اطلاعات بیشتر

شرایط استخدام در سپاه پاسداران
جهت مشاهده اخبار استخدامی سپاه پاسداران اینجا کلیک نمایید

جهت مشاهده آدرس مراکز گزینش سپاه پاسداران اینجا کلیک نمایید


 توجه: کارجوی گرامی این یک آگهی استخدامی نیست!

این شرایط از آخرین آگهی استخدام مربوطه اخذ شده است و تبعاً در طی زمان و باتوجه به شرایط و نیازهای اعلام شده در آگهی بعدی قابل تغییر می‌باشد.

شرايط عمومي استخدام:

‌ماده ۱۶ – شرايط عمومي استخدام كادر ثابت و پيماني و پرسنل بسيجي ويژه (‌پاسداران افتخاري) به شرح زير مي‌باشد:
‌الف – اعتقاد به مباني اسلام ناب محمدي (ص)، انقلاب اسلامي و نظام جمهوري اسلامي ايران.
ب – اعتقاد و التزام عملي به ولايت فقيه.
ج – التزام عملي به احكام اسلام و قوانين جمهوري اسلامي و رعايت موازين اخلاق اسلامي.
‌د – عدم عضويت و هواداري از احزاب و گروهها و سازمانهاي سياسي.
ه – نداشتن سابقه عضويت و يا هواداري از احزاب و گروهها و سازمانهاي غير اسلامي. التقاطي، الحادي و غير قانوني.
‌و – عدم اعتياد به مواد مخدر و محكوميت به محروميت از خدمات دولتي.
‌ز – داشتن شرايط تحصيلي و يا تخصصي مورد نياز.
ح – داشتن سلامت و توانايي جسمي و رواني متناسب با خدمت مورد نياز.
ط – داشتن حداقل ۱۶ سال سن تمام و حداكثر ۴۰ سال سن.
ي – داشتن حسن شهرت و عدم سوء سابقه.
‌تبصره ۱ – استخدام پرسنل كادر ثابت، مشروط به داشتن تابعيت جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد.
‌تبصره ۲ – پرسنل پيماني و بسيجي ويژه از شرط حداكثر سن و محصلين از حداقل سن تعيين شده مستثني مي‌باشند.
‌تبصره ۳ – براي مشاغل كارمندي در شرايط مساوي استخدام، ايثارگران انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و خانواده درجه يك آنان در اولويت‌مي‌باشند.
‌تبصره ۴ – استخدام پرسنل مذكور در اين ماده منوط به تأييد صلاحيت آنان توسط هيأت مركزي گزينش است كه پس از ارزيابي در طول دوره‌آموزش اوليه صورت مي‌گيرد و در صورت لزوم هيأت مركزي گزينش مي‌تواند اين اختيار را به هسته‌هاي گزينش تفويض نمايد.
‌ماده ۱۷ – هيأت مركزي گزينش در سپاه مركب از فرمانده كل سپاه يا جانشين وي، نماينده ولي فقيه در سپاه يا جانشين وي، رئيس ستاد كل سپاه،‌مسؤول حفاظت اطلاعات سپاه و معاون نيروي انساني ستاد كل سپاه به عنوان دبير هيأت و وزير يا جانشين وي تشكيل مي‌گردد و در چارچوب مفاد‌اين قانون، وظيفه تعيين سياستهاي گزينش پرسنل سپاه و تدوين دستورالعملهاي مورد نياز و نظارت بر كار هسته‌هاي گزينش در سپاه را به عهده دارد.
‌تبصره – هسته‌هاي گزينش در ستاد كل سپاه، نيروها و سازمانهاي وابسته، توسط هيأت مركزي گزينش سپاه، براي گزينش پرسنل تشكيل مي‌گردد.
‌ماده ۱۸ – استخدام پرسنل نظامي براي خدمت در كادر ثابت بر اساس يكي از مقاطع تحصيلي پايان دوره‌هاي راهنمايي، دبيرستان، فوق ديپلم،‌ليسانس، فوق ليسانس ، و دكترا و بالاتر انجام مي‌گيرد.
‌ماده ۱۹ – كارمندان به دو صورت زير استخدام مي‌شوند:
‌الف – بر اساس مدارك تحصيلي در يكي از مقاطع پايان دوره‌هاي دبيرستان فوق ديپلم ليسانس فوق ليسانس دكترا و بالاتر
ب – بر اساس تخصص و مهارت عملي با داشتن حداقل مدرك پايان دوره تكميلي نهضت سوادآموزي و حداكثر پايان دوره دبيرستان.
