• بروزرسانی ۱۴۰۱/۰۵/۱۸
  • 1k نظر «نمایش»

استخدام نیروگاه شهید محمد منتظری اصفهان

استخدام نیروگاه شهید محمد منتظری اصفهان (استخدام جدید)

  • بروزرسانی:
  • دیدگاه: ۱۴۵ (نمایش)
  • دیدگاه‌های منتظر: ۰ دیدگاه

استخدام شرکت مدیریت تولید برق شهید محمد منتظری اصفهان


فهرست مطالب مهم

جهت مشاهده مطالب روی لینک های زیر کلیک کنید

دفترچه شرایط شرکت تولید برق شهید منتظری اصفهان

آگهی 15 مرداد 1401: شرکت مدیریت تولید برق شـهید محمد منتظری اصـفهان (نیروگاه شـهید محمد منتظری اصـفهان) تعداد 16 نفر از فارغ التحصـیلان دانشـگاهها و مؤسـسـات آموزش عالی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بومی اسـتان اصـفهان را از طریق برگزاری آزمون اسـتخدامی کتبی (عمومی و تخصـصـی)، مصـاحبه و گزینش پس از کسـب نمره حد نصـاب، به ترتیب بالاترین نمرات اخذ شده در آزمون کتبی (عمومی و تخصصی) و مصاحبه، با شرایط مندرج در این آگهی، به صورت قراردادی از طریق شرکت پیمانکار تأمین نیروی انسانی نیروگاه جذب می نماید.
مهلت ثبت نام تا 15 شهریور 1401 می باشد.

شرایط عمومی
1. داشتن تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران
2 .التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
3 .اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
4 .جنسیت مورد پذیرش فقط آقا میباشد.
5 .شرکت کنندگان در این آزمون بایستی بومی استان اصفهان و در محدوده پوشش سرویس دهی ایاب و ذهاب نیروگاه باشند.
6 .انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی دائم غیر پزشکی
7 .عدم اعتیاد به مواد مخدر و دخانیات
8 .نداشتن سابقه محکومیت جزائی
9 .داشتن سلامت جسمانی، روانی و توانایی انجام کار
10 .دارا بودن شرایط احراز شغل برای شغل محل مورد تقاضا
11 .عدم منع قانونی برای استخدام
2 .کسب حد نصاب نمره تعیین شده آزمون
13 .تایید پذیرفته شدگان توسط هسته گزینش شرکت مدیریت تولید برق شهید محمد منتظری
شرایط اختصاصی
شرایط اختصاصی جدول شماره 1

