• ۱۴۰۱/۰۹/۰۲
  • 1k نظر «نمایش»

استخدام شرکت فولاد کاوه جنوب کیش

استخدام شرکت فولاد کاوه جنوب کیش

  • بروزرسانی:
  • دیدگاه: ۲۵۳ (نمایش)
  • دیدگاه‌های منتظر: ۰ دیدگاه
اطلاعات بیشتر

اخبار استخدامی شرکت فولاد کاوه جنوب کیش

فهرست مطالب مهم

جهت مشاهده مطالب روی لینک های زیر کلیک کنید

فرصت‌های شغلی را از دست ندهید!

با فعال‌سازی این سرویس، آگهی‌های استخدام سازمان‌های دولتی و خصوصی و همچنین بانک‌ها را به محض انتشار از طریق پیامک و ایمیل دریافت خواهید کرد.

فعال‌سازی

استخدام شرکت فولاد کاوه جنوب کیش - 2 آذر 1401

آگهی 2 آذر 1401: استخدام شرکت فولاد کاوه جنوب کیش
شرکت فولاد کاوه جنوب کیش (سهامی عام) در هرمزگان در نظر دارد جهت ارتقای رفاهیات پرسنل خود با شرایط ذیل و از طریق بررسی پیشنهادات و همکاری و مصاحبه فی،بصورت قراردادی مشاور مدت موقت طبق ضوابط قانون کار و تامین اجتماعی مناطق ویژه اقتصادی و صنعتی دعوت به همکاری می نماید. به مدارک و رزومه های غیرمرتبط ارسالی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ردیف عنوان شغلی شرایط احراز
1  متخصص تغذیه یک نفر
بصورت پاره وقت
مدرک:لیسانس/فوق لیسانس/دکتری صنایع غذایی و تغذیه
تجربه مفید: 5 سال مرتبط
اهم مهارت های شغلی:
توانایی ارائه مشاوره در زمینه سلامت غذایی
آموزش به بیماران درخصوص رژیم غذایی و نظارت برتغذیه بیماران
دانش کافی درخصوص اثر رژیم های مختلف غذایی روی سلامت افراد
مهارت ارتباطی مناسب حهت ارتباط با افراد
آسیب شناسی و تحقیق درخصوص علل بیماری های تغذیه ای
2 روانشناس  یک نفر
بصورت پاره وقت
مدرک: لیسانس/فوق لیسانس/دکتری روانشناسی ترجیحا گرایش صنعتی سازمانی
تجربه مفید: 5 سال مرتبط
توانایی ایجاد ارتباط موثر با افراد
توانایی ارزیابی و مشاهده مشکلات محیط کار
توانایی حل اختلافات و و تعارضات بین کارکنان و بهبود عملکرد محیط کاری
توانایی اجرای تست های مورد نیاز فردی،تحلیل و ارزیابی آن
توانایی ارائه پیشنهادات لازم درخصوص افزایش رفاه فیزیکی و ذهنی افراد

استخدام شرکت فولاد کاوه جنوب کیش - 18 اسفند 1400

آگهی 18 اسفند 1400: استخدام شرکت فولاد کاوه جنوب کیش
شرکت فولاد کاوه جنوب کیش جهت تکمیل نیروی انسانی خود در بندرعباس از فارغ التحصیلان بومی استان هرمزگان با شرایط ذیل و از طریق مصاحبه فنی و گزینشف طب صنعتی و آزمون توانایی جسمانی و به صورت قرارداد موقت طبق ضوابط قانون کار و تامین اجتماعی مناطق ویژه اقتصادی و صنعتی از طریق تامین نیرو دعوت به همکاری می نماید. به مدارک و رزومه های غیر مرتبط ارسالی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ردیف عنوان شغلی شرایط احراز
1 کارشناس گرافیک مدرک تحصیلی:کارشناسی
ردیف سوم کارشناسی ارشد
جنسیت:مرد
تعداد مورد نیاز: یک
تجربه مفید: 5 سال
حداکثر سن: 30 سال
سایر شرایط:
1- دارای سلامت جسمانی (عدم اعتیاد به بیماری خاص یا نقص عضو) و تاییدیه طب کار
2- نداشتن سابقه اعتیاد و یا سابقه کیفری
3- ترجیحا متاهل
4- بومی استان هرمزگان
5- روزکار
توانایی مورد نیاز:
1-اشراف کامل به نرم افزارهای گرافیکی (فتوشاپ، ایلستراتور، ایندیزاین) تبلیغات و مبانی گرافیک (ردیف یک)
2- اشراف کامل به رسانه، خبرنویسی، گزارش نویسی و ... تحلیل محتوا، تسلط بر جستجوی اینترنتی و تسلط بر icdl (ردیف دوم)
3- اشراف کامل به پژوهش (جمع آوری داده، روش های پژوهش) تسلط بر نرم افزار های تحلیل آمار، توانمند در تحلیل داده و آشنایی به زبان انگلیسی (ردیف سوم)
مهارت مورد نیاز:
1- حل مسائل
2- کار تیمی
3- مهارت ارتباطی
2 کارشناس ارتباطات و علوم اجتماعی / مدیریت
3 کارشناس جامعه شناسی / مدیریت

