اطلاعات بیشتر

طرح طبقه بندی مشاغل


تعریف شغل:مجموعه ای از وظایف و مسئولیت های مستمر و مرتبط و مشخص است که از لحاظ نوع و سطح کار مشابه و مساوی اند و به عنوان کار واحد شناخته می شوند. با این ترتیب شغل واحد اساس شناخت مجموع پست هایی است که از لحاظ نوع و سطح وظایف و شرایط احراز مساوی و مشابه باشند.


پست سازمانی:جايگاهي در تشكيلات تفصيلي مؤسسه است كه براي انجام وظايف و مسئوليت هاي مشخص(ثابت و موقت) براي تصدي يك كارمند در نظر گرفته مي شود.


طبقه بندي مشاغل: به گروه بندي مشاغل بر اساس نوع وظايف و سطح مسئوليت ها و شرايط احراز شغل و نيز انتخاب عنوان مناسب براي آنها اطلاق مي شود.


ارزشيابي مشاغل: به سنجش درجه اهميت و ارزش يك رشته شغلي در مقام مقايسه با رشته هاي شغلي ديگر به منظور تعيين موقعيت نسبي طبقات شغلي در طرح طبقه بندي مشاغل، با توجه به نوع و پيچيدگي وظايف و سطح مسئوليت ها، حساسيت شغل و شرايط محيط كار به منظور پرداخت حقوق مساوي در ازاي كار مساوي در شرايط مساوي اطلاق مي شود.


طرح طبقه بندي مشاغل: به شرح رشته هاي شغلي، مقررات، آئين نامه و دستور العمل هاي اجرايي اطلاق مي شود.


رشته شغلی:عبارتست از فهرست جامع و بيان واقع از كيفيت وظايف و مسئوليت هاي يك يا چند سري شغل. در شرح رشته شغلي علاوه بر بيان وظايف و مسئوليت ها، مهارت لازم و ساير خصوصيات مربوط و نحوه اجراي آن نيز توصيف مي شود. به عبارت ديگر شرح رشته شغلي به ما مي گويد كه چه كاري را به چه نحو بايد انجام داد و هدف از انجام دادن آن وظايف چيست. در شرح رشته شغلي، عنوان، نمونه وظايف، پست ها، مسئوليت ها، نحوه ارتباط با مشاغل سطوح بالا و پائين، معلومات و مهارت هاي لازم در شرايط احراز گنجانده مي شود.
-رشته شغلی شامل چند طبقه شغلی است که از لحاظ نوع کار دارای وظایف مشابه اند، ولی از نظر ارزش و اهمیت و صعوبت اجرای کار سطوح و مراتب گوناگونی دارند، مانند رشته شغلی مسئول خدمات مالی، رشته شغلی کارگزین، رشته شغلی کارشناس امور اداری و ….
-ضمناً اگر بنا به شرایطی مستخدم پست خود را تغییر دهد و منجر به تغییر رشته شغلی گردد سوابق قبلی غیر مرتبط قلمداد می گردد.
-مجموع چند رشته شغلی که از لحاظ نوع فعالیت، حرفه ، رشته تحصیلی و تجربه وابستگی نزدیکی با هم دارند.
-رسته های شغلی عبارتند از : رسته اداری و مالی، رسته فنی و مهندسی، رسته بهداشتی و درمانی، رسته خدمات آموزشی و فرهنگی، رسته فرابری داده ها، رسته کشاورزی ، رسته امور اجتماعی، و رسته خدمات ضمناً در صورتی که مستخدم بنا به دلایلی تغییر رسته دهد سوابق فعلی غیر مرتبط تلقی و بنابراین قوانین نظام هماهنگ احتساب تجربه و گروه صورت می پذیرد. تغییر رشته منوط به موافقت بالاترین مقام دستگاه می باشد.


رسته شغلی:عبارتست از مجموعه اي از رشته هاي شغلي كه از لحاظ نوع كار و مدرك تحصيلي و تجربي، شباهت هاي كلي و عمومي داشته باشند. ايجاد رسته هاي فرعي در ذيل هر رسته بر اساس نوع مشاغل امكان پذير است. رسته اي موجود عبارتند از:‌ آموزشي و فرهنگي، اداري و مالي، امور اجتماعي، خدمات، كشاورزي و محيط زيست، فني و مهندسي، فناوري اطلاعات، بهداشتي و درماني.


رسته فرعي: در يك رسته، رشته هاي شغلي كه از لحاظ نوع كار و حرفه و شرايط احراز وابستگي بيشتري دارند در يك رسته فرعي قرار مي گيرند.


گروه شغلی:
-مشخص کننده سطوح گوناگون طبقات شغلی است، حداقل و حداکثر طبقات شغلی مربوط را تغیین می کند و به یکی از مراتب گروه های بیست گانه موضوع ماده یک قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت اشاره دارد.
-قابل ذکر است که براساس قوانین قبل مدارک پایان ابتدایی، سیکل، دیپلم، فوق دیپلم هر 5 سال از یک گروه برخوردار می شدند و مدارک لیسانس، دکترا هر 4 سال از یک گروه بهره مند می گردیدند.


طبقه شغلی:
-عبارت است از یک یا چند پست که از نظر وظایف و مسئولیت ها و دشواری انجام کار با یکدیگر مشابه یا یکسان باشند به نحوی که بتوان:
1- همه آنهارا با عنوان واحدی نامید
2- شرایط احراز یکسان از نظر تحصیلات، تجربه، مهارت و معلومات برآنها قائل شد
3- گروه حقوقی یکسان و در نتیجه حقوق مساوی برای آنها در نظر گرفت
4- برای تصدی آنها به هنگام استخدام و انتصاب کارمند آزمونهای استخدامی یکسان به کار برد.


