• ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
  • 1k نظر «نمایش»

اطلاعیه های پذیرفته شدگان آزمون استخدام آموزش و پرورش ایلام

اطلاعیه های پذیرفته شدگان آزمون استخدام آموزش و پرورش ایلام

  • بروزرسانی:
  • دیدگاه: ۱۱۱ (نمایش)
  • دیدگاه‌های منتظر: ۰ دیدگاه

اخبار استخدام آموزش و پرورش ایلام

 
 

اطلاعیه‌های پذیرفته‌شدگان آزمون استخدام دبیر و هنرآموز - سال 1402

اطلاعیه شماره 10 آزمون استخدامی (مشاهده)
خبر 30 شهریور 1402: اسامی پذیرفته شدگان آزمون استخدام پیمانی وزارت آموزش و پرورش ویژه رشته شغلی دبیری و هنرآموزی جهت ارزیابی تکمیلی در روز پنجشنبه مورخ 1402/06/30
به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان ایلام، اسامی پذیرفته شدگان آزمون استخدام پیمانی وزارت آموزش و پرورش ویژه رشته شغلی دبیری و هنرآموزی جهت ارزیابی تکمیلی در روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۰شرح جدول پیوستی اعلام می گردد.
به همراه داشتن یک قطعه عکس پرسنلی، کارت ملی و فیش واریزی ضروری می باشد.
شماره حساب: ۴۰۶۷۰۳۱۲۰۳۷۶۰۴۲۳  مبلغ ۲۱۴۰۰۰ تومان
شناسه پرداخت:۳۹۰۰۳۱۲۶۷۱۴۰۱۵۹۰۳۹۸۳۴۰۰۰۰۰۰۰۰۱  
تذکر: عدم حضور به موقع در حوزه ارزیابی به منزله انصراف از ادامه ی استخدام تلقی خواهد شد.

پیوست ها

پیوست شماره 1
اطلاعیه شماره 9 آزمون استخدامی (مشاهده)
خبر 29 شهریور 1402: اسامی دعوت شدگان به مصاحبه آزمون استخدام پیمانی وزارت آموزش و پرورش ویژه رشته شغلی دبیری و هنرآموزی جهت ارزیابی تکمیلی در روز چهارشنبه مورخ 1402/06/29
به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان ایلام، اسامی پذیرفته شدگان آزمون استخدام پیمانی وزارت آموزش و پرورش ویژه رشته شغلی دبیری و هنرآموزی جهت ارزیابی تکمیلی در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹شرح جدول پیوستی اعلام می گردد.
به همراه داشتن یک قطعه عکس پرسنلی، کارت ملی و فیش واریزی ضروری می باشد.
شماره حساب: ۴۰۶۷۰۳۱۲۰۳۷۶۰۴۲۳ مبلغ ۲۱۴۰۰۰ تومان
شناسه پرداخت: ۳۹۰۰۳۱۲۶۷۱۴۰۱۵۹۰۳۹۸۳۴۰۰۰۰۰۰۰۰۱
تذکر: عدم حضور به موقع در حوزه ارزیابی به منزله انصراف از ادامه ی استخدام تلقی خواهد شد.

پیوست ها

پیوست شماره 1
اطلاعیه شماره 8 آزمون استخدامی (مشاهده)
خبر 28 شهریور 1402: اسامی پذیرفته شدگان آزمون استخدام پیمانی وزارت آموزش و پرورش ویژه رشته شغلی دبیری و هنرآموزی جهت ارزیابی تکمیلی در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸
به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش وپرورش استان ایلام،  اسامی پذیرفته شدگان آزمون استخدام پیمانی وزارت آموزش و پرورش ویژه رشته شغلی دبیری و هنرآموزی جهت ارزیابی تکمیلی در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸به شرح جدول پیوستی اعلام می گردد.
به همراه داشتن یک قطعه عکس پرسنلی، کارت ملی و فیش واریزی ضروری می باشد.
شماره حساب: ۴۰۶۷۰۳۱۲۰۳۷۶۰۴۲۳  مبلغ ۲۱۴۰۰۰ تومان
شناسه پرداخت:۳۹۰۰۳۱۲۶۷۱۴۰۱۵۹۰۳۹۸۳۴۰۰۰۰۰۰۰۰۱
تذکر: عدم حضور به موقع در حوزه ارزیابی به منزله انصراف از ادامه ی استخدام تلقی خواهد شد.

پیوست ها

پیوست شماره 1
اطلاعیه شماره 7 آزمون استخدامی (مشاهده)
خبر 27 شهریور 1402: اسامی دعوت شدگان آزمون استخدام پیمانی وزارت آموزش و پرورش ویژه رشته شغلی دبیری و هنرآموزی برای روز دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۲
به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان ایلام، اسامی پذیرفته شدگان آزمون استخدام پیمانی وزارت آموزش و پرورش ویژه رشته شغلی دبیری و هنرآموزی جهت ارزیابی تکمیلی در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ به شرح جدول پیوستی اعلام می گردد.
به همراه داشتن یک قطعه عکس پرسنلی، کارت ملی و فیش واریزی ضروری می باشد.
شماره حساب: ۴۰۶۷۰۳۱۲۰۳۷۶۰۴۲۳ جهت واریز مبلغ ۲۱۴۰۰۰ تومان
شناسه پرداخت: ۳۹۰۰۳۱۲۶۷۱۴۰۱۵۹۰۳۹۸۳۴۰۰۰۰۰۰۰۰۱
تذکر: عدم حضور به موقع در حوزه ارزیابی به منزله انصراف از ادامه ی استخدام تلقی خواهد شد.

پیوستها

پیوست ها

پیوست شماره 1
اطلاعیه شماره 6 آزمون استخدامی (مشاهده)
خبر 22 شهریور 1402: اسامی دعوت شدگان آزمون استخدام پیمانی وزارت آموزش و پرورش ویژه رشته شغلی دبیری و هنرآموزی
به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان ایلام، اسامی دعوت شدگان آزمون استخدام پیمانی وزارت آموزش و پرورش ویژه رشته شغلی دبیری و هنرآموزی جهت ارزیابی تکمیلی در روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ به شرح جدول پیوستی اعلام می گردد.
به همراه داشتن یک قطعه عکس پرسنلی، کارت ملی و فیش واریزی ضروری می باشد.
شماره حساب: ۴۰۶۷۰۳۱۲۰۳۷۶۰۴۲۳  مبلغ ۲۱۴۰۰۰ تومان
شناسه پرداخت:۳۹۰۰۳۱۲۶۷۱۴۰۱۵۹۰۳۹۸۳۴۰۰۰۰۰۰۰۰۱
تذکر: عدم حضور به موقع در حوزه ارزیابی به منزله انصراف از ادامه ی استخدام تلقی خواهد شد.

پیوست ها

پیوست شماره 1
اطلاعیه شماره 5 آزمون استخدامی (مشاهده)
خبر 21 شهریور 1402: اسامی دعوت شدگان آزمون استخدام پیمانی وزارت آموزش و پرورش ویژه رشته شغلی دبیری و هنرآموزی
اسامی دعوت شدگان آزمون استخدام پیمانی وزارت آموزش و پرورش ویژه رشته شغلی دبیری و هنرآموزی جهت ارزیابی تکمیلی در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ به شرح جدول پیوستی اعلام می گردد.  
به همراه داشتن یک قطعه عکس پرسنلی، کارت ملی و فیش واریزی ضروری می باشد.  شماره حساب: ۴۰۶۷۰۳۱۲۰۳۷۶۰۴۲۳  مبلغ ۲۱۴۰۰۰ تومان 
تذکر: عدم حضور به موقع در حوزه ارزیابی به منزله انصراف از ادامه ی استخدام تلقی خواهد شد.

پیوست ها

پیوست شماره 1
اطلاعیه شماره 4 آزمون استخدامی (مشاهده)
خبر 20 شهریور 1402: اطلاعیه شماره«۴» آزمون استخدامی پیمانی ۱۴۰۲ دعوت شدگان دبیری و هنر آموزی به مصاحبه برای روز دوشنبه ۲۰شهریور 1402
به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان ایلام، اسامی دعوت شدگان به مصاحبه آزمون استخدام پیمانی وزارت آموزش و پرورش ویژه رشته شغلی دبیری و هنرآموزی جهت ارزیابی تکمیلی (مصاحبه) در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ به شرح جدول پیوستی اعلام می گردد.
به همراه داشتن یک قطعه عکس پرسنلی، کارت ملی و فیش واریزی ضروری می باشد.
شماره حساب برای واریز مبلغ ۲۱۴۰۰۰ تومان: ۴۰۶۷۰۳۱۲۰۳۷۶۰۴۲۳
تذکر: عدم حضور به موقع در حوزه ارزیابی به منزله انصراف از ادامه ی استخدام تلقی خواهد شد.

پیوست ها

پیوست شماره 1
اطلاعیه شماره «3» آزمون استخدامی پیمانی 1402 (مشاهده)
خبر 19 شهریور 1402: اسامی دعوت شدگان آزمون استخدامی پیمانی وزارت آموزش و پرورش ویژه رشته شغلی دبیری و هنر آموزی
به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان ایلام، اسامی دعوت شدگان آزمون استخدام پیمانی وزارت آموزش و پرورش ویژه رشته شغلی دبیری و هنرآموزی جهت ارزیابی تکمیلی در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ به شرح جدول پیوستی اعلام می گردد.
به همراه داشتن یک قطعه عکس پرسنلی، کارت ملی و فیش واریزی ضروری می باشد.
تذکر: عدم حضور به موقع در حوزه ارزیابی به منزله انصراف از ادامه ی استخدام تلقی خواهد شد.

