اطلاعات بیشتر

آگهی های استخدام روز زنجان (نیازمندی های استان زنجان)

دریافت آگهی های استخدامی مهم در گوشی و ایمیل شما به محض انتشار، اینجا کلیک نمایید

استخدام روز استان زنجان – اسفند 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | چهارشنبه 1 اسفند 97

جهت مشاهده آگهی های استخدام روز استان زنجان اینجا کلیک نمایید

ورود بـه کــــــــانال تلگــــــــرام

روزنامه استخدامی استان زنجان | شنبه 4 اسفند 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | یکشنبه 5 اسفند 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | دوشنبه 6 اسفند 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | چهارشنبه 8 اسفند 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | پنجشنبه 9 اسفند 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | شنبه 11 اسفند 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | یکشنبه 12 اسفند 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | دوشنبه 13 اسفند 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | چهارشنبه 15 اسفند 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | پنجشنبه 16 اسفند 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | شنبه 18 اسفند 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | یکشنبه 19 اسفند 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | دوشنبه 20 اسفند 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | سه شنبه 21 اسفند 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | چهارشنبه 22 اسفند 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | پنجشنبه 23 اسفند 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | شنبه 25 اسفند 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | یکشنبه 26 اسفند 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | دوشنبه 27 اسفند 97
در حال انتشار…
استخدام روز استان زنجان – بهمن 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | دوشنبه 1 بهمن 97

جهت مشاهده آگهی های استخدام روز استان زنجان اینجا کلیک نمایید

ورود بـه کــــــــانال تلگــــــــرام

روزنامه استخدامی استان زنجان | سه شنبه 2 بهمن 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | چهارشنبه 3 بهمن 97
 روزنامه استخدامی استان زنجان | پنجشنبه 4 بهمن 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | شنبه 6 بهمن 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | یکشنبه 7 بهمن 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | دوشنبه 8 بهمن 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | سه شنبه 9 بهمن 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | چهارشنبه 10 بهمن 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | پنجشنبه 11 بهمن 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | شنبه 13 بهمن 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | یکشنبه 14 بهمن 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | دوشنبه 15 بهمن 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | سه شنبه 16 بهمن 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | چهارشنبه 17 بهمن 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | پنجشنبه 18 بهمن 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | سه شنبه 23 بهمن 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | چهارشنبه 24 بهمن 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | پنجشنبه 25 بهمن 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | شنبه 27 بهمن 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | یکشنبه 28 بهمن 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | دوشنبه 29 بهمن 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | سه شنبه 30 بهمن 97
استخدام روز استان زنجان – دی 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | شنبه 1 دی 97

جهت مشاهده آگهی های استخدام روز استان زنجان اینجا کلیک نمایید

ورود بـه کــــــــانال تلگــــــــرام

روزنامه استخدامی استان زنجان | یکشنبه 2 دی 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | دوشنبه 3 دی 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | سه شنبه 4 دی 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | چهارشنبه 5 دی 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | پنجشنبه 6 دی 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | شنبه 8 دی 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | یکشنبه 9 دی 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | دوشنبه 10 دی 97
 روزنامه استخدامی استان زنجان | سه شنبه 11 دی 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | چهارشنبه 12 دی 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | پنجشنبه 13 دی 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | شنبه 15 دی 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | یکشنبه 16 دی 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | دوشنبه 17 دی 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | سه شنبه 18 دی 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | چهارشنبه 19 دی 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | پنجشنبه 20 دی 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | شنبه 22 دی 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | یکشنبه 23 دی 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | دوشنبه 24 دی 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | سه شنبه 25 دی 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | چهارشنبه 26 دی 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | پنجشنبه 27 دی 97
 روزنامه استخدامی استان زنجان | شنبه 29 دی 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | یکشنبه 30 دی 97
استخدام روز استان زنجان – آذر 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | پنجشنبه 1 آذر 97

