• بروزرسانی ۱۳۹۴/۰۴/۲۱
  • 0k نظر «نمایش»

شرایط استخدام در نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور

شرایط استخدام در نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور

  • بروزرسانی:
  • دیدگاه: ۰ (نمایش)
  • دیدگاه‌های منتظر: ۰ دیدگاه
اطلاعات بیشتر

شرایط استخدام نهاد کتابخانه ها

این شرایط در روز 21 تیر 94 بروز شد

نهاد کتابخانه های عمومی جزو ارگانهای دولتی میباشد که هر ساله نیروی مورد نیاز خود را از طریق برگزاری آزمون عمومی‌و مصاحبه جذب مینماید.

+جهت مشاهده متن کامل آگهی استخدام نهاد کتابخانه های عمومی کشور اینجا کلیک نمایید

شرکت‌ها و سازمان‌های مطرح و معروف در سراسر جهان برای استخدام کردن شرایط و معیار‌های خاص خودشان را دارند که صد البته این معیار‌ها در پیشرفت هر چه بهترشان تاثیر بسزایی دارند. از این رو برای آگاهی شما کارجویان عزیز می‌کوشیم شرایط عمومی‌استخدام در شرکت‌ها و سازمان‌های مطرح ایران را لیست کنیم، این شرایط از آخرین آگهی استخدام مربوطه اخذ شده است و تبعاً در طی زمان و باتوجه به شرایط و نیازها قابل تغییر می‌باشد:

شرایط عمومی‌استخدام:

۱ – تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی.
۲ – داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران
۳ – التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
۴ – اعتقاد قلبی و التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی و اصل ولایت مطلقه فقیه.
۵ – گواهی انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی دائم برای آقایان.

توضیح: کارت یا برگ معافیت موقت موردپذیرش نیست و تاریخ ترخیص از خدمت وظیفه و یا صدور کارت معافیت دائم قانونی، باید قبـل ۹۴/۰۶/۳۱ باشد.
۶ – داوطلبان استخدام نباید مستخدم رسمی ، ثابت و پیمانی سایر دستگاه های دولتی و یا بازخرید خدمت باشند .
۷ – عدم سابقه محکومیت جزایی موثر
۸ – داوطلبان نباید ازجمله افرادی باشند که به موجب آراء مراجع قضائی و ذیصلاح، از خدمات دولتی منع شده باشند

۹ – داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام می شود
تبصره : داوطلبان استخدام برای کتابداری کتابخانه های نابینایان از این بند مستثنی می باشند .

۱۰ – عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر.
۱۱ – احراز صلاحیت های عمومی به تایید گزینش.

شرایط اختصاصی استخدام:
1) داشتن حداقل مدرك تحصیلی کارشناسی و یا مدارك بالاتر در رشتههاي تحصیلی کتابداري (کلیه گرایشها)، علوم کتابداري و اطـلاع رسانی (کلیه گرایشها) و علم اطلاعات و دانششناسی (کلیه گرایشها)، صادره از یکی از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مـورد تائیـد وزارت علوم تحقیقات و فناوري/ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا دانشگاه آزاد اسلامی.

2) داشتن حداقل سن 20 سال تمام (متولدین 74/06/31 و قبل از آن) و حداکثر سن براي دارنـدگان مـدرك تحصـیلی کارشناسـی 36 سال (متولدین 58/06/31 و بعـد از آن)، کارشناسـی ارشـد 38 سـال ( متولـدین 56/06/31 و بعـد از آن) و دکتـري 40 سـال (متولـدین 54/06/31 و بعد از آن).
تبصره: موارد ذیل بهشرط ارائه تائیدیههاي معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد:
الف) جانبازان و آزادگان، فرزندان و همسر شهدا، فرزندان و همسر جانبازان 25% به بالا و فرزندان و همسر آزادگانی که حداقل یـک سـال و بالاتر سابقه اسارت دارند و رزمندگان باسابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه از شرط حداکثر سن معاف هستند.
ب) خانواده معظم شهدا (شامل پدر، مادر، خواهر و برادر) تا میزان 5 سال.
ج) رزمندگان کمتر از شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، به میزان مدت حضور در جبهه
د) مدت خدمت سربازي
ه) داوطلبانی که بهصورت غیررسمی و تماموقت در دستگاههاي اجرایی از تـاریخ 1357/11/22 بـه خـدمت اشـتغال داشـته انـد ، به میزان مدت خدمت غیر رسمی آنها.