پیوست ها

پیوست شماره 1
اطلاعیه شماره 2 آزمون استخدامی (مشاهده)
خبر 16 شهریور 1402:  آخرین مهلت تحویل مدارک پذیرفته شدگان آزمون استخدامی پیمانی ویژه رشته شغلی دبیری و هنرآموزی اعلام شد
به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان ایلام، بدینوسیله به اطلاع آن دسته از پذیرفته شدگان آزمون استخدامی پیمانی وزارت آموزش و پرورش ویژه رشته شغلی دبیری و هنرآموزی که موفق به تحویل اسناد و مدارک نشده اند، می­رساند؛ روز پنج شنبه مورخ ۱۶/۰۶/۱۴۰۲ آخرین مهلت تحویل مدارک می‌باشد.
آدرس: ایلام، میدان امام خمینی(ره)، انتهای خیابان بعثت، آمفی تئاتر دبیرستان رازی
زمان حضور: ساعت ۷ صبح
تذکر: عدم حضور به موقع در حوزه ارزیابی به منزله انصراف از ادامه ­ی استخدام تلقی خواهد شد.
اطلاعیه شماره‌ی 1 پذیرفته شدگان آزمون استخدامی (مشاهده)
خبر 9 شهریور 1402: اطلاعیه شماره‌ی ۱ پذیرفته شدگان آزمون استخدام پیمانی دبیری و هنرآموزی سال ۱۴۰۲ اداره کل آموزش و پرورش استان ایلام
به گزارش اداره اطلاع‌رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان ایلام، با توجه به اعلام نتایج آزمون استخدام پیمانی وزارت آموزش و پرورش ویژه رشته شغلی دبیری و هنرآموزی سال ۱۴۰۲ توسط سازمان سنجش آموزش کشور، به اطلاع پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون (چند برابر ظرفیت) می‌رساند، جهت بررسی مدارک، مستندات و معاینات پزشکی نسبت به تهیه مدارک ذیل اقدام و مطابق جدول زمان بندی زیر مراجعه نمایند:
۱- پرینت کارنامه قبولی در آزمون (دریافت کارنامه).
۲- یک عدد پوشه روغنی (آقایان رنگ سفید) – (خانم ها رنگ نارنجی).
۳- سه قطعه عکس تمام رخ ۴*۳ جدید پشت نویسی شده ( نام و نام خانوادگی-کدملی در پشت عکس درج شود).
۴- اصل شناسنامه و کپی خوانا از تمام صفحات .
۵- اصل کارت ملی و کپی خوانا از پشت و رو .
۶- اصل و کپی مدارک سجلی همسر و فرزند برای مشمولین تبصره «۴» ذیل بند «۱۱».
۷- اصل و کپی کارت پایان خدمت یا معافیت ( برای آقایان ) (دانش آموختگان برتر مشمول تسهیلات خدمت نظام وظیفه تخصصی بنیاد ملی نخبگان که پروژه تحقیقاتی جایگزین خدمت مورد تایید مرکز نخبگان و استعدادهای برتر نیروهای مسلح را شروع نموده و دوره آموزش نظامی خود را طی نموده اند می بایستی گواهی پایان دوره آموزشی و شروع پروژه تحقیقاتی خود را ارائه نمایند).
۸- اصل دانشنامه یا گواهی نامه موقت بر اساس مدرک تحصیلی مجاز (مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی) و یک برگ کپی آن.
۹- اصل معرفی نامه رسمی از سازمان بهزیستی (برای معلولین)
۱۰- اصل گواهی و سوابق همکاری تمام وقت افرادی که به استناد یکی از قوانین و مقررات موضوعه با واحدهای دولتی آموزشی و تربیتی آموزش و پرورش همکاری نموده اند جهت لحاظ در شرط حداکثر سن مجاز برای شرکت در آزمون. « تبصره «۳ »ذیل بند «۱۱» از بخش دوم دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون».
۱۱- معرفی نامه بنیاد شهید و امور ایثارگران برای پذیرفته شدگان سهمیه %۲۵ و %۵ ایثارگران.
**تذکر: مراجع تایید مدت حضور داوطلبانه در جبهه ها عبارتند از :
الف: معاونت نیروی انسانی هر یک از رده های نیروهای مسلح در مورد رزمندگان متبوع خود.
ب: معاونت نیروی انسانی سازمان بسیج مستضعفان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مورد بسیجیان و نیروهای مردمی اعم از مستخدمین دولت و صاحبان مشاغل و صنوف آزاد و افراد فاقد شغل.
ج: معاونت توسعه و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی در مورد جهادگران.
۱۲- گواهی معتبر ازاداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی یا سازمان تبلیغات اسلامی جهت بهره مندی از امتیازات لحاظ شده برای حافظان قرآن دارای درجات ۱ تا ۵ 
۱۳- دریافت و تکمیل فرم استشهاد محلی جهت استفاده از اولویت بومی ( از طریق سکونت ) بموجب تایید ساکن بودن و حداقل ده سال سکونت ( بر اساس فرم پیوست دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی سال ۱۴۰۱) ممهور به مهر نیروی انتظامی( پاسگاه یا کلانتری محل )در شهرستان مورد تقاضا.« ارایه اصل فرم استشهاد محلی به کارگروه بررسی مدارک ضرورت دارد»
یاد آوری: داشتن گواهی تحصیل در دوره های تحصیلی ابتدایی و متوسطه ( راهنمایی و دبیرستان نظام قدیم ) در شهرستان محل مورد تقاضا با تایید اداره آموزش و پرورش شهرستان مربوطه می‌تواند به عنوان تمام یا قسمتی از سابقه ده سال سكونت به شرط ارائه استشهاد محلی مبنی بر تایید ساكن بودن فعلی فرد در شهرستان محل مورد تقاضا ملاك محاسبه قرار گیرد.
۱۴- ارائه اصل و کپی گواهی معتبر امتیازآور بر اساس فرم شماره ۱۹ که پیوست می باشد.
۱۵- فرم اعلام آمادگی« تکمیل شده» که پیوست می باشد. (نمون برگ شماره ۱)
*** بدیهی است معرفی نامه‌های مندرج در بندهای فوق الذکر باید تحت عنوان اداره کل آموزش و پرورش استان ایلام صادر شده باشد.

فایل های پیوست

نمون برگ شماره ۱: فرم اعلام آمادگی برای بررسی مدارک
فرم شماره ۱۹: فرم مدارک، سوابق و مستندات
جدول زمانبندی بر اساس حروف الفبا و آدرس محل مراجعه

اطلاعیه‌های پذیرفته‌شدگان آزمون استخدام آموزگاری - سال 1401

آدرس و مشخصات شهرستان ها و مناطق استان (مشاهده)
خبر 1 مهر 1402: آدرس و مشخصات شهرستان ها و مناطق استان جهت مراجعه پذیرفته شدگان برای انجام ادامه روند استخدامی

ادارت شهرستان ها و مناطق استان

آدرس

تلفن ثابت

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان ایلام

ایلام- میدان کشوری- ابتدای بلوار شهید مددرس

۳۳۳۳۶۳۴

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان ملکشاهی

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان ملکشاهی

 

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان ایوان

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان ایوان

 

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان هلیلان

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان هلیلان

 

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان چرداول

شهرستان چرداول- سرابله- خیابان نرگس

۰۸۴۳۴۲۲۲۳۲۰

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان چوار

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان چوار

 

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان دره شهر

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان دره شهر

 

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان آبدانان

شهرستان آبدانان- میدان امام حسین(ع)

۰۸۴۳۳۶۲۷۳۱۹

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان مهران

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان مهران

 

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بدره

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بدره

 

اطلاعیه شماره ۱۱ آزمون استخدامی (مشاهده)
خبر 24 مرداد 1402: اطلاعیه شماره«۱۱» آزمون استخدام پیمانی ۱۴۰۲ اداره کل آموزش و پرورش استان ایلام
به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان، با عنایت به پایان فرآیند ارزیابی تکمیلی آزمون استخدامی آموزگاری۱۴۰۲ وزارت آموزش و پرورش، میزخدمت ستاد آزمون استخدامی آموزگاری در راستای پاسخگویی به سوالات و ابهامات داوطلبان گرامی و همچنین پذیرش مدارک و مستندات جامانده داوطلبانی که به مصاحبه دعوت شده و موفق به تحویل و ثبت مدارک امتیاز آور نشده اند از روز سه‌شنبه مورخ ۲۴ لغایت پنج‌شنبه ۲۶ مرداد ماه در اداره کل آموزش و پرورش استان‌ ایلام، استقرار خواهد داشت.
اطلاعیه شماره 10 آزمون استخدامی (مشاهده)
خبر 18 مرداد 1402: دعوت به مصاحبه متقاضیان آموزگاری استثنایی آزمون استخدامی آموزش و پرورش استان ایلام
به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان ایلام، به اطلاع آن دسته از پذیرفته شدگان آزمون استخدامی پیمانی وزارت آموزش و پرورش ویژه رشته شغلی آموزگار استثنایی می­رساند روز چهارشنبه تاریخ ۱۸/۰۵/۱۴۰۲ ساعت ۷ صبح در دو حوزه مصلی نژاد (برادران) و پروین اعتصامی (خواهران) دعوت به مصاحبه می­‌شوند. لذا شایسته است با در دست داشتن مدارک مورد نیاز زیر در مکان و زمان دعوت شده حضور یابند.
مدارک مورد نیاز:
یک قطعه عکس
اصل شناسنامه و کارت ملی
مدارک امتیاز آورکه در فرم شماره۱۹ پیوست شده است.
آدرس هنرستان مصلی نژاد: ایلام - میدان مخابرات - نرسیده به تقاطع پیام نو
آدرس دبیرستان پروین اعتصامی: ایلام - بلوارجنوبی امام خمینی (ره) - نرسیده به تقاطع مقاومت
تذکر: عدم حضور به موقع در حوزه ارزیابی به منزله انصراف از ادامه­ی استخدام تلقی خواهد شد
زمان حضور بر اساس کد ملی سایر متقاضیان و مدارک مورد نیاز (مشاهده)
خبر 2 مرداد 1402: زمان حضور بر اساس کد ملی سایر متقاضیان و مدارک مورد نیاز برای مصاحبه استخدامی آموزش و پرورش
به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان ایلام، بدینوسیله به اطلاع آن دسته از پذیرفته شدگان آزمون استخدامی پیمانی وزارت آموزش و پرورش ویژه رشته شغلی آموزگار ابتدایی و آموزگار استثنایی که برای حضور در مرحله مصاحبه، مدارک اولیه خود را تحویل داده اند می رساند؛ از تاریخ ۲۷ تیرماه لغایت ۱۱ مردادماه ۱۴۰۲ از طریق تماس تلفنی دعوت به مصاحبه خواهند شد. لذا شایسته است با در دست داشتن مدارک زیر در مکان و زمان دعوت شده حضور یابند.
مدارک مورد نیاز:
۱-یک قطعه عکس  ۲-اصل شناسنامه و کارت ملی  ۳-مدارک امتیاز آور۴-گواهی و کارت فعال بسیج   ۵-گواهی ایثارگری ۶- وسایل کمک آموزشی ( خط کش-قیچی-کاغذ رنگی و ...)
مشخصات پذیرفته شدگان چند برابر ظرفیت آزمون استخدامی آموزگاری  (خواهران و برادران) که کد ملی آنها ذکر شده است به پیوست دو فایل PDF جهت ارزیابی تکمیلی در روز ، تاریخ و مکان مشخص شده اعلام می گردد. لازم است در موعد مقرر به مراکز ارزیابی تکمیلی ذکر شده مراجعه نمایند.
تذکر: عدم حضور به موقع در حوزه ارزیابی به منزله انصراف از ادامه­ی استخدام تلقی خواهد شد. مشاهده فایل پیوست
اطلاعیه شماره ۸ آزمون استخدامی (مشاهده)
خبر 31 تیر 1402: اطلاعیه شماره«۸» آزمون استخدامی آموزگاری ابتدایی و آموزگاری استثنایی اداره کل آموزش و پرورش استان ایلام
زمان حضور بر اساس کد ملی متقاضیان و مدارک مورد نیاز برای مصاحبه استخدامی آموزش و پرورش اعلام شد
این متقاضیان فقط برای روز شنبه ۳۱ تیر ماه می باشند و برای سایر متقاضیان در اطلاعیه های بعدی بر اساس کد ملی آن ها، اطلاع رسانی صورت میگیرد.
به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان ایلام، بدینوسیله به اطلاع آن دسته از پذیرفته شدگان آزمون استخدامی پیمانی وزارت آموزش و پرورش ویژه رشته شغلی آموزگار ابتدایی و آموزگار استثنایی که برای حضور در مرحله مصاحبه، مدارک اولیه خود را تحویل داده اند می رساند؛ از تاریخ ۲۷ تیرماه لغایت ۱۱ مردادماه ۱۴۰۲ از طریق تماس تلفنی دعوت به مصاحبه خواهند شد. لذا شایسته است با در دست داشتن مدارک زیر در مکان و زمان دعوت شده حضور یابند.
متقاضیان مذکور فقط برای روز شنبه ۳۱ تیر ماه در محل های اعلام شده حضور پیدا کنند. برای سایر متقاضیان نیز در اطلاعیه های بعدی بر اساس کد ملی آن ها، اطلاع رسانی لازم صورت خواهد گرفت.
*مدارک مورد نیاز:
1- یک قطعه عکس  
۲-اصل شناسنامه و کارت ملی  
۳-مدارک امتیاز آورکه در فرم شماره ۱۹ پیوست شده است.  
۴-گواهی و کارت فعال بسیج   ۵-سایر مدارک امتیاز آور
افراد مشروحه ذیل که ۴ رقم آخر کد ملی آنها ذکر شده است جهت مصاحبه در مکان و تاریخ مشخص شده به مراکز ارزیابی مراجعه نمایند.

