• ۱۴۰۲/۰۴/۲۶
  • 10k نظر «نمایش»

شرایط آزمون استخدام شرکت ایران ترانسفو

شرایط آزمون استخدام شرکت ایران ترانسفو

  • بروزرسانی:
  • دیدگاه: ۹,۹۵۶ (نمایش)

شرایط آزمون استخدامی شرکت ایران ترانسفو

کاربر گرامی: باتوجه به انتشار آگهی های استخدام شرکت ایران ترانسفو در طی سال های مختلف در این صفحه شرایط استخدام شرکت ایران ترانسفو به تفکیک سال ها گردآوری شده است.

جهت مشاهده شرایط استخدام در هر سال این صفحه را تا انتها مطالعه نمایید.

استخدام شرکت ایران ترانسفو - 17 تیر 1402 (مشاهده)

آگهی 17 تیر 1402: استخدام شرکت ایران ترانسفو
شرکت ایران ترانسفو درنظر دارد جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز از بین داوطلبان استان زنجان در مقاطع تحصیلی دیـپلم، فوق دیپلم، لیسانس و بالاتر فارغ التحصیلان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فنـاوری را از طریق برگزاری آزمون کتبی، مصاحبه و گزینش براساس ردیف های شغلی اعلامی بصورت قراردادی کارگری جذب نماید.
مهلت ثبت نام تا 25 تیر 1402 تا 30 تیرماه 1402 می باشد.

شرایط عمومی
داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران
فراغت از دوره خدمت سربازی یا داشتن معافیت قانونی دائم تا تاریخ 1402/05/27
تبصره: تحت هیچ شرایطی کارت معافیت پزشکی مورد قبول نمی باشد.
عدم اعتیاد به مواد مخدر، روانگردانها، دخانیات و مشروبات الکلی
نداشتن سابقه محکومیت کیفری و ارائه گواهی عدم سوء پیشینه
داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام وظایف محوله
دارا بودن شرایط احراز شغل بر اساس آگهی
نداشتن منع قانونی برای جذب و عدم تعهد خدمتی به سایر سازمانها و شرکتهای دولتی یا خصوصی
احراز صلاحیت های مورد نظر و تأیید گزینش شرکت، پس از قبولی در آزمون کتبی و مصاحبه
شرایط اختصاصی
داشتن مدرك تحصیلی دیپلم با گرایش های اعلامی در جدول پیوست شماره یک برای مقطع تحصیلی دیپلم
داشتن مدرك تحصیلی کاردانی برق، مکانیک، متالوژی، ماشین ابزار و کامپیوتر با گرایش های اعلامی در جدول پیوست شماره یک برای مقطع تحصیلی فوق دیپلم
داشــتن مــدرك تحصــیلی کارشناســی مهندســی صــنایع، مهندســی نــرم افــزار، ســخت افــزار، فنــاوری اطلاعــات، مکانیک (گرایشهای اعلامی)، برق قدرت، برق الکترونیک، حسابداری و مدیریت بازرگانی در جدول پیوست شـماره یـک برای  مقطع تحصیلی لیسانس و بالاتر
توضیح :داشتن مدرك تحصیلی بالاتر به هیچ وجه بعنوان مزیت تلقی نخواهد شد.
داشتن شرایط سنی لازم در هنگام برگزاری آزمون مورخ 1402/05/27 به شرح ذیل :
- حداکثر 24 سال تمام برای دانش آموختگان مقطع تحصیلی دیپلم(متولدین 1378/05/27 به بعد)
- حداکثر 26 سال تمام برای دانش آموختگان مقطع تحصیلی کاردانی(متولدین 1376/05/27 به بعد)
- حداکثر 28 سال تمام برای دانش آموختگان مقطع تحصیلی کارشناسی(متولدین 1374/05/27 به بعد)
- حداکثر 30 سال تمام برای دانش آموختگان مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر(متولدین 1372/05/27 به بعد)
تبصره: درصورت متاهل بودن داوطلب با ارائه مدارك مربوطه (شناسنامه – عقدنامه) در مرحله ثبت نـام یک سال بـه شـروط سنی اعلامی اضافه خواهد شد.
حداکثر سن اعلامی و لحاظ تبصره مربوطه ملاك عمل بوده و مدت خدمت سربازی یا سـوابق بیمـه ای بـه شـر وط سـنی اضـافه نخواهد شد.
استخدام مختص داوطلبان بومی استان زنجان می باشد.
تبصره: متقاضیان غیربومی میتوانند صرفاً در ردیف های شغلی 2008 الی 2012 مندرج در جدول شماره یک در آزمون ثبت نام نمایند.
توضیح: بومی به فردی اطلاق میشود که حداقل دارای یکی از ویژگی های زیرباشد:
- محل تولد داوطلب یا همسر وی محل درخواستی باشد.
- حداقل چهار سال از سنوات تحصیلی داوطلب ( ابتدائی، راهنمائی و یا دبیرستان) بصورت متوالی و متنـاوب در محل درخواستی طی شده باشد.
- داوطلب یا پدر ،مادر و یا همسر وی، حداقل چهار سال سابقه پرداخت حق بیمه در محل درخواسـتی بـرای استخدام را داشته باشند.
- همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهـای مسـلح (اعـم از شـاغل و یـا بازنشسـته) کـه شهرستان یا استان محل خدمت فعلی یا بازنشستگی آنان محل درخواستی برای استخدام آنان یکی باشد.
- داوطلب حداقل 5 سال سابقه سکونت در استان زنجان را داشته باشد.
انتخاب پذیرفته شدگان آزمون برای انجام مصاحبه تخصصی حداکثر به میزان دو برابر ظرفیت مورد نیاز اعلامـی، از میـان افراد حائز شرایط که به ترتیب بالاترین نمره آزمون کتبی را کسب کرده باشند، انجام خواهد شد.
انتخاب نهایی پذیرفته شدگان پس از قبولی در آزمـون از طریق مصاحبه و گزینش میسـر خواهـد بـود، لـذا قبـولی در آزمون کتبی، به منزله پذیرش فرد تلقی نخواهد شد.
فرزندان کارکنان شاغل و بازنشستگان شرکت ترانسفو و فرزندان معزز شـاهد (شهدا و جانبـازان) پـس از قبـولی در آزمـون کتبی، (مطابق بند 7) در مرحله مصاحبه تخصصی،در شرایط یکسان از امتیاز مربوطه برخوردار خواهند بود.
مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهـی و یـا اعـلام مـدارك بـه صورت ناقص، بر عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از جذب نیرو (شامل آزمـون، مصـاحبه و جـذب ) محرز شود که داوطلب به اشتباه یا به عمد اطلاعات خلاف واقـع داده و یـا فاقـد شـرایط منـدرج در آگهـی میباشد، از انجام مراحل بعدی محروم گردیده و حتی در صورت عقد قرارداد، قرارداد مزبـور لغـو خواهـد گردید.
همراه داشتن هرگونه لوازم الکترونیکی از قبیل تلفن همراه و غیرهدر زمان برگـزاری آزمـون کتبـی ممنـوع بـوده و از همـراه داشتن کیف و لوازم اضافی جداً خودداری فرمائید.
از تجمع و ترددهای بی مورد در حوزه امتحانی خود جداً خودداری کنید.
متقاضیان شرکت در آزمون علاوه بر رعایت شرایط سنی، موظف به ارائه مدرك تحصیلی در همان مقطع تحصـیلی کـه ثبـت نام نموده اند می باشند و متقاضیان حداکثر می توانند در یک مقطع تحصیلی پایین تر (در صورت داشـتن شـرایط مقطـع تحصـیلی پایین تر بصورتی که فوق دیپلم با دیپلم، لیسانس با فوق دیپلم، فوق لیسانس با لیسانس) ثبت نام نمایند.
تبصره: متقاضیان در مقطع تحصیلی لیسانس پیوسته در رشته و گرایش تحصیلی مربوطه میتوانند در صـورت احـراز شـرط سنی اعلامی در مقطع تحصیلی فوق دیپلم برای ردیف های شغلی مورد نظر ثبت نام نمایند.
مواد آزمون
برای مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی و بالاتر سوالات آزمون شامل: آزمون تخصصی براساس رشته های شغلی با ضریب یک، طراحی گردیده و مواد (دروس) هر یک از رشته های شغلی و جزئیات آن در پایان آگهی در جدول شماره 2 و 3 درج شده است.
برای مقطع تحصیلی دیپلم بر اساس مواد امتحانی با ضریب یک طراحی گردیده اسـت کـه جزئیـات آن در پایـان آگهـی در جدول شماره 4 درج شده است.
آزمون دارای نمره ی منفی می باشد. به ازای هر پاسخ صحیح یک نمره مثبت و به ازای هر سه پاسخ غلـط یک نمره منفی درنظر گرفته خواهد شد.

