شرایط استخدام در سپاه

اطلاعات بیشتر

شرایط استخدام در سپاه پاسداران
جهت مشاهده اخبار استخدامی سپاه پاسداران اینجا کلیک نمایید

جهت مشاهده آدرس مراکز گزینش سپاه پاسداران اینجا کلیک نمایید


 توجه: کارجوی گرامی این یک آگهی استخدامی نیست!

این شرایط از آخرین آگهی استخدام مربوطه اخذ شده است و تبعاً در طی زمان و باتوجه به شرایط و نیازهای اعلام شده در آگهی بعدی قابل تغییر می‌باشد.

شرايط عمومي استخدام:

‌ماده ۱۶ – شرايط عمومي استخدام كادر ثابت و پيماني و پرسنل بسيجي ويژه (‌پاسداران افتخاري) به شرح زير مي‌باشد:
‌الف – اعتقاد به مباني اسلام ناب محمدي (ص)، انقلاب اسلامي و نظام جمهوري اسلامي ايران.
ب – اعتقاد و التزام عملي به ولايت فقيه.
ج – التزام عملي به احكام اسلام و قوانين جمهوري اسلامي و رعايت موازين اخلاق اسلامي.
‌د – عدم عضويت و هواداري از احزاب و گروهها و سازمانهاي سياسي.
ه – نداشتن سابقه عضويت و يا هواداري از احزاب و گروهها و سازمانهاي غير اسلامي. التقاطي، الحادي و غير قانوني.
‌و – عدم اعتياد به مواد مخدر و محكوميت به محروميت از خدمات دولتي.
‌ز – داشتن شرايط تحصيلي و يا تخصصي مورد نياز.
ح – داشتن سلامت و توانايي جسمي و رواني متناسب با خدمت مورد نياز.
ط – داشتن حداقل ۱۶ سال سن تمام و حداكثر ۴۰ سال سن.
ي – داشتن حسن شهرت و عدم سوء سابقه.
‌تبصره ۱ – استخدام پرسنل كادر ثابت، مشروط به داشتن تابعيت جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد.
‌تبصره ۲ – پرسنل پيماني و بسيجي ويژه از شرط حداكثر سن و محصلين از حداقل سن تعيين شده مستثني مي‌باشند.
‌تبصره ۳ – براي مشاغل كارمندي در شرايط مساوي استخدام، ايثارگران انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و خانواده درجه يك آنان در اولويت‌مي‌باشند.
‌تبصره ۴ – استخدام پرسنل مذكور در اين ماده منوط به تأييد صلاحيت آنان توسط هيأت مركزي گزينش است كه پس از ارزيابي در طول دوره‌آموزش اوليه صورت مي‌گيرد و در صورت لزوم هيأت مركزي گزينش مي‌تواند اين اختيار را به هسته‌هاي گزينش تفويض نمايد.
‌ماده ۱۷ – هيأت مركزي گزينش در سپاه مركب از فرمانده كل سپاه يا جانشين وي، نماينده ولي فقيه در سپاه يا جانشين وي، رئيس ستاد كل سپاه،‌مسؤول حفاظت اطلاعات سپاه و معاون نيروي انساني ستاد كل سپاه به عنوان دبير هيأت و وزير يا جانشين وي تشكيل مي‌گردد و در چارچوب مفاد‌اين قانون، وظيفه تعيين سياستهاي گزينش پرسنل سپاه و تدوين دستورالعملهاي مورد نياز و نظارت بر كار هسته‌هاي گزينش در سپاه را به عهده دارد.
‌تبصره – هسته‌هاي گزينش در ستاد كل سپاه، نيروها و سازمانهاي وابسته، توسط هيأت مركزي گزينش سپاه، براي گزينش پرسنل تشكيل مي‌گردد.
‌ماده ۱۸ – استخدام پرسنل نظامي براي خدمت در كادر ثابت بر اساس يكي از مقاطع تحصيلي پايان دوره‌هاي راهنمايي، دبيرستان، فوق ديپلم،‌ليسانس، فوق ليسانس ، و دكترا و بالاتر انجام مي‌گيرد.
‌ماده ۱۹ – كارمندان به دو صورت زير استخدام مي‌شوند:
‌الف – بر اساس مدارك تحصيلي در يكي از مقاطع پايان دوره‌هاي دبيرستان فوق ديپلم ليسانس فوق ليسانس دكترا و بالاتر
ب – بر اساس تخصص و مهارت عملي با داشتن حداقل مدرك پايان دوره تكميلي نهضت سوادآموزي و حداكثر پايان دوره دبيرستان.
