• ۱۴۰۱/۰۲/۱۲
  • 1k نظر «نمایش»

سوالات و پاسخنامه ارسالی کاربران از آزمون استخدام آموزش و پرورش سال ۹۹

سوالات و پاسخنامه ارسالی کاربران از آزمون استخدام آموزش و پرورش سال ۹۹

  • بروزرسانی:
  • دیدگاه: ۸۴ (نمایش)
  • دیدگاه‌های منتظر: ۰ دیدگاه
اطلاعات بیشتر

سوالات و پاسخنامه احتمالی آزمون استخدام آموزش و پرورش

جهت ورود به صفحه جامع استخدام آموزش و پرورش اینجا کلیک نمایید 

کاربران گرامی لطفاً توجه فرمایید که پاسخنامه های ارسالی در این بخش به صورت احتمالی می باشند.


سوالات تخصصی روش تحقیق - ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: علوم اجتماعی تاریخ ارسال: شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ ساعت ارسال: ۰۷:۵۰ کد دیدگاه: ۳۹۵۰۵۰۹
سوالات روش تحقیق آزمون استخدامی آموزش و پروش ۱۳۹۹
۱۲۳-کدام روش پژوهش،نیاز به حجم نمونه گیری بزرگتری دارد؟
۱)علی_مقایسه ای
۲)پدیدار شناسی
۳)آزمایشی
۴)زمینه یابی
۱۲۴-کدام مورد از ویژگی های پژوهش های کمی است؟
۱)تعمیم نتایج به جامعه
۲)مطالعه ی چند شرکت کننده ی محدود
۳)استفاده از روش نمونه گیری هدفمند
۴)جمع آوری داده ها از راه مشاهده مشارکتی و مصاحبه
۱۲۵-مجموعه علائم و سر نخ هایی که باعث آشنا سازی شرکت کنندگان با فرضیه پژوهش و در نتیجه تغییر رفتار آنها میشود،چه نام دارم؟
۱)خطای اندازه گیری
۲)اثر تعامل
۳)مشخصه های مقتضی
۴)اثر پیش آزمون
۱۲۶-کدام مورد از پیش فرض ها و ویژگی های پژوهش کیفی است؟
۱)پژوهشگر بین خود و شرکت کنندگان در پژوهش فاصله ی معین و ملموس قائل است
۲)از استقرای تحلیلی برای تحلیل داده ها استفاده میشود
۳)واقعیت اجتماعی بر حسب زمان و موقعیت ثابت است
۴)از نمونه های بزرگ و تصادفی استفاده میشود
۱۲۷-کدام مورد در خصوص روش آلفای کرونباخ صحیح است؟
۱)همبستگی بین نمرات دو بار اجرای آزمون را نشان میدهد
۲)همسانی یا سازگاری درونی بین سوالات آزمون را نشان میدهد
۳)با افزایش مقدار سوالات آزمون،مقدار آن کاهش میابد
۴)با افزایش فاصله ی زمانی دو اجرا،مقدار آن کاهش میابد
۱۲۸-در صورتی که جامعه ی آماری داری ساختار ناهمگن و نامتجانس باشد،کدام روش نمونه گیری تصادفی مناسب تر است؟
۱)داوطلبانه
۲)منظم
۳)خوشه ای
۴)طبقه ای
۱۲۹-کدام مورد از روشهای نمونه گیری غیر احتمالی است؟
۱)منظم
۲)خوشه ای
۳)اتفاقی
۴)ساده
۱۳۰-نویسندگان مقاله های پژوهشی،توصیه ها و پیشنهادات خود برای پژوهشگران علاقه مند به موضوع را در کدام بخش از مقاله ارائه می کنند؟
۱)بحث
۲)مقدمه
۳)روش
۴)نتایج
۱۳۱-برای اندازه گیری رضایت کارمندان از وظایف شغلی که بر عهده دارند،از یک پرسشنامه استفاده شده است که دو نمونه از آیتم های آن به شکل زیر است.در این پرسشنامه،از چه مقیاسی استفاده شده است؟
"جذاب..............کسل کننده"
"آسان...................دشوار"
۱)ترستون
۲)گاتمن
۳)لیکرت
۴)افتراق معنایی
۱۳۲-در خصوص تعریف عملیاتی،کدام مورد صحیح نیست؟
۱)بر ویژگی های قابل مشاهده استوار اس
۲)در همه ی پژوهش ها تعریف عملیاتی ضروری است
۳)نحوه ی دستکاری متغیر مستقل را مشخص میکند
۴)عملیات و فرآیند اندازه گیری متغیر را شامل میشود
۱۳۳-در کدام روش جمع آوری داده ها،میتوان به منظور روشن کردن پاسخ های قبلی،سوالات تازه مطرح کرد؟
۱)پرسشنامه
۲)اسناد
۳)مصاحبه
۴)مشاهده
۱۳۴-پژوهشگری قصد دارد نتایج پژوهش های مختلفی که در زمینه ی ارتباط بین فقر و بزهکاری است را با هم ترکیب کند تا مقدار و جهت تاثیر فقر بر بزهکاری برآورد شود.برای این روش،کدام روش مناسب تر است؟
۱)فرا تحلیل
۲)تحلیل محتوا
۳)پیمایش
۴)علی-مقایسه ای
۱۳۵-در کدام پژوهش،آزمودنی ها ممکن است تحت تاثیر ابزارهای اندازه گیری تکراری قرار بگیرند؟
۱)روند
۲)پانلی
۳)هم دسته ای
۴)مقطعی
۱۳۶-کدام مورد از شباهت های روش هم بستگی و علی-مقایسه اس است؟
۱)شرکت کنندگان به طور تصادفی در گروهها جایگزین میشوند
۲)در هر دو روش رابطه ی بیت متغیر ها بررسی میشود
۳)متغیر مستقل،در هر دو روش دستکاری میشود
۴)اعتبار درونی در هر دو روش در حد بالایی است
۱۳۷-در کدام روش پژوهش،نقد درونی و بیرونی برای ارزیابی منابع اطلاعاتی به کار میرود؟
۱)تحلیل محتوا
۲)گروه کانونی
۳)پدیدار شناسی
۴)تاریخی
۱۳۸-اینکه یافته های یک پژوهش تا چه اندازه میتواند به موقعیت های واقعی زندگی و افراد متفاوت با کسانی که در پژوهش شرکت کرده اند،نزدیک باشد،بیانگر کدام ویژگی پژوهش است؟
۱)اعتبار بیرونی
۲)تکرار پذیری
۳)کنترل
۴)همسانی درونی

سوالات تخصصی رشته دبیری علوم زیستی و بهداشتی - ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: یونس زیست تاریخ ارسال: شنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۰ ساعت ارسال: ۲۰:۴۱ کد دیدگاه: ۳۶۹۲۸۹۹
سوالات فراگیر 8 رشته دبیری علوم زیستی و بهداشتی
جمعه 21 دی ماه صبح
سلولی و مولکولی:
1. وضعیت یا عملکرد اندامک غشا دار در سلول های یو کاریوتی؟
- دستگاه گلژی به اسکلت سلولی بویژه میکروتوبل ها متصل شده است
- پراکسی زوم اندامکی با دو غشا مولکول های سمی و لیپید را تخریب میکند
- شبکه اندو پلاسمی صاف در اغلب سلول های توسعه یافته و اعمال خاصی را انجام می دهد
- میتوکندری تنها اندامکی است که آنزیمهایی با فعالیت اکسیداتیو دارد
2. در کدام اندامک پروتئینها و لیپیدها به جای آنکه مستقیم از سیتوزول تامین شوند به طور
غیرمستقیم و از طریق ER تامین می شود؟
- پراکسی زوم - کلروپلاست - میتوکندری - لیزوزوم
3. با توجه به ساختار و عملکرد پمپ کلسیم شبکه سارکوپلاسمی گروه فسفریل گاما حاصل از
شکستن ATP به کدام اسید آمینه کلیدی منتقل میگردد؟
- آسپارتات - گلوتامین - فنیل آلانین - تیروزین
4. زنجیره انتقال الکترون کدام مهارکننده مستقیم در جریان الکترون از سیتوکروم bH در Q -
سیتوکروم C اکسیدو ردوکتاز اختلال ایجاد می کند ؟
- سیانید - آنتی مایسین A - منواکسید کربن - آزید
5. در فرآیند هدایت توالی نشانه به ER )شبکه آندپلاسمی( به سوی غشا ER اتصال SRP به توالی
نشانه سبب آهسته شدن سنتز پروتئین توسط ریبوزوم میشود، این عمل تا وقوع کدام مورد
ادامه مییابد؟
- جدا شدن توالی نشانه توسط پپتید نشانه
- آزاد شدن SRP متصل به ریبوزوم در سیتوزول
- اتصال ریبوزوم و SRP متصل به آن به گیرنده SRP
- ورود پلی پپتید به مجرای داخلی ER در سیتوزل و اتصال ریبوزوم و SRP متصل به آن به گیرنده SRP
6. در خصوص میانجیهای عصبی مهاری کدام صحیح است )چند مورد(؟
به کانالهای دریچه دار اثر می کند ●
سبب کاهش پتانسیل غشا می شود ●
به یونهای + ● Na+ Ca2 اجازه عبور می دهد
غشای سلول پس سیناپسی را در حالت پلاریزه نگه میدارد ●
4 - 9 - 1 - 2 -
7. در چرخه سلولی یوکاریوتی مضاعف شدن سانتروزوم چه زمانی آغاز می شود؟
- انتهای فاز M - انتهای فاز G2 - انتهای فاز S - ابتدای فاز G1
8. ویژگی ساختار DNA با در نظر گرفتن چرخش بازها در روند چرخش تیغه پروانهای، چگونه
است؟
- فواصل جفت بازها از حدّ بهینه بیشتر است
- تشکیل طبقه بازی در بهترین شرایط خود است
- آب از طریق شیار کوچک با بازها تماس پیدا میکند
- مانع از تشکیل انواع پیوندهای هیدروژنی بین بازها میشود
9. کروموزوم X غیر فعال در جنس مونث پستانداران، در کدام گروه از انواع هترکروماتین قرار
میگیرد؟
- اختیاری - دائمی - α - β
11 . در خصوص هیستون های مغزنوکلئوزومی دریوکاریوتها،چند موردصحیح است؟
قلمرو دم پایانه آمینو باخاصیت بازی دارند ●
بین ● DNA وهیستون،برهمکنشهای بسیارگسترده وجود دارد
درتاخوردگی هیستون،سه ● α _هلیکس با دولوپ بهم متصلند
هیستونهای ● H2 و H4 دایمرهایی بحالت دست دادن میسازند
4 - 9 - 1 - 2 -
11 . از پروتئولیز جزیی کدام DNA پلیمراز یوکاریوتی، قطعه ای به نام کلینو) Klenow Fragment ( حاصل میشود؟
- I - IV - II - III
12 . کدام مورد در خصوص مبدا همانندسازی در ژنوم انسانی صحیح است؟
- تعداد مبداها بیش از میزان نیاز واقعی سلول است
- مبدا همانندسازی مجاور ژن لامین، اواخر فاز S فعال میشود
- فاصله بین مبداها، بسیار کمتر از طول لوپ های کروماتینی است
- در هر چرخه سلولی، هر مبدا بیش از یکبار همانندسازی میشود
13 . در سلول های یوکاریوتی، کدام مورد بیانگر ساختار و یا عملکرد ریبوزوم است؟
- مولکول mRNA از راه کانال موجود در زیر واحد بزرگ، وارد آن میشود
- ر tRNA های موجود در جایگاه های A و P به موازات هم قرار میگیرند
- پپتیدیل_ tRNA ابتدا به جایگاه P و سپس به جایگاه E میچسبد
- جایگاه اتصال فاکتور، در زیر واحد کوچک قرار دارد


نویسنده: یونس زیست تاریخ ارسال: شنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۰ ساعت ارسال: ۲۱:۱۰ کد دیدگاه: ۳۶۹۲۹۵۲
میکروبیولوژی:
1. حضور کدام نوع گرانول درون سیتوپلاسمی از مشخصات ویژه کوریتو باکتریوم دیفتری است؟
- گوگردی - ولوتین - گیلکوژن - پلی هیدروکسی بوتیرات
۲. در فرآیند جوانه زنی اسپور باکتری ها مس از فعال شدن اتولیزین ابتدا کدام مورد رخ میدهد؟
- فعال شدن عموم آنزیم ها - جذب اب توسط اسپور
- بیرون آمدن سلول رویشی تازه - تجزیه پپتیدوگلیکان کورتکس
۳. در چرخه TCA واکنش فسفریلاسیون در سطح سوبسترا با تولید کدام ترکیب حد واسط این
چرخه همراه است؟
- مالات - سیترات - فومارات - سوکسینات
4. یونوفور والینومایسین عبور کدام یون را از غشا باکتری ها ممکن میسازد؟
K + Ca 2 + H + Mg 2 +
5. کلیدی ترین آنزیم مسیر گلیکولیز یا امبدن میرهوف که یه نقطه تنظیمی محسوب میشود
چیست؟
- آلدولاز - کریوز فسفات ایزومراز
- فسفوفروکتوکیناز I - گلیسر آلدئید 9_فسفات دهیدروژناز
6. کدام انتی بیوتیک با اتصال به پروتئین S12 در زیر واحد ۳1 s ریبوزوم موجب بروز اشتباه در
خوانده شدن پیام ازروی mRNA میشود؟
- اکتینومایسین D - مترونیدازول - استرپتومایسین - ایمیدازول
7. فرایند تثبیت نیتروژن در باکتری های ریبوزومی مستقیما به حضور کدام پلاسمید وابسته
است؟
- R یامقاومت - Sym - ویرولانس - تولیدکننده باکتریوسین
8. کدام مهارکننده DNA ژیراز به طور رقابتی اتصال ATP به این آنزیم را مهار می کند؟
- نووبیوسین - نورفلوکساسین - سیپروفلوکساسین - نالیدیکسیک اسید
۹. کدام باکتری از نظر محل قرارگیری تاژه در گروه متفاوتی از سایرین است؟
- سالمونلا - ویبریوکلرا - پروتئوس - اشیرشیاکلای
11 . کدام مورداز ویژگیهای پپتیدوگلیکان دیواره باکتری است؟
- پل های پپتیدی بین واحدهای N استیل مورامیک قرار دارد
- سومین امینواسید در تتراپپتید باکتری گرم مثبت منفی مشابه است
- امینوپایمیلیک اسید بیشتر دردیواره باکتری گرم مثبت است
- ساختار پنتاگلیسینی جایگاه برش انزیم لیزوزیم است
11 . در خصوص ویژگی های ساختاری و یا عملکردی سیتوکین ها چند مورد صحیح است؟
بر سلول سازنده خود بی تاثیرند ●
در پاسخ به میکروب ها و سایر آنتی ژن ها ترشح می شود ●
از انواع پروتئین های کوچک و محلول اند ●
به گیرنده های خاص سطح سلول هدف متصل می شوند ●
۴ - 1 مورد - 9 - 2 -
1۲ . با توجه به سازوکارهای مختلف عفونت باکتریال در کدام باکتری اتصال توکسین به گیرنده
نورون های حرکتی سبب مهار آزادسازی نوروترنسمیترهای مهاری می شود؟
- کلستریدیوم تتانی - کورینه باکتریوم دیفتری
- نایسریا گونوره - یرسینیا انتروکولیتیکا


نویسنده: یونس زیست تاریخ ارسال: شنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۰ ساعت ارسال: ۲۱:۰۹ کد دیدگاه: ۳۶۹۲۹۵۱
فیزیولوژی جانوری و گیاهی:
1. کدام مورد، در خصوص عبور مواد از غشای سلولهای جانوری و مکانیسم های تنظیمی آن
صحیح است؟
- در فرآیند انتشار ساده، نفوذپذیری غشا برای یک مولکول خاص، همواره ثابت است.
- هورمون ها می توانند، سنتز مولکول جدید ناقل غشایی را تحریک کنند.
- خاصیت اشباع پذیری، فقط در خصوص فرآیند انتقال فعال صادق است.
- عبور آب، از بخش لیپیدی غشا غیر ممکن است.
۲. در خصوص چگونگی جذب ویتامین B12 دردستگاه گوارش و نقش آن در تولید سلول های
قرمزخون چند مورد صحیح است؟
کمبود آن سبب کاهش ● DNA میشود
از طریق فرآیند پینوسیتوز به خون منتقل میشود ●
پس از جذب به میزان زیاد در کبد ذخیره میشود ●
هماننداسید فولیک،برای بلوغ نهایی سلول قرمز ضروریست ●
۴ - 9 - 1 - 2 -
۳. کدام مورد، از نتایج آن دسته از تغییرات پتانسیل غشایی است که در طول کوتاهی از عصب
منتشر شده و سپس ازبین میرود؟
- ایجاد پتانسیل موضعی غیر قابل انتشار - تبدیل پتانسیل غشا به پتانسیل آستانه
- هدایت علایم عصبی - انقباض عضله
4. در انسان، کدام رابطه ریاضی میان فرایند های مختلف کلیوی)از چپ به راست(، بیانگر میزان
دفع مواد مختلف در ادرار است؟
- میزان بازجذب+میزان فیلتراسیون+میزان ترشح
- میزان ترشح-میزان فیلتراسیون-میزان بازجذب
- میزان ترشح+میزان بازجذب+میزان فیلتراسیون
- میزان فیلتراسیون-میزان جذب+میزان ترشح
5. در انسان، در مسیر انتشار اکسیژن از آلوئول به درون خون ریوی، اکسیژن پس از خروج از
بخش غشای پایه اپیتلیوم، ابتدا وارد کدام لایه تنفسی میشود؟
- اپیتلیوم آلوئولی - غشا اندوتلیال مویرگ
- پوشیده شده با سورفاکتانت - فضای نازک میان بافتی
6. در خصوص ویژگی های ساختاری و یا عملکردی آنزیم های گوارشی جانواران، چند مورد
صحیح است؟
در اکثر بی مهرهگان، آمیلاز توسط غدد بزاقی و بافت پوششی روده ترشح میشود. ●
کیموتریپسین فقط برای اتصالات پپتیدی گروه های کربوکسیل لایزین یا آرژنین حمله میکند. ●
در مهرهداران، لیپازهای پانکراس ، سبب تولید اسید چرب، مونوگلسیرید و دی گلسیرید، از چربی میشود. ●
معدودی از جانواران می توانند، بدون نیاز به موجودات هم زیست، سلولاز بسازند. ●
۴ - 9 - 1 - 2 -
7. در پستانداران کدام ویتامین بخشی از کوآنزیم) CoA ( بوده و کمبود آن، عامل اختلالات
عصبی، حرکتی و قلب و عروق است؟
- اسید پانتوتنیک - پیریدوکسین - پاراآمینو بنزوات - توکوفرول
8. کدام مورد از ویژگی های ساختاری و یا عملکردی هورمون گرلین Gherlin است؟
- فقط در بافت چربی و کبد گیرنده دارد - توسط سلول های پوششی معده تولید میشود
- پس از خوردن غذا، غلظت آن به اوج می رسد - ساختار استروئیدی مشتق از کلسترول دارد
۹. در فرآیند تقسیم سلولی در یک سلول دارای یک واکوئل درشت، کدام مرحله پیش از سایرین
انجام میشود؟
- انتقال هسته از مرکز سلول به کنار یکی از دیواره های سلولی
- تشکیل فراگموزوم محتوی میکروتوبول ها و رشته های اکتین
- ادغام رشته های سیتوپلاسمی و تشکیل فراگموزوم
- نفوذ رشته های سیتوپلاسمی به درون واکوئول
11 . در فرآیند تشکیل گرهک در ریشه گیاهان، باکتری ریزوبیوم با کدام مکانیسم از غشای
پلاسمایی سلول های تارهای کشنده عبور میکند؟
- پینوسیتوز - فاگوسیتوز - انتقال سیمپلاستی - انتشار
11 . کدام مورد در خصوص تخمیر الکی گیاهان صحیح است؟
1 الکترون و 1 پروتون به اتم کربن اول پیرووات متصل میشود -
- واکنش دکربوکسیلاسیون پس از اکسیداسیون انجام میشود
- از نظر ترمودینامیکی مشابه تخمیر لاکتانی است
- در محدودی از سلول های گیاهی امکان پذیر است
1۲ . در فرآیند فتوسنتز گیاهان، کمپلکس آزاد کننده اکسیژن، در کدام بخش سلول قرار دارد؟
- سمت داخل غشا تیلاکوییدی - سمت خارجی غشای کلروپلاست
- داخل استروما - غشا خارجی گرانوم
1۳ . در چرخه کالوین کدام مولکول با گرفتن الکترون های NADPH احیا میشود؟
2و 9_بیس فسفوگلیسرات - 9_فسفوگلیسرات -
- فسفوگلیکولات - گلیکولات


نویسنده: یونس زیست تاریخ ارسال: شنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۰ ساعت ارسال: ۲۱:۰۸ کد دیدگاه: ۳۶۹۲۹۴۷
بیوشیمی:
1. در کدام آمینو اسید، حلقه ایندول به گروه متیل متصل شده است؟
- فنیل آلانین - تیروزین - پرولین - تریپتوفان
۲. با توجه به عدم چرخش اتم ها حول پیوند پپتیدی، کدام اتم ها نسبت به هم در وضعیت
ترانس قرار دارند؟
- C و N - N و H - O و H - O و C
۳. در بررسی سینتیک آنزیمی، کدام مورد بیانگر شیب نمودار لاین ویور_ برک است؟
- Km/Vmax /2 - Vmax /2 - Km - Km.Vmax
4. در انسان تابش نور به سلول های استوانه ای چشم ) Rod Cells ( ابتدا به انجام کدام واکنش
منجر میشود؟
- تغییر پتانسیل الکتریکی غشای سلول های عصبی چشم
- فعال شدن نوعی G پروتئین
- ایزومری شدن 22 _سیس رتینال به تمام ترانس رتینال
- تجزیه رودوپسین
5. پیوند گلیکوزیدی در کدام دی ساکارید، از نوع B1-4 است؟
- لاکتوز - ساکارز - مالتوز - ترههالوز
6. کدام مورد، از راهکار های تنظیمی مسیر گلیکولیز در پستانداران است؟
- افزایش مهار ATP بر پیرووات کیناز توسط AMP
- افزایش فعالیت هگزوکیناز توسط گلوکز ۶_ فسفات
- مهار فسفوفروکتوکیناز توسط سیترات
- مهار گلوکوکیناز توسط فرآورده خود
7. در مسیر گلوکونئوژنز، کدام پیش ساز غیر کربوهیدراتی همانند لاکتات از نقطه ورود پیرووات
وارد این مسیر میشود؟
- اسید چرب - گلیسرول - آمینواسید - استیل کوآ
8. در چرخه اسیدسیتریک، اگزالوسوکسینات از طریق کدام واکنش آنزیمی، به آلفا کتوگلوتارات
تبدیل میشود؟
- فسفریلاسیون - هیدروژناسیون - ایزومریزاسیون - دکربوکسیلاسیون
۹. در زنجیره انتقال الکترون غشا میتوکندری، الکترون های FADH2 برای ورود به زنجیره انتقال
الکترون ابتدا به کدام بخش وارد میشود؟
- CU A - هم C1 - Fe_S - کوآنزیم Q
11 . در غشا میتوکندری، با توجه به عملکرد زنجیره تنفسی و آنزیم ATP سنتاز، نیرو محرکه
پروتون صرف انجام چه کاری میشود؟
- اتصال آنزیم به غشا - مهار فعالیت آنزیم
- رها شدن ATP از آنزیم - فسفریلاسیون AMP
11 . کدام ترکیب، سوبسترای آنزیم موتازی است که با نو آرایی داخل مولکولی، به سوکسینیل کوآ
تبدیل میشود؟
- متیل مالونیل کوآ - پروپیونیل کوآ - پالمیتیل کوآ - استیل کوآ
1۲ . در مسیر پنتوز فسفات، محصول واکنش آنزیمی گلوکز 6_فسفات دهیدروژناز ، سوبسترای
کدام آنزیم خواهد بود؟
- فسفوگلوکونات دهیدروژناز - ترانس آلدولاز - هگزوکیناز - لاکتوناز
1۳ . در فرآیند بیوسنتز گلیکوژن، کدام ترکیب، دهنده فعال گلوکز است؟
- گلوکز آمین - داُکسی گلوکز - گلوکز ۶_فسفات - UDP _گلوکز


