• ۱۴۰۲/۰۸/۰۶
  • 1k نظر «نمایش»

نمونه کارنامه های استخدامی آموزش و پرورش سال ۱۴۰۱ - ۱۴۰۲

نمونه کارنامه های استخدامی آموزش و پرورش سال ۱۴۰۱ - ۱۴۰۲

  • بروزرسانی:
  • دیدگاه: ۵۴ (نمایش)
  • دیدگاه‌های منتظر: ۰ دیدگاه
اطلاعات بیشتر

نمونه کارنامه های ارسال شده کاربران ایران استخدام
(ویژه آزمون استخدامی آموزگاری و دبیری آموزش و پرورش)

در این صفحه نمونه تصویری کارنامه های ارسالی کاربران ایران استخدام که در آزمون استخدامی آموزگار ابتدایی و استثنایی و همچنین آزمون استخدام دبیر و هنرآموز آموزش و پرورش شرکت کرده‌اند، جمع آوری شده است. شما می توانید با مراجعه به ادامه این صفحه از درصدهای کسب شده توسط داوطلبان شرکت کننده در آزمون استخدامی مطلع شده و خود را برای آزمون‌های بعدی آموزش و پرورش آماده کنید.


فهرست مطالب مهم

جهت مشاهده مطالب روی لینک های زیر کلیک کنید

نمونه کارنامه نهایی دبیری 1402

کاربران گرامی شما می توانید برای مشاهه هریک از نمونه کارنامه های نهایی آزمون استخدام دبیر و هنرآموز آموزش و پرورش در سال 1402 بر روی تصویر آنها ضربه بزنید.

نمونه تصویری کارنامه های نهایی دبیری آموزش و پرورش سال 1402

کارنامه 1

کارنامه 2

کارنامه 3

کارنامه 4

کارنامه 5

کارنامه 6

کارنامه 7

کارنامه 8

کارنامه 9

کارنامه 10

کارنامه 11

کارنامه 12

کارنامه 13

کارنامه 14

کارنامه 15

کارنامه 16

کارنامه 17

کارنامه 18

کارنامه 19

کارنامه 20

کارنامه 21

کارنامه 22

کارنامه 23

کارنامه 24

کارنامه 25

کارنامه 26

کارنامه 27

کارنامه 28

کارنامه 29

کارنامه 30

کارنامه 31

کارنامه 32

کارنامه 33

کارنامه 34

کارنامه 35

کارنامه 36

کارنامه 37

کارنامه 38

کارنامه 39

کارنامه 40

کارنامه 41

کارنامه 42

کارنامه 43

کارنامه 44

کارنامه 45

نمونه کارنامه نهایی آموزگاری 1401

کاربران گرامی شما می توانید برای مشاهه هریک از نمونه کارنامه های نهایی آزمون استخدام آموزگار ابتدایی و استثنایی آموزش و پرورش در سال 1401 بر روی تصویر آنها ضربه بزنید.

نمونه تصویری کارنامه های نهایی آموزگاری آموزش و پرورش سال 1401

کارنامه 1

کارنامه 2

کارنامه 3

کارنامه 4

کارنامه 5

کارنامه 6

کارنامه 7

کارنامه 8

کارنامه 9

کارنامه 10

کارنامه 11

کارنامه 12

کارنامه 13

کارنامه 14

کارنامه 15

کارنامه 16

کارنامه 17

کارنامه 18

کارنامه 19

کارنامه 20

کارنامه 21

کارنامه 22

کارنامه 23

کارنامه 24

کارنامه 25

کارنامه 26

کارنامه 27

کارنامه 28

کارنامه 29

کارنامه 30

کارنامه 31

کارنامه 31

کارنامه 33

کارنامه 34

کارنامه 35

کارنامه 36

کارنامه 37

کارنامه 38

 

نمونه کارنامه های دبیری 1402

کاربران گرامی شما می توانید برای مشاهده هریک از نمونه کارنامه‌های آزمون استخدام دبیر و هنرآموز آموزش و پرورش در سال 1402 بر روی تصویر آنها ضربه بزنید.