‌ماده ۲۰ – سپاه براي مشاغلي كه مستلزم بكارگيري زنان باشد آنان را استخدام مي‌نمايد تغيير محل خدمت زنان بايد حتي‌الامكان تابع شرايط‌خدمتي همسران آنان باشد.
‌ماده ۲۱ – سپاه مي‌تواند به منظور تأمين نياز سازماني خود داوطلباني را كه حداقل داراي مدرك تحصيلي پايان دوره ابتدايي مي‌باشند با اخذ تعهد ۵‌سال خدمت نظامي و يا ۶ سال خدمت كارمندي به صورت پيماني استخدام نمايد. و تمديد مهلت و تجديد قرارداد مجاز نمي‌باشد.
‌تبصره ۱ – خدمت پرسنل پيماني كه خدمت دوره ضرورت را انجام نداده‌اند به منزله انجام خدمت دوره ضرورت تلقي مي‌گردد و در صورتي كه‌قبل از خاتمه تعهد به هر علت از خدمت مستعفي يا بر كنار گردند برابر قانون خدمت وظيفه عمومي با آنان رفتار خواهد شد.
‌تبصره ۲ – سپاه مي‌تواند پرسنلي را كه در حال انجام خدمت دوره ضرورت مي‌باشد به صورت پيماني استخدام نمايد.
‌ماده ۲۲ – سپاه مي‌تواند در صورت نياز از پرسنل وظيفه در حين دوره خدمت ضرورت و همچنين پرسنل پيماني در طول مدت قرارداد و پرسنل‌بسيجي اعم از عادي، فعال يا ويژه كه شرايط لازم را دارا هستند براي كادر ثابت استخدام نمايد و اين قبيل داوطلبان در شرايط مساوي از اولويت‌برخوردارند. آموزش، درجه يا رتبه و ترفيعات آنان تابع مقررات مندرج در اين قانون خواهد بود.
‌ماده ۲۳ – سپاه مي‌تواند در صورت نياز با پرسنل بسيجي ويژه كه حداقل ۱۸ سال تمام سن داشته باشند، قراردادي انعقاد نمايد كه خدمت دوره‌ضرورت خود را پس از گذراندن آموزشهاي لازم در طول حداكثر ۱۰ سال هر سال به مدت حداقل يك ماه طي نمايند تا بدينوسيله همواره آمادگي رزمي‌براي مأموريتهاي مختلف در شرايط ويژه را داشته باشند.
‌تبصره ۱ – سپاه در مواقع جنگ و اضطرار اين نيروها را احضار نموده و چنانچه بيشتر از مدت يك ماه در هر سال خدمت نمايند به همان اندازه از‌مدت خدمت و آموزش سالهاي بعد كسر خواهد شد.
‌تبصره ۲ – اين دسته از پرسنل پس از گذراندن آموزشهاي لازم در بدو خدمت از حقوق اجتماعي افراد منقضي خدمت وظيفه عمومي براي‌استخدام و تحصيل و نظير آن بر برخوردار مي‌باشند، ليكن در صورت قطع يا لغو يا بطلان قرار داد تا انجام كامل خدمت ضرورت، حقوق مزبور از آنها‌سلب مي‌شود.
‌تبصره ۳ – كليه نهادها و سازمانها و وزارتخانه‌ها و شركتهاي دولتي و كارفرمايان بخش خصوصي اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي موظفند شغل‌اين دسته از افراد را در طول خدمت سالانه آنها در سپاه حفظ نمايند، افراد مزبور در اين مدت از دستگاه مربوطه حقوق و مزايا دريافت نخواهند نمود.
‌تبصره ۴ – حقوق و مزاياي اين افراد بعد از آموزشهاي لازم بدو خدمت مطابق حقوق و مزاياي پرسنل كادر ثابت نظامي هم رديف خواهد بود.
‌تبصره ۵ – آيين‌نامه اجرايي اين افراد ماده توسط وزارت و ستاد كل سپاه پس از كسب نظر از سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
‌ماده ۲۴ – خريد خدمت اشخاص بنا به ضرورت و براي مدت محدود با تشخيص نيروها و سازمانهاي استخدام‌كننده به موجب آيين‌نامه موضوع‌ماده ۳۷ قانون ارتش مي‌باشد و اصلاحات مورد نياز آن توسط ستاد كل سپاه با هماهنگي وزارت تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