چگونگی ثبت نام
داوطلبـان گرامــی پـس از مطالعــه دقیـق شــرایط منـدرج در ایــن دفترچــه مـی تواننــد از ســاعت 14:00 روز شــنبه مــورخ 1402/04/17 حداکثر تا ساعت 24:00 روز یکشنبه مورخ 1402/04/25 از طریق مراجعه بـه وب سـایت رسـمی گـروه صـنعتی ایران ترانسفو در آزمون ثبت نام نمایند.
داوطلبان میبایست مبلغ 2.000.000 ریال (دویست هزار تومان) را به عنوان هزینه شرکت در آزمون و پس از احراز شرایط اعلامی و تایید مرحله اول ثبت نام (بررسی شرایط ثبت نام مطابق فراخوان) از طریق درگاه اینترنتی موجود در صفحه ثبت نام و با استفاده از کارت های بانکی عضو شبکه شتاب و الزامات آن مانند رمز دوم کارت و کد 2cvv پرداخت نمایند.
هزینه ثبت نام در وجه مجری برگزاری آزمون (دانشگاه زنجان) واریز و به هیچ وجه قابل استرداد نخواهـد بود، ضمن اینکه شرکت ایران ترانسفو در قبال وجه دریافتی بابت هزینه آزمون هیچگونه مسـئولیتی نخواهـد داشت.
ه) راهنمای ثبت نام:
داوطلبان پس از ورود به سایت مربوطه، با استفاده از فایل راهنمای ارائه شده اقدام به ثبت نام نمایید.
تکمیل اطلاعات کلیه فیلدها الزامی است.
برای الصاق عکس، از فایل اسکن شده عکس پرسنلی 4×3 (تمام رخ، زمینه روشن و جدید)، با فرمت JPG و با حجـم حداکثر 70 کیلوبایت استفاده نمایید.
پس از تکمیل نمودن اطلاعات، گواهی ثبت نام ارائه شده را ذخیره و چاپ نمایید.
مدارك مربوط به احراز شرایط بومی بودن و همچنین مدارك معتبر مربوط به بند 9 شرایط استخدامی (معرفی نامه یا کارت شناسایی ) به هنگام ثبت نام می بایست در سایت بارگزاری گردد.
و) توزیع کارت ورود به جلسه و زمان برگزاری آزمون:
ارائه کارت ورود به جلسه آزمون به صورت اینترنتی و از طریق وب سایت سامانه جامع دانشگاه دولتی زنجان (سامانه گلستان) که تاریخ آن متعاقباً اعلام خواهد گردید، انجام خواهد پذیرفت.
زمان و ساعت برگزاری آزمون در تاریخ های 1402/05/26-27 به تفکیک مقاطع تحصیلی و با اعـلام آدرس حوزه آزمون بر روی کارت ورود به جلسه آزمون درج خواهد گردید.

+ دانلود دفترچه شرایط (PDF) 
+ دانلود فایل راهنمای ثبت نام

استخدام شرکت ایران ترانسفو - 1 آبان 1401 (مشاهده)
آگهی 1 آبان 1401: استخدام شرکت ایران ترانسفو
گروه صنعتی ایران ترانسفو در نظر دارد تعداد 30 نفر نیروی انسانی برای ردیف های شغلی جدول ذیل در شرکت ایران ترانسفو و شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان مستقر در زنجان با شرایط تعیین شده پس از انجام آزمون و مصاحبه های تخصصی، رفتاری و گزینش و انجام معاینات پزشکی بدو استخدامی و مراحل اداری از میان داوطلبان استخدام نماید. داوطلبان جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام میتوانند ازساعت 00:00 روز دوشنبه مورخ 1401/07/25 لغایت ساعت 24:00 روز یکشنبه مورخ 1401/08/08 به وب سایت رسمی گروه صنعتی ایران ترانسرفو مراجعه و اقدام به ثبت نام نمایند. مهلت ثبت نام تا 8 آبان 1401 تا 18 آبان 1401 می باشد.

شرایط عمومی
۱ -داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران
2 -فراغت از دوره خدمت سربازی یا داشتن معافیت قانونی دائم
3 -عدم اعتیاد به مواد مخدر، روانگردانها، دخانیات و مشروبات الکلی
4 -نداشتن سابقه محکومیت کیفری و ارائه گواهی عدم سوء پیشینه
۵ -داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام وظایف محوله
6 -دارا بودن شرایط احراز شغل بر اساس آگهی
7 -نداشتن منع قانونی برای جذب و عدم تعهد خدمتی به سایر سازمانها و شرکتهای دولتی یا خصوصی
8 -احراز صلاحیتهای مورد نظر و تأیید گزینش شرکت، پس از قبولی در آزمون کتبی و مصاحبه
شرایط اختصاصی
۱.2 .سن: حداکثر 26 سال برای دانش آموختگان مقطع لیسانس (تا تاریخ1375/08/08) و حداکثر 28 سال برای دانش آموختگان مقطع فوق لیسانس (تا تاریخ 1373/08/08)
2.2 .نظام وظیفه: دارا بودن کارت پایان خدمت سربازی یا معافیت دائم برای داوطلبان مرد
- تاریخ فراغت از خدمت سربازی می بایست قبل از 1401/08/08 باشد.
3.2 .تاریخ فراغت از تحصیل در مقطع مربوطه می بایست قبل از 1401/08/08 باشد.
۱.3.2 .برای داوطلبانی که با مقطع فوق لیسانس در رشته های مورد نیاز جدول 3.3.2 ثبت نام می نمایند، مقطع تحصیلی پایه لیسانس آنها نیز همان رشته ملاک عمل خواهد بود در صورتیکه مقطع لیسانس از سایر رشته های تحصیلی باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
2.3.2 .فارغ التحصیلان دانشگاههای دولتی زنجان - تهران - صنعتی امیر کبیر - صنعتی شریف - علم و صنعت ایران - خواجه نصیرالدین طوسی- تبریز- ارومیه – اصفهان – رشت- همدان و بین المللی قزوین مجاز به ثبت نام در آزمون می باشند. هر دو مقطع تحصیلی لیسانس و فوق لیسانس بایستی از دانشگاههای ذکر شده این بند باشند.
مقطع، رشته های تحصیلی و تعداد مورد نیاز
ردیف رشته و مقطع تحصیلی نام رشته تحصیلی و گرایش عنوان شغلی جنسیت تعداد مورد نیاز
1 لیسانس و
فوق لیسانس
برق قدرت- سیستم های قدرت – طراحی ماشین های الکتریکی کارشناس مرد 10
2 لیسانس و
فوق لیسانس
مکانیک – حرارت و سیاالت- طراحی جامدات – ساخت و تولید کارشناس مرد 10
3 لیسانس و
فوق لیسانس
صنایع- برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها- تولید صنعتی- بهینه
سازی سیستم ها-لجستیک و زنجیره تامین- کیفیت وبهره وری
کارشناس مرد و
زن
10
آزمون دارای نمره ی منفی بوده، هر پاسخ صحیح یک نمره و به هر پاسخ غلط یک سوم نمره منفی تلقی می گیرد.

7 -انتخاب پذیرفته شدگان آزمون برای انجام مصاحبه تخصصی حداکثر به میزان دو برابر ظرفیت مورد نیاز اعلامی، از میان افراد
حائز شرایط که به ترتید بالاترین نمره آزمون کتبی را کسب کرده باشند، انجام خواهد شد.
8 -انتخاب نهایی پذیرفته شدگان پس از قبولی در آزمون از طریق مصاحبه و گزینش میسر خواهد بشود، لذا قبولی در آزمون کتبی، به منزله پذیرش فرد تلقی نخواهد شد.
9 -فرزندان کارکنان شاغل و بازنشستگان شرکت ایران ترانسفو و ترانسفور توزیع زنگان و فرزندان شاهد و ایثارگر پس از قبولی در
آزمون کتبی، در مرحله مصاحبه تخصصی، در شرایط یکسان از امتیاز مربوطه برخوردار خواهند بود.
۱۱ -مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی و یا اعلام مدارک به صورت ناقص، بر عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از جذب نیرو (شامل آزمون، مصاحبه و جذب) محرز شود که داوطلب به اشتباه یا به عمد اطلاعات  خلاف واقع داده و یا فاقد شرایط مندرج در آگهی مری باشد، از انجام مراحل بعدی محروم گردیده و حتی در صورت عقد قرارداد، قرارداد مزبور لغو خواهد گردید.

مواد آزمون
ردیف رشته و مقطع تحصیلی نام رشته تحصیلی و گرایش دروس اختصاصی
1 لیسانس و فوق لیسانس برق قدرت- سیستم های قدرت- طراحی ماشین های الکتریکی 1) مدار های الکتریکی 1و 2
2) ماشین های الکتریکی 1و 2
3) بررسی سیستم های قدرت 1 و 2
4) زبان تخصصی برق
جمع سوالات:
2 لیسانس و فوق لیسانس مکانیک- حرارت و سیالات- طراحی جامدات- ساخت و تولید 1) استاتیک و مقاومت مصالح
2) مکانیک سیالات
3) انتقال حرارت و ترمودینامیک
4) دینامیک ارتعاشات
5) زبان تخصصی مکانیک
جمع سوالات:
3 لیسانس و فوق لیسانس صنایع - برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها- تولید صنعتی- بهینه سازی سیستم ها- لجستیک و زنجیره تامین- کیفیت و بهره وری 1) برنامه ریزی های تولید و سیستم های لجستیکی
2) مدل های تعالی سیستم
3) تحقیق در عملیات
4) برنامه ریزی و کنترل پروژه
5) کنترل کیفیت آماری
جمع سوالات:
آزمون دارای نمره ی منفی بوده، هر پاسخ صحیح یک نمره و به هر پاسخ غلط یک سوم نمره منفی تلقی می گیرد.

 دانلود دفترچه شرایط (کامل)

استخدام شرکت ایران ترانسفو - 2 خرداد 1401 (مشاهده)
آگهی 2 خرداد 1401: استخدام شرکت ایران ترانسفو
شرکت ایران ترانسفو بعنوان بزرگترین شرکت تولید کننده ترانسفورماتور در کشور واقع در استان زنجان در نظر دارد 4 نفر با عنوان شغلی کارشناس ایمنی و بهداشت حرفه ای با شرایط ذیل پس از انجام مصاحبه های تخصصی، رفتاری و گزینش و انجام معاینات پزشکی بدو استخدامی و مراحل اداری استخدام نماید.
مهلت ثبت نام تا 8 خرداد 1401 می باشد.

