جزئیات بیشتر در مورد خبر

شرایط استخدام در سپاه پاسداران
جهت مشاهده اخبار استخدامی سپاه پاسداران اینجا کلیک نمایید

جهت مشاهده آدرس مراکز گزینش سپاه پاسداران اینجا کلیک نمایید


 توجه: کارجوی گرامی این یک آگهی استخدامی نیست! (تاریخ درج ۱۳۹۳)

این شرایط از آخرین آگهی استخدام مربوطه اخذ شده است و تبعاً در طی زمان و باتوجه به شرایط و نیازهای اعلام شده در آگهی بعدی قابل تغییر می‌باشد.

شرايط عمومي استخدام:

‌ماده 16 – شرايط عمومي استخدام كادر ثابت و پيماني و پرسنل بسيجي ويژه (‌پاسداران افتخاري) به شرح زير مي‌باشد:
‌الف – اعتقاد به مباني اسلام ناب محمدي (ص)، انقلاب اسلامي و نظام جمهوري اسلامي ايران.
ب – اعتقاد و التزام عملي به ولايت فقيه.
ج – التزام عملي به احكام اسلام و قوانين جمهوري اسلامي و رعايت موازين اخلاق اسلامي.
‌د – عدم عضويت و هواداري از احزاب و گروهها و سازمانهاي سياسي.
ه – نداشتن سابقه عضويت و يا هواداري از احزاب و گروهها و سازمانهاي غير اسلامي. التقاطي، الحادي و غير قانوني.
‌و – عدم اعتياد به مواد مخدر و محكوميت به محروميت از خدمات دولتي.
‌ز – داشتن شرايط تحصيلي و يا تخصصي مورد نياز.
ح – داشتن سلامت و توانايي جسمي و رواني متناسب با خدمت مورد نياز.
ط – داشتن حداقل 16 سال سن تمام و حداكثر 40 سال سن.
ي – داشتن حسن شهرت و عدم سوء سابقه.
‌تبصره 1 – استخدام پرسنل كادر ثابت، مشروط به داشتن تابعيت جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد.
‌تبصره 2 – پرسنل پيماني و بسيجي ويژه از شرط حداكثر سن و محصلين از حداقل سن تعيين شده مستثني مي‌باشند.
‌تبصره 3 – براي مشاغل كارمندي در شرايط مساوي استخدام، ايثارگران انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و خانواده درجه يك آنان در اولويت‌مي‌باشند.
‌تبصره 4 – استخدام پرسنل مذكور در اين ماده منوط به تأييد صلاحيت آنان توسط هيأت مركزي گزينش است كه پس از ارزيابي در طول دوره‌آموزش اوليه صورت مي‌گيرد و در صورت لزوم هيأت مركزي گزينش مي‌تواند اين اختيار را به هسته‌هاي گزينش تفويض نمايد.
‌ماده 17 – هيأت مركزي گزينش در سپاه مركب از فرمانده كل سپاه يا جانشين وي، نماينده ولي فقيه در سپاه يا جانشين وي، رئيس ستاد كل سپاه،‌مسؤول حفاظت اطلاعات سپاه و معاون نيروي انساني ستاد كل سپاه به عنوان دبير هيأت و وزير يا جانشين وي تشكيل مي‌گردد و در چارچوب مفاد‌اين قانون، وظيفه تعيين سياستهاي گزينش پرسنل سپاه و تدوين دستورالعملهاي مورد نياز و نظارت بر كار هسته‌هاي گزينش در سپاه را به عهده دارد.
‌تبصره – هسته‌هاي گزينش در ستاد كل سپاه، نيروها و سازمانهاي وابسته، توسط هيأت مركزي گزينش سپاه، براي گزينش پرسنل تشكيل مي‌گردد.
‌ماده 18 – استخدام پرسنل نظامي براي خدمت در كادر ثابت بر اساس يكي از مقاطع تحصيلي پايان دوره‌هاي راهنمايي، دبيرستان، فوق ديپلم،‌ليسانس، فوق ليسانس ، و دكترا و بالاتر انجام مي‌گيرد.
‌ماده 19 – كارمندان به دو صورت زير استخدام مي‌شوند:
‌الف – بر اساس مدارك تحصيلي در يكي از مقاطع پايان دوره‌هاي دبيرستان فوق ديپلم ليسانس فوق ليسانس دكترا و بالاتر
ب – بر اساس تخصص و مهارت عملي با داشتن حداقل مدرك پايان دوره تكميلي نهضت سوادآموزي و حداكثر پايان دوره دبيرستان.