شرايط احراز شغلي: عبارتست از حداقل خصوصيات و توانايي هاي لازم اعم از تحصيلات، مهارت ها، تجربه و دوره هاي آموزشي مورد نياز كه براي انجام وظايف و قبول مسئوليت هاي يك شغل لازم است.


طبقه: طبقه نشانگر پائين ترين تا بالاترين سطوح شغل مي باشد كه بر اساس عواملي نظير اهميت و پيچيدگي وظايف و مسئوليت ها، سطح تخصص و مهارتهاي موردنياز به يكي از طبقات شانزده گانه جدول يا جداول حق شغل اختصاص مي يابند.


رتبه: هر كدام از مشاغل متناسب با ويژگيها حداكثر در پنج رتبه مقدماتي، پايه، ارشد، خبره و عالي طبقه بندي مي گردند و هر كدام از رتبه ها به يكي از طبقات جدول يا جداول حق شغل اختصاص مي يابد. رتبه هاي خبره و عالي به مشاغل كارشناسي و بالاتر اختصاص مي يابد.


تجربه شغلي: آن بخش از خدمات دولتي يا غيردولتي مستخدم است كه سبب افزايش مهارت مستخدم مي گردد و در تعيين طبقه و رتبه شغلي وي به تناسب مي تواند مؤثر باشد.
1- تجربه مربوط: عبارتست از آن قسمت ازخدمات مستخدم كه در رشته مربوط به شغل مورد تصدي او باشد.
2- تجربه مشابه: عبارتست ازآن قسمت از خدمات مستخدم كه در زمينه شغل مورد تصدي اوباشد،مانند تجربه كمك بهياري براي بهيار و كارپردازي براي انبارداري).
ضوابط احتساب تجربه: ضوابط محاسبه تجربه قابل قبول،جمع رديفهاي زير خواهدبود:
1- تمام خدمات انجام شده دررشته مربوط به شغل موردتصدي.
2- تمام خدمات انجام شده دررشته هاي مشابه با شغل مورد تصدي.
3- ازبقيه خدمات معادل جمع رديفهاي يك ودو،مشروط براينكه ازيك سوم تجربه غيرمربوط كمتر نشود.
نحوه احتساب تجربه درصورت اراِِئه مدرك تحصيلي بالاتر:
نحوه احتساب تجربه درارتقاء به طبقه 5 و بالاتر براي مستخدماني كه درطول خدمت درارتباط باشغل موردتصدي مدرك تحصيلي بالاتر ارائه كنند به شرح زير است:
1- كل سوابق تجربي مربوط ومشابه بامدارك تحصيلي ليسانس مربوط وبالاتر.
2- پس ازاخذ مدرك تحصيلي ليسانس مربوط،يك دوم سوابق مربوط ومشابه با مدرك تحصيلي فوق ديپلم قابل احتساب است.
3- پس ازاخذمدرك تحصيلي ليسانس مربوط،يك سوم سوابق مربوط ومشابه با مدرك تحصيلي ديپلم قابل احتساب است.
4- بقيه سوابق معادل خدمات بعداز اخذ مدرك ليسانس قابل احتساب خواهدبود.
5- پس ازاخذمدرك فوق ديپلم مربوط،تمام سوابق مربوط ومشابه با مدرك ديپلم قابل احتساب است.
6- مستخدماني كه برحسب مدرك تحصيلي مربوط درطبقه شغلي تخصيص يافته اند، درصورت ارائه مدرك تحصيلي بالاتر درارتباط باشغل موردتصدي درهرحال تنزل طبقه نخواهند يافت.
احتساب خدمت وظيفه به عنوان تجربه: مدت خدمت وظيفه عمومي مستخدمان با توجه به تعريفهاي كه دربندهاي قبل شد، متناسب باهريك ازضوابط احتساب تجربه قابل احتساب است.
احتساب تجربه بخش غير دولتي: براي احتساب تجربه بخش غيردولتي ارايه مدرك زير الزامي است:
1- گواهي سابقه كار با قيد تاريخ شروع، استمرار، خاتمه و عنوان شغل مورد تصدي.
2- ارائه ليست ياسياهه ريز حقوقي سنوات مختلف معتبر وتائيد پرداخت كسورات بيمه.
3- گواهي ثبت شركت يامؤسسه يا ارائه جواز تائيد ازمراجع.
توضيح: دراحتساب تجربه بخش غيردولتي مستخدمان فقط آن قسمت ازتجربه مستخدم كه دررشته شغلي موردتصدي او باشد ملاك محاسبه خواهد بود.
– براساس مفادماده14 آيين نامه اجرايي طرح طبقه بندي مشاغل مدت زماني كه مستخدمان درحالات استخدامي زير مي باشند به عنوان تجربه درارتقاء طبقه شغلي آنان قابل محاسبه نمي باشد.
الف- آمادگي به خدمت
ب- ايام تعليق
ج- ايام بازنشستگي
د- ايام عدم اشتغال(نظير انفصال موقت،مرخصي بودن حقوق و…..)
ماده 14:
از تاریخ 1370/1/1 نحوه محاسبه تجربه قابل قبول مندرج در شرایط احراز رشته های شغلی براساس ضوابط ذیل خواهد بود:
الف- مراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیر دولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم  می گردد و در تعیین گروه شغلی وی به تناسب جزء هر یک از موارد مشروحه ذیل می تواند موثر باشد.
ب- تجربه مربوط عبارت از آن بخش از خدمات مستخدم است که در رشته مربوط به شغل مورد تصدی او باشد.
ج- تجربه مشابه عبارت از آن بخش از خدمات مستخدم است که در زمینه شغل مورد تصدی او باشد (مانند تجربه کمک بهیاری برای بهیاری، تجربه کارپردازی برای انبارداری، تجربه تکنیسین مهندسی زراعی برای تکنیسین جنگل و مرتع، تجربه نقشه کشی برای تکنیسین نقشه برداری) تشخیص تجربه مشابه به عهده کمیته موضوع ماده 12آیین نامه خواهد بود.
