استخدام بیمه و سازمان تامین اجتماعی
۲۶
مرداد
۱۳۹۹
۲۶ مرداد ۱۳۹۹

استخدام مدیریت درمان تامین اجتماعی استان لرستان

استخدام مدیریت درمان استان لرستان + جهت دانلود نمونه سوالات عمومی و تخصصی استخدام تامین اجتماعی اینج...

مشاهده بیشتر ۱ سال پیش
۲۶
مرداد
۱۳۹۹
۲۶ مرداد ۱۳۹۹

استخدام مدیریت درمان تامین اجتماعی استان مرکزی

استخدام مدیریت درمان استان مرکزی + جهت دانلود نمونه سوالات عمومی و تخصصی استخدام تامین اجتماعی اینجا...

مشاهده بیشتر ۱ سال پیش
۲۶
مرداد
۱۳۹۹
۲۶ مرداد ۱۳۹۹

استخدام مدیریت درمان تامین اجتماعی استان گیلان

استخدام مدیریت درمان استان گیلان + جهت دانلود نمونه سوالات عمومی و تخصصی استخدام تامین اجتماعی اینجا...

مشاهده بیشتر ۱ سال پیش
۲۶
مرداد
۱۳۹۹
۲۶ مرداد ۱۳۹۹

استخدام مدیریت درمان تامین اجتماعی استان گلستان

استخدام مدیریت درمان استان گلستان + جهت دانلود نمونه سوالات عمومی و تخصصی استخدام تامین اجتماعی اینج...

مشاهده بیشتر ۱ سال پیش
۲۶
مرداد
۱۳۹۹
۲۶ مرداد ۱۳۹۹

استخدام مدیریت درمان تامین اجتماعی استان کهگیلویه و بویراحمد

استخدام مدیریت درمان استان کهگیلویه و بویراحمد + جهت دانلود نمونه سوالات عمومی و تخصصی استخدام تامین...

مشاهده بیشتر ۱ سال پیش
۲۶
مرداد
۱۳۹۹
۲۶ مرداد ۱۳۹۹

استخدام مدیریت درمان تامین اجتماعی استان کرمانشاه

استخدام مدیریت درمان استان کرمانشاه + جهت دانلود نمونه سوالات عمومی و تخصصی استخدام تامین اجتماعی ای...

مشاهده بیشتر ۱ سال پیش
۲۶
مرداد
۱۳۹۹
۲۶ مرداد ۱۳۹۹

استخدام مدیریت درمان تامین اجتماعی استان کرمان

استخدام مدیریت درمان استان کرمان + جهت دانلود نمونه سوالات عمومی و تخصصی استخدام تامین اجتماعی اینجا...

مشاهده بیشتر ۱ سال پیش
۲۶
مرداد
۱۳۹۹
۲۶ مرداد ۱۳۹۹

استخدام مدیریت درمان تامین اجتماعی استان کردستان

استخدام مدیریت درمان استان کردستان + جهت دانلود نمونه سوالات عمومی و تخصصی استخدام تامین اجتماعی این...

مشاهده بیشتر ۱ سال پیش
۲۶
مرداد
۱۳۹۹
۲۶ مرداد ۱۳۹۹

استخدام مدیریت درمان تامین اجتماعی استان قم

استخدام مدیریت درمان استان قم + جهت دانلود نمونه سوالات عمومی و تخصصی استخدام تامین اجتماعی اینجا کل...

مشاهده بیشتر ۱ سال پیش
۲۶
مرداد
۱۳۹۹
۲۶ مرداد ۱۳۹۹

استخدام مدیریت درمان تامین اجتماعی استان قزوین

استخدام مدیریت درمان استان قزوین + جهت دانلود نمونه سوالات عمومی و تخصصی استخدام تامین اجتماعی اینجا...

مشاهده بیشتر ۱ سال پیش
۲۶
مرداد
۱۳۹۹
۲۶ مرداد ۱۳۹۹

استخدام مدیریت درمان تامین اجتماعی استان فارس

استخدام مدیریت درمان استان فارس + جهت دانلود نمونه سوالات عمومی و تخصصی استخدام تامین اجتماعی اینجا...