‌ماده ۲۰ – سپاه براي مشاغلي كه مستلزم بكارگيري زنان باشد آنان را استخدام مي‌نمايد تغيير محل خدمت زنان بايد حتي‌الامكان تابع شرايط‌خدمتي همسران آنان باشد.
‌ماده ۲۱ – سپاه مي‌تواند به منظور تأمين نياز سازماني خود داوطلباني را كه حداقل داراي مدرك تحصيلي پايان دوره ابتدايي مي‌باشند با اخذ تعهد ۵‌سال خدمت نظامي و يا ۶ سال خدمت كارمندي به صورت پيماني استخدام نمايد. و تمديد مهلت و تجديد قرارداد مجاز نمي‌باشد.
‌تبصره ۱ – خدمت پرسنل پيماني كه خدمت دوره ضرورت را انجام نداده‌اند به منزله انجام خدمت دوره ضرورت تلقي مي‌گردد و در صورتي كه‌قبل از خاتمه تعهد به هر علت از خدمت مستعفي يا بر كنار گردند برابر قانون خدمت وظيفه عمومي با آنان رفتار خواهد شد.
‌تبصره ۲ – سپاه مي‌تواند پرسنلي را كه در حال انجام خدمت دوره ضرورت مي‌باشد به صورت پيماني استخدام نمايد.
‌ماده ۲۲ – سپاه مي‌تواند در صورت نياز از پرسنل وظيفه در حين دوره خدمت ضرورت و همچنين پرسنل پيماني در طول مدت قرارداد و پرسنل‌بسيجي اعم از عادي، فعال يا ويژه كه شرايط لازم را دارا هستند براي كادر ثابت استخدام نمايد و اين قبيل داوطلبان در شرايط مساوي از اولويت‌برخوردارند. آموزش، درجه يا رتبه و ترفيعات آنان تابع مقررات مندرج در اين قانون خواهد بود.
‌ماده ۲۳ – سپاه مي‌تواند در صورت نياز با پرسنل بسيجي ويژه كه حداقل ۱۸ سال تمام سن داشته باشند، قراردادي انعقاد نمايد كه خدمت دوره‌ضرورت خود را پس از گذراندن آموزشهاي لازم در طول حداكثر ۱۰ سال هر سال به مدت حداقل يك ماه طي نمايند تا بدينوسيله همواره آمادگي رزمي‌براي مأموريتهاي مختلف در شرايط ويژه را داشته باشند.
‌تبصره ۱ – سپاه در مواقع جنگ و اضطرار اين نيروها را احضار نموده و چنانچه بيشتر از مدت يك ماه در هر سال خدمت نمايند به همان اندازه از‌مدت خدمت و آموزش سالهاي بعد كسر خواهد شد.
‌تبصره ۲ – اين دسته از پرسنل پس از گذراندن آموزشهاي لازم در بدو خدمت از حقوق اجتماعي افراد منقضي خدمت وظيفه عمومي براي‌استخدام و تحصيل و نظير آن بر برخوردار مي‌باشند، ليكن در صورت قطع يا لغو يا بطلان قرار داد تا انجام كامل خدمت ضرورت، حقوق مزبور از آنها‌سلب مي‌شود.
‌تبصره ۳ – كليه نهادها و سازمانها و وزارتخانه‌ها و شركتهاي دولتي و كارفرمايان بخش خصوصي اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي موظفند شغل‌اين دسته از افراد را در طول خدمت سالانه آنها در سپاه حفظ نمايند، افراد مزبور در اين مدت از دستگاه مربوطه حقوق و مزايا دريافت نخواهند نمود.
‌تبصره ۴ – حقوق و مزاياي اين افراد بعد از آموزشهاي لازم بدو خدمت مطابق حقوق و مزاياي پرسنل كادر ثابت نظامي هم رديف خواهد بود.
‌تبصره ۵ – آيين‌نامه اجرايي اين افراد ماده توسط وزارت و ستاد كل سپاه پس از كسب نظر از سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
‌ماده ۲۴ – خريد خدمت اشخاص بنا به ضرورت و براي مدت محدود با تشخيص نيروها و سازمانهاي استخدام‌كننده به موجب آيين‌نامه موضوع‌ماده ۳۷ قانون ارتش مي‌باشد و اصلاحات مورد نياز آن توسط ستاد كل سپاه با هماهنگي وزارت تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
‌ماده ۲۵ – استخدام اعضاي هيأت علمي مؤسسات آموزش عالي سپاه و پرداخت حق‌التدريس به اساتيد و مربيان مقاطع دانشگاهي بر اساس‌مقررات استخدامي هيأت علمي دانشگاهها خواهد بود.