د- با توجه به تعاریف مندرج در بندهای الف و ب و ج ضابطه مورد عمل برای محاسبه تجربه قابل قبول جمع ردیف های زیر خواهد بود:
-کلیه خدمات انجام شده دررشته مربوط به شغل مورد تصدی.
-کلیه خدمات انجام شده در رشته های مشابه با شغل مورد تصدی.
-از بقیه خدمات معادل جمع ردیف های یک و دو
-توضیح: در هر حال یک سوم تجربه غیر مربوط  مستخدم قابل احتساب خواهد بود.
ه- نحوه احتساب تجربه در مورد مستخدمینی که در طول خدمت در ارتباط با شغل مورد تصدی مدرک تحصیلی بالاتر ارائه نمایند جهت ارتقاء به گروه های 8 و بالاتر به شرح زیر می باشد:
1- کل سوابق تجربی مربوط و مشابه با مدرک تحصیلی لیسانس مربوط و بالاتر
2- پس از اخذ مدرک تحصیلی لیسانس مربوط یک دوم سوابق طی شده مربوط و مشابه با مدرک تحصیلی فوق دیپلم قابل احتساب است.
3- پس از اخذ مدرک تحصیلی لیسانس مربوط یک سوم سوابق طی شده مربوط و مشابه با مدرک تحصیلی دیپلم قابل احتساب است.
4- از بقیه سوابق معادل خدمات بعد از اخذ مدرک لیسانس قابل احتساب خواهد بود.
5- پس از اخذ مدرک فوق دیپلم مربوط تمام سوابق طی شده مربوط و مشابه با مدرک دیپلم قابل احتساب است.
و- مستخدمینی که حسب مدارک تحصیلی مربوط در گروه استحقاقی تخصیص یافته اند، در صورت ارائه مدرک تحصیلی بالاتر در ارتباط با شغل مورد تصدی، در هر حال تنزل گروه نخواهد یافت.
ز- مدت خدمت وظیفه عمومی مستخدمین با توجه به تعاریف مندرج در بندهای «ب» و «ج» به تناسب جزو هریک از موارد مندرج دربند «د» قابل احتساب است.
ح- برای احتساب تجربه بخش غیر دولتی ارائه مدارک زیر الزامی است:
– گواهی سابقه کار با قید تاریخ شروع، استمرار، خاتمه و عنوان شغل مورد تصدی.
ارائه لیست یا سیاهه ریز حقوقی سنوات مختلف معتبر و تأییدیه پرداخت کسور بازنشستگی یا سهمیه بیمه.
-گواهی ثبت شرکت یا موسسه یا ارائه جواز تأسیس از مراجع ذیربط.
توضیح: در احتساب تجربه بخش غیردولتی مستخدمین، فقط آن قسمت از تجربه مستخدم که در رشته شغل مورد تصدی او باشد ملاک محاسبه خواهد بود.
ل- در احتساب تجربه بر مبنای مفاد ماده 14 این آیین نامه حالات استخدامی زیر مشمول بند یک ماده مذکور نمی باشند:
◦آمادگی خدمت
◦ایام تعلیق
◦ایام بازنشستگی
◦ایام عدم اشتغال (نظیر انفصال موقت، مرخصی بدون حقوق و …)
◦صعب العلاج
◦مرخصی زایمان
◦مأموریت آموزشی تمام وقت (به جز ایثارگران و کاردان بهداشت دهان و دندان به دندانپزشک)
-موارد مختلف مربوط به قوانین احتساب تجربه:
(در زمان اعمال مدرک تحصیلی و یا تغییر رشته شغلی)
1-با یک مقطع تحصیلی مثلاً با دیپلم یا با کارشناسی که دو حالت دارد:
◦الف- تغییر رشته شغلی با تشخیص سوابق به عنوان مشابه و مربوط – مثل کار پرداز به حسابدار، کارگزین به کارشناس امور ادری و موارد مشابه
◦ب- تغییر رشته شغلی با تشخیص سوابق به عنوان غیر مربوط (با یک مقطع تحصیلی)
به عنوان مثال: متصدی امور دفتری به حسابدار، بهیار به ماشین نویس و موارد مشابه
-در صورتی که سوابق فرد به عنوان مشابه و مربوط تشخیص داده شود به طور کامل محاسبه می گردد ولی چنانچه سوابق غیر مرتبط باشد در زمان تغییر رشته شغلی که ممکن است در یک رسته و یا از رسته ای به رسته ی دیگر باشد کل سوابق غیر مربوط به عنوان تجربه حساب می شود. مثلاً فردی دارای 15 سال سابقه امور دفتری است و به حسابدار تغییر رشته شغلی می دهد (با هر مدرک تحصیلی، دیپلم، کاردانی، کارشناسی) یک سوم سوابق که 5 سال می شود تجربه وی خواهد بود که چنانچه با دیپلم و در گروه 9 قرار داشته است به گروه 7 تنزل پیدا می کند و چنانچه با مدرک کاردانی و در گروه 10 بوده است به گروه 8 تنزل پیدا می کند و …
بدیهی است مدرک تحصیلی فرد باید در شرایط احراز پست جدید (رشته شغلی) وجود داشته باشد. ضمناً تغییر رشته شغلی در یک رسته مثلاً اداری و مالی و یا بهداشتی و درمانی الزاماً به این صورت نمی باشد که سوابق مشابه به در نظر گرفته شود و با توجه به نوع شغل و شرح وظایف است که می توان تشخیص داد آیا سوابق قبلی مشابه و مرتبط است و یا غیر مربوط به عنوان مثال سوابق مسئول خدمات اداری برای مسئول خدمات مالی یا حسابدار یا کارگزین مشابه نمی باشد یا سوابق بهیار برای آزمایشگاه یا رادیولوژی برای آزمایشگاه مشابه نیست یا سوابق کارشناس امور اداری برای کارشناس امور پژوهشی که غیر مربوط می باشد