3) دارا بودن حداقل معدل 12 در مدرك تحصیلی یا گواهی موقت پایان تحصیلات براي داوطلبان با مدرك کارشناسـی و حـداقل معـدل 14 براي داوطلبان با مدرك کارشناسی ارشد و حداقل معدل 16 براي داوطلبان با مدرك تحصیلی دکتري.
تبصره: مدارك فارغالتحصیلان دانشگاهها و مؤسسات آموزشی خارج از کشور، بر اساس ضوابط ارزشیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري / بهداشت درمان و آموزش پزشکی (در زمان ثبتنام) معتبر خواهد بود.
4) ارائه تعهد محضري مبنی بر اشتغال در تمامی مناطق شهرستان ثبتنامی و کتابخانه موردنظر نهاد کتابخانههاي عمومی کشور پـس از پذیرش قطعی به مدت حداقل ده سال از زمان استخدام.
5) بومی بودن در سطح استان محل تقاضا براي داوطلبان مرد و بومی بودن در سطح شهرستان محـل تقاضـا بـراي داوطلبـان زن الزامـی است.
تبصره: به داوطلبی بومی گفته میشود که حداقل داراي یکی از ویژگیهاي زیر باشد:
الف -شهرستان یا استان محل تولد داوطلب یا همسر وي با شهرستان یا استان محل موردتقاضا براي استخدام یکی باشد.
ب -همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهاي مسلح (اعم از شاغل و یا بازنشسته) که شهرسـتان یـا اسـتان محـل خدمت فعلی یا بازنشستگی والدین یا همسر داوطلب با شهرستان یا استان محل موردتقاضا براي استخدام آنان یکی باشد.
ج -داوطلب حداقل چهار سال از سنوات تحصیلی (ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و یا دانشگاه) را بهصورت متوالی یا متناوب در شهرستان و یا استان محل موردتقاضا براي استخدام طی کرده باشد.
د -داوطلب یا پدر، مادر و یا همسر وي، حداقل چهار (4) سال سابقه پرداخت حق بیمه در شهرستان و یا استان محل موردتقاضـا بـراي استخدام را داشته باشند. (پرداخت حق بیمه به مدت تعیینشده صرفاً توسط یکی از موارد مذکور قابل احتساب است).
توجه: داوطلبان موضوع این بند بایستی مدارك لازم را به همراه مدارك موردنیاز در زمان مقرر ارائه نمایند.
6) کتابداران انجمنی، روستایی و یا سایر کارکنان قراردادي نهاد که شرایط اولیه را دارا باشند، در صورت دارا بودن دیگر شرایط ذکرشـده در این اطلاعیه، میتوانند در آزمون نهاد شرکت نمایند و براي داوطلبانی که قبل از تاریخ 94/01/01 با نهاد کتابخانهها آغاز بـه همکـاري کرده باشند و در آزمون شرکت نمایند، درصورتیکه حدنصاب نمره آزمون را کسب نماینـد، بـه ازاي هرسـال سـابقه خـدمت دو درصـد و حداکثر بیست درصد نمره کل اکتسابی به نمرات آزمون این داوطلبان افزوده خواهد شد.
تبصره 1: تعریف کتابداران انجمنی، روستایی و کارکنان قراردادي به شرح ذیل است:
کتابدار انجمنی: کتابداران انجمنی به کتابدارانی گفته میشود که با اداره کل امور کتابخانههاي استان محل خدمت خود قرارداد بر اسـاس قانون کاردارند و حقوق آنها از محل انجمن استان پرداخت میشود.
کتابدار روستایی: کتابداران روستایی به کتابدارانی گفته میشود که بر اساس تقسـیمات کشـوري محـل خـدمت آنهـا در کتابخانـه هـاي روستایی است و بر اساس شیوهنامه جذب نیروي انسانی براي کتابخانههاي روستایی، در قالب قرارداد ساعتی با نهاد همکاري میکنند.
کارکنان قراردادي: کارکنان قراردادي به کارکنانی گفته میشود که بهموجب قرارداد، بـه طـور موقـت بـراي مـدت معـین و کـار مشـخص به صورت خرید خدمت در نهاد به کار گرفته شده اند.
تبصره 2: سنوات کمتر از یک سال قابلمحاسبه نخواهد بود.
تبصره 3: در شهرستانهایی که اعلام ظرفیت پذیرش ندارد، کتابداران انجمنی، روستایی و کارکنان قراردادي شاغل در این شهرسـتان هـا ، میتوانند در سایر شهرسـتان هـا ي همـان اسـتان، بـدون توجـه بـه گزینـه ي بـومی بـودن، شـرکت کننـد. محـل خـدمت ایـن دسـته از شرکتکنندگان، شهرستان محل ثبتنام خواهد بود. لذا شرط بومی بودن براي کتابداران انجمنی، روسـتایی و کارکنـان قـراردادي زن در صورت عدم نیاز شهرستان محل خدمت کنونی، بومی بودن در سطح استان محل تقاضا است.
7) کسب موفقیت در آزمون کتبی و مراحل گزینش.
8) بهمنظور احراز مهارتهاي پایه و عمومی فناوري اطلاعات افراد واجد شرایط جهت استخدام در مشاغل تخصصی، کارشناسی و بـالاتر موضوع تبصره دو ماده (42) قانون مدیریت خدمات کشوري، پذیرفتهشدگان نهایی موظفاند حداکثر یک ماه پس از اعلام تائید گزینش، مدارك مربوط به کسب مهارتهاي هفتگانه (ICDL) صادره از مراکز و مؤسسات تائید صلاحیت شده سازمان مدیریت و برنامـه ریـزي کشور را ارائه نمایند.
تذکر مهم 1: ملاك عمل براي محاسبه تاریخ گواهی فراغت از تحصیل، معافیت دائم و پایان خدمت نظام وظیفه و محاسبه سـن داوطلبـان 94/06/31 است.