استخدام شرکت فولاد کاوه جنوب کیش - 20 مهر 98

آگهی 20 مهر 98: استخدام شرکت فولاد کاوه جنوب کیش
شرکت فوالد کاوه جنــوب کیــش جهــت تکمیــل نیــروی انســانی خــود در بندرعبــاس از فـارغ التحصیلـان بـا شـرایط ذیـل و از طریـق آزمـون، مصاحبـه فنـی و گزینـش، طـب صنعتـی و آزمـون توانایـی جسـمانی، بـه صـورت قـرارداد مـدت موقـت طبـق ضوابـط قانـون کار و تامیـن اجتماعـی مناطـق ویـژه اقتصـادی، صنعتـی از طریـق تامیـن نیـرو دعـوت بـه همـکاری مینمایـد.

شرایط عمومی (مشاهده)
۱ -تابعیت جمهوری اسلامی ایران؛
۲ -اعتقــاد بــه دیــن مبیــن اســلام یــا یکــی از ادیــان شناخته شــده در قانــون اساســی جمهــوری اســلامی ایــران؛
۳ -التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛
۴ -انجــام خدمــت دوره ضــرورت یــا معافیــت قانونی)معافیــت پزشــکی موردقبــول نمیباشــد
۵ -دارای سـلـامت کامــل جســمانی )عــدم ابتــا بــه بیمــاری خــاص یــا نقـص عضـو
۶ -نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر؛
۷ -عدم اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان؛
۸ -عـدم وجـود هرگونـه ممنوعیـت اسـتخدام در دسـتگاههای اجرایـی بـه اسـتناد آراء مراجـع قضایـی و ذیصلاح؛
۹ -بومی استان هرمزگان
بومی هرمزگان فردی است که حداقل یکی از موارد زیر را دارا باشد:
* شهرسـتان محـل تولـد داوطلـب یـا همسـر وی، در اسـتان هرمـزگان باشـد.
* همسـر و فرزنـدان کارمنـدان رسـمی و پیمانـی دولـت و یـا نیروهـای مسـلح (اعم از شـاغل و یـا بازنشسـته) کـه شهرسـتان محـل خدمـت فعلی یـا بازنشسـتگی والدیـن داوطلـب در اسـتان هرمـزگان باشـد.
* داوطلــب حداقــل چهــار (۴) ســال از ســنوات تحصیلی (ابتدایــی، راهنمایـی، دبیرسـتان و یـا دانشـگاه) را بـه صـورت متوالـی یـا متنـاوب در یکــی از شهرســتانهای اســتان هرمــزگان گذرانــده باشــد.
* داوطلـب، پـدر، مـادر و یـا همسـر وی حداقـل چهـار (۴) سـال سـابقه پرداخــت حــق بیمــه در یکــی از شهرســتانهای اســتان هرمــزگان را بـرای داشـته باشـد. (پرداخت حـق بیمـه بـه مـدت تعییـن شـده صرفـا یکــی از مــوارد مذکــور قابــل احتســاب اســت.)
تذکـر: مبنـای اسـتان و شهرسـتان بـرای تعییـن بومـی بـودن داوطلـب، آخریــن تقســیمات کشــوری در زمــان ثبت نــام میباشــد.
شرایط سنی (مشاهده)
۱. دارا بودن حداکثر ۲۶ سال سن
تذکـر(۱): مـلاک عمـل بـرای زمـان دریافـت کارت پایـان خدمـت آخریـن روز ثبت نــام میباشــد.
تذکــر(۲): مــلاک عمــل بــرای محاســبه ســن افــراد، روز شــروع ثبت نــام آزمــون میباشــد.
تذکـر(۳): میـزان خدمـت سـربازی و همچنیـن سـابقه مرتبـط در صـورت داشـتن بیمـه و اسـناد مثبتـه، بـه حداکثـر سـن اضافـه میشـود.
شرایط تحصیلی (مشاهده)
۲ .مـدارک دانشـگاهی قابل قبـول، دانشـنامه یـا گواهـی موقـت تحصیلـات دانشـگاهی میباشـد کـه از لحـاظ ارزش علمـی مـورد تاییـد وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوری بـوده و مقطـع، رشـته و گرایـش تحصیلـی، معـدل و تاریـخ فراغـت از تحصیـل در آن ذکرشـده باشـد. )هرگونــه گواهــی تحصیلــی یــا گواهــی لغــو معافیــت تحصیلــی صــادره بــرای حــوزه نظام وظیفــه موردپذیــرش نخواهــد بــود.)
۴ .مــدرک معــادل و همچنیــن مــدارک تحصیلــی بــا عناویــن دوره هــای فراگیـر، آمـوزش بـاز و مکاتبـهای بـا توجـه بـه نحـوه پذیـرش دانشـجو خــارج از آزمونهــای سراســری دانشــگاهها موردپذیــرش نخواهــد بــود.
۵ . مــدارک داوطلبانــی کــه تاریــخ فراغــت از تحصیــل یــا تاریــخ پایــان خدمـت نظام وظیفـه و یـا کارت معافیـت دائـم آنـان بعـد از تاریـخ برگزاری آزمـون اسـتخدام کتبـی باشـد، موردپذیـرش نخواهـد بـود.
۶ .در هــر یــک از رشــته های امتحانــی صرفــا رشـته، گرایـش و مقطـع تحصیلـی منـدرج در شـرایط احـراز میتواننـد ثبت نــام کننــد و پذیــرش دیگــر رشــته ها یــا گرایشهــا امکانپذیــر نمیباشــد.
۷ .اصالـت مـدارک تحصیلـی پذیرفته شـدگان نهایـی از مراجـع ذیصلـاح اسـتعالم خواهـد شـد و در صـورت عـدم صحـت مـدارک در هـر مرحلـه )حتـی در صـورت پذیـرش در آزمـون و اشـتغال بـه کار( اسـتخدام داوطلب منتفـی خواهـد بـود.
تذکــر(۱) مــاک عمــل در محاســبه تاریــخ فراغــت از تحصیــل، تاریــخ منــدرج در گواهینامــه موقــت یــا دانشــنامه تحصیلــی میباشــد.
مواد آزمون (مشاهده)