نویسنده: یونس زیست تاریخ ارسال: شنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۰ ساعت ارسال: ۲۱:۰۸ کد دیدگاه: ۳۶۹۲۹۴۹
ژنتیک:
1. در سازمان یابی ماده وراثتی یوکاریوتی، کروماتین پراکنده Dispersed Choromatin در
کدام قسمت قرار دارد؟
- بین کروماتین پیرامون هستکی و درون هستکی - اطراف هستک و غشای خارجی هسته
- در مجاورت غشا داخلی پوشش هسته - متراکم داخل هستک
۲. سانترومری DNA ، در کدام گروه از انواع DNA هترکروماتینی قرار دارد؟
- میکروساتلیت - عناصر تکراری پراکنده
- ساتلیت اصلی - د DNA ی بتا هتروکروماتین
۳. در کدام مرحله از تقسیم اول میوزی، مجموعه سیناپسی کامل میشود؟
- لیپتوتن - دیپلوتن - زیگوتن - پاکیتن
4. کدام مورد، از ویژگی های نوعی انحراف از نسبت مندلی به نام " کریپتومری" است؟
- هر ژن، به تنهایی فاقد وراثت مندلی است.
- ظهور یک صفت، به تنهایی به چندین ژن مکمل وابسته است.
- یک ژن، در بروز چندین صفت دخالت دارد.
- هر ژن به طور مستقل، اثر فنوتیپی دارد.
5. درخصوص انواع اختلال و بی نظمی در تعدادکروموزوم های جنسی، چند مورد صحیح است؟
افراد ● XO زن و عقیم هستند
افراد بایک کروموزوم جنسی ● X اضافه ابرزن نامیده میشوند
افراد دارای یک کروموزوم ● X و 1 کروموزوم Y ابرمرد نامیده میشوند
سندروم کلاین فلتر ● XXX,XXY مشاهده میشوند
2 - 1 - 9 - ۴ -
6. د آمیناسیون کدام باز، توسط موتاژن های شیمیایی با ایجاد یوراسیل، جهش نقطه ای در
DNA القا میکند؟
- A - C - G - T
7. کدام نوع نوترکیبی، عاملی برای وارد شدن ژنوم فاژ به درون کروموزوم باکتریایی است؟
- جابجایی یا ترانسپوزیشن - هومولوگ - غیر مجاز - جایگاه ویژه
8. از بین آنزیم های مورد نیاز برای دست ورزی DNA ، عملکرد کدام آنزیم، عکس آلکالین
فسفاتاز است؟
- متیلاز - DNA لیگاز
- پلی نوکلئوتید کیناز - داکسی نوکلئوتیدیل ترانسفراز انتهایی
۹. در آزمایشگاه میکروبیولوژی برای مستعد کردن سلول های باکتریایی به منظور انجام
ترانسفورماسیون، کدام مرحله پیش از سایرین انجام میشود؟
- شوک گرمایی - افزودن cacl2
- اندازه گیری تراکم محیط کشت - قرار دادن باکتری ها روی یخ
11 . در کدام روش انتقال ژن به سلول، از ترکیب پلی اتیلن گلیکول استفاده میشود؟
- رسوب DNA - ریز تزریق - انتقال لیپوزومی - انتقال توسط وکتور ویروسی
11 . ژن بتالاکتاماز ، به کدام کلاس اصلی ترانسپوزون های باکتریایی تعلق دارد؟
- کامپوزیت ترانسپوزون - باکتریوفاژ Mu - کنژوگه - خانواده TnA
[ Poll : 1۲ . کدام زیر واحد آنزیم RNA پلیمراز در E.coli در آخرین مرحله گردایش آنزیم، با
چسبیدن به زیر واحد ' β آن را در حالت غیر فشرده نگه میدارد؟
- α - β - ω - σ
1۳ . در صورت استفاده از روش PCR ، کدام مورد فقط در تکنیک PCR آنی ، یا در زمان واقعی
Real Time PCR انجام میشود؟
- اتصال آغازگرها به رشته DNA - استفاده از آنزیم Taq پلیمراز
- انجام کل فرآیند در داخل فلوریمتر - تبدیل mRNA به DNA


سوالات زیست علوم تجربی - ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: یونس زیست تاریخ ارسال: شنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۰ ساعت ارسال: ۲۰:۲۵ کد دیدگاه: ۳۶۹۲۸۷۳
سلام دوستان سوالات زیست علوم تجربی فراگیر هشتم سال 1399- برای ایشان سوال گذاشتند التماس دعا وارزوی موفقیت برای ایشان خصوصا در ازمون - علوم تجربی  سه‌شنبه 16 دی 1399 ساعت 19:06
سلام.سوالات زیست رشته دبیری علوم تجربی
1.در مهره داران توالی های تلومر نزدیک به تلومر به کدام گروه از انواع DNAهتروکرروماتینی تعلق دارد. الف:تکرار متوسظ کد کنندهRNA ب:عناصر پراکنده کوتاهSINEها ج:مینی ساتلیت د:بتا-هتروکروماتین
2.با توجه به تغیرات شیمیایی هیستون ها گروه استیل معمولا به اسید امینه لازین در کدام بخش از ساختار هیستون اضافه میشود. الف:پایانهN ب:پایانهC ج:لوپ شماره 2 د:هلیکس شماره3
3.کدام بخش از ناحیه oric در ژنوم E.coli محل باز شدن مولکول دو رشته ای DNA(open Region) است. الف:جایگاه های I ب:جایگاه اتصالی IHF ج:نواحی 13 مری د:مناطق 9 مری
4.در سلول های یوکاریوتی کدام مورد بیانگر ویژگی ساختاری ویا عملکردی انزیم DNA پلیمراز از(S یه نماد بود که پایین s بسته بود) است. الف:در پستانداران کمپلکسی همو تترا مری است ب:انزیم اصلی سازنده DNAی رشته های پیشرو وپیرو است ج:همانند سازی وترمیم DNA میتوکندریایی وپلاستی را بر عهده دارد د:زیر واحد کاتالیکی ان فقط فعالیت 5 پریم به 3 پریم DNA پلیمرازی دارد
5.در سلول های یوکاریوتی کدام مورد در خصوص ریبوزوم های کلروپلاستی ومیتوکندریایی صحیح است. الف:ژنوم هسته بخش اندکی از پروتیین های سازنده این ریبوزوم ها را کد میکند ب:ضریب رسوب پذیری ریبوزوم کلزوپلاستی گیاهان پیشرفته وجلبک ها70s است ج:اندازه مونومرهای ریبوزومی میتوکندریایی در نمونه های مختلف تقریبا مشابه است د:بازسازی ریبوزوم فعال با درامیختن ترکیبات ریبوزوم کلروپلاستی وپروکاریوتی غیر ممکن است
6.در چرخه کربس دو مولکول اب به ترتیب در سنتز وابدهی کدام ترکیبات مصرف میشود. الف:اگزالواستات-سوکسینیل کو آ ب:a-کتوگلوتارات-ایزوسیترات ج:سوکسینات- مالات د:سیترات-فومارات
7.با توجه به واکنش های نوری اب اکسیژنه(H2O2) محصول فرعی کدام واکنش انزیمی است. الف:اکسایش گلیکولات در پراکسیزوم ب:دفسفریله شدن فسفوگلیکولات در کلروپلاست ج:ترانس امیناسیون گلی اکسیلات در پراکسیزوم د:کربوکسیله شدن ریبولوز 1و5-بیس فسفات در کلروپلاست
8.در خصوص پلی ساکارید های گیاهی چند مورد صحیح است. -نشاسته شامل دو نوع پلیمر الفا گلوکز است -فاصله شاخه ها در امیلو پکتین حدود 8تا12 واحد گلوکز است -در دیواره سلولی گیاهان رشته های سلولز به طور پارالل کنار هم قرار دارند -امیلوز همانند سلولز یک هموپلی ساکارید خطی است
الف:1 ب:2 ج:3 ج:4
9.کدام مورد از اثار متابولیکی گلوکاگون در بدن است. الف:کاهش کتوژنز ب:کاهش گلوکونیوژنز ج:افزایش گلیکوژن در کبد د:افزایش غلظت اسید های چرب در پلاسما
10.کدام مورد بیانگر ویژگی ویتامینی است که جذب ان با دخالت فاکتور داخلی مترشحه از معده انجام میشود. الف:از ویتامین های محلول در چربی است ب:یک حلقه تتراپیرولی به نام کورین دارد ج:گیاهان تنها منبع تولید ان در طبیعت هستند د:در ساختمان ان حلقه ایزوالوکسازین به مولکول ریبیتول متصل است
11.در سلول های جانوری کدام مورد بیانگر ساختار ویا عملکرد حلقه انقباضی است. الف:همانند همه دستگاه های انقباضی درون سلول ساختار گذرا است ب:بدون اتصال به پروتیین های ضمیمه ای غشا داخلی شکل گرفته وفعالیت میکند ج:عمدتا از فیلامنت های اکتین ومیوزین ساخته شده است د:سرهم بندی ان در اوایل مرحله تلوفاز اغاز میشود
12.با توجه به بخش های مختلف یک نفرون کدام بخش تراوایی نسبتا زیادی به اب وتراوایی متوسطی به Nacl و اوره دارد. الف:بخش پایین رو لوله هنله ب:مجاری جمع کننده ادرار ج:بخش ضخیم بالا رو لوله هنله د:قطعه رقیق کننده(لوله پیچیده دور)
13.با توجه به ظرفیت های ریوی در چرخه تنفس انسان مقدار کدام حجم در محاسبه مقدار ظرفیت حیاتی بی تاثیر است. الف:باقیمانده ب:هوای جاری ج:ذخیره دمی د:ذخیره بازدمی
14.در خصوص فرایند انتقال وبه دام انداختن اختصاصی ویزیکول ها در غشای هدف کدام مورد صحیح است. الف:با دخالت پروتیین های سطحی به نام SNARE انجام میشود ب:ادغام غشایی همیشه بلافاصله بعد از به دام انداختن ویزیکول رخ میدهد ج:اندامک ها بر خلاف انواع ویزیکول های انتقالی SNARE منحصر به فرد دارند د:برای نزدیک شدن کامل غشای ویزیکول به غشای هدف اب باید از سطح ابدوست غشا دور شود
15.پروتیین های غشایی وترشحی که بر روی ER خشن ساخته میشوند پیش از رسیدن به مقصد نهایی حداکثر دستخوش چند تغیر میشود. -گلیکوزیلاسیون درER وگلژی -تشکیل پیوند های دی سولفیدی در ER -گردهم امدن پروتیین های چند زیر واحدی درER -برش های پروتیولیتیک درER گلژی و ویزیکول های ترشحی
16.در فرایند فتوسنتز فتوسیستم Iبرای خنثی کردن بار مثبت در کلروفیل aمثبت الکترون را مستقیما از کدام ترکیب دریافت میکند. الف:فیوفیتین ب:پلاستوسیانین ج:پلاستوکینون د:فرودوکسین
17.در سلول های استوانه ای چشم انسان پیام رسان ثانویه گیرنده نور چیست. الف:کاهشIP3 ب:افزایشDAG ج:افزایش cAMP د:کاهش cGMP
18.در پستانداران ترانسفرین اهن را از کدام اندام ها به تمام بافت های بدن منتقل میکند. الف:معده وپانکراس ب:مغز استخوان وریه ج:کبد وروده د:طحال وکلیه
19. در خصوص حس های حرارتی بدن انسان چند مورد صحیح است. -تعادل گیرنده های سرما در اغلب نواحی بدن چند برابر گیرنده های گرماست -تحریک گیرنده های حرارتی بر اثر تغیر متابولیسم انها صورت میگیرد -مسیر حس های حرارتی شبیه حس درد ولی متمایز از ان است - گیرنده های گرما وسرما نسبتا سازگار پذیرند
الف:4 ب:3 ج:2 د:1
20.در متابولیسم اسید کلراسولاسه در گیاهان CAM با بازشدن روزنه ها در دمای خنک تر شب CO2 از طریق مسیر c4 در قالب کدام ترکیب تثبیت و در واکویل ها ذخیره میشود.
الف:الفا-کتوگلوتارات ب:سیترات ج:پیروات د:مالات
21. در گیاهان کدام ماده ترکیب اتصالی به کلسیم بوده که با ایجاد کمپلکس با کلسیم وفعال سازی انزیم ها به فرایند های سلولی موثر است. الف:ارگواسترول ب:کلمودولین
ج:کالبیندین د:کلسیفرول
22.با افزایش ترکیب الیگومایسین به زنجیره انتقال الکترون غشای میتوکندری کدام اتفاق رخ میدهد. الف:سرعت اکسیداسیون کاهش می یابد ولی فسفریلاسیون تداوم دارد
ب:هم اکسیداسیون هم فسفریلاسیون تداوم خواهد داشت ج:اکسیداسیون وفسفریلاسیون هر دو متوقف می شوند د:فقط فسفریلاسیون متوقف میشود

سوالات تخصصی و پاسخنامه احتمالی زیست (سلولی و مولکولی) - ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: یمناخوش شانس تاریخ ارسال: دوشنبه ۱ شهریور ۱۴۰۰ ساعت ارسال: ۱۶:۰۴ کد دیدگاه: ۳۶۷۰۶۵۳
سوالات میکروب فراگیر ۸
سوال ۱حضورکدام نوع گرانول درون سیتوپلاسمی که از مشتقات ویژه کورینه باکتریوم دیفتریاست ؟
الف گوگردی
ب ولوتین
ج گلیکوژن
د پلی دی هیدروکسی بوتیرات
سوال۲درفرایندحوانه زنی اسپورباکتری هاپس ازفعال شدن اتولیزین ابتدا کدام موردصخیخ است؟؟
الف فعال شدن عموم آنزیم ها
ب درجذب آب توسط اسپورت
ج بیرون آمدن سلول رویشی تازه
د تجزیه پپتیدوگلیکان گورتکس
سوال۳درچرخه tcaواکنش فسفریلاسیون در سطح سوبستراباتولیدکدام ترکیب حدواسط این چرخه همراه است
الف مالات
ب سیترات
ج فومارات
سوکسینات
سوال۴یونوفورهاوالینومایسین عبور کدام یون راازغشاباکتری ممکن می سازد
الف منیزیم
ب هیدروژن
ج کلسیم
د پتاسیم
سوال۵کلیدی ترین آنزیم مسیرگلیکولیزیاامبدن میرهوف که ب نقطه تنظیمی محسوب میشود چیست
الف الادولاز
ب تریوزفسفات ایزومراز
ج فسفوفروکتوکیناز۱
د گلیسرآلدهید۶فسفات دهیدروژناز
سپال۶کدام آنتی بیوتیک بااتصال به پروتیین s12درزیرواخد۳۱sموحب بروزاشتباه درخواندن پیام ارزوی marnaمیشود
الف امتینومایسین D
ب مترونیدازول
ج استرپتومایسین
د ایمیدازول
سوال۷فرایندتثبیت نیتروژن درباکتریهای ریبوزومی مستقیماب حضورکدام پلاسمیدوابسته است
الف Rیامقاومت
ب sym
ج ویرولانس
د تولیدکننده باکتریوسین
سوال۸کدام مهارکننده dnaژیرازبع طوررقابتی atpبه این آنزیم رامهارمیکند
الف نووبیوسین
ب نوروفلومساسین
ج سپیروفلوکساسین
د نالیدیسیک اسید
سوال۹کدام باکتری ازنظرمحل قرارگیری تازه دذکروه متفاوتی از سایرین است
الف سالامونلا
ب ویبریوکلرا
ج پرتیوس
د اشریشیاکلی
سوال۱۰کدام موردازویژگیهای پپتیدوگلیکان دیواره باکتری است
الف پلهای پپتیدی بین واحد‌های Nاستیل مورانیک قراردارد
ب.سومین آمینواسیددرتتراپپتیدباکتری گرم مثبت ومنفی مشابه است
ج آمینوپایملیک اسیدبیشتردردیواره باکتری گرم مثبت است
د ساختارپپتاکلیسینی جایگاه برش آنزیم آنزیم لیزوزیم است
سوال۱۱درهصوص ویژگیهای ساختاری پیاعملکردی سیتوکینهادرچندموردصخیخ است
الف برسلولهای سازنده خودبی اثرند
ب در پاسخ به میکروبهاوسایرانتی ژنها ترشح
می‌شود
ج از انواع پروتیینهاکوچک محلولند
د ب گیرنده های خاص سطح هدف متصل میشوند
سوال ۱۲باتوحه ب سازوکارهای مختلف عفونت باکتریال در کدام باکتری اتصال توکسین ب گیرنده نورونهای حرکتی سبب مهارآزاذسازی نوروترانسمیترهای مهارمیشود
الفکلستریدیوم تتانی
ب کورینه باکتریوم دیفتری
ج نایسریاکونوره
د یرسینیاانترکولیتیکا
شیواجان دیگه حلشون دست خودتومیبوسه خواهرتاهرجایی بلدی دیگه


نویسنده: یمناخوش شانس تاریخ ارسال: یکشنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۰ ساعت ارسال: ۱۴:۳۲ کد دیدگاه: ۳۶۶۹۲۶۰
سوالات سلولی و مولکولی فراگیره۸
۱_وضعیت یاعملکرداندامک غشاداردرسلول های یوکاریوتی؟
الف دستگاه گازی به اسکلت سلولی بویژه میکروتوبولهامتصل شده است
ب پراکسی زوم اندامکی بادوغشامولکولهای سمی ولییدراتخریب میکند
حشبکه آندوپلاسمی صاف در اغلب سلولهای توسعه یافته و اعمال خاصی را انجام می دهد
دمیتوکندری تنها اندامکی است که آنزیمهای با فعالیت اکسیداتیودارد
سوال۲درکدام اندامک پروتیینهاولیپیدهاب جای آنکه مستقیم ازسیتوزول تامین شوندبه غیرمستقیم ازطریق ‌ ERتامین میشوند؟
الف پراکسی زوم
ب کلروپلاست
ج میتوکندری
در لیزوزوم
سوال۳باتوجه به ساختارعملکردپمپ کلسیم شبکه سارکوپلاسمی گروه فسفریل گاماخاصل ازشکستگنatpبه کدام اسیدآمینه کلیدی منتقل میشود؟
الف اسپارات
ب گلوتامین
ج فنیل آلانین
د تیروزین
سوال ۴زنجیره انتقال الکترون کدام مهارکننده مستقیم در جریان الکترون ازسیتوکروم bhدرQ_
سیتوکرومcاکسیدرودکتازاختلال ایجادمیکند؟
الف سیانید
ب آنتی مایسین آ
ج
منواکسید کربن
د آزید
سوال۵درفرایندهدایت توالی نشانه به ERبه سوی غشای شبکه آندوپلاسمی اتصال sRPبه توالی نشانه سبب آهسته شدن سنتز پروتیین توسط ریبوزم می شود این عمل تاوقوع کدام موردادامع می یابد؟
الف جداشدن توالی نشانه توسط پپتیدنشانه
ب آزاد شدن sRpمتصل ب ریبوزوم در سیتوزول
ج اتصال ریبوزوم وsRpمتصل ب آن گیرنده srp
د ورود پلی پپتید به مجراهای داخلی ERدرسیتوزول و اتصال ریبوزم وsrp,متصل ب آن گیرنده srp
سوال۶درخصوص میانجی‌های عصبی مهاری کدام صحیح است ؟؟چندمورذ
الف ب کانالهای دریچه داراثر میکند
ب سبب کاهش پتانسیل غشامی شود
ج ب یونهای Na caاحازع عبور میدهد
د غشای سلول پس سیناپسی رادرحالت پلاریزه نگه میدارد
سوال۷ درچرخه ی سلولی یوکاریوتی مضاعف شدن سانتروزوم چه زمانی آغازمیشود؟
الف انتهای فازM
ب انتهای فازG2
ج انتهای فازs
د ابتدای فازG1
سوال ه۸ویژگی ساختار DNAبادرنظرکرفتن چرخش بازهادرروندچرخش تیغه پروانه ای چگونه است؟
الف فواصل جفت بازهاازحدبیشینه بیشتر است
ب تشکیل طبقه بازی دربهترین شرایط خود است
ج آب ازطریق شیارکوچک بابازهاتماس پیدا می کند
د مانع از تشکیل انواع پیوندهای هیدروژنی بین بازها میشود
سوال۹کرومورم xغیرفعال درحنس مونث پستانداران در کدام گروه از انواع هتروکروماتین قرار می گیرد؟
الف اختیاری
ب دائمی
ج آلفا
د بتا
سوال۱۰درخصوص پیستونهای مغزنوکلئوزمی دریوکاریوتهاچندموردصخیخ است؟
الف قلمرو دم پایانه آمینوباخاصیت بازی دارند
ب بین پروتیین وهیستون برهمکنش های بسیار گسترده وجوددارد
ج درتاخوردگی هیوستون سه آلفاهلیکس بادولوپ بهم متصلند
د هیستونهای H2وH4دایمرهای ب حالت دست دادن می‌سازند
سوال ۱۱ازپروتئولیزجزئی کدام DNaپلیمرازیوکاریوتی قطعه ای بنام کلینوفراگمنت حاصل میشود
الف I
بII
ج IV
دIII
سوال ۱۲کدام مورددرخصوص مبداهمانندسازی درژنوم انسانی صحیح است؟
الف تعدادمبداهابیش از میزان نیاز واقعی سلول است
ب مبداهمانندسازی مجاورژن لاوین اواخرفازsفعال میشود
ج فاصله بین مبداهابسیارکمترازطول لوپهای کروماتین است
د درهرچرخه سلولی هرمبدابیش ازیک بارهمانندسازی می شود
سوال۱۳درسلولهای یوکاریوتی کدام موردبیانکرساختارویاعملکردریبوزوم است؟
الفtrnaهای موجوددرجایگاه p,aبه موازات هم قرار می گیرند
ب پپتیدtrnaابتدابه جایگاه pوسپس ب جایگاه Eمیچسبد
ج جایگاه اتصال فاکتوردرزیرواحدکوچک قراردارد


سوالات تخصصی و پاسخنامه احتمالی دبیر جغرافیا - ارسالی از طرف کاربران

 

نویسنده: جغرافی تاریخ ارسال: شنبه ۲۷ دی ۹۹ ساعت ارسال: ۱۱:۴۰ کد دیدگاه: ۳۳۴۲۶۶۰۰
1.سوال جی آی اس 99: در کدامیک از توابع زیر محاسبه اعداد و ارقام آسان تر است؟
1.کریجینگ معمولی 2.روش محاسبه دوتایی 3.روش پیچش مکعبی 4. کوکرجینگ
2.سوال سنجش از دور99: از ترکیب رنگ های آبی,سبز و قرمز چه رنگی تولید می شود؟
3.سوال جغرافیای روستایی99: شاخص هایی توصیفی در جغرافیای روستایی شامل کدام موارد هست؟
4.سوال آب و هواشناسی99:کدام نیرو جهت اولیه باد را تغیر می دهد؟
1.کوریولیس 2.اصطکاک 3. گریز از مرکز 4.شیب تغییرات فشار
5.سوال جغرافیای شهری 99: ویژگی جامعه آرمان شهر توماس مور چه بود؟
6.سوال جغرافیای سیاسی 99: کدام قومیت در ایران تغییر مذهب دادند؟
1.کردهای کردستان 2.بلوچ های بلوچستان 3.اعراب خوزستان 4.ترکمن ها

 

سوالات تخصصی و پاسخنامه احتمالی دبیر زیست شناسی - ارسالی از طرف کاربران

 

نویسنده: یونس زیست تاریخ ارسال: چهارشنبه ۱۷ دی ۹۹ ساعت ارسال: ۱۱:۱۸ کد دیدگاه: ۳۳۲۳۵۷۴۰
سلام به دوستان زیستی
سوالاتی که من جواب دادم و تا حدود زیادی یادمه ایناست(البته قطعا غلط هایی توش دارم این رو فرستادم که شما هم تبادل اطلاعات کنیم لطفا)
درس زیست سلولی و مولکولی:
۱.سوال در مورد وضعیت و عملکرد اندامک غشادار که من گزینه شبکه آندوپلاسمی صاف در اغلب سلولها توسعه یافته و اعمال خاصی انجام میده زدم.
۲.در اندامک لیزوزوم پروتئین ها غیرمستقیم از شبکه آندوپلاسمی تامیین می شوند.
۳.هدایت توالی نشانه شبکه آندوپلاسمی با آزاد شدن SPR متصل به ریبوزوم به از سر گیری پروتئین ادامه می دهد. که البته من اینو اشتباه زدم و گزینه ورود پلی پپتید به مجرای داخلی ای آر رو زدم.
۴.گروه فسفر ای تی پی به اسید آمینه آسپارتات در پمپ کلسیم متصل میشه.
۵. آنتی مایسین آ در زنجیره ی انتقال الکترون، انتقال الکترون از سیتوکروم بی سبب اختلال می شود.
۶.مضاعف شدن سانتروزوم از ابتدای فاز جی۱ آغاز می شود که من اینو به اشتباه از آغاز فاز اس زدم البته هنوزم شک دارم کدوم درست.
۷.کروموزوم ایکس غیر فعال در جنس مونث از نوع اختیاری.
۸.از پروتئولیز آر ان ای پلیمراز ۱ قطعه کلنو بدست می آید.
درس بیوشیمی:
۱.اکسیژن و هیدروژن نسبت به هم حالت ترانس دارند.
۲.شیب نمودار لاین ویور برک Kmبه Vmaxالبته باز من اینو ۱ به km زدم متاسفانه.
۳.در سلولهای استوانه چشم اولین مرحله فعال شدن جی پروتئین است.
۴.پیوند گلیکوزیدی بتا ۱ به ۴ در لاکتوز دیده میشود.
۵.در زنجیره انتقال میتوکندری الکترون FADH۲ جهت ورود به زنجیره ابتدا به FeS وارد شده البته اینو شک دارم با گزینه کوآنزیمQ
۶.نیروی محرکه ATPسنتاز سبب رها شدن ATP از آنزیم شده.
۷.متیل مالونیل کوآنزیم به عنوان سوبسترای موتاز.
۸.محصول ۶فسفات دهیدروژناژ سوبسترای آنزیم فسفوگلوکونات دهیدروژناز
۹.UDPگلوکز فرم فعال گلوکز برای بیوسنتز گلیکوژن (البته اینم باشک).
درس ژنتیک:
۱.dna سانترومری از انواع ساتلایت اصلی که اینم ه اشتباه بتا هتروکروماتین زدم.
۲. مجموعه سیناپسی در پاکتن کاملا میشود.
۳.دآمیناسیون سیتوزین باعث ایجاد یوراسیل میشود.
۴.عکس آلکالین فسفاتاز آنزیم پلی نوکلئوتید کیناز
۵. Real Time PCR انجام فرآیند در فلوریمتر شک زیاد.
درس فیزیولوژی:
۱.اسید پانتوتنیک اسید بخشی از کوآنزیم آ
۲.در تقسیم سلولی گیاهی تشکیل فراگموزوم محتوی میکروتوبول و اکتین(شک)
۳.در تشکیل گرهک باکتری ریزوبیوم با مکانسیم پینوسیتوز وارد میشه البته من اینو سیمپلاستی زدم کلا شک دارم اینو
۴.کمپلکس آزاد کننده اکسیژن در سمت داخلی غشای تیلاکوئید
۵.در چرخه کالوین ۱و۳ بیس فسفوگلیسرات با NADPHاحیا می شود.
درس میکروب:
۱.والینومایسینK را عبور میده
۲.کلیدی ترین آنزیم گایکولیز فسفوفروکتوکیناز۱
۳.در کربس با تولید سوکسینات فسفوریلاسیون در سطح سوبسترا انجام شده.
۴.نوبیوسین به عنوان مهار کننده DNAژیراز اتصال ATP مهار میکند. شک زیاد.