‌ماده 20 – سپاه براي مشاغلي كه مستلزم بكارگيري زنان باشد آنان را استخدام مي‌نمايد تغيير محل خدمت زنان بايد حتي‌الامكان تابع شرايط‌خدمتي همسران آنان باشد.
‌ماده 21 – سپاه مي‌تواند به منظور تأمين نياز سازماني خود داوطلباني را كه حداقل داراي مدرك تحصيلي پايان دوره ابتدايي مي‌باشند با اخذ تعهد 5‌سال خدمت نظامي و يا 6 سال خدمت كارمندي به صورت پيماني استخدام نمايد. و تمديد مهلت و تجديد قرارداد مجاز نمي‌باشد.
‌تبصره 1 – خدمت پرسنل پيماني كه خدمت دوره ضرورت را انجام نداده‌اند به منزله انجام خدمت دوره ضرورت تلقي مي‌گردد و در صورتي كه‌قبل از خاتمه تعهد به هر علت از خدمت مستعفي يا بر كنار گردند برابر قانون خدمت وظيفه عمومي با آنان رفتار خواهد شد.
‌تبصره 2 – سپاه مي‌تواند پرسنلي را كه در حال انجام خدمت دوره ضرورت مي‌باشد به صورت پيماني استخدام نمايد.
‌ماده 22 – سپاه مي‌تواند در صورت نياز از پرسنل وظيفه در حين دوره خدمت ضرورت و همچنين پرسنل پيماني در طول مدت قرارداد و پرسنل‌بسيجي اعم از عادي، فعال يا ويژه كه شرايط لازم را دارا هستند براي كادر ثابت استخدام نمايد و اين قبيل داوطلبان در شرايط مساوي از اولويت‌برخوردارند. آموزش، درجه يا رتبه و ترفيعات آنان تابع مقررات مندرج در اين قانون خواهد بود.
‌ماده 23 – سپاه مي‌تواند در صورت نياز با پرسنل بسيجي ويژه كه حداقل 18 سال تمام سن داشته باشند، قراردادي انعقاد نمايد كه خدمت دوره‌ضرورت خود را پس از گذراندن آموزشهاي لازم در طول حداكثر 10 سال هر سال به مدت حداقل يك ماه طي نمايند تا بدينوسيله همواره آمادگي رزمي‌براي مأموريتهاي مختلف در شرايط ويژه را داشته باشند.
‌تبصره 1 – سپاه در مواقع جنگ و اضطرار اين نيروها را احضار نموده و چنانچه بيشتر از مدت يك ماه در هر سال خدمت نمايند به همان اندازه از‌مدت خدمت و آموزش سالهاي بعد كسر خواهد شد.
‌تبصره 2 – اين دسته از پرسنل پس از گذراندن آموزشهاي لازم در بدو خدمت از حقوق اجتماعي افراد منقضي خدمت وظيفه عمومي براي‌استخدام و تحصيل و نظير آن بر برخوردار مي‌باشند، ليكن در صورت قطع يا لغو يا بطلان قرار داد تا انجام كامل خدمت ضرورت، حقوق مزبور از آنها‌سلب مي‌شود.
‌تبصره 3 – كليه نهادها و سازمانها و وزارتخانه‌ها و شركتهاي دولتي و كارفرمايان بخش خصوصي اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي موظفند شغل‌اين دسته از افراد را در طول خدمت سالانه آنها در سپاه حفظ نمايند، افراد مزبور در اين مدت از دستگاه مربوطه حقوق و مزايا دريافت نخواهند نمود.
‌تبصره 4 – حقوق و مزاياي اين افراد بعد از آموزشهاي لازم بدو خدمت مطابق حقوق و مزاياي پرسنل كادر ثابت نظامي هم رديف خواهد بود.
‌تبصره 5 – آيين‌نامه اجرايي اين افراد ماده توسط وزارت و ستاد كل سپاه پس از كسب نظر از سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
‌ماده 24 – خريد خدمت اشخاص بنا به ضرورت و براي مدت محدود با تشخيص نيروها و سازمانهاي استخدام‌كننده به موجب آيين‌نامه موضوع‌ماده 37 قانون ارتش مي‌باشد و اصلاحات مورد نياز آن توسط ستاد كل سپاه با هماهنگي وزارت تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