مشاهده متن کامل اطلاعیه

مدارک لازم برای مرحله‌ی گزینش داوطلبان (مشاهده)
خبر 18 تیر 1402: مدارک لازم برای مرحله‌ی گزینش داوطلبان استخدام آموزگاری و آموزگاری استثنایی اعلام شد

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان ایلام، هسته‌ی گزینش اداره کل آموزش و پرورش استان در اطلاعیه‌ای فهرست مدارک مورد نیاز برای مرحله‌ی گزینش داوطلبان استخدام آموزگاری و آموزگاری استثنایی که در آزمون استخدامی پذیرفته شده و مدارک اولیه خود را تحویل داده‌اند را اعلام کرد.

در این اطلاعیه آمده است: قابل توجه کلیه پذیرفته شدن آزمون استخدامی آموزش و پرورش؛ در روز مصاحبه گزینشی لازم است هر کدام از داوطلبان مدارک زیر را به مصاحبه‌گر گزینش تحویل دهند:

اصل کارت ملی

اصل شناسنامه

مدارک ایثارگری

مدارک امتیازآور شامل مقام یا رتبه در سطح بین‌المللی یا کشوری یا استانی

کارت یا معرفی نامه عضویت در بسیج به طوری که مدت ابتدا یا انتهای عضویت مشخص باشد.

 آخرین مهلت تحویل مدارک پذیرفته شدگان (مشاهده)
خبر 17 تیر 1402:  آخرین مهلت تحویل مدارک پذیرفته شدگان آزمون استخدامی پیمانی آموزش و پرورش ایلام اعلام شد
به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان ایلام، بدینوسیله به اطلاع آن دسته از پذیرفته شدگان آزمون استخدامی پیمانی وزارت آموزش و پرورش ویژه رشته شغلی آموزگار ابتدایی و آموزگار استثنایی که موفق به تحویل مدارک ومستندات خود نشده اند، می‌رساند؛ آخرین مهلت به منظور مراجعه و تحویل مدارک روز شنبه ۱۷ تیر ماه ۱۴۰۲ از ساعت۸ تا ۱۳ در محل«سالن آمفی تئاتر دبیرستان رازی واقع در انتهای خیابان بعثت شهر ایلام » می باشد.
مدارک مورد نیاز در اطلاعیه شماره ۳ به نشانی اینترنتی: https://ilam.medu.gov.ir/fa/۵۰۲  ذکر شده اند.
 اطلاعیه آغاز فرایند تحویل مدارک و مستندات (مشاهده)
خبر 11 تیر 1402:  اطلاعیه آغاز فرایند تحویل مدارک و مستندات آزمون استخدامی آموزگاران اداره کل آموزش و پرورش استان ایلام

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان ایلام حمید عبدی معاون پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی آموزش و پرورش استان با اعلام این خبر گفت: زمان تحویل مدارک و مستندات آزمون استخدامی آموزگاران در استان ایلام از روز شنبه دهم تیرماه آغاز و تا روز چهارشنبه ۱۴ همین ماه ادامه دارد.

معاون پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی آموزش و پرورش استان به داوطلبان چندبرابر ظرفیت این آزمون توصیه کرد: برابر جدول مندرج در اطلاعیه شماره ۵ اداره کل آموزش و پرورش استان که زمان دریافت مدارک را به ترتیب حروف الفبا اعلام نموده است به آدرس «سالن آمفی تئاتر دبیرستان رازی واقع در انتهای خیابان بعثت شهر ایلام» مراجعه نمایند.

عبدی همچنین تاکید کرد: زمان دریافت مدارک قابل تمدید نیست و باید هر داوطلب در زمان مقرر برای تحویل مدارک خود حضور داشته باشد.

شایان ذکر است در این مرحله نزدیک به ۶۰۰ پرونده داوطلبان برای طی مراحل قانونی دریافت می شود که از میان آنان ۲۱۲ نفر به استخدام آموزش و پرورش استان در می آیند.

اطلاعیه شماره 5 آزمون استخدامی (مشاهده)
خبر 10 تیر 1402: اطلاعیه شماره 5 آزمون استخدامی پیمانی 1401 اداره کل آموزش و پرورش استان ایلام
به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان ایلام، بدینوسیله به اطلاع پذیرفته شدگان چند برابر ظرفیت آزمون استخدامی پیمانی وزارت آموزش و پرورش ویژه رشته شغلی آموزگار ابتدایی وآموزگار استثنایی می­رساند: جهت بررسی مدارک و مستندات براساس جدول زمانبندی اعلام شده ذیل از روز شنبه ۱۰ تیر ماه ۱۴۰۲ در محل«سالن آمفی تئاتر دبیرستان رازی واقع در انتهای خیابان بعثت شهر ایلام» با همراه داشتن مدارک ذکر شده در اطلاعیه شماره ۳ حضور یابند.
یادآوری: داوطلبان در صورت تایید در مرحله بررسی مدارک و مستندات و معاینات پزشکی، جهت سنجش و ارزیابی تکمیلی به حوزه ارزیابی معرفی خواهند گردید.
علاوه بر مدارک ذکر شده در اطلاعیه شماره 3 مدارک زیر نیز الزامی است:
اصل سند ازدواج برای افرادی که در زمان ثبت نام براساس خود اظهاری تمایل به استفاده از امتیاز قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت دارند.
اصل سوابق تمام وقت در واحد های آموزش و پرورش(برای افرادی که کبر سن می­باشند) شامل:
نیروهای خرید خدمات آموزشی: قرار داد تمام وقت شخص با موسسه خرید خدمات آموزشی
نیروهای نهضت سوادآموزی: تأییدیه همکاری با نهضت سوادآموزی بصورت تمام وقت از معاونت نهضت سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان محل خدمت
داوطلبانی که با رشته غیر مرتبط با شرایط احراز مندرج در دفترچه ثبت نام آزمون استخدامی و به استناد اطلاعیه سری سوم دفترچه، در آزمون شرکت نموده اند می­بایست مدارک زیر را ارائه نمایند:
درارتباط با دارا بودن حداقل ۲ سال سابقه آموزشی و تربیتی با حداقل ۱۰ ساعت فعالیت در هفته بر اساس قرارداد معتبر شامل:
الف- نیروهای حق التدریس:
ابلاغ کامپیوتری تدریس ممهور به مهر کارشناس آموزش مقطع مربوطه آموزش و پرورش شهرستان محل خدمت(الزامی)
تاییدیه گزینش متناسب با نوع همکاری و مطابق با تاریخ فعالیت(الزامی)
ب- نیروهای خرید خدمات آموزشی:
قرارداد شخص با موسسه خرید خدمات خدمات آموزشی(الزامی)
تاییدیه گزینش متناسب با نوع همکاری و مطابق با تاریخ فعالیت(الزامی)
ج- نیروهای نهضت سوادآموزی:
تاییدیه سوابق همکاری از معاونت نهضت سوادآموزی استان محل خدمت(الزامی)
د- مدارس غیر دولتی:
گواهی انجام کار با مهر و امضای مدیر آموزشگاه محل خدمت(الزامی)
تاییدیه گزینش متناسب با نوع همکاری و مطابق با تاریخ فعالیت و یا مستندات مربوط به سوابق بیمه با تاییدیه تامین اجتماعی(الزامی)
هـ- موسسات آموزشی، فرهنگی و تربیتی دارای مجوز از مراجع ذیربط
گواهی انجام کار با قید تاریخ فعالیت با مهر و امضای مدیر موسسه(الزامی)
تاییدیه گزینش متناسب با نوع همکاری و مطابق با تاریخ فعالیت و یا مستندات مربوط به سوابق بیمه(الزامی)
و- نیروهای مهد کودک و پیش دبستانی ها دارای مجوز از وزارت آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی کشور
گواهی انجام کار با قید تاریخ فعالیت با مهر و امضای اداره آموزش و پرورش شهرستان یا اداره بهزیستی(الزامی)
تاییدیه گزینش متناسب با نوع همکاری و مطابق با فعالیت با تاریخ فعالیت و یا مستندات سوابق بیمه با تاییدیه سازمان تأمین اجتماعی(الزامی)
ز- نیروهای دارالقرآن های دارای مجوز رسمی از سازمان تبلیغات اسلامی
گواهی انجام کار با قید تاریخ فعالیت با مهر و امضای مدیر دارالقرآن یا سازمان تبلیغات اسلامی استان محل خدمت(الزامی)
مستندات مربوط به سوابق بیمه مطابق با زمان فعالیت با تاییدیه سازمان تأمین اجتماعی(الزامی)
ر- نیروهای سرباز معلم
تاییدیه سوابق همکاری از مدیریت آموزش و پرورش شهرستان محل خدمت(الزامی)
تاییدیه گزینش متناسب با نوع همکاری و مطابق با تاریخ فعالیت(الزامی)
تذکر۱:کلیه نمون برگ‌های پیوست این اطلاعیه می­بایست توسط داوطلب پرینت و تکمیل گردد و در روز اعلام شده تحویل گروه بررسی مدارک و مستندات گردد.
تذکر۲: بدیهی است عدم مراجعه متقاضی در مهلت مقرر برای بررسی مدارک و مستندات به منزله انصراف از استخدام تلقی خواهد شد.
تذکر۳: کلیه داوطلبان می بایست برای دریافت نوبت پذیرش و آمادگی برای بررسی مدارک و مستندات از ساعت ۷ صبح در محل اعلام شده حضور یابند. مشاهده متن کامل اطلاعیه
اطلاعیه تهیه مدارک و مستندات (مشاهده)
خبر 3 تیر 1402: اطلاعیه شماره ۳ پذیرفته شدگان آزمون استخدام پیمانی آموزگاری سال ۱۴۰۲ اداره کل آموزش و پرورش استان ایلام
به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان ایلام، اداره کل آموزش و پرورش استان اطلاعیه شماره ۳ خود را درباره پذیرفته شدگان آزمون استخدام پیمانی آموزگاری سال ۱۴۰۲ صادر کرد.
در این اطلاعیه آمده است: با توجه به اعلام نتایج آزمون استخدام پیمانی وزارت آموزش و پرورش ویژه رشته شغلی آموزگار ابتدایی و آموزگار استثنایی سال ۱۴۰۱ توسط سازمان سنجش آموزش کشو، به اطلاع پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون (چند برابر ظرفیت) می‌رساند، مدارک مورد نیاز جهت انجام بررسی مدارک و مستندات، جهت تسریع در فرایند ثبت نام و انجام امور نسبت به تهیه مدارک ومستندات ذیل اقدام کنند:
پرینت کارنامه قبولی در آزمون (دریافت کارنامه).
دو عدد پوشه روغنی- دوعدد گیره (آقایان رنگ سفید) – (خانم ها رنگ نارنجی).
شش قطعه عکس تمام رخ ۴*۳ جدید پشت نویسی شده (نام و نام خانوادگی-کدملی در پشت عکس درج شود).
اصل شناسنامه و تصویر خوانا از تمام صفحات (دو سری).
اصل کارت ملی و تصویرخوانا از پشت و رو (دو سری)
اصل و تصویر مدارک سجلی همسر و فرزند برای مشمولین تبصره «۴» ذیل بند «۱۱».
اصل و تصویرکارت پایان خدمت یا معافیت (برای آقایان) (دانش آموختگان برتر مشمول تسهیلات خدمت نظام وظیفه تخصصی بنیاد ملی نخبگان که پروژه تحقیقاتی جایگزین خدمت مورد تایید مرکز نخبگان و استعدادهای برتر نیروهای مسلح را شروع نموده و دوره آموزش نظامی خود را طی نموده اند می بایستی گواهی پایان دوره آموزشی و شروع پروژه تحقیقاتی خود را ارائه نمایند).
اصل دانشنامه یا گواهی نامه موقت بر اساس مدرک تحصیلی مجاز (مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی) و یک برگ تصویر آن .
تذکرمهم: تجربه انجام فعالیت های آموزشی و تربیتی به شرح زیر می تواند جایگزین رشته های تحصیلی  مندرج در شرایط احراز شغل آموزگار ابتدایی (ابتدایی) و آموزگار ابتدایی (استثنایی) شود. داوطلبان متقاضی در صورت داشتن سوابق فعالیتهای آموزشی و تربیتی و به شرط داشتن مدرک دانشگاهی لیسانس و بالاتر (مدارک همتراز) و با رعایت شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون:
دارا بودن حداقل دو (۲) سال سابقه فعالیت آموزشی و تربیتی با حداقل ده (۱۰) ساعت فعالیت در هفته براساس قرارداد معتبر مورد تایید وزارت آموزش و پرورش ، برگه استعلام گزینش مربوط به سالهای فعالیت و سوابق بیمه­ ای که در یک یا چند قالب مصادیق زیر کسب شده باشد.
سابقه حق التدریس و خرید خدمات آموزشی و نهضت سواد آموزی در آموزش و پرورش
فعالیت در مدارس غیردولتی و غیر انتفاعی دارای مجوز از آموزش و پرورش
فعالیت در موسسات آموزشی، فرهنگی و تربیتی دارای مجوز از مراجع قانونی ذیربط
فعالیت در مهد کودک ها و پیش دبستانی دارای مجوز از وزارت آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی کشور
فعالیت در دارالقرآن های دارای مجوز از سازمان تبلیغات اسلامی
اصل معرفی نامه رسمی از سازمان بهزیستی ( برای معلولین ).
اصل گواهی و سوابق همکاری تمام وقت افرادی که به استناد یکی از قوانین و مقررات موضوعه با واحدهای دولتی آموزشی و تربیتی آموزش و پرورش همکاری نموده اند جهت لحاظ در شرط حداکثر سن مجاز برای شرکت در آزمون. .« تبصره «۳ »ذیل بند «۱۱» از بخش دوم دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون».
معرفی نامه بنیاد شهید و امور ایثارگران برای پذیرفته شدگان سهمیه %۲۵ و %۵ ایثارگران.
تذکر: مراجع تایید مدت حضور داوطلبانه در جبهه ها عبارتند از :
الف: معاونت نیروی انسانی هر یک از رده های نیروهای مسلح در مورد رزمندگان متبوع خود.
ب: معاونت نیروی انسانی سازمان بسیج مستضعفان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مورد بسیجیان و نیروهای مردمی اعم از مستخدمین دولت و صاحبان مشاغل و صنوف آزاد و افراد فاقد شغل.
ج: معاونت توسعه و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی در مورد جهادگران.
گواهی معتبر ازاداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی یا سازمان تبلیغات اسلامی جهت بهره مندی از امتیازات لحاظ شده برای حافظان قرآن دارای درجات ۱ تا ۵ .
دریافت و تکمیل فرم استشهاد محلی جهت استفاده از اولویت بومی ( از طریق سکونت ) به موجب تایید ساکن بودن و حداقل ده سال سکونت (بر اساس فرم پیوست دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی سال ۱۴۰۱) ممهور به مهر نیروی انتظامی (پاسگاه یا کلانتری محل) در شهرستان مورد تقاضا.« ارایه اصل و تصویر فرم استشهاد محلی به کارگروه بررسی مدارک ضرورت دارد»
یادآوری: داشتن گواهی تحصیل در دوره های تحصیلی ابتدایی و متوسطه (راهنمایی و دبیرستان نظام قدیم) درشهرستان محل مورد تقاضا با تایید اداره آموزش و پرورش شهرستان مربوطه می‌تواند به عنوان تمام یا قسمتی از سابقه ده سال سكونت به شرط ارائه استشهاد محلی مبنی بر تایید ساكن بودن فعلی فرد در شهرستان محل مورد تقاضا ملاك محاسبه قرار گیرد.
ارائه اصل و تصویرگواهی معتبر در خصوص سوابق آموزشی، فرهنگی، جهادی، تربیتی، فناوری های نوین، پژوهشی، مدرک زبان معتبر، نرم افزارها و دانش کامپیوتر«برگزیدگان المپادهای علمی دانشجویی، مقاله، کتاب، ثبت اختراع، کسب مقام در جشنواره های معتبرعلمی، ادبی، فرهنگی، هنری و ورزشی، طرح های تحقیقاتی، نرم افزارهای مرتبط با آموزش و پرورش ، تقدیرنامه های مرتبط  در سطوح مدیریتی میانی و عالی در زمان انجام فرایند ارزیابی تکمیلی.
فرم  اعلام آمادگی« تکمیل شده» جهت  انجام ارزیابی تکمیلی استخدامی (الزامی).
کدرهگیری مربوط به تاییدیه ارسال الکترونیکی فرم اطلاعات فردی.
بدیهی است معرفی نامه‌های مندرج در بندهای  فوق الذکر باید تحت عنوان اداره کل آموزش و پرورش استان ایلام صادر شده باشد.
مکان و زمان مراجعه داوطلبان جهت تحویل اسناد ومدارک، در اطلاعیه های بعدی متعاقباً اعلام خواهد شد.
اطلاعیه پذیرفته شدگان آزمون استخدام آموزگاری (مشاهده)