شغل مقطع تحصیلی حداقل معدل کل حداکثر سن
اپراتور و تکنسین کاردانی و کارشناسی 14/00 26 سال
کارشناس کارشناسی به بالا 14/00 32 سال
تسهیلات سنی برای داوطلبان
به کلیه دارندگان کارت های پایان خدمت وظیفه عمومی ، حداکثر مدت 24ماه (2 سال) خدمت نظام وظیفه قانونی به حداکثر سن اضافه خواهد شد. 
توضیحات شرایط اختصاصی
1 .دارا بودن مدرک و رشـته تحصـیلی معتبر وزارت علوم، مطابق با شـرایط مندرج در جداول 3و4 الزامی بوده و داوطلبین در زمان ثبت نام می بایسـت مدارک منطبق با اطلاعیه را ارائه نمایند.
2 .نیازهای اعلام شـده بر اسـاس سـاختار سـازمانی مصـوب شـرکت بوده و هرگونه درخواسـت شـخصـی مبنی بر تغییر ردیف شـغلی یا رده شـغلی مرتبط با تغییر یا ارتقاء مدرک تحصیلی فرد پس از جذب، از نظر شرکت قابل پذیرش نمی باشد.
3 .شرکت نسبت به قبول مدارک مقاطع تحصیلی بالاتر از جدول یک هیچ گونه تعهدی ندارد.
مراحل فرآیند استخدام
1 .مراجعه به سایت و تهیه مدارک مورد نیاز
2 .ثبت نام در آزمون و اخذ کد رهگیری
3 .دریافت کارت ورود به جلسه
4 .حضور در محل برگزاری آزمون طبق برنامه آزمون کتبی
5 .دریافت نتیجه آزمون کتبی از طریق سایت ثبت نام
6 .حضور در فرآیند مصاحبه تخصصی
7 .حضور در مرحله معاینات طب صنعتی در صورت پذیرش در مراحل قبلی
8 .حضور در فرآیند کانون ارزیابی شایستگی (ویژه مشاغل کارشناسی) در صورت پذیرش در آزمون کتبی و مصاحبه
9 .انجام فرآیند گزینش برای پذیرفته شدگان مراحل قبلی
10 .تکمیل پرونده شامل استعلام مدرک تحصیلی، استعلام کارت پایان خدمت یا معافیت دائم، عدم سوءپیشینه و سایر مدارک مورد نیاز
11 .انعقاد قرارداد موقت کار، شروع به کار و آموزش های بدو استخدام برای پذیرفته شدگان نهایی.
مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام
لازم است داوطلبان قبل از مراجعه به سامانه ثبت نام (وب سایت) و تکمیل فرم الکترونیکی، نسبت به تهیه فایل مدارک مورد نیاز اقدام نمایند.
1 .اسکن صفحه اول شناسنامه (در صورت داشتن توضیحات، اسکن صفحه توضیحات نیز ضمیمه شود)
2 .اسکن کارت ملی
3 .اسکن مدرک تحصیلی معتبر (که معدل در آن ذکر شده باشد) منطبق با شرایط اطلاعیه
4 .اسکن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم
5 .توضیح: تاریخ صدور مدرک تحصیلی و کارت پایان خدمت یا معافیت می بایست قبل از تاریخ اتمام مهلت ثبت نام در آزمون (پنج شنبه مورخ 1401/06/15) باشد.
6 .اسکن عکس 4×3 جدید ( با مشخصات ذکر شده در سایت ثبت نام)
7 .پرداخت الکترونیکی مبلغ یک میلیون و ه شـت صـد هزار (1.800/000 ریال) در وجه دانشـگاه صـنعتی اصـفهان بابت هزینه های ثبت نام و شـرکت در آزمون کتبی از طریق سامانه ثبت نام
توضیح: امکان عودت وجه ثبت نام واریز شده به هیچ وجه وجود نخواهد داشت. 
حوه ثبت نام و مهلت آن
با توجه به اینکه آزمون ها ،تحلیل نتایج، تعیین محل فعالیت و عنوان شـغلی پذیرفته شـدگان نهایی بر اسـاس گروه امتحانی انتخاب شـده توسـط داوطلب در زمان ثبت نام انجام می شـود لازم اسـت داوطلبان با دقت و با توجه به شـای سـتگی، علاقه، جدول نیازها و شـرایط اعلام شـده، ن سـبت به انتخاب تنها یک کد رشـته (یک ردیف شغلی) ثبت نام نمایند.
داوطلبان واجد شـرایط می بای سـت از تاریخ 15/5/1401 تا تاریخ 15/6/1401 به سـامانه معرفی شـده از طرف دانشـگاه صـنعتی اصـفهان مراجعه و اقدام به ثبت نام نمایند. فرم تقاضای ثبت نام می بایست با دقت و صداقت تکمیل گردد.
زمان توزیع کارت و آزمون
داوطلبان می توانند از 20/6/1401 تا روز 23/6/1401 با مراجعه به سامانه ثبت نام نسبت به چاپ و دریافت کارت ورود به جلسه آزمون اقدام نمایند.
آزمون روز پنج شنبه 1401/06/24 برگزار خواهد شد.
محل برگزاری آزمون دانشگاه صنعتی اصفهان و زمان دقیق آن در کارت ورود به جلسه اعلام خواهد شد.
همراه داشتن شناسنامه عکسدار یا کارت ملی و کارت ورود به جلسه در روز آزمون الزامی میباشد.
تذکر مهم
با توجه به اینکه کلیه اطلاع ر سـانی های آزمون از طریق سـامانه ثبت نام انجام خواهد شـد لذا داوطلبان می بایسـت در طول فرآیند جذب، جهت آگاهی از اطلاعیه ها و نتایج مراحل مختلف و تغییرات احتمالی، به صـورت مسـتمر به سـامانه فوق مراجعه نمایند و عدم اطلاع داوطلب از نتایج مراحل ،جزئیات یا تغییرات احتمالی آزمون، موجب هیچ گونه حقی برای وی نمی گردد. 
مفاد آزمون کتبی
آزمون کتبی شـامل آزمون علمی مبتنی بر سـؤالات چهار گزینه ای با احتسـاب نمره منفی می باشـد، سـؤالات علمی با توجه به هر گروه امتحانی و رشـته های مورد نیاز طراحی شـده و مفاد آزمون کتبی (دانشی) شامل سه بخش طبق موارد جدول شماره( 2 ) می باشد: 

  دروس عمومی تخصصی
مشاغل زبان انگلیسی و دانش رایانه ای و معارف اسلامی و ادبیات فارسی توانایی ذهنی و ادراکی و ریاضی و آمار مقدماتی دروس تخصصی هر مقطع
اپراتوری و تکنسینی %15 %25 %60
 مشاغل کارشناسی %20 %20 %60

توضیح: مفاد آزمون تخصصی به شرح جدول شمار (3) می باشد.