جهت مشاهده آگهی های استخدام روز استان زنجان اینجا کلیک نمایید

ورود بـه کــــــــانال تلگــــــــرام

روزنامه استخدامی استان زنجان | شنبه 3 آذر 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | دوشنبه 5 آذر 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | سه شنبه 6 آذر 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | چهارشنبه 7 آذر 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | پنجشنبه 8 آذر 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | شنبه 10 آذر 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | یکشنبه 11 آذر 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | دوشنبه 12 آذر 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | سه شنبه 13 آذر 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | چهارشنبه 14 آذر 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | پنجشنبه 15 آذر 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | شنبه 17 آذر 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | یکشنبه 18 آذر 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | دوشنبه 19 آذر 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | سه شنبه 20 آذر 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | چهارشنبه 21 آذر 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | پنجشنبه 22 آذر 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | شنبه 24 آذر 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | یکشنبه 25 آذر 97
 روزنامه استخدامی استان زنجان | دوشنبه 26 آذر 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | سه شنبه 27 آذر 97
 روزنامه استخدامی استان زنجان | چهارشنبه 28 آذر 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | پنجشنبه 29 آذر 97
استخدام روز استان زنجان – آبان 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | سه شنبه 1 آبان 97

جهت مشاهده آگهی های استخدام روز استان زنجان اینجا کلیک نمایید

ورود بـه کــــــــانال تلگــــــــرام

روزنامه استخدامی استان زنجان | چهارشنبه 2 آبان 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | پنجشنبه 3 آبان 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | شنبه 5 آبان 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | یکشنبه 6 آبان 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | دوشنبه 7 آبان 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | چهارشنبه 9 آبان 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | پنجشنبه 10 آبان 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | شنبه 12 آبان 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | یکشنبه 13 آبان 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | دوشنبه 14 آبان 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | سه شنبه 15 آبان 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | شنبه 19 آبان 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | یکشنبه 20 آبان 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | دوشنبه 21 آبان 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | سه شنبه 22 آبان 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | چهارشنبه 23 آبان 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | پنجشنبه 25 آبان 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | شنبه 26 آبان 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | یکشنبه 27 آبان 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | دوشنبه 28 آبان 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | سه شنبه 29 آبان 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | چهارشنبه 30 آبان 97
استخدام روز استان زنجان – مهر 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | یکشنبه 1 مهر 97

جهت مشاهده آگهی های استخدام روز استان زنجان اینجا کلیک نمایید

ورود بـه کــــــــانال تلگــــــــرام

روزنامه استخدامی استان زنجان | دوشنبه 2 مهر 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | سه شنبه 3 مهر 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | چهارشنبه 4 مهر 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | پنجشنبه 5 مهر 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | شنبه 7 مهر 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | یکشنبه 8 مهر 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | دوشنبه 9 مهر 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | سه شنبه 10 مهر 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | چهارشنبه 11 مهر 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | پنجشنبه 12 مهر 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | شنبه 14 مهر 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | یکشنبه 15 مهر 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | دوشنبه 16 مهر 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | سه شنبه 17 مهر 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | چهارشنبه 18 مهر 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | پنجشنبه 19 مهر 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | شنبه 21 مهر 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | یکشنبه 22 مهر 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | دوشنبه 23 مهر 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | سه شنبه 24 مهر 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | چهارشنبه 25 مهر 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | پنجشنبه 26 مهر 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | شنبه 28 مهر 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | یکشنبه 29 مهر 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | دوشنبه 30 مهر 97
استخدام روز استان زنجان – شهریور 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | پنجشنبه 1 شهریور 97

جهت مشاهده آگهی های استخدام روز استان زنجان اینجا کلیک نمایید

ورود بـه کــــــــانال تلگــــــــرام

روزنامه استخدامی استان زنجان | شنبه 3 شهریور 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | یکشنبه 4 شهریور 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | دوشنبه 5 شهریور 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | سه شنبه 6 شهریور 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | چهارشنبه 7 شهریور 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | شنبه 10 شهریور 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | یکشنبه 11 شهریور 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | دوشنبه 12 شهریور 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | سه شنبه 13 شهریور 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | چهارشنبه 14 شهریور 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | پنجشنبه 15 شهریور 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | شنبه 17 شهریور 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | یکشنبه 18 شهریور 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | دوشنبه 19 شهریور 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | سه شنبه 20 شهریور 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | چهارشنبه 21 شهریور 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | پنجشنبه 22 شهریور 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | شنبه 24 شهریور 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | یکشنبه 25 شهریور 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | دوشنبه 26 شهریور 97
استخدام روز استان زنجان – مرداد  97
روزنامه استخدامی استان زنجان | دوشنبه 1 مرداد 97