خبر 1 تیر 1402: اطلاعیه شماره 2 پذیرفته شدگان آزمون استخدام پیمانی آموزگاری سال ۱۴۰۲ سهمیه استان ایلام
بارگذاری مدارک مورد نیاز در سامانه my.medu.ir از اول تیرماه به مدت ۷۲ ساعت
به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان ایلام، مدیریت منابع انسانی و امور اداری این اداره كل در اطلاعیه ای از پذیرفته شدگان چندبرابر ظرفیت آزمون استخدامی آموزگاری در استان ایلام خواسته است باتوجه به اینکه  تکمیل فرم اطلاعات فردی داوطلبان برای بررسی صلاحیت‌های عمومی گزینش از طریق سامانه my.medu.ir انجام می گیرد، ضروری است داوطلبان پذیرفته شده بعد از مشاهده نتایج خود؛ از روز پنجشنبه اول تیرماه حداکثر ظرف مدت ۷۲ ساعت با مراجعه به سامانه مذکور با استفاده از گزینه ورود از طریق درگاه دولت و استفاده از شماره همراه با مالکیت شخص داوطلب، نسبت به تکمیل دقیق فرم اطلاعات فردی و بارگذاری مدارک مورد نیاز زیر اقدام نمایند:
این اطلاعیه مدارک مورد نیاز برای بارگذاری در سامانه را عکس پرسنلی، تصویر تمامی صفحات شناسنامه، تصویر کارت ملی عنوان کرده است که داوطلبان باید در این درگاه بارگذاری نمایند.
همچنین در این اطلاعیه تاکید شده است مراحل بعدی فرآیند استخدام از طریق پورتال اطلاع رسانی روابط عمومی و کانال روابط عمومی آموزش و پرورش استان در شبکه شاد به آدرس اطلاع رسانی خواهد شد.

اطلاعیه های پذیرفته شدگان سال 1400

اطلاعیه پذیرفته شدگان نهایی (مشاهده)
خبر 24 مرداد 1401: به اطلاع کلیه پذیرفته شدگان نهایی نهمین دوره استخدامی آموزش  و پرورش استان ایلام می رساند شایسته است جهت ثبت نام در دوره مهارت آموزی بدو خدمت، از امروز ۲۵ مرداد ماه به پورتال دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی مراجعه کنند.
به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان ایلام، به اطلاع کلیه پذیرفته شدگان نهایی نهمین دوره استخدامی آموزش  و پرورش استان ایلام می رساند شایسته است جهت ثبت نام در دوره مهارت آموزی بدو خدمت، از امروز ۲۵ مرداد ماه با مراجعه به پورتال دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و وارد نمودن شماره داوطلبی به عنوان کد کاربری و شماره ملی بعنوان رمز عبور مراحل ثبت نام خود را تکمیل نمایند.
ضمنا متعاقبا پس از دریافت  لیست اسامی قبول شدگان نهایی از سوی وزارتخانه، این اداره کل لیست پذیرفته شدگان را به شهرستان ها و مناطق زیر مجموعه اعلام و پس از آن برابر فراخوان شهرستان یا منطقه محل خدمت متقاضیان به ادارات آموزش و پرورش مراجعه نموده و فرآیند تکمیل پرونده استخدامی را طی می نمایند.
لذا پذیرفته شدگان محترم فعلا از مراجعه حضوری به اداره کل آموزش و پرورش استان خوداری نموده و مراتب را از طریق اطلاعیه های روابط عمومی این اداره کل دنبال نمایند.
اطلاعیه و اعلام نتایج نهایی (مشاهده)

خبر 23 مرداد 1401: ضمن آرزوی موفقیت سایت ایران استخدام برای یکایک شما کاربران گرامی به اطلاع می رسانیم؛ نتایج نهایی آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال 1400 (مصاحبه تخصصی)  - مشترک با نهمین آزمون استخدام فراگیر و اطلاعیه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص اعلام اسامی نهایی پذیرفته شدگان یک برابر ظرفیت آزمون مذکور اعلام گردید.