الف- مواد آزمون عمومی
مواد آزمون عمومی برای تمامی مشاغل عبارتند از:

1. فناوری اطلاعات (مهارت های هفتگانه ICDL)
2. رياضی و آمار مقدماتی
3. معارف اسلامی
4. زبان انگليسی عمومی
5. اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی
6. هوش و توانمندی های عمومی
تبصره: اقليت های دينی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران از پاسخگويی به سوال های معارف اسلامی معاف بوده و در این صورت نمره مكتسبه این داوطلبان، بر اساس مجموع تراز شده ساير سوال های آزمون عمومی محاسبه خواهد شد.
ب- مواد آزمون تخصصی

ردیف رشته شغلی مواد آزمون
1 كارشناس توليد كريستالوگرافی – خواص فيزيكی مواد – خواص مكانيكی مواد – شيمی فيزيک – ترموديناميک
2 تكنسين توليد خواص فيزيكی و مكانيکی مواد – عمليات حرارتی – اصول ريخته گری – ريخته گری آلياژهای آهنی
3 اپراتور جرثقیل اطلاعات تخصصی در خصوص جرثقيل های سقفی
4 كارشناس تعمير و نگهداری (برق) مدارهای الكتريكی – ماشينهای الكتريكی – سيستم های توزيع انرژی الكتريكی – تجهيزات روشنايی- محاسبات
5 كارشناس تعمير و نگهداری (مكانيک) استاتيک و طراحی اجزای مكانيكی – ترموديناميک – مكانيک سيالات و انتقال حرارت – ديناميک و ارتعاشات – توربوماشين و سيستم های انتقال آب
6 كارشناس تعمير و نگهداری (ابزار دقيق) مدارهای الكتريكی – الكترونيک – مدار منطقی و ماشينهای الكتريكی – سيگنالها و سيستمها – الكترومغناطيس
7 كارشناس تعمير و نگهداری (الكترونيک) مدارهای الكتريكی – الكترونيک – سيستمهای ديجيتال – سيگنالها و سيستمها
8 تكنيسين تعمير و نگهداری (برق) مدارهای الكتريكی – ماشينهای الكتريكی- سيستم های توزيع انرژی الكتريكی – تجهيزات روشنايی- محاسبات
9  تكنيسين تعمير و نگهداری (مكانيک)  استاتيک – مقاومت مصالح – ترموديناميک – مكانيک سيالات – انتقال حرارت – طراحی اجزا
10 تكنيسين تعمير و نگهداری (ابزار دقيق) مدارهای الكتريكی – الكترونيک – مدار منطقی – ماشينهای الكتريكی
11 تكنيسين تعمير و نگهداری (الكترونيک)  مدارهای الكتريكی – الكترونيک – سيستمهای ديجيتال – سيگنالها و سيستمها