‌تبصره – استخدام مربي و پرداخت حق‌التدريس براي آموزشهاي پائين‌تر از سطوح دانشگاهي تابع آيين‌نامه موضوع ماده ۳۸ قانون ارتش خواهد‌بود. اصلاحات مورد نياز توسط ستاد كل سپاه با هماهنگي وزارت دفاع تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
‌ماده ۲۶ – استخدام افراد در سپاه ، بدون نياز سازماني و همچنين استخدام و يا تغيير وضع پرسنل جز به يكي از صور مذكور در اين قانون مطلقاً‌ممنوع است.
‌بخش سوم – سازمان و طبقه بندي مشاغل
‌ماده ۲۷ – تعداد و تركيب نيروي انساني سپاه و همچنين نسبت درجات و رتبه‌هاي آنان بر مبناي خط مشي، استراتژي و تهديدات، برابر جداول‌سازمان و تجهيزات مصوب و به نسبتي كه به وسيله ستاد كل سپاه تعيين و به تصويب فرماندهي كل خواهد رسيد مشخص مي‌گردد.
‌تبصره ۱ – جداول سازمان نيروي انساني سپاه و ستاد كل شامل محلهاي سازماني و ضرورت نظامي يا كارمندي يا مشترك بودن شغل و درجات و‌رتبه‌هاي متناسب براي هر محل سازماني حسب مورد توسط ستاد كل سپاه و ستاد كل تهيه و به تصويب فرماندهي كل خواهد رسيد.
‌تبصره ۲ – به منظور جلوگيري از تورم پرسنل كادر ثابت در سپاه و سازمانهاي وابسته در جداول سازماني مشاغل بايد به نحوي پيش‌بيني گردد كه‌حتي‌الامكان از پرسنل وظيفه پيماني و بسيجي استفاده شود.
‌ماده ۲۸ – رسته عبارت است از مجموعه رشته‌هاي شغلي كه از نظر تخصص يا نوع آموزش وابستگي و ارتباط نزديك داشته باشند.
‌ماده ۲۹ – مشاغل سپاه به تناسب احتياج نيروها و سازمانها از رسته‌هاي مختلف تشكيل مي‌شود. انواع رسته و علائم رسته‌اي و همچنين علائم‌درجات و شكل لباس پرسنل نظامي به موجب دستورالعملهايي خواهد بود كه توسط ستاد كل سپاه تهيه و به تصويب فرماندهي كل خواهد رسيد.
‌ماده ۳۰ – بكارگيري پرسنل در مشاغل غير مرتبط با رسته آنان ممنوع بوده و سپاه موظف است به منظور ايجاد انعطاف در اجراي مأموريتهاي محوله‌به غير از رسته اصلي ، رسته رزمي يا پشتيباني رزمي ديگري براي كليه پرسنل پيش بيني نمايد.
‌تبصره – تغيير رسته پرسنل ممنوع مي‌باشد و در موارد لزوم برابر دستورالعملي است كه توسط ستاد كل سپاه تهيه و به تصويب فرماندهي كل‌خواهد رسيد.
‌ماده ۳۱ – ستاد كل سپاه موظف است حداكثر ظرف مدت يك سال در چارچوب اين قانون كليه مشاغل سپاه را مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار‌داده و شرح وظايف و شرايط احراز هر شغل را تعيين و پس از تأييد فرماندهي كل سپاه در انتصابات و ترفيعات ملاك عمل قرار دهد.
‌ماده ۳۲ – ستاد كل سپاه موظف است مشاغل مختص كارمندان موضوع بند(ب) ماده ۱۹ اين قانون را از نظر پيچيدگي و تخصص به سه گروه (۱) ،(۲)، و (۳) و ميزان مهارت در انجام مشاغل هر يك از سه گروه را به سه رده (۱) و (۲) و (۳) طبقه بندي نمايد. كميسيون ارزيابي مهارت در بدو‌استخدام تخصص و مهارت اين قبيل كارمندان را مورد ارزيابي قرار داده و گروه و رده آنان را تعيين مي‌نمايد.
‌ماده ۳۳ – ستاد كل سپاه مي‌تواند بنا به دستور فرماندهي كل سپاه براي انجام وظايف پيش‌بيني نشده پستهاي موقت را ايجاد نموده و حداكثر ظرف‌مدت يك سال تكليف آنان را از لحاظ حذف شغل و يا درج آن در جداول سازمان معين نمايد.