شرایط عمومی و تخصصی
- داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران
- عدم اعتیاد به مواد مخدر، روان گردان ها، دخانیات و مشروبات الکلی
- نداشتن سابقه محکومیت کیفری و ارائه گواهی عدم سوء پیشینه
- نداشتن منع قانونی برای جذب و عدم تعهد خدمتی به دیگر سازمان ها و شرکت های دولتی یا خصوصی
-  آشنايي با استاندارد و الزامات محیط زیست
- سن: حداکثر30 سال برای مقطع لیسانس ( تا تاریخ 1371/02/15) و حداکثر 32 سال برای مقطع فوق لیسانس ( تا تاریخ1369/02/15)
- جنسیت : مرد و زن
- نظام وظیفه : دارا بودن کارت پایان خدمت سربازی یا معافیت دائم
- تاریخ فراغت از خدمت سربازی می بایست قبل از 1401/02/15 باشد.
- تحت هیچ شرایطی کارت معافیت پزشکی مورد قبول نمی باشد.
- مدرک تحصیلی: فارغ التحصیلان در رشته های تحصیلی ایمنی و بهداشت حرفه ای در مقطع تحصیلی لیسانس و فوق‌لیسانس از دانشگاههای مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
- تاریخ فراغت از تحصیل در مقطع مربوطه می بایست قبل از 1401/02/15 باشد.
شرایط بومی
- شرایط بومی : صرفاً متقاضیان بومی استان زنجان قابل پذیرش خواهد بود.
توضیح : بومی به فردی اطلاق میشود که حداقل دارای یکی از ویژگی های زیر باشد:
1. محل تولد داوطلب یا همسر وی محل درخواستی باشد.
2. حداقل چهار سال از سنوات تحصیلی داوطلب ) ابتدائی ، راهنمائی و یا دبیرستان( بصورت متوالی و متناوب در محل درخواستی طی شده باشد.
3. داوطلب یا پدر، مادر و یا همسر وی حداقل چهار سال سابقه پرداخت حق بیمه در محل درخواستی برای استخدام را داشته باشند.
4.  همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح (اعم از شاغل و یا بازنشسته) که شهرستان یا استان محل خدمت فعلی یا بازنشستگی آنان محل درخواستی برای استخدام آنان یکی باشد.
5. داوطلب حداقل ۵ سال سابقه سکونت در استان زنجان را داشته باشد.
مدارک مورد نیاز
مدارک مورد نیاز : تصویر کارت ملی - تصویر آخرین مدرک تحصیلی - تصویر شناسنامه - تصویر کارت پایان خدمت - مدارک احراز شرایط بومی بودن در صورت نیاز متقاضیان می توانند در صورت داشتن شرایط اعلامی، درخواست و مدارک خود را حداکثر تا مورخ 1401/03/08 به آدرس ایمیل  HR@iran-transfo.com ارسال نمایند .
توجه: مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی و یا اعلام مدارک به صورت ناقص بر عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از جذب نیرو )شامل مصاحبه، جذب و ...) محرز شود که داوطلب به اشتباه یا به عمد اطلاعات خلاف واقع داده و یا فاقد شرایط مندرج در آگهی می باشد، از انجام مراحل بعدی محروم گردیده و حتی در صورت عقد قرارداد ، قرارداد مزبور لغو خواهد گردید.
استخدام شرکت ایران ترانسفو - 27 دی 1400 (مشاهده)
آگهی 27 دی 1400: استخدام شرکت ایران ترانسفو
شرکت ایران ترانسفو درنظر دارد جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز از بین داوطلبان استان زنجان در مقاطع تحصیلی دیپلم، فوق دیپلم ، لیسانس و فوق لیسانس فارغ التحصیلان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را از طریق برگزاری آزمون کتبی، مصاحبه و گزینش براساس ردیف های شغلی اعلامی بصورت قراردادی کارگری جذب نماید.
داوطلبان جهت کسب اطلاعات بیشتر از تاریخ 1400/10/27 لغایت 1400/11/06 لغایت 1400/11/10 میتوانند به وب سایت شرکت ایران ترانسفو مراجعه نمایند.

شرایط عمومی
۱ -داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران
2 -فراغت از دوره خدمت سربازی یا داشتن معافیت قانونی دائم تا تاریخ 1400/11/28.
تبصره : تحت هیچ شرایطی کارت معافیت پزشکی مورد قبول نمی باشد.
3 -عدم اعتیاد به مواد مخدر ، روان گردان ها ، دخانیات و مشروبات الکلی.
4 -نداشتن سابقه محکومیت کیفری و ارائه گواهی عدم سوء پیشینه .
۵ -داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری محوله
6 -دارا بودن شرایط احراز شغل بر اساس آگهی .
7 -نداشتن منع قانونی برای جذب و عدم تعهد خدمتی به دیگر سازمان ها و شرکت های دولتی یا خصوصی.
8 -احراز صالحیت های مورد نظر و تأیید گزینش شرکت ، پس از قبولی در آزمون کتبی و مصاحبه. 
شرایط اختصاصی
۱-داشتن مدرک تحصیلی دیپلم با گرایش های اعلامی در جدول پیوست شماره دو برای مقطع تحصیلی دیپلم
2-داشتن مدرک تحصیلی کاردانی برق-مکانیک-ایمنی و بهداشت صنعتی-ایمنی صنعتی-اطفاءحریق-ایمنی کار و حفاظت با گرایش های اعلامی در جدول پیوست شماره دو برای مقطع تحصیلی فوق دیپلم
3-داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی برق- مکانیک- صنایع- حسابداری با گرایش های اعلامی در جدول پیوست شماره دو برای مقطع تحصیلی لیسانس و با توضیحات لازم برای مقاطع تحصیلی فوق لیسانس
توضیح : داشتن مدرک تحصیلی بالاتر به هیج وجه عنوان مزیت تلقی نخواهد شد.
4 -داشتن شرایط سنی در هنگام برگزاری آزمون مورخ 1400/11/27 و 1400/11/28 به شرح ذیل: 
4-۱ -حداکثر 24 سال تمام برای دانش آموختگان مقطع دیپلم. (متولدین 76/11/28 به بعد)
4-2 -حداکثر 26 سال تمام برای دانش آموختگان مقطع کاردانی. (متولدین 74/11/28 به بعد)
4-3 -حداکثر 28 سال تمام برای دانش آموختگان مقطع کارشناسی. (متولدین 72/11/28 به بعد)
5-3-حداکثر 30 سال تمام برای دانش آموختگان مقطع کارشناسی ارشد .(متولدین 70/11/28 به بعد)
5- حداکثر سن اعلامی ملاک عمل بوده و مدت خدمت سربازی با سوابق بیمه ای به شرط سنی اضافه نخواهد شد. 
6- استخدام مختص داوطلبان بومی استان زنجان می باشد.
تبصره: در جدول شماره یک صرفا در ردیف های شغلی 1014 تا 1017 متقاضیان غیر بومی هم می توانند در آزمون ثبت نام نمایند.
توضیح: بومی به فردی اطلاق میشود که حداقل دارای یکی از ویژگی های زیر باشد:
1-6- محل تولد داوطلب یا همسر وی محل درخواستی باشد.
2-6-حداقل چهار سال از سنوات تحصیلی داوطلب (ابتدائی، راهنمائی و با دبیرستان) به صورت متوالی و متناوب در محل درخواستی طی شده باشد.
3-6- داوطلب یا پدر و مادر و یا همسر وی، حداقل چهار سال سابقه پرداخت حق بیمه در محل درخواستی برای استخدام را داشته باشند.
4-6- همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح (اعم از شاغل و یا بازنشسته) که شهرستان یا استان محل خدمت فعلی یا بازنشستگی آنان محل درخواستی برای استخدام آنان یکی باشد.
5-6- داوطلب حداقل 5 سال سابقه سکونت در استان زنجان را داشته باشد.
7- انتخاب پذیرفته شدگان آزمون برای انجام مصاحبه تخصصی حداکثر به میزان دو برابر ظرفیت مورد نیاز، از میان افراد حائز شرایط که به ترتیب بالاترین نمره آزمون کتبی را کسب کرده باشند، انجام خواهد شد.
8- انتخاب نهایی پذیرفته شدگان پس از قبولی در آزمون از طریق مصاحبه و گزینش میسر خواهد بود، لذا قبولی در آزمون کتبی، به منزله پذیرش فرد تلقی نخواهد شد.
9- پس از آزمون کتبی در مصاحبه تخصصی فرزندان کارکنان شاغل و بازنشستگان شرکت ترانسفو و فرزندان شاهد و ایثارگر در شرایط یکسان از امتیاز مربوطه برخوردار خواهند بود. 
10- مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی و یا اعلام مدارک به صورت ناقص، بر عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از جذب نیرو (شامل آزمون، مصاحبه و جذب) محرز شود. که داوطلب به اشتباه یا به عمد اطلاعات خلاف واقع داده و یا فاقد شرایط مندرج در آگهی می باشد، از انجام مراحل بعدی محروم گردیده و حتی در صورت عقد قرارداد، قرارداد مزبور لغو خواهد گردید.
11- رعایت پروتکل های بهداشتی جهت پیشگیری و شیوع بیماری کرونا برای حضور در آزمون از جانب داوطلبان الزامی بوده و در صورت عدم رعایت از ورود به جلسه ممانعت بعمل خواهد آمد.
12- تاکید می شود: حضور داوطلبان در جلسه آزمون با رعایت پروتکل های بهداشتی امکان پذیر است.
13- همراه داشتن هر گونه لوازم الکترونیکی از قبیل تلفن همراه و غیره ممنوع است. از آوردن کیف و وسائل اضافی جدا خودداری کنید.
14- از تجمع و ترددهای بی مورد در حوزه امتحانی خود جدا خودداری کنید.
15- رعایت فاصله گذاری اجتماعی و زدن ماسک در حوزه امتحانی الزامی است.
16- متقاضیان شرکت در آزمون علاوه بر رعایت شرایط سنی، موظف به ارائه مدرک تحصیلی در همان مقطع تحصیلی که ثبت نام نموده اند می باشند و متقاضیان حداکثر می توانند در یک مقطع تحصیلی پایین تر (در صورت داشتن شرایط مقطع تحصیلی پایین تر بصورتیکه فوق دیپلم با دیپلم – لیسانس با فوق دیپلم فوق لیسانس با لیسانس) ثبت نام نمایند. تبصره: متقاضیان در مقطع تحصیلی لیسانس پیوسته در رشته و گرایش تحصیلی مربوطه در صورت داشتن شرط سنی می توانند در مقطع تحصیلی فوق دیپلم برای ردیف های شغلی مورد نظر ثبت نام نمایند.
مواد آزمون
برای مقاطع کاردانی و کارشناسی سوالات آزمون شامل آزمون عمومی 75 سوال با ضریب یک و تخصصی بر اساس رشته های شغلی 75 سوال با ضریب سه، طراحی گردیده و مواد (دروس) هر یک از رشته های شغلی و جزئیات در پایان آگهی درج شده است.
برای مقطع دیپلم تعداد 90 سوال بر اساس مواد امتحانی با ضریب یک طراحی گردیده است و جزئیات در پایان آگهی درج شده است.
3- آزمون دارای نمره ی منفی می باشد، به ازای هر پاسخ صحیح یک نمره مثبت و به ازای سه پاسخ غلط یک نمره منفی لحاظ خواهد شد.
چگونگی ثبت نام
- داوطلبان گرامی پس از مطالعه دقیق شرایط مندرج در این دفترچه می توانند از ساعت 08:00 روز دوشنبه مورخ 1400/10/27 حداکثر تا ساعت 24 روز چهارشنبه مورخ 1400/11/09 از طریق سایت اینترنتی به نشانی ایران ترانسفو و با ورود به لینک سامانه دانشگاه دولتی زنجان در آزمون ثبت نام نمایند. داوطلبان می بایست 1,200,000 ریال (یکصد و بیست هزار تومان) را به عنوان هزینه شرکت در آزمون و پس از احراز شرایط اعلامی و تایید مرحله اول ثبت نام (بررسی شرایط ثبت نام مطابق فراخوان از طریق درگاه اینترنتی موجود در صفحه ثبت نام و با استفاده از کارت های بانکی عضو شبکه شتاب و الزامات آن مانند رمز دوم کارت و کد CVV2 پرداخت نمایند.
- هزینه ثبت نام در وجه مجری برگزاری آزمون (دانشگاه زنجان) واریز و به هیچ وجه قابل استرداد نخواهد بود، ضمن اینکه شرکت ایران ترانسفو در قبال وجه دریافتی بابت هزینه آزمون هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.
راهنمای ثبت نام
1- داوطلبان پس از ورود به سایت آزمون، با استفاده از فایل راهنمای ارائه شده اقدام به ثبت نام نمائید.
2- تکمیل اطلاعات کلیه فیلدها الزامی است.
3- برای الصاق عکس، از فایل اسکن شده عکس پرسنلی 4×3 (تمام رخ، زمینه روشن و جدید)، با فرمت JPG و با حجم حداکثر 70کیلوبایت استفاده نمایید.
4- پس از تکمیل نمودن اطلاعات، گواهی ثبت نام ارائه شده را ذخیره و چاپ نمایید.
5- مدارک مربوط به احراز شرایط بومی بودن و همچنین مدارک معتبر ایثارگری (معرفی نامه با کارت شناسایی) به هنگام ثبت نام می بایست در سایت بارگزاری گردد.
و) توزیع کارت ورود به جلسه و زمان برگزاری آزمون:
ارائه کارت ورود به جلسه آزمون به صورت اینترنتی و از طریق سایت ایران ترانسفو
با ورود به لینک سامانه دانشگاه دولتی زنجان
که تاریخ آن متعاقبا اعلام خواهد گردید، انجام خواهد پذیرفت.
زمان و ساعت برگزاری آزمون در تاریخ های 27 و 28 بهمن ماه سال 1400 به تفکیک مقاطع تحصیلی و با اعلام آدرس حوزه آزمون بر روی کارت ورود به جلسه آزمون درج خواهد گردید. 
ارائه کارت ورود به جلسه آزمون (چاپ شده بر روی کاغذ) هنگام ورود به حوزه الزامی است. بدیهی است در غیر اینصورت از ورود داوطلب به حوزه آزمون جلوگیری بعمل خواهد آمد.
سایر نکات