مشاهده اطلاعیه سازمان اداری استخدامی کشور در خصوص آزمون آموزش و پرروش
مشاهده آدرس سایت اداره کل آموزش و پرورش استان ها
دانلود فرم رسیدگی به اعتراض ها

جهت مشاهده نتایج نهایی کلیک نمایید

تشریح روند بررسی مدارک و مصاحبه‌ی تخصصی پذیرفته شدگان (مشاهده)
خبر 11 تیر 1401: به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان ایلام، حمید عبدی معاون پژوهش برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی آموزش و پرورش استان ایلام در گفتگو با اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی این اداره‌کل روند انجام بررسی مدارک و همچنین مصاحبه معرفی شدگان نهمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش در استان را تشریح کرد. 
حمید عبدی معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و توسعه‌ی منابع انسانی آموزش و پرورش استان ایلام گفت: در خصوص بررسی اسناد و مدارک و انجام مصاحبه استخدامی معرفی شدگان چند برابر ظرفیت وزارت آموزش و پرورش از محل نهمین آزمون مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی، در این اداره کل، مقدمات لازم جهت برگزاری مطلوب فرآیند مصاحبه از داوطلبان در پردیس های مجری مصاحبه انجام و همچنین اطلاع رسانی دقیق و کامل از طریق پورتال خبری اداره کل آموزش و پرورش استان ایلام به داوطلبان جهت حضور به موقع در مصاحبه در اسرع وقت صورت گرفته است. 
عبدی ادامه داد: ابلاغ اعضای ستاد مصاحبه و همچنین کارگروهای اجرایی صادر و نشست‌های مربوطه در این خصوص برگزار شد. کارگروه بررسی اسناد و مدارک تشکیل و فرایند بررسی اسناد و مدارک و معرفی به مصاحبه نیز از تاریخ ۶ تیر لغایت ۱۲ تیر ماه ۱۴۰۱ در حال انجام می‌باشد. 
معاون پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش و پرورش استان درباره‌ی انتخاب مصاحبه‌گران نیز افزود: مصاحبه گران تخصصی شغل به تفکیک رشته برای هر دو جنسیت، انتخاب و پس از اعلام آمادگی مصاحبه گران مورد نظر، فهرست مشخصات آن‌ها به پردیس‌های شهید مدرس (برادران) و امام جعفر صادق (خواهران) اعلام و مصاحبه تخصصی از روز شنبه مورخ ۱۱ تیرماه لغایت چهارشنبه
۱۴ تیرماه ۱۴۰۱ هم زمان در محل پردیس های مذکور در حال انجام است. 
عبدی با اشاره به حضور نمایندگان سازمان‌های مختلف در روند انجام مصاحبه‌ی پذیرفته‌شدگان ماده‌ی ۲۸ بیان داشت: جدول زمان بندی انجام مصاحبه به سازمان های برنامه و بودجه، بهزیستی و بنیاد شهید و امور ایثارگران استان جهت حضور نمایندگان آن ها و بازدید از مراکز مجری مصاحبه ارسال شده است. 
حمید عبدی در پایان اضافه کرد: برنامه ریزی برای اجرای تمهیدات لازم جهت  فرآیند مصاحبه  به ویژه در مراکز مجری مصاحبه و همچنین فرآیند بررسی مدارک و مستندات داوطلبان اتخاذ و نماینده‌ی گزینش نیز به عنوان ناظر برای حضور در هر دو گروه مصاحبه تخصصی برادران و خواهران مشخص و در محل مصاحبه حضور دارند.
زمانبندی مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون (مشاهده)

خبر 6 تیر 1401: زمان مصاحبه‌ی پذیرفته‌شدگان آزمون استخدامی ماده‌ی ۲۸ آموزش و پرورش استان ایلام اعلام شد که بر این اساس برادران پذیرفته‌شده مطابق جدول زمانبندی می بایست به پردیس شهید مدرس، و خواهران پذیرفته شده به پردیس امام جعفرصادق (ع) مراجعه کنند.
به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان ایلام، زمان مصاحبه پذیرفته شدگان نهمین دوره آزمون استخدامی آموزش و پرورش اعلام شد که بر این اساس پذیرفته شدگان ماده‌ی ۲۸ آزمون استخدامی در استان ایلام می بایست با در دست داشتن مدارک لازم و مطابق جدول زمانبندی زیر نسبت به مراجعه به آدرس های مذکور اقدام نمایند.
برنامه زمانبندی جهت حضور و پذیرش مصاحبه اختصاصی و عمومی استخدام پیمانی آموزش و پرورش استان ایلام -  خواهران

1) تاریخ پذیرش: شنبه ۱۱ تیر ماه ۱۴۰۱
کلیه‌ی داوطلبان رشته ی آموزگاری ابتدایی (بر اساس نام خانوادگی از الف تا پایان حرف غ)
کلیه‌ی داوطلبان رشته های دبیری ریاضی، دبیر عربی و دبیر علوم اجتماعی
ساعت پذیرش: ۷:۳۰ صبح تا ۱۳:۴۵ ظهر

۲) تاریخ پذیرش: یکشنبه ۱۲ تیرماه ۱۴۰۱
کلیه داوطلبان رشته های دبیر ادبیات فارسی و دبیر تربیت بدنی
کلیه داوطلبان رشته آموزگاری ابتدایی (بر اساس نام خانوادگی از ف تا پایان حرف ی)
ساعت پذیرش: ۷:۳۰ صبح تا ۱۳:۴۵ ظهر

۳) تاریخ پذیرش: دوشنبه ۱۳ تیرماه ۱۴۰۱
کلیه داوطلبان رشته دبیری معارف اسلامی 
کلیه داوطلبان رشته های دبیری علوم زیستی و بهداشتی و مشاور واحد آموزشی
ساعت پذیرش: ۷:۳۰ صبح تا ۱۳:۴۵ ظهر

۴) تاریخ پذیرش: سه‌شنبه ۱۴ تیرماه ۱۴۰۱
کلیه داوطلبان رشته‌های دبیری هنر و مربی امور تربیتی مدارس
کلیه داوطلبان رشته های مراقب سلامت، هنرآموز/استادکار طراحی و دوخت، هنر آموز طراحی و دوخت
ساعت پذیرش: ۷:۳۰ صبح تا ۱۳:۴۵ ظهر

مدارک لازم:
اصل شناسنامه و کارت ملی
معرفی نامه از امور اداری اداره کل آموزش و پرورش (نمونه برگ شماره 5)
گواهی انجام معاینات پزشکی
آدرس محل مصاحبه خواهران:
مستدعی است، داوطلبان ارجمند بر اساس جدول زمان بندی فوق به پردیس امام جعفر صادق (ع) خواهران - واقع در ایلام - انتهای بلوار شهید صدوقی مراجعه نمایند.

برنامه زمانبندی جهت حضور و پذیرش مصاحبه اختصاصی و عمومی استخدام پیمانی آموزش و پرورش استان ایلام -  برادران

۱) تاریخ: شنبه ۱۱ تیرماه ۱۴۰۱
رشته‌ی تحصیلی و ساعت مراجعه: ساعت ۸ صبح
آموزگاری ابتدایی (از حروف الف تا ش)
دبیری ادبیات فارسی
رشته‌ی تحصیلی و ساعت مراجعه: ساعت ۱۴ عصر
دبیری علوم اجتماعی
دبیری ریاضی
دبیری تاریخ
دبیری عربی

۲) یکشنبه: ۱۲ تیرماه ۱۴۰۱
رشته‌ی تحصیلی و ساعت مراجعه: ساعت ۸ صبح
آموزگاری ابتدایی (از حروف ع تا ی)
دبیری علوم زیستی
دبیری معارف اسلامی (حروف الف تا غ)
مشاور واحد آموزشی
رشته‌ی تحصیلی و ساعت مراجعه: ساعت ۱۴ عصر
آموزگار استثنایی
تربیت بدنی
مربی امور تربیتی
دبیری معارف اسلامی (حروف ف تا ی)
دبیری جغرافیا

۳) دوشنبه ۱۳ تیرماه ۱۴۰۱
رشته‌ی تحصیلی و ساعت مراجعه: ساعت ۸ صبح
استادکار الکتروتکنیک 
استادکار ساختمان
دبیری هنر
رشته‌ی تحصیلی و ساعت مراجعه: ساعت ۱۴ عصر
استادکار مکانیک خودرو
هنر آموز مکانیک خودرو

مدارک لازم:
اصل شناسنامه و کارت ملی
معرفی نامه از امور اداری اداره کل آموزش و پرورش استان ایلام
گواهی تایید پزشک معتمد آموزش و پرورش از کلینیک فرهنگیان ایلام
آدرس محل مصاحبه برادران:
بلوار پژوهش - بانگنجاب - بالاتر از دانشگاه ایلام - دانشگاه فرهنگیان ایلام (پردیس شهید مدرس) - تلفن: 08432227169

زمانبندی مراجعه پذیرفته شدگان استخدام آموزش و پرورش ایلام (مشاهده)