‌ماده ۲۵ – استخدام اعضاي هيأت علمي مؤسسات آموزش عالي سپاه و پرداخت حق‌التدريس به اساتيد و مربيان مقاطع دانشگاهي بر اساس‌مقررات استخدامي هيأت علمي دانشگاهها خواهد بود.
‌تبصره – استخدام مربي و پرداخت حق‌التدريس براي آموزشهاي پائين‌تر از سطوح دانشگاهي تابع آيين‌نامه موضوع ماده ۳۸ قانون ارتش خواهد‌بود. اصلاحات مورد نياز توسط ستاد كل سپاه با هماهنگي وزارت دفاع تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
‌ماده ۲۶ – استخدام افراد در سپاه ، بدون نياز سازماني و همچنين استخدام و يا تغيير وضع پرسنل جز به يكي از صور مذكور در اين قانون مطلقاً‌ممنوع است.
‌بخش سوم – سازمان و طبقه بندي مشاغل
‌ماده ۲۷ – تعداد و تركيب نيروي انساني سپاه و همچنين نسبت درجات و رتبه‌هاي آنان بر مبناي خط مشي، استراتژي و تهديدات، برابر جداول‌سازمان و تجهيزات مصوب و به نسبتي كه به وسيله ستاد كل سپاه تعيين و به تصويب فرماندهي كل خواهد رسيد مشخص مي‌گردد.
‌تبصره ۱ – جداول سازمان نيروي انساني سپاه و ستاد كل شامل محلهاي سازماني و ضرورت نظامي يا كارمندي يا مشترك بودن شغل و درجات و‌رتبه‌هاي متناسب براي هر محل سازماني حسب مورد توسط ستاد كل سپاه و ستاد كل تهيه و به تصويب فرماندهي كل خواهد رسيد.
‌تبصره ۲ – به منظور جلوگيري از تورم پرسنل كادر ثابت در سپاه و سازمانهاي وابسته در جداول سازماني مشاغل بايد به نحوي پيش‌بيني گردد كه‌حتي‌الامكان از پرسنل وظيفه پيماني و بسيجي استفاده شود.
‌ماده ۲۸ – رسته عبارت است از مجموعه رشته‌هاي شغلي كه از نظر تخصص يا نوع آموزش وابستگي و ارتباط نزديك داشته باشند.
‌ماده ۲۹ – مشاغل سپاه به تناسب احتياج نيروها و سازمانها از رسته‌هاي مختلف تشكيل مي‌شود. انواع رسته و علائم رسته‌اي و همچنين علائم‌درجات و شكل لباس پرسنل نظامي به موجب دستورالعملهايي خواهد بود كه توسط ستاد كل سپاه تهيه و به تصويب فرماندهي كل خواهد رسيد.
‌ماده ۳۰ – بكارگيري پرسنل در مشاغل غير مرتبط با رسته آنان ممنوع بوده و سپاه موظف است به منظور ايجاد انعطاف در اجراي مأموريتهاي محوله‌به غير از رسته اصلي ، رسته رزمي يا پشتيباني رزمي ديگري براي كليه پرسنل پيش بيني نمايد.
‌تبصره – تغيير رسته پرسنل ممنوع مي‌باشد و در موارد لزوم برابر دستورالعملي است كه توسط ستاد كل سپاه تهيه و به تصويب فرماندهي كل‌خواهد رسيد.
‌ماده ۳۱ – ستاد كل سپاه موظف است حداكثر ظرف مدت يك سال در چارچوب اين قانون كليه مشاغل سپاه را مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار‌داده و شرح وظايف و شرايط احراز هر شغل را تعيين و پس از تأييد فرماندهي كل سپاه در انتصابات و ترفيعات ملاك عمل قرار دهد.
‌ماده ۳۲ – ستاد كل سپاه موظف است مشاغل مختص كارمندان موضوع بند(ب) ماده ۱۹ اين قانون را از نظر پيچيدگي و تخصص به سه گروه (۱) ،(۲)، و (۳) و ميزان مهارت در انجام مشاغل هر يك از سه گروه را به سه رده (۱) و (۲) و (۳) طبقه بندي نمايد. كميسيون ارزيابي مهارت در بدو‌استخدام تخصص و مهارت اين قبيل كارمندان را مورد ارزيابي قرار داده و گروه و رده آنان را تعيين مي‌نمايد.
‌ماده ۳۳ – ستاد كل سپاه مي‌تواند بنا به دستور فرماندهي كل سپاه براي انجام وظايف پيش‌بيني نشده پستهاي موقت را ايجاد نموده و حداكثر ظرف‌مدت يك سال تكليف آنان را از لحاظ حذف شغل و يا درج آن در جداول سازمان معين نمايد.