جهت مشاهده آگهی های استخدام روز استان زنجان اینجا کلیک نمایید

ورود بـه کــــــــانال تلگــــــــرام

روزنامه استخدامی استان زنجان | سه شنبه 2 مرداد 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | چهارشنبه 3 مرداد 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | پنجشنبه 4 مرداد 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | شنبه 6 مرداد 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | یکشنبه 7 مرداد 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | دوشنبه 8 مرداد 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | سه شنبه 9 مرداد 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | چهارشنبه 10 مرداد 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | پنجشنبه 11 مرداد 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | شنبه 13 مرداد 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | یکشنبه 14 مرداد 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | دوشنبه 15 مرداد 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | سه شنبه 16 مرداد 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | چهارشنبه 17 مرداد 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | پنجشنبه 18 مرداد 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | شنبه 20 مرداد 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | یکشنبه 21 مرداد 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | دوشنبه 22 مرداد 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | سه شنبه 23 مرداد 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | چهارشنبه 24 مرداد 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | پنجشنبه 25 مرداد 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | شنبه 27 مرداد 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | یکشنبه 28 مرداد 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | دوشنبه 29 مرداد 97
استخدام روز استان زنجان – تیر 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | شنبه 2 تیر 97

جهت مشاهده آگهی های استخدام روز استان زنجان اینجا کلیک نمایید

ورود بـه کــــــــانال تلگــــــــرام

روزنامه استخدامی استان زنجان | یکشنبه 3 تیر 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | دوشنبه 4 تیر 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | سه شنبه 5 تیر 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | چهارشنبه 6 تیر 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | پنجشنبه 7 تیر 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | شنبه 9 تیر 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | یکشنبه 10 تیر 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | دوشنبه 11 تیر 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | سه شنبه 12 تیر 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | چهارشنبه 13 تیر 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | پنجشنبه 14 تیر 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | شنبه 16 تیر 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | یکشنبه 17 تیر 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | سه شنبه 19 تیر 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | چهارشنبه 20 تیر 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | پنجشنبه 21 تیر 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | شنبه 23 تیر 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | یکشنبه 24 تیر 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | دوشنبه 25 تیر 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | سه شنبه 26 تیر 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | پنجشنبه 28 تیر 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | شنبه 30 تیر 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | یکشنبه 31 تیر 97
استخدام روز استان زنجان – خرداد 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | سه شنبه 1 خرداد 97

جهت مشاهده آگهی های استخدام روز استان زنجان اینجا کلیک نمایید

ورود بـه کــــــــانال تلگــــــــرام

روزنامه استخدامی استان زنجان | چهارشنبه 2 خرداد 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | پنجشنبه 3 خرداد 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | شنبه 5 خرداد 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | یکشنبه 6 خرداد 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | دوشنبه 7 خرداد 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | سه شنبه 8 خرداد 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | چهارشنبه 9 خرداد 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | پنجشنبه 10 خرداد 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | شنبه 12 خرداد 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | یکشنبه 13 خرداد 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | شنبه 19 خرداد 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | یکشنبه 20 خرداد 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | دوشنبه 21 خرداد 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | سه شنبه 22 خرداد 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | چهارشنبه 23 خرداد 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | پنجشنبه 24 خرداد 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | یکشنبه 27 خرداد 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | دوشنبه 28 خرداد 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | سه شنبه 29 خرداد 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | چهارشنبه 30 خرداد 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | پنجشنبه 31 خرداد 97
استخدام روز استان زنجان – اردیبهشت 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | شنبه 1 اردیبهشت 97

جهت مشاهده آگهی های استخدام روز استان زنجان اینجا کلیک نمایید

ورود بـه کــــــــانال تلگــــــــرام

روزنامه استخدامی استان زنجان | یکشنبه 2 اردیبهشت 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | دوشنبه 3 اردیبهشت 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | سه شنبه 4 اردیبهشت 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | چهارشنبه 5 اردیبهشت 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | پنجشنبه 6 اردیبهشت 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | شنبه 8 اردیبهشت 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | یکشنبه 9 اردیبهشت 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | دوشنبه 10 اردیبهشت 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | سه شنبه 11 اردیبهشت 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | پنجشنبه 13 اردیبهشت 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | شنبه 15 اردیبهشت 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | یکشنبه 16 اردیبهشت 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | دوشنبه 17 اردیبهشت 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | چهارشنبه 19 اردیبهشت 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | پنجشنبه 20 اردیبهشت 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | شنبه 22 اردیبهشت 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | یکشنبه 23 اردیبهشت 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | دوشنبه 24 اردیبهشت 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | سه شنبه 25 اردیبهشت 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | چهارشنبه 26 اردیبهشت 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | شنبه 29 اردیبهشت 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | یکشنبه 30 اردیبهشت 97
روزنامه استخدامی استان زنجان | دوشنبه 31 اردیبهشت 97