نمونه تصویری کارنامه های دبیری آموزش و پرورش سال 1402

کارنامه 1

کارنامه 2

کارنامه 3

کارنامه 4

کارنامه 5

کارنامه 6

کارنامه 7

کارنامه 8

کارنامه 9

کارنامه 10

کارنامه 11

کارنامه 12

کارنامه 13

کارنامه 14

کارنامه 15

کارنامه 16

کارنامه 17

کارنامه 18

کارنامه 19

کارنامه 20

کارنامه 21

کارنامه 22

کارنامه 23

کارنامه 24

کارنامه 25

کارنامه 26

کارنامه 27

کارنامه 28

کارنامه 29

کارنامه 30

کارنامه 31

کارنامه 32

کارنامه 33

کارنامه 34

کارنامه 35

کارنامه 36

کارنامه 37

کارنامه 38

کارنامه 38

کارنامه 40

کارنامه 41

کارنامه 42

کارنامه 43

کارنامه 44

کارنامه 45

کارنامه 46

کارنامه 47

کارنامه 48

کارنامه 49

کارنامه 50

کارنامه 51

کارنامه 52

کارنامه 53

کارنامه 54

کارنامه 55

کارنامه 56

کارنامه 57

کارنامه 58

کارنامه 59

کارنامه 60

کارنامه 61

کارنامه 62

کارنامه 63

کارنامه 64

کارنامه 65

کارنامه 66

کارنامه 67

کارنامه 68

کارنامه 69

کارنامه 70

کارنامه 71

کارنامه 72

کارنامه 73

کارنامه 74

کارنامه 75

کارنامه 76

کارنامه 77

کارنامه 78

کارنامه 79

کارنامه 80

کارنامه 81

کارنامه 82

کارنامه 83

کارنامه 84

کارنامه 85

کارنامه 86

کارنامه 87

کارنامه 88

کارنامه 89

کارنامه 90

کارنامه 91

کارنامه 92

کارنامه 93

کارنامه 94

کارنامه 95

کارنامه 96

کارنامه 97

کارنامه 98

کارنامه 99

کارنامه 100

کارنامه 101

کارنامه 102

کارنامه 103

کارنامه 104

کارنامه 105

کارنامه 106

کارنامه 107

کارنامه 108

کارنامه 109

کارنامه 110

کارنامه 111

کارنامه 112

کارنامه 113

کارنامه 114

کارنامه 115

کارنامه 116

کارنامه 117

کارنامه 118

کارنامه 119

کارنامه 120

کارنامه 121

کارنامه 122

کارنامه 123

کارنامه 124

کارنامه 125

کارنامه 126

کارنامه 127

کارنامه 128

کارنامه 129

کارنامه 130

کارنامه 131

کارنامه 132

کارنامه 133

کارنامه 134

کارنامه 135

کارنامه 136

کارنامه 137

کارنامه 138

کارنامه 139

کارنامه 140

کارنامه 141

کارنامه 142

کارنامه 143

کارنامه 144

کارنامه 145

کارنامه 146

کارنامه 147

کارنامه 148

کارنامه 149

کارنامه 150

کارنامه 151

کارنامه 152

کارنامه 153

کارنامه 154

کارنامه 155

کارنامه 156

کارنامه 157

کارنامه 158

کارنامه 159

کارنامه 160

کارنامه 161

کارنامه 162

کارنامه 163

کارنامه 164

کارنامه 165

کارنامه 166

نمونه کارنامه های آموزگاری 1401

کاربران گرامی شما می توانید برای مشاهده هریک از نمونه کارنامه‌های آزمون استخدام آموزگار ابتدایی و استثنایی آموزش و پرورش در سال 1401 بر روی تصویر آنها ضربه بزنید.