‌ماده 25 – استخدام اعضاي هيأت علمي مؤسسات آموزش عالي سپاه و پرداخت حق‌التدريس به اساتيد و مربيان مقاطع دانشگاهي بر اساس‌مقررات استخدامي هيأت علمي دانشگاهها خواهد بود.
‌تبصره – استخدام مربي و پرداخت حق‌التدريس براي آموزشهاي پائين‌تر از سطوح دانشگاهي تابع آيين‌نامه موضوع ماده 38 قانون ارتش خواهد‌بود. اصلاحات مورد نياز توسط ستاد كل سپاه با هماهنگي وزارت دفاع تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
‌ماده 26 – استخدام افراد در سپاه ، بدون نياز سازماني و همچنين استخدام و يا تغيير وضع پرسنل جز به يكي از صور مذكور در اين قانون مطلقاً‌ممنوع است.
‌بخش سوم – سازمان و طبقه بندي مشاغل
‌ماده 27 – تعداد و تركيب نيروي انساني سپاه و همچنين نسبت درجات و رتبه‌هاي آنان بر مبناي خط مشي، استراتژي و تهديدات، برابر جداول‌سازمان و تجهيزات مصوب و به نسبتي كه به وسيله ستاد كل سپاه تعيين و به تصويب فرماندهي كل خواهد رسيد مشخص مي‌گردد.
‌تبصره 1 – جداول سازمان نيروي انساني سپاه و ستاد كل شامل محلهاي سازماني و ضرورت نظامي يا كارمندي يا مشترك بودن شغل و درجات و‌رتبه‌هاي متناسب براي هر محل سازماني حسب مورد توسط ستاد كل سپاه و ستاد كل تهيه و به تصويب فرماندهي كل خواهد رسيد.
‌تبصره 2 – به منظور جلوگيري از تورم پرسنل كادر ثابت در سپاه و سازمانهاي وابسته در جداول سازماني مشاغل بايد به نحوي پيش‌بيني گردد كه‌حتي‌الامكان از پرسنل وظيفه پيماني و بسيجي استفاده شود.
‌ماده 28 – رسته عبارت است از مجموعه رشته‌هاي شغلي كه از نظر تخصص يا نوع آموزش وابستگي و ارتباط نزديك داشته باشند.
‌ماده 29 – مشاغل سپاه به تناسب احتياج نيروها و سازمانها از رسته‌هاي مختلف تشكيل مي‌شود. انواع رسته و علائم رسته‌اي و همچنين علائم‌درجات و شكل لباس پرسنل نظامي به موجب دستورالعملهايي خواهد بود كه توسط ستاد كل سپاه تهيه و به تصويب فرماندهي كل خواهد رسيد.
‌ماده 30 – بكارگيري پرسنل در مشاغل غير مرتبط با رسته آنان ممنوع بوده و سپاه موظف است به منظور ايجاد انعطاف در اجراي مأموريتهاي محوله‌به غير از رسته اصلي ، رسته رزمي يا پشتيباني رزمي ديگري براي كليه پرسنل پيش بيني نمايد.
‌تبصره – تغيير رسته پرسنل ممنوع مي‌باشد و در موارد لزوم برابر دستورالعملي است كه توسط ستاد كل سپاه تهيه و به تصويب فرماندهي كل‌خواهد رسيد.
‌ماده 31 – ستاد كل سپاه موظف است حداكثر ظرف مدت يك سال در چارچوب اين قانون كليه مشاغل سپاه را مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار‌داده و شرح وظايف و شرايط احراز هر شغل را تعيين و پس از تأييد فرماندهي كل سپاه در انتصابات و ترفيعات ملاك عمل قرار دهد.
‌ماده 32 – ستاد كل سپاه موظف است مشاغل مختص كارمندان موضوع بند(ب) ماده 19 اين قانون را از نظر پيچيدگي و تخصص به سه گروه (1) ،(2)، و (3) و ميزان مهارت در انجام مشاغل هر يك از سه گروه را به سه رده (1) و (2) و (3) طبقه بندي نمايد. كميسيون ارزيابي مهارت در بدو‌استخدام تخصص و مهارت اين قبيل كارمندان را مورد ارزيابي قرار داده و گروه و رده آنان را تعيين مي‌نمايد.
‌ماده 33 – ستاد كل سپاه مي‌تواند بنا به دستور فرماندهي كل سپاه براي انجام وظايف پيش‌بيني نشده پستهاي موقت را ايجاد نموده و حداكثر ظرف‌مدت يك سال تكليف آنان را از لحاظ حذف شغل و يا درج آن در جداول سازمان معين نمايد.