 اگر دیدگاهی در باره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خودتون رو در سایت درج کنید.


لطفا کمی صبر کنید...


 • جهت دریافت آخرین اخبار و آگهی های مهم استخدامی از طریق کانال تلگرام ایران استخدام اینجا کلیک نمایید

 • نویسنده : admin

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 13:19

  کد دیدگاه : 808395

  اضافه شد دوست عزیز مجدد چک کنید

  پاسخ دهید
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 11:13

  کد دیدگاه : 659931

  پس اگاهی های جدید کجان؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 12:26

   کد دیدگاه : 660015

   پاسخ دهید
   • نویسنده : سید

    تاریخ ارسال :

    ساعت ارسال : 12:12

    کد دیدگاه : 794398

    سلام اگهی امروز چرا نیست؟

    پاسخ دهید
  • نویسنده : ناشناس

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 12:56

   کد دیدگاه : 808366

   با سلام.ببخشید پس چرا اگهی های امروزو نزدید؟

   پاسخ دهید
  • نویسنده : سید

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 12:59

   کد دیدگاه : 808370

   با سلام.ببخشید پس چرا اگهی های امروزو نزدید؟

   پاسخ دهید
   • نویسنده : admin

    تاریخ ارسال :

    ساعت ارسال : 13:36

    کد دیدگاه : 808420

    اضافه شد دوست عزیز

    پاسخ دهید
 • نویسنده : محسن

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 12:35

  کد دیدگاه : 269742

  الان وقتشه که ثابت کنید مطالب استخدامی زنجانو از جای دیگه کپی نمی کردید!!
  منتظر اخبار استخدامی امروز نیز هستیم.

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 12:50

   کد دیدگاه : 269755

   متوجه منظور شما دوست گرامی نمیشویم؟
   از هر جایی که قرار بر کپی کردن هست بالاخره آگهی ها که به صورت رحمت الهی بر سر کسی نمیبارند، عمل خیر رحمتی است که از خداوند به بنده میرسه و بنده رحمت رو در بین موجودات دیگر جاری میکنه. هر سری آگهی استانی منبع خاص خودش را دارد و وظیفه ما جستجو و ساماندهی و متمرکز کردن و دسته بندی و آرشیو کردن است ، مهم گره گشایی از کار بندگان خدایی است که درگیر یافتن شغل هستند و کار جایی به گره میخورد که این اهمیت کمرنگ شده و اهمیت مالی و … در اولویت کاری قرار بگیرد.
   مانند همیشه تلاش خواهیم کرد برای یافتن منابع جایگزین و ارائه خدمت بدون منت و افت و خیز شخصیتی!

   پاسخ دهید
 • نویسنده : ذکریااحمدی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 04:20

  کد دیدگاه : 184236

  باسلام
  اطلاع رسانی وبه روزبودن به عبارتی نیازمندیهای فردی (نیازهاوخواسته ها)خدمتیست عظیم در رشت زندگی شهری وصرفه جویی در زمان وهزینه های جانبی (کرایه)میباشد.
  باسپاس احمدی
  بنده تراشکار ماهری هستم وتازه به استان زنجان نقل مکان نمودم وجویای کار میباشم درصورت نیاز مشتاق به همکاری میباشم .

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 09:22

   کد دیدگاه : 184296

   با سلام
   دوست گرامی ما منتشر کننده ی آگهی های استخدامی هستیم، بنابراین لطفاً جهت ارتباط با اطلاعات ثبت شده در متن آگهی ها تماس حاصل کنید.
   موفق باشید

   پاسخ دهید

لطفا کمی صبر کنید...

از تاریخ:
تا تاریخ:

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...