آگهی استخدامی متناسب با شغل و رشته خود را بیابید

جستجوی آگهی مناسب شما
اطلاعات بیشتر

دانلود رایگان سوالات عمومی و تخصصی استخدام آموزش و پرورش


دانلود رایگان سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش
 

آزمون فراگیر هشتم- سال برگزاری آزمون: 1399
 
سوالات عمومی
دانلود رایگان نمونه سوالات عمومی آزمون فراگیر هشتم (گروه سوم ششم – روز پنجشنبه) PDF  ZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات عمومی آزمون فراگیر هشتم (گروه پنجم – صبح جمعه) PDF ZIP
سوالات تخصصی   
دانلود رایگان سوالات تخصصی دبیر زیست شناسی PDF ZIP
دانلود رایگان سوالات تخصصی دبیر ادبیات فارسی PDF ZIP
دانلود رایگان سوالات تخصصی دبیر زبان انگلیسی PDF ZIP
دانلود رایگان سوالات تخصصی دبیر علوم اجتماعی PDF ZIP
دانلود رایگان سوالات تخصصی دبیر علوم تجربی PDF ZIP
دانلود رایگان سوالات تخصصی دبیر تربیت بدنی PDF ZIP
دانلود رایگان سوالات تخصصی دبیر ریاضی  PDF ZIP
دانلود رایگان سوالات تخصصی مربی امور تربیتی  PDF ZIP
دانلود رایگان سوالات تخصصی هنرآموز حسابداری  PDF ZIP
دانلود رایگان سوالات تخصصی آموزگار ابتدایی PDF ZIP
پاسخنامه سوالات عمومی و تخصصی   
پاسخنامه احتمالی سوالات ریاضی عمومی (روز جمعه) PDF ZIP
پاسخنامه احتمالی سوالات ریاضی عمومی (روز پنجشنبه) PDF ZIP
پاسخنامه احتمالی سوالات ریاضی عمومی (گروه دوم) PDF ZIP
پاسخنامه احتمالی سوالات اطلاعات عمومی(روز جمعه) PDF ZIP
پاسخنامه احتمالی سوالات ادبیات فارسی (روز پنجشنبه) PDF ZIP
پاسخنامه احتمالی سوالات زبان انگلیسی عمومی (روز جمعه) PDF ZIP
پاسخنامه احتمالی سوالات ادبیات فارسی (روز جمعه) PDF ZIP
پاسخنامه احتمالی سوالات درس سنجش PDF ZIP
پاسخنامه احتمالی سوالات درس رشد PDF ZIP
پاسخنامه احتمالی سوالات فنون تدریس PDF ZIP
پاسخنامه احتمالی سوالات روانشناسی تربیتی PDF ZIP
پاسخنامه احتمالی سوالات فلسفه PDF ZIP
سوالات و پاسخنامه ارسالی کاربران از آزمون استخدام آموزش و پرورش سال 99 مشاهده ـــــ

 

دانلود رایگان سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش
 

آزمون فراگیر هفتم- سال برگزاری آزمون: 1398
سوالات عمومی
دانلود رایگان نمونه سوالات عمومی آزمون فراگیر هفتم (گروه دوم – نوبت صبح) PDF ZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات عمومی آزمون فراگیر هفتم (نقل از کاربران) PDF ZIP
سوالات تخصصی 
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی هنرآموز نقشه کشی عمومی (معماری) PDF ZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی دبیری زیست شناسی PDF ZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی دبیری زبان و ادبیات فارسی PDF ZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی دبیر ریاضی PDF ZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی دبیر فیزیک PDF ZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی دبیر عربی PDF ZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی دبیر جغرافیا  PDF ZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی دبیر علوم اجتماعی PDF ZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی هنرآموز کامپیوتر PDF ZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی آموزگار ابتدایی (ابتدایی) PDF ZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی دبیر تربیت بدنی PDF ZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی هنرآموز کامپیوتر (نقل از کاربران) PDF ZIP
پاسخنامه سوالات عمومی و تخصصی
پاسخنامه احتمالی نمونه سوالات تخصصی آموزگار ابتدایی (ابتدایی)  PDF ZIP
پاسخنامه احتمالی سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال 98 (ارسالی کاربران) مشاهده ــــ

 