*توجه: کارجوی گرامی، شرایط استخدام بانکها و نهاد‌های مختلف برای آن دسته از عزیزانی که علاقمند به فعالیت در یک بانک و یا یک نهاد مشخص هستند گردآوری و ارسال میگردند. بنابراین ارسال این شرایط به منزله ی اعلام آگهی استخدامی‌توسط نهاد یا بانک ذکر شده نمیباشد و مسلماً در صورت اعلام جذب نیرو توسط بانک و یا نهاد فوق الذکر از طریق سایت ایران استخدام طی یک آگهی اقدام به اطلاع رسانی خواهد شد.

موفق باشید – سایت ایران استخداماگر دیدگاهی در باره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خودتون رو در سایت درج کنید.


لطفا کمی صبر کنید...

 • براي اطلاع فوری از جديدترين و آخرين اخبار استخدامی ميتوانيد در کانال تلگرام سايت ايران استخدام عضو شويد: جهت عضویت اینجا کلیک نمایید
 • نویسنده : حورا حاتمی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۶:۲۱

  کد دیدگاه : 1309699

  چطوری میتونم اقدام کنم برای استخدام در سپاه حتی قراردادی فقط می خوام تو محیطی کار کنم که برای کشورم مفید باشم

  پاسخ دهید
 • نویسنده : حسین هاشمی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۳:۳۲

  کد دیدگاه : 1306608

  من میخواهم وارد سپاه شوم

  پاسخ دهید
 • نویسنده : میلاد عبادی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۰۰:۵۱

  کد دیدگاه : 1306014

  سلام دوستان زیر دیپلوم نیرو بر میداره

  پاسخ دهید
 • نویسنده : محمدز

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۵:۳۰

  کد دیدگاه : 1305322

  سلام برعزیزان ثبت نام سپاه تا کی وقت داره یکی بهم بگه

  پاسخ دهید
 • نویسنده : امین

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۰۱:۵۷

  کد دیدگاه : 1304542

  دوستان در مصاحبه تخصصی رشته نرم افزار چی میپرسن؟
  کاردانی هستم دعوت به مصاحبه عیقدتی و تخصصی شدم

  پاسخ دهید
 • نویسنده : مهدی امینی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۵:۴۱

  کد دیدگاه : 1302281

  دوستان درباره تاریخ جذب برای هوافضا سپاه مقطع فوق لیسانس کسی اطلاعی داره؟
  پارسال جذب نداشت؟

  پاسخ دهید
 • نویسنده : مهدی قبادی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۰۱:۴۵

  کد دیدگاه : 1300695

  سلام ایران استخدام فوق العادس

  پاسخ دهید
 • نویسنده : عمران اشرفی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۶:۵۶

  کد دیدگاه : 1300277

  سلام عمران اشرفی از استان سیتان بلوچستان علاقه زیادی ب نظام دارم مدرکم دیپلم حسابداری و فوق دیپلم حسابداری کارت معافیت دایم غیرپزشکی دارم ایا میتونم در سپاه استخدام بشم تاریخ تولدم ۷۴ .۵یا۶سال سابقه بسیج فعال ک و حکم مسولیت تربیت بدنی دارم
  موفق وموید باشی

  پاسخ دهید
 • نویسنده : عمران اشرفی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۶:۵۴

  کد دیدگاه : 1300273

  سلام عمران اشرفی از استان سیتان بلوچستان علاقه زیادی ب نظام دارم مدرکم دیپلم حسابداری و فوق دیپلم حسابداری کارت معافیت دایم غیرپزشکی دارم ایا میتونم در سپاه استخدام بشم تاریخ تولدم ۷۴
  موفق وموید باشی

  پاسخ دهید
 • نویسنده : کیوان زارعی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۱:۱۲

  کد دیدگاه : 1299865

  باسلام من26سال سن دارم لیسانس جغرافیاوامسالم ارشد دانشگاه قبول شدم.حدود8سالم بسیجی دارم وجزبهترینای پایگاه بسیجم هستم خیلی مدارک دیگه دررابطه بابسیج دارم وهمیشه عاشق این بودم استخدام سپاه بشم وخدمت کوچکی برای کشورم داشته باشم اما متاسفانه
  هرجارفتم برا استخدامی گفتن دیپلم میخوام.من دوس دارم استخدام بشم خیلیم علاقه دارم.بایدچیکارکنم الان؟ باتشکرفراوان