تذکر: چنانچه سوابق فردی غیر مربوط تشخیص داده شود با هر مقطع تحصیلی که باشد در زمان تغییر شغل صرفاً  آن محاسبه می شود و برای ارتقاء گروه های بعدی در پست جدید دو روش محاسبه داریم:
◦اول:  سوابق (غیر مرتبط) + مدت خدمت در پست جدید
◦دوم: 2 برابر مدت خدمت در پست جدید (روش معادل). در صورتی که این مدت بیش از  باشد بدیهی است از این دو روش هر کدام که به نفع مستخدم باشد ملاک محاسبه تجربه خواهد بود.
-ضمناً چنانچه ارتقاء گروه فرد از روش دوم محاسبه شود گروه های بعدی هم به همان صورت خواهد بود البته در روش معادل و دو برابر مدت خدمت در پست فعلی باید توجه کرد که در مرحله اول فرد سابقه لازم مثلاً 15 سال یا 20 سال و یا 16 سال را داشته باشد که آن حداقل مرتبط است.
2-با دو یا چند مقطع تحصیلی که دارای چند حالت می باشد:
الف- سوابق مشابه و مربوط با مقاطع تحصیلی ابتدایی، سیکل، دیپلم، کاردانی به طور کامل محاسبه می گردد مثل کمک بهیار، بهیار، اتاق عمل، هوشبری یا پرستار با کاردانی. البته نحوه احتساب تجربه کارکنان جانباز و آزاده با مقطع کاردانی بعداً توضیح داده می شود ضمناً سوابق مشابه و مربوط به مدارک کارشناسی و بالاتر نیز به طور کامل محاسبه می گردد.
ب- سوابق غیر مربوط حتی با چند مقطع تحصیلی «(سیکل، دیپلم، فوق دیپلم) یا (لیسانس و فوق لیسانس)» فقط محاسبه می شود البته زمانی که مدت خدمت فرد در پست جدید بیش از  سوابق غیر مربوط باشد روش معادل استفاده خواهد شد.
مثال: خدمت سربازی، مدتی در پست نگهبان- مدتی در پست امور دفتری- مدتی حسابدار بعد تغییر شغل به پرستار با مدرک کاردانی و یا لیسانس کل سوابق قبلی که غیر مرتبط هستند جمع شده و  آن به عنوان تجربه قابل احتساب است.
مورد استثناء: برای کسانی که به پست پزشک یا دندانپزشک تغییر شغل دارند و دارای سوابق غیر مرتبط با هر مدرک تحصیلی هستند برای ارتقاء گروه دو سال تجربه فعلی و معادل آن حساب می شود البته تا زمانی که سوابق مستهلک شود. مثلاً 10 سال سوابق غیر مربوط داشته و به پزشک تغییر شغل داده می شود. برای گروه اول دو سال پس از انتصاب و بعدی 4 سال و بعدی 6 سال و بعدی 8 سال و بعدی 10 سال پس از انتصاب یعنی در هر مورد تجربه فعلی دو برابر می شود. و در هر زمان که  یا بیشتر سوابق چنین فردی در پست جدید باشد کل سابقه و تجربه مساوی است.
ج- سوابق مشابه و مربوط با مقطع تحصیلی دیپلم و کمتر – کاردانی –لیسانس و بالاتر
اول: با سه مقطع دیپلم – کاردانی – لیسانس و بالاتر
در زمان اعمال مدرک لیسانس  سوابق مشابه با دیپلم + سوابق مشابه با کاردانی +  مجموعه مانده های دو مورد قبلی و سوابق غیر مرتبط چنانچه داشته باشد.
البته متذکر می شود از تاریخ 1/1/1376 این فرمول برای مساعدت به کسانی که در رشته های شغلی مرتبط موفق به اخذ مدرک کارشناسی می شوند تعیین شود و قبل از این تاریخ فقط  با دیپلم و با کاردانی مشابه ملاک محاسبه بوده است.
ضمناً سوابق کمتر از دیپلم چه مشابه و چه غیر مشابه باشد در قسمت  مانده حساب می شود.
دوم= احتساب تجربه برای جانبازان با مقاطع تحصیلی دیپلم و کمترو کاردانی و بالاتر
سوابق با مدرک سیکل از تاریخ 23/8/1367 به عنوان دیپلم و سوابق دیپلم به عنوان کاردانی و سوابق کاردانی به عنوان کارشناسی محاسبه می گردد. (تاریخ اعمال مقطع تحصیلی بالاتر)
نحوه محاسبه هم به همان صورت  سوابق مشابه با دیپلم و  با کاردانی و ….
با توجه به مقطع تحصیلی می باشد و سوابق باسیکل قبل از تاریخ مذکور بعنوان مانده ها.
نکته:
در احتساب تجربه با مدرک کاردانی برای جانبازان باید توجه داشت که پست سازمانی فرد این اجازه را بدهد که سوابق مشابه با کاردانی به عنوان کارشناسی محاسبه شود به عنوان مثال چنانچه پست حسابدار، کارگزین ، پرستار، ماما، فوریتهای پزشکی، پذیرش، کتابدار باشد و مدرک کاردانی همه در شرایط احراز این رشته های شغلی وجود داشته باشد به عنوان لیسانس محاسبه می گردد. در غیر این صورت فقط گروه مقطع داده می شود و روند گروهها نیز هر 5 سال یکبار می باشد. مورد دیگر اینکه چنانچه جانباز دارای مدرک کاردانی و پست کاردان باشد مثل کاردان آزمایشگاه یا کاردان رادیولوژی با مدرک مرتبط تا زمانی که پست به کارشناس تبدیل نشده است فقط یک گروه داده می شود و روند گروه ها نیز با 5 سال است.