تذکر مهم 2: کسانی که فاقد گواهینامههاي مذکور میباشند و یا گواهینامه آنان از مراکز تعیین صلاحیت شده نمـی باشـند موظـف انـد دریکی از مراکز تعیینشده که در بخش «اعتبار سنجی مؤسسات آموزشی» با عنوان «مؤسسات تعیین صـلاحیت شـده » سـایت مرکـز آموزش مدیریت دولتی با آدرس www.smtc.ac.ir قابلمشاهده است، پس از شرکت در آزمون تعیین سطح، گواهینامه مذکور را ارائه نمایند.

*توجه: کارجوی گرامی، شرایط استخدام بانکها و نهاد‌های مختلف برای آن دسته از عزیزانی که علاقمند به فعالیت در یک بانک و یا یک نهاد مشخص هستند گردآوری و ارسال میگردند. بنابراین ارسال این شرایط به منزله ی اعلام آگهی استخدامی‌توسط نهاد یا بانک ذکر شده نمیباشد و مسلماً در صورت اعلام جذب نیرو توسط بانک و یا نهاد فوق الذکر از طریق سایت ایران استخدام طی یک آگهی اقدام به اطلاع رسانی خواهد شد.

موفق باشید – سایت ایران استخدام

 

دسته‌بندی آگهی‌های استخدام

اگر دیدگاهی درباره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خود را در سایت درج کنید.

🙂
  • امکان تأیید نظرات سیاسی وجود ندارد.
  • امکان تایید نظراتی که حاوی اخبار غیر قابل تأیید از طریق خبرگزاری های معتبر می باشند، وجود ندارد.
  • امکان تأیید نظراتی که حاوی اطلاعات تماس شخصی افراد و یا ID شبکه های مجازی ارتباطی می باشند وجود ندارد.
  • امکان تأیید نظرات کاربرانی که به هر طریقی قصد مأیوس کردن سایرین را دارند وجود ندارد.
  • هرگونه تحریک، تحقیر و کنایه به سایر افراد (مسئول و غیر مسئول) غیر مجاز می باشد.
  • امکان هماهنگی برای هرگونه ملاقات حضوری چه به صورت دسته جمعی و چه فردی توسط کاربران سایت وجود ندارد.

ابتدای صفحه
مختصری درباره ایران استخدام

سایت ایران استخدام در تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱۰ راه اندازی شد و با تلاش گروهی و روزانه مدیران و نویسندگان خود در جهت تبدیل شدن به مرجع بروز آگهی های استخدامی گام برداشت. سعی همیشگی همکاران ما ارائه مطلوب و با کیفیت آگهی های استخدامی خدمت بازدیدکنندگان محترم این سایت بوده است. ایران استخدام به صورت مستقل و خصوصی اداره می شود و وابسته به هیچ نهاد و یا سازمان دولتی نمی باشد، این سایت تنها منتشر کننده ی آگهی های استخدامی بوده و بنابراین لازم است که بازدید کنندگان محترم سایت خود نسبت به صحت و سقم اخبار منتشر شده در آن هوشیار باشند.

نماد اعتماد الکترونیکی