*توجه: کارجوی گرامی، شرایط استخدام بانکها و نهاد‌های مختلف برای آن دسته از عزیزانی که علاقمند به فعالیت در یک بانک و یا یک نهاد مشخص هستند گردآوری و ارسال میگردند. بنابراین ارسال این شرایط به منزله ی اعلام آگهی استخدامی‌توسط نهاد یا بانک ذکر شده نمیباشد و مسلماً در صورت اعلام جذب نیرو توسط بانک و یا نهاد فوق الذکر از طریق سایت ایران استخدام طی یک آگهی اقدام به اطلاع رسانی خواهد شد.

موفق باشید – سایت ایران استخداماگر دیدگاهی در باره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خودتون رو در سایت درج کنید.

لطفا کمی صبر کنید...

 • توجه: کاربران گرامی، مشکلات موجود در بخش ارسال دیدگاه ها رفع گردیده است. از صبر و همراهی شما در طی این مدت سپاسگزاریم
 • نویسنده : محمد قیصری

  تاریخ ارسال : چهارشنبه ۰۹ فروردین ۹۶

  ساعت ارسال : ۰۰:۱۴

  کد دیدگاه : 1153659

  با عرض سلام من امسال دیپلم ادبیاتم را میگیرم ایا برای استخدام مدرک پیش دانشگاهی ام میخواهد یا نه

  پاسخ دهید
 • نویسنده : Alipfz1819

  تاریخ ارسال : امروز

  ساعت ارسال : ۲۳:۲۴

  کد دیدگاه : 1153634

  سلام ببخشید میخواستم بپرسم نتیجه عضویابی سپاه کی اعلام میشه ؟

  پاسخ دهید
 • نویسنده : افشین

  تاریخ ارسال : امروز

  ساعت ارسال : ۲۲:۲۵

  کد دیدگاه : 1153597

  سلام خسته نباشید من درحال خدمت ومتولد 76هستم دارای مدرک دیپلم کاردانش و چهارسال فعالی بسیج د ارم آیامیتونم سپتنام کنم لطفا پاسخ بدین

  پاسخ دهید
 • نویسنده : علی

  تاریخ ارسال : امروز

  ساعت ارسال : ۱۴:۵۸

  کد دیدگاه : 1153395

  سلام معدل لیسانسم 14.58 هست ولی سپاه گفته 15 میخواد راه حلی هست؟

  پاسخ دهید
 • نویسنده : Zahra sadat mou

  تاریخ ارسال : امروز

  ساعت ارسال : ۰۱:۳۰

  کد دیدگاه : 1153155

  سلام.من الان15سالمه و کلاس نهم هستم.علاقه زیادی هم به این ارگان دارم.آیا میتونم ثبت نام کنم؟؟خواهش میکنم جواب بدید.ممنون

  پاسخ دهید
 • نویسنده : کیان

  تاریخ ارسال : دیروز

  ساعت ارسال : ۱۱:۰۲

  کد دیدگاه : 1152769

  سلام من متولد 64 ودارای لیسانس هستم 10 سالی هم عضو بسیج فعال هست ایا میتونم ثبت نام کنم داخل این ارگان

  پاسخ دهید
 • نویسنده : کیان

  تاریخ ارسال : دیروز

  ساعت ارسال : ۱۰:۴۶

  کد دیدگاه : 1152759

  سلام خسته نباشید من خیلی دوست دارم داخل سپاه باشم وبرای همیشه توی این ارگان قراربگیرم اما شرایط سپاه اسان نیست با وضعیت سن وسال ما من متولد 64 هستم لیسانس هم دارم ایا میتونم ثبتنام کنم .یک بسیجی هم هستم