خبر 5 تیر 1401: مراحل، زمان، مکان و مدارک مورد نیاز انجام فرایند استخدامی قبول شدگان نهمین دوره‌ی آزمون استخدامی آموزش و پرورش استان ایلام اعلام شد
معرفی شدگان مرحله اول ضمن در دست داشتن مدارک از روز دوشنبه مورخ 6 تیر ماه 1401 برابر تقویم زمانی و به تفکیک رشته از ساعت 8 صبح  الی 16 عصربه آدرس محل بررسی مدارک و مستندات: (ساختمان  مرکز هسته گزینش آموزش و پرورش استان ایلام- بلوار جمهوری  انتهای خیابان بعثت) مراجعه نمایند.
به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان ایلام، محل بررسی مدارک و مستندات، زمان و مکان مصاحبه‌ و فرایند استخدامی پذیرفته‌شدگان نهمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش اعلام شد که به این ترتیب معرفی شدگان مرحله اول ضمن در دست داشتن مدارک ذیل به منظور بررسی آن ها، از روز دوشنبه مورخ 6 تیر ماه 1401 برابر تقویم زمانی و به تفکیک رشته از ساعت 8 صبح  الی 16 عصر به آدرس محل بررسی مدارک و مستندات: (ساختمان مرکز هسته گزینش آموزش و پرورش استان ایلام- بلوار جمهوری  انتهای خیابان بعثت) مراجعه نمایند.
عدم مراجعه در زمان مقرر به منزله انصراف از استخدام تلقی می گردد و فرم مربوط به غایبین تکمیل خواهد شد.
تقویم اجرایی گارگروه بررسی مدارک و مستندات پذیرفته شدگان مرحله اول (چند برابر ظرفیت) آزمون استخدام پیمانی ماده 28 سال 1401
گروه: اول
جنسیت: زن/ مرد
رشته شغلی قبولی: آموزگار ابتدایی-آموزگار استثنایی- دبیر ادبیات فارسی
ساعت مراجعه: 8 صبح الی 16 عصر
روز مراجعه: دوشنبه
تاریخ: 6 تیر ماه 1401
گروه: دوم
جنسیت: زن/ مرد
رشته شغلی قبولی: دبیر ریاضی-دبیر عربی-دبیر علوم اجتماعی- دبیر علوم زیستی و بهداشتی- دبیری تاریخ- دبیری جغرافیا-دبیری معارف اسلامی
ساعت مراجعه: 8 صبح الی 16 عصر
روز مراجعه: سه شنبه
تاریخ: 7 تیر ماه 1401
گروه: سوم
جنسیت: زن/ مرد
رشته شغلی قبولی: دبیری هنر-مراقب سلامت-مربی امور تربیتی مدارس- مشاور واحد آموزشی- استادکار الکتروتکنیک-استادکار ساختمان-استادکار طراحی دوخت- استادکار مکانیک خودرو- هنر آموز طراحی و دوخت- هنر آموز مکانیک خودرو- دبیر تربیت بدنی
ساعت مراجعه: 8 صبح الی 16 عصر
روز مراجعه: چهارشنبه
تاریخ: 8 تیر ماه 1401
مدارک مورد نیاز:
1-یک عدد پوشه به رنگ آبی همراه با گیره
2- پرینت کارنامه قبولی در آزمون استخدامی  دو نسخه 
3- اصل و کپی گواهینامه موقت یا دانشنامه مدرک تحصیلی لیسانس/ فوق لیسانس بر اساس مدرک تحصیلی مجاز (برابر کد اشتغال- محل انتخابی) در زمان ثبت نام در دونسخه
4- اصل شناسنامه، کارت ملی و کارت پایان خدمت ویژه آقایان – کپی از تمام صفحات شناسنامه، کارت ملی و کارت پایان خدمت (ویژه آقایان) در دو نسخه و همچنین کپی شناسنامه همسر و فرزندان
5- 6 قطعه عکس با زمینه سفید و تمام رخ در سال جاری (پشت نویسی شده)
6- ارائه فرم اطلاعات فردی (ویژه گزینش) در دو نسخه با الصاق عکس (تاکید می گردد فرم مذکور را از سایت آموزش و پرورش استان ایلام دریافت نمایید)
7- ارائه نمون برگ شماره 6 ارزیابی بخش کمی سوابق آموزشی و پژوهشی (تاکید می گردد حتما فرم مذکور را از سایت آموزش و پرورش استان ایلام دریافت نمایید)
8- ارائه اصل معرفی نامه رسمی به تاریخ جدید از بنیاد شهید و امور ایثار گران برای قبول شدگان از طریق سهمیه ایثارگران با ذکر نوع ایثارگری و درصد جانبازی خطاب به اداره کل آموزش و پرورش استان ایلام
9- ارائه اصل معرفی نامه رسمی به تاریخ جدید از سازمان بهزستی استان برای معلولین خطاب به اداره کل آموزش و پرورش استان ایلام 
10- ارائه اصل و تصویر مدرک یا گواهینامه معتبر حافظ قرآن کریم درجه 1 تا 3 برای افرادی که از سهمیه حافظین قرآن  استفاده کرده اند.
11- ارائه اصل گواهی حضور در جبهه های حق علیه باطل به تاریخ جدید برای  افرادی که از سهمیه سهمیه ایثارگری 5 و 25 درصد از مراجع ذیصلاح مربوطه شامل (بسیجی داوطلب- سه چهارم خدمت سربازی و نیروهای رسمی نظامی و انتظامی (پایور) ارتش و نیروی انتظامی - جهاد کشاورزی  –  سپاه پاسداران انقلاب اسلامی)
12- ارائه اصل گواهی و مدارک و مستندات  بیمه و سوابق غیر رسمی و تمام وقت در دستگاه های اجرایی از تاریخ 22/11/1357  به بعد که حقوق آنها از محل اعتبارات دولتی پرداخت شده است (برای افرادی که می خواهند بدلیل افزایش سن از تقلیل شرایط سنی استفاده نمایند)
13- ارائه فرم معرفی نامه از بنیاد نخبگان (برای افرادی متقاضی استفاده از امتیازات نخبگان) 
14- ارائه فرم استشهاد محلی مبنی بر سکونت حداقل 10 سال در شهرستان و منطقه محل تقاضا استخدام برای افرادی که از سهمه بومی استفاده کرده اند. (ارائه فرم مذکور برای افرادی که محل تولد درج در شناسنامه با محل شغل مورد تقاضا یکی می باشد نیاز نیست) (تاکید می گردد فرم مذکور را از سایت آموزش و پرورش استان ایلام دریافت نمایید)
15- ارائه فرم اعلام آمادگی برای پذیرش مصاحبه (تاکید می گردد فرم مذکور را از سایت آموزش و پرورش استان ایلام دریافت نمایید)
مکان مراجعه: (ساختمان مرکز هسته گزینش آموزش و پرورش استان ایلام- بلوار جمهوری  انتهای خیابان بعثت)
مراحل چینش و مرتب نمودن مدارک پرونده استخدامی پذیرفته شدگان چندبرابر ظرفیت از پایین به بالا به ترتیب ذیل انجام گردد:
1-کپی کارنامه قبولی در آزمون
2-اصل گواهی سهمیه ایثارگری  - معلولیت در صورت استفاده
3-اصل گواهی و مدارک مربوط به استشهاد محلی در صورت استفاده از امتیاز بومی
4-اصل گواهی حافظ قرآن – نخبگان در صورت استفاده از سهمیه این موارد
5-کپی مدرک دانشگاهی  که در زمان ثبت نام ارائه گردیده
6-اصل گواهی و مدارک مربوط به کسر سن (سنوات غیر رسمی، تمام وقت درسازمان ها و ادارت دولتی) برای افرادی که دارای کبر سن هستند.
7-کپی تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی و پایان خدمت (ویژه آقایان) و همچنین کپی صفحات شناسنامه همسر و فرزندان
8-فرم شماره 2 که توسط کارشناس بررسی مدارک اضافه می گردد.
مراحل انجام فرآیند استخدامی قبول شدگان چند برابر ظرفیت (مرحله اول) نهمین دوره آزمون استخدامی آموزش و پرورش ایلام
1-بررسی مدارک و مستندات (برابر فرم شماره 2) توسط کارگروه مربوطه
2-ارائه فرم اطلاعات فردی گزینش و مدارک مورد نیاز به هسته گزینش استان 
2-بررسی و تکمیل  فرم مربوط به  اقدامات پژوهشی و آموزشی (25 درصد نمره کمی) توسط کارشناسان مربوطه
3- دریافت معرفی نامه مصاحبه بعد از بررسی مدارک جهت ارائه به مرکز مجری مصاحبه علمی  ( پردیس خواهران امام جعفر صادق(ع) – پردیس برادران شهید مدرس
4- دریافت معرفی نامه و فرم های مربوط به معاینات پزشکی جهت مراجعه به درمانگاه فرهنگیان به آدرس: کنار زیرگذر شهید کشوری شهر ایلام
فرم های مورد نیاز:
پذیرفته‌شدگان محترم، حتما ضمن دانلود فرم‌های زیر، نسبت به تکمیل نمودن همه‌ی آنان‌ها و تحویل آن‌ها در زمان مراجعه اقدام نمایید:

اطلاعیه های پذیرفته شدگان سال 99

 اطلاعیه پذیرفته شدگان چند برابر ظرفیت آزمون (مشاهده)

خبر 28 فروردین 1400: اطلاعیه پذیرفته شدگان چند برابر ظرفیت آزمون استخدامی آموزش و پرورش ایلام (منبع: سایت آموزش و پرورش ایلام)

متن هسته گزینش اداره کل آموزش وپرورش استان ایلام به شرح زیر است؛
ضمن تبر‌یک حلول ماه مبــارک رمضان و آرزوی موفقیّـــت داوطلبین آزمـــون استخدام پیمانی سال ۹۹ ، به اطـــلاع آن دسته از پذیرفته شدگان یک برابر ظرفیت آزمون استخدام پیمانی سال ۹۹ اداره کل آموزش وپرورش استان ایلام می رساند، زمان و مکان دقیق فرآیند بررسی صلاحیـــت های عمومی گزینش از طریـــق تماس تلفنی با داوطلبین به آنها اعلام خواهد شد.
تذکرات :
۱ . باتوجه به شیوع ویروس کرونا و لزوم مراقبت های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی، از مراجعه حضوری به هسته گزینش استان تا قبل از تماس تلفنی ، خــودداری گردد.
۲ . تأکید می گردد هرگونه اقدام مورد نیاز از سوی پذیرفته شدگان بصورت اطلاعیه های بعدی متعاقباً از طریق سایت اداره کل آموزش وپرورش استان ایلام و هسته گزینش اطلاع رسانی خواهد شد.

اعلام نتایج نهایی آزمون استخدام آموزش و پرورش (مشاهده)

خبر 23 فروردین 1400: اعلام نتایج نهایی آزمون استخدام آموزش و پرورش (منبع: سایت سازمان سنجش)

ضمن آرزوی موفقیت سایت ایران استخدام برای یکایک شما کارجویان گرامی به اطلاع میرسانیم؛ نتایج نهایی پذیرفته شدگان یک برابر ظرفیت آزمون استخدام پیمانی وزارت آموزش و پرورش در سال 99 اعلام گردید.

جهت مشاهده اطلاعیه و نتایج نهایی اینجا کلیک نمایید

اعلام جزئیات و زمان پذیرش نهایی پذیرفته شدگان آزمون (مشاهده)

خبر 19 اسفند 99: اعلام جزئیات و زمان پذیرش نهایی پذیرفته شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش (منبع: باشگاه خبرنگاران جوان)

یارمحمد حسین‌بر مدیرکل امور اداری و تشکیلاتی وزارت آموزش و پرورش در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه آموزش و پرورش گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره جزئیات اعلام نتایج پذیرفته‌شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش بیان کرد: نتایج اولیه این آزمون با پذیرش ٢/۵ برابر ظرفیت انجام شد و بعد از این مرحله فرایند مصاحبه‌ها تمام شده است و نتایج را به سازمان سنجش ارجاع دادیم.

جهت مشاهده متن کامل خبر اینجا کلیک نمایید

اطلاعیه زمانبندی مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون (مشاهده)

خبر 21 بهمن 99: اطلاعیه زمانبندی مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش ایلام (منبع: سایت آموزش و پرورش ایلام)

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان ایلام ،برنامه زمان بندی مصاحبه از معرفی شدگان آزمون استخدامی (ماده 28) سال 1399 سهیمه استخدامی استان ایلام اعلام شد

جدول زمان بندی مصاحبه از معرفی شدگان  برادرآزمون استخدامی (ماده 28) سال 1399 سهیمه استخدامی استان ایلام

ایام هفته تاریخ رشته تحصیلی ساعت مراجعه جمع
شنبه 25/11/1399 آموزگار ابتدایی حروف الف تا س- ریاضی- ادبیات فارسی 8صبح 40
یک شنبه 26/11/1399 آموزگار ابتدایی حروف ش تا ی- آموزگار استثنایی– تربیت بدنی "" 44
دوشنبه 27/11/1399 مربی امورتربیتی-مشاوره-هنرآموز زراعی باغی-ماشین های کشاورزی-مکانیک "" 41
سه شنبه 28/11/1399 کامپیوتر-حرفه وفن-الکتروتکنیک-دبیرانگلیسی-علوم تجربی- جغرافیا "" 34
چهارشنبه 29/11/1399 معارف اسلامی- مراقب سلامت و جامانده ها "" 27

مدارک لازم:
اصل شناسنامه و کارت ملی
معرفی نامه از امور اداری اداره کل آموزش و پرورش
2 قطعه عکس 4*3 سال جاری
آدرس محل مصاحبه: بلوار پژوهش- بانگنجاب- بالاتر از دانشگاه ایلام- دانشگاه فرهنگیان ایلام (پردیس شهید مدرس)-

جهت مشاهده متن کامل اطلاعیه اینجا کلیک نمایید

اطلاعیه زمانبندی مراجعه پذیرفته شدگان آزمون (مشاهده)

خبر 15 بهمن 99: اطلاعیه زمانبندی مراجعه پذیرفته شدگان آزمون استخدام آموزش و پرورش ایلام (منبع: سایت آموزش و پرورش ایلام)

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان ایلام ،اطلاعیه زمانبندی تحویل مدارک و مستندات قبول شدگان چند برابر ظرفیت مرحله اول استخدام پیمانی اداره کل آموز ش و پرورش استان ایلام در سال 1399 هشتمین دوره استخدامی کشوربه شرح زیر میباشد:
بسمه تعالی
اطلاعیه زمانبندی تحویل مدارک و مستندات قبول شدگان چند برابر ظرفیت مرحله اول استخدام پیمانی اداره کل آموز و پرورش استان ایلام در سال 1399 هشتمین دوره استخدامی کشور

ساعت مراجعه روز تاریخ رشته شغلی قبولی در آزمون استخدامی ردیف
9 صبح الی 16 عصر یکشنبه 19/ 11/ 1399 آموزگار ابتدایی 1
9 صبح الی 16 عصر دوشنبه 20/ 11/ 1399 زبان و ادبیات فارسی- تربیت بدنی- ریاضی- زبان انگلیسی- شیمی و عاوم تجربی و علوم زیست شناسی- فیزیک -  جغرافیا- معارف اسلامی- طراحی دوخت 2
9 صبح الی 16 عصر

 

سه شنبه 21/ 11/ 1399 صنایع غذایی – مراقب بهداشت

مربی امور تربیت- مشاوره تحصیلی- هنر آموز الکترونیک- مهدسی زراعی- ماشین های کشاورزی- مکانیک- کاروفناوری

نقشه کشی- کامپیوتر- گرافیک - هنر

3

مدارک مورد نیاز:
یک عدد پوشه روغنی به رنگ سبز همراه با گیره – پرینت کارنامه قبولی در آزمون استخدامی دو نسخه- گواهینامه موقت یا دانشنامه مدرک تحصیلی لیسانس/ فوق لیسانس بر اساس مدرک تحصیلی مجاز( برابر کد اشتغال- محل انتخابی) دونسخه کپی از آن - اصل و کپی شناسنامه تمام صفحات در دو نسخه - اصل و کپی کارت ملی و پایان خدمت ( ویژه آقایان) در دونسخه - 6 قطعه عکس با زمینه سفید و تمام رخ در سال جاری( پشت نویسی شده)- فرم اطلاعات فردی( ویژه گزینش) – اصل معرفی نامه رسمی به تاریخ جدیداز بنیاد شهید و امور ایثار گران برای قبول شدگان از طریق سهمیه ایثارگران 25 درصد و 5درصد ایثارگران
تذکر: مراجع تایید مدت حضور داوطلبانه در جبهه ها عبارتند از : ( معاونت نیروی انسانی هر یک ازرده های نیروی مسلح در مورد رزمندگان متبوع خود- معاونت نیروی انسانی سازمان بسیج مستضعفان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مورد بسیجیان و نیروهای مردمی اعم از مستخدمین دولت و صاحبان مشاغل و صنوف آزادو افراد فاقد شغل-معاونت توسعه و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی در مورد جهادگران.)
-تاکید می گردد متن گواهی ایثارگران باید خطاب به اداره کل آموزش و پرورش استان ایلام- اصل معرفی نامه رسمی بروز از سازمان بهزستی استان برای معلولین خطاب به اداره کل آموزش و پرورش استان ایلام باشد - اصل و تصویر مدارک مشمولین حافظین قرآن درجه 1 تا 3از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی یا سازمان تبلیغات اسلامی( برای حافظین در مشاغل کارشناس امور فرهنگی، دبیر معارف اسلامی و مربی تربیتی در مدارس لحاظ خواهد شد)
– اصل سوابق غیر رسمی و تمام وقت در دستگاه های اجرایی از تاریخ 22/ 11/ 1357 به بعد که حقوق آنها از محل اعتبارات دولتی پرداخت شده است ( برای افرادی که می خواهند بدلیل افزایش سن از تقلیل شرایط سنی استفاده نمایند- فرم معرفی نامه از بنیاد نخبگان( برای افرادی متقاضی استفاده از امتیازات نخبگان)
-ارائه گواهی استشهاد محلی مبنی بر10سال سکونت برای افرادی که متقاضی غیر از محل تولد خود می باشند با تایید و مهر و امضاء کلانتری (پاسگاه) محل سکونت .تاکیدمی شود گواهی مذکور از مراجع ذیصلاح استعلام گرفته خواهد شد..
مکان مراجعه: اداره کل آموزش و پرورش استان ایلام ساختمان 2 سالن گرو های آموزشی

اطلاعیه مدارک پذیرفته شدگان آزمون استخدام آموزش و پرورش ایلام (مشاهده)

خبر 14 بهمن 99: اطلاعیه مدارک پذیرفته شدگان آزمون استخدام آموزش و پرورش ایلام (منع: سایت آموزش و پرورش ایلام)

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان ایلام ،مدارک مورد نیاز پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون استخدام پیمانی آموزش و پرورش استان ایلام سال ۱۳۹۹ اعلام گردید :
با توجه به اعلام نتایج آزمون استخدام پیمانی سال 99 توسط سازمان سنجش آموزش کشور به اطلاع پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون می رساند، جدول زمان بندی، مکان و مدارک مورد نیاز جهت انجام بررسی مدارک و مستندات، معاینات پزشکی و مصاحبه علمی بزودی از طریق سایت و کانال‌های مدیریت منابع انسانی و امور اداری از طریق سایت اداره کل آموزش و پرورش استان ایلام اطلاع‌رسانی خواهد شد.
پذیرفته شدگان گرامی جهت آمادگی نسبت به تهیه مدارک ذیل اقدام ، تا در موعد مقرر که بزودی از همین طریق اطلاع رسانی خواهد شد مراجعه نمایند.
1- پرینت کارنامه قبولی در آزمون (دریافت کارنامه)
2- یک عدد پوشه روغنی (رنگ سبز)
3- چهار قطعه عکس تمام رخ ۴×۳ جدید پشت نویسی شده (نام و نام خانوادگی-کد ملی در پشت عکس درج شود)
4- اصل شناسنامه و فتوکپی خوانا از تمام صفحات (دو سری)
5- اصل کارت ملی و فتوکپی خوانا از پشت و رو (دو سری)
6- اصل کارت پایان خدمت یا معافیت و فتوکپی خوانا (برای آقایان)
7- اصل دانشنامه یا گواهی نامه موقت براساس مدرک تحصیلی مجاز (برابر کد" شغل- محل انتخابی ") و یک برگ فتوکپی آن
8- اصل معرفی‌نامه رسمی از سازمان بهزیستی (برای معلولین)
9- اصل گواهی سوابق خدمت غیررسمی و تمام وقت در دستگاه های اجرایی ازتاریخ ۲۲ بهمن ماه ۱۳۵۷ به بعد که حقوقشان از محل اعتبارات دولتی پرداخت شده است(برای افرادی که سوابق مذکور از سن آنان کسر می گردد)
10- معرفی نامه بنیاد شهید و امورایثارگران برای پذیرفته شدگان سهمیه ۲۵% و ۵% ایثارگران
تذکر : مراجع تایید مدت حضور داوطلبانه در جبهه ها عبارتند از:
الف:معاونت نیروی انسانی هر یک از رده های نیروهای مسلح در مورد رزمندگان متبوع خود
ب: معاونت نیروی انسانی سازمان بسیج مستضعفان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مورد بسیجیان و نیروهای مردمی اعم از مستخدمین دولت و صاحبان مشاغل و صنوف آزاد و افراد فاقد شغل
ج: معاونت توسعه و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی در مورد جهادگران
۱۱_ اصل مدارک مشمولین آیین نامه جذب نخبگان و استعداد های برتر(تاییدیه از بنیاد ملی نخبگان فقط برای مشمولین که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر)
۱۲_ گواهی مدرک جهت حافظین قرآن دارای درجات 1 تا 3 از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی یا سازمان تبلیغات اسلامی (برای حافظین در مشاغل کارشناس امور فرهنگی، دبیر معارف اسلامی و مربی امور تربیتی در مدارس لحاظ خواهد شد.
۱۳-ارائه گواهی استشهاد محلی مبنی بر ۱۰ سال سکونت برای افرادی که از سهمیه بوم شهرستان غیر از محل تولد استفاده نموده اند .با تایید و ممهور به مهر و امضاء کلانتری(پاسگاه) محل سکونت
تذکر: به همراه نداشتن مدارک مورد نیاز (هر فرد) به منزله عدم پذیرش خواهد بود.

زمان اعلام نتایج هشتمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی (مشاهده)

خبر 12 دی 99: زمان اعلام نتایج هشتمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی مشخص شد (منبع: باشگاه خبرنگاران جوان)

سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: نتایج هشتمین آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی دهه اول بهمن ۹۹ اعلام می‌شود. فاطمه زرین آمیزی سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره فرآیند برگزاری هشتمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی، گفت: طبق مصوبه ۲۹ آذر سال ۹۹ ستاد ملی مدیریت کرونا، هشتمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی کشور در راستای جذب و استخدام نیروی مورد نیاز ۸۱ دستگاه اجرایی در ۲۴۰ شغل برای جذب و استخدام ۳۸ هزار و ۱۸۴ نفر در دو نوبت برگزار شد.

جهت مشاهده متن کامل خبر اینجا کلیک نمایید

اطلاعیه های پذیرفته شدگان سال 98

اطلاعیه اعلام نتایج نهایی پذیرفته شدگان آزمون (مشاهده)

خبر 1 اردیبهشت 99: اطلاعیه اعلام نتایج نهایی پذیرفته شدگان آزمون استخدام آموزش و پرورش سال 98 (منبع: سایت رسمی وزارت آموزش و پرورش)

دبیرخانه هیأت مرکزی گزینش، با ارسال اطلاعیه ای، نتایج بررسی صلاحیت های عمومی (گزینش و فرایند جذب) پذیرفته شدگان نهایی آزمون استخدام پیمانی آبان ماه سال 1398 آموزش و پرورش را منتشر کرد.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، بـا آرزوی موفقیت برای پذیرفته شدگان گرامی آزمون استخدامی وزارت آموزش وپرورش در هفتمین آزمون متمرکز دستگاه های اجرایی کشور آبان ماه 1398 (موضوع مجوز شماره151610 مورخ 27 خرداد1398 و مجوز 160491 مورخ 1تیر1398سازمان اداری و استخدامی کشور)؛ به اطلاع می رساند؛ اسامی پذیرفته شدگان نهایی آزمون مزبور بعد از طی مراحل قانونی از طریق سامانه همگام، اعلام خواهد شد. مقتضی است اقدامات ذیل از سوی داوطلبان محترم انجام گردد.

جهت مشاهده متن کامل اطلاعیه اعلام نتایج نهایی آموزش و پرورش اینجا کلیک نمایید

اطلاعیه زمانبندی مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون (مشاهده)

خبر 23 دی 98: اطلاعیه زمانبندی مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش ایلام (منبع: سایت آموزش و پرورش ایلام)

جدول زمان بندی مصاحبه معرفی شوندگان استخدامی (ماده 28) سال 1398 سهمیه خدمتی استان ایلام اعلام شد.
به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان ایلام،جدول زمان بندی مصاحبه معرفی شوندگان استخدامی (ماده 28) سال 1398 سهمیه خدمتی استان ایلام اعلام شد.

برنامه زمان بندی و مصاحبه ماده (28) بهمن 98 پردیس امام جعفر صادق (ع)

تعداد رشته روز پذیرش و معرفی به پزشک روز مصاحبه  
25 آموزگار ابتدایی22/کامپیوتر 3 چهارشنبه1398/11/02

ساعت 8 تا 12 و جاماندگان روز شنبه 1398/11/05 از ساعت 8 تا 12

صبح شنبه 1398/11/05

مختص مصاحبه رشته های کامپیوتر و ابتدایی

"الف "تا پایان "ع"(22نفر)
ظهر شنبه 1398/11/05از مختص مصاحبه رشته ابتدایی
23 آموزگار ابتدایی16/آموزگار استثنایی2/ طراحی و دوخت 5نفر چهار شنبه 1398/11/02 ساعت 8 تا 12 و جاماندگان روز شنبه 1398/11/05از ساعت 8 تا 12 صبح یکشنبه 1398/11/06مختص مصاحبه رشته های طراحی دوخت ،آموزگار استثنایی و آموزگار ابتدایی ابتدایی از "ف" تا "ی" (16 نفر)
ظهر یکشنبه 1398/11/06 مختص مصاحبه رشته آموزگار ابتدایی -
26 تربیت بدنی(13نفر) ریاضی(8نفر) مشاوره(5نفر) یکشنبه 1398/11/06 از ساعت 8 الی 12 صبح دوشنبه 1398/11/07 مختص مصاحبه رشته ی تربیت بدنی -
ظهر دوشنبه 1398/11/07 مختص مصاحبه رشته های ریاضی و مشاوره -
26 انگلیسی5/زیست2/هنر8/حرفه و فن3/امور تربیتی 8 نفر دوشنبه 1398/11/07 از ساعت 8 الی 12 صبح سه شنبه 1398/11/08 مختص مصاحبه رشته های انگلیسی و هنر -
ظهر سه شنبه 1398/11/08 مختص مصاحبه رشته های زیست و امور تربیتی -

جدول زمان بندی مصاحبه از معرفی شدگان آزمون استخدامی (ماده 28) سال 1398 سهمیه استخدامی استان ایلام پردیس شهید مدرس

ایام هفته تاریخ رشته تحصیلی جمع
شنبه 1398/11/05 تربیت بدنی (18)کامپیوتر (3) زیست شناسی (4) 25
یک شنبه 1398/11/06 آموزگار ابتدایی(9)-مربی امور تربیتی (10)-کار و فناوری(2) مراقبت سلامت(3) 24
دوشنبه 1398/11/07 مشاوره (7)-معارف اسلامی (11)حسابداری (3)- ادبیات فارسی (6) 27
سه شنبه 139811/08 ریاضی (7)-عربی(5)-ماشین های کشاورزی(3)مکانیک خودرو (3)- هنر (5) علوم اجتماعی (3) 26
پنج شنبه 1398/11/10 جامانده 102
اطلاعیه تکمیل مدارک پذیرفته شدگان آزمون (مشاهده)

خبر 17 دی 98: اطلاعیه تکمیل مدارک پذیرفته شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش ایلام (منبع: سایت آموزش و پرورش ایلام)

اطلاعیه زمانبندی تحویل مدارک و مستندات قبول شدگان چند برابر ظرفیت مرحله اول استخدام پیمانی اداره کل آموز و پرورش استان ایلام اعلام شد.
به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان ایلام ،شیروانی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان ایلام گفت:زمانبندی تحویل مدارک و مستندات معرفی شدگان چند برابر ظرفیت مرحله اول استخدام پیمانی آموزش و پرورش استان ایلام اعلام گردید.

شیروانی ادامه داد: تدابیر و برنامه زمانبندی برای کنترل مدارک و مستندات ،تطبیق قوانین و مقررات با وضعیت داوطلبان اتخاذ گردیده است .

وی افزود :معرفی شدگان مرحله اول ضمن درست داشتن مدارک خواسته شده از روز یک شنبه مورخ 22 دی ماه 1398 تا روز سه شنبه مورخ 24 دی ماه 98 برابر تقویم زمانی و به تفکیک رشته از ساع 9 الی 16 عصر باید به ساختمان شماره 2 اداره کل آموزش و پرورش –سالن گروه های آموزشی مراجعه نمایند .

شیروانی در پایان گفت:عدم مراجعه در مهلت زمان مقرر به منزله انصراف از استخدام تلقی می گردد و فرم مربوط به غائبیین تکمیل خواهد شد.

مدارک مورد نیاز:
1-یک عدد پوشه به رنگ قرمز همراه با گیره
2- پرینت کارنامه قبولی در آزمون استخدامی دو نسخه- گواهینامه موقت یا دانشنامه مدرک تحصیلی لیسانس/ فوق لیسانس بر اساس مدرک تحصیلی مجاز( برابر کد اشتغال- محل انتخابی) دونسخه کپی از آن .
3- اصل و کپی شناسنامه تمام صفحات در دو نسخه و همچنین اصل و کپی کارت ملی و پایان خدمت ( ویژه آقایان) در دونسخه –
4- 6 قطعه عکس با زمینه سفید و تمام رخ در سال جاری( پشت نویسی شده)
5- فرم اطلاعات فردی( ویژه گزینش) در دو نسخه
6- اصل معرفی نامه رسمی و بروز از بنیاد شهید و امور ایثار گران برای قبول شدگان از طریق سهمیه ایثارگران با ذکر نوع ایثارگری و درصد جانبازی خطاب به اداره کل آموزش و پرورش استان ایلام-
7- اصل معرفی نامه رسمی بروز از سازمان بهزستی استان برای معلولین خطاب به اداره کل آموزش و پرورش استان ایلام-
8- اصل و تصویر مدارک مشمولین حافظین قرآن درجه 1 تا 3
9- اصل گواهی حضور در جبهه برای قبول شدگان از طریق سهمیه ایثارگری ( رزمنده – فرزند رزمنده) –
10- اصل سوابق غیر رسمی و تمام وقت در دستگاه های اجرایی از تاریخ 22/11/1357 به بعد که حقوق آنها از محل اعتبارات دولتی پرداخت شده است ( برای افرادی که می خواهند بدلیل افزایش سن از تقلیل شرایط سنی استفاده نمایند)
10-فرم معرفی نامه از بنیاد نخبگان( برای افرادی متقاضی استفاده از امتیازات نخبگان)
مکان مراجعه: اداره کل آموزش و پرورش استان ایلام ساختمان 2 سالن گرو های آموزشی

اطلاعیه های پذیرفته شدگان سال 97

اطلاعیه دوره مهارت آموزان استخدام آموزش و پرورش استان ایلام (مشاهده)

خبر 15 آبان 97: اطلاعیه دوره مهارت آموزان استخدام آموزش و پرورش استان ایلام (منبع: سایت پردیس امام جعفر صادق (ع) دانشگاه فرهنگیان استان ایلام)  

محل اجرای دوره برای رشته های ابتدایی (برادران)، شیمی، زبان انگلیسی و زبان و ادبیات فارسی، پردیس شهید مدرس و رشته های ابتدایی (خواهران)، الهیات و معارف اسلامی و دبیری ریاضی در پردیس امام جعفر صادق (ع) برگزار شود. در ضمن کلاس های آموزشی در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه و درس کارورزی مهارت آموزان غیر بومی در روز سه شنبه و مهارت آموزان بومی در سایر ایام هفته به تفکیک رشته تحصیلی تشکیل می گردند. روزهای دو شنبه  تاریخ 1397/08/21 و سه شنبه تاریخ 1397/08/22 مختص ثبت نام حضوری و شروع کلاس ها نیز روز چهارشنبه تاریخ 1397/08/23 می باشد.

*** مهارت آموزان باید جهت ثبت نام حضوری به پردیس های محل اجرای دوره مراجعه نمایند.

*** مدارک لازم برای ثبت نام حضوری

1) کپی برابر با اصل سند تعهد محضری با مهر و امضای اداره آموزش و پرورش محل خدمت

2) پرینت اطاعات ثبت شده در سامانه دانشگاه فرهنگیان پس از ثبت نام غیر حضوری

3) اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی

پردیس شهید مدرس

ردیف رشته تدریس جنسیت و تعداد تعداد کل
مرد زن
1 آموزش ابتدایی 21 0 21
2 دبیری زبان فارسی 11 5 16
3 دبیری زبان انگلبیسی 13 8 21
4 دبیری شیمی 9 7 16

پردیس امام جعفر صادق (ع)

ردیف رشته تدریس جنسیت و تعداد تعداد کل
مرد زن
1 آموزش ابتدایی 0 59 59
2 دبیری الهیات 8 7 15
3 دبیری ریاضی 9 8 17
اطلاعیه دوره مهارت آموزی پذیرفته شگان (مشاهده)

خبر 7 آبان 97: اطلاعیه دوره مهارت آموزی پذیرفته شگان استخدام آموزش و پرورش استان ایلام ( منبع: سایت دانشگاه فرهنگیان استان ایلام)  

ضمن آرزوی موفقیت سایت ایران استخدام خدمت یکایک کارجویان گرامی، به اطلاع میرسانیم؛ پذیرفته شدگان آزمون استخدام آموزش و پرورش استان ایلام نسبت به ثبت نام غیر حضوری و یا حضوری در دوره ها، بر اساس زمانبندی مقرر شده اقدام نمایند.

زمان ثبت نام :
ثبت نام غیر حضوری: روزهای دوشنبه و سه شنبه 14و 15 آبان97
ثبت نام حضوری: بر اساس برنامه اعلامی مدیریت امور استانی

جهت مشاهده اطلاعیه دوره مهارت آموزی اینجا کلیک نمایید

اطلاعیه انجام سایر مراحل پذیرفته شدگان یک برابر ظرفیت آزمون (مشاهده)

خبر 31 شهریور 97: اطلاعیه انجام سایر مراحل پذیرفته شدگان یک برابر ظرفیت آزمون استخدام آموزش و پرورش استان ایلام  (منبع: سایت آموزش و پرورش ایلام)

قابل توجه پذیرفته شدگان نهایی آزمون استخدام پیمانی سال ۹۷ می رساند زمانبندی روند تشکیل پرونده استخدامی، اخذ گواهی عدم سوء پیشینه، معاینات پزشکی و گزینش اعلام شد
به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان ایلام، به اطلاع پذیرفته شدگان نهایی آزمون استخدام پیمانی سال ۹۷ می رساند به منظور تشکیل پرونده استخدامی ، انجام مراحل اخذ گواهی عدم سوء پیشینه ، معاینات پزشکی و گزینش و آمادگی جهت شرکت در دوره مهارت آموزی با به همراه داشتن مدارک زیر:

از روز یکشنبه* اول مهرماه تا چهارشنبه چهارم مهرماه* به ادارات آموزش و پرورش محل قبولی خود مراجعه نمایند.

۱-اصل شناسنامه و کارت ملی و تصویر تمام صفحات

۲- ۶ قطعه عکس جدید پشت نویسی شده

۳-تصویر کارنامه نهایی قبولی

۴- ارائه اصل و تصویر مدرک تحصیلی که متقاضی بر اساس آن در آزمون شرکت نموده است

۵- ارائه کارت پایان خدمت یا معافیت ( ویژه آقایان )

پذیرفته شدگان الزاما فقط در محل پذیرفته شده مندرج در کارنامه قبولی حضور یافته و در صورت وجود مغایرت به کارشناسی استخدام اداره کل مراجعه نمایند.

پس از تشکیل پرونده و اخذ همه مدارک و مستندات مربوطه معرفی نامه جهت اخذ گواهی عدم سوء پیشینه و انجام معاینات و آزمایشات پزشکی بدو استخدام اقدام گردد.

جهت سفارش پستی کتاب راهنمای مصاحبه حضوری و گزینش اینجا کلیک نمایید

اخبار و آگهی های استخدامی ایران استخدام را در پیام رسان ها دنبال کنید (اینجا کلیک کنید)

اطلاعیه انجام سایر مراحل آزمون (مشاهده)

خبر 10 مرداد 97: اطلاعیه انجام سایر مراحل آزمون استخدام آموزش و پرورش ایلام