1- قبولی در آزمون کتبی به منزله پذیرش و جذب نبوده بلکه موکول به موفقیت داوطلبان در مراحل بعدی شامل مصاحبه، گزینش، معاینات پزشکی و اخذ عدم سوء پیشینه کیفری از مراجع ذیصلاح می باشد و با پذیرفته شدگان نهایی، پس از ارائه مدارک در مهلت مقرر، در ردیف شغلی ثبت نام شده با شرکت ایران ترانسفو زنجان مطابق قانون کار و مقررات ذیربط قرارداد کارگری منعقد خواهد شد.
2- پذیرفته شدگان نهایی با تشخیص شرکت، ملزم به گذراندن دوره های آموزشی مورد نیاز و با هزینه شرکت خواهند بود بدیھی است هزینه های مربوطه در صورت انصراف پذیرفته شده پس از حضور در دوره ی آموزشی عینا اخذ خواهد شد.
3- ارائه تعهد محضری مبنی بر خدمت در ردیف های شغلی و قسمت های کاری مورد نیاز با صلاحدید شرکت.
4- در این آزمون، هر داوطلب می تواند صرفا برای یک مقطع تحصیلی و یک ردیف شغلی ثبت نام نماید. 
5- عدم ارائه مدارک توسط پذیرفته شدگان نهایی در مهلت مقرر به منزله انصراف تلقی و شرکت نسبت به جایگزینی آنها از محل نیروهای ذخیره اقدام نموده و اعتراضات بعدی مسموع نخواهد بود .
6- در صورت وجود هر گونه ابهام در فرایند ثبت نام با شماره 02433052695 - 02433052605 تماس حاصل نمایید.
7- تاکیدا سایت اعلامی در این دفترچه جهت ثبت نام معتبر بوده و هرگونه سایت دیگری فاقد اعتبار خواهد بود.
8- مسئولیت پاسخگوئی بر فرآیند برگزاری آزمون از ابتداء تا انتها و اعلام نتایج آن به داوطلبان بر عهده مجری ( دانشگاه زنجان) خواهد بود.

جدول نیاز های جذب نیرو شرکت ایران ترانسفو زنجان «شماره یک»

ردیف شغلی عنوان شغلی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی جنسیت وضعیت بومی توضیحات
مرد زن بومی غیر بومی
1001 کارگر فنی (تاسیسات، لوله کشی صنعتی، نقاش، گچکار، کاشی کار، بنا و کانال ساز) دیپلم کلیه رشته ها 11 0 *   مهارت محور (تاسیسات، لوله کشی صنعتی، نقاش، گچکار، کاشی کار، بنا و کانال ساز)
1002 اپراتور مخابرات دیپلم ریاضی، علوم تجربی، علوم انسانی، برق و کامپیوتر 0 2 *    
1003 کارمند امور اداری و منشی دیپلم ریاضی، علوم تجربی، علوم انسانی و کامپیوتر 0 10 *   آشنایی با دوره های icdl
1004 کارگر خدمات عمومی (آشپزخانه - امور نظافت - آبدارخانه) دیپلم کلیه رشته ها 22 1 *   صرفا اشتغال در واحد خدماتی عمومی و آشپزخانه (امور نظافت -آبدارخانه)
1005 کارگر تولید فوق دیپلم برق 141 0 *    
1006 کارگر تولید فوق دیپلم مکانیک 110 0 *    
1007 کارگر تاسیسات فوق دیپلم الکترونیک، برق صنعتی، برق و مکانیک 10 0 *    
1008 بازرس ایمنی فوق دیپلم ایمنی و بهداشت صنعتی، اطفاء حریق، ایمنی کار و حفاظت 4 0 *    
1009 کارمند امور مالی لیسانس حسابداری 3 0 *    
1010 کارمند برنامه ریزی لیسانس مهندسی صنایع:
صنایع-صنایع
برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها
تولیدی صنعتی
9 7 *    
1011 کارگر کنترل کیفیت لیسانس برق-قدرت 3 0 *    
1012 کارشناس بازرگانی لیسانس برق-قدرت 1 0 *    
1013 کارشناس بازرگانی فوق لیسانس برق-قدرت 0 *    
1014 کارشناس فنی لیسانس برق-قدرت 8 0 *   فارغ التحصیلان از دانشگاه های معتبر دولتی - متقاضیان غیربومی در این ردیف شغلی مجاز به ثبت نام می باشند.
1015 کارشناس فنی فوق لیسانس برق-قدرت 0 *  
1016 کارشناس فنی لیسانس مکانیک:
طراحی جامدات حرارت سیالات
7 0 *   فارغ التحصیلان از دانشگاه های معتبر دولتی - متقاضیان غیربومی در این ردیف شغلی مجاز به ثبت نام می باشند.
1017 کارشناس فنی فوق لیسانس مکانیک:
طراحی جامدات حرارت سیالات
0 * *  
1018 کارشناس فروش لیسانس مکانیک:
طراحی جامدات حرارت سیالات
1 0 * *  
1019 کارشناس فروش فوق لیسانس مکانیک:
طراحی جامدات حرارت سیالات
0 *    
جمع کل 330 20  
350

توضیح: در ردیف شغلی 1014 الی 1017 متقاضیان غیربومی هم میتوانند در آزمون ثبت نام نمایند.