مشاهده بیشتر ۱ سال پیش
۲۶
مرداد
۱۳۹۹
۲۶ مرداد ۱۳۹۹

استخدام مدیریت درمان تامین اجتماعی استان سمنان

استخدام مدیریت درمان استان سمنان + جهت دانلود نمونه سوالات عمومی و تخصصی استخدام تامین اجتماعی اینجا...

مشاهده بیشتر ۱ سال پیش
۲۶
مرداد
۱۳۹۹
۲۶ مرداد ۱۳۹۹

استخدام مدیریت درمان تامین اجتماعی استان سیستان و بلوچستان

استخدام مدیریت درمان استان سیستان و بلوچستان + جهت دانلود نمونه سوالات عمومی و تخصصی استخدام تامین ا...

مشاهده بیشتر ۱ سال پیش
۲۶
مرداد
۱۳۹۹
۲۶ مرداد ۱۳۹۹

استخدام مدیریت درمان تامین اجتماعی استان زنجان

استخدام مدیریت درمان استان زنجان + جهت دانلود نمونه سوالات عمومی و تخصصی استخدام تامین اجتماعی اینجا...

مشاهده بیشتر ۱ سال پیش
۲۶
مرداد
۱۳۹۹
۲۶ مرداد ۱۳۹۹

استخدام مدیریت درمان تامین اجتماعی استان خوزستان

استخدام مدیریت درمان استان خوزستان + جهت دانلود نمونه سوالات عمومی و تخصصی استخدام تامین اجتماعی این...

مشاهده بیشتر ۱ سال پیش
۲۶
مرداد
۱۳۹۹
۲۶ مرداد ۱۳۹۹

استخدام مدیریت درمان تامین اجتماعی استان خراسان جنوبی

استخدام مدیریت درمان استان خراسان جنوبی + جهت دانلود نمونه سوالات عمومی و تخصصی استخدام تامین اجتماع...

مشاهده بیشتر ۱ سال پیش
۲۶
مرداد
۱۳۹۹
۲۶ مرداد ۱۳۹۹

استخدام مدیریت درمان تامین اجتماعی استان خراسان شمالی

استخدام مدیریت درمان استان خراسان شمالی + جهت دانلود نمونه سوالات عمومی و تخصصی استخدام تامین اجتماع...

مشاهده بیشتر ۱ سال پیش
۲۶
مرداد
۱۳۹۹
۲۶ مرداد ۱۳۹۹

استخدام مدیریت درمان تامین اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری

استخدام مدیریت درمان استان چهارمحال و بختیاری + جهت دانلود نمونه سوالات عمومی و تخصصی استخدام تامین...

مشاهده بیشتر ۱ سال پیش
۲۶
مرداد
۱۳۹۹
۲۶ مرداد ۱۳۹۹

استخدام مدیریت درمان تامین اجتماعی استان تهران

استخدام مدیریت درمان استان تهران + جهت دانلود نمونه سوالات عمومی و تخصصی استخدام تامین اجتماعی اینجا...

مشاهده بیشتر ۱ سال پیش
۲۶
مرداد
۱۳۹۹
۲۶ مرداد ۱۳۹۹

استخدام مدیریت درمان سازمان تامین اجتماعی استان بوشهر

استخدام مدیریت درمان استان بوشهر + جهت دانلود نمونه سوالات عمومی و تخصصی استخدام تامین اجتماعی اینجا...

مشاهده بیشتر ۱ سال پیش
۲۶
مرداد
۱۳۹۹
۲۶ مرداد ۱۳۹۹

استخدام مدیریت درمان تامین اجتماعی استان ایلام

استخدام مدیریت درمان استان ایلام + جهت دانلود نمونه سوالات عمومی و تخصصی استخدام تامین اجتماعی اینجا...

مشاهده بیشتر ۱ سال پیش
۲۶
مرداد
۱۳۹۹
۲۶ مرداد ۱۳۹۹

استخدام مدیریت درمان تامین اجتماعی استان البرز

استخدام مدیریت درمان استان البرز + جهت دانلود نمونه سوالات عمومی و تخصصی استخدام تامین اجتماعی اینجا...