گروه امتحانی مقطع تحصیلی رشته - گرایش جنسیت تعداد نیاز مفاد آزمون کتبی
اپراتور الکتریک، تکنسین الکتریک و تکنسین ابزار دقیق کاردانی یا کارشناسی مهندسی برق، مهندسی برق قدرت/الکترونیک/کنترل و شبکه های انتقال و توزیع، مهندسی فن آوری کنترل (ابزار دقیق و فرآیند)، مهندسی بهره برداری نیروگاه، مهندسی تکنولوژی بهره برداری نیروگاه، مهندسی فن آوری بهره برداری نیروگاه، کلیه رشته ها و گرایشهای کاردانی برق مرد 7 مدارهای الکتریکی، کنترل صنعتی، ماشین های الکتریکی، الکترونیک 1 و 2، اندازه گیری الکتریکی
اپراتور مکانیک کاردانی یا کارشناسی کلیه گرایش های کاردانی مکانیک (باستثناء گرایش خودرو)، تاسیسات حرارتی و کاردانی برودتی، مکانیک نیروگاه مهندسی بهره برداری نیروگاه، مهندسی تکنولوژی بهره برداری نیروگاه، مهندسی تکنولوژی مراقبت و نگهداری مکانیک نیروگاه، مهندسی فن آوری بهره برداری نیروگاه، مهندسی مکانیک، مهندسی مکانیک (حرارات و سیالات/ ساخت و تولید) مرد 3 مکانیک سیالات
استاتیک
ترمودینامیک و انتقال حرارت
اپراتور شیمی کاردانی یا کارشناسی کاردانی شیمی (کاربردی، آزمایشگاهی، صنعتی، صنایع شیمیایی)، مهندسی شیمی، شیمی کاربردی، شیمی محض، مهندسی صنایع شیمیایی مرد 3 شیمی تجزیه و آزمایشگاه، شیمی آلی و آزمایشگاه، تصفیه آب و آزمایشگاه
کارشناس برق کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی برق (قدرت، کنترل، ماشین، الکترونیک قدرت، سیستم های انرژی، سیستم های قدرت) مرد 3 مدار های الکتریکی، کنترل صنعتی، ماشین های الکتریکی، الکترونیک 1 و 2 ، اندازه گیری الکتریکی
کارشناس مکانیک کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک بدون گرایش، مهندسی مکانیک (حرارت و سیالات، سیستم های انرژی، تبدیل انرژی)، مهندسی بهره برداری نیروگاه، مهندسی تکنولوژی بهره برداری نیروگاه، مهندسی تکنولوژی مراقبت و نگهداری مکانیک نیروگاه، مهندسی فن آوری بهره برداری نیروگاه مرد 3 مکانیک سیالات، استاتیک، کنترل صنعتی، ترمودینامیک و انتقال حرارت
کارشناس شیمی کارشناسی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، مهندسی صنایع شیمیایی، شیمی کاربردی، شیمی محض، شیمی (آلی/تجزیه/معدنی/کاربردی) مرد 1 شیمی تجزیه و آزمایشگاه، شیمی آلی و آزمایشگاه، تصفیه آب و آزمایشگاه
کانون ارزیابی شایستگی (ویژه مشاغل کارشناسی)
نفراتی که حدنصـاب آزمون کتبی را ک سـب نموده اند (چند برابر ظرفیت پذیرش در هر ردیف شـغلی) از بالاترین نمرات کتبی جهت سـنجش شـای سـتگی های مورد نیاز شـغل همچنین انجام مصاحبه فنی و تخصصی به این مرحله راه می یابند.
معاینات طب صنعتی:
با اسـتخراج نمرات مراحل قبل و محاسـبه امتیاز نهایی داوطلبان (با احتسـاب ضـریب وزنی هر مرحله) نفرات برتر در هر رشـته/گرایش به تعداد درج شـده در اطلاعیه اسـتخدامی جهت انجام معاینات طب صـنعتی (که در آن سـلامت جسـمی و روحی فرد با اسـتانداردهای سـلامت سـازمانی نیروگاه شـهید محمد منتظری مطابقت و برر سـی میگردد) دعوت خواهند شد. در این مرحله، مبنای تصمیم گیری جهت استخدام داوطلبان
گزینش
افراد تأیید شـده توسـط طب صـنعتی به گزینش معرفی میگردند تا در صـورت تأیید صـلاحیت ،جهت انجام سـایر مراحل اسـتخدام از آنها دعوت بعمل آید. در صـورتی که داوطلب فاقد شرایط این مرحله باشد از فرآیند حذف و از نفر بعدی دعوت به عمل می آید. 
تشکیل پرونده
نفراتی که کلیه مراحل قبل را با موفقیت طی نمایند، جهت تشـکیل پرونده (شـامل ا سـتعلام مدرک تحصـیلی ،اسـتعلام کارت پایان خدمت، آزمایش عدم اعتیاد، عدم سـوء پیشـینه و سایر مدارک مورد نیاز) به مرور و بر اساس نیاز شرکت دعوت به کار می شوند. 
سایر توضیحات و تذکرات اطلاعیه استخدامی
1 .کارکنان شاغل در شرکت مدیریت تولید برق شهید محمد منتظری، امکان شرکت در این آزمون را ندارند.
2 .تعیین محل اشـتغال پذیرفته شدگان نهایی بر اساس نیاز در هر یک از واحدهای شرکت، در اختیار شرکت مدیریت تولید برق شهید محمد منتظری بوده و قابل تغییر نمی باشد .
3 .محدوده جغرافیایی سـکونت برای داوطلبان، حوزه سـرویس های عمومی ایاب و ذهاب فعلی شـرکت میباشـد و شـرکت نیروگاه شـهید محمد منتظری هیچگونه تعهدی در قبال ارائه سـرویس ایاب و ذهاب به افرادی که خارج از این محدوده سـاکن می با شـند را نخواهد داشـت و هیچ گونه مسـیر سـرویس دهی یا ایسـتگاه جدیدی ا ضـافه نخواهد شد .
4 .محدوده سرویس دهی شامل: اصفهان، شاهین شهر ،سپاهان شهر ، نجف آباد، خمینی شهر می باشد.