جدول عناوین تحصیلی و مواد آزمون رشته های تحصیلی «شماره دو»

ردیف رشته و مقطح تحصیلی نام و رشته تحصیلی و گرایش دروس عمومی تعداد سوال دروس اختصاصی تعداد سوال
1 برق (مقطع لیسانس و فوق لیسانس) برق- قدرت (پیوسته و ناپیوسته)
تکنولوژی برق-قدرت) (پیوسته و ناپیوسته)
1 ) ریاضیات 15 1) مدار های الکتریکی 1 و 2 15
2) معارف اسلامی* 15 2) ماشینهای الکتریکی 1 و 2 15
3)مبانی کامپیوتر 15 3) سیستم های کنترل خطی 15
4) ادبیات و آدین نگارش 15 4) الکترو مغناطیس 15
5- هوش و استعداد تحلیلی 15 5)زبان تخصصی برق 15
2 برق (مقطع کاردانی) کلیه گرایش ها 1 ) ریاضیات 15 1) مدارهای الکتریکی 15
2) معارف اسلامی* 15 2) اصوال اندازه گیری الکتریکی 15
3)مبانی کامپیوتر 15 3) ماشین ac و ترانس 15
4) ادبیات و آدین نگارش 15 4) مبانی سیستم های قدرت 15
5- هوش و استعداد تحلیلی 15 5) ربان فنی 15
نکته: درصورت ثبت نام با مقطع تحصیلی فوق لیسانس برق، مقطع تحصیلی لیسانس نیز تاکیدا با رشته برق مورد قبول خواهد بود.
سوالات دروس عمومی با ضریب یک و سوالات دروس اختصاصی با ضریب 3 محاسبه خواهد شد.
* اقلیت های دینی مطرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از پاسخگویی به سوالات معارف اسلامی معاف بوده و در این صورت نمره مکتسبه این داوطلبان بر اساس مجموعه تراز شده سایر سوال های آزمون محاسبه خواهد شد.

جدول عناوین تحصیلی و مواد آزمون رشته های تحصیلی ((شماره دو))

ردیف رشته و مقطع تحصیلی نام رشته تحصیلی و گرایش دروس عمومی تعداد سوال دروس اختصاصی تعداد سوال
1 مکانیک
(مقطع لیسانس و فوق لیسانس)
طراحی جامدات

حرارت و سیالات

1) ریاضیات 15 1) استاتیک و مقاومت مصالح 15
2) مکانیک سیالات 15
2) معارف اسلامی* 15
3) انتقال حرارت 15
4) دینامیک و ارتعاشات 15
3)مبانی کامپیوتر 15
6) زبان تخصصی مکانیک 15
4) ادبیات و آئین نگارش 15
5) هوش و استعداد تحصیلی 15
2 مکانیک (مقطع کاردانی) کلیه گرایشها 1) ریاضیات 15 1) مکانیک سیالات 15
2)استاتیک و مقاومت مصالح 15
2) معارف اسلامی* 15
3) انتقال حرارت 15
3) مبانی کامپیوتر 15
4) ترمودینامیک 15
4) ادبیات و آئین نگارش 15 5) زبان فنی 15
5) هوش و استعداد تحصیلی 15
نکته: در صورت ثبت نام با مقطع تحصیلی فوق لیسانس مکانیک، مقطع تحصیلی لیسانس نیز تاکیدا با رشته مکانیک مورد قبول خواهد بود.
سوالات دروس عمومی با ضریب یک و سوالات دروس اختصاصی با ضریب 3 محاسبه خواهد شد.
*اقلیت های دینی مطرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از پاسخگویی به سوالات معارف اسلامی معاف بوده و در این صورت نمره مکتسبه این داوطلبان براساس مجموع تراز شده سایر سوال های آزمون محاسبه خواهد شد.

 

جدول عناوین تحصیلی و مواد آزمون رشته های تحصیلی (( شماره دو))

ردیف رشته و مقطع تحصیلی نام رشته تحصیلی و گرایش دروس عمومی تعداد سوال دروس اختصاصی تعداد سوال
1 صنایع
(مقطع لیسانس)
1- صنایع- صنایع
2- برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها
3- تولید صنعتی
1) ریاضیات 15 1) برنامه ریزی های تولید و سیستم های لجستیکی 15
2) معارف اسلامی* 15 2) طرح ریزی واحدهای صنعتی 15
3) مبانی کامپیوتر 15 3) تحقیق در عملیات 15
4) ادبیات و آئین نگارش 15 4)برنامه ریزی و کنترل پروژه 15
5) هوش و استعداد تحصیلی 15 6) کنترل کیفیت آماری 15
سوالات دروس عمومی با ضریب یک و سوالات دروس اختصاصی با ضریب 3 محاسبه خواهد شد.
*اقلیت های دینی مطرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از پاسخگویی به سوالات معارف اسلامی معاف بوده و در این صورت نمره مکتسبه این داوطلبان براساس مجموع تراز شده سایر سوال های آزمون محاسبه خواهد شد.

 

جدول عناوین تحصیلی و مواد آزمون رشته های تحصیلی (( شماره دو))

ردیف رشته و مقطع تحصیلی نام رشته تحصیلی و گرایش دروس عمومی تعداد سوال دروس اختصاصی تعداد سوال
1 حسابداری
(مقطع لیسانس)
__ 1) ریاضیات 15 1)حسابداری صنعتی 15
2) معارف اسلامی* 15 2) حسابداری مالی 15
3) مبانی کامپیوتر 15 3) حسابرسی 15
4) ادبیات و آئین نگارش 15 4) قانون تجارت 15
5) هوش و استعداد تحصیلی 15 6) قانون مالیات های سیستم 15
سوالات دروس عمومی با ضریب یک و سوالات دروس اختصاصی با ضریب 3 محاسبه خواهد شد.
* اقلیت های دینی مطرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از پاسخگویی به سوالات معارف اسلامی معاف بوده و در این صورت نمره مکتسبه این داوطلبان براساس مجموع تراز شده سایر سوال های آزمون محاسبه خواهد شد.

 

جدول عناوین تحصیلی و مواد آزمون رشته های تحصیلی (( شماره دو))

ردیف رشته شغلی نام رشته و گرایش تحصیلی دروس امتحانی تعداد سوال
1 مقطع دیپلم کلیه رشته ها 1) هوش و استعداد تحصیلی 15
2)معارف اسلامی* 15
3) ریاضیات 15
4) ادبیات و آئین نگارش 15
5) مبانی کامپیوتر 15
6) زبان انگلیسی 15
کلیه مواد امتحانی در مقطع دیپلم با ضریب یک محاسبه خواهد شد.
*اقلیت های دینی مطرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از پاسخگویی به سوالات معارف اسلامی معاف بوده و در این صورت نمره مکتسبه این داوطلبان براساس مجموع تراز شده سایر سوال های آزمون محاسبه خواهد شد.

 

جدول عناوین تحصیلی و مواد آزمون رشته های تحصیلی (( شماره دو))

ردیف رشته و مقطع تحصیلی نام رشته تحصیلی و گرایش دروس عمومی تعداد سوال دروس اختصاصی تعداد سوال
1 ایمنی
(مقطع کاردانی)
ایمنی و بهداشت صنعتی-ایمنی
صنعتی-اطفا حریق-ایمنی کار و حفاظت
1) ریاضیات 15 1)روش های ایمنی و آتش سوزی 15
2) معارف اسلامی* 15 2) مدیریت بحران 15
3) مبانی کامپیوتر 15 3) مولفه های بازرسی ریسک 15
4) ادبیات و آئین نگارش 15 4) ایمن سازی محیط کار و مدیریت حوادث 15
5) هوش و استعداد تحصیلی 15 6) ایمنی ماشین آلات 15
سوالات دروس عمومی با ضریب یک و سوالات دروس اختصاصی با ضریب 3 محاسبه خواهد شد.
اقلیت های دینی مطرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از پاسخگویی به سوالات معارف اسلامی معاف بوده و در این صورت نمره مکتسبه این داوطلبان براساس مجموع تراز شده سایر سوال های آزمون محاسبه خواهد شد.

جهت دانلود دفترچه راهنمای آزمون اینجا کلیک نمایید
جهت مشاهده راهنمای ثبت نام اینجا کلیک نمایید

استخدام شرکت ایران ترانسفو - 21 مهر 1400 (مشاهده)
آگهی 21 مهر 1400: استخدام شرکت ایران ترانسفو
شرکت ایران ترانسفو بعنوان بزرگترین شرکت تولید کننده ترانسفورماتور در کشور واقع در استان زنجان در نظر دارد یک نفر با عنوان شغلی کارشناس محیط زیست، فارغ التحصیل در رشته های تحصیلی علوم محیط زیست - مهندسی محیط زیست در مقطع تحصیلی لیسانس و فوق لیسانس از دانشگاههای دولتی، آزاد و پیام نور استخدام نماید.
مهلت ارسال درخواست و مدارک تا 1 آبان 1400 می باشد.

شرایط آگهی
- داشتن تابعیت ایران 
- نداشتن اعتیاد و سوابق محکومیت کیفیری 
- نداشتن منع قانونی برای جذب
- سن حداکثر 26 سال برای مقطع لیسانس
- سن حداقل 28 سال برای مقطع فوق لیسانس
- داشتن پایان خدمت یا معافیت دائم به استثنا معافیت پزشکی که مورد پذیرش نمیباشد
- بومی بودن شخص از استان زنجان (حداقل سابقه 5 سال سکونت در استان زنجان)
مدرک تحصیلی
علوم محیط زیست _ مهندسی محیط زیست حداقل در مقطع کارشناسی فارغ التحصیل از دانشگاه های دولتی _ آزاد _ پیام نور
مدارک مورد نیاز

تصاویر کارت ملی _ اخرین مدرک تحصیلی _ شناسنامه _ کارت پایان خدمت _ مدارک احراز شرایط بومی بودن
متقاضیان میتوانند در صورت داشتن شرایط اعلامی درخواست و مدارک خود را حداکثر تا تاریخ 1400/8/1 به ادرس ایمیل زیر ارسال نمایند.
آدرس ایمیل: HR@iran-transfo.com
مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط فوق متوجه داوطلب استخدامی خواهد شد.