دانلود رایگان سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش
 

آزمون فراگیر پنجم- سال برگزاری آزمون: 1397
سوالات عمومی
دانلود رایگان نمونه سوالات عمومی (مشترک با آزمون فراگیر پنجم) PDF ZIP
سوالات تخصصی 
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی هنرآموز حسابداری PDF ZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی هنرآموز کامپیوتر PDF ZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی هنرآموز الکتروتکنیک PDF ZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی آموزگار ابتدائی PDF ZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی دبیری معارف PDF ZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی دبیر تربیت بدنی PDF ZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی دبیر علوم تجربی PDF ZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی دبیر عربی PDF ZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی کارشناس شبکه PDF ZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی کارشناس فنی عمران PDF ZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی کارشناس راه و ساختمان PDF ZIP
پاسخنامه سوالات عمومی
دانلود پاسخنامه احتمالی درس ادبیات فارسی(خوشه 5)  PDF ZIP 
دانلود پاسخنامه احتمالی درس ریاضی و آمار (خوشه 5) PDF ZIP
دانلود پاسخنامه احتمالی درس زبان انگلیسی(خوشه 5) PDF ZIP
دانلود پاسخنامه احتمالی درس کامپیوتر (خوشه 5) PDF ZIP
دانلود پاسخنامه احتمالی درس معارف اسلامی(خوشه 5) PDF ZIP
دانلود پاسخنامه احتمالی درس اطلاعات عمومی(خوشه 5) PDF ZIP
دانلود پاسخنامه احتمالی درس هوش و استعداد تحصیلی(خوشه 5) PDF ZIP
پاسخنامه سوالات تخصصی
دانلود پاسخنامه احتمالی سوالات تخصصی دبیر تربیت بدنی PDF ZIP
دانلود پاسخنامه احتمالی سوالات تخصصی آموزگار ابتدایی PDF ZIP
پاسخنامه احتمالی سوالات آزمون استخدام آموزش و پرورش سال 95 (ارسالی کاربران) مشاهده ــــ

 

دانلود رایگان سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش
 

آزمون فراگیر چهارم- سال برگزاری آزمون: 1396
سوالات عمومی
دانلود رایگان نمونه سوالات عمومی (مشترک با آزمون فراگیر چهارم) PDF ZIP
سوالات تخصصی 
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی تربیت بدنی PDF ZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی هنرآموز کامپیوتر PDF ZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی آموزگار ابتدائی PDF ZIP
پاسخنامه سوالات تخصصی 
دانلود رایگان پاسخنامه احتمالی سوالات تخصصی دبیر تربیت بدنی در سال 96 PDF ZIP

 

دانلود رایگان سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش
 

آزمون فراگیر سوم- سال برگزاری آزمون: 1395
سوالات عمومی
دانلود رایگان نمونه سوالات عمومی PDF ZIP
سوالات تخصصی 
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی هنرآموز حسابداری PDF ZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی تربیت بدنی  PDF ZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی دبیری جغرافیا PDF ZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی آموزگار ابتدائی PDF ZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی هنرآموز تاسیسات PDF ZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی دبیر زبان و ادبیات فارسی PDF ZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی استادکار کامپیوتر PDF ZIP
 پاسخنامه سوالات
دانلود پاسخ نامه احتمالی درس ادبیات فارسی PDF ZIP
دانلود پاسخنامه احتمالی درس ریاضی و آمار PDF ZIP
دانلود پاسخنامه احتمالی درس زبان انگلیسی PDF ZIP
دانلود پاسخنامه احتمالی درس کامپیوتر PDF ZIP
دانلود پاسخنامه احتمالی درس معارف اسلامی PDF ZIP
دانلود پاسخنامه احتمالی درس هوش و استعداد تحصیلی PDF ZIP
دانلود پاسخنامه احتمالی درس هنرآموز تاسیسات PDF ZIP

 

دانلود رایگان سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش
 

آزمون فراگیر اول- سال برگزاری آزمون: خرداد 94
سوالات عمومی
دانلود رایگان سوالات عمومی آزمون استخدامی فراگیر اول PDF  ZIP

.

دانلود سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش (غیر رایگان)
 

نمونه سوالات عمومی و تخصصی آموزش و پرورش
 سوالات عمومی و تخصصی
نمونه سوالات عمومی و تخصصی استخدامی آموزش و پرورش مشاهده
بسته ویژه تمام سوالات استخدامی آموزش و پرورش (با پاسخنامه تستی و تشریحی مشاهده

 

. – سوالات متداول

سوالات رایگان آزمون استخدام آموزش و پرورش شامل چه مواردی است؟

این صفحه شامل اصل دفترچه سوالات عمومی آزمون های استخدام آموزش و پرورش و همچنین سوالات تخصصی آزمون برحسب رشته های شغلی در طی سالهای گذشته می باشد.

سوالات رایگان آزمون های استخدام آموزش و پرورش شامل کدام سالها است؟

سوالات رایگان این صفحه مربوط به سوالات طبقه بندی شده آزمون استخدام آموزش و پرورش طی سالهای 94، 95، 96، 97 و 98 می باشد.