تذكر 1: دروس عمومی با ضريب يک و دروس تخصصی با ضريب دو محاسبه و اعمال خواهند شد.
تذكر 2: كليه سوالات مواد آزمون عمومی و اختصاصی به صورت چهار گزينه ای با ضريب يک (1) می باشند. ضمناً به ازای هر پاسخ اشتباه به سوالات، يک سوم نمره منفی در نظر گرفته خواهد شد.

مراحل ثبت نام (مشاهده)
ثبت نام به صورت اينترنتی از روز شنبه 20 مهرماه سال 1398 به مدت ده روز و تا پايان روز 30 مهرماه 1398 انجام خواهد شد.
داوطلب متقاضی استخدام بايد در زمان ثبت نام در آزمون، شرايط عمومی و اختصاصی مندرج در اين دفترچه را داشته باشد.
الف) تهيه فايل اسكن شده از مدارک:
1. عكس پرسنلی: داوطلب باید يک قطعه عكس پرسنلی خود را با مشخصات زير، اسكن نموده و فایل آن را برای ارسال از طريق سامانه ثبت نام اينترنتی در اختيار داشته باشد:
– عکس 4×3 (تمام رخ) که در سال جاری گرفته شده باشد
– با فرمت JPG باشد. اندازه عکس اسکن شده باید حداقل 300×200 پیکسل و حداکثر 400×300 پیکسل باشد
– تصوير داوطلب باید واضح، مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و هرگونه لکه باشد
– حجم فايل ذخيره شده بايد حداقل 15 كيلوبايت و حداكثر 70 كيلو بایت باشد
– حاشیه های زائد عكس اسكن شده بايد حذف شده باشد
– حتی الامكان عكس رنگی و دارای زمينه سفيد باشد
تذكر (1): اسكن و استفاده از عكس روی كارت های شناسايی (كارت ملی، شناسنامه و …) قابل قبول نيست و لازم است داوطلبان از اصل عكس پرسنلی و مطابق با توضيحات فوق، اقدام به اسكن نمايند.
تذكر (2): در صورت ارسال عكس غير معتبر، ثبت نام داوطلب باطل شده و حق شركت در آزمون از وی سلب ميگردد. لازم به ذكر است با توجه به مشكلات به وجود آمده در آزمون های استخدامی قبلی، درخصوص اشتباه در ارسال عكس داوطلبان، كه اين موضوع اكثراً برای داوطلبانی كه در كافی نت ثبت نام می كنند رخ داده است، تاكيد مي گردد چنانچه ثبت نام خود را توسط كافی نت ها انجام می دهيد، علاوه بر كنترل اطلاعات ثبت نامی، حتماً نسبت به كنترل عكس ارسالی دقت نماييد تا اشتباهاً عكس داوطلب ديگری به جای عكس شما ارسال نگردد. بديهی است كه در صورت ارسال عكس اشتباه از طرف داوطلب، تخلف محسوب شده و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد.
2. كارت ملی
3.صفحه اول شناسنامه
*4. مدرک تحصيلی
*5. كارت پايان خدمت/ معافيت دائم
تذكر(1): داوطلب بايد تصوير اسكن شده از مدارک ذكر شده در بندهای 4 و 5 را با در نظر گرفتن مشخصات زير آماده نموده و در هنگام ثبت نام به صورت فایل با فرمت JPG در سامانه بارگذاری نمايد.
– تصوير با وضوح و كيفيت لازم باشد؛
– حداقل 30 كيلوبايت و حداكثر 200 كيلوبايت باشد؛
– حاشيه های زائد حذف و ترجيحاً رنگی باشد.
* تذكر (2): داوطلبانی كه تا آخرين روز ثبت نام فارغ التحصيل گرديده و يا خدمت آن ها به پايان خواهد رسيد، در صورت كسب حد نصاب نمره لازم و قرار گرفتن در سقف 3 برابر ظرفيت مورد نياز، در زمان بررسی مدارک داوطلبان، تصوير مدارک مورد نياز از آنها اخذ خواهد شد. بديهی است در هر صورت، در زمان بررسی مدارک به همراه داشتن اصل مدارک مورد اشاره ضروری است.
زمان برگزاری آزمون و نحوه دریافت کارت (مشاهده)