استخدام شرکت ایران ترانسفو - 15 شهریور 99 (مشاهده)
آگهی 15 شهریور 99: استخدام شرکت ایران ترانسفو
شرکت ایران ترانسفو درنظر دارد جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز از بین داوطلبان مرد بومي استان زنجان در مقاطع تحصیلی دیپلم، فوق دیپلم ، لیسانس و فوق لیسانس فارغ التحصیلان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را از طریق برگزاری آزمون کتبی، مصاحبه و گززین صرفاً برای مشاغل کارگری بصورت قراردادی موقت کارگری جذب نماید. داوطلبان جهت کسب اطلاعات بیشتر از تاریخ 1399/06/15 لغایت 1399/06/21 می توانند به سایت  به وب سایت گلستان دانشگاه زنجان و یا سایت دانشگاه زنجان مراجعه نمایند.
مهلت ثبت نام تا 21 شهریور 99 تا 23 شهریور 99 تا 28 شهریور 99 می باشد.

شرایط عمومی
۱ -داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران
2 -انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی دائم.
تبصره : تحت هیچ شرایطی کارت معافیت پزشکی مورد قبول نمی باشد.
3 -عدم اعتیاد به مواد مخدر ، روان گردان ها ، دخانیات و مشروبات الکلی.
4 -نداشتن سابقه محکومیت کیفری و ارائه گواهی عدم سوء پیشینه .
۵ -داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که جذب می شوند.
6 -دارا بودن شرایط احراز شغل بر اساس آگهی .
7 -نداشتن منع قانونی برای جذب و عدم تعهد خدمتی به دیگر سازمان ها و شرکت های دولتی یا خصوصی.
8 -احراز صلاحیت های مورد نظر و تأیید گزین شرکت ، پس از قبولی در آزمون کتبی و مصاحبه.
شرایط اختصاصی
۱-داشتن مدرک تحصیلی دیپلم با گرایش های اعلامی در جدول پیوست شماره دو برای مقطع تحصیلی دیپلم
2-داشتن مدرک تحصیلی کاردانی برق و مکانيک با گرایش های اعلامی در جدول پیوست شماره دو برای مقطع تحصیلی فوق دیپلم
3-داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی برق – مکانيک- صنایع- حسابداری با گرایش های اعلامی در جدول پیوست شماره دو برای مقطع تحصیلی لیسانس و با توضیحات لازمم برای مقطع تحصیلی فوق لیسانس صنایع
توضیح : داشتن مدرک تحصیلی بالاتر به هیج وجه عنوان مزیت تلقی نخواهد شد.
4 -داشتن شرایط سنی در هنگام برگزاری آزمون مورخ 02/ 08 /99 به شرح ذیل:
4-۱ -حداکثر 2۵ سال تمام برای دانش آموختگان مقطع دیپلم (متولدین02/ 08 /74 به بعد)
4-2 -حداکثر 27 سال تمام برای دانش آموختگان مقطع کاردانی. (متولدین02/ 08 /72 به بعد)
4-3 -حداکثر 29 سال تمام برای دانش آموختگان مقطع کارشناسی (متولدین02/ 08 /70 به بعد)
۵ -حداکثر سن اعلامی ملاک عمل بوده و مدت خدمت سربازی یا سوابق بیمه ای به شرط سنی اضافه نخواهد شد.
6 -استخدام مختص داوطلبان بومی استان زنجان می باشد.
توضیح: بومی به فردی اطالق میشود که حداقل دارای یکی از ویژگی های زیر باشد:
6-۱ -محل تولد داوطلب یا همسر وی محل درخواستی باشد.
6-2 -حداقل چهار سال از سنوات تحصیلی داوطلب (ابتدائی ، راهنمائی و یا دبیرستان) بصورت متوالی و متناوب در محل درخواستی طی شده باشد.
6-3 -داوطلب یا پدر ،مادر و یا همسر وی، حداقل چهار سال سابقه پرداخت حق بیمه در محل درخواستی برای استخدام را داشته باشند.
6-4 -همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح (اعم از شاغل و یا بازنشسته) که شهرستان یا استان محل خدمت فعلی یا بازنشستگی آنان محل درخواستی برای استخدام آنان یکی باشد.
6-5 -داوطلب حداقل ۵ سال سابقه سکونت در استان زنجان را داشته باشد.
7 -انتخاب پذیرفته شدگان آزمون برای انجام مصاحبه تخصصي حداکثر به میزان دو برابر ظرفيت مورد نیاز، از میزان افراد حائز شرایط که به ترتیب بالاترین نمره آزمون کتبی را کسب کرده باشند، انجام خواهد شد.
8 -انتخاب نهایی پذیرفته شدگان پس از قبولی در آزمون از طریق مصاحبه و گزینش میسر خواهد بود، لذا قبولی در آزمون کتبی ، به منزله پذیرش فرد تلقی نخواهد شد.
9 -پس از آزمون کتبی در مصاحبه فرزندان کارکنان شاغل و بازنشستگان شرکت ترانسفو و فرزندان شاهد و ایثارگر در شرایط یکسان اولویت خواهند داشت.
۱0 -مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی و یا اعلام مدارک به صورت ناقص، بر عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از جذب نیرو (شامل آزمون ، مصاحبه و جذب) محرز شود که داوطلب به اشتباه یا به عمد اطلاعات خلاف واقع داده و یا فاقد شرایط مندرج در آگهی می باشد، از انجام مراحل بعدی محروم گردیده و حتی در صورت عقد قرارداد ، قرارداد مزبور لغو خواهد گردید.

جهت دانلود دفترچه راهنمای ثبت نام در آزمون اینجا کلیک نمایید

استخدام شرکت ایران ترانسفو - 8 تیر 99 (مشاهده)
آگهی 8 تیر 99: استخدام شرکت ایران ترانسفو
شرکت ایران ترانسفو ری در سال جهش تولید با توجه به بیانات ارزشمند رهبر انقلاب اسلامی و در راستای تحقق اهداف استراتژیک خود و ایجاد اشتغال در نظر دارد جهت مشاغل کارگری تولیدی از میان متقاضیان مرد از طریق برگزاری آزمون و مصاحبه تخصصی اقدام به گزینش نیرو نماید، لذا واجدین شرایط میبایستی از تاریخ 99/04/02 لغایت 99/04/20 بعد از دانلود فرم پیوست و تکمیل دقیق آن بهمراه کپی کلیه صفحات شناسنامه، کارت ملی، کارت پایان خدمت و آخرین مدرک تحصیلی از طریق پست پیشتاز به ادرس پستی تهران، جاده قدیم ساوه، بعد از رباط کریم - شهرک صنعتی پرند - فاز دو - قطعه F1 - خیابان بوستان - شماره 25 قسمت کارگزینی (امور جذب نیروی انشانی) و یا صندوق پستی 431-37615 شرکت ایران ترانسفو ری ارسال نمایند. شماره تمای واحد کارگزینی: 91012823 

شرایط عمومی
1 -داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران
2 -نداشتن سابقه محکومیت کیفری و ارائه گواهی عدم سوپیشینه
3 -داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانائی برای انجام کاری که جذب می شوند.
4 -نداشتن منع قانونی برای جذب وعدم تعهد خدمتی به دیگر سازمانها و شرکت های دولتی یا خصوصی
5 -احراز صلاحیت های مورد نظر و تایید گزینش شرکت، پس از قبولی در آزمون کتبی یا مصاحبه
شرایط اختصاصی
تحصیلات افزاد متقاضی حداقل فوق دیپلم در رشته های فنی و حرفه ای (برق - ماشین ابزار - خودرو - قالب سازی - ریخته گری - جوشکاری - ساخت و تولید - الکتروتکنیک - تاسیسات و صنایع فلزی)
حداکثر سن متقاضی 28 سال (با احتساب مدت زمان دوره مقدس سربازی)
استخدام شرکت ایران ترانسفو - 3 اردیبهشت 99 (مشاهده)
آگهی 3 اردیبهشت 99: استخدام شرکت ایران ترانسفو
شرکت ایران ترانسفو در نظر دارد جهت مشاغل کارگری تولیدی در زنجان از میان متقاضیان خانم فرزند همکار شاغل یا بازنشسته شرکتهای ایران ترانسفو (قدرت) و ترانسفورماتور توزیع زنگان با شرایط ذیل به تعداد 20 نفر از طریق برگزاری آزمون یا مصاحبه تخصصی ،گزینش و جذب نماید ، لذا واجدین شرایط می توانند مدارک مورد نیاز خود را از تاریخ 99/01/30 لغایت 99/02/08 از طریق پست پیشتاز به آدرس پستی کیلومتر 4 جاده قدیم زنجان - تهران قسمت کارگزینی(امور جذب نیروی انسانی) صندوق پستی 4615114154 شرکت ایران ترانسفو ارسال نمایند. مهلت ثبت نام تا 8 اردیبهشت ماه میباشد.