*توجه: کارجوی گرامی، شرایط استخدام بانکها و نهاد‌های مختلف برای آن دسته از عزیزانی که علاقمند به فعالیت در یک بانک و یا یک نهاد مشخص هستند گردآوری و ارسال میگردند. بنابراین ارسال این شرایط به منزله ی اعلام آگهی استخدامی‌توسط نهاد یا بانک ذکر شده نمیباشد و مسلماً در صورت اعلام جذب نیرو توسط بانک و یا نهاد فوق الذکر از طریق سایت ایران استخدام طی یک آگهی اقدام به اطلاع رسانی خواهد شد.

موفق باشید – سایت ایران استخداماگر دیدگاهی در باره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خودتون رو در سایت درج کنید.


لطفا کمی صبر کنید...


 • جهت دریافت آخرین اخبار و آگهی های مهم استخدامی از طریق کانال تلگرام ایران استخدام اینجا کلیک نمایید

 • نویسنده : ali

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 12:59

  کد دیدگاه : 1619656

  سلام دوستان در حال حاضر پشت کنکورم و پیش دانشگاهی هستم رشتمم ریاضی فیزیکه بسیج فعال هم هستن 2 سال خیلی علاقه دارم وارد دانشگاه افسری امام حسین بشم چه موقع گذیشنش سپاه شروع میشه و کلا باید چی کار کنم لطفا راهنمایی کنید

  پاسخ دهید
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 22:55

  کد دیدگاه : 1618872

  سلام‏ ‏کاربر‏ ‏سپاه‏ ‏ببخشید‏ ‏برا‏ ‏دانشکده‏ ‏افسری‏ ‏گفتین‏ ‏مصاحبه‏ ‏تو‏ ‏خود‏ ‏دانشکدس‏ ‏ولی‏ ‏من‏ ‏اردیبهشت‏ ‏رفتم‏ ‏ثبت‏ ‏نام‏ ‏دیدم‏ ‏یکی‏ ‏قبول‏ ‏شده‏ ‏چطوری؟مگه‏ ‏مصاحبه‏‏ ‏بعد‏ ‏خرداد‏ ‏نیس؟ ‏

  پاسخ دهید
  • نویسنده : sepah

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 06:13

   کد دیدگاه : 1619159

   اون افسری ارتش بوده

   پاسخ دهید
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 21:34

  کد دیدگاه : 1618757

  سلامsepah
  خواهشن ميشه بگي معدل كتبي و كل واسه ديپلم تجربي برا افسري نيروي دريايي سپاه چنده

  پاسخ دهید
  • نویسنده : sepah

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 21:47

   کد دیدگاه : 1618778

   کل رو حساب میکنن که باید14به بالا باشه

   پاسخ دهید
  • نویسنده : علی اصغر

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 22:37

   کد دیدگاه : 1618845

   اگه فرزند پاسدار نباشی به احتمال 90 درصد استخدام نمیشی خودتو بیخودی امیدوار نکن. از رو هوا این حرفو نمیزنم خودم تجربه کردم که میگم. یاعلی.