كارت شركت در آزمون مذكور، از تاريخ 14 آبان ماه 1398 برای مشاهده و پرينت در سایت سامانه آزمون - جهاد دانشگاهی قرار خواهد گرفت. آزمون در روز جمعه 17 آبان ماه ١٣٩٨ در شهر بندرعباس برگزار خواهد شد. ساعت شروع و محل برگزاری آزمون بر روی كارت شركت در آزمون درج و به هنگام پرينت كارت به آگاهی داوطلبان خواهد رسيد.
لازم به ذکر است صدور كارت شركت در آزمون، به منزله تأييد اطلاعات ارسالی از سوی داوطلبان نبوده و مدارک داوطلبان پس از اجرای آزمون، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

جهت مشاهده متن کامل آگهی استخدام اینجا کلیک نمایید

استخدام شرکت فولاد کاوه جنوب کیش - 5 فروردین 98

آگهی 5 فروردین 98: استخدام شرکت فولاد کاوه جنوب کیش
شرکت فولاد کاوه جنوب کیش جهت تکمیل نیروی انسانی خود در بندرعباس از فارغ التحصیلان بومی استان هرمزگان با شرایط ذیل واز طریق مصاحبه فني و گزینش ، طب صنعتي و آزمون توانايي جسماني، به صورت قرارداد مدت موقت طبق ضوابط قانون کار و تأمين اجتماعي مناطق ویژه اقتصادی، صنعتی دعوت به همکاری می نماید.
به مدارک و رزومه های غیر مرتبط ارسالی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

یف عنوان شغلی شرایط کار تعداد مورد نیاز جنسیت شرایط احراز مهارت های شغلی
مدرک تحصیلی تجربه مفید
1 کارشناس مهندسی ،تحقیقات و تکنولوژی روزکار 3 نفر مرد لیسانس /فوق لیسانس مهندسی مکانیک 3 سال تجربه مفید در واحد های  صنعتی 1-مسلط به نرم افزارهاو اصول طراحی و نقشه کشی صنعتی

2-مسلط به روش های ساخت و تولید قطعات صنعتی

3-شناخت تجهیزات و فرایندهای تولید در فولاد سازی و آهن سازی

4- حداکثر 3 سال تجربه مفید در زمینه شغلی مورد نظر

5- حداکثر سن 30 سال

2 کارشناس مسوول مهندسی صنایع روزکار 1 نفر مرد لیسانس /فوق لیسانس مهندسی صنایع گرایش بهره وری 3 سال تجربه مفید در واحد های صنعتی 1-مسلط به نرم افزارهای مهندسی صنایع از جمله

MSP - Microsoft Project-و office

2- حداقل 3 سال تجریه مفید  در زمینه شغلی

3- حداکثر سن 30 سال

3 کارشناس مسوول انبارها

 

روزکار 1 نفر مرد لیسانس /فوق لیسانس مهندسی صنایع–مدیریت صنعتی 3 سال تجربه مفید در واحد های صنعتی 1-تجربه کار با نرم افزار های همکاران سیستم و نرم افزار ایریسا

2-حداقل 3 سال تجربه در مشاغل کارشناسی انبارداری در واحد های صنعتی

3- حداکثر سن 30 سال

4 کارشناس ارشد مالی روزکار 3 نفر مرد لیسانس /فوق لیسانس 3 سال تجربه مفید در امور مالی 1-تجربه کار با نرم افزار های همکاران سیستم و نرم افزار ایریسا

2- حداقل 3 سال تجربه در مشاغل کارشناسی در امور مالی

3- حداکثر سن 30 سال

واجدین شرایط می توانند حداکثر تا تاریخ 98/01/25 با مراجعه به آدرس : / ارتباط با ما / همکاری با ما / و تکمیل فرم مربوطه رزومه و مدارک خود را ارسال نمایند. شماره تماس جهت پیگیری :33530267 _33530266

استخدام شركت فولاد کاوه جنوب کیش - 14 اسفند 96

آگهی 14 اسفند 96: استخدام شركت فولاد کاوه جنوب کیش
شركت فولاد کاوه جنوب کیش در نظر دارد به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود از واجدین شرایط مرد بر اساس جداول پیوست از طریق مصاحبه (علمی و تخصصی)، به صورت تامین نیرو طبق ضوابط قانون كار و تأمین اجتماعی نیرو جذب نماید.