ثبت نام 

 

+ دانلود دفترچه راهنمای شرکت در آزمون استخدام شـرکت مدیریت تولید برق شـهید محمد منتظری اصـفهان 
تقویم آزمون:

مهلت ثبت نام: تا 15 شهریور 1401
دریافت کارت آزمون: 20 الی 23 شهریور 1401
زمان برگزاری آزمون: 24 شهریور 1401

جهت ثبت نام در آزمون کلیک نمایید

منابع آزمون استخدام مدیریت تولید برق شهید محمد منتظری اصفهان

دسته‌بندی آگهی‌های استخدام

اگر دیدگاهی درباره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خود را در سایت درج کنید.

🙂
  • امکان تأیید نظرات سیاسی وجود ندارد.
  • امکان تایید نظراتی که حاوی اخبار غیر قابل تأیید از طریق خبرگزاری های معتبر می باشند، وجود ندارد.
  • امکان تأیید نظراتی که حاوی اطلاعات تماس شخصی افراد و یا ID شبکه های مجازی ارتباطی می باشند وجود ندارد.
  • امکان تأیید نظرات کاربرانی که به هر طریقی قصد مأیوس کردن سایرین را دارند وجود ندارد.
  • هرگونه تحریک، تحقیر و کنایه به سایر افراد (مسئول و غیر مسئول) غیر مجاز می باشد.
  • امکان هماهنگی برای هرگونه ملاقات حضوری چه به صورت دسته جمعی و چه فردی توسط کاربران سایت وجود ندارد.

ابتدای صفحه
مختصری درباره ایران استخدام

سایت ایران استخدام در تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱۰ راه اندازی شد و با تلاش گروهی و روزانه مدیران و نویسندگان خود در جهت تبدیل شدن به مرجع بروز آگهی های استخدامی گام برداشت. سعی همیشگی همکاران ما ارائه مطلوب و با کیفیت آگهی های استخدامی خدمت بازدیدکنندگان محترم این سایت بوده است. ایران استخدام به صورت مستقل و خصوصی اداره می شود و وابسته به هیچ نهاد و یا سازمان دولتی نمی باشد، این سایت تنها منتشر کننده ی آگهی های استخدامی بوده و بنابراین لازم است که بازدید کنندگان محترم سایت خود نسبت به صحت و سقم اخبار منتشر شده در آن هوشیار باشند.

نماد اعتماد الکترونیکی