مرداد
۱۴۰۰
۶ مرداد ۱۴۰۰

نمونه کارنامه های استخدامی آزمون کارشناس رسمی دادگستری سال 99

نمونه کارنامه های ارسال شده کاربران ایران استخدام ویژه آزمون کارشناس رسمی دادگستری برای دریافت آگهی...

مشاهده بیشتر ۱ سال پیش
ابتدای صفحه
مختصری درباره ایران استخدام

سایت ایران استخدام در تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱۰ راه اندازی شد و با تلاش گروهی و روزانه مدیران و نویسندگان خود در جهت تبدیل شدن به مرجع بروز آگهی های استخدامی گام برداشت. سعی همیشگی همکاران ما ارائه مطلوب و با کیفیت آگهی های استخدامی خدمت بازدیدکنندگان محترم این سایت بوده است. ایران استخدام به صورت مستقل و خصوصی اداره می شود و وابسته به هیچ نهاد و یا سازمان دولتی نمی باشد، این سایت تنها منتشر کننده ی آگهی های استخدامی بوده و بنابراین لازم است که بازدید کنندگان محترم سایت خود نسبت به صحت و سقم اخبار منتشر شده در آن هوشیار باشند.

نماد اعتماد الکترونیکی
ای نماد