سوالات رایگان آزمون استخدام آموزش و پرورش شامل کدام دروس می باشد؟

سوالات رایگان آزمون های استخدامی آموزش و پرورش شامل هفت درس عمومی زبان و ادبیات فارسی، معارف اسلامی، زبان انگلیسی، ریاضی و آمار، هوش و استعداد تحصیلی، کامپیوتر (مهارت های هفتگانه)، اطلاعات عمومی و سیاسی و تاریخی و همچنین سوالات اختصاصی برحسب رشته های تحصیلی و شغلی می باشد.

سوالات رایگان تخصصی آزمون استخدام آموزش و پرورش شامل کدام رشته ها می باشد؟

شامل سوالات تخصصی رشته های دبیر ریاضی، دبیر فیزیک، دبیر عربی، دبیری جغرافیا، دبیر معارف، دبیر زبان و ادبیات فارسی، دبیر علوم اجتماعی، دبیر علوم تجربی، دبیر تربیت بدنی، هنرآموز کامپیوتر، آموزگار ابتدایی، هنرآموز حسابداری، هنرآموز الکتروتکنیک، هنرآموز تاسیسات، استادکار کامپیوتر و غیره می باشد.اگر دیدگاهی درباره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خود را در سایت درج کنید.

🙂
 • امکان تأیید نظرات سیاسی وجود ندارد.
 • امکان تایید نظراتی که حاوی اخبار غیر قابل تأیید از طریق خبرگزاری های معتبر می باشند، وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظراتی که حاوی اطلاعات تماس شخصی افراد و یا ID شبکه های مجازی ارتباطی می باشند وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظرات کاربرانی که به هر طریقی قصد مأیوس کردن سایرین را دارند وجود ندارد.
 • هرگونه تحریک، تحقیر و کنایه به سایر افراد (مسئول و غیر مسئول) غیر مجاز می باشد.
 • امکان هماهنگی برای هرگونه ملاقات حضوری چه به صورت دسته جمعی و چه فردی توسط کاربران سایت وجود ندارد.

جهت دریافت آخرین اخبار و آگهی های مهم استخدامی از طریق کانال تلگرام ایران استخدام اینجا کلیک نمایید
 • نویسنده: ناشناس
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۷:۴۴
 • کد دیدگاه: ۳۴۰۶۲۷۴

جواب درست س.والهای آزمون داده نشده

پاسخ دهید
 • نویسنده: افسانه
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۰۳:۰۲
 • کد دیدگاه: ۳۳۶۱۰۳۲

سلام.چرا دفترچه سوالات عربی رو نذاشتین؟؟😢😢😢😢

پاسخ دهید
 • نویسنده: پشتیبان هفت (زارعی)
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۰۹:۳۳
 • کد دیدگاه: ۳۳۶۱۱۷۱

سلام در حال حاضر به دستمان نرسیده است دوست عزیز

پاسخ دهید
 • نویسنده: رضا
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۰۷:۱۷
 • کد دیدگاه: ۳۳۵۴۴۷۰

سلام ادمین محترم،سوالات کامپیوتر گروه دوم نوبت پنجشنبه رو میشه بزارید ممنونم

پاسخ دهید
 • نویسنده: پشتیبان هفت (زارعی)
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۰۹:۳۶
 • کد دیدگاه: ۳۳۵۴۵۵۰

سلام دوست گرامی فعلا همین سوالاتی که در بالای صفحه قرار داده شده است را موجود داریم
موفق باشید

پاسخ دهید
 • نویسنده: شبنم
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۰۷:۵۲
 • کد دیدگاه: ۳۳۴۵۶۷۹

سلام ادمین محترم لطفا جواب فلسفه رو هم بذارید

پاسخ دهید
 • نویسنده: پشتیبان هفت (زارعی)
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۰۹:۲۸
 • کد دیدگاه: ۳۳۴۵۷۴۲

سلام لینک های که در قسمت “پاسخنامه سوالات عمومی و تخصصی ” در بالای همین صفحه قرار داده شده است را بررسی نمایید

پاسخ دهید
 • نویسنده: رستمی
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۰۲:۱۱
 • کد دیدگاه: ۳۳۴۲۲۹۵

سلام آیا با40%تخصصی و35%عمومی دبیری عربی تهران شانسی برای قبول شدن هست؟؟؟

پاسخ دهید
 • نویسنده: سدنا
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۲۰:۱۵
 • کد دیدگاه: ۳۳۴۰۴۴۴

سلام ، لطفا اصل سوالات تخصصی دبیری شیمی رو هم بزارین ، مال امسال و سال پیش رو

پاسخ دهید
 • نویسنده: محمد
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۳:۱۷
 • کد دیدگاه: ۳۳۳۱۴۲۲

عرض سلام و خسته نباشید. ادمینهای محترم، پرسشنامه رسمی آزمون برگزار شده چه زمانی منتشر میشه؟ و آیا اصلا سازمان سنجش منتشر خواهد کرد؟ سالیان گذشته این امر صورت گرفته؟ پیشاپیش ممنون از پاسخگویی شما.