 

سوالات تخصصی و پاسخنامه احتمالی دبیر فلسفه - ارسالی از طرف کاربران

 

نویسنده: ناشناس تاریخ ارسال: سه شنبه ۱۶ دی ۹۹ ساعت ارسال: ۱۴:۱۷ کد دیدگاه: ۳۳۲۱۹۹۱۰
سولات دبیری فلسفه
فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی
1- کدام روش بر فقدان روش تربیتی در اعراب…. روش گفتاری
2- اولین مدرسه فقهی…… ارقم بن ابی الارقم – مکه
3- الامر علیهم اسهل… الفقرا
5- چگونگی تسلط بر قوا از نظر غزالی…. کمال فطری و تحصیل اخلاق
6- کداک فیلسوف به هر سه مدن …. خواجه نصیر
7- ارزش علوم….. علم حضوری به خدا – علوم مرتبط با جهان بینی –…
8- روش شیعه املا و روش اهل سنت سماع
9- تحصیل تقوا….. خودسازی و تمرکز حواس و برنامههای عملی
10- یاخذ الصبی عن الصبی …. تقلید
11- ابن خلدون…. ملکه راسخه و تقویت ایمان و تقوا
12-قوه غاذیه قوهای مشترک میان انسان و حیوان
13- دیدگاه شهید مطهری… ظاهرا ایه یعلم السر و اخفی است که من فالهمها فجورها و تقوها را زدهام.
همه سوالات از کتاب فلسفه تعلیم و تربیت ج1 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه جمعی از نویسندگان

 

سوالات تخصصی و پاسخنامه احتمالی هنرآموز حسابداری - ارسالی از طرف کاربران

 

نویسنده: احسان تاریخ ارسال: پنجشنبه ۱۸ دی ۹۹ ساعت ارسال: ۰۸:۴۳ کد دیدگاه: ۳۳۲۵۴۶۶۱
سلام برای اون ۶ سوال ساختمان کہ گذاشتین من اینارو جواب دادم درست یا غلطش دوستان کامپیوتری نظر بدن
سوال اول مرتبہ پیدا کردن عنصر minimum تو (بھترین) حالت در stack میشہ (O(1 چون بھترین حالت اینہ کہ عنصر minimum اولین عنصر در بالای stack باشہ اگہ می گفت بدترین حالت میشد (O(n.
سوال دوم کہ گفتہ عنصر maximum در minheap کجاست طبق تعریف minheap میشہ پایین ترین سطح کہ (O(n باشہ .
سوال سوم برای نمایش گراف با v رأس و E یال با استفادہ از لیست مجاورتی مرتبہ ش میشہ (O(E+V کہ اگر n رأس و n یال داشتہ باشہ مرتبہ ش خطی یعنی (O(n.
سوال چھارم و پنجم رو نزدم.
سوال ششم مقایسہ درخت BST متعادل کہ ھمون AVL با ھیپ دودویی من جستجو رو زدم کہ مرتبہ ش تو AVL logn ولی تو ھیپ دودویی n)O)چون درج و حذف تو AVL و ھیپ دودویی logn .
خودمم یہ سوال دیگہ از ساختمان یادم برای مرتب سازی بود کہ insert sort رو زدم.


 

نویسنده: حسین تاریخ ارسال: پنجشنبه ۱۸ دی ۹۹ ساعت ارسال: ۰۰:۵۱ کد دیدگاه: ۳۳۲۵۲۹۳۰
برخی سوالات ساختمان داده
1- بدست آوردن مینیمم از پشته در بهترین زمان از چه مرتبه ای است
2- مقدار ماکزیمم در مین هیپ در کجاست
3- مرتبه نمایش گراف با لیست مجاورتی
4- تابع بازگشتی (8)Func
5- مرتبه زمانی بازه های همپوشان
6- مقایسه درخت AVL و درخت دودویی


 

نویسنده: احسان تاریخ ارسال: چهارشنبه ۱۷ دی ۹۹ ساعت ارسال: ۱۹:۱۹ کد دیدگاه: ۳۳۲۴۵۷۸۰
سلام من از سوالات تخصصی اینارو یادم شما ھم از برنامہ نویسی و ساختمان یادت موندہ بزار
سوالای درس ذخیرہ
یہ سوال ذخیرہ راجب زمان حرکت توقف بود IBG رو ۳۵ صدم دادہ بود سرعت حس رو ۷ من جواب رو ۵ زدم سوال دیگہ ش حافظہ ھرز بہ ازای یک رکورد اندازہ ھر بلاک رو ھم ۲۴۰۰ ھر رکورد ۶۴۰ اینو در ۳ ضرب کردم میشہ ۱۹۲۰ اختلافش تا ۲۴۰۰ میشہ ۴۸۰ سوال دیگہ ش راجب تکنیک ھای کاھش زمان درنگ دورانی کہ میشد درھم چینی بلاک ھا،پراکندہ خوانی،تغییر نقطہ آغاز شیارھا سوال دیگہ ش پردازش انبوہ فایل کہ ھرسہ مورد درست چہ بافرینگ چہ بلاک و چہ رکورد سوال دیگہ ش حالت بھینہ با داشتن ۲۵۶ رکورد میشہ جذر ۲۵۶ حاصل ۱۶ یہ سوال دیگہ ش ۱_(۱/۲)^n سوال شاخص دار سریع دسترسی دارہ سہ سوال ساختار درختی و بی پلاس تری و اون یکیم گفتہ بود چند مورد درست شک داشتم نزدم
سوال درس پایگاہ
یہ سوالش تعریف پایگاہ مجموعہ از اطلاعات بہ ھم مرتبط تحت کنترل DBMS سوال دیگہ ش insert کجا اتفاق میافتہ DML سوال دیگہ ش ۲nfجزئی( partial ) نیست یہ سوال دیگہ ش رو کدوم پایگاہ دادہ نمیزنن من نھفتہ رو زدم چون بنظرم تراکنش و اوتاماسیون دانشگاہ و نرم افزار حساب داری پایگاھی ن سہ سوال sql رو ھم نزدم
سوالای درس الگوریتم
یہ سوال گفتہ بود کدوم تفکرشون تقسیم و حل من گزینہ ۳ رو زدم سوال دیگہ ش کولہ پشتی ۰ و ۱ پویا مرتبہ شnw سوال دیگہ ش مسئلہ خوردن کردن پول حریصانہ یکی دیگہ ش گفتہ بود کدوم حریصانہ س گزینہ یک بخاطر فروشندہ دورگرد گزینہ ۲ بخاطر کولہ پشتی ۰ و ۱ و گزینہ سوم بخاطر مسئلہ n وزیر رد میشدن کہ حریصانہ نیستن رد میشدن جواب چھار میشد.


 

نویسنده: آلیچه تاریخ ارسال: دوشنبه ۱۵ دی ۹۹ ساعت ارسال: ۱۴:۰۱ کد دیدگاه: ۳۳۱۹۵۷۳۰
سوالایی که ازحسابداری یادم مونده
حساب جاری شرکا حساب دائمی است/سکوت قائم مقام شریک متوفی درباره بقای شرکت اعلام رضایت میشه/یه سوال درباره مانده ذ.م.م.و بود نمیدونم/نحوه تقسیم سود و زیان بین xوyکه در سود و زیان۴۰و۶۰درصدشریکندباورود شریک جدید که در۲۵درصد سودسهیم است چگونه خواهدبود/ سهم خزانه و کسر سهام در ایران ممنوع است/جواب یه سوال میشددرامد افزایش پیدا میکنه و بدهی کاهش/یه سوال درموردنسبت جاری بود که کدام گزینه باعث افزایشش میشه/یه سوال هم سود فروش ماشین الات پس ازکسر استهلاک چقدمیشه/گزارشگری موجودی به روشLifo مجازنیست/همینا یادمه.

 

سوالات تخصصی و پاسخنامه احتمالی مراقب سلامت - ارسالی از طرف کاربران

 

نویسنده: الهام تاریخ ارسال: یکشنبه ۱۴ دی ۹۹ ساعت ارسال: ۲۳:۴۲ کد دیدگاه: ۳۳۱۸۶۸۳۰
تغذیه
ویتامین eمیشد افتابگردون
روغن زیتون اسید اولئیک
ویتامین ک میشد سبزیجات
ویتامین حساس به حرارت میشد سی
دما میشد منفی ۱۸
ویتامین آ من زدم گرمک
سوالات واکسن عالی بود
مدارس و کلیات هم واقعا غیر استانداردبود

 

سوالات تخصصی و پاسخنامه احتمالی دبیر علوم تجربی - ارسالی از طرف کاربران

 

نویسنده: *علوم تجربی* تاریخ ارسال: یکشنبه ۱۴ دی ۹۹ ساعت ارسال: ۱۵:۰۴ کد دیدگاه: ۳۳۱۷۵۰۵۱
من سوالارو خیلی یادم نمیاد. ولی پاسخامو تاحدودی یادمه.میگم شما بگین چی زدین.
۱. پلاستو سیانین
۲. گلوکاگون: افزایش اسیدهای چرب پلاسما
۳. قطعه نازک نزولی
۴. تلومر: مینی ساتلیت
۵. حلقه انقباضی :میوزین و اکتین
۶. ترنسفرین: روده و کبد
۷. انتقال وزیکولها به غشا هدف: SNARE داشت فکرکنم اینو زدم.
۸. ظرفیت حیاتی: حجم باقیمانده
۹. یدونه سوال تنفس نوری بود اگه میدونی سوالشو بگین.
۱۰. درمورد ریبوزوم میتو و کلروپلاست بود سوالشو نمیدونم.

 

سوالات تخصصی و پاسخنامه احتمالی هنرآموز معماری - ارسالی از طرف کاربران

 

نویسنده: مرضیه معماری تاریخ ارسال: یکشنبه ۱۴ دی ۹۹ ساعت ارسال: ۱۱:۲۹ کد دیدگاه: ۳۳۱۶۸۳۴۰
بچه های معماری من خیلی سوالای تخصصی یادم نمیاد ولی اون جوابایی که توذهنمه مینویسم..
واسه چوب اون عمارت میشد عالی قاپو اصفهان
طرح چوبی که خواسته بود افرا
شکل پنجره داده بود ارسی
یه شکل داده بود میشد فرزکاری و…
نوع اتصال نزدم توعکس هیچی معلوم نبود ولی فکرکنم دوبل میشد
طراحی معماری اون شکل متحد میشد دایره
یکیش میشد متعادل پایدار متمایل
شکل یه چوب بود میشد جنس
سوال دو فنی تکنیکی
اندازه مثلث کار 4/8*6
اندازه نشیمن 15*35
تاسیسات برقی میشد مدارالکتریکی ساده
یکیش میشد سیفون
معماری داخلی اون راه پله بین نقشینه و بازشو شک داستم
رنگ دیوار سفید حس سبکی کف سیاه سردی سقف بنفش کوتاهی سقف بود فک کنم.
Okb اشپزخانه نزدم
بعد اون پلان ها اونیکه موازی بودن کابینتا غلط بود گزینه دوبود فکرکنم.
سبک شناسیم زدم ولی سوالاش اجق وجق بود یادم نیست.


 

نویسنده: amir irani تاریخ ارسال: شنبه ۱۳ دی ۹۹ ساعت ارسال: ۱۶:۴۲ کد دیدگاه: ۳۳۱۵۱۰۳۰ 
من نخونده بودم خیلی کم ا تست زدم ….
یه سوال بود در قسمت تزیینات دقیق سوال رو یادم نمیاد راجع به ساخت مبل بود که بیشترین اجزا تشکیل دهنده اش بعد گزینه هاش یکی ام دی اف بود یه گزینه فلز بود یه گزینه قطعات بود من گزینه امدی اف زدم و درسته ؟
بعد یه گزینه بود مساحت اتاق نشمین گزینه درست چیه؟ من 25 تا 55 زدم
یه گزینه سردر دانشگاه تهران هم شک داشتم من گزینه مینمالیسم زدم جواب درستش چیه؟
بعد یه سوال بود راجه کدام سبک در قرن 18 یادآور شکوفایی معماری یونان بوستان بود؟ جوابش چی میشد؟


 

نویسنده: هانی دبیر اج تاریخ ارسال: شنبه ۱۳ دی ۹۹ ساعت ارسال: ۱۵:۳۲ کد دیدگاه: ۳۳۱۴۸۹۵۱ 
سلام دوستان علوم اجتماعی من بعضی از سوالات تخصصی امسال رو دیدم،گفتم جوابهاش رو براتون بذارم:
نظریه های جامعه شناسی:
آلن تورن:شبکه های اجتماعی
حاشیه بردن نظریه کنش متقابل:رفتارگرایی
مفهوم کلیدی ماکس وبر:عقلانیت
مهمترین منتقد آمریکایی:میلز
تم آثار فوکو: قدرت
مکتب اسپنسر:داروینیسم اجتماعی
تمایز میان برگزیدگان و توده :پارتو
مفهوم سازی ما و دیگران سامنر: درون گروه و برون گروه
تعریف کلاسیک از فرهنگ:فریزر
پیچیده ترین سیستم ارتباط مفهومی:زبان
نظریه وبر و پارتو:تاریخی-برگزیدگان
تأکید بر سطوح فردی:کنش متقابل نمادین
مکتب فرانکفورت:قلمرو فرهنگی
انسجام اجتماعی:دورکیم،ایستایی پویایی:کنت
مورفولوژی:دورکیم
زیمل:صور عمده رابطه اجتماعی
روش تحقیق:
حجم بزرگ نمونه:تحقیق زمینه یابی
پژوهش کمی:تعمیم نتایج به جامعه
سرنخ ها و علائم:نمونه های مقتضی
پژوهش کیفی:استقرای تحلیلی داده ها
آلفای کرونباخ:همسانی درونی سوالات
جامعه ناهمگن:نمونه گیری طبقه ای
نمونه گیری غیر احتمالی:اتفاقی
توصیه ها و پیشنهادات مقاله: قسمت بحث
طیف داده شده:افتراق معنایی
تعریف عملیاتی کدومش نیست:برای همه پژوهش ها لازمه
روش جمع آوری داده ها با سؤالات بیشتر برای روشن شدن موضوع:مصاحبه
استفاده از پژوهش های مختلف:فراتحلیل
تاثیر آزمودنی ها از ابزارهای اندازه گیری:پانلی
شباهت همبستگی و علی مقایسه ای:بررسی رابطه بین متغیرها
نقد درونی و بیرونی:تاریخی
نتایج تحقیق به محیط واقعی:اعتبار بیرونی
چند تا از مبانی جامعه شناسی:
الگوهای رفتاری که عملا در ایفای نقش نشون داده میشه:نقش کاربسته
مهم ترین عامل دگرگونی:تکنولوژی
کدوم یک ویژگیهای بوروکراسی نیست؟رفتار شخصی
ناهمخوانی انتظارت یک نقش واحد: فشار نقش
گروهی از افراد برای هدفی خاص دور هم جمع بشن: جماعت فعال
تلاش کم و بیش پایدار برای ایجاد تغییر یا مقاومت:جنبش اجتماعی
خانواده همخون: گسترده
اجزای قشربندی ماکس وبر:موقعیت اقتصادی،پرستیژ،قدرت
چند تا از حوزه جامعه‌شناسی:
ضربه فرهنگی: قرار گرفتن در محیط فرهنگی بیگانه…..
عوامل موثر شکل گیری افکار عمومی:گروههای قومی،کانال های ارتباطی،مردم و منافع طبقاتی
از علل سست شدن خانواده گسترده نیست:بستگی به خانواده برای تعیین پایگاه اجتماعی
فساد اداری:یقه سفیدان
حکومت متنفذان:الیگارشی

 

سوالات تخصصی و پاسخنامه احتمالی هنرآموز کامپیوتر - ارسالی از طرف کاربران

 

نویسنده: حسین تاریخ ارسال: جمعه ۲۶ دی ۹۹ ساعت ارسال: ۰۹:۵۵ کد دیدگاه: ۳۳۴۱۰۴۱
تمام 50 سوال تخصصی کامپیوتر
ذخیره و بازیابی
1- زمان پیمایش از انتهای یک بلاک تا ابتدای بلاک بعدی با توجه به سرعت حس و IBG؟(ساده )
2- مقدار فضای هرز درون بلاکی با توجه به اندازه ۲۴۰۰ بلاک و اندازه رکورد …؟(ساده  )
3- کدامیگ یک از گزینههایزیر به منظور کاهش r استفاده می شود؟(ساده  )
4- چند مورد از جملات زیر درست است؟ جمله اول : در مورد تکنیک RAID جمله دوم : ..
5- احتمال خطا در یک بلاک n بیتی چقدر است؟(ساده  )
6- چند مورد از جملات زیر در مورد انتقال انبوه درست است؟
7- اگر تعداد رکوردها 256 باشد، بهینه ترین Bf برای جستجوی خطی کدام است؟(ساده  )
8- کدام مورد درباره B+tree درست است؟
9- کدام گزینه سریعترین راه برای دسترسی تصادفی به رکورد مورد نظر است؟
10- یادم نیست…
برنامه نویسی
1- سوالی در مورد جمع رشته و عدد؟(ساده )
2- از دو حلقه For و While ، کدامیک از گزینه ها باعث می شود حداق یک حلقه خاتمه نیابد؟(ساده )
3- Setw برای چاپ عدد 50؟(ساده )
4- Cout >> 0123 ؟
5- تابع time در کدامیک از هدرها قرار دارد؟
6- کدامیک از زبان های برنامه نویسی زیر از وراثت چندگانه پشتیبانی نمی کند؟
7- کدامیک از تعاریف زیر در مورد سازنده و مخرب یک کلاس صحیح هست؟
8- کدامیک از عملگرهای زیر قابلیت سربارگذاری ندارد؟(ساده )
9- خروجی دستور try-catch کدام است؟(ساده)
10- یادم نیست(دوستان لطفا تکمیل کنید)
ساختمان
1- خروجی تابع بازگشتی func(8) کدام است؟(ساده )
2- حذف مینیمم از پشته در بهترین زمان از چه مرتبه ای است؟
3- ماکزیمم در مین هیپ در کدام موقعیت قرار میگیرد؟(ساده)
4- کدام مورد در درخت AVL از هیپ دودویی سریعتر انجام می شود؟
5- مرتبه اجرایی شمارش تعداد برگها در یک درخت جستجوی دودویی متعادل چیست؟
6- کدامیک از مرتب سازی های زیر از نظر o، از همگی سریعتر است؟
7- کدامیک از مرتب سازی های زیر را نمی توان بر روی یک لیست پیوندی اجرا کرد؟
8- کدام مورد در لیست پیوندی دوطرفه از لیست پیوندی یکطرفه سریعتر است؟
9- پیچیدگی محاسباتی برای نمایش یک گراف با لیست مجاورتی چیست؟(ساده)
10- بدترین زمان جستجو در یک درخت دودویی کدام است؟(ساده)

طراحی الگوریتم
1- مرتبه کوله پشتی صفر و یک با برنامه نویسی پویا از چه مرتبه زمانی است؟(ساده)
2- کدام گزینه از روش تقسیم و غلبه استفاده می کند؟
3- قطعه کد پیدا کردن ماکزیمم در یک آرایه در بدترین حالت و حالت متوسط از چه مرتبه زمانی است ؟
4- خرد کردن سکه های ۱، 2 ، 5 و 10 تومانی با کدام الگوریتم بصورت بهینه حل می شود؟(ساده )
5- مرتبه زمانی بهترین الگوریتم برای پیدا کردن موقعیت k امین عنصر در آرایه کدام است؟(ساده)
6- الگوریتم دایگسترا با کدام ساختار مرتبه زمانی اش سریعتر دارد؟(ساده)
7- بهترین الگوریتم برای پیدا کردن اشتراک دو آرایه A، B از چه مرتبه زمانی است؟
8- کدام یک از گزینه های زیر از برنامه نویسی پویا استفاده می کند؟
9- یادم نیست
10- یادم نیست
پایگاه داده
1- کدامیک تعریف صحیحی از پایگاه داده است ؟ (ساده)
2- کدامیک را نمی توان بعنوان یک پایگاه داده در نظر گرفت ؟
3- کدام زبان مدل رابطه ای را پشتیبانی نمی کند؟
4- دستور insert جزء کدامیک از گروه دستورالعمل هاست؟(ساده)
5- تعداد موجودیت در مدل ER با درجه سه؟
6- رابطه بین کلاس با زیرکلاس های خود که مجموع زیرکلاس ها با کلاس برابر و اشتراک هر دو زیرکلاس تهی استُ کدام است؟
7- سطح نرمال دو، از نظر وابستگی تابعی، کدام یک از گزینه های زیر است؟(ساده)
8- سوالی از SQL
9- سوالی از SQL(معدل هر یک از دانشجویان)(ساده )
10- سوالی از SQL
تو هر درس حداقل چهار سوال ساده پیدا میشد بزنید و 40 درصد برای هر درس هم درصد خوبی است…


 

نویسنده: حسین تاریخ ارسال: پنجشنبه ۲۵ دی ۹۹ ساعت ارسال: ۱۰:۴۹ کد دیدگاه: ۳۳۳۹۶۱۲۱
سلام دوستان کامپیوتری، عنوان برخی از سوالات که یادم هست ؟
پایگاه داده
1- کدامیک تعریف صحیحی از پایگاه داده است ؟
2- کدامیک را نمی توان بعنوان یک پایگاه داده در نظر گرفت ؟
3- کدام زبان مدل رابطه ای را پشتیبانی نمی کند؟
4- دستور insert جزء کدامیک از گروه دستورالعمل هاست؟
5- تعداد موجودیت در مدل ER با درجه سه؟
6- رابطه بین کلاس با زیرکلاس های خود که مجموع زیرکلاس ها با کلاس برابر و اشتراک هر دو زیرکلاس تهی استُ کدام است؟
7- سطح نرمال دو، از نظر وابستگی تابعی، کدام یک از گزینه های زیر است؟
8- سوالی از SQL
9- سوالی از SQL(معدل هر یک از دانشجویان)
10- سوالی از SQL
برنامه نویسی
1- سوالی در مورد جمع رشته و عدد؟
2- از دو حلقه For و While ، کدامیک از گزینه ها باعث می شود حداق یک حلقه خاتمه نیابد؟
3- Setw برای چاپ عدد 50؟
4- Cout >> 0123 ؟
5- تابع time در کدامیک از هدرها قرار دارد؟
6- کدامیک از زبان های برنامه نویسی زیر از وراثت چندگانه پشتیبانی نمی کند؟
7- کدامیک از تعاریف زیر در مورد سازنده و مخرب یک کلاس صحیح هست؟
8- یادم نیست(دوستان لطفا تکمیل کنید)
9- یادم نیست(دوستان لطفا تکمیل کنید)
10- یادم نیست(دوستان لطفا تکمیل کنید)


 

نویسنده: فرزاد تاریخ ارسال: پنجشنبه ۲۵ دی ۹۹ ساعت ارسال: ۰۱:۲۰ کد دیدگاه: ۳۳۳۹۳۳۳۰
شبکه………………………..
کدام کار عیب یابی در لایه انجام میدهد؟
پیکربندی شبکه راه دور telnet
پرتکل امنیت https
مسیر halfduplex
دوتا کامپیوتر کابل استریج
یدونه ای پی بردکس
برنامه نویسی پیشرفته….
تابع lenght
خط100
ساختمان داده……
یدونه مین هیپ
تابع بازگشتی
فرق بین لیست پیوندی یکطرفه با دوطرفه
یدونه در بدترین حالت جستو در یک ارایه
پایگاه داده…
تعریف پایگاه
پایگاه رابطه ایی کدام است
سه موجودیت
سطح دو نرمال
کدام پایگاه حسابداری
یک کوری
یک کوری


 

نویسنده: حسین تاریخ ارسال: چهارشنبه ۲۴ دی ۹۹ ساعت ارسال: ۱۴:۳۰ کد دیدگاه: ۳۳۳۸۱۷۳۱ 
9 تا از سوالات طراحی الگویتم :
دوستان لطفا پاسخ بدید …
1- مرتبه کوله پشتی صفر و یک با برنامه نویسی پویا از چه مرتبه اجرایی است؟
2- کدام یک از گزینه های زیر از روش تقسیم و غلبه استفاده می کند؟
3- قطعه کد زیر به منظور جستجوی ماکزیمم در آرایه در بدترین و حالت متوسط از چه مرتبه اجرایی است؟
4- برای خرد کردن سکه های 1، 2، 5 و 10 تومنی از کدام الگوریتم استفاده می شود؟
5- موقعیت k امین عنصر از چه مرتبه ای اجرایی است؟
6- مرتبه اجرایی الگوریتم دایگسترا با کدام یک از ساختارداده های زیر سریعتر می شود؟
7- اشتراک دو آرایه A و B در چه مرتبه زمانی انجام می شود؟
8- کدام یک از الگوریتم های زیراز برنامه نویسی پویا استفاده می کند؟
9- اشتراک بازه های هم پوشان از چه مرتبه اجرایی است؟


 

