محاسبه درصد آزمون استخدامی آموزش و پرورش

(آموزگاری و دبیری و کیفیت بخشی)

حیطه عمومی (از مجموع ۱۰۰ سوال)
حیطه اختصاصی (از مجموع ۷۰ سوال)
حیطه تخصصی (از مجموع ۷۰ سوال)


(مراکز استان‌ها فاقد امتیاز بومی خواهند بود)

فرمول و نحوه محاسبه نمره آزمون استخدامی آموزش و پرورش:

بر اساس دفترچه راهنمای منتشر شده آزمون استخدامی آموزش و پرورش (1402-1403) از مجموع 1000 نمره کل در نظر گرفته شده، 400 نمره متعلق به بخش آزمون کتبی و 600 نمره متعلق به بخش ارزیابی تکمیلی می‌باشد.

از 400 نمره آزمون کتبی، به ترتیب 160 نمره متعلق به حیطه عمومی، 120 نمره متعلق به حیطه اختصاصی و 120 نمره متعلق به حیطه تخصصی می‌باشد.

همچنین به ازای تأهل و داشتن هر فرزند، 8 درصد نمره کل تا سقف 40 درصد تعلق خواهد گرفت.

همچنین امتیاز 40 درصد نمره آزمون کتبی به افراد بومی شهرستان‌ها (به استثنای مراکز استان‌ها) تعلق خواهد گرفت.

ضمنا پاسخ اشتباه دارای نمره منفی است.

برای اولین بار در ایران، شما می‌توانید از طریق ابزارهای موجود در این صفحه، از سایت ایران استخدام و با وارد کردن اطلاعات خواسته شده اقدام به بررسی دقیق نمرات آزمون کتبی و مکتسبه خود نمایید.