شرایط عمومی (مشاهده)

- تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران
- تدین به دین اسلام یا یکی از ادیان رسمی كشور مطرح در قانون اساسی
- نداشتن سوء پیشینه كیفری كه موجب محرومیت از حقوق اجتماعی شده باشد
- عدم سوء مصرف مواد اعتیادآور به تأیید مراجع ذیصلاح
- داشتن كارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم
- داشتن حداقل ۱۸ سال و حداکثر ۳۵ سال تمام شمسی
- داشتن سلامتی و توانایی كامل جسمی و روحی جهت انجام فعالیت های شغلی طبق تأیید مركز بهداشت حرفه ای تحت قرارداد شركت

ردیف عنوان شغلی مقطع و رشته تحصیلی شرایط سابقه کار مرد زن تعداد
1 کارشناس مکانیک لیسانس مکانیک آشنایی کامل با تجهیزات فولاد سازی
توانایی تعمیرات کوره قوس الکتریک، پاتیلی، ماشین ریخته گری شمش، پمپ ها
توانایی در عیب یابی تجهیزات
تعمیرات هیدرولیک و عیب یابی
تسلط بر ICDL
تسلط به زبان انگلیسی
توانایی تحلیل نقشه و داکیومنت
5 سال سابقه کار مرتبط *   4
2 تکنسین هیدرولیک فوق دیپلم مکانیک آشنایی با تجهیزات و تعمیرات هیدرولیک (ولوها، پمپ ها، سیلندرها، آکومولاتورها)
آشنایی با روغن های هیدرولیک و روانکار ها
5 سال سابقه کار مرتبط *   2
3 تکنسین کارگاه قالب و مکانیزم ها فوق دیپلم مکانیک شناخت و توانایی کار با ابزار آلات اندازه گیری
از نظر روانی آرام و با حوصله
توانایی جوشکاری و برشکاری
5 سال سابقه کار مرتبط *   2
4 تکنسین کارگاه ذوب فوق دیپلم مکانیک آشنایی با تعمیرات کوره های قوس الکترونیک و پاتیلی
داشتن قدرت بدنی بالا
توانایی انجام کار در حیط گرم
5 سال سابقه کار مرتبط *   2
5 تکنسین کارگاه ریخته گری فوق دیپلم مکانیک آشنایی با بیرینگ ها و نحوه مونتاژ و دمونتاژ
آشنایی با انواع گیربکس ها و نحوه مونتاژ و دمونتاژ
آشنایی با روانکاری و روانسازها
داشت قدرت بدنی بالا
توانایی انجام کار در محیط گرم
5 سال سابقه کار مرتبط *   2
6 تعمیرکار CCM دیپلم فنی توانایی انجام جوشکاری و برشکاری
داشتن قدرت بدنی بالا
توانایی انجام کار در محیط گرم
5 سال سابقه کار مرتبط *   1
7 تعمیرکار EAF/LF/MHS دیپلم فنی/ فوق دیپلم مکانیک توانایی انجام جوشکاری و برشکاری
داشتن قدرت بدنی بالا
توانایی انجام کار در محیط گرم
5 سال سابقه کار مرتبط *   3
8 جوشکار برق و آرگون دیپلم فنی/ فوق دیپلم مکانیک توانایی اجرای جوشکاری برق
توانایی اجرای جوشکاری آرگون
دارای گواهینامه 6G
5 سال سابقه کار مرتبط *   1
9 بهره بردار WTP و فرآیند آب دیپلم فنی/ فوق دیپلم فنی- شیمی آشنایی با انواع پمپ ها و مبدلهای حرارتی
آشنایی با اصول فرآیند آب
آشنایی با اصول ترمودینامیک و سیالات
5 سال سابقه کار مرتبط *   1
10 کارشناس اتوماسیون و ابزار دقیق کارشناس ابزار دقیق و کنترل/ الکترونیک تسلط به نرم افزار و سخت افزار اتوماسیون
آشنایی کامل با پروسه تولید
تسلط به زبان انگلیسی
توانایی TROUBLESHOOTING & PROGRAMMING
شناخت و توانایی کار با تجهیزات ابزار دقیق
تسلط به نقشه های الکتریال و P&ID
5 سال سابقه کار مرتبط *   4
11 کارشناس اتوماسیون و ابزار دقیق کارشناس مهندسی کامپیوتر/ کارشناس مهندسی IT آشنایی با شبکه های صنعتی و سرورها
توانایی شناسایی و رفع عیوب شبکه و مسلط بر مباحث امنیت شبکه
داشتن گواهینامه دوره های Cisco network+ CCNA Routing& Switching+ CCNA Sequity