   پاسخ دهید
   • نویسنده : sepah

    تاریخ ارسال :

    ساعت ارسال : 06:11

    کد دیدگاه : 1619157

    یعنی این همه آدم استخدام میشن همه فرزند پاسدارن؟نه دیگه اینطوری هم نیست

    پاسخ دهید
 • نویسنده : محمد

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 19:57

  کد دیدگاه : 1618613

  سلام کاربر sepah
  شما خودت تو که قسمتی نیروی زمین؟
  با لیسانس رفتی یا نه؟
  وضع اوضاع حقوق مزایا چطوره
  گزینش خودت چقد طول کشید؟

  پاسخ دهید
  • نویسنده : sepah

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 21:29

   کد دیدگاه : 1618753

   حقوق مزایاش خوبه
   گزینش هم چیزی نمیشه حدود یکی دو ماه

   پاسخ دهید
 • نویسنده : علی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 16:09

  کد دیدگاه : 1618278

  سلام دوستان .خواهشن یکی به سوال من پاسخ بدع .من فوق دیپلم تربیت بدنی دارمو کارت پایان خدمت هم دارم ٢٢سالمه و علاقه زیادی به استخدام شدن تو سپاه رو دارم الان با این شرایط میشه استخدام شم.ممنونر

  پاسخ دهید
  • نویسنده : کاربر

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 18:26

   کد دیدگاه : 1618482

   خیر.

   پاسخ دهید
   • نویسنده : علی

    تاریخ ارسال :

    ساعت ارسال : 21:24

    کد دیدگاه : 1618746

    چرا خیر

    پاسخ دهید
 • نویسنده : میلاد

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 15:57

  کد دیدگاه : 1618257

  سلام کاربرsepah
  وقتتون بخیر
  من لیسانس الهیات وفقه وحقوق اسلامی از دانشگاه دولتی با معدل 15:90دارم24سالمه ومتاهل هستم
  7سال سابقه بسیج فعال دارم و الان سرباز نیرو دریایی سپاه هستم و شهریور97خدمتم تموم میشه
  معرف هم چندنفر دارم
  بنظرتون ازطریق معرف اقدام کنم یا پادگانی ک خدمت میکنم؟
  چقدر احتمال جذب دارم
  بنظرتون معرف چ ویژگی داشته باشه بهتره؟ یعنی من چه ملاکی برای انتخاب معرف داشته باشم؟

  پاسخ دهید
  • نویسنده : میلاد

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 16:02

   کد دیدگاه : 1618262

   و اینکه ایا میتونم در نیروی زمینی استخدام بشم یا باید در نیرو دریایی بمونم؟ چون مستخدمین نیروهای دریایی اکثرا ماموریت هستن
   از کدوم شهر اقدام کنم بهتره؟ معرفم گفت از شیراز یا تهران. شمانظرتون چیه؟
   خیلی سپاسگزارم

   پاسخ دهید
   • نویسنده : sepah

    تاریخ ارسال :

    ساعت ارسال : 21:18

    کد دیدگاه : 1618737

    شما تو همون پادگان از طریق معرف اقدام کن برو نیرو دریایی چون شانست بیشتره تا نیرو زمینی یا..
    تا خدمتت تموم نشده اقدام کن

    پاسخ دهید
  • نویسنده : حسین

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 18:28

   کد دیدگاه : 1618487

   من کسی رو با دیدم باهمین شرایط شما تازه قاری کشوری بود 2سال تازه منتظر بود برای نیروی زمینی ولی نشد همه جاهم فرم داده هوافضا و زمینی اخرش هیچی داداش به ی کاری دیگه برس متاهل هستی زندگی خرج داره سپاه برا کسایی که حداقل 1 سال براش منتظربمونن

   پاسخ دهید
   • نویسنده : محمد

    تاریخ ارسال :