نمونه تصویری کارنامه های آموزگاری آموزش و پرورش سال 1402

نمونه کارنامه 1

نمونه کارنامه 2

نمونه کارنامه 3

نمونه کارنامه 4

نمونه کارنامه 5

نمونه کارنامه 6

نمونه کارنامه 7

نمونه کارنامه 8

نمونه کارنامه 9

نمونه کارنامه 10

نمونه کارنامه 11

نمونه کارنامه 12

نمونه کارنامه 13

نمونه کارنامه 14

نمونه کارنامه 15

نمونه کارنامه 16

نمونه کارنامه 17

نمونه کارنامه 18

نمونه کارنامه 19

نمونه کارنامه 20

نمونه کارنامه 21

نمونه کارنامه 22

نمونه کارنامه 23

نمونه کارنامه 24

نمونه کارنامه 25

نمونه کارنامه 26

نمونه کارنامه 27

نمونه کارنامه 26

نمونه کارنامه 27

نمونه کارنامه 28

نمونه کارنامه 27

نمونه کارنامه 28

نمونه کارنامه 29

نمونه کارنامه 28

نمونه کارنامه 29

نمونه کارنامه 30

نمونه کارنامه 31

نمونه کارنامه 32

نمونه کارنامه 33

نمونه کارنامه 34

نمونه کارنامه 35

نمونه کارنامه 36

نمونه کارنامه 37

نمونه کارنامه 38

نمونه کارنامه 39

نمونه کارنامه 40

نمونه کارنامه 41

نمونه کارنامه 42

نمونه کارنامه 43

نمونه کارنامه 44

نمونه کارنامه 45

نمونه کارنامه 46

نمونه کارنامه 47

نمونه کارنامه 48

نمونه کارنامه 49

نمونه کارنامه 50

نمونه کارنامه 51

نمونه کارنامه 52

نمونه کارنامه 53

نمونه کارنامه 54

نمونه کارنامه 55

نمونه کارنامه 56

نمونه کارنامه 57

نمونه کارنامه 58

نمونه کارنامه 59

نمونه کارنامه 60

نمونه کارنامه 61

نمونه کارنامه 62

منابع مطالعاتی

جهت کسب آمادگی در جلسات ارزیابی تکمیلی (مصاحبه) کاربران شرکت کننده در آزمون استخدامی آموزش و پرورش، کارشناسان ایران استخدام کتاب‌هایی جامع شامل تمام مراحل مصاحبه‌های استخدامی آماده نموده‌ است.

دانلود کتاب الکترونیکی راهنمای جامع تمام مراحل مصاحبه‌های استخدامی

سفارش پستی کتاب چاپی راهنمای مصاحبه گزینش عقیدتی و سیاسی

منبع: ایران استخدام

اگر دیدگاهی درباره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خود را در سایت درج کنید.

  • امکان تأیید نظرات سیاسی وجود ندارد.
  • امکان تایید نظراتی که حاوی اخبار غیر قابل تأیید از طریق خبرگزاری های معتبر می باشند، وجود ندارد.
  • امکان تأیید نظراتی که حاوی اطلاعات تماس شخصی افراد و یا ID شبکه های مجازی ارتباطی می باشند وجود ندارد.
  • امکان تأیید نظرات کاربرانی که به هر طریقی قصد مأیوس کردن سایرین را دارند وجود ندارد.
  • هرگونه تحریک، تحقیر و کنایه به سایر افراد (مسئول و غیر مسئول) غیر مجاز می باشد.
  • امکان هماهنگی برای هرگونه ملاقات حضوری چه به صورت دسته جمعی و چه فردی توسط کاربران سایت وجود ندارد.

https://iranestekhdam.ir/?p=2754242
ابتدای صفحه
مختصری درباره ایران استخدام

سایت ایران استخدام در تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱۰ راه اندازی شد و با تلاش گروهی و روزانه مدیران و نویسندگان خود در جهت تبدیل شدن به مرجع بروز آگهی های استخدامی گام برداشت. سعی همیشگی همکاران ما ارائه مطلوب و با کیفیت آگهی های استخدامی خدمت بازدیدکنندگان محترم این سایت بوده است. ایران استخدام به صورت مستقل و خصوصی اداره می شود و وابسته به هیچ نهاد و یا سازمان دولتی نمی باشد، این سایت تنها منتشر کننده ی آگهی های استخدامی بوده و بنابراین لازم است که بازدید کنندگان محترم سایت خود نسبت به صحت و سقم اخبار منتشر شده در آن هوشیار باشند.

نماد اعتماد الکترونیکی
ای نماد logo-samandehi
نظرات کاربران 1k