تسلط بر سیستمهای کنترل و ابزار دقیق
تسلط بر نرم افزارهای step 7، Wincc
مسلط بر کار با تجهیزات فیبر نوری شامل فیوژن و OTDR
کارشناس IT  با مدرک لیسانس
برنامه نویس C#++، VB، SQL SERVER، C
توانمند در زمینه VM ware و ماشینهای مجازی
5 سال سابقه کار مرتبط *   1
12 تکنسین ارشد اتوماسیون و ابزاردقیق فوق دیلم ابزار دقیق/ الکترونیک/ کنترل آشنا به سخت افزار اتومسیون
توانایی TROUBLESHOOTING
شناخت و توانایی کار با تجهیزات ابزار دقیق
تسلط به نقشه های الکتریال و P&ID
5 سال سابقه کار مرتبط *   2
13 سرپرست شیفت نت جرثقیل کارشناس برق تسلط به نقشه خوانی
تسلط به زبان انگلیسی
آشنایی با درایوهای کنترل دور و عیب یابی
آشنایی با PLC
حداکثر سن 30 سال
5 سال سابقه کار مرتبط *   1
14 سرپرست شیفت نت جرثقیل کارشناس مکانیک آشنایی با استانداردهای تجهیزات جرثقیل (سیم بکسل ها، قرقره ها، قلاب و تجهیزات تخصصی جرثقیل های سقفی)
تسلط به زبان انگلیسی
توانایی کار در ارتفاع
5 سال سابقه کار مرتبط *   1
15 تکنسین برق نت چرثقیل فوق دیپلم برق تسلط به نقشه خوانی
آشنایی با درایوهای کنترل دور و عیب یابی
آشنایی با PLC
توانایی کار در ارتفاع
5 سال سابقه کار مرتبط *   1
16 تکنسین مکانیک نت جرثقیل فوق دیپلم مکانیک آشنایی با نگهداری و تعمیرات تجهیزات جرثقیل (سیم بکسل ها، قرقره ها، قلاب و تجهیزات تخصصی جرثقیل های سقفی)
توانایی کار در ارتفاع
توانایی انجام جوشکاری و برشکاری
5 سال سابقه کار مرتبط *   1
17 کارشناس مکانیک جرثقیل کارشناس مکانیک آشنایی با استانداردهای تجهیزات جرثقیل (سیم بکسل ها، قرقره ها، قلاب و تجهیزات تخصصی جرثقیل های سقفی)
تسلط به زبان انگلیسی
توانایی کار در ارتفاع
5 سال سابقه کار مرتبط *   1
18 کارشناس برق کارشناس برق تسلط بر نقشه خوانی
توانایی استخراج و تکمیل مشخصات فنی تجهیزات
تسلط به روش های بهبود نگهداری و بازرسی تجهیزات
تسلط به روشهای فالت یابی سریع و انتقال به پرسنل
تسلط به روشهای تست تجهیزات (خصوصا زمان راه اندازی اولیه تجهیزات)
تسلط به زبان انگلیسی
حداکثر سن 30 سال
5 سال سابقه کار مرتبط *   6
19 تعمیرکار برق دیپلم برق/ فوق دیپلم برق آشنایی به نقشه خوانی
سیم بندی
تست موتورهای الکتریکی
آشنایی با تجهیزات تست ابزار دقیق
حداکثر سن 27 سال
5 سال سابقه کار مرتبط *   1
20 تکنسین نسوز فوق دیپلم سرامیک/ مواد حداکثر 32 سال سن
معدل آخرین مدرک تحصیلی حداقل 13
5 سال سابقه کار مرتبط *   6
21 تعمیرکار مکانیک دیپلم فنی آشنایی کامل با تجهیزات فولادسازی
توانایی تعمیرات کوره قوس الکتریک، پاتیلی، ماشین ریخته گری شمش، پمپ ها
توانایی جوشکاری و برش کاری
10سال سابقه کار مرتبط *   1
22 ذوبچی دیپلم یا فوق دیپلم متالوژی- ذوب فلزات- ریخته گری حداکثر 32 سال سن
معدل آخرین مدرک تحصیلی حداقل 13
2 سال سابقه کار مرتبط *   3
23 اپراتور قراضه و فیوم دیپلم/ فوق دیپلم فنی حداکثر 32 سال سن
معدل آخرین مدرک تحصیلی حداقل 13
2 سال سابقه کار مرتبط *   4
24 اپراتور ریخته گری دیپلم یا فوق دیپلم متالوژی- ذوب فلزات- ریخته گری حداکثر 32 سال سن
معدل آخرین مدرک تحصیلی حداقل 13
2 سال سابقه کار مرتبط *   2
25 اپراتور جرثقیل دیپلم/ فوق دیپلم فنی حداکثر 32 سال سن
معدل آخرین مدرک تحصیلی حداقل 13
2 سال سابقه کار مرتبط *   9