    ساعت ارسال : 21:22

    کد دیدگاه : 1618743

    چرا بیخودی بقیه رو نا امید میکنی
    اتفاقا منم یه دوستی داشتم نه قاری بود نه چیزه دیگه خیلی راحت استخدام شد

    پاسخ دهید
 • نویسنده : مهدی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 14:15

  کد دیدگاه : 1618091

  شلام من چند روز دیگه بیست نه سالم میشه و دیپلم ردی هستم دو واحد عربی دارم رفته تا خرداد دیپلم بگیرم میخواستم راهنمایی کنید با این شرایط بنده برای پرسنل نظلامی سپاه امکان پذیر هست ؟؟؟
  ممنون میشم راهنمایی کنید

  پاسخ دهید
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 12:41

  کد دیدگاه : 1617834

  سلام کاربرسپاه
  کسانیکع لیسانس مخابرات دارند و بعنوان افسر قرارهست جذب شوند درنیروی زمینی معمولا در کدام رسته و یگان مشغول بکارمیشوند؟میدونم یکیش فاواهستش…ولی دیگر کجا بخصوص درنیروی زمینی مشغول میشوند یا بکار میگیرند؟

  پاسخ دهید
 • نویسنده : کاربر

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 12:37

  کد دیدگاه : 1617813

  سلام کاربرsepah
  افسران دانش اموخته لیسانس 23 سال سن(برق)فقط دوره اموزش عمومی رو می گذراننددردانشگاه امام حسین؟یا دوره تخصصی تو دانشکده هم دارندیا سریع وارد رسته و مشغول به کار میشوند؟

  پاسخ دهید
  • نویسنده : sepah

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 13:24

   کد دیدگاه : 1617957

   یه دوره عمومی داخل دانشکده دارید-2ماه
   یه دوره هم قبل از ورود به کار دارید -چند ماه

   پاسخ دهید
 • نویسنده : سید رضا

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 00:19

  کد دیدگاه : 1617226

  سلام من علاقه شدید به کار در سپاه دارم حالا به هر عنوانی فقط علاقه دارم وشرایط مالی خوبی دارم ولی سنم الان 31ساله و سابقه چن اعزامم به مناطق مختلف به عنوان بسیجی رو دارم به نظر شما راهی هست که مارو جذب کنن

  پاسخ دهید
  • نویسنده : sepah

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 00:39

   کد دیدگاه : 1617253

   از شدنی که میشه.تلاشتو بکن

   پاسخ دهید
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 22:47

  کد دیدگاه : 1617116

  کاربر سپاه،اعزام افسر دانش اموخته ها (لیسانس ها) دیگه برا امسال تموم شده؟تو.ماه اسفندم وجود داره یا فقط این ماه فوق لیسانس ها تنها میرند؟

  پاسخ دهید
  • نویسنده : sepah

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 00:06

   کد دیدگاه : 1617207

   تا برج12هست

   پاسخ دهید
  • نویسنده : حسین

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 09:40

   کد دیدگاه : 1617459

   شما لیسانس چه زشته ای رو دارید؟
   نیزوی زمینی اقدام کردید؟
   مصاحبه علمی هم دادید؟اول دادید یابعدازمصاحبه عقیدتی و سیاسی؟

   پاسخ دهید
   • نویسنده : ناشناس

    تاریخ ارسال :

    ساعت ارسال : 20:31

    کد دیدگاه : 1618659

    من همه شو رفتم ولی اعزام نمیشم ،لیسانسم ،نمیدونم چرا؟دوستان نمیدونند لیسانس ها دیگه اعزام دارند یا نه؟

    پاسخ دهید
 • نویسنده : امیر حسین

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 21:50

  کد دیدگاه : 1617039

  سلام کاربر سپاه . معرف رو میشه بالأخره پیدا کرد ولی از کجا بفهمیم این معرف کار بلده . چون بنده جایی هستم که اگه مدارک دیپلمم رو بخوام بیرون بیارم از اونجا دیگه باید قید اونجا رو بزنم

  پاسخ دهید
  • نویسنده : sepah

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 22:43

   کد دیدگاه : 1617108

   تشخیص معرف دیگه با خودتونه دوست عزیز

   پاسخ دهید
 • نویسنده : علی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 21:34