شرایط عمومی
1 -داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران
2 -نداشتن سابقه محکومیت کیفری و ارائه گواهی عدم سوپیشینه
3 -داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانائی برای انجام کاری که جذب می شوند.
4 -دارا بودن شرایط احراز شغل بر اساس آگهی
5 -نداشتن منع قانونی برای جذب وعدم تعهد خدمتی به دیگر سازمانها و شرکت های دولتی یا خصوصی
6 -احراز صلاحیت های مورد نظر و تایید گزینش شرکت، پس از قبولی در آزمون کتبی یا مصاحبه
شرایط اختصاصی
1 -داشتن حداکثر سن 24 سال تمام تا تاریخ 99/03/01
2 -جنسیت : زن
3 -مقطع تحصیلی : دیپلم در رشته های تحصیلی ریاضی و فیزیک- کامپیوتر- علوم تجربی- علوم انسانی مورد تایید آموزش و پرورش (الویت استخدام با دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم ریاضی و فیزیک می باشد.)
مدارک مورد نیاز

1 -یک برگ تصویر شناسنامه از تمام صفحات
2 -یک برگ تصویر کارت ملی
3 -یک برگ تصویر آخرین مدرک تحصیلی
4 -عکس 4*3 دو قطعه
5 -تکمیل فرم ثبت نام پیوست این آگهی و قابل دانلود در سایت اینترنتی شرکت ایران ترانسفو
قید رشته تحصیلی بر روی پاکت پستی الزامی می باشد.
نکته :
1 -همکاران شاغل یا بازنشسته که یکی از فرزندان ایشان در شرکت در حال حاضر مشغول بکار می باشد مجاز به ثبت نام نخواهد بود .
2 -مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعالم شده در متن آگهی و یا اعالم مدارک به صورت ناقص، بر عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از جذب نیرو شامل آزمون یا مصاحبه و جذب محرز شود که داوطلب به اشتباه یا به عمد اطلاعات خالف واقع داده و یا فاقد شرایط مندرج در آگهی میباشد، از انجام مراحل بعدی محروم گردیده و حتی در صورت عقد قرارداد، قرارداد مزبور لغو خواهد گردید.
3 -سایر اطلاعیه های بعدی از طریق سایت اینترنتی شرکت ایران ترانسفو به متقاضیان اعلامخواهد گردید.

جهت مشاهده متن کامل آگهی اینجا کلیک نمایید

استخدام شرکت ایران ترانسفو - 10 اردیبهشت 98 (مشاهده)
آگهی 10 اردیبهشت 98: استخدام شرکت ایران ترانسفو
شرکت ایران ترانسفو زنجان، در راستای تکمیل کادر نیروی انسانی مورد نیاز خود تعداد 100 نفر از آقایان در مقطع دیپلم و همچنین مقطع فوق دیپلم و لیسانس را از بین فارغ التحصیلان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، از طریق برگزاری آزمون کتبی، مصاحبه و گزینش، صرفاً برای مشاغل کارگری به ترتیب از بالاترین نمره به صورت قرارداد موقت کارگری با شرایط ذیل جذب می نماید.

شرایط عمومی

1 -داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران

2 -انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی دائم.

تبصره : تحت هیچ شرایطی کارت معافیت پزشکی مورد قبول نمی باشد.

3 -عدم اعتیاد به مواد مخدر، روان گردان ها، دخانیات و مشروبات الکلی.

4 -نداشتن سابقه محکومیت کیفری وارائه گواهی عدم سو پیشینه .

5 -داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که جذب می شوند.

6 -دارا بودن شرایط احراز شغل بر اساس آگهی.

7 -نداشتن منع قانونی برای جذب و عدم تعهد خدمتی به دیگر سازمان ها و شرکت های دولتی یا خصوصی.

8 -احراز صلاحیت های مورد نظر و تأیید گزینش شرکت، پس از قبولی در آزمون کتبی و مصاحبه.

شرایط اختصاصی

1 -داشتن مدرك تحصیلی دیپلم با گرایش های اعلامی در جدول پیوست شماره دو برای مقطع دیپلم

1-داشتن مدرك تحصیلی کاردانی برق و مکانیک با گرایش های اعلامی در جدول پیوست شماره دو برای مقطع کاردانی

2-داشتن مدرك تحصیلی کارشناسی برق و مکانیک با گرایش های اعلامی در جدول پیوست شماره دو برای مقطع کارشناسی.

توضیح: داشتن مدرك تحصیلی بالاتر به هیج وجه عنوان مزیت تلقی نخواهد شد.

3- داشتن شرایط سنی در هنگام بر گزاري آزمون مورخ 98/03/24 به شرح ذیل:

3-1- حداکثر 28 سال تمام برای دانش آموختگان مقطع دیپلم (متولدین 70/03/24 به بعد)

3-2- حداکثر 30 سال تمام برای دانش آموختگان مقطع کاردانی. (متولدین 68/03/24 به بعد)

3-3- حداکثر 32 سال تمام براي دانش آموختگان مقطع کارشناسی. (متولدین 66/03/24 به بعد)

4- حداکثر سن اعلامی ملاک عمل بوده و مدت خدمت سربازی یا سوابق بیمه ای به شرط سنی اضافه نخواهد شد.

5- استخدام مختص داوطلبان بومی استان زنجان میباشد.

توضیح: بومی به فردی اطلاق می شود که حداقل دارای یکی از ویژگی های زیر باشد:

5-1- محل تولد داوطلب یا همسر وی محل درخواستی باشد.

5-2- حداقل چهار سال از سنوات تحصیلی داوطلب (ابتدایی، راهنمایی و یا دبیرستان) به صورت متوالی یا متناوب در محل درخواستی طی شده باشد.

5-3- داوطلب یا پدر، مادر و یا همسر وي، حداقل چهار سال سابقه پرداخت حق بیمه در محل درخواستی براي استخدام را داشته باشند.

5-4- همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهاي مسلح (اعم از شاغل و یا بازنشسته) که شهرستان یا استان محل خدمت فعلی یا بازنشستگی آنان محل درخواستی براي استخدام آنان یکی باشد.

6- انتخاب پذیرفته شدگان آزمون براي انجام مصاحبه تخصصی حداکثر به میزان سه برابر ظرفیت مورد نیاز ، از میان افراد حائز شرایط که به ترتیب بالاترین نمره آزمون کتبی را کسب کرده باشند، انجام خواهد شد.

7- انتخاب نهایی پذیرفته شدگان پس از قبولی در آزمون از طریق مصاحبه و گزینش میسر خواهد بود لذا قبولی در آزمون کتبی، به منزله پذیرش فرد تلقی نخواهد شد.

8- پس از آزمون کتبی در مصاحبه فرزندان کارکنان شاغل و بازنشستگان شرکت ترانسفو و فرزندان شاهد و ایثارگر در شرایط یکسان اولویت خواهند داشت.

9- مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی و یا اعلام مدارك به صورت ناقص، بر عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از جذب نیرو (شامل آزمون ، مصاحبه و جذب ) محرز شود که داوطلب به اشتباه یا به عمد اطلاعات خلاف واقع داده و یا فاقد شرایط مندرج در آگهی می باشد، از انجام مراحل بعدي محروم گردیده و حتی در صورت عقد قرارداد، قرارداد مزبور لغو خواهد گردید.

مواد آزمون

1 براي مقاطع کاردانی و کارشناسی سوالات آزمون شامل آزمون عمومی 60 سوال با ضریب یک و تخصصی بر اساس رشتههاي شغلی 100 سوال با ضریب سه ، جمعا” به مدت 180 دقیقه طراحی گردیده و مواد (دروس) هر یک از رشته هاي شغلی و جزئیات در پایان آگهی درج شده است.

2- براي مقطع دیپلم تعداد 100 سوال بر اساس مواد امتحانی با ضریب یک بمدت 120 دقیقه طراحی گردیده است و جزئیات در پایان آگهی درج شده است.

3- آزمون داراي نمره ي منفی بوده ، هر پاسخ صحیح یک نمره و به هر پاسخ غلط یک سوم نمره منفی تلقی می گیرد.

چگونگی ثبت نام

-داوطلبان گرامی پس از مطالعه دقیق شرایط مندرج در این دفترچه می توانند از ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخ 98/02/16 حداکثر تا ساعت 24 روز یکشنبه مورخ 98/02/29 از طریق سایت اینترنتی (مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان) اقدام به ثبت نام در آزمون نمایند.

-داوطلبان میبایست مبلغ 650000 ریال ( ششصد و پنجاه هزار ریال ) را به عنوان هزینه شرکت در آزمون از طریق درگاه اینترنتی موجود در صفحه ثبت نام (سامانه خرید کارت ثبت نام) و با استفاده از کارتهاي بانکی عضو شبکه شتاب و الزامات آن مانند رمز دوم کارت و کد CVV2 پرداخت نمایند.

– هزینه ثبت نام در وجه مجري برگزاري آزمون واریز و به هیچ وجه قابل استرداد نخواهد بود، ضمن اینکه هزینه دریافتی شرکت ایران ترانسفو در قبال وجه دریافتی بابت هزینه آزمون هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.

راهنمای ثبت نام

1 داوطلبان پس از ورود به سایت آزمون، ابتدا باید اقدام به خرید کارت ثبت نام از طریق سامانه مربوط نمایند و پس از خرید کارت، با توجه به شمارهی سریال 14 رقمی که در اختیارشان قرار میگیرد، اقدام به ثبت نام نمایند.

2- از تایپ لاتین اطلاعات خودداري نمایید.

3- هنگام درج اطلاعات، کلید (Caps Lock) صفحه کلید خاموش باشد.

4- از زدن کلید (Enter ) در هنگام درج اطلاعات خودداري نموده و براي جدا کردن کلمات از یکدیگر، از کلید فاصله (Space) استفاده نمایید.

5- تکمیل اطلاعات کلیه فیلدها الزامی است .

6- کد ملی خود را به صورت کامل (با درج صفر) و بدون خط تیره وارد نمایید.

7- براي الصاق عکس، از فایل اسکن شده عکس پرسنلی 4*3 (تمام رخ، زمینه روشن و جدید) ، با فرمت jpg و با حجم حداکثر 40 کیلوبایت استفاده نمایید.

8- در انتهاي فرم ثبت نام، فیلد مربوط به شماره بازیابی که از نوع عددي و 5 رقمی می باشد را به دلخواه تکمیل و آن را یادداشت نمایید. در صورت فراموش کردن شماره رهگیري ثبت نام، با استفاده از این شماره به همراه کد ملی و شماره شناسنامه می توانید شماره رهگیري خود را بازیابی نمایید لذا تا پایان مراحل آزمون از این شماره کاملا مراقبت نمایید.

9- پس از تکمیل نمودن اطلاعات، شماره رهگیري ارائه شده را یادداشت نمایید. ضمنا امکان چاپ اطلاعات وجود دارد.