مشاهده بیشتر ۱ سال پیش
۲۶
مرداد
۱۳۹۹
۲۶ مرداد ۱۳۹۹

استخدام مدیریت درمان تامین اجتماعی استان اصفهان

استخدام مدیریت درمان استان اصفهان + جهت دانلود نمونه سوالات عمومی و تخصصی استخدام تامین اجتماعی اینج...

مشاهده بیشتر ۱ سال پیش
۲۶
مرداد
۱۳۹۹
۲۶ مرداد ۱۳۹۹

استخدام مدیریت درمان تامین اجتماعی استان اردبیل

استخدام مدیریت درمان استان اردبیل + جهت دانلود نمونه سوالات عمومی و تخصصی استخدام تامین اجتماعی اینج...

مشاهده بیشتر ۱ سال پیش
۲۶
مرداد
۱۳۹۹
۲۶ مرداد ۱۳۹۹

استخدام مدیریت درمان تامین اجتماعی استان آذربایجان غربی

استخدام مدیریت درمان استان آذربایجان غربی + جهت دانلود نمونه سوالات عمومی و تخصصی استخدام تامین اجتم...

مشاهده بیشتر ۱ سال پیش
۲۶
مرداد
۱۳۹۹
۲۶ مرداد ۱۳۹۹

استخدام مدیریت درمان تامین اجتماعی استان آذربایجان شرقی

استخدام مدیریت درمان استان آذربایجان شرقی + جهت دانلود نمونه سوالات عمومی و تخصصی استخدام تامین اجتم...

مشاهده بیشتر ۱ سال پیش
۲۶
مرداد
۱۳۹۹
۲۶ مرداد ۱۳۹۹

شرایط آزمون استخدام سازمان تامین اجتماعی

شرایط آزمون استخدامی سازمان تامین اجتماعی آرشیو شرایط آزمون های استخدام تامین اجتماعی مشاهده شرایط...

مشاهده بیشتر ۱ سال پیش
۱۵
مرداد
۱۳۹۹
۱۵ مرداد ۱۳۹۹

استخدام مدیریت درمان تامین اجتماعی استان یزد (استخدام جدید)

استخدام مدیریت درمان استان یزد + جهت دانلود نمونه سوالات عمومی و تخصصی استخدام تامین اجتماعی اینجا ک...

مشاهده بیشتر ۱ سال پیش
۱۹
دی
۱۳۹۷
۱۹ دی ۱۳۹۷

استخدام دفتر فنی و مهندسی سازمان تامين اجتماعی (مشورتی)

آزمون استخدام دفتر فنی و مهندسی سازمان تامين اجتماعی + جهت سفارش پستی کتاب 500 صفحه ای نمونه سوالات...

مشاهده بیشتر ۳ سال پیش
۴
دی
۱۳۹۷
۴ دی ۱۳۹۷

دعوت به همکاری کادر پزشکی در مدیریت درمان تامین اجتماعی استان کرمانشاه

دعوت به همکاری مدیریت درمان تامین اجتماعی استان کرمانشاه مدیریت درمان تامین اجتماعی استان کرمانشاه...

مشاهده بیشتر ۳ سال پیش
ابتدای صفحه
مختصری درباره ایران استخدام

سایت ایران استخدام در تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱۰ راه اندازی شد و با تلاش گروهی و روزانه مدیران و نویسندگان خود در جهت تبدیل شدن به مرجع بروز آگهی های استخدامی گام برداشت. سعی همیشگی همکاران ما ارائه مطلوب و با کیفیت آگهی های استخدامی خدمت بازدیدکنندگان محترم این سایت بوده است. ایران استخدام به صورت مستقل و خصوصی اداره می شود و وابسته به هیچ نهاد و یا سازمان دولتی نمی باشد، این سایت تنها منتشر کننده ی آگهی های استخدامی بوده و بنابراین لازم است که بازدید کنندگان محترم سایت خود نسبت به صحت و سقم اخبار منتشر شده در آن هوشیار باشند.

نماد اعتماد الکترونیکی