  پاسخ دهید
 • نویسنده : محسن

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۵:۳۶

  کد دیدگاه : 1298947

  سلام پنج سال درنیروی دریایی ارتش خدمت کردم رسته تفنگدار دورهای رزمی مختلفهم رفتم در ارتش وشخصی سنم 25ساله قد190ازلحاظ اموزش باسرباز کارکردم ودرکارم بدنیستم

  پاسخ دهید
 • نویسنده : امین

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۶:۵۸

  کد دیدگاه : 1297676

  دوستان غیر از مصاحبه عقیدتی یه مصاحبه تخصصی هم هست در اون مصاحبه چی میپرسن من رشته ام کامپیوتره؟
  خواهشا راهنمایی کنید

  پاسخ دهید
 • نویسنده : سلیمانی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۶:۵۰

  کد دیدگاه : 1297663

  دوستان سلام .سپاه لیسانس هم میگیره یا وقتش تموم هست

  پاسخ دهید
  • نویسنده : ناشناش

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : ۱۲:۲۴

   کد دیدگاه : 1298601

   سلام به عضویاب یاگزینش ویاناحیه بسیج مراجعه کنین

   پاسخ دهید
 • نویسنده : امیرحسین

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۴:۵۱

  کد دیدگاه : 1297485

  سلام
  ثبت نام استخدام سپاه هنوز شروع نشده یا تموم شده؟

  پاسخ دهید
  • نویسنده : ناشناش

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : ۱۲:۲۵

   کد دیدگاه : 1298604

   سلام معلوم نمیکنه اماالان درطی مراحل هستن

   پاسخ دهید
 • نویسنده : ...

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۳:۳۸

  کد دیدگاه : 1297374

  سلام هرکی شماره گزینش سپاه ایلام رو داره لطفا تو همین دیدگاهم بذارین فقط زودتر ممنون میشم

  پاسخ دهید
 • نویسنده : فاطمه

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۲:۴۴

  کد دیدگاه : 1295799

  سلام سپاه هنوز جذب داره؟ تا این لحظه که جذب لیسانس نداشتن،درسته؟؟؟

  پاسخ دهید
 • نویسنده : اشکان

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۰۱:۴۳

  کد دیدگاه : 1295388

  سلام ببخشید زمان استخدام سپاه تموم شده؟؟؟لطفا جواب بدین

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : ۰۱:۴۶

   کد دیدگاه : 1295391

   برای کسب اطلاعات به گزینش استان و یا شهرستان خود مراجعه کنید

   پاسخ دهید
   • نویسنده : اشکان

    تاریخ ارسال :

    ساعت ارسال : ۰۲:۰۵

    کد دیدگاه : 1295410

    یعنی ممکنه هنوز جذب داشته باشن؟؟لطفا جواب بدین

    پاسخ دهید
 • نویسنده : بسم رب شهدا

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۷:۵۷

  کد دیدگاه : 1294870

  سلام من رشته کاردانشم 19سال دارم می توانم برم تو سپاه .بعد ی اشنا هم دارم تو سپاه سرگرد هست می توانه واسم ی کاری کنه ممنون اگر جواب بدید

  پاسخ دهید
  • نویسنده : وحید

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : ۲۲:۱۵

   کد دیدگاه : 1296537

   نه

   پاسخ دهید
  • نویسنده : ناشناس

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : ۰۰:۴۹

   کد دیدگاه : 1302900

   نه نمیشه

   پاسخ دهید
 • نویسنده : احمدرضا

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۱:۵۰

  کد دیدگاه : 1294148

  سلام دوستان من از طریق یه معرف دعوت شدم برای مصاحبه حضوری به نظرتون چه سوالاتی میپرسن ؟منبعی دارید برای مطالعه چون وقتم ندارم

  پاسخ دهید
  • نویسنده : ناشناش

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : ۰۹:۱۸

   کد دیدگاه : 1295534

   سلام درمورداحکام.نمازجمعه.وبیشترولایت فقیه دسخنرانی های رهبری

   پاسخ دهید
  • نویسنده : حسن

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : ۰۸:۱۵

   کد دیدگاه : 1303011

   سلام از سپاه تهران دعوت شدی؟

   پاسخ دهید

لطفا کمی صبر کنید...

از تاریخ:
تا تاریخ:

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...