نکاتی خاص در مورد احتساب تجربه
یک- سوابق مشابه و مربوط به مدرک تحصیلی کارشناسی و فوق لیسانس برای کسانی که به رشته شغلی پزشک تغییر عنوان پیدا می کنند به طور کامل محاسبه می گردد. این سوابق شامل رشته های شغلی پرستار، کارشناس آزمایشگاه، کارشناس رادیولوژی، کارشناس بهداشت خانواده، کارشناس مبارزه با بیماریها می باشد
دو- سوابق مشابه با مدرک تحصیلی کاردانی برای کسانی که به رشته شغلی پزشک تغییر شغل می دهند در بدو تاریخ انتصاب  محاسبه می گردد و برای ارتقاء گروه ها علاوه بر  سوابق کاردانی مشابه دو برابر مدت خدمت به عنوان پزشک نیز محاسبه می شود. این سوابق شامل رشته های شغلی کاردان اتاق عمل، کاردان هوشبری ، پرستار، کاردان مبارزه با بیماریها، کاردان بهداشت خانواده، کاردان رادیولوژی، کاردان آزمایشگاه می باشد.
سه – سوابق بهداشت کار دهان و دندان (با مدرک کاردانی) برای کارکنانی که به رشته دندانپزشک تغییر شغل می دهند و در بدو امر  محاسبه شده و برای ارتقاء گروهها دو برابر مدت خدمت به عنوان دندانپزشک نیز علاوه بر آن احتساب می گردد.
بدیهی است که درمواردی که سوابق پزشک و دندانپزشک دو برابر محاسبه می شود تا مستهلک شدن ماند های سوابق کاردانی و یا غیر مرتبط خواهد بود و نباید بیش از کل سوابق فرد شود.
توضیح در خصوص مأموریتهای آموزشی – برای جانبازان و آزادگان و رزمندگان (حداقل 6 ماه خدمت در جبهه) مأموریت آموزشی تمام وقت به طور کامل و تجربه مشابه با مقطع تحصیلی مربوطه احتساب می شود. برای بقیه افراد مأموریت آموزشی نیمه وقت به طور کامل (شبیه اشتغال به کار) محاسبه شده و چنانچه تمام وقت باشد از مدت خدمت با همان مقطع که در مأموریت آموزشی بوده است کسر می گردد.
(لازم به ذکر است مأموریت آموزشی منجر به اخذ مدرک تحصیلی بالاتر مورد نظر می باشد).
برای پزشکان و دندانپزشکان سوابق با مدرک تحصیلی کمتراز کاردانی (مشابه) در بدو انتصاب قابل اقدام نیست.
ماده 5- ارتقاء طبقه شغلی کارمندان که تاریخ استحقاق آنان بعد از 1/1/1388 می باشد مشمول اجرای طرح ارزیابی مشاغل تخصصی و تحقیقی و مشاغل مدیران و مشاغل ویژه رشته های پزشکی نخواهند بود.
تبصره1 – کارمندانی که قبل از تاریخ 1/1/1388 به دلیل عدم کسب امتیاز لازم در طرح های ارزیابی فوق الذکر موفق به ارتقاء گروه نشده اند ارتقاء طبقه شغلی آنان، مشمول این آیین نامه و از تاریخ 2/1/1388 خواهد بود.
تبصره 2- تمامی موارد مربوط به تصویب ارتقاء گروه و «اصلاحیه تغییر عنوان» و نظایر آن که تاریخ اجرای آنها مربوط به قبل از تاریخ 1/1/1388 می باشد، لازم است به روال سابق در کمیته طرح طبقه بندی مشاغل دانشگاه مطرح گردد.
ماده 7- شاغلین مشاغل کاردانی و بالاتر و یا همترازان آنها که درمناطق کمتر توسعه یافته موضوع فهرست تصویب نامه شماره 76294/ت 36095 ﻫ مورخ 1388/4/10 در استان های خراسان شمالی، خراسان جنوبی، کهگیلویه و بویر احمد، چهارمحال بختیاری، کردستان، سیستان و بلوچستان، بوشهر، هرمزگان، خوزستان و ایلام خدمت می نمایند، به ازای هر یک سال سوابق تجربی (از تاریخ 1388/1/1 به بعد)، از یک سال تعجیل (کسر سال به نسبت)، در ارتقاء طبقه شغلی برخوردار می شوند.
ماده 8- ملاک محاسبه ارتقاء طبقه شغلی افرادی که قبل از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری (1388/1/1) برای مقررات حاکم از سوابق تجربی بخش غیر دولتی و همچنین امتیاز تعجیل در گروه استفاده نموده اند، برای انطباق تجربه آنان با جدول ارتقاء طبقه شغلی (جدول شماره 1)، تاریخ دریافت آخرین گروه استحقاقی وی خواهد بود.


مدارک لازم جهت تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی آزمایشی :
-تصویر نظریه هسته گزینش ( برابر اصل شده  توسط واحد کارگزینی با مهر و امضاء)
-اصل فرم 502 دقیق و کامل ( ممهور به مهر و امضاء مسئول کارگزینی و رئیس یا مدیر مرکز )
-تنظیم نامه ای از طرف واحد مربوطه به مدیر محترم توسعه سازمان و منابع انسانی با اعلام نظر موافق جهت تبدیل وضعیت استخدامی
( تذکر : تاریخ نظریه هسته گزینش همان تاریخ موافقت با تبدیل وضعیت استخدامی خواهد بود.)


مدارک لازم جهت تغییر عنوان ( با رعایت شرایط احراز از لحاظ تحصیلات مرتبط و تجربه لازم )
1- تصویر نظریه حراست واحد مربوطه که در آن به شماره نامه حراست مرکزی دانشگاه اشاره شده باشد.(برابر اصل شده )
2- تصویر نظریه معاونت ذیربط مربوط به پست در حال تصدی( برابر اصل شده)
3- تصویر نظریه معاونت ذیربط مربوط به پست پیشنهادی جهت تصدی (برابر اصل شده)
4- اصل فرم 502 دقیق و کامل ( ممهور به مهر و امضاء مسئول کارگزینی و رئیس یا مدیر مرکز )
5- تنظیم نامه ای از طرف واحد مربوطه به مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی با اعلام نظر موافق جهت تغییر عنوان


مدارک لازم جهت اعمال مدرک تحصیلی مرتبط :
1- الزاما تصویر تائیدیه تحصیلی برابر اصل شده ( توسط واحد کارگزینی با مهر و امضاء )
2- اصل فرم 502 دقیق و کامل ( ممهور به مهر و امضاء مسئول کارگزینی و رئیس یا مدیر مرکز )
( تذکر: درصورتیکه مدرک تحصیلی قبلا اعمال نشده در فرم 502 وارد نشود)
3- تنظیم نامه ای از طرف مدیر یا رئیس مرکز واحد مربوطه به مدیر محترم توسعه سازمان و منابع انسانی دانشگاه مبنی بر اعلام نظر موافق و ذکر چگونگی نحوه ی تحصیل و اخذ مدرک ارائه شده در نامه مورد نظر
4- ارائه مدارک و مستندات معتبر مبنی بر جهت چگونگی نحوه ی تحصیل و اخذ مدرک مذکور
(تذکر: در صورتیکه مستخدم از ماموریت آموزشی – مرخصی بدون حقوق جهت ادامه تحصیل استفاده نموده است احکام مربوطه برابر اصل شده به پیوست ارسال گردد.)
5-  جهت مستخدمینی که وضعیت استخدامی آنان به صورت تبصره 3 ماده 2می باشد  فرم اعمال مدرک تحصیلی یا تغییر عنوان که قبلا طی نامه شماره 86358 مورخ 30/8/89  به واحدهای اجرائی ارسال گردیده است تکمیل شود.
(تذکر :  فرم فوق الذکر بایستی با ذکر تاریخ و شماره – ممهور به مهر و امضاء مسئول کارگزینی – رئیس امور اداری/مدیر /معاون اداری و مالی و در نهایت رئیس  مرکز ارسال شود.)
(تذکر : زمان اجرا ، زمان انعقاد قرارداد در اول هر سال  بوده و در طول مدت قرارداد مجاز به تغییر مدرک یا سمت نمی باشند)


نکات مربوط به فرم 502:
نام و نام خانوادگی ، مهر و امضاء مسئول کارگزینی و مدیر یا رئیس مرکز درج به طور کامل شود.
سوابق روزمزدی در صورتیکه طی صورتجلسه های قبلی از لحاظ تجربه منظور نگردیده است در فرم 502 درج نگردد.
در صورتیکه سوابق روزمزدی قبلا در جمع تجربه منظور گردیده است زمانیکه در فرم درج میشود بایستی تاریخ ابتدا و انتهای آن دقیق بوده و به صورت متناوب یا متوالی بودن حتما ذکر شود.
سوابق مندرج در صفحه دوم فرم 502 دقیق بوده و هیچ گونه وقفه و فاصله ای در آن وجود نداشته باشد.
حتما پست های سازمانی – شماره پست سازمانی – رسته و رشته شغلی دقیق ذکر گردد.
در صورتیکه در فرم 502 مرخصی استعلاجی – صعب العلاج وبدون حقوق باشد از کل تجربه کسر می گردد.
تعداد تعجیل در گروه های استفاده شده مستخدم با ذکر تاریخ و شماره در فرم 502 به صورت دستی منظور گردد.
الزاما تمام گروه های تشویقی (بابت جبهه و جانبازی – ارزشیابی – ارفاقی بسیج – فرزندان شاهد) ویا مقطع تحصیلی بالاتر  در فرم 502 درج شود
مدرک تحصیلی با ذکر دانشگاه و تاریخ اخذ آن درج گردد.
با توجه به ماده 14 آئین نامه طرح طبقه بندی مشاغل ، طبقات شغلی با  تجربه مستخدم هماهنگ بوده و باهم تناقض نداشته باشد.
نکات کلی:
نظر به اینکه مسئولین محترم کارگزینی و زیر مجموعه آنان به عنوان رابط و نماینده مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی در واحد ها فعالیت می نمایند لذا از مراجعه موردی پرسنل به صورت تلفنی و حضوری جهت پیگیری موارد مختلف من جمله تغییر عنوان – تبدیل وضعیت استخدامی – اعمال مدرک تحصیلی و شرایط احراز و …  جدا  خودداری گردد.
(شایان ذکر است که امور ارجاعی از طرف مراکز مختلف به ترتیب اولویت ( تاریخ ارسال ) انجام می شود.
در موارد اعمال مدرک تحصیلی نیازی به ارائه تصویر مدرک تحصیلی نیست و بایستی تصویر  تائیدیه آن برابر اصل شده ، ممهور به مهر و امضاء مسئول کارگزینی ارائه شود در صورت عدم  ارسال ، اقدامی در این زمینه مقدور نمی باشد.
جهت احتساب سوابق قراردادی ( تبصره 3 ماده 2 – شرکتی – روزمزدی )  سیاهه ریز حقوقی و بیمه پردازی باید برابر اصل شده  توسط واحد کارگزینی با مهر و امضاء به انضمام اصل فرم 502 دقیق و کامل به همراه نامه از واحد مربوطه ارسال شود.
دوره های آموزشی بهیاری و بهورزی از لحاظ تجربه قابل احتساب می باشد.
مقاطع تحصیلی دوره مقدماتی نهضت سواد آموزی معادل دوم دبستان و دوره تکمیلی نهضت سواد آموزی معادل سوم دبستان محسوب می گردد.
در قسمت پائین صورتجلسات کمیته فرعی که از واحدها ارسال می گردد  باید نام و نام خانوادگی مسئول کارگزینی – معاون اداری و مالی / رئیس اداره امور عمومی – مدیر یا رئیس واحد به همراه  مهر و امضاء درج گردد.
( تذکر: در صورتیکه مقامی از طرف مقام دیگر صورتجلسات را امضاء می نماید حتما مهر از طرف درج گردد)


 معرفي كتاب:
نام کتاب: طرح طبقه بندي و ارزشيابي مشاغل مستخدمين دستگاه هاي اجرايي (با آخرين اصلاحات 1388)
نوبت و سال چاپ: سوم 1388
گردآوري و تنظيم: يوسف رونق

08

دانلود فایل قوانین احتساب تجربه


تنظیم: گروه نویسندگان ایران استخداماگر دیدگاهی در باره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خودتون رو در سایت درج کنید.


لطفا کمی صبر کنید...


 • جهت دریافت آخرین اخبار و آگهی های مهم استخدامی از طریق کانال تلگرام ایران استخدام اینجا کلیک نمایید

 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 00:40

  کد دیدگاه : 2335645

  سلام ببخشید من مدرک فوق دیپلم مامایی برای کارهای بهداشت خانواده به شکل قرارداد معین کار می کنم وهمکنون کارشناسی مامایی دارم ودر ستاد واحد سلامت خانواده به مدت هفت سال کار می کنم آیا می تونم تغییر عنوان بدم

  پاسخ دهید
 • نویسنده : nima

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 15:18

  کد دیدگاه : 2211036

  لطفا جواب سوال فرم آموزش به همکاران دانشگاههای وزارت علوم را هر شخصی می داند همین جابدهید تا همه استفاده کنند.

  پاسخ دهید
 • نویسنده : iman

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 07:56

  کد دیدگاه : 2203017

  باسلام.اگر فرم آموزش به همکار مسسولی را تایید کنیم کهبه ما آموزش داده در زمان حق التدریس بعد متوجه شویم یا شک کنیم اینکار درست هست یانه.ایا مسوول اداری یا کارگزینی باید نظارت کند و امتیاز را به مسوول دهد؟

  پاسخ دهید
 • نویسنده : ehsan

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 07:02

  کد دیدگاه : 2201569

  سلام.لطفا جواب سوال من را در مورد تایید فرم انوزش به همکار ریررا به ایمیلم بفرستید.

  پاسخ دهید
 • نویسنده : ehsan

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 18:51

  کد دیدگاه : 2199596

  باسلام .اگر زمانی کارشناس حق التدریس در دانشگاه بودیمو مدتی در حکممان پست غیر مربوط با رشته مان میخورده حال پست حکممان ورست شده .و الان شغلی به ناچار ور حدیک دیپلم به مادادند .اگر فرم آموزش به همکار نسوول یابق آرمایشگاه و پژوهش را تایید کنیم که بگه چون حکمت متانسب با رشته ات هست وقبلا کارشناس از بودی من به تو اموزش دادم اگر تایید کنیم ایا نمره به مسوول سابق تعلق میگیرد یانه یا اگر مسوول اداری یا کارگزینی سلیقهای بهش نمره داد یا تشخیص داد نمره به شخص تعلق میگیرد تکلیف تایید کننده فرم اموزشی به همکار چیست.لطفا راهننایی کنید.منظورم اینه کارشناس حق التدریس جزو تجربه نسبی کار هم میشود یانه مخصوصا در مجتنع های نوپا که ساختارسارمانی ندارد.ا

  پاسخ دهید
 • نویسنده : nima

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 18:40

  کد دیدگاه : 2199587

  سلام استفاده کردیم.من بدو ورودم در مجتمع اموزش عالی کارشناس ازمایشگاه حق التدریس بودم زیر نظر پژوهشی بعدش شدم خدماتی و نظافت ازمایشگاهها و مرتب کردن اوسایل را بهمن دادند ندتی درحکم قداردادیم نگهبان زدند حال کارشناسی ارشد گرفتم سه سالیه و درحکمم متاسب بارشته ام است اما حالا بازهم نامه رسانی به من دادند با هزار منت ایا میتوانم فرم آموزش به همکار مسوول پژوهشی ازمایشگاهها را چندین سال قبل تایید کنم اگر تایید کنم تیا ابن تخلف هست یا اینکه مدیر اداری باید به مسوول سابق در ارتقای رتبه اش نمره ندهد واگر مدیر بهش نمره داد مسوول کیست؟ وسایل را به من دادند

  پاسخ دهید
 • نویسنده : فاطمه شیخی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 15:12

  کد دیدگاه : 2075161

  سلام، خسته نباشید.
  استخدامی پیمانی آموزش و پرورش سال 96 پذیرفته شدم. بعد از گذراندن پودمان اول دوره ی یکساله انصراف دادم، حقوق دریافت نکردم و حکم هم صادر نشده. مبلغ جریمه را علاوه بر شهریه دوره، به ازای هر سال عدم ایفای تعهد یک میلیون و نیم و چون ده سال تعهد دادم 15میلیون تعیین شده است.علت را تعلق گرفتن ردیف شغلی به بنده ذکر کردند. با توجه به اینکه نیروی جدید جایگزین شده است. میخواستم در مورد ردیف شغلی بیشتر بدانم. سپاسگزارم.

  پاسخ دهید
 • نویسنده : فاطمه

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 22:41

  کد دیدگاه : 1963933

  اسلام .کسی که استخدام پیمانی با مدرک علوم آزمایشگاهی در واحد آزمایشگاه بیمارستان باشد با تحصیل در رشته ی دیگر مانند دکتری حرفه ای داروسازی میتواند تغییر وضعیت دهد و در داروخانه همان سیستم و یا بیمارستان دیگر مشغول بکار شود؟

  پاسخ دهید 0 پسندیده

  پاسخ دهید
 • نویسنده : فاطمه

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 22:40

  کد دیدگاه : 1963932

  باسلام .کسی که استخدام پیمانی با مدرک علوم آزمایشگاهی در واحد آزمایشگاه بیمارستان باشد با تحصیل در رشته ی دیگر مانند دکتری حرفه ای داروسازی میتواند تغییر وضعیت دهد و در داروخانه همان سیستم و یا بیمارستان دیگر مشغول بکار شود؟

  پاسخ دهید
 • نویسنده : علي مهرباني

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 18:46

  کد دیدگاه : 1906304

  با سلام
  بنده آتش نشان هستم و حكمم كارمندي خورده و ذكر هم شده كه عنوان پستي ام اتش نشان هست و از استانداري كارمند پيماني رسمي هستم
  ولي كارگزيني براي ما شب كاري و نوبت كاري نميده ميگن كه شما حكمتون كارمندي هست و تعلق نميگيره به شما
  اگ اطلاعاتي داريد كمك كنيد ممنونم !

  پاسخ دهید
 • نویسنده : محسن -م

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 18:01

  کد دیدگاه : 1893530

  چرا رسته اداری مالی درنظام آموزش وپرورش نسبت به رسته آموزشی فرهنگی بسیار کم ارزشتر است ؟این درحالی است که از نظر تخصص ومدرک هیچ تفاوتی ندارن. مانند همین رتبه بندی که تفاوت درمجموع با هم دارن هرچه افزایش هست ابتدا درمورد رسته آموزشی فرهنگی می باشد ورسته های اداری مالی درخود آموزش وپرورش هم خیلی خیلی مظلومه واقع شده

  پاسخ دهید
  • نویسنده : ناصر احسانی

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 14:45

   کد دیدگاه : 1956822

   ارتقا درجه در آتشنشانی حتما باید با مدرک تحصیلی مرتبط انجام گیرد

   پاسخ دهید
 • نویسنده : هاجرکرمی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 10:55

  کد دیدگاه : 1789007

  با سلام
  کارمند 27 سال سابقه با مدرک کارشناسی بهداشت حرفه ای که 27 سال است با پست سازمانی کارشناس بهداشت محیط انجام وظیفه می نماید و سال 94 فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد رشته آموزش پزشکی شده است الان میتواند از مزایای مدرک فوق لیسانس بهره مند شود یا نه؟
  اگر نه چرا؟
  لازم به ذکر است که لیسانس بهداشت محیط با پست سازمانی بهداشت محیط میتواند از این مزایا بهره مند شود و همچنین لیسانس بهداشت حرفه ای با پست سازمانی بهداشت حرفه ای نیز میتواند از این مدرک استفاده نماید تکلیف بنده چیست؟

  پاسخ دهید
 • نویسنده : مهدی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 09:43

  کد دیدگاه : 1580238

  تعریف شغل ستادی را میخواستم

  پاسخ دهید
 • نویسنده : حسینی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 03:21

  کد دیدگاه : 1569173

  با سلام
  رشته شغلی در چه صورت در کارمند پیمانی می تواند تغییر کنی ایا می تواند تنزیل پیدا کند ممنون لطفا اگر امکانش هست یک شماره جهت تماس هم بگذارید ممنون

  پاسخ دهید
 • نویسنده : ابوطالب گودرزی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 11:13

  کد دیدگاه : 1535019

  سلام ضمن تشکر
  سئوال: اگر فردی به مدت ۱۰ سال با مدرک دیپلم در پست کارشناس امور اداری وکارگزینی خدمت مینماید واستخدام رسمی هست وصورتجلسه شورای اداری دارد وبا توجه به فوت مرحوم پدرش درحال انجام اداری وبا دستور مستقیم استاندار وقت وپس از تایید هسته گزینش استخدام شده والان پس از معرفی شهرداری محل خدمت برای تصدی پست کارشناس حراست وتایید حراست استانداری از طرف مدیرکل حراست استانداری طی حکم رسمی به عنوان حراست شهرداری منصوب شده ومشغول بکار است آیا اکنون برای تغییر پست سازمانی وی از کارشناس امور اداری به کارشناس حراست که هر دوهم در یک رسته میباشد مانعی وجود دارد؟ وآیا اعمال صورتجلسه شورای اداری در پست کارشناس حراست امکان پذیر هست یا خیر؟ متشکر

  پاسخ دهید
 • نویسنده : سوسن مقدم

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 09:30

  کد دیدگاه : 1519228

  با سلام
  من سوالی دارم که خواهش میکنم پاسخ بفرمایید
  آیا یک مربی پرستاری با دریافت درک دکترای آموزش بهداشت تبدیل مدرک میشود؟

  پاسخ دهید
 • نویسنده : داود رئیسی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 08:08

  کد دیدگاه : 1512454

  باسلام در قانون شرایط احراز تصدی سمت شهردار مصوب هیات وزیران در بندی امده است فوق دیپلم با سابقه ذکر شده میتواند شهردار شود با توجه به اینکه مدرک تحصیلی مرتبط نیز جز شروط است و در قانون برنامه ششم امتباز استفاده ازحقوق و مزایای اجتماعی برای ایثارگربا یک مقطع تحصیلی بالاتر در نظر گرفته شده است ایثار گر با مدرک دیپلم مبتواند به عنوان فوق دیپلم شهردار شود با فرض اینکه سابق اجرایی ایین نامه رادارد.لطفا راهنمایی فرمایید

  پاسخ دهید
 • نویسنده : سینا

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 23:05

  کد دیدگاه : 1398831

  سلام رسته تحصیلی من اقتصاد هست و در اداره رسته امور زده اند آیا می توانم رسته را به امور اجتماعی تغییر بدم متشکرم

  پاسخ دهید

لطفا کمی صبر کنید...

از تاریخ:
تا تاریخ:

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...