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin

   تاریخ ارسال : دیروز

   ساعت ارسال : ۱۰:۵۵

   کد دیدگاه : 1152764

   به گزینش استان و یا شهرستان خود مراجعه نمایید

   پاسخ دهید
 • نویسنده : میثم

  تاریخ ارسال : یکشنبه ۰۶ فروردین ۹۶

  ساعت ارسال : ۱۶:۰۳

  کد دیدگاه : 1152412

  سلام,,,,خسته نباشید
  من لیسانس از پیام نور گرفتم یعنی راهی نیست وارد سپاه بشم

  پاسخ دهید
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال : یکشنبه ۰۶ فروردین ۹۶

  ساعت ارسال : ۰۰:۲۱

  کد دیدگاه : 1152066

  سلام…بامدرک فوق دیپلم تو سپاه چ درجه ای تعلق میگیره برااستخدام؟؟؟

  پاسخ دهید
 • نویسنده : رضا

  تاریخ ارسال : جمعه ۰۴ فروردین ۹۶

  ساعت ارسال : ۲۱:۳۸

  کد دیدگاه : 1151407

  سلام .من ۲۱ سال سن دارم و لیسانس مکانیک دارم یا میتونم عضو سپاه لشم?

  پاسخ دهید
 • نویسنده : آرش

  تاریخ ارسال : چهارشنبه ۰۲ فروردین ۹۶

  ساعت ارسال : ۲۰:۴۷

  کد دیدگاه : 1150569

  باسلام وعرض خسته نباشید.میخواستم بپرسم اگه معدل دیپلم یه کم پایین باشه عضو یاب سپاه می‌تونه بابسیجی و… درستش کنه؟

  پاسخ دهید
 • نویسنده : ff

  تاریخ ارسال : چهارشنبه ۰۲ فروردین ۹۶

  ساعت ارسال : ۱۶:۰۹

  کد دیدگاه : 1150491

  لطفا آدرس و شماره تلفن های گزینش رو بروز کنید

  پاسخ دهید
 • نویسنده : حسین همتی

  تاریخ ارسال : چهارشنبه ۰۲ فروردین ۹۶

  ساعت ارسال : ۱۲:۳۵

  کد دیدگاه : 1150431

  با عرض سلام و تبریک به مناسبت سال نو.
  بنده لیسانس مهندسي عمران از دانشگاه آزاد هستم و فوق لیسانس مکانیک خاک وپي از دانشگاه ملی هرمزگان هستم . چگونه باید با عضو یاب های سپاه جهت استخدام ارتباط برقرار کنم.

  پاسخ دهید
 • نویسنده : امیر حسین

  تاریخ ارسال : یکشنبه ۲۹ اسفند ۹۵

  ساعت ارسال : ۲۲:۵۸

  کد دیدگاه : 1149600

  سلام .من خیلی دوست دارم وارد سپاه بشم .مخصوصا بخش کوماندویی لالن هم کلاس دهم هستم واز لحاظ جسمانی اماده هستم .عضو تیم ملی راگبی هستم ولی هیچ گونه فعالیتی در بسیج ندارم.ایا میتونم وترد بشم

  پاسخ دهید
 • نویسنده : محمد

  تاریخ ارسال : یکشنبه ۲۹ اسفند ۹۵

  ساعت ارسال : ۱۴:۴۱

  کد دیدگاه : 1149390

  سلام
  من زمانی که دیپلمم رو بگیرم 17سالم میشه دیپلم ریاضی دارم و پدرمم جانباز30درصدهست میتونم استخدام سپاه بشم؟؟؟؟اگه بشم باچه درجه ای ازدانشکده فارغ التحصیل میشم کمکم کنیدممنون میشم
  درپناه امیرالمومنین

  پاسخ دهید
 • نویسنده : مهدی غقوری

  تاریخ ارسال : شنبه ۲۸ اسفند ۹۵

  ساعت ارسال : ۱۱:۲۰

  کد دیدگاه : 1148806

  سلام من 17سالم تموم شده و وارد 18شدم میخواستم بدونم چجوری باید وارد بشم کجا برم برا استخدام چون نوشته سن 16به بالا