متقاضیان حائز شرایط بومی بندرعباس در اولویت استخدام می باشند.

واجدین شرایط می توانند حداکثر تا تاریخ 96/12/25 رزومه کاری خود را به ادرس پست الکترونیکی ذیل ارسال نمایند.
شماره تلفن 33530266-076 داخلی 143 امور اداری و توسعه منابع انسانی

آدرس ایمیل: estekhdam96.hrm@gmail.com

جهت دریافت فایل پیوست 1 اینجا کلیک نمایید

جهت دریافت فایل پیوست 2 اینجا کلیک نمایید

استخدام شركت فولاد کاوه جنوب کیش - 14 اسفند 96

آگهی 14 اسفند 96: استخدام شرکت فولاد کاوه جنوب کیش
شرکت فولاد کاوه جنوب کیش در نظر داردجهت تکمیل کادر درمانى خود درواحددرمانگاه افراد با شرایط زیررا جذب می نماید.

ردیف عنوان شغلی
1

۷ نفر کارشناس فوریتهاى پزشکى

2

۷نفر کارشناس هوشبرى یا اتاق عمل جهت انجام امور پرستارى

شرایط (مشاهده)

1. بومى استان هرمزگان
2. داراى حداقل ۲سال سابقه کار
3. مرد وداراى کارت پایان خدمت
4. داشتن حداکثر سن ۲۸ سال
لذا افراد واجدالشرایط رزومه هاى خود را تا ۱۰ روز پس ازانتشار آگهى به ایمیل DATA@SKSCO.IR ارسال نمایند
اعتبار آگهی: تا 15 خرداد 93

اگر دیدگاهی درباره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خود را در سایت درج کنید.

  • امکان تأیید نظرات سیاسی وجود ندارد.
  • امکان تایید نظراتی که حاوی اخبار غیر قابل تأیید از طریق خبرگزاری های معتبر می باشند، وجود ندارد.
  • امکان تأیید نظراتی که حاوی اطلاعات تماس شخصی افراد و یا ID شبکه های مجازی ارتباطی می باشند وجود ندارد.
  • امکان تأیید نظرات کاربرانی که به هر طریقی قصد مأیوس کردن سایرین را دارند وجود ندارد.
  • هرگونه تحریک، تحقیر و کنایه به سایر افراد (مسئول و غیر مسئول) غیر مجاز می باشد.
  • امکان هماهنگی برای هرگونه ملاقات حضوری چه به صورت دسته جمعی و چه فردی توسط کاربران سایت وجود ندارد.

https://iranestekhdam.ir/?p=38852
ابتدای صفحه
مختصری درباره ایران استخدام

سایت ایران استخدام در تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱۰ راه اندازی شد و با تلاش گروهی و روزانه مدیران و نویسندگان خود در جهت تبدیل شدن به مرجع بروز آگهی های استخدامی گام برداشت. سعی همیشگی همکاران ما ارائه مطلوب و با کیفیت آگهی های استخدامی خدمت بازدیدکنندگان محترم این سایت بوده است. ایران استخدام به صورت مستقل و خصوصی اداره می شود و وابسته به هیچ نهاد و یا سازمان دولتی نمی باشد، این سایت تنها منتشر کننده ی آگهی های استخدامی بوده و بنابراین لازم است که بازدید کنندگان محترم سایت خود نسبت به صحت و سقم اخبار منتشر شده در آن هوشیار باشند.

نماد اعتماد الکترونیکی
ای نماد
نظرات کاربران 1k