پاسخ دهید
 • نویسنده: پشتیبان هفت (زارعی)
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۶:۵۸
 • کد دیدگاه: ۳۳۳۱۹۲۲

سلام اگر منظورتون پاسخنامه سوالات است، منتشر نخواهد شد

پاسخ دهید
 • نویسنده: محمد
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۷:۲۷
 • کد دیدگاه: ۳۳۳۱۹۸۱

خیر همون پرسشنامه. سوالات. چون سوالاتی که شما آپلود کردید کامل نیست، خواستم بدونم سوالات اصلی و کامل اصلا میاد؟

پاسخ دهید
 • نویسنده: admin (مریم احمدی)
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۸:۲۹
 • کد دیدگاه: ۳۳۳۲۱۱۷

سلام خیر منتشر نمیشوند

پاسخ دهید
 • نویسنده: مجید
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۲۳:۲۴
 • کد دیدگاه: ۳۳۱۸۶۴۴

دوستان چرا گزینه‌های دفترچه من با گزینه‌ی سوالاتی که اینجا آپلود شده فرق داشت؟ یعنی جواب سوال عمومی که cpu بود برای من گزینه چهار بود ولی تو دفترچه عمومی که اینجا آپلود شده گزینه‌ی دو هست. ادمین‌های محترم لطفا جواب بدید. بعد چطو تصحیح میشه تستامون؟ اگه جواب درست تو هر دفترچه در گزینه‌‌ی متفاوتی قرار گرفته باشه. تو رو خدا توضیح بدید دارم دیوونه میشم نکنه گزینه‌ها جابجا بوده.

پاسخ دهید
 • نویسنده: admin (مریم احمدی)
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۰۹:۵۰
 • کد دیدگاه: ۳۳۱۹۰۴۹

سلام به این خاطره که داوطلبین تقلب نکنند، گروه بندی شده
نگران نباشید پاسخنامه هر داوطلب بصورت اختصاصی با گروه خودش تصحیح میشه

پاسخ دهید
 • نویسنده: علی
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۸:۲۱
 • کد دیدگاه: ۳۳۱۷۹۵۳

سلام سوالات اموزگار ابتدایی عمویش کامل نیست لطفا کاملش بزارید

پاسخ دهید
 • نویسنده: سمیرا
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۲۳:۲۵
 • کد دیدگاه: ۳۳۰۳۳۳۵

گروه معارفه

پاسخ دهید
 • نویسنده: افسانه
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۳:۳۹
 • کد دیدگاه: ۳۲۲۷۳۴۰

سلام وقت بخیر
چرا سایت نمونه سوالات دبیری فلسفه نداره؟

پاسخ دهید
 • نویسنده: ناشناس
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۲:۴۴
 • کد دیدگاه: ۳۲۷۰۸۵۹

سلام .وقت بخیر . من فایل را خریداری کردم ولی فایل کامل دانلود نشده برام باز نمیشه چکار کنم؟

پاسخ دهید
 • نویسنده: admin (علی احمدزاده)
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۰۰:۴۷
 • کد دیدگاه: ۳۲۷۲۲۴۷

لطفا برای پیگیری و راهنمایی با واحد پشتیبانی سایت تماس حاصل نمایید: 02191300013

پاسخ دهید
 • نویسنده: سمیرا
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۲۳:۲۴
 • کد دیدگاه: ۳۳۰۳۳۳۴

گروه معارفه

پاسخ دهید
جهت عضویت در صفحه اینستاگرام ایران استخدام اینجا کلیک نمایید

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...

ابتدای صفحه
مختصری درباره ایران استخدام

سایت ایران استخدام در تاریخ 1391/1/10 راه اندازی شد و با تلاش گروهی و روزانه مدیران و نویسندگان خود در جهت تبدیل شدن به مرجع بروز آگهی های استخدامی گام برداشت. سعی همیشگی همکاران ما ارائه مطلوب و با کیفیت آگهی های استخدامی خدمت بازدیدکنندگان محترم این سایت بوده است. ایران استخدام به صورت مستقل و خصوصی اداره می شود و وابسته به هیچ نهاد و یا سازمان دولتی نمی باشد، این سایت تنها منتشر کننده ی آگهی های استخدامی بوده و بنابراین لازم است که بازدید کنندگان محترم سایت خود نسبت به صحت و سقم اخبار منتشر شده در آن هوشیار باشند.

نماد اعتماد الکترونیکی