  پاسخ دهید
  • نویسنده : ناشناس

   تاریخ ارسال : یکشنبه ۲۹ اسفند ۹۵

   ساعت ارسال : ۱۴:۳۱

   کد دیدگاه : 1149383

   به گزینش استان یاعصویاب های سپاه به حوزه های بسیج وناحیه هاهم بری کمک میکنن

   پاسخ دهید
 • نویسنده : رضا ساعدی

  تاریخ ارسال : شنبه ۲۸ اسفند ۹۵

  ساعت ارسال : ۰۹:۲۳

  کد دیدگاه : 1148742

  سلام،خسته نباشی
  لیسانس فیزیک گرایش اتمی مولکولی دارم ۲۸سال سن دارم معدلم ۱۳\.۴
  خدمت سرباز رفتم
  ۱۲ سال عضو بسیج فعال هستم
  میتونم تو سپاه استخدام بشم
  لطفا جواب بدی

  پاسخ دهید
 • نویسنده : حامد نکوییان

  تاریخ ارسال : جمعه ۲۷ اسفند ۹۵

  ساعت ارسال : ۰۲:۴۹

  کد دیدگاه : 1147999

  میخواستم بگم من الان16سالمه و کلاس دهم هستم میتونم توی سپاه ثبت نام کنم؟؟؟؟؟؟

  پاسخ دهید
 • نویسنده : حامد نکوییان

  تاریخ ارسال : جمعه ۲۷ اسفند ۹۵

  ساعت ارسال : ۰۲:۴۹

  کد دیدگاه : 1147998

  میخواستم بگم من الان16سالمه و کلاس دهم هستم میتونم توی سپاه ثبت نام کنم؟؟؟؟؟؟

  پاسخ دهید
  • نویسنده : محمد

   تاریخ ارسال : جمعه ۲۷ اسفند ۹۵

   ساعت ارسال : ۱۰:۵۵

   کد دیدگاه : 1148141

   بله . میتونی ثبت نام کنی ولی درجه پایین بهت تعلق میگیره.

   پاسخ دهید
   • نویسنده : حامد اسدی

    تاریخ ارسال : جمعه ۰۴ فروردین ۹۶

    ساعت ارسال : ۱۸:۰۷

    کد دیدگاه : 1151336

    واقعا میشه

    پاسخ دهید
    • نویسنده : Mohamad

     تاریخ ارسال : شنبه ۰۵ فروردین ۹۶

     ساعت ارسال : ۱۴:۲۵

     کد دیدگاه : 1151735

     بله واس چی نشه ولی درجت زیر گروهبانی یعنی سرباز یکم یا سرجوخه

     پاسخ دهید
     • نویسنده : حامد اسدی

      تاریخ ارسال : شنبه ۰۵ فروردین ۹۶

      ساعت ارسال : ۱۵:۳۲

      کد دیدگاه : 1151766

      چقدر باید بمونم تا گروهبان بشم واقعا ممنونم از راهنماییتون.

      پاسخ دهید
      • نویسنده : حامد اسدی

       تاریخ ارسال : امروز

       ساعت ارسال : ۰۷:۰۴

       کد دیدگاه : 1153215

       سلام ببخشید میگم چه شهری 16 سال میخواد اهواز که پرسیدم میگن فقط دیپلم به بالا 18 سال به بعد؟؟؟؟؟راهنمایم کنید مرسی.

     • نویسنده : حامد اسدی

      تاریخ ارسال : امروز

      ساعت ارسال : ۰۷:۰۳

      کد دیدگاه : 1153214

      سلام ببخشید میگم چه شهری 16 سال میخواد اهواز که پرسیدم میگن فقط دیپلم به بالا 18 سال به بعد؟؟؟؟؟راهنمایم کنید مرسی.

      پاسخ دهید
 • نویسنده : آرش

  تاریخ ارسال : سه شنبه ۲۴ اسفند ۹۵

  ساعت ارسال : ۲۳:۰۴

  کد دیدگاه : 1146072

  باسلام وعرض خسته نباشید.میخواستم بپرسم اگه کسی دانشکده افسری سپاه قبول بشه چندسال باید دانشکده باشه وباچه درجه ای فارغ‌التحصیل میشه

  پاسخ دهید
  • نویسنده : رضام

   تاریخ ارسال : دوشنبه ۳۰ اسفند ۹۵

   ساعت ارسال : ۲۰:۵۹

   کد دیدگاه : 1149953

   4 سال ستوان 2 /// دوتا ستاره

   پاسخ دهید

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...