  کد دیدگاه : 1617025

  دوستان اگه خبری درباره اعزام افسران دانش آموخته فوق لیسانس دارید بگید؟

  پاسخ دهید
  • نویسنده : دیگه یعنی لیسان

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 22:51

   کد دیدگاه : 1617128

   یعنی دیگه لیسانس ها رو نمیفرسستن

   پاسخ دهید
 • نویسنده : مقداد

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 21:29

  کد دیدگاه : 1617016

  سلام کاربر سپاه
  معمولا افسران دانش اموخته (لیسانس)برای اموزش دوره عمومی به کجا اعزام میشوند؟

  پاسخ دهید
  • نویسنده : sepah

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 22:14

   کد دیدگاه : 1617073

   همشون یه جا اعزام نمیشن که من بت بگم

   پاسخ دهید
   • نویسنده : ناشناس

    تاریخ ارسال :

    ساعت ارسال : 22:49

    کد دیدگاه : 1617121

    مگه فقط دانشگاه امام حسین نیست؟دیگه کجا ها هست؟

    پاسخ دهید
 • نویسنده : فلاحی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 17:56

  کد دیدگاه : 1616789

  سلام
  ببخشید یک سوال داشتم
  اگه سربازسپاه باشیم واسه استخدام الویت داریم ؟؟
  لطفا توضیح بدین چجوریه؟

  پاسخ دهید
  • نویسنده : sepah

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 18:35

   کد دیدگاه : 1616821

   سلام
   جذبتون بهتر انجام میشه ولی باید همون شرایط معرف و..کامل داشته باشید

   پاسخ دهید
 • نویسنده : مسترسلام

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 15:16

  کد دیدگاه : 1616660

  کاربر سپاه یه سوال
  شما فرض کن یه بسیجی تو یه پایگاه هست شماهم یه اشنایی نسبی باهاش داری
  اگه بگه معرف میخواد، شماهم بتونی معرف شی ، ایا این کارو انجام میدید؟

  پاسخ دهید
  • نویسنده : sepah

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 18:33

   کد دیدگاه : 1616818

   اگه کامل بشناسمش و بدونم که آدم خوبیه چراکه نه

   پاسخ دهید
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 13:48

  کد دیدگاه : 1616582

  یه نفر که تمام مراحلش برا افسر دانش اموخته (پزشکی و معاینات و…رفته باشه،مصاحبه نمایندگی ولی فقیه هم بری،اخرین مصاحبه که تشخیصیم باشه بری ،لیسانس دانشگاه دولتی با معدل بالای 18هم باشی ،تو.هیچ مرحله ایی هم رد نشی ولی دوستات اعزام شده باشن برا افسری دانش اموخته این یعنی چی؟یعنی رد شدی دوستان ؟

  پاسخ دهید
  • نویسنده : sepah

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 18:38

   کد دیدگاه : 1616825

   نه رد نشدی
   شما اگه تا قبل عید اعزام شدید که هیچ اگه نشدید اونوقت پیگیری کنید و نگران باشید

   پاسخ دهید
   • نویسنده : ناشناس

    تاریخ ارسال :

    ساعت ارسال : 22:50

    کد دیدگاه : 1617123

    یعنی هنوز برا لیسانس ها اعزام وجود داره؟

    پاسخ دهید
  • نویسنده : علیرضا سلیمان خ

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 13:18

   کد دیدگاه : 1617944

   سلام انضباط سال تحصیلی اول و دومم ۱۴هست ولی سال دوم دوباره خوندم تغییر رشته دادم وانظباطم ۱۹شد ایا تو انضباط به مشکل برمی خورم!؟؟؟؟

   پاسخ دهید
   • نویسنده : sepah

    تاریخ ارسال :

    ساعت ارسال : 06:58

    کد دیدگاه : 1619169

    نه اصلا به مشکل نمیخورید
    سعی کن به فکر معرف باشی تا انظباط

    پاسخ دهید

لطفا کمی صبر کنید...

از تاریخ:
تا تاریخ:

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...