زمان دریافت کارت و برگزاری آزمون

1- ارائه کارت ورود به جلسه آزمون به صورت اینترنتی و از طریق مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان از تاریخ 1398/03/20 لغایت 1398/03/22 انجام خواهد پذیرفت.

2- آزمون در روز جمعه مورخ 98/03/24 برگزار خواهد شد، ساعت و آدرس حوزه آزمون بر روي کارت ورود به جلسه آزمون درج خواهد گردید.

3– ارائه کارت ورود به جلسه آزمون (چاپ شده بر روي کاغذ) هنگام ورود به حوزه الزامی است. بدیهی است در غیر
اینصورت از ورود داوطلب به حوزه آزمون جلوگیري بعمل خواهد آمد.

سایر نکات

1- آزمون مذکور مختص آقایان می باشد.

2- پذیرفته شدگان نهایی با تشخیص شرکت، ملزم به گذراندن دوره هاي آموزشی مورد نیاز و با هزینه شرکت خواهند بود بدیهی است هزینه هاي مربوطه در صورت انصراف پذیرفته شده پس از حضور در دوره ي آموزشی عینا” اخذ خواهد شد.

3- ارائه تعهد محضري مبنی بر خدمت در هر محل دیگر مورد نیاز با صلاحدید شرکت الزامی می باشد.

4- دارندگان مدرك تحصیلی معادل، تحت هیچ شرایطی مجاز به ثبت نام در آزمون نمی باشند.

5- در این آزمون ، هر داوطلب می تواند صرفا” براي یک رشته تحصیلی ثبت نام نماید.

6- قبولی در آزمون کتبی به منزله پذیرش و جذب نبوده بلکه موکول به موفقیت داوطلبان در مراحل بعدي شامل مصاحبه، گزینش، معاینات پزشکی و اخذ عدم سوء پیشینه از مراکز ذیصلاح می باشد و با پذیرفته شدگان نهایی، پس از ارائه مدارك در مهلت مقرر، قرارداد موقت کارگري توسط شرکت ایران ترانسفو زنجان مطابق قانون کار و مقررات ذیربط منعقد خواهد شد.

7- عدم ارائه مدارك توسط پذیرفته شدگان نهایی در مهلت مقرر به منزله انصراف تلقی و شرکت نسبت به جایگزینی آنها از محل نیروهاي ذخیره اقدام نموده و اعتراضات بعدي مسموع نخواهد بود.

8- در صورت وجود هر گونه ابهام با شماره ي 32899041-041 تماس حاصل نمایید.

9- تاکیداً سایت اعلامی در این دفترچه جهت ثبت نام معتبر بوده و هرگونه سایت دیگري فاقد اعتبار خواهد بود.

جدول نیاز هاي جذب نیرو شرکت ایران ترانسفو زنجان (( شماره یک ))

کد شغل شهرستان محل خدمت رشته و مقطع شغل گرایش تعداد
1. زنجان برق
(مقطع کارشناسی)
برق – قدرت ( پیوسته و ناپیوسته )
تکنولوژي برق – قدرت ( پیوسته و ناپیوسته )
تکنولوژي برق الکترونیک ( پیوسته و ناپیوسته )
برق- کنترل
10
2. مکانیک
(مقطع کارشناسی)
طراحی جامدات
حرارت و سیالات
ساخت وتولید
18
3. برق
(مقطع کاردانی )
کلیه گرایش ها 26
4. مکانیک
(مقطع کاردانی )
کلیه گرایش ها 26
5. دیپلم
ریاضی وفیزیک، فنی
هنرستان و کارو دانش
رشته هاي ریاضی فیزیک ، جوشکاري،
ماشین ابزار، مکانیک، برق صنعتی، فلز کاري
20

جدول عناوین تحصیلی و مواد آزمون رشته هاي شغلی (( شماره دو ))

ردیف رشته شغلی نام رشته تحصیلی و گرایش دروس عمومی تعداد سوال دروس اختصاصی تعداد سوال
1 برق
(مقطع
کارشناسی)
برق
(مقطع لیسانس)گرایش :
برق – قدرت (پیوسته و ناپیوسته)
تکنولوژي برق – قدرت
(پیوسته و ناپیوسته)
تکنولوژي برق الکترونیک
(پیوسته و ناپیوسته)
برق- کنترل
1) ریاضیات 15 1) مدار هاي الکتریکی 1و 2 20
2)معارف اسلامی 15 2) ماشینهاي الکتریکی او 2 20
3)مبانی کامپیوتر 15 3) سیستم هاي کنترل خطی 20
4) ادبیات و آئین
نگارش
15 4) تحلیل سیستم هاي انرژي
الکتریکی
20
5) زبان تخصصی برق 20
2 برق
(مقطع
کاردانی )
کلیه گرایش ها 1) ریاضیات 15 1) مدارهاي الکتریکی 15
2)معارف اسلامی 15
2) اصول اندازه گیري
الکتریکی
20
3)مبانی کامپیوتر 15
4) ادبیات و آئین
نگارش
15 3)ماشین AC و ترانس 20
4) مبانی سیستم هاي قدرت 15
5) زبان فنی 15
6) الکترونیک عمومی 15

سوالات دروس عمومی با ضریب یک و سوالات دروس اختصاصی با ضریب 3 محاسبه خواهد شد.
اقلیت هاي دینی مطرح در قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران از پاسخگویی به سوالات معارف اسلامی معاف بوده و در این صورت نمره مکتسبه این داوطلبان براساس مجموع تراز شده سایر سوال هاي آزمون محاسبه خواهد شد.

جدول عناوین تحصیلی و مواد آزمون رشته هاي شغلی (( شماره دو ))

ردیف رشته شغلی نام رشته تحصیلی و گرایش دروس عمومی تعداد سوال دروس اختصاصی تعداد سوال
1 مکانیک
(مقطع
کارشناسی)
گرایشهاي :
مکانیک
طراحی جامدات
حرارت و سیالات
ساخت و تولید
1)ریاضیات 15 1) استاتیک و مقاومت مصالح 20
2) مکانیک سیالات 20
2)معارف اسلامی 15
3) انتقال حرارت 15
4 ) دینامیک و ارتعاشات 15
3)مبانی کامپیوتر 15
5) علم مواد 15
4) ادبیات و آئین
نگارش
15 6) زبان تخصصی 15
2 مکانیک
(مقطع
کاردانی)
کلیه گرایش ها 1)ریاضیات 15 1) مکانیک سیالات 20
2) استاتیک و مقاومت مصالح 20
2)معارف اسلامی 15
3) انتقال حرارت 20
3)مبانی کامپیوتر 15
4) ترمودینامیک 20
4) ادبیات و آئین
نگارش
15 5) زبان فنی 20

سوالات دروس عمومی با ضریب یک و سوالات دروس اختصاصی با ضریب 3 محاسبه خواهد شد.

اقلیت هاي دینی مطرح در قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران از پاسخگویی به سوالات معارف اسلامی معاف بوده و در این صورت نمره مکتسبه این داوطلبان براساس مجموع تراز شده سایر سوال هاي آزمون محاسبه خواهد شد .

جدول عناوین تحصیلی و مواد آزمون رشته هاي شغلی (( شماره دو ))

ردیف رشته شغلی نام رشته تحصیلی و گرایش دروس امتحانی تعداد سوال
1 مقطع دیپلم رشته هاي :
ریاضی فیزیک
جوشکاري
ماشین ابزار
مکانیک
برق صنعتی
فلز کاري
1)هوش و استعداد تحصیلی 20
2)معارف اسلامی 20
3)ریاضیات 20
4)ادبیات و آئین نگارش 20
5)مبانی کامپیوتر 20
کلیه مواد امتحانی در مقطع دیپلم با ضریب یک محاسبه خواهد شد.

اقلیت هاي دینی مطرح در قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران از پاسخگویی به سوالات معارف اسلامی معاف بوده و در این صورت نمره مکتسبه این داوطلبان براساس مجموع تراز شده سایر سوال هاي آزمون محاسبه خواهد شد.

جهت مشاهده متن کامل آگهی اینجا کلیک نمایید

اگر دیدگاهی درباره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خود را در سایت درج کنید.

  • امکان تأیید نظرات سیاسی وجود ندارد.
  • امکان تایید نظراتی که حاوی اخبار غیر قابل تأیید از طریق خبرگزاری های معتبر می باشند، وجود ندارد.
  • امکان تأیید نظراتی که حاوی اطلاعات تماس شخصی افراد و یا ID شبکه های مجازی ارتباطی می باشند وجود ندارد.
  • امکان تأیید نظرات کاربرانی که به هر طریقی قصد مأیوس کردن سایرین را دارند وجود ندارد.
  • هرگونه تحریک، تحقیر و کنایه به سایر افراد (مسئول و غیر مسئول) غیر مجاز می باشد.
  • امکان هماهنگی برای هرگونه ملاقات حضوری چه به صورت دسته جمعی و چه فردی توسط کاربران سایت وجود ندارد.

https://iranestekhdam.ir/?p=1344065
ابتدای صفحه
مختصری درباره ایران استخدام

سایت ایران استخدام در تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱۰ راه اندازی شد و با تلاش گروهی و روزانه مدیران و نویسندگان خود در جهت تبدیل شدن به مرجع بروز آگهی های استخدامی گام برداشت. سعی همیشگی همکاران ما ارائه مطلوب و با کیفیت آگهی های استخدامی خدمت بازدیدکنندگان محترم این سایت بوده است. ایران استخدام به صورت مستقل و خصوصی اداره می شود و وابسته به هیچ نهاد و یا سازمان دولتی نمی باشد، این سایت تنها منتشر کننده ی آگهی های استخدامی بوده و بنابراین لازم است که بازدید کنندگان محترم سایت خود نسبت به صحت و سقم اخبار منتشر شده در آن هوشیار باشند.

نماد اعتماد الکترونیکی
ای نماد
نظرات کاربران 10k