نویسنده: احسان تاریخ ارسال: جمعه ۱۹ دی ۹۹ ساعت ارسال: ۰۸:۳۰ کد دیدگاه: ۳۳۲۷۲۲۹۳

ساختمان-داده
۱۳۶)از لحاظ نماد O، کدام یک از الگوریتم های مرتب سازی زیر، سریع تر از سایر موارد است؟
۱)heap sort(پاسخ صحیح)
۲)quick sort
۳)insertion sort
۴)bucket sort
۱۳۷) کدام یک از الگوریتم های زیر را نمی توان برای مرتب سازی یک لیست پیوندی به کار برد؟
۱)insertion sort
۲)bubble sort
۳)merge sort(پاسخ صحیح)
4) selection sort
۱۳۸) بدترین زمان جستجو در یک درخت دورویی شامل n عنصر کدام است؟
۱)1
۲)n(پاسخ صحیح)
۳)log n
۴)رادیکال n
۱۴۰)تعداد برگ های یک درخت جستجو دورویی متعادل با n نود را در چه زمانی می‌توان بصورت بهینه محاسبه کرد؟
۱)از ارتفاع درخت(پاسخ صحیح)
۲)۱
۳)log n
۴)n
۱۴۱)حذف عنصر کمینه در یک پشته با n عنصر در چه زمانی (بهترین زمان)انجام می‌شود؟
1)log n
۲)n
۳)n بتوان ۲
۴)۱(پاسخ صحیح)
۱۴۲)پیچیدگی محاسباتی بهینه برای نمایش یک گراف با n نود و mسال بااستفاده از روش لیست همسایگان کدام است؟
۱)mmd
۲)n+m(پاسخ صحیح)
۱۴۳)کدام مورد زیر در درخت جستجوی دورویی able سریعتر از هیپ های دورویی انجام می‌شود؟
۱)حذف عنصر کمینه یا بیسیمه
۲)اضافه کردن یک عنصر جدید
۳)جستجوی یک کلید خاص(پاسخ صحیح)
۴)حذف یک عنصر
۱۴۵) كدام مورد زير در ليست بيرتدي دو طرفه سريعا از ليست بيرتدي يكطرفه انجام ميشود؟
١)حذف یک عنصر از لیست
۲) شمارش تعداد اعضای لیست
۳)اضافه کردن یک عنصر به ابتدای لیست(پاسخ صحیح)
۴)اضافه کردن یک عنصر به انتهای لیست


 

نویسنده: زیبا تاریخ ارسال: پنجشنبه ۱۸ دی ۹۹ ساعت ارسال: ۱۷:۳۲ کد دیدگاه: ۳۳۲۶۴۴۵۵

ساختمان داده
از لحاظ نماد o، کدام یک از الگوریتم های مرتب سازی زیر، سریعا از سایر موارد است؟
۱)heap sort
۲)quick sort
۳)insertion sort
۴)bucket sort
۱۳۷) کدام یک از الگوریتم های زیر را نمی توان برای مرتب سازی یک لیست پیوندی به کار برد؟
۱)insertion sort
۲)bubble sort
۳)merge sort
4) selection sort
۱۳۸) بدترین زمان جستجو در یک درخت دورویی شامل n عنصر کدام است؟
۱)1
۲)n
۳)log n
۴)رادیکال n
۱۴۰)تعداد برگ های یک درخت جستجو دورویی متعادل با n نود را در چه زمانی می‌توان بصورت بهینه محاسبه کرد؟
۱)از ارتفاع درخت
۲)۱
۳)log n
۴)n
۱۴۱)حذف عنصر کمینه در یک پشته با n عنصر در چه زمانی (بهترین زمان)انجام می‌شود؟
1)log n
۲)n
۳)n بتوان ۲
۴)۱
۱۴۲)پیچیدگی محاسباتی بهینه برای نمایش یک گراف با n نود و mسال بااستفاده از روش لیست همسایگان کدام است؟
۱)mmd
۲)n+m
۱۴۳)کدام مورد زیر در درخت جستجوی دورویی able سریعتر از هیپ های دورویی انجام می‌شود؟
۱)حذف عنصر کمینه یا بیسیمه
۲)اضافه کردن یک عنصر جدید
۳)جستجوی یک کلید خاص
۴)حذف یک عنصر
۱۴۵) كدام مورد زير در ليست بيرتدي دو طرفه سريعا از ليست بيرتدي يكطرفه انجام ميشود؟
١)حذف یک عنصر از لیست
۲) شمارش تعداد اعضای لیست
۳)اضافه کردن یک عنصر به ابتدای لیست
۴)اضافه کردن یک عنصر به انتهای لیست


 

نویسنده: حسین تاریخ ارسال: چهارشنبه ۱۷ دی ۹۹ ساعت ارسال: ۰۱:۱۳ کد دیدگاه: ۳۳۲۳۱۹۳۱
جواب احتمالی برخی سوالات ذخیره :
1
480
پراکنده خوانی، تداخل بالاک ها و تغییر نقطه شروع بر روی شیار
1 جمله صحیح
1-n^(1/2)
16
شاخص گذاری
جواب احتمالی برخی سوالات ساختمان
Bucket sort
(n)O
(1)O
64
(m+n)O
برگ
جواب احتمالی برخی سوالات طراحی الگوریتم
n/2, n
مرتب سازی لیست پیوندی مرتب
(n)O
(nW)O
(nlgn)O
(nlgn)O
هیپ فیبوناچی
حریصانه
جواب احتمالی برخی سوالات پایگاه
داده و نرم افزار
DML
حداقل سه موجودیت
Disjoint,Total
Partial Dependency


 

نویسنده: فاطیما.کامپیوتر تاریخ ارسال: دوشنبه ۱۵ دی ۹۹ ساعت ارسال: ۱۳:۲۶ کد دیدگاه: ۳۳۱۹۵۰۹۱
سوال اخر ذخیره شاخص می شود و ان سوال که در مورد درخت بود رامن زدم به طول درخت بستگی نداره و ان سوال radi بود را زدم یکی درست و سوال 1را من 10زدم
و سوال طراحی الگوریم گفته کدام با تقسیم غلبه حل میشه
من کوله پشتی nزدم و خرد کردن سکه را زدم پویا چون با حریصانه همیشه جواب بهینه نمیده ولی با پویا و من الگوریتم دایجسترا را زدم هیپ فیو ناچی
و پایگاه هم تقریبا شبیه شما زدم و سوال دوم را embedeزد


 

نویسنده: احسان تاریخ ارسال: دوشنبه ۱۵ دی ۹۹ ساعت ارسال: ۱۲:۴۹ کد دیدگاه: ۳۳۱۹۴۲۶۳
سلام رُفقا شمام ھمکاری کنید من فعلا ذخیرہ و پایگاہ و الگوریتم اینارو یادم
سوالای درس ذخیرہ
یہ سوال ذخیرہ راجب زمان حرکت توقف بود IBG رو ۳۵ صدم دادہ بود سرعت حس رو ۷ من جواب رو ۵ زدم سوال دیگہ ش حافظہ ھرز بہ ازای یک رکورد اندازہ ھر بلاک رو ھم ۲۴۰۰ ھر رکورد ۶۴۰ اینو در ۳ ضرب کردم میشہ ۱۹۲۰ اختلافش تا ۲۴۰۰ میشہ ۴۸۰ سوال دیگہ ش راجب تکنیک ھای کاھش زمان درنگ دورانی کہ میشد درھم چینی بلاک ھا،پراکندہ خوانی،تغییر نقطہ آغاز شیارھا سوال دیگہ ش پردازش انبوہ فایل کہ ھرسہ مورد درست چہ بافرینگ چہ بلاک و چہ رکورد سوال دیگہ ش حالت بھینہ با داشتن ۲۵۶ رکورد میشہ جذر ۲۵۶ حاصل ۱۶ یہ سوال دیگہ ش شاخص دار سریع دسترسی دارہ سہ سوال ساختار درختی و بی پلاس تری و اون یکیم گفتہ بود چند مورد درست شک داشتم نزدم
سوال درس پایگاہ
یہ سوالش تعریف پایگاہ مجموعہ از اطلاعت بہ ھم مرتبط تحت کنترل DBMS سوال دیگہ ش insert کجا اتفاق میافتہ DML سوال دیگہ ش ۲nfجزئی( partial ) یہ سوال دیگہ ش رو کدوم پایگاہ دادہ نمیزنن من نھفتہ رو زدم چون بنظرم تراکنش و اوتاماسیون دانشگاہ و نرم افزار حساب داری پایگاھی ن سہ سوال sql رو ھم نزدم
سوالای درس الگوریتم
یہ سوال گفتہ بود کدوم تفکرشون تقسیم و حل من گزینہ ۳ رو زدم سوال دیگہ ش کولہ پشتی ۰ و ۱ پویا مرتبہ شnw سوال دیگہ ش مسئلہ خوردن کردن پول حریصانہ یکی دیگہ ش گفتہ بود کدوم حریصانہ س گزینہ یک بخاطر فروشندہ دورگرد گزینہ ۲ بخاطر کولہ پشتی ۰ و ۱ و گزینہ سوم بخاطر مسئلہ n وزیر رد میشدن کہ حریصانہ نیستن رد میشدن جواب چھار میشد


 

نویسنده: مرضیه_کامپیوتر تاریخ ارسال: شنبه ۱۳ دی ۹۹ ساعت ارسال: ۰۹:۴۶ کد دیدگاه: ۳۳۱۳۹۵۱۲ 
پایگاه داده
۱- تعریف پایگاه داده؟ مجموعه ای از داده های مرتبط به هم به همراه یک نرم افزار برای مدیریت آنها
۲- برای insert کردن یک رکورد چه موردی پیش میاد؟ DML
۳- کدام یک از موارد زیر نیاز به پایگاه داده ندارد؟ ۱. نرم افزارهای حسابداری ۲. تراکنش های بانکی۳. سایت داخلی یک سازمان۴. embeded software من گزینه ۴ رو زدم
۴- رابطه ای داریم با ۳ موجودیت درجه این رابطه چه خواهد بود؟
درجه این رابطه دقیقا برابر ۳ موجودیت است
۵ سوال sql که گفته بود تعداد واحد های درسی ؟ (distinct count(unit رو زدم درسته بچه ها؟ گزینه اش چند بود ۲؟
۶- سوال sql که گفته بود معدل دانش آموزان قاطی کردم اشتباه زدم با وجود آسونیش ، کدوم گزینه میشد؟


 

نویسنده: جویا تاریخ ارسال: شنبه ۱۳ دی ۹۹ ساعت ارسال: ۰۹:۳۲ کد دیدگاه: ۳۳۱۳۹۱۵۰ 
سلام دوستان عزیز
برخی سوالات
۱. Insert در ddl هست یا dml
۲. تعریف پایگاه داده
۳. در سطح دوم نرمال کدام گزینه میشه
۴. درجه یه eer با ۳موجودیت
۵. کدام جزو رابطه ای نیست به نظر db میشد من نزدم
برای ذخیره
اونی که گفته بود کدام مناسب تره، جستجو دودویی و خطی و شاخص و …
برای طراحی
اونی‌که روی خط دو تا بازه جدا میکنیم و …
من تنها سوالی که واضح بوده رو از استرس خراب خوندم، اون‌رو maxheap خوندم و خراب کردم


 

نویسنده: رویا تاریخ ارسال: شنبه ۱۳ دی ۹۹ ساعت ارسال: ۰۸:۴۵ کد دیدگاه: ۳۳۱۳۸۲۴۰
سوال‌هایی که ازپایگاه داده یادمه
یکیش پایگاه داده چیست که من زدم داده های مرتبط بهم و نرم افزار جهت مدیریت یکی دیگش نوشته کدوم سیستم پایگاه داده نداره پایگاه داده حسابداری و سیستم embedded یکی دیگه گفته بود کدوم پایگاه داده ها رابطه ای هستند یکی دیگه راجع به 2nf و هم پوشانی بود یکی دیگه هم سه تا هم سوال کویری دار بود
واسه ذخیره بازیابی سوال اولش نوشته بود زمان گپ بین دو کلاس چنده که من زدم 5 یکی دیگش گفته بود اگه طول ثابت باشه و مقدار بلاک اندازه اش اینقد باشه و اندازه طول رکورد اینقد باشه فضای باقی مانده رکورد آخر در بلاک چقدره که من 480 درآوردم یه سوالشگفته بود احتمال خطای بیتی چقدره که من یک منهای یک دوم به توان ان در آوردم یکی دیگشم گفته بود BSt چه خصوصیتی داره من زدم گره پدر فقط می تونه حداقل دو فرزند داشته باشه بقیشم نزدم یادم نیست چی بودتو ساختمان داده هم سوال از مرتب سازی اولیشو زدم باکتی دومیشم زدم مرج سورت الان کلا تو شکم هرکی هرچی یادشه بذاره


 

نویسنده: مرضیه_کامپیوتر تاریخ ارسال: شنبه ۱۳ دی ۹۹ ساعت ارسال: ۰۸:۱۴ کد دیدگاه: ۳۳۱۳۷۸۳
طراحی الگوریتم :
۱- مسیله خورد کردن پول برای تعیین سکه های ۲۰ و ۵ و ۲ ریالی؟ مسیله برنامه نویسی پویاست
۲- مجموعه Aبه طول n عنصر و مجموعه B به طول n عنصر داریم مرتبه اجرایی پیدا کردن اشتراک دو مجموعه؟ اوی n
۳- بدترین مرتبه اجرایی کوله پشتی صفر و یک بااستفاده از برنامه نویسی پویا؟ براش دو گزینه درست داشت نمیدونم کدومش میشه یکیش (o(2^n,nw و اون یکی گزینه nw
من nw زدم
۴- یافتن بزرگ ترین کلید kام از چه مرتبه ای هست؟ اوی n
۵- یک میله داریم که آن را به بازه هایی تقسیم کردیم با چه مرتبه اجرایی می توانیم اشتراک بین آنها را بیابیم؟ من فکر کردم منظورش انتخاب بیشترین بازه هایی که دو به دو با هم اشتراک نداشته باشن زدم n logn
۶- بهترین ساختمان داده برای دایکسترا؟ فکر کردم چون دایکسترا شبیه پریم زدم هیپ فیبوناچی


 

نویسنده: مرضیه_کامپیوتر تاریخ ارسال: جمعه ۱۲ دی ۹۹ ساعت ارسال: ۲۳:۲۷ کد دیدگاه: ۳۳۱۳۴۱۳۱
ساختمان داده
۱- تابع بازگشتی جوابش ۱۲۸
۲- گرافی با m نود و n یال با استفاده از لیست مجاورتی میشد اوی m+n
۳- در مین هیپ بزرگترین گره در کجا قرار دارد ؟ در برگها قرار دارد
۴- بدترین حالت جستجو و پیدا کردن گره در درخت دودویی متعادل چه زمانی دارد؟ اوی n
۵- مرتبه زمانی پیدا کردن گره در درخت جستجوی دودویی متوازن به طوری که گره در برگ باشد چیست؟ اوی n
۶- کدام مورد از روش تقسیم و حل استفاده نمیکنه ؟ پیدا کردن عنصر در لیست پیوندی مرتب


 

نویسنده: مرضیه_کامپیوتر تاریخ ارسال: جمعه ۱۲ دی ۹۹ ساعت ارسال: ۲۳:۰۹ کد دیدگاه: ۳۳۱۳۳۶۹۱ 
برنامه نویسی:
۱-چاپ رشته به علاوه int میشد error
۲- عملگر تعیین حوزه :: تعریف مجدد عملگر نداریم براش
۳- setf برای عدد۵۰ به صورت پیش فرض از سمت راسته و جای خالی رو با سه تا ستاره پر میکنیم چون کل سایزش ۵ گفته بود یعنی ۵۰***
۴- طول رشته ؟ txt.lengh
۵- برای سازنده کدوم مورد درسته چی میشد؟ پارامتر ورودی میتونه ارسال شی باشه پیشد یا سازنده میتونه private باشه؟


 

نویسنده: مرضیه_کامپیوتر تاریخ ارسال: جمعه ۱۲ دی ۹۹ ساعت ارسال: ۲۲:۵۱ کد دیدگاه: ۳۳۱۳۳۳۶۱ 
ذخیره:
۱- حافظه هرز به ازای نگنجیدن رکورد آخر با طول بلاک ثابت ، طول بلاک ۲۴۰۰ با طول رکورد ۶۴۰ میشد ۳ تا رکورد ۶۴۰ بایتی جا میگرفت و حافظه هرز آخر بلاک میشد ۴۸۰
۲- زمان بدست آوردن حرکت توقف سوال سرعت حس میشد ۱۰ میلی ثانیه
۳- با ۲۵۶ رکورد طوری که حداقل رکوردها رو انتخاب کنیم رادیکال ۲۵۶ یعنی ۱۶
۴- تکنیک های کاهش درنگ دورانی : تغییر مکان نقطه آغاز شیارها، تداخل بلاکها،پراکنده خوانی
۵- برای خواندن انبوه فایل نوع بافرینگ نحوه بلاک بندی و نوع دسترسی به رکورد مورد نظر مهمه
۶- در درخت b-tree+ ، ریشه باید حداقل دو فرزند رو داشته باشه


 

نویسنده: سام تاریخ ارسال: جمعه ۱۲ دی ۹۹ ساعت ارسال: ۱۶:۲۲ کد دیدگاه: ۳۳۱۲۵۰۸۰ 
هنرآموز کامپیوتر
تاثیر رو کارایی کامپیوتر. پردازش مرکزی
جابجایی اسلاید . اسلاید سورت
شکل. اتو کرست
نامه حذف شده در تررش
گزینه شورت کات رو دسکتاپ


 

نویسنده: ابراهیم it تاریخ ارسال: پنجشنبه ۱۱ دی ۹۹ ساعت ارسال: ۱۳:۳۵ کد دیدگاه: ۳۳۱۰۲۲۹۲
زمان بهینه برای پیدا کردن جله n ام دنباله فیبوناچی در چ زمانی؟
ی برنامه داده بود که مرتبه max و minبا هم در آرایه با هزار عنصر چند تا مقایسه داره؟من قبلا خونده بودم مرتبه اش تتای n زدم هزار
ی سوال مرتب ساری درجی بود
یکیش هم جوابش جستجوی دودویی بود با مرتبه nlogn برای پیدا کردن عنصر وسط آرایه بصورت بهینه
نمیدونم چرا یادم نمیاد از سوالات که اینجا بحث میکردم هم بود جوابش زدم nlogn
یادم نمیاد فعلا دنیا توی سرم تاب میخوره

 

 سوالات تخصصی و پاسخنامه احتمالی دبیر علوم اجتماعی - ارسالی از طرف کاربران

 

نویسنده: صفا تاریخ ارسال: شنبه ۱۳ دی ۹۹ ساعت ارسال: ۲۰:۲۳ کد دیدگاه: ۳۳۱۵۶۶۰۰ 
تکمیل سوالات علوم اجتماعی که دوستان زحمت کشیدن
قدرت مشروعیت یافته:اقتدار
طبقه اجتماعی :عامل اصلی رفتار سیاسی
مرحله گذار جمعیتی:زاد وولد ومرگ ومیر کاهش یافته وجمعیت تقریبا ثابت میماند
گاو بندی:نزدم نمیدونم چیه
شهر ستادی:نزدم
اقتدار عقلانی:بیشتر کشورهای مدرن چه حکومتی دارند
فرهنگ آرمانی:الگوی رفتاری اشکار ومورد تایید
اتعریف جامعهشناسان از انحراف:مغایر بودن باهنجارها(بااین مفهوم درست بود)
خود اییه سان:بازتاب خودش


 

نویسنده: ماری معلم😻 تاریخ ارسال: جمعه ۱۲ دی ۹۹ ساعت ارسال: ۱۷:۲۷ کد دیدگاه: ۳۳۱۲۶۵۲۰
سلام دوستان عزیز علوم اجتماعی
من سوالات رو تا جایی که یادمه با جواب میزارم اگر شما هم یادتون بود تکمیل کیند
روش تحقیق:
ویژگی تحقیق کمی : تعمیم
توصیه و پیشنهاد: نتایج
عیراحتمالی: اتفاقی
افتراق معنایی
روش تاریخی؛ نقد درونی بیرون(اعتبار بیرونی)
ابزار تکرار پذیری: پانل
ویژگی روش همبستگی و علی مقایسه ای: بررسی رابطه متغییرها
علایم و سرنخ ها: اثر تعامل
روشن شدن سوالات قبلی با سوالات جدید؛ روش مصاحبه
نیاز به حجم بزرگ نمونه؛ علی مقایسه ای(اینو شک دارم)

 

سوالات تخصصی و پاسخنامه احتمالی پرورشی - ارسالی از طرف کاربران

 

نویسنده: سعید تاریخ ارسال: پنجشنبه ۱۱ دی ۹۹ ساعت ارسال: ۱۷:۴۸ کد دیدگاه: ۳۳۱۰۷۸۶۰ 
پرورشی
1.بدشانس
2اجتنابی
3مطابقت باشد؟ رئالیسم
برنتایج مسئولیت پذیر؟ پراگماتیسم . انحرافی بود! اگزیستالیم نمیشه؟؟؟ً
ژنتیک ازپیش تعیین شده؟ماهلر
خود جامع؟ٱگزیستٵلیسم؟؟؟

 

سوالات تخصصی رشته مراقب سلامت - ارسالی از طرف کاربران

 

نویسنده: گندم تاریخ ارسال: شنبه ۱۳ دی ۹۹ ساعت ارسال: ۱۴:۳۸ کد دیدگاه: ۳۳۱۴۷۵۷۱ 
دوستان گل مراقب سلامت
سوال های که یادتون هست رو جوابشو میگین؟؟؟
کدام ویتامین Aبیشتری دارد؟
کدام ویتامین E,بیشتری دارد
کدام عامل مسمویت ماهی خام است
فیبر محلول در کدام بیشتر است
بیماری منتقله آب
روشنایی کجا بیشتر باشد
فاصله قفسه تا کف
هدف اولیه و هدف عمده طرح سفیر سلامت
روابط اجتماعی نوجوانان بر چه اساسی است
کدام روش مرکز توجه است
کدام در مورد درست نوشتن پیام است
انجام دستورالعمل در شرایط خاص؟
نقش معلم در آموزش انلاین
کدام جزء پالایش نیست..
بیماری که سریع ب اورژانس تماس باید گرفت
کدام در برابر پرتو حساس تر
کدام باعث پوسیدگی دندان نمی شود

 

سوالات و پاسخنامه احتمالی دروس عمومی - ارسالی از طرف کاربران

 

نویسنده: سحر تاریخ ارسال: یکشنبه ۲۱ دی ۹۹ ساعت ارسال: ۱۰:۳۳ کد دیدگاه: ۳۳۳۱۰۸۱۰
جواب سوالات عمومی ازمون استخدامی .جزیره شیطان.خراستان جنوبی،جمال زاده،بازگشت تحریم های تسلیحاتی،تهذیب نفس،گرگان،چمران،ذالنون،قزاقستان،قیام جنگل،اموزش پرورش،ژاپن،شورا،اقتصاد،تصویب مجلس.

 
 

نویسنده: احسان تاریخ ارسال: شنبه ۱۳ دی ۹۹ ساعت ارسال: ۱۲:۳۲ کد دیدگاه: ۳۳۱۴۴۰۷۴ 
پاسخ سوالات عمومی آزمون استخدامی ۱۳۹۹ گروہ پنجم👇(اونایی رو کہ خودم زدم)
۱👈۲
۲👈۱
۳👈۳
۴👈۱
۶👈۲
۷👈۴
۹👈۴
۱۰👈۳
۱۱👈۲
۱۳👈۱
۱۴👈۳
۱۶👈۴
۲۱👈۳
۳۱👈۱
۳۲👈۴
۳۳👈۳
۳۷👈۴
۳۸👈۱
۳۹👈۳
۴۰👈۴
۴۱👈۳
۴۳👈۴
۴۴👈۲
۴۶👈۱
۴۸👈۴
۵۰👈۱
۵۱👈۲
۵۲👈۴
۵۳👈۱
۵۶👈۲
۵۷👈۳
۵۸👈۳
۵۹👈۴
۶۰👈۱
۷۸👈۲
۷۹👈۱
۸۰👈۳
۸۱👈۲
۸۲👈۴
۸۳👈۳
۸۴👈۳
۸۵👈۲
۸۶👈۴
۸۷👈۱
۸۸👈۴
۹۱👈۴
۹۲👈۳
۹۳👈۳
۹۴👈۳
۹۵👈۴
۹۶👈۴
۹۷👈۲
۹۸👈۴
۹۹👈۴


 

نویسنده: سان تاریخ ارسال: جمعه ۱۲ دی ۹۹ ساعت ارسال: ۱۳:۳۶ کد دیدگاه: ۳۳۱۲۱۰۳۱ 
چندتا سوال عمومی
استر آباد اسم‌ کدام شهر بوده.‌
استعداد درخشان زیر نظر کدام ارگانه
امام خمینی به طلاب فرمودند قبل از تحصیل علم دو برابر دنبال چی باشند؟
مکانیزم ماشه هدفش چی بود
اسم پیامبری که درر شکم ماهی بود
کدام کشور کمترین بهره از فرهنگ اروپایی در آموزش و‌پرورشش داره


 

نویسنده: خاتون تاریخ ارسال: پنجشنبه ۱۱ دی ۹۹ ساعت ارسال: ۱۹:۴۰ کد دیدگاه: ۳۳۱۱۰۲۶۱ 
سلام دوستان سوالات عمومی که از آنچه توی ذهن مونده میگم سوال1درمورد روستا داماش بود سوال 2در مورداوحدی مراغه‌ای سوال 3درمورد یک نویسنده خارجی بود سوال 4درمورد جنگ که کدام فرمانده در هنگام جنگ بدنش درهمون عملیات جاویدان شده که از گزینه ها باکری وهمت بود سوال 5درمورد کتاب امام خمینی بود سوال 6درمورد کانون فکری پرورشی زیر نظر کدام ارگان بود که گزینه ها آموزش و پرورش وعلوم تحقیقات و پژوهش سوال7در مورد کودکستان در تبریز که باغچه بان از گزینه هابود سوال8در مورد یک کتاب بود گزینه ها دکتر علی شریعتی ویکی دیگه مطهری بود سوال 9درمورد قانون اساسی که گفته بود دولت در کدام مورد درصورت بودن منابع باید به طور مساوی تقسیم بشه گزینه ها مسکن شغل و گزینه بعدی رفاه اجتماعی سوال10درمورد قوانین مصلحت نظام توسط کی تصویب میشه که رهبر ج بود سوال11در مورد بعداز هر ده سال چند نفر به تعداد نماینده مجلس اضافه میشه که بیست نفر بود


 

نویسنده: بهار تاریخ ارسال: پنجشنبه ۱۱ دی ۹۹ ساعت ارسال: ۱۴:۲۹ کد دیدگاه: ۳۳۱۰۴۲۳۱ 
سلام دوستان سوالای عمومی تا جایی که یادم هست میگم شاید به درد دوستان بخوره
روز کودک
مجمع تشخیص مصلحت نظام به تایید چه کسی میرسد
اولین کودکستان درتبریز به دست چه کسی بود
فرمانده عملیات خیبر
کتاب امام خمینی
نحوه ی انتخاب دبیر کل سازمان ملل
داماش برا کدوم استان هست
هر۱۰ سال چند نماینده اضافه میشه
این اطلاعات عمومی بود
برا معارف امی بودن پیامبر
توحیداومده بود
حصولی وحضوری
سنت چیست
ادبیات هم تاجایی که یادم میاد ۳تاسوال قرابت
دوسوال املا
ارایه ادبی
کامپیوتر ازویتدوز زیاد داده بود پاورپوینت
هوش هم ۴ تامتن یکی بزرگ بقیه ی متن کوتاه بودم تاجایی که یادم هست
امیدوارم همه دوستان موفق بشن


 

نویسنده: الهام تاریخ ارسال: پنجشنبه ۱۱ دی ۹۹ ساعت ارسال: ۱۳:۴۷ کد دیدگاه: ۳۳۱۰۲۷۵۰ 
تعداد نمایندگان مجلس بعد از ده سال چند نفر اضافه می شود یکی از سوالا آرامگاه مراغه ای کجاست کتاب امام خمینی اولین بنیانگذار کودکستان


 

نویسنده: Mona تاریخ ارسال: پنجشنبه ۱۱ دی ۹۹ ساعت ارسال: ۱۳:۴۵ کد دیدگاه: ۳۳۱۰۲۷۱۱ 
سوالات ادبیات
جمع نَفَس چیست
برای گفتگو بین دو نفر در نمایشنامه از کدام علامت استفاده میشود .
سوال هوش .
یه مربع داده بودن جوابش میشد سه
الان دقیق یادم نمیاد دوتا دایره بالا و دوتا دایره پایین رو جمع میبستی بعد جواباشونو صرب میکردی جوابش میشد داخل مربع بقیه سوالا که زدم تحلیلی بودن
سوالای معارف بیشتر ایه بود
سوالای ادبیات دو سوال مربوط به غلط املایی داشت دو سوال مربوط به لغت که یکیش معنی لعت طلیعه و احراز و اون یکیش هم سلاسه بود فکر کنم یه چی تو این مایه ها
یه لغت هم داخل جمله که که گفته بود دو پیک اورده بودند والا من این نثرای تاریخی زیاد خوشم نمیاد
قرابت معنایی ها خوب بود ولی من واقعا منظورشو از صرب مثل کلنگ دادن و سوزن گرفتن نفهمیدم و یک صرب المثل دیگه هم بود کا اونو کامل یادم نمیاد(بچه ها اگه قاتی پاتی میگم ببخشید)هرچی یادم میاد و میگم
من ریاصی نخونده بودم ولی به نطرم فوق العاده راحت بود وایه کسی که خونده بود
ای سی دال هم بد نبود
اها یه سوال معارف در مورد درک و یه چیز دیگه که یادم نمیاد مربوط به کدوم علم است حصولی یا حصوری ولی نعارف اکثررش ایه بود


 

نویسنده: نگار ۲۳ تاریخ ارسال: پنجشنبه ۱۱ دی ۹۹ ساعت ارسال: ۱۳:۴۰ کد دیدگاه: ۳۳۱۰۲۴۰۲ 
یکی از سوالای اطلاعات میگفت مرقد اوحدی مراغه ای کجاس.یکیم میگف مقررات مصلحت نظام رو کی تایید میکنه.یکیم فرمانده عملیات بدر


 

نویسنده: بهاران تاریخ ارسال: پنجشنبه ۱۱ دی ۹۹ ساعت ارسال: ۱۳:۱۹ کد دیدگاه: ۳۳۱۰۱۷۹۲ 
سوالات عمومی.16 مهر روز کودک.کانون فکری کودک ونوجوان زیر مجموعه اموزش وپرورش.سوالات عمومی تقریبا خوب بود


 

نویسنده: Mona تاریخ ارسال: پنجشنبه ۱۱ دی ۹۹ ساعت ارسال: ۱۳:۰۰ کد دیدگاه: ۳۳۱۰۱۳۱۲ 
سوال عمومی یکیش روستای داماش بود که واسه کجاست
یکیش اثار امام خمینی
بنیانگذار کودکستان در تبریزکه بود
قوانین مجمع مصلحت رو کی تایید میکنه
ادبیات هم یه ضرب المثل کلنگ و سوزن بود که الان دقیقش یادم ننیاد
بچه ها من واقعاااا سرم درد میکنه دیشب خیلی حالم بد بود واقعا شرمنده دوست داشتم تمام عمومی ها رو بذارم خداروشکر سر جلسه حالم خوب بود ولی الان سردرد فجیعی گرفته منو حالم به شدت بده اگه میتونستم بیشتر سوالا رو میگفتم


 

پاسخنامه احتمالی سوالات عمومی
سوال ۷۶ روستای داماش میشه گیلان
سوال ۷۷مقبره اوحدی مراغه آذربایجان شرقی
سوال۷۸ جایزه هانس کریستن به نویسنده های کودک و نوجوان داده میشه
سوال ۷۹ اولین سیستم استخدام چهل ساله مال ایران کوروش راه اندازی کرده
سوال ۸۰ فرمانده عملیات بدر سپاه پاسداران بوده باکری تو عملیات بدر شهید شده احتمالا گزینه ۱
سوال ۸۱ کانون پرورش فکری زیر نظر آموزش پرورشه
سوال ۸۲ تحریر الوسیله کتاب امام خمینیه
سوال ۸۳ گزینه ۳

 

سوالات و پاسخنامه احتمالی معارف اسلامی (عمومی) - ارسالی از طرف کاربران

 

نویسنده: 💛نادیا💛 تاریخ ارسال: یکشنبه ۱۴ دی ۹۹ ساعت ارسال: ۱۹:۱۴ کد دیدگاه: ۳۳۱۸۰۵۴۴
دوستان من الان جواب سوالات معارف رو از کتابهای سه سال دبیرستان و اندیشه اسلامی یک درآوردم
46.سجده فرشتگان معلول بهرمنده از روح الهی هست
جواب در کتاب دین و زندگی
47.گزینه چهار
تمام موجودات در پیدایش و بقا به خداوند نیازمند هستند.
درس اول دین و زندگی سال سوم
سوال کنکور 92 هم هست.
48.گزینه دو
انسان با سیر در انفس به ناظمی حکیم پی میبره
49.گزینه سه
کشیدن خط بطلان بر گونه اندیشه و تدبیر غیر الهی هست
50.گزینه یک
سیر انفس که بهش راه فطرت نیز میگویند.
52.توحید در تشریع و تقنین
صفحه 145 اندیشه اسلامی1
آیه هم در همین صفحه اومده
53.گزینه چهار
عقل و دین دو موهبت از سوی خدا برای رسیدن به سعادت هست
54.راز و فواید شرور،لازمه ذاتی عالم ماده
صفحه 130 اندیشه اسلامی
55.رو پیدا نکردم.ولی در درس سال دوم دبیرستان درمورد خسران در دنیا و آخرت گفته.
56.اثبات بلاتشبیه
57.گرینه سه
فرشتگان روح را به تمامی میگیرند
صفحه 26 اندیشه اسلامی یک
58.قرار دادن هرچیزی در جای خودش (عدل) جرایی
صفحه 117 اندیشه اسلامی
آیه پاورقی صفحه اومده..
59.توبه دروازه رحمت الهی است
60.عمل و پاداش صورت حقیقی عمل هست.
درس هفتم سال اول دبیرستان.

 
 

نویسنده: ناشناس ریاضی تاریخ ارسال: یکشنبه ۱۴ دی ۹۹ ساعت ارسال: ۱۲:۱۲ کد دیدگاه: ۳۳۱۶۹۷۴۰ 
سلام دوستان من فک میکنم امسال معارف خیلی راحت بود حتی میشد صد زد من 14 جواب دادم فقط یکیش اشتباهه بقیه فک کنم درست باشه ولی بقیه طوری میگن معارف سخت بود ادم ب شک میفته من جوابامو میزارم ببینید درست زدم
46) معلول بهره مندی از روح الهی
47) موجودات ب خدا در همه مراحل و بلکه برای ادامه بقا ب خدا نیازمندند( این اشتباهه فک کنم)
48)اگر انسان ساختار پیچیده خود را مورد تامل قرار بده ب وجود خالق و ناظم اگاه می شود
49)کشیدن خط بطلان بر هر اندیشه و تدبیر مستقل از اذن الهی برای غیر خداست
50) سیر انفس راه فطرت
51) توحید در تشریع
52)عقل و دین را دو موهبت الهی بداند که ادمی با عقل و دین به سعادت جاودانه می تواند برسد
53)شر لازمه جهان مادی
54) دور-اجتماع متاقضین
55)نزدم
56)اثبات بلاتشبیه
57)روحی ک با بدن مادی همراه هست هنگام مرگ توسط فرشته مرگ ستانده می شود
58)قرار دادن هر چیزی در جای خود-جزایی
59)توبه
60)صورت حقیقی عمل ک با از بین رفتن ظاهر عمل باقی مانده

 
 

نویسنده: مرضیه معماری تاریخ ارسال: شنبه ۱۳ دی ۹۹ ساعت ارسال: ۱۴:۲۹ کد دیدگاه: ۳۳۱۴۷۲۵۲ 
پاسخ های احتمالی دین و زندگی گروه پنجم:
۴۶)معلول بهره مندی از روح الهی( تو ایه هرموقع فَ بیاد قبلش علت بعدش معلول میشه)
۴۷)۴زدم باشک
۴۸)اگر ادمی حقیقت واقعی خود هدف خلقت و موقعیت خودرا درنظام هستی بشناسد به سعادتمندی رسیده
۴۹)تنهای خدا دراداره وتدبیر و کارگردانی جهان موثراست
۵۰)سیر انفس از راه فطرت
۵۱)توحید حاکمیت(یحکم)
۵۲)نزدم انگار ج نداشت
۵۳)شر لازمه جهان مادی است
۵۴)دور_ اجتماع ضدین
۵۵)الذین ضل سعیهم فی الدنیا
۵۶)اثبات بلاتشبیه
۵۷)روح توسط فرشته مرگ دریافت میشود.(توفی یعنی دریافت تمام و کمال روح. فقط روح)
۵۸)قراردادن هرچیزی درجای مناسب خود_جزایی
۵۹)توبه
۶۰)صورت حقیقی اعمال است که باقی مانده است


 

نویسنده: ناشناس تاریخ ارسال: جمعه ۱۲ دی ۹۹ ساعت ارسال: ۱۷:۰۷ کد دیدگاه: ۳۳۱۲۶۰۸۱

1_ از ایه”و در زمین ایاتی برای جویندگان یقین است و در وجود خود شما؛ایا نمی بینید؟”
جواب:توجه به ساختار پیچیده خود(صفحه 26 اندیشه)
2_ایه “هو الله الذی لا اله الا هو الملک القدوس السلام المومن المهیمن العزیز…” کدام دیدگاه در باب امکان شناخت اوصاف الهی است؟
جواب:اثبات بلا تشبیه( اندیشه صفحه 88)
3_ترک خیر کثیر به دلیل وجود شرور اندک، خود شر کثیر است؛ به کدام علت شر دلالت دارد؟(نمیدونم همین جمله بود یا نه،ولی جواب همین میشد)
شر لازمه جهان مادی( اندیشه صفحه 125)
4_توحید در ربوبیت یعنی:
جواب: کشیدن خط بطلان بر هر نوع اندیشه تدبیر مستقل از اذن الهی برای غیر خدااست(اندیشه صفحه 147)
5_ایه ” و من لم یحکم بما انزل الله فاولیک هم الظالمون”مربوط به کدام توحید است؟
جواب: توحید در تشریع( اندیشه صفحه 149)


 

نویسنده: حلما تاریخ ارسال: جمعه ۱۲ دی ۹۹ ساعت ارسال: ۱۶:۳۶ کد دیدگاه: ۳۳۱۲۵۴۰۰
سوالات معارف سوال اول سجده فرشتگان علت میشه یامعلول؟۲-اره نورسموات رابطه نوربامرتونورمیشه درسته؟۳-یقیمون السموات والارض وافلاتبصرون گزینه ۴زدم موقعیت خالق هستی به سعادت برسد.۴-توحیدربوبیت خط بطلان کشیدن درسته؟راه تنفس راه فطرت درسته؟۵-ایه لایحکم الظالمین .تشریع درسته؟۶-راهشگای انسان دردنیاعقل ودین گزینه ۴میشددرسته؟۷-خیرکثیرشرقلیل لازمه ذاتی عالم ماده ۸-دور-اجتماع متناقضی درسته؟۹-اثبات بلاتشبیه درسته؟۱۰-فرشته مرگ روح از بدن ستانده درسته؟گزینه توبه درسته؟۱۱-رابطه پاداش و کیفر.. فرشتگان ثبت میکنددرسته؟لطفاضحیح و غلط پاسخ بدید..ممنون


 

نویسنده: ناشناس تاریخ ارسال: پنجشنبه ۱۱ دی ۹۹ ساعت ارسال: ۱۹:۳۰ کد دیدگاه: ۳۳۱۱۰۱۲۴ 
1-آیه شریفه(فلینظر الانسان مم خلق)به کدام موضوع اشاره دارد؟
1-خودشناسی مقدمه کمال انسانی است.
2-خداشناسی مقدمه خودشناسی است.
3-خودشناسی مقدمه خداشناسی است.
4-خودشناسی پیش درآمد جهان شناسی است.
2-انسان قبل از پرداختن به شناخت جهان پیرامون خود و نیک و بد آن، باید به کدام موضوع بپردازد؟
1-شناخت خدا و بدست آوردن راه های رسیدن به کمال
شناخت خدا و توصیه های پیامبران الهی و عمل به دستورات آنها
3-شناخت نیازها و گرایش های معنوی خود و شکوفا ساختن آنها
4-شناخت خود و کشف گنجینه های فطرت و نهاد خویش
3-آیه شریفه(لو کان فیهما الهه الا الله لفسدتا…) بیانگر کدام مرتبه توحید است؟
1-مالکیت
2-خالقیت
3-حاکمیت
4-ربوبیت
4-منظور از (توحید در حاکمیت)کدام مورد است؟
1-حاکمیت،اصالتا از آن خدا و پیامبرص است و باید صلاحیت حاکمان مورد تایید خدا و قرآن باشد.
2-حق حکومت، اصالتا آز آن خداست و حکومت دیگران باید به انتصاب و اذن الهی باشد
3-حق حکومت، اصالتا از آن خدا و پیامبر ص است و افراد دیگر باید به اجازه خاص خداوند باشد.
4-حاکمیت، اصالتا از آن خداست و خداوند بخشی از حکومت خود را به پیامبر اسلام واگذار کرده است.
3-حق حکومت
5-آیات شریفه(الحمدالله رب العالمین) و (ایاک نعبد و ایاک نستعین) به ترتیب بیانگر کدام نوع توحید است؟
1-عبادت-عبادت
2-اطاعت-عبادت
3-اطاعت-اطاعت
4-عبادت-اطاعت
6-آیه شریفه(قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى) به کدام موضوع اشاره دارد؟
1-ایثار وگذشت
2-ایمان فردی
3-اخلاص در بندگی
4-ایمان اجتماعی
7-اراده الهی به کدام معناست؟
1-انجام افعال، بدون اجبار و اکرام
2-اعمال قدرت و حاکمیت
3-کیفیتی بین علم یقین و فعل
4-علم به نظام اصلح و احسن
8-کدام گروه به آیه شریفه(..یدالله فوق ایدیهم…،تمسک میکنند و معتقدند که باید به معانی این آیات ایمان آورد؟
1-اثبات بلاتعطیل
2-اهل تعطیل
3-اثبات بلاتشبیه
4-اهل تشبیه
9-آیات شریفه(و نضع الموازین القسط لیوم القیامه…) و(..لا نکلف نفسا الا وسعها..) به ترتیب بیانگر کدام یک از اقسام عدل است؟
1-جزائی-تشریعی
2-تشریعی-تشریعی
3-تشریعی-جزائی
4-جزائی-جزائی
10-قرآن کریم(معیشه ضنکا(زندگی تنگ)) را معلول کدام عامل میداند.
1-اضراب های روانی
2-بی توجهی به
3-روی گردانی از خدا
4-بی اعتقادی به
11-آیه شریفه(إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى‌ ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيراً ) به کدام موضوع در قیامت اشاره دارد؟
1-تجسم اعمال
-شاهدان درون و
3-نامه اعمال
4-عذاب جهنم در
12-با توجه به آیه شریفه زی، چه چیزی به انسان آرامش می دهد؟
(إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ ..)
1-اعتقاد به معاد
2-اعتقاد به خدا
3-مبارزه با شیطان
4-توکل بر خدا
13-دشمن قسم خورده انسان که همان شیطان است تنها راه نفوذش بر انسان را کدام ورد اعلام می کند؟
1-آراستگی گناه و زیبا نشان دادن آن
2-وسوسه کردن و دادن وعده های دروغین
3-سرگرم کردن به آرزوهای سراب گونه دنیا
4-غافل کردن از یاد خدا و آنچه به یاد او می اندازد.
60-عبارت شریف(کسانی که آیات ما را تکذیب کردند ، و در برابر آن تکبّر ورزیدند ، هرگز درهای آسمان به رویشان گشوده نمی شود) به کدام موضوع زیر اشاره دارد؟
1-انکار ایمان از سر اختیار است وگرنه مذمت افعال غیراختیاری معنا ندارد
2-پذیرفتن کفر از سر اختیار است و ایمان، سعادت دنیا و آخرت انسان را تامین می کند.
3-اثبات ایمان از سر اختیار است و سعادت دنیا و آخرت او را تامین میکند.
4-انکار کفر از سر اختیار است و ایمان در سرشت و نهاد آدم نهفته است.
پاسخ سوالات👇🏻

 

نویسنده: محمود98 تاریخ ارسال: پنجشنبه ۱۱ دی ۹۹ ساعت ارسال: ۲۱:۰۰ کد دیدگاه: ۳۳۱۱۱۷۹۰ 
پاسخ ها به ترتیب
۱
۴
۴
۲
۱
۳
۲
۴
۱
۳
۱
۲
ببخشید سوال ۱۲ نامفهوم بود برام. و حلش نکردم.


 

نویسنده: خاتون تاریخ ارسال: پنجشنبه ۱۱ دی ۹۹ ساعت ارسال: ۲۰:۰۶ کد دیدگاه: ۳۳۱۱۰۸۰۱ 
سوال معارف سوال 1درمورد چه خصوصیاتی برای همه ثابت شده می باشد و احتیاج به آموزش نداره که فطری بود سوال 2سمیع ومدرک حصولی وحضوری سوال 3که در مورد علت ها بود که ج میشد نامه سوال 4در مورد مهمترین دلیل رسالت پیامبر باتوجه به آیه بودسوال5 درمورد اعجاز پیامبر بود سوال 6در مورد 6درمورد یک آیه که گزینه ها در مورد امکان حکمت یاامکان عدالت وضرورت حکمت وضرورت عدالت میشد سوال7در مورد مهمترین هدف پیامبران که میشد عبادت پرستی سوال8درمورد یک آیه که المیزان در روز قیامت برای چه کسانی وجود ندارد که میشد اهل ایمان سوال9درمورد نتیجه اعمال به‌طور کامل درکدام عالم وبه چه صورت باشه که میشد درقیامت ودیدن اعمال سوال 10درمورد یک آیه بود که شاکر وکفور در آیه بود که جواب میشد اختیاری بودن انسان وبقیه سوال ها هم آیه بود


 

پاسخنامه نهایی معارف.دفترچهE صبح جمعه ۱۲ دیماه(زیر نظر ۱۲ دبیر دینی و اندیشه)

۱.۱
۲.۴
۳.۲
۴.۳
۵.۱
۶.۲
۷.۴
۸.۱
۹.۳
۱۰.۴
۱۱.۲
۱۲.۳
۱۳.۳
۱۴.۴
۱۵.۱


 

پاسخنامه معارف.دفترچهE صبح جمعه ۱۲ دیماه
۱.۱
۲.۴
۳.۲
۴.۳
۵.۱
۶.۴
۷.۴
۸.۱
۹.۳
۱۰.۴
۱۱.۲
۱۲.۳
۱۳.۳
۱۴.۴
۱۵.۳


 

جواب احتمالی سوالات معارف
46_فطری
47_حضوری و حصولی
48_فعلی مانند ربوبیت
49_ خالقیت
50_ برپایی قسط و عدالت در جامعه
51_تامه
52_ روش و طریقه موجود در قران کریم
53_
54_برای اثبات رسالت و تصدیق پیامبری پیامبر است
55_
56_ خاتمیت
57_
58_ اهل ایمان
59_ قیامت، شخص آنچه را که انجام داده است همراه خویش می بیند


 

پاسخنامه احتمالی سوالات درس معارف 
46 – معلول بهره مندی از روح الهی
47 – موجودات به خداوند در همه مراحل و بلکه برای ادامه بقا هم نیازمندند
48 – اگر انسان ساختار پیچیده خود را مورد تامل قرار دهد ، به ناظمی حکیم و علیم که چنین ساختاری را پدید آورده است ، آگاه می شود
49 – کشیدن خط بطلان بر هر نوع اندیشه و تدبیر مستقل از اذن الهی برای غیر خداست
50 – سیر در انفس که آن را راه فطرت می نامند
51 – تشریع
52 – عقل و دین را موهبت الهی بداند که آدمی با عقل و دین می تواند به سعادت جاودانه برسد
53 – ناشی از جزئی نگری است
54 – تسلسل اجتماع ضدین
55 – الذین لا یرجون لقائنا و رضوا بالحیا الدنیا
56 – اثبات بلا تشبیه
57 – روحی که با بدن همراه است ، در هنگام مرگ ، توسط فرشته از بدن ستانده می شود
58 – قرار دادن هر چیز در جای مناسب خود – تکوینی
59 – توبه
60 – صورت حقیقی اعمال است که با از بین رفتن ظاهر عمل ، باقی مانده است

 

سوالات و پاسخنامه احتمالی کامپیوتر - ICDL (عمومی) - ارسالی از طرف کاربران

 

نویسنده: Empty mokh تاریخ ارسال: شنبه ۱۳ دی ۹۹ ساعت ارسال: ۱۹:۲۰ کد دیدگاه: ۳۳۱۵۴۹۱۱
سلام دوستان عزیز. جواب های قطعی سوالات کامپیوتر(عمومی) روبدست آوردم:
۱، سی پی یو
۲،پردازنده مرکزی
۳،فایل میانبر دسکتاپ
۴،سیو اسپیس
۵،فایند اند ریپلیس(با شک)
۶،اسپلینگ چکر(با شک)
۷،ایجاد جدول
۸،نمیدونم
۹،پیج لایوت
۱۰،لینک به سلول آ۵
۱۱،انیمیشن
۱۲،اسلاید سورتر
۱۳،اجرای کوئری
۱۴،بازیابی از ترش
۱۵،کنترل+ تب


 

نویسنده: مرضیه معماری تاریخ ارسال: شنبه ۱۳ دی ۹۹ ساعت ارسال: ۱۴:۱۳ کد دیدگاه: ۳۳۱۴۶۷۹۱ 
پاسخ های احتمالی icdl گروه پنجم:
۱)cpu
۲)سرعت پردازنده مرکزی
۳)ایجادمیانبر
۴)share
۵)find and replace
۶)spelling checker
۷)ایجاد جدول
۸)گزینه ۳زدم با شک
۹)page layout
۱۰)لینک به سلول
۱۱)animation
۱۲)slide show
۱۳)نزدم
۱۴)trash
۱۵)alt+tab


 

نویسنده: Mona تاریخ ارسال: پنجشنبه ۱۱ دی ۹۹ ساعت ارسال: ۱۴:۱۸ کد دیدگاه: ۳۳۱۰۳۹۳۱ 
سوالات ازمون امروز
ای سی دی ال
1. سوالات باینری بر مبنای کدام عدد است ؟
الف.8
ب2
ج.16
د.10
2.کدام مورد یک ادرس آی پی معتبر است؟
الف.192.168.255.123
ب.192.168.2560
ج.000.111.000.111
د.000.111.111.000


 

نویسنده: ناشناس تاریخ ارسال: پنجشنبه ۱۱ دی ۹۹ ساعت ارسال: ۱۵:۱۸ کد دیدگاه: ۳۳۱۰۵۱۹۳
سوالات ICDL آزمون 11 دی
**کدامیک از وظایف پردازنده‌ی مرکزی نیست:
حدسم: انتقال اطلاعات به نمایشگر
**کدام مورد فقط حافظه دائمی است:
جواب حدسی من: ROM
** کدامیگ در مورد Backup صحیح است:
دو گزینه شک دارم: 1- امکان ذخیره سازی فقط روی همان سیستم 2- بک آپ برای فایلهایی که تصادفی پاک می شوند هم مفید است.
** کلید ترکیبی تعویض میان پنجره ها در ویندوز سون:
جواب حدسی من: ALT Tab
** کدامیک از امکانات ورد 2013 نیست؟
انتقال تصویر بین سندها، ترجمه خودکار به زبان دیگر، انتقال اطلاعات از جدول ورد به اکسل، جایگزینی کلمات
** در ورد 2013 اگر بخواهیم صفحات 1 و 8 را چاپ کنیم.
جواب حدسیم :1,8 جدا کردن با کاما
**توابع lower و upper در اکسل:
باید کاربرد درست اینارو میدونستیم.
** دو تا سلول داده بود با یه متن، که چی چیزی باعث تفاوت این دو سلول شده بود:
Warp Text بود فکر کنم جواب.
**کدامیک از کاربردهای outlook نیست:
جواب حدسیم مشاهده ی صفحات وب
** نمای ارائه در پاورپونت: اسلاید شو
** reset در پاورپونت چی میکند؟
جواب حدسیم تنظیماتی مانند فونت یک اسلاید را ریست می کند.
** اگر در مرورگر IE 5 تا تب باز باشه، CTRL 3 چه کار می کند؟
جواب حدسیم: تب سوم را نمایش می دهد.
** در اکسل یک نمودار داده بود با اطلاعات فرضی بعد گفته بود چارت تایتل کدوم هست.
** در ورد کدام مشخصه متن، آبجکت، تصویر و پاراگراف قابلیت فرمت دهی کمتری دارد. (اینو من زدم تصویر، فکر کنم اشتباه زده باشم)


 

پاسخنامه احتمالی سوالات فناوری اطلاعات
سوال ۱ گزینه ۲
سوال ۲ گزینه ۱


 

پاسخنامه کامپیوتر.عمومی صبح جمعه ۱۲ دیماه.دفترچه E
۱: ۲
۲:۴
۳:۳
۴:۱
۵:۴
۶:۲
۷: ۲
۸: ۱
۹:۴
۱۰:۳
۱۱: ۲
۱۲:۱
۱۳:۱
۱۴:۳
۱۵:۱

 

سوالات و پاسخنامه احتمالی اطلاعات عمومی (عمومی) - ارسالی از طرف کاربران

 

نویسنده: مریم تاریخ ارسال: پنجشنبه ۱۸ دی ۹۹ ساعت ارسال: ۱۳:۵۷ کد دیدگاه: ۳۳۲۶۱۵۲۱
پاسخ اطلاعات عمومی آزمون جمعه
۷۶. شیطان
۷۷. خراسان جنوبی
۷۸. جمال زاده
۷۹. بازگشت تحریم های تسلیحاتی
۸۰. تهذیب نفس
۸۱. گرگان
۸۲. چمران
۸۳. ذوالنون
۸۴. قزاقستان
۸۵. قیام جنگل
۸۶. آموزش و پرورش
۸۷. ژاپن
۸۸. شورا
۸۹. اقتصاد
۹۰. تصویب مجلس


 

نویسنده: مرضیه معماری تاریخ ارسال: شنبه ۱۳ دی ۹۹ ساعت ارسال: ۱۴:۳۷ کد دیدگاه: ۳۳۱۴۷۵۳۲ 
پاسخ احتمالی اطلاعات عمومی گروه پنجم:
۷۶)شیطان
۷۷)نزدم
۷۸)محمدعلی جمالزاده
۷۹)بازگشت تحریم تسحیلاتی
۸۰)تهذیت نفس
۸۱)نزدم
۸۲)شهیدچمران
۸۳)نزدم
۸۴)نزدم
۸۵)نزدم
۸۶)اموزش و پرورش
۸۷)ژاپن
۸۸)شورای نگهبان ×
۸۹)نزدم
۹۰)نزدم


 

نویسنده: شاهو تاریخ ارسال: جمعه ۱۲ دی ۹۹ ساعت ارسال: ۱۵:۲۶ کد دیدگاه: ۳۳۱۲۴۰۶۰
جواب سوالات اطلاعات عمومی
قلعه فورگ خراسان جنوبی-جزیره شیطان-تهذیب نفس-قیام جنگل-کشور محصور قزاقستان-سمپاد اموزش و پرورش-ذوالنون شکم ماهی-ژاپن-شهید جمران-تحریم تسلیحاتی-جمالزاده-تبذیر اقتصادی-شوراهای شهر و روستا-دعاوی با تصویب وزیران و اطلاع مجلس-استراباد گرگان
با ارزوی موفقیت دوستان


 

نویسنده: ناشناس تاریخ ارسال: پنجشنبه ۱۱ دی ۹۹ ساعت ارسال: ۱۹:۰۷ کد دیدگاه: ۳۳۱۰۹۶۸۴
1-دومین رود بلند ایرانکه پس از طی کردن عرض استان گیلان به دریای خزر میریزد، کدام است؟
1-سپیدرود
2-تجن
3-چالوس
4-بابلرود
2-آرامگاه خواجوی کرمانی در کدام شهر واقع است؟
1-اصفهان
2-کرمان
3-کاشان
4-شیراز
3-«معلم ثانی» لقب کدام فیلسوف ایرانی است؟
1-ابونصر فارابی
2-خواجه نصیرالدین طوسی
3- شخاب الدین سهروردی
4-ابوریحان بیرونی
4-حضرت آیت الله خامنه ای، عادی سازی روابط کدام کشور با رژیم صهیونیستی را خیانت به اسلام و ملت های عرب عنوان کردند؟
1-عربستان صعودی
2-بحرین
3-امارات متحده
4-مصر
5-امام خمینی(ره) کدام رخداد را از «الظاف خفیه الهی» می دانستند؟
1-عزل بنی صدر
2-شهادت فرزندشان
3-پیروزی انقلاب اسلامی
4-آغاز جنگ تحمیلی
6-کدام خلبان ایرانی، پس از بمباران پالایشگاه بغداد، هواپیمای خود را به محل استقرار سران سازمان غیر متعهدها در بغداد کوبید؟
1-شهید حسین لشگری
2-شهید مرادعلی جهانشاملو
3-شهید عباس بابایی
4- شهید عباس دوران ص
7-در اولین سال تاسیس اوپک، چند کشور عضو بودند؟
1-11
2-4
3-5
4-8
8-حضرت محمد (ص) در انجیل به کدام اسم نامیده شده اند؟
1-احمد
2-حاشر
3-ماحی
4-شاهد
9-طول مرز کدام کشور با ایران، کمترین است؟
1-ترکیه
2-ارمنستان
3-ترکمنستان
4-آذربایجان
10-تشکیل دولت کدام نخست وزیر در ایران، به «کابینه سیاه» شهرت یافت؟
1-حسن مستوفی الممالک
2-حسن مشیرالدوله
3-احمد قوام السلطنه
4-ضیا الدین طباطبایی
11-سازمان ثبت احوال کشور، از سازمانهای تابعه کدام نهاد است؟
1-قوه قضائیه
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
3-مجلس شورای اسلامی
4-وزارت کشور
12-کدام مورد زیر از عواملی است که وابستگی اقتصاد کشور ایران را به درآمدهای نفتی شدت بخشید؟
1-افزایش تورم
عدم افزایش بهره وری
3-رشد تمایلات مصرفی
4-کاهش رشد اقتصادی
13-در قانون اساسی، به فراهم آوردن رایگان کدام مورد زیر اشاره شده است؟
1-حق دادخواهی
2-تامین اجتماعی
3-تربیت بدنی
4-مسکن روستانشینان
14-رسیدگی به اتهام وزرا در مورد جرایم عادی در دادگاه های عمومی، باید با اطلاع کدام مرجع یا مقام صورت گیرد؟
1-مجلس شورای اسلامی
2-رئیس قوه قضائیه
3-رئیس جمهور
4-رئیس مجلس شورای اسلامی
15-کدام مقام زیر، توسط رئیس قوه قضائیه منصوب می شود؟
1-حقوقدان شورای نگهبان
2-رئیس دیوان محاسبات کشور
3-رئیس دیوان عالی کشور
4-وزیردادگستری


 

نویسنده: ناشناس تاریخ ارسال: پنجشنبه ۱۱ دی ۹۹ ساعت ارسال: ۱۵:۲۸ کد دیدگاه: ۳۳۱۰۵۴۹۱ 
دومین معلم که فارابی بود
ثبت احوال زیر نظر وزارت کشور هست .ثبت اسناد زیر نظر قوه قضاییه
عادی سازی روابط امارات با اسرائیل خیانت به عرب
لطف خفیف الهی شهادت فرزند امام
ارامگاه خواجه کرمانی شیراز
دومین رود بلند ایران سفیدرود
اوپک سال اول چند عضو داشت 5کشور
رسیدگی به تخلف وزیران در دادگاه با اطلاع کجا صورت میگیره مجلس شورای اسلامی
کدام مورد در قانون اساسی برای مردم تامینش رایگانه جواب بود تامین اجتماعی


 

نویسنده: ناشناس تاریخ ارسال: پنجشنبه ۱۱ دی ۹۹ ساعت ارسال: ۱۵:۲۷ کد دیدگاه: ۳۳۱۰۵۴۵۲ 
اطلاعات عمومی:
دومین رود بلند ایران؟
آرامگاه خواجوی کرمانی؟
معلم ثانی؟
امام خمینی(الطاف خیر الهی)؟
عضو اوپک چند نفرن؟
اسم حضرت محمد در انجیل؟
نزدیکترین طول مرزی با ایران؟
کابینه سیاه در زمان کدوم شاه؟
سازمان ثبت احوال زیر نظر؟
رسیدگی ب اتهامات وزراء؟
کدوم خلبان هواپیما خودشو کوبند ب پایگاه بغداد؟


 

نویسنده: ناشناس تاریخ ارسال: پنجشنبه ۱۱ دی ۹۹ ساعت ارسال: ۱۵:۲۷ کد دیدگاه: ۳۳۱۰۵۴۵۲
اطلاعات عمومی:
دومین رود بلند ایران؟
آرامگاه خواجوی کرمانی؟
معلم ثانی؟
امام خمینی(الطاف خیر الهی)؟
عضو اوپک چند نفرن؟
اسم حضرت محمد در انجیل؟
نزدیکترین طول مرزی با ایران؟
کابینه سیاه در زمان کدوم شاه؟
سازمان ثبت احوال زیر نظر؟
رسیدگی ب اتهامات وزراء؟
کدوم خلبان هواپیما خودشو کوبند ب پایگاه بغداد؟


 

پاسخنامه اطلاعات عمومی
داماش;گیلان
اومدی مراغه ای ;اذربایجان شرقی
بهترین نویسنده هانس کریستین;ادبیات نوجوان
اولین سیستم لشگری 40ساله;ایران
عملیات بدر;مهدی باکری
کانون فکری;زیر نظراموزش وپرورش
کتاب امام خمینی تحریر الوسیله
دبیرکل اول شورای امنیت بعد مجمع انتخاب میکنه
اولین مهدکودک;باغچه بان
مهدی اذر یزدی;
۱۸ تیر روز ادبیات کودک ونوجوان
کتاب امداد غیبی شهید مطهری
سابقه قصه قهوخانه ای از دوره صفویان
مقرارات مجمع به تایید رهبر برسد
هر10سال تعداد بیست نماینده اضافه میشود


 

نویسنده: مریم تاریخ ارسال: پنجشنبه ۱۸ دی ۹۹ ساعت ارسال: ۱۳:۵۷ کد دیدگاه: ۳۳۲۶۱۵۲۱ 
پاسخ اطلاعات عمومی آزمون جمعه
۷۶. شیطان
۷۷. خراسان جنوبی
۷۸. جمال زاده
۷۹. بازگشت تحریم های تسلیحاتی
۸۰. تهذیب نفس
۸۱. گرگان
۸۲. چمران
۸۳. ذوالنون
۸۴. قزاقستان
۸۵. قیام جنگل
۸۶. آموزش و پرورش
۸۷. ژاپن
۸۸. شورا
۸۹. اقتصاد
۹۰. تصویب مجلس


 

پاسخ احتمالی سوالات اطلاعات عمومی
۷۶گزینه شیطان
۷۷خراسان جنوبی
۷۸محمدعلی جمال زاده
۷۹تحریم تسلیحاتی
۸۰تهذیب نفس
۸۱گرگان
۸۲چمران
۸۳ذالنون
۸۴عراق
۸۵؟؟؟؟
۸۶اموزش و پرورش
۸۷ایران
۸۸شورای شهر و روستا
۸۹اقتصاد
۹۰تصویب وزیران با اطلاع مجلس


 

پاسخنامه احتمالی سوالات اطلاعات عمومی
76 – شیطان
77 – خراسان جنوبی
78 – محمد علی جمال زاده
79- قرار گرفتن مجدد ایران زیر سایه فصل هفتم منشور ملل متحد
80 – تهذیب نفس
81 – گرگان
82 – شهید چمران
83 – حضرت ذوالنون
84 – قزاقستان
85 – کودتای حزب عدالت
86 – آموزش و پرورش
87 – ژاپن
88 – همه پرسی
89 – اقتصاد
90 – تصویب هیئت وزیران


 

سوالات و پاسخنامه احتمالی اطلاعات عمومی استخدامی 12 دی ۹۹
جهت مشاهده سوالات و پاسخنامه احتمالی اطلاعات عمومی اینجا کلیک نمایید

 

سوالات و پاسخنامه احتمالی آموزگار ابتدایی - ارسالی از طرف کاربران

 

پاسخنامه احتمالی برخی دروس آزمون استخدام آموزگار ابتدایی ارسالی از طرف کاربر
جهت مشاهد پاسخنامه احتمالی سوالات درس سنجش اینجا کلیک نمایید
جهت مشاهده پاسخنامه احتمالی سوالات درس رشد اینجا کلیک نمایید
جهت مشاهده پاسخنامه احتمالی سوالات فنون تدریس اینجا کلیک نمایید
جهت مشاهده پاسخنامه احتمالی سوالات روانشناسی تربیتی اینجا کلیک نمایید
جهت مشاهده پاسخنامه احتمالی سوالات فلسفه اینجا کلیک نمایید


 

نویسنده: نفس شیرازی تاریخ ارسال: یکشنبه ۲۱ دی ۹۹ ساعت ارسال: ۱۷:۱۰ کد دیدگاه: ۳۳۳۱۹۴۴۰
جوابای قطعی فنون: پیش بینی * ناتوانی در رفتار مستقل * کاوشگری * یه سوالی بود گفته بود زندگی سهراب میشه درک وفهم * اشکار بودن * اموزش وسیله پرورش * تفکیک پاسخ * تجربه گرایی مفهومی * عدم تلاش * ایفای نقش * سرنخ های انگیزشی * پیش ساز مان دهنده مستقیم * روش پرسش وپاسخ در همه دروس قابل اجرا نیست سنجش : نسبی* اسکریون مکمل * ارزش مذهبی میشه تحلیل * سنجش عملکردی غیر مستقیم نمیشه * درجه بندی نگاره ای توصیفی * پیرسون * سوال مصاحبه میشه پر هزینه * یادداشت روزانه نمیدونم * پاتریم میشه رفتار * .01+ پایین * الف * گزینه انصرافی میشه متجانس * ارزشیابی دانش مفهومی


 

نویسنده: نفس شیرازی تاریخ ارسال: یکشنبه ۲۱ دی ۹۹ ساعت ارسال: ۱۳:۴۹ کد دیدگاه: ۳۳۳۱۴۹۵۰
جوابای قطعی رشد .. روان پویشی .طرحواره.نوجوانی.عینی .فطری و ارثی .ضبط .ویگوتسگی .مونته سوری .پس قراردادی .انکار .صفات مردانه زنانه وصفات زنانه مردانه .دوستی با همسالان و همجنس .هوش متبلور ترببتی : اقدام پژوهشی اونی که بنیاد داخلش بود غلط بود .هر نوع یادگیری تغیر است .قبل از خاموشی کمتر است .مجاورت .توزیع موازی .انگیزه درونی .اجرایی تسلط .رادیکالی یادگیری معنی دار .فاصله ثابت .اجتنابی.عیتی


 

نویسنده: سمانه تاریخ ارسال: جمعه ۱۹ دی ۹۹ ساعت ارسال: ۱۰:۰۶ کد دیدگاه: ۳۳۲۷۲۸۵۰
تربیتی
یادگیری اجتنابی
یادگیری باعث تغییر میشه
اقدام پژوهی بنیادی
مجاورت
توزیع موازی
عینی
رادیکال
بندورا یادگیری معنادار
در حد تسلط
اجرایی
انگیزه درونی
فاصله ایی ثابت
فنون میشه
درک و فهم
اموزش وسیله ای برای یادگیری
تفکیک
تجربه گرایی مفهمومی
کاوشگری
پیش سازمان دهنده مستقیم
سرنخ انگیزشی
ایفای نقش
عدم تلاش
اشنا شود
پرسش و پاسخ میشه در همه دروس قابل اجرا نیس
سنجش
نسبی،سوالات متجانس،غسر مستقیم،توصیفی نگاره ایی،پیرسون،مثبت یک،گزینه الف،تحلیل،هزینه مصاحبه زیاد،
زشد
جاکسکی ارثی،ویگوتسکی،مونته سوری،انکار،صفات مردانه در زنان و زنانه در زنان،هوش متبلور،روان پویشی،طرخواره،نوجوانی،هم سالان
فلسفه
پروزه،یاسپرس مطلق باشه،تمرین و تکرار،مونته سوری،هوشی،عمل گرایی،هستی گرا،
اینارو مطمئنم از کتاب پیدا کردم جوابارو


 

نویسنده: حدیث ملکی تاریخ ارسال: چهارشنبه ۱۷ دی ۹۹ ساعت ارسال: ۰۱:۳۰ کد دیدگاه: ۳۳۲۳۲۰۲۰ 
جواب قطعی پرورشی
۱.یادگیری یعنی تغییر
۲.معنی دارکردن مطلب
۳.رادیکال
۴.فاصله ثابت
۵. یادگیری در حد تسلط
۶.شعر دیگران رو حفظ میکنه تو نظام اجرایی
۷.کسی که واسه جلوگیری مبتلا به کرونا ماکس میزنه .یادگیری اجتنابی
۸.ویژگی دانش اموز نابسته به زمینه انگیزه درونی
۹.پردازش توزیع موازی
۱۰.عینی
۱۱.بازگشت پذیری قبل خاموشی بسیار کمتر
۱۲.خاطرات قدیمی دیر تر یادمون میاد .مجاورت
۱۳.اقدام پژوهی مسایل زیر بنای کشوری
جواب قطعی رشد:
132_ روان پویشی
133_ طرحواره
134_نوجوانی
135_عملیات عینی
136_چامسکی میشهدارثی
137_با افراد همجنس دوستی همراهی دارن
138_ضبط
139_ویگوتسکی
140_مونته سوری
141_پس قراردادی
142_ انکار
143_صفات مردانه در زنان و صفات زنانه در مردان افزایش می یابد
144_هوش متبلور تا اواخر بزرگسالی افزایش می یابد.
فنون
۱_پیش سازمان دهنده.مستقیم
۲_کاوشگری
۳_پیش بینی
۴_ایفای نقش
۵_مفهوم گرایان تجربی
۶_درر ارایه رفتار مستقل ناتوان است
۷_اموزش وسیله پرورش
۸_مناسب برای همه دروس نیست
۹_سرنخ انگیزشی میدهد
۱۰-درباره سهراب:درک وفهم
۱۱_تفکیک پاسخ
۱۲_اشکارا بودن
۱۳تلاش نکردن
سنجش
۱_مقیاس نسبتی
۲_بهترین گزینه انحرافی الف(گروه ضعیف ۵نفر
۳_مثبت یک
۴_راهبرد دانش اموز مشخص میشود
۵_تاکید برسنجش غیر مستقیم
۶_پیرسون
۷_نگاره ای
۸_متجانس با گزینه
۹_ارزشیابی.مفهومی
۱۰_اسکریون.مکمل
۱۱_مصاحبه:جواب نمیدانم
۱۲_تحلیل کردن
مربوط ب سوال ارزش مذهبی نویسنده از مقاله
۱۳_


 

نویسنده: Shadi تاریخ ارسال: دوشنبه ۱۵ دی ۹۹ ساعت ارسال: ۱۹:۴۸ کد دیدگاه: ۳۳۲۰۲۹۶۰
سلام به همه دوستان و گروه آموزگاران ابتدایی
با توجه به پرسشنامه ای که توی سایت گذاشته شده من پاسخم به سوالات تخصصی رو با شما شیر میکنم امیدوارم براتون مفید باشه
119- 4
120- 1
121- 4
122- 1
123- 2
132- روان پریشی
133- طرحواره
134- نوجوانی
135- عملیات عینی
137- دوستی با افراد همجنس
138- ضبط
139- ویگوتسکی
140- مونته سوری
141- پس قراردادی
145- 4
146- 3
148- 4
149- 4
151- 3
152- 4
153- 4
154- 2
156- 2
157- 3
158- 1
159- 3
160- 2
161- 2
162- 1
163- 1
164- 3
165- 4


 

نویسنده: پاسخ اموزگاری تاریخ ارسال: یکشنبه ۱۴ دی ۹۹ ساعت ارسال: ۱۵:۳۷ کد دیدگاه: ۳۳۱۷۵۹۵۰
دوستان پاسخها قریب به یقین هست ،
فلسفه
مطابقت:ریالیسم
نتایج مسئولیت بپذیره:عملگرایی (انحرافی بود، خیلیا هستی گرایی زده بودیم)
خودجامع:ایده ال
معرفت پراگما:روش هوشی( منبع نقیب زاده)
مکتب انسان مهم باشد:اگزیستیالیسم چون انسان محوره
مونته سوری:خود کودک منبع شکوهی
رشد
انگیزه ناهشیار:روان پویشی ( منبع لورا برک)
گول ظاهر:عینی
استدلال ذهنی :صوری
اریکسون هویت:نوجوانی
پس قراردادی کلبرگ
برنامه ازپیش ت.ش. ژنتیکی :ماهلر
غیرمتعصبانه :ضبط رشد برک جلد دوم
فنون
موقیت یادگیری:تجربه گ.مفهومی شعبانی
فراخ اندیشی:کاوشگری
سنجش عملک:غیرمستقیم
پرورشی
تعیین محتوای مقاله :تحلیل
اسناد:بدشانسی(احتمال زیاد)
هوش متبلور باافزایش سن
پیش سازماندهنده-غیر مستقیم چون یادگیرنده محوره(احتمال زیاد)
سهراب دو دقیقه:درک و فهم،چون شامل تفسیر برون یابی هست.


 

نویسنده: سلوا تاریخ ارسال: یکشنبه ۱۴ دی ۹۹ ساعت ارسال: ۱۵:۰۴ کد دیدگاه: ۳۳۱۷۵۰۶۰
جواب سوال های رشد
روان پریشی
طرحواره
نوجوانی
عملیات عینی
تصویرهای ذهنی نشئت میگیرد
با دوست های همجنس همراهی دارن
ضبط
ویگوتسکی
مونته سوری
پس قراردادی
انکار
صفت مردان در زنان.وصفت زنان در مردان افزایش می یابد
هوش متبلور اواخر بزرگسالی افزایش می یابد
دوستان من جوابارو دادم ولی خودم شش تا درست دادم. این سوال صفت ها هم پارسال اومده بود تکراریه


 

نویسنده: معلم1400 👩‍🏫 تاریخ ارسال: جمعه ۱۲ دی ۹۹ ساعت ارسال: ۱۳:۱۳ کد دیدگاه: ۳۳۱۲۰۳۷۰
دوستان اموزگاری..لطفا هرکی جواب این سوالات میدونه جواب بده
1سوال اخری که واسه سنجش بود ضریب فای میشد یا پیرسون؟
2سوالی که درباره پرورش واموزش داده بودن.. من جواب دادم.. اموزش وسیله ای برای پرورش ایا درسته؟
3یه سوال بود که فرد اشعار رو میخونه و دربارشون صحبت کنه مربوط به کدوم طبقه بود؟ ایا درک و فهم درسته؟
4دانش اموز کلاس ششم کدوم اسناد بکار ببره برای شکستش درازمون که بتونه دوباره موفق بشه؟ من عدم تلاش زدم درسته یانه؟
5یه سوال هم بود واسه یادداشت های روزانه ی دانش اموز که چه فایده داره؟ من جواب دادم یادگیری دانش اموز رو ممکن می سازد درسته؟
6 برای عجله نکردن درقضاوت دانش اموز. معلم کدوم شیوه رو باید بکار ببره؟ نمایش علمی بود یا اکتشافی؟
7رفتار های مشکل افرین دانش اموز؟ قصور از توجه درسته یانه؟


 

نویسنده: معلم1400 👩‍🏫 تاریخ ارسال: پنجشنبه ۱۱ دی ۹۹ ساعت ارسال: ۱۸:۴۲ کد دیدگاه: ۳۳۱۰۹۰۹۰
جواب قطعی رشد:
132_ روان پویشی
133_ طرحواره
134_نوجوانی
135_عملیات عینی
136_تصویرهای ذهنی نشئت میگیرد…
137_با افراد همجنس دوستی همراهی دارن
138_ضبط
139_ویگوتسکی
140_مونته سوری
141_پس قراردادی
142_ انکار
143_صفات مردانه در زنان و صفات زنانه در مردان افزایش می یابد
144_هوش متبلور تا اواخر بزرگسالی افزایش می یابد.


 

نویسنده: مرزانی تاریخ ارسال: پنجشنبه ۱۱ دی ۹۹ ساعت ارسال: ۱۴:۲۳ کد دیدگاه: ۳۳۱۰۴۰۶۰ 
آموزگاری تخصصی امسال آسون بود تجربه گرایی مفهومی-عملگرا هوش-خود کودک-مفهوم ریاضی رئالیسم- پروژه-دکوریم-پرسش و پاسخ برای هردرسی قابل اجرا نیست-آشکار کردن-قصور توجه-صفات زنانه در مردانه- و مردانه در زنانه-حسی حرکتی-تحلیل-فهمیدن دانش مفهومی-دوره حساس مونته سوری-
عملیات عینی-
عمومی ادبیات سخت بود


 

نویسنده: معلم1400 👩‍🏫 تاریخ ارسال: پنجشنبه ۱۱ دی ۹۹ ساعت ارسال: ۱۴:۱۳ کد دیدگاه: ۳۳۱۰۳۸۳

اموزگاریای عزیز سوالایی که یادمه مینویسم
یه سوال داده بود واسه دانش اموزی که برای جلوگیری از کویید 19 قبل اومدن سرکلاس ماسک میزنه… جوابش زدم اجتنابی
2 درباره مقایسه اموزش و پروش اورده بود.. من نمیدونم درست زدم یا نه.. آموزش وسیله ای براپرورش را زدم
3 کدوم نظریه نقش معلم رو ارزشمند میدونه؟ زدم تجربه گرایان مفهومی
4 واسه شرطی شدن وخاموشی با بازگشت خودب خودی هم نمیدونم فنون بودیا تربیتی سوالش اما من زدم نسبت اون پاینتر میاد
5 واسه سبک همگرا هم سوال داده بود.. که جوابش درون گرا میشد
6 اثر رابین هود اوردن من جوابش زدم یادگیری حدتسلط
7 بندورا هم یه سوال دادن که جوابش گذینه الف زدم دقیق نمیدونم اما یادگیری های قبلی بود
8دیدگاه سازنده گرایان نقش فرد رو بارز میدونه.. رادیکال میشد حس اولم میگفت خودشه ولی باز وسوسه شدم شناختی روزدم
9 یه سوال ازکلاس درس داده بود که معلم سوالای احتمالی ک توازمون میاد رو ب بچه ها میگه کدوم بودجواب؟ صریح بیان کردن رو زدم.. امادفکر کنم پيش سازمان دهنده میشد
10درباره نظریه پردازش توضیع موازی اومده بوده که هرسه بخش حافظه باهم اطلاعات واحدی روپردازش میکنه .. متاسفانه مراقب نذاشت جواب رو وارد کنم وازم برگه رو گرفت وگرنه همینو تیک زده بودم (خیلی براش گریه کردم)
11درمورد موردپژوهی هم داده بودن.. جوابش این بودکه اشتباهات درسطح کلی رو بررسی میکنه این غلط بود درواقع
12 درباره پیاژه هم دادن جوابش طرحواره زدم
13 مرحله عینی هم یه سوال دادن مثالش اندازه بود
14 کلبرگ دادن سطح پس قراردادی میشد
15 ویگوتسکی رو هم داده بودن. سوالش یادم نیست
16 بحران هویت اریکسون هم اومده بود
18 هویت ظبط شده مارسیا اومد
19 برای قضاوت عجولانه معلم کدوم شیوه بکار میگیره؟ من نمایش علمی زدم
20 واسه پرسش وپاسخ گفته بود معلم کدوم مورد را باید درنظر بگیره.. شک داشتم بین خلاقیت نادیده گرفته میشه با واسه همه دروس قابل اجرا نیست؟ اخرشم واسه همه دروس زدم
21 دانش آموز کلاس ششم برای اینکه انگیزه داشته باشه برای تلاش مجدد کدوم اسناد بکار ببره مفیده؟ من زدم عدم تلاش
22 استفاده از کدوم مقیاس برا متغیر دوارزشی مناسب تره؟ فای زدم
23 برا دانش‌آموزان که قبل ازمون پایان ترم تلاش میکنند برای نمره بالا کدوم متغیر بکار میره؟ فاصله ای ثابت زدم
24 تقویت ثابت اومده بوده البته جواب میشد برای شروع یه رفتار کدوم مناسبتره؟
25نظریه میانسالی ویژگی مردان وزنان.. صفات مردانه در زنان وزمان درمردان افزایش میابد
(تا همینجا فعلا یادم اومدن.. خیلی ذهنم درگیر سوالای شک دار بیشترشون درست بودن و وسوسه شدم خراب کردم


 

جواب قطعی رشد (ارسالی کاربران)

132_ روان پویشی
133_ طرحواره
134_نوجوانی
135_عملیات عینی
136_تصویرهای ذهنی نشئت میگیرد...
137_با افراد همجنس دوستی همراهی دارن
138_ضبط
139_ویگوتسکی
140_مونته سوری
141_پس قراردادی
142_ انکار
143_صفات مردانه در زنان و صفات زنانه در مردان افزایش می یابد
144_هوش متبلور تا اواخر بزرگسالی افزایش می یابد.


 

جواب سوالات فلسفه ازمون استخدامی ۹۹
۱) تمرین و تکرار
۲) ریالیسم
۳)ایده الیسم
۴) پراگماتیسم
۵)هوشی
۶)علمی
۷) هستی گرا
۸ ) دورکیم
۹) خود کودک
۱۰) پروژه
۱۱ برنامه را مطلق در نظر بگیرد
۱۲)کشف دوباره
۱۳) طبیعت گرایی


 

پاسخنامه احتمالی سوالات فنون تدریس
۱. پیش بینی کند
۲.درک و فهم
۳. آشکار بودن
۴. آموزش وسیله ای است برای پرورش ۵ .تفکیک پاسخ
۶. تجربه گرایان مفهومی
۷.ناتوانی در ارائه رفتارمستقل
۸. کاوشگری
۹.در همه دروس قابل اجرا نیست
۱۰.پیش سازمان دهنده مستقیم
۱۱. سرنخ انگیزشی
۱۲.ایفای نقش
۱۳.تلاش


 

جواب سوالات فلسفه ازمون استخدامی ۹۹
۱) تمرین و تکرار
۲) ریالیسم
۳)ایده الیسم
۴) پراگماتیسم
۵)هوشی
۶)علمی
۷) هستی گرا
۸ ) دورکیم

۹) خود کودک
۱۰) پروژه
۱۱ برنامه را مطلق در نظر بگیرد
۱۲)کشف دوباره
۱۳) طبیعت گرایی


 

پاسخنامه سوالات پرورشی
۱.یادگیری یعنی تغییر
۲.معنی دارکردن مطلب
۳.رادیکال
۴.فاصله ثابت
۵. یادگیری در حد تسلط
۶.شعر دیگران رو حفظ میکنه تو نظام اجرایی
۷.کسی که واسه جلوگیری مبتلا به کرونا ماکس میزنه .یادگیری اجتنابی
۸.ویژگی دانش اموز نابسته به زمینه انگیزه درونی
۹.پردازش توزیع موازی
۱۰.عینی
۱۱.بازگشت پذیری قبل خاموشی بسیار کمتر
۱۲.خاطرات قدیمی دیر تر یادمون میاد .مجاورت
۱۳.اقدام پژوهی عبارتی است برای پیداکردن راه های مختلف حل مسئله


 

پاسخنامه سوالات سنجش
۱.اسکریون.مکمل ارزشیابی مبتنی بر هدف
۲.تحلیل کردن
۳.ازلحاظ محتوایی متجانس و شبیبه به گزینه درست سوال
۴.تاکید بر سنجش غیر مستقیم
۵.نگاره ای توصیفی
۶.قدرت بالای تعمیم اطلاعات
۷.ارزشیابی دانش مفهومی
۸.گزینه احرافی خوب گزینه الف
۹.قوی .ضعیف
۱۰. ضریب تمیز
۱۱مثبت پایین
۱۲.پیرسون
۱۳.سوال اول که داده بودندکدام مقیاس اندازه کیری همه روش های آماروی توش مجازه میشه نسبی


 

پاسخنامه سوالات رشد 
132_ روان پویشی
133_ طرحواره
134_نوجوانی
135_عملیات عینی
136_تصویرهای ذهنی نشئت میگیرد...
137_با افراد همجنس دوستی همراهی دارن
138_ضبط
139_ویگوتسکی
140_مونته سوری
141_پس قراردادی
142_ انکار
143_صفات مردانه در زنان و صفات زنانه در مردان افزایش می یابد
144_هوش متبلور تا اواخر بزرگسالی افزایش می یابد.


 

پاسخنامه احتمالی سوالات آموزگار ابتدایی
جهت مشاهده پاسخنامه احتمالی روانشناسی پرورشی یا تربیتی اینجا کلیک نمایید
جهت مشاهده پاسخنامه احتمالی سوالات سنجش اینجا کلیک نمایید


پاسخنامه احتمالی سوالات تخصصی بیوشیمی - ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: یونس زیست تاریخ ارسال: شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ ساعت ارسال: ۱۶:۵۰ کد دیدگاه: ۳۹۵۱۴۳۴
بسم الله الرحمن الرحیم
پاسخ سوالات بیوشیمی فراگیر 8
ممکنه برخی پاسخ ها نادرست باشه
طبق منبع بیوشیمی محمدی ومهدوی
1-اسید امینه حلقه ایندول میشه تریپتوفان
2-اتم وضعیت ترانس عدم چرخش پیوند پپتیدی میگن HوOمیشه باز نمیدونم
3-شیب نمودار لاین ویور برگ میشه KMتقسیم برVMAX
4-تابش نور استوانه چشم واکنش ایزومری شدن 11سیسرتینال به تمام ترانس رتینال احتمالا ویتامین Aباشه
5-پیوند د ردی ساکارید B1-4با توجه گزینه لاکتوز
6-راهکار تنظیمی مسیر گلیکولیز در پستانداران /با توجه به گزینه میشه مهار فسفو فروکتوز کیناز توسط سیترات
7-مسیر گلوکونیو ژنرپیش ساز غیر کربوهیدراتی همانند لاکتات از نقطه ورود پیرووات میشه امینواسید
8-در چرخه اسید سیتریک اگزالوسوکسینات از طریق کدام واکنش به الفا کتو گلوتارات میشه دکربوکسیلاسیون
9-در نجیره انتقال الکترون FADH2برای ورود ابتدا به کدام بخش میشه fe-s
10-در غشاری میتوکندری زنجیره ATPسنتاز نیروی محرکه پروتون صرف شدنATPاز انزیم میشه
11-سوبسترا یانزیم موتازی با نوارایی داخل مولکولی به سوکسینیل کوا تبدیل پاسخ میشه متیل کالونیل کوا
12-مسیر پنتوز فسفات محصول واکنش انزیمی گلوکز 6فسفات دهیدوژناز سوبسترا ی کدام انزیم میشه لاکتوناز
13-در فرایند بیوسنتز گلیکوژن کدام ترکیب دهنده فعال کلوکز میشه UDPگلوکز


پاسخنامه احتمالی سوالات تخصصی - ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: علوم اجتماعی تاریخ ارسال: شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ ساعت ارسال: ۱۵:۳۵ کد دیدگاه: ۳۹۵۱۲۹۷
سوالات سال ۹۹
مبانی
4-115
3-116
1-117
4-118
2-119
3-120
3-121
1-122
سوالات نظریه
2-139
1-140
3-141
3-142
4-143
2-145
4-146
3-147
1-148
4-149
2-150
2-151
3-152
1-153
4-154
سوالات مفاهیم
3-155
4-156
2-157
3-158
1-159


پاسخنامه احتمالی سوالات روش تحقیق - ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: علوم اجتماعی تاریخ ارسال: شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ ساعت ارسال: ۰۷:۵۰ کد دیدگاه: ۳۹۵۰۵۱۱
۱۲۳:۴
۱۲۴:۱
۱۲۵:۳
۱۲۶:۲
۱۲۷:۲
۱۲۸:۴
۱۲۹:۳
۱۳۰:فکر کنم ۴
۱۳۱:۴
۱۳۲:۲
۱۳۳:۳
۱۳۴:۱
۱۳۵:۲
۱۳۶:۲
۱۳۷:۴
۱۳۸:۴


پاسخنامه احتمالی سوالات زبان و ادبیات فارسی - ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: لیداادبیات تاریخ ارسال: شنبه ۷ اسفند ۱۴۰۰ ساعت ارسال: ۱۴:۱۷ کد دیدگاه: ۳۸۸۸۷۸۷
به لیلی
سلام عزیزم ببخشید دیر سؤالا رو گذاشتم .جواب ده تای اولی رو می‌زارم اگر سؤالی نداشتی تا بقیشو بزارم
جواب سوالات دبیری ادبیات فارسی سال99
119.گزینه ی 2
120.گزینه ی 1
121.گزینه ی 3
122.گزینه ی 3
123.گزینه ی 1
124.گزینه ی 4
125.گزینه ی 2
126.گزینه ی 1
127.گزینه ی 3
128.گزینه ی 2


پاسخنامه احتمالی سوالات معارف - ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: 🌊MAEDE تاریخ ارسال: چهارشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۰ ساعت ارسال: ۰۸:۵۷ کد دیدگاه: ۳۸۴۱۱۶۵
1-
پاسخ : گزینه 3
ترجمه: انسان باید بنگرد از چه خلق شده است
با تامل در آیه فوق درمییابیم که خودشناسی مقدمه خداشناسی است.
2-
پاسخ گزینه 4
آدمی قبل از آنکه به شناخت جهان پیرامون خود و نیک و بد آن بپردازد، باید خود را بشناسد و گنجینههای فطرت و نهاد خود را کشف نماید
و آنها ار به کمال برساند و امیال نفسانی و شهوانی خود را تعدیل کند.
3-
پاسخ : گزینه 4
ترجمه: اگر در زمین و آسمان خدایانی جز الله میبود، هر دو )آسمان و زمین( تباه میشدند.
آیه شریفه نظر به توحید ربوبی دارد.
4-
پاسخ: گزینه 2
منظور از توحید در حاکمیت این است که حق حکومت اصالتا مربوط به خداست و حکومت دیگران باید به انتصاب و اجازهی خاص یا عام او
باشد.
5-
پاسخ: گزینه 1
6-
پاسخ گزینه 3
ترجمه: بگو شما را فقط یک موعظه میکنم، ]و آن[ اینکه به صورت جمعی و فردی برای خدا قیام کنید..
ایه فوق به اخلاص در بندگی اشاره دارد.
7-
پاسخ گزینه 1
ارده الهی به معنای انجام افعال، بدون اکراه و اجبار است.
8-
پاسخ : گزینه 4
ترجمه: دست خدا بالای دستهایشان است...
اهل تشبیه معتقدند که صفات الهی و صفات مخلوقات از نظر معنا و مصداق با یکدیگر تفاوتی ندارند و دقیقا به یک معنا به کار میروند. این
گروه معتقدند که خداوند نیز مانند انسان دارای اعضا و جوارح است و به ظاهر اینگونه آیات اعتقاد دارند.
9-
پاسخ گزینه 1
ترجمه:" و ما ترازوهای عدل را به روز قیامت خواهیم نهاد..." و " هیچ کس به اندازه توانش تکلیف نمیشود "
آیات مذکور به ترتیب به عدل جزائی و تشریعی اشاره میکنند. عدل تشریعی خداوند بدین معناست که در تشریع احکام، دستورها و تکالیف
الهی براساس عدل و دادگری استوار است و عدل جزایی نیز به معنای دادگری خداوند در کیفر و پاداش بندگان هنگام رستاخیز است.
10-
پاسخ : گزینه 2
اگر در مجموعهای منظم دقت شود، آشکار میگردد که سه عنصر سازنده اصلی مفهوم نظم است. الف( طراحی و برنامهریزی دقیق ب(
سازماندهی حسابشده ج( هدفداشتن
11-
پاسخ : گزینه 3
قران کریم در آیه 124 سوره طه )اعرض عن ذکری فان له معیشه ضنکا( روی گردانی از یاد خدا عامل اصلی زندگی تنگ میداند.
12-
پاسخ : گزینه 1
ترجمه: بی تردید کسانی که اموال یتیمان را به ستم میخورند، فقط در شکمهای خود آتش میخورند، و به زودی در آتش فروزان درآیند.
آیه شریفه به تجسم اعمال اشاره دارد زیرا در عرصه قیامت خود عمل نمایان میشود و هر کس عین عمل خود را میبیند. کسی که مال یتیمی
را به ناحق میخورد، اگر باطن و چهرهی واقعی عمل او در همین دنیا برملا شود، همگان خواهند دید که او در
حال خوردن آتش است.
13-
پاسخ : گزینه 4
ترجمه اگر خدا آسیبی را برای من بخواهد، آیا آنها میتوانند آسیب او را از من برطرف کنند؟ یا اگر رحمتی را برای من بخواهد، آیا میتوانند
رحمتش را از من باز دارند؟..
آیه مذکور به توکل بر خداوند اشاره دارد.
14-
پاسخ : گزینه 2
کار شیطان وسوسه کردن و دادن وعدههای دروغین است و جز این راه نفوذ دیگری بر ما ندارد.
کسانی که آیات خداوند را دروغ شمردند و از پذیرفتن آنها تکبر ورزیدند، درهای آسمان بر ایشان گشوده « -43 عبارت شریف
15-
پاسخ : گزینه 1
عبارت شریف فوق بیان میدارد که؛ انکار ایمان از سر اختیار است وگرنه مذمت افعال اختیاری معنا ندارد.


پاسخنامه احتمالی سوالات تخصصی - ارسالی از طرف کاربران

 

نویسنده: رضا مرادی تاریخ ارسال: چهارشنبه ۲۴ دی ۹۹ ساعت ارسال: ۱۲:۰۵ کد دیدگاه: ۳۳۳۷۸۱۹۰
سلام.این جوابایی که میگم تقریبا قطعی هست.
سلولی:
سوال اول میشه گلژی به اسکلت سلولی متصل هست(اونایی که زدن شبکه اندوپلاسمی صاف اشتباه زدن چون توی بعضی سلول ها شبکه آندوپلاسمی صاف گسترده هست)
اندامکی که غیر مستقیم از ER ساخته میشه لیزوزوم هست.
گروه فسفات به امینواسید آسپارتات متصل میشه.
کروموزوم X اختیاری هست.
ویژگی ریبوزوم هم میشه tRNA جایگاه A و P موازی هم هستند.
بیوشیمی:
اولین مرحله واکنش نوری توی سلول استوانه ای تجزیه ردوپسین هست.
لاکتوز بتا 1 به 4
مسیر تنظیمی گلیکولیز مهار فسفوفرکتوکیناز توسط سیترات
FADH2 الکترون رو به کوآنزیم Q میده
ژنتیک:
کامل شدن سیناپتونمر تو پاکی تن است
C تبدیل میشه به U
فیزیولوژی:
هورمون ها سنتز مولکول ناقل غشایی رو تحریک میکنند
تغییر پتانسیل که در طول کوتاهی از عصب منتشر میشه پتانسیل موضعی هست
میزان دفع ادرار میشه: فیلتراسیون منهای بازجذب به اضافه ی ترشح(گزینه 2)
اکسیژن پس از غشای پایه اپیتلیوم به فضای نازک میان بافتی میره
O2 هم داخل لومن تیلاکویید ساخته میشه
میکروب:
نوبیوسین انزیم ژیراز رو مختل میکنه.
مهم ترین آنزیم گلیکولیز فسفوفرکتوکیناز هست
کلستریدیوم تتانی باعث آزاد نشدن مهارکننده میشه.


 

نویسنده: تاسیسات قلعه تاریخ ارسال: سه شنبه ۲۳ دی ۹۹ ساعت ارسال: ۲۰:۱۱ کد دیدگاه: ۳۳۳۶۸۲۰۰
سوالاتی ک من حل کردم اینا هستن1شیر قطع وصل و یکطرفه در ورودی مخزن2رایزر بارانRR سه روشنایی در ارتفاع یک و هفتاد4پمپ بود…..برودتی1رله استارت برقراری برق سیم پیچ کمکی در لحظه استارت2توان کوییل سرمایشی بار سرمایی3تبدیل کیلووات به کالری بر دقیقه4 تن تبرید در 24ساعت5 شیرانبساط و لوله مویین6وجود روغن در قسمت پایین لوله برای نصب شیر ترموستاتیکی7 خروجی کندانسور16درجه سابکولد8 r134تخریب نمیکند9امونیاک خورنده مس10روغن مصنوعیr404یازده ترمودیسک برای خارج کردن هیتر12در صورت خرابی کندانسور کلید کنترل فشار زیاد برای خارج کردن کمپرسور13وظیفه هیتر کارتر افزایش سیالیت روغن……..تاسیسات حرارتی1کاهش رطوبت نسبی دلیل استفاده از رطوبت زن2واحد مصرف محاسباتی میشد70سه میانگین مصرف ساعتی که فکر کنم اشتباه باشه4افزایش قطر دودکش مکش بیش ازحد و احتراق ناقص5راندمان مشعل من 2800بدست اوردم زدم سه هزار تو گزینه ها نبود6منبع انبساط بسته ساختمانهای بلند مرتبه7گرمای ویژه کیلو کالری بر کیلوگرم سانتی گراد8انتقال حرارت به روش هدایت9جنوب ضریب ندارد10اتلاف گرمایی15.5کیلو وات خیلی راحت بود11گرمایش از کف گرمای فرح بخش12فن کوییل و یونیت هیتر اساس کارشون مث همه13حداکثر اختلاف طول مجاز تو گرمایش از کف10درصددوسوال هم در مورد پمپ بود جدول که یکیش میشد 1200


 

نویسنده: تاسیسات قلعه تاریخ ارسال: سه شنبه ۲۳ دی ۹۹ ساعت ارسال: ۲۰:۲۰ کد دیدگاه: ۳۳۳۶۸۳۹۰
واسه من بهداشتی یه خورده سخت بود اینا رو جواب دادم1نصب شیر ورود و خروج در دو طرف بالای 1000لیتر2لوله گالوانیزه ابرسانی نباید جوشکاری کرد3خلا شکن برای جلوگیری از برگشت اب مصرف کننده به شبکه4اتصال توپیچ و روپیچ برای دولوله رزوه شده5برقو حذف پلیسه6اتصال مستقیم اب شهری مجاز نیست7لوله برگشت ابگرم مصرفی کاهش زمان دسترسی 8نصب روشنایی در سقف کوتاه و هشتاد سانت مجاز نیست9 لوله اب به فاصله کمتر از پنج سانت مجاز نیست10ماشین الات هشتاد سانت لوله گاز زیر خاک ک فکر کنم اشتباهه11سیم برق روکار20سانت ک اینم اشتباهه12اتصالات رزوهای روکار مجاز نیست…..اینم سوالاتی ک من جواب دادم چقد با جوابای شما متفاوته


 

نویسنده: تاسیسات قلعه تاریخ ارسال: سه شنبه ۲۳ دی ۹۹ ساعت ارسال: ۲۰:۱۱ کد دیدگاه: ۳۳۳۶۸۲۰۰
سوالاتی ک من حل کردم اینا هستن1شیر قطع وصل و یکطرفه در ورودی مخزن2رایزر بارانRR سه روشنایی در ارتفاع یک و هفتاد4پمپ بود…..برودتی1رله استارت برقراری برق سیم پیچ کمکی در لحظه استارت2توان کوییل سرمایشی بار سرمایی3تبدیل کیلووات به کالری بر دقیقه4 تن تبرید در 24ساعت5 شیرانبساط و لوله مویین6وجود روغن در قسمت پایین لوله برای نصب شیر ترموستاتیکی7 خروجی کندانسور16درجه سابکولد8 r134تخریب نمیکند9امونیاک خورنده مس10روغن مصنوعیr404یازده ترمودیسک برای خارج کردن هیتر12در صورت خرابی کندانسور کلید کنترل فشار زیاد برای خارج کردن کمپرسور13وظیفه هیتر کارتر افزایش سیالیت روغن……..تاسیسات حرارتی1کاهش رطوبت نسبی دلیل استفاده از رطوبت زن2واحد مصرف محاسباتی میشد70سه میانگین مصرف ساعتی که فکر کنم اشتباه باشه4افزایش قطر دودکش مکش بیش ازحد و احتراق ناقص5راندمان مشعل من 2800بدست اوردم زدم سه هزار تو گزینه ها نبود6منبع انبساط بسته ساختمانهای بلند مرتبه7گرمای ویژه کیلو کالری بر کیلوگرم سانتی گراد8انتقال حرارت به روش هدایت9جنوب ضریب ندارد10اتلاف گرمایی15.5کیلو وات خیلی راحت بود11گرمایش از کف گرمای فرح بخش12فن کوییل و یونیت هیتر اساس کارشون مث همه13حداکثر اختلاف طول مجاز تو گرمایش از کف10درصددوسوال هم در مورد پمپ بود جدول که یکیش میشد 1200


 

نویسنده: مهران جامع تاریخ ارسال: شنبه ۱۳ دی ۹۹ ساعت ارسال: ۰۲:۳۵ کد دیدگاه: ۳۳۱۳۶۸۵۰ 
سلام اسمان…ازنظریه سوال های که یادم میاد جوابش میزارم..ماکس وبر. رفتارگرایی.زیمل هم صورت های کنش.اسپنسر هم دارونیسم اجتماعی.اگوست کنت پویایی وایستایی.ویلفردپارتو نخبگان .یه سوال هم بودمربوط به سرشناس ترین منتقدجامعه شناس امریکا زدم میلز.یه سوالم مربوط بودبه اگاهی اون هم زدم کنش متقابل نمادین.یه سوال هم مربوط به فوکو من زدم قدرت .یه سوال بود زدم امیل دورکیم مطمئن نیستم صحیح باشه یانه


 

نویسنده: دبیری ۹۹ تاریخ ارسال: شنبه ۱۳ دی ۹۹ ساعت ارسال: ۰۸:۱۸ کد دیدگاه: ۳۳۱۳۷۸۹۰ 
یه سوال راجب نظریه پردازا بود اولیش میشد اگوست کنت و دومش کارل مارکس.
یکی دیگه ام بود بود میشد امیل دورکیم فک کنم
اصلا سوالا و گزینه ها خوب خاطرم نیس.
اون سوالم ک خود انعکاس …. میشد خود آیینه سان.
گاوبند میشد صاحب نسق نیس اما صاحب یکی از ابزار شخم می باشد گزینه دوم بود فک کنم.

 

پاسخنامه احتمالی سوالات دبیری تاریخ - ارسالی از طرف کاربران

 

نویسنده: علی تاریخ ارسال: جمعه ۱۹ دی ۹۹ ساعت ارسال: ۱۴:۲۰ کد دیدگاه: ۳۳۲۷۸۰۵۰
برخی از سوالات دبیری تاریخ
1.بازگشت به خویشتن :علی شریعتی
2.مسئول حزب جمهوری اسلامی : دکتر بهشتی
3.ایجاد دادگاه نوین : علی اکبر داور
مدرس بیان داشتند :مستوفی الممالک شمشیر مرصع بزم است.
4.از اقدامات اواخر دوره قاجار توسط رضا خان :سرکوب شیخ خزعل
5.چوپان باشی : مسول جمع آوری مالیات بر حیوانات
6.نادرشاه بعد از فتح مشهد : طهماسب قلی لقب گرفت
7.قائم مقام فراهانی و میرزا تقی خان فراهانی از به ترتیب در به تخت نشستن احمد شاه و ناصرالدین شاه حمایت نمودند.
8.حسنک وزیر: با پافشاری بوسهل زوزنی به دار آویخته شد.


 

نویسنده: حلما تاریخ ارسال: جمعه ۱۲ دی ۹۹ ساعت ارسال: ۱۶:۴۶ کد دیدگاه: ۳۳۱۲۵۷۰
سوالات باستان..۱-مادوبابل۲-نوشجان۳-آشوریان پال۴.پزشک یونانی اردشیردوم۵.داریوش سوم.۶.یهودیان.۷.اروپای.۸.تیسفون.هتره.۹.برگستوان.۱۰اجتماعی ۱۱.داریوش بزرگ۱۲..اریوبرزن..۱۳.نمیدونم.۱۴مسیول ضرب مسکوکات۱۵.بازرنگی.۱۶..مانی .مزوک


 

نویسنده: حلما تاریخ ارسال: جمعه ۱۲ دی ۹۹ ساعت ارسال: ۱۶:۴۲ کد دیدگاه: ۳۳۱۲۵۵۵۰
جواب سوالات دبیری تاریخ …تاریخ جهان …۱-نوشیدید.۲.اکتاویوس.۳.ساکسون۴.جنگ صدساله.۵.بعدازجنگ صلیبی۶. جنبش علمی و فکری ۷.ادواردگیبون.کلیسا.۸.کلیسا.۹.سیسرون.۱۰نیکلای دوم.۱۱ترومن..۱۲سن استفانو.۱۳فرانسه و انگلستان.۱۴.فرانسه ودرمان.۱۵.بحث خودداری شورای ازتخلیه ایران .۱۶.شوروی

 

پاسخنامه احتمالی سوالات زبان انگلیسی (عمومی) - ارسالی از طرف کاربران

 

نویسنده: 💛نادیا💛 تاریخ ارسال: یکشنبه ۱۴ دی ۹۹ ساعت ارسال: ۱۶:۳۷ کد دیدگاه: ۳۳۱۷۷۴۲۲
بچه ها من رشته ام دبیری زبان هست
جواب سوالا عمومی رو میخوان براتون بزارم
Listening.61
62.since
63.accepted
64.which connect
65.do
66.insight
67.perliminary
68.finance
69.purchase
70.manipulate
71.گزینه دو
72.گزینه یک
73. گزینه سه
74.گزینه چهار
75.گزینه یک


 

نویسنده: شهروز تاریخ ارسال: یکشنبه ۱۴ دی ۹۹ ساعت ارسال: ۱۰:۴۶ کد دیدگاه: ۳۳۱۶۷۴۳۰ 
سلام دوستان
جواب سوالات زبان به ترتیب
As listening.
Since.
accepted.
which connect.
do.
insight.
preliminary.
finance.
purchase.
manipulate.
An unusual garden in India.
There are waterfalls and pools in Nek Chand’s garden.
unlawful.
the garden.
He started to build the garden where there were rocks and rivers.
موفق باشید


 

نویسنده: احمدی تاریخ ارسال: شنبه ۱۳ دی ۹۹ ساعت ارسال: ۲۲:۲۶ کد دیدگاه: ۳۳۱۶۰۴۰۱ 
اینم جواب سوالات لغات و متن زبان:
۶۶. insight
67.priliminary
68.finance
69.presume
70.manipulate
71.an unusual garden
72. there are water fallsand pools
73.unlawful
74.the garden
75.he started to build


 

نویسنده: مرضیه معماری تاریخ ارسال: شنبه ۱۳ دی ۹۹ ساعت ارسال: ۱۴:۳۲ کد دیدگاه: ۳۳۱۴۷۳۸۰ 
پاسخ احتمالی زبان گروه پنجم:
فقط گرامر و ج دادم
۶۱)listening
۶۲)since
۶۳)acceptedزدم ولی به ۳هم شک داشتم
۶۴)which connectباشک
۶۵)to do


 

پاسخنامه سوالات گرامر زبان نوبت دوم (ارسالی کاربران)
61= 2
62= 4
63= 3
64= 1
65= 2
66= 4
67= 2
68= 1
69=1
70= 1، 2


 

جواب های سوالات زبان انگلیسی آزمون 99
61)considered
62)such an
63)which
64)could have got
65)while
66)community
67)abondan
68)valid
69)extract
70)miserable
71)tour guide
72)place
73) express boat river taxi
74)How to get around
75)shatto street(


 

کلید سوالات زبان عمومی فراگیر هشتم امروز جمعه ۱۲ دی ماه ۹۹ ( کد 800E)

جهت مشاهده پاسخنامه احتمالی سوالات زبان انگلیسی (روز جمعه) اینجا کلیک نمایید

 

پاسخنامه احتمالی سوالات ریاضی (عمومی) - ارسالی از طرف کاربران

 

پاسخنامه احتمالی سوالات ریاضی عمومی آزمون استخدام روز جمعه و پنجشنبه 

جهت دانلود پاسخنامه احتمالی سوالات ریاضی (روز جمعه) اینجا کلیک نمایید
جهت دانلود پاسخنامه احتمالی سوالات ریاضی (روز پنجشنبه) اینجا کلیک نمایید


 

نویسنده: امید بامری تاریخ ارسال: سه شنبه ۲۳ دی ۹۹ ساعت ارسال: ۱۷:۳۲ کد دیدگاه: ۳۳۳۶۵۴۰۰
پاسخ ریاضی فراگیر استخدامی 99.گروه پنجم،نوبت صبح،جمعه:
سوال16.مجموع ریشه های چهارم اعداد 5و6
سوال17:عضوی ندارد
سوال18-7.5
سوال 19-عدد3
سوال20-عدد4
سوال21-عدد3
سوال22:دو تا
سوال23-۱۶
سوال24-0.5
سوال25-عدد 1 به ازای x=90°
سوال26-489
سوال27-۰.۱۴
سوال28-5
سوال29-2.8
سوال30-7


 

نویسنده: امین تاریخ ارسال: یکشنبه ۱۴ دی ۹۹ ساعت ارسال: ۰۲:۲۰ کد دیدگاه: ۳۳۱۶۳۹۵۰
سلام
پاسخ تشریحی سوالات ریاضی در حد عقل ناقص خودم
سوال 16: در حل این سوالات باید یا از روش کلاسیک مزدوج حل کرد که خیلی طول می کشه یا از روش تقریب حل کرد
رادیکال 6 = 2.4
رادیکال 5 = 2.2
جمع رادیکال 6 و 5 در مخرج = 4.6
دقت کنید رادیکال 6 و 5 به فرجه چهار وقتی قرار هست از هم کم بشه میشه عدد بسیار کوچک که میشه در نظر نگرفت
درنتیجه 1/4.6 = 0.2
که خود این برابر با گزینه 3 میشه یعنی
2.4-2.2= 0.2
سوال 17
مجموع اعداد A از 12 تا 96 هست به فاصله شش تا شش تا یعنی 12، 18، 24 ، 30.. 96
مجموعه اعداد B از 12 تا 48 و باز هم با شش فاصله
در نتیجه B- A میشود اعدادی که در بی و آ مشترکند را حذف کن و هر چه از بی ماند رو بنویس که چیزی نمی ماند یعنی عضوی ندارد و برابر گزینه 3 میشود
سوال 20
هر دو عدد دلخواه پشت سر هم زوج را از مجموع مربعات همان دو عدد کم کنید جواب میشود منهای 4 برای مثال دو عدد 4 و 6 ؛
دو برابر حاصل ضرب آنها میشود 48
مجموع مربعات 4 و 6 میشود 52
52- 48 = 4-
یعنی حاصل کوچکتر میشود گزینه 4
سوال 21
به ایکس چهار عدد 0،1،2،3 را بدهید نامعادله درست و برقرار است
در نتیجه چهار عدد میشود گزینه 2
سوال 23
4/3= a /5 = b/7
a= 20/3 , b = 140/15
a+b= 240/15=16
گزینه 2
سوال 25
با فرض گرفتن زاویه 90، جواب برابر 1 میشود یعنی گزینه 3
سوال 30
وقتی میگه انحراف معیار 11 داده صفر هست یعنی میانگین 11 و همه اعداد یکسان هستند، حالا باید دید کدوم عدد رو 11 بار به توان دو برسونی میشه 539
11= 10+ 1
7*7 = 49
10*49 +49 =539
جواب برابر 7 یعنی گزینه یک
امیدوارم که یه دید برای حل سوالات به شما داده باشم
در ضمن اگر اشتباه هم کردم تذکر بدید که خودمم یاد بگیرم
به امید موفقیت همه مردم سرزمین کشورم


 

نویسنده: ناشناس تاریخ ارسال: شنبه ۱۳ دی ۹۹ ساعت ارسال: ۱۰:۲۹ کد دیدگاه: ۳۳۱۴۰۶۰۰ 
👈سوال یک که اتحاد مزدوج بود وقتی در مزدوج رادیکال چهارش تو مخرج ضرب میشد مخرج به گونه ای ساده میشد و یک میشد و اونچه تو صورت برای مزدوج کردن ضرب شده بود میموند که میشد گزینه ۴
👈سوال مربوط به یه عدد جمعش زوج هم یا هر سه عدد باید زوج باشن که مجموع زوج بشه یا یک عدد زوج و دو عدد فرد باید باشن جواب دقیقش اگه برای انتخاب سه عدده عددیه بیشتر از اونچه تو گزینه ها هست
سه تا زوج باشه کلا ۹ تا عدد زوج دارین پس انتخابا میشه ۹ در ۸ در ۷
یک زوج و دو فرد میشه ۱۰ در ۹ در ۹
👈اون سوال امارم من دو تا حالت معادله ای نوشتم یعنی به صورت سیگما و با جایگزینی، عددn که کل اعداده رو حساب کردم دقیق یادم نیست کدوم گزینه دراومد چون ننوشتم می خواین دوباره حساب کنم گزینشو بنویسم


 

سوالات و پاسخ تشریحی سوالات ریاضی آزمون فراگیر هشتم ۱۱ دیماه ۱۳۹۹ گروه شغلی دوم(کد ۴۰۰)
جهت مشاهده پاسخنامه و سوالات ریاضی آزمون فراگیر اینجا کلیک نمایید

 

پاسخنامه احتمالی سوالات هوش (عمومی) - ارسالی از طرف کاربران

 

نویسنده: مسلم تاریخ ارسال: چهارشنبه ۱۷ دی ۹۹ ساعت ارسال: ۰۹:۲۳ کد دیدگاه: ۳۳۲۳۳۴۸۰
91: تعریف پدیده ای خاص در حوضه آموزش (مطمین نیستم)
92:تهیه دارو توسط دارو ساز و بر اساس تصمیم شخصی
93: جواب ندادم.
94: پاراگراف شماره 3
95: همبستگی دو عامل را به صورت رابطه علت و معلولی میبیند.
96:معلم میتواند مقدمات و وسایل یادگیری …..
97:نحوه رفتار صحیح یا غلط خودشان است.
98:تدوین تکالیف درسی مبتنی بر دروس کلاسی انجام میپذیرد.
99: 2
100: 20
101: 37.5
102: 2.5
103: 7
104: 5000
105: جواب ندادم.

 
 

نویسنده: شهروز تاریخ ارسال: دوشنبه ۱۵ دی ۹۹ ساعت ارسال: ۱۴:۵۴ کد دیدگاه: ۳۳۱۹۶۹۴۰
سلام
جواب سوالات محاسباتی هوش
99 میشه عدد 2
100 میشه 20cm
101 میشه 37.5٪
102 میشه 2/5m
103میشه 8 قطعه در روز
104 میشه 5000 ماسک

 
 

نویسنده: مرضیه معماری تاریخ ارسال: شنبه ۱۳ دی ۹۹ ساعت ارسال: ۱۴:۴۲ کد دیدگاه: ۳۳۱۴۷۸۰۰ 
پاسخ احتمالی هوش گروه پنجم:
۹۱)مقایسه کار پژوهشی و اموزشی
۹۲)تهیه دارو توسط داروساز براساس دستورالعمل مرجع و مشخص
۹۳)آمیزه ای از تئوری و عمل
۹۴)۲
۹۵)همبستگی دوعامل بصورت علت و معلول
۹۶)معلم میتواند مقدمات و وسایل یادگیری و…
۹۷)نداشتن انگیزه لازم زرای موفقیت و نه سختی درس
۹۸)تدوین تکالیف درسی مبتنی بر دروس کلاسی
۹۹) جواب ۲میشد(مثلا ۳+۴=۷. ۱۴÷۲=۷)
۱۰۰) ۲۰ باشک
بقیه رو نزدم فقط تئوری خونده بودم


 

سوالات و پاسخ تشریحی سوالات ریاضی آزمون فراگیر هشتم ۱۱ دیماه ۱۳۹۹ گروه شغلی دوم(کد ۴۰۰)
جهت مشاهده پاسخنامه و سوالات ریاضی آزمون فراگیر اینجا کلیک نمایید

 

پاسخنامه احتمالی ادبیات فارسی (عمومی) - ارسالی از طرف کاربران

 

نویسنده: مریم تاریخ ارسال: پنجشنبه ۱۸ دی ۹۹ ساعت ارسال: ۱۳:۵۵ کد دیدگاه: ۳۳۲۶۱۴۹۰
جواب عمومی ها از حایی گرفتم نمیدونم درسته یا نه
سوالات و پاسخ فارسی عمومی
پاسخها قطعی نیست
ارسالی از دوستان
۳۳: گزینه ۴ تحتک
۳۴: گزینه ۴ غلط ها: تامل عزلت مداعبت
۳۵: گزینه ۱ یاقوت لب تشبیه لاله استعاره و مصرع دوم حسن تعلیل
۳۶: گزینه ۲ مغبون کردن
۳۷:گزینه ۳ مزوِّر
۳۸ : گزینه ۱ دوستان را کجا کنی محروم
۳۹: گزینه ۳ بارها در دلم امد….
۴۰:گزینه ۴ زخاکدان به فلک …..‌
۴۱: گزینه ۲ خط فاصله
۴۲: گزینه ۱ جمع نَفَس: انفاس و جمع نَفس: نفوس و انفُس ( دقت کنید)
۴۳: گزینه ۲. بقیه گروه ها مترادف اند
۴۴: گزینه ۴ حیوانی انسانی بقیه کلمات ( انی) اضافه است
۴۵:گزینه ۱ متمم جان اول مسند جان دوم در جاندارو نهاد جان بعدی مضاف الیه


 

نویسنده: مرضیه معماری تاریخ ارسال: شنبه ۱۳ دی ۹۹ ساعت ارسال: ۱۴:۲۰ کد دیدگاه: ۳۳۱۴۷۰۲۱ 
پاسخ احتمالی ادبیات گروه پنجم:
۳۱) آرمیدن وبالیدن خودم اشتباه ۴ وزدم
۳۲)پربار_سایه_همراه
۳۳)شماتط
۳۴)نزدم
۳۵)به بازیچه مشغول مردم شدم…
۳۶)اغراق تشبیه
۳۷)بسی پادشاهی کنم درگدایی
۳۸)آب در غربال نمودن
۳۹)گرچه الوده فقرم زدم باشک
۴۰)دوست ان باشد که گیرددست دوست
۴۱)بهترین دوست و معاشرت برای…
۴۲)ممد_امداد_دوام
۴۳)همراه_بی میل_سزا
۴۴)ابطال و الغا_سلیس و روان. اینا مترادفن اون یکیا متضاد بودن
۴۵)نزدم


 

نویسنده: فاطمه تاریخ ارسال: جمعه ۱۲ دی ۹۹ ساعت ارسال: ۱۷:۱۰ کد دیدگاه: ۳۳۱۲۶۱۱۰
۵ پادشاهی کنم در گدایی
۶ نان به نرخ روز خوردن
ممد امداد دوام
۷ پریشان حال و درماندگی
۸ یادم نیست
۹ سلیس و روان گزینه ای بود که هم معنی بودن بقیه متضاد
۱۰ غلط املایی منم سه تا زدم میگن دوتا بوده
۱۱ یه گزینم غلط املایی شماتت


 

نویسنده: حلما تاریخ ارسال: جمعه ۱۲ دی ۹۹ ساعت ارسال: ۱۶:۲۷ کد دیدگاه: ۳۳۱۲۵۱۶۰ 
سوالهای ادبیات جواب صحیح کدوم میشه ممنون میشم..سوال اول ادبیات عمومی واژه درست ؟گزینه ۱زدم ارمیدن وبالیدن….۲_برومند.سایه درسته؟شماتتدرسته؟۳-مردم وگم شدم قافیه و ردیف درسته؟۴-درچشم نداشتم اغراق.تشبیه درسته؟۵-پارادوکس پادشاهی وگدایی درسته؟۶-کنایه درغربال نمودن درسته؟مشتقامدادودوام درسته؟۷-دوست گیرد دست دوست پریشان حالی و درماندگی درسته؟۸-جمله نگارشی گزینه اخر۴میشدکتاب ؟۹_واژه معنایی افراط وتفریط درسته؟۱۰-چندتاغلط املایی؟من سه زدم درسته؟لطفاجواب بدید


 

پاسخنامه فارسی عمومی صبح جمعه۱۲ دیماه
جواب سوال ۳۱ : گزینه ۴
جواب سوال ۳۲: گزینه ۲
جواب سوال ۳۳: گزینه ۳
جواب سوال ۳۴: گزینه ۱
جواب سوال ۳۵: گزینه ۱
جواب سوال ۳۶: گزینه ۲
جواب سوال ۳۷: گزینه ۴
جواب سوال ۳۸: گزینه ۱
جواب سوال ۳۹: گزینه ۳
جواب سوال ۴۰: گزینه ۴
جواب سوال ۴۱: گزینه ۳
جواب سوال ۴۲: گزینه ۲
جواب سوال ۴۳: گزینه ۴
جواب سوال ۴۴: گزینه ۲
جواب سوال ۴۵: گزینه ۱


 

پاسخنامه سوالات ادبیات فارسی
۳۳: گزینه ۴ تحتک
۳۴: گزینه ۴ غلط ها: تامل عزلت مداعبت
۳۵: گزینه ۱ یاقوت لب تشبیه لاله استعاره و مصرع دوم حسن تعلیل
۳۶: گزینه ۲ مغبون کردن
۳۷:گزینه ۳ مزوِّر
۳۸ : گزینه ۱ دوستان را کجا کنی محروم
۳۹: گزینه ۳ بارها در دلم امد....
۴۰:گزینه ۴ زخاکدان به فلک .....‌
۴۱: گزینه ۲ خط فاصله
۴۲: گزینه ۱ جمع نَفَس: انفاس و جمع نَفس: نفوس و انفُس ( دقت کنید)
۴۳: گزینه ۲. بقیه گروه ها مترادف اند
۴۴: گزینه ۴ حیوانی انسانی بقیه کلمات ( انی) اضافه است
۴۵:گزینه ۱ متمم جان اول مسند جان دوم در جاندارو نهاد جان بعدی مضاف الیه


 

پاسخنامه فارسی عمومی صبح جمعه۱۲ دیماه.دفترچه E
جواب سوال ۳۱ : گزینه ۴
جواب سوال ۳۲: گزینه ۲
جواب سوال ۳۳: گزینه ۳
جواب سوال ۳۴: گزینه ۱
جواب سوال ۳۵: گزینه ۱
جواب سوال ۳۶: گزینه ۲
جواب سوال ۳۷: گزینه ۴
جواب سوال ۳۸: گزینه ۱
جواب سوال ۳۹: گزینه ۳
جواب سوال ۴۰: گزینه ۴
جواب سوال ۴۱: گزینه ۳
جواب سوال ۴۲: گزینه ۲
جواب سوال ۴۳: گزینه ۴
جواب سوال ۴۴: گزینه ۲
جواب سوال ۴۵: گزینه ۱


 

پاسخنامه احتمالی درس ادبیات فارسی
31 – نهضت : خیزش – ژیان : خروشنده
32 – باثمر – گمراه - مشابه
33 – گفت تا مصیبت دو نشود ، یکی نقصان مایه و دیگری شماتط همسایه (شماتط غلط است شماتت )
34 – دو غلط وجود دارد = اول زلیل که ذلیل درست است دوم برگزینم که گذینم صحیح است
35 – به بازیچه مشغول مردم شدم ... در آشوب خلق از پدر گم شدم ( مردم و گم ردیف شدم و شدم قافیه)
36 – اغراق – تشبیه (بزرگنمایی در از بین رفتن قدرت بینایی در پی گریه کردن)
37 – مرا گر تو بگذاری ای نفس طامع ... بسی پادشایی کنم در گدایی ( پارادوکس پادشاهی کردن در حال گدایی استعاره از عزتمندی )
38 – آب در غربال نمودن : خالص پاک نمودن (آب در غربال نمودن به معنی کار بیهوده کردن است )
39 – عمری از سنگ حوادث سوده گشتم چون غبار ... تا به امداد نسیمی ره به کویی یافتم (این بیت نشان دهنده نیازمندی و پایبندی به غیر از خود است )
40 – دوست آن باشد که گیرد دست دوست ... در پریشان حالی و درماندگی ( در این بیت مفهوم با مفهوم سوال یکی است و منظور این است که دوستانی دوست هستند که در همه حال چ ناراحتی و درماندگی چه شادی کمک حال هستند و می توان آنهارا آزمود در این موقعیت ها )
41 – بهترین دوست و معاشرت برای ایام فراغت کتاب است (این جمله از نظر ساختاری غلط است )
42 – ممد – امداد – دوام ( ریشه در کلمه سوم نیست )
43 – مهرو – نیک نام – گلچین ( سایر گروه واژه ها همگی یا صفت هستند یا اسم اما این گروه کلمه گلچین با دو کلمه دیگر فرق دارد )
44 – ابطال و الغا – سلیس و روان ( کلمه سلیس و روان هردو یک معنا را می دهند)
45 – سروها دیدم در باغ و تامل کردم ( این شعر بدون آرایه ای خاص و کاملا عادی سروده شده است )


 

پاسخنامه احتمالی سوالات ادبیات فارسی (روز پنجشنبه و جمعه)
جهت مشاهده پاسخنامه احتمالی سوالات ادبیات فارسی (روز پنجشنبه) اینجا کلیک نمایید
جهت مشاهده پاسخنامه احتمالی سوالات ادبیات فارسی (روز جمعه) اینجا کلیک نمایید

اگر دیدگاهی درباره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خود را در سایت درج کنید.

  • امکان تأیید نظرات سیاسی وجود ندارد.
  • امکان تایید نظراتی که حاوی اخبار غیر قابل تأیید از طریق خبرگزاری های معتبر می باشند، وجود ندارد.
  • امکان تأیید نظراتی که حاوی اطلاعات تماس شخصی افراد و یا ID شبکه های مجازی ارتباطی می باشند وجود ندارد.
  • امکان تأیید نظرات کاربرانی که به هر طریقی قصد مأیوس کردن سایرین را دارند وجود ندارد.
  • هرگونه تحریک، تحقیر و کنایه به سایر افراد (مسئول و غیر مسئول) غیر مجاز می باشد.
  • امکان هماهنگی برای هرگونه ملاقات حضوری چه به صورت دسته جمعی و چه فردی توسط کاربران سایت وجود ندارد.

https://iranestekhdam.ir/?p=2182234
ابتدای صفحه
مختصری درباره ایران استخدام

سایت ایران استخدام در تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱۰ راه اندازی شد و با تلاش گروهی و روزانه مدیران و نویسندگان خود در جهت تبدیل شدن به مرجع بروز آگهی های استخدامی گام برداشت. سعی همیشگی همکاران ما ارائه مطلوب و با کیفیت آگهی های استخدامی خدمت بازدیدکنندگان محترم این سایت بوده است. ایران استخدام به صورت مستقل و خصوصی اداره می شود و وابسته به هیچ نهاد و یا سازمان دولتی نمی باشد، این سایت تنها منتشر کننده ی آگهی های استخدامی بوده و بنابراین لازم است که بازدید کنندگان محترم سایت خود نسبت به صحت و سقم اخبار منتشر شده در آن هوشیار باشند.

نماد اعتماد الکترونیکی
ای نماد
نظرات کاربران 1k