اطلاعات بیشتر

آگهی های استخدام روز کرمان (نیازمندی های استان کرمان)

دریافت آگهی های استخدامی مهم در گوشی و ایمیل شما به محض انتشار، اینجا کلیک نمایید

استخدام روز استان کرمان -بهمن 96
هفته نامه استخدامی استان کرمان | هفته اول بهمن 96

جهت مشاهده آگهی های استخدام روز شهر کرمان اینجا کلیک نمایید

ورود بـه کــــــــانال تلگــــــــرام

روزنامه استخدامی استان کرمان | یکشنبه 8 بهمن 96
هفته نامه استخدامی استان کرمان | هفته دوم بهمن 96
هفته نامه استخدامی استان کرمان | هفته سوم بهمن 96
روزنامه استخدامی استان کرمان | دوشنبه 16 بهمن 96
هفته نامه استخدامی استان کرمان | هفته چهارم بهمن 96
هفته نامه استخدامی استان کرمان | هفته پنج بهمن 96
استخدام روز استان کرمان -دی 96
هفته نامه استخدامی استان کرمان | هفته اول دی 96

جهت مشاهده آگهی های استخدام روز شهر کرمان اینجا کلیک نمایید

ورود بـه کــــــــانال تلگــــــــرام

روزنامه استخدامی استان کرمان | سه شنبه 12 دی 96
هفته نامه استخدامی استان کرمان | هفته سوم دی 96
هفته نامه استخدامی استان کرمان | هفته چهارم دی 96
استخدام روز استان کرمان -آذر 96
هفته نامه استخدامی استان کرمان | هفته اول آذر 96

جهت مشاهده آگهی های استخدام روز شهر کرمان اینجا کلیک نمایید

ورود بـه کــــــــانال تلگــــــــرام

هفته نامه استخدامی استان کرمان | هفته دوم آذر 96
هفته نامه استخدامی استان کرمان | هفته سوم آذر 96
هفته نامه استخدامی استان کرمان | هفته چهارم آذر 96
استخدام روز استان کرمان -آبان 96
هفته نامه استخدامی استان کرمان | هفته اول آبان 96

جهت مشاهده آگهی های استخدام روز شهر کرمان اینجا کلیک نمایید

ورود بـه کــــــــانال تلگــــــــرام

هفته نامه استخدامی استان کرمان | هفته دوم آبان 96
هفته نامه استخدامی استان کرمان | هفته سوم آبان 96
روزنامه استخدامی استان کرمان | سه شنبه 16 آبان 96
هفته نامه استخدامی استان کرمان | هفته چهارم آبان 96
روزنامه استخدامی استان کرمان | شنبه 20 آبان 96
روزنامه استخدامی استان کرمان | دوشنبه 22 آبان 96
هفته نامه استخدامی استان کرمان | هفته پنجم آبان 96
استخدام روز استان کرمان – مهر 96
 هفته نامه استخدامی استان کرمان | هفته اول مهر 96

جهت مشاهده آگهی های استخدام روز شهر کرمان اینجا کلیک نمایید

ورود بـه کــــــــانال تلگــــــــرام

 روزنامه استخدامی استان کرمان | دوشنبه 3 مهر 96
 روزنامه استخدامی استان کرمان | سه شنبه 4 مهر 96
 روزنامه استخدامی استان کرمان | چهارشنبه 5 مهر 96
  روزنامه استخدامی استان کرمان | دوشنبه 10 مهر 96
 هفته نامه استخدامی استان کرمان | هفته دوم مهر 96
 هفته نامه استخدامی استان کرمان | هفته سوم مهر 96
روزنامه استخدامی استان کرمان |سه شنبه 18  مهر 96
هفته نامه استخدامی استان کرمان | هفته چهارم مهر 96
 روزنامه استخدامی استان کرمان | سه شنبه 25 مهر 96
استخدام روز استان کرمان – مرداد 96
 هفته نامه استخدامی استان کرمان | هفته اول مرداد 96

جهت مشاهده آگهی های استخدام روز شهر کرمان اینجا کلیک نمایید

ورود بـه کــــــــانال تلگــــــــرام

 هفته نامه استخدامی استان کرمان | هفته دوم مرداد 96
 روزنامه استخدامی استان کرمان | یکشنبه 8 مرداد 96
 روزنامه استخدامی استان کرمان | شنبه 14 مرداد 96
 هفته نامه استخدامی استان کرمان | هفته سوم مرداد 96
 روزنامه استخدامی استان کرمان | دوشنبه 16 مرداد 96
 روزنامه استخدامی استان کرمان | سه شنبه 17 مرداد 96
روزنامه استخدامی استان کرمان | یکشنبه 22 مرداد 96
روزنامه استخدامی استان کرمان | دوشنبه 23 مرداد 96
روزنامه استخدامی استان کرمان | سه شنبه 24 مرداد 96
هفته نامه استخدامی استان کرمان | هفته چهارم مرداد 96
روزنامه استخدامی استان کرمان |  یکشنبه 29  مرداد 96
هفته نامه استخدامی استان کرمان | هفته پنجم مرداد 96
استخدام روز استان کرمان – تیر 96
 هفته نامه استخدامی استان کرمان | هفته اول تیر 96

جهت مشاهده آگهی های استخدام روز شهر کرمان اینجا کلیک نمایید

ورود بـه کــــــــانال تلگــــــــرام

 روزنامه استخدامی استان کرمان | شنبه 3 تیر 96
 روزنامه استخدامی استان کرمان | چهارشنبه 7 تیر 96
 هفته نامه استخدامی استان کرمان | هفته دوم تیر 96
 روزنامه استخدامی استان کرمان | شنبه 10 تیر 96
 روزنامه استخدامی استان کرمان | سه شنبه 13 تیر 96
 روزنامه استخدامی استان کرمان | چهارشنبه 14 تیر 96
 هفته نامه استخدامی استان کرمان | هفته سوم تیر 96
 روزنامه استخدامی استان کرمان | یکشنبه 18 تیر 96
 روزنامه استخدامی استان کرمان | دوشنبه 19 تیر 96
 روزنامه استخدامی استان کرمان | سه شنبه 20 تیر 96
 روزنامه استخدامی استان کرمان | چهارشنبه 21 تیر 96
 روزنامه استخدامی استان کرمان | شنبه 24 تیر 96
 هفته نامه استخدامی استان کرمان | هفته چهام تیر 96
 روزنامه استخدامی استان کرمان | دوشنبه 26 تیر 96
 روزنامه استخدامی استان کرمان | چهارشنبه 28 تیر 96
استخدام روز استان کرمان – خرداد 96
 هفته نامه استخدامی استان کرمان | هفته اول خرداد 96

جهت مشاهده آگهی های استخدام روز شهر کرمان اینجا کلیک نمایید

ورود بـه کــــــــانال تلگــــــــرام

 روزنامه استخدامی استان کرمان | دوشنبه 1 خرداد 96
 روزنامه استخدامی استان کرمان | سه شنبه 2 خرداد 96
 روزنامه استخدامی استان کرمان | چهارشنبه 3 خرداد 96
 روزنامه استخدامی استان کرمان | شنبه 6 خرداد 96
 هفته نامه استخدامی استان کرمان | هفته دوم خرداد 96
 روزنامه استخدامی استان کرمان | دوشنبه 8 خرداد 96
 روزنامه استخدامی استان کرمان | سه شنبه 16 خرداد 96
 هفته نامه استخدامی استان کرمان | هفته سوم خرداد 96
 روزنامه استخدامی استان کرمان | شنبه 20 خرداد 96
 هفته نامه استخدامی استان کرمان | هفته چهارم خرداد 96
 روزنامه استخدامی استان کرمان | دوشنبه 22 خرداد 96
 روزنامه استخدامی استان کرمان | چهارشنبه 24 خرداد 96
 روزنامه استخدامی استان کرمان | شنبه 27 خرداد 96
 هفته نامه استخدامی استان کرمان | هفته پنجم خرداد 96
 روزنامه استخدامی استان کرمان | یکشنبه 28 خرداد 96
 روزنامه استخدامی استان کرمان | چهارشنبه 31 خرداد 96
استخدام روز استان کرمان – اردیبهشت 96
روزنامه استخدامی استان کرمان | شنبه 2 اردیبهشت 96

جهت مشاهده آگهی های استخدام روز شهر کرمان اینجا کلیک نمایید

ورود بـه کــــــــانال تلگــــــــرام

هفته نامه استخدامی استان کرمان | هفته اول اردیبهشت 96
? روزنامه استخدامی استان کرمان | یکشنبه 3 اردیبهشت 96
? روزنامه استخدامی استان کرمان | شنبه 9 اردیبهشت 96
هفته نامه استخدامی استان کرمان | هفته دوم اردیبهشت 96
? روزنامه استخدامی استان کرمان | یکشنبه 10 اردیبهشت 96
? روزنامه استخدامی استان کرمان | دوشنبه 11 اردیبهشت 96
? روزنامه استخدامی استان کرمان | شنبه 16 اردیبهشت 96
? روزنامه استخدامی استان کرمان | یکشنبه 17 اردیبهشت 96
هفته نامه استخدامی استان کرمان | هفته سوم اردیبهشت 96
? روزنامه استخدامی استان کرمان | دوشنبه 18 اردیبهشت 96
? روزنامه استخدامی استان کرمان | سه شنبه 19 اردیبهشت 96
? روزنامه استخدامی استان کرمان | چهارشنبه 20 اردیبهشت 96
? روزنامه استخدامی استان کرمان | شنبه 23 اردیبهشت 96
هفته نامه استخدامی استان کرمان | هفته چهارم اردیبهشت 96
? روزنامه استخدامی استان کرمان | یکشنبه 24 اردیبهشت 96
? روزنامه استخدامی استان کرمان | سه شنبه 26 اردیبهشت 96
? روزنامه استخدامی استان کرمان | چهارشنبه 27 اردیبهشت 96
? روزنامه استخدامی استان کرمان | یکشنبه 31 اردیبهشت 96
استخدام روز استان کرمان – فروردین 96
? هفته نامه استخدامی استان کرمان | هفته سوم فروردین 96

جهت مشاهده آگهی های استخدام روز شهر کرمان اینجا کلیک نمایید

ورود بـه کــــــــانال تلگــــــــرام

هفته نامه استخدامی استان کرمان | هفته چهارم فروردین 96
? روزنامه استخدامی استان کرمان |  شنبه 26 فروردین 96
? روزنامه استخدامی استان کرمان |  یکشنبه 27 فروردین 96
? روز نامه استخدامی استان کرمان |  دوشنبه 28 فروردین 96
روزنامه استخدامی استان کرمان |  سه شنبه 29 فروردین 96

 اگر دیدگاهی در باره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خودتون رو در سایت درج کنید.


لطفا کمی صبر کنید...


 • جهت دریافت آخرین اخبار و آگهی های مهم استخدامی از طریق کانال تلگرام ایران استخدام اینجا کلیک نمایید

 • نویسنده : احمد حسین زای

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 08:41

  کد دیدگاه : 1487164

  سلام دنبال کار میگردم هر کار باشه

  پاسخ دهید
 • نویسنده : اميرتيمورى

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 15:04

  کد دیدگاه : 1345623

  کارشناسى کامپيوتر خوندم چند ساله دنبال کار ميگردم ديگه با وجود شرايط سنى داره از سنمم ميگذره

  پاسخ دهید
 • نویسنده : فریده سیلانی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 13:37

  کد دیدگاه : 1225079

  دننبال کار هستم لیسانس علوم تربیتی

  پاسخ دهید
 • نویسنده : پاریزی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 10:45

  کد دیدگاه : 1184041

  ۲۷ سال دارم فوق لیسانس علوم اجتماعی و به شدت جویای کار هستم .با تشکر

  پاسخ دهید
 • نویسنده : وحید امام بخش

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 04:23

  کد دیدگاه : 1165843

  ۲۷ سالمه دنبال کار هر کاری باشه انجام میدم در رشته های برق جوشکاری و کابینت کاری هم تخصص دارم

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 07:52

   کد دیدگاه : 1165900

   با سلام
   دوست گرامی، ایران استخدام منتشر کننده اخبار و آگهی های استخدامی است، لطفاً جهت ارتباط با کارفرمایان با اطلاعات تماس ثبت شده در متن آگهی تماس حاصل نمایید.
   موفق باشید

   پاسخ دهید
 • نویسنده : صباغ

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 18:12

  کد دیدگاه : 1159201

  سلام بنده مهندس مکانیک هستم.خیلیم دنبال کار گشتم. کاربدرد بخوری پیدا نکردم و فقط شخصیتم خوردشد.و رفتم دنبال کار ازاد با توکل به خداخداخداخدا راه صد ساله تو چندسال رفتمووو.اگه خیال میکنین اینا کار براتون پیدا میکننن که یه خیاله.دست بزار رو زانوت بگو یا علی…….

  پاسخ دهید
  • نویسنده : ناشناس

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 02:26

   کد دیدگاه : 1168900

   چکار کردی مهندس

   پاسخ دهید
  • نویسنده : ناشناس

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 19:45

   کد دیدگاه : 1170115

   دمت گرم .مهندس

   پاسخ دهید
 • نویسنده : moslem

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 05:30

  کد دیدگاه : 996067

  سلام. ۲۳سالمه ۷ سال سابقه کاری دارم. سربازی رفتم . متعهل هستم و هرکذری انجام میدم ..

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 08:06

   کد دیدگاه : 996095

   با سلام
   دوست گرامی ما منتشر کننده ی آگهی های استخدامی هستیم، بنابراین لطفاً جهت ارتباط با اطلاعات ثبت شده در متن آگهی ها تماس حاصل کنید.
   موفق باشید

   پاسخ دهید
 • نویسنده : امیرخیراندیش

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 00:08

  کد دیدگاه : 931759

  هرکاری باشدانجام میدم هم از نگهبانی ابدارچی ونظافتچی

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 00:30

   کد دیدگاه : 931780

   با سلام
   دوست گرامی ما منتشر کننده ی آگهی های استخدامی هستیم، بنابراین لطفاً جهت ارتباط با اطلاعات ثبت شده در متن آگهی ها تماس حاصل کنید.
   موفق باشید

   پاسخ دهید
 • نویسنده : سارا

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 01:51

  کد دیدگاه : 925222

  سلام لیسانس آی تی هستم و دنبال کار،چه مرتبط با رشتم چه غیر مرتبط

  پاسخ دهید
  • نویسنده : محمدعلی

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 11:12

   کد دیدگاه : 967299

   خوش به حالت

   پاسخ دهید
 • نویسنده : mahdi

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 14:56

  کد دیدگاه : 913971

  سلام فوق دیپلم حسابداری دارم . خدمت هم رفتم دنبال کار هستم

  پاسخ دهید
  • نویسنده : ناشناس

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 01:28

   کد دیدگاه : 969327

   سلام بهتون اطلاع خواهیم داد

   پاسخ دهید
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 13:02

  کد دیدگاه : 806675

  سلام.بنده لیانس جهانگردی دارم . دنبال کار هستم/راضیه 24کرمان

  پاسخ دهید
  • نویسنده : ناشناس

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 01:01

   کد دیدگاه : 898776

   سلام منم

   پاسخ دهید
   • نویسنده : مداح. نوذری

    تاریخ ارسال :

    ساعت ارسال : 15:08

    کد دیدگاه : 931264

    سلام من فوق لیسانس علوم اقتصادی خدمت هم معافم

    پاسخ دهید
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 12:54

  کد دیدگاه : 806672

  D سلام .بنده لیسانس جهانگردی دارم و دنبال کار هستم.راضیه 24ساله از کرمان

  پاسخ دهید
  • نویسنده : ناشناس

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 21:53

   کد دیدگاه : 809000

   ????

   پاسخ دهید
  • نویسنده : ناشناس

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 00:39

   کد دیدگاه : 883123

   سلام بنده دیپلم ایرانگردی دررتبه1دارم دنبال کارم امید27ساله کرمان

   پاسخ دهید
   • نویسنده : فاطمه

    تاریخ ارسال :

    ساعت ارسال : 23:33

    کد دیدگاه : 1172112

    منم همش دنبال کارم

    پاسخ دهید
  • نویسنده : مصطفی

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 08:38

   کد دیدگاه : 1193846

   س.منم لیسانس برق قدرت دارم بیکارم..خدا صبر بده

   پاسخ دهید
   • نویسنده : سلام بر همه تحص

    تاریخ ارسال :

    ساعت ارسال : 22:04

    کد دیدگاه : 1559362

    سلام برهمه تحصیل کرده های عزیز بیکار.
    بنده فوق لیسانس مهندسی pLc purl هستم.با توجه به تمامی آزمونهای ورودی و هزینه های سنگین موفق به کسب کار نشدم.فق دعام کنین که برم خارج از ایران که رو هوا میزارنم سرکار.

    پاسخ دهید

لطفا کمی صبر کنید...

از تاریخ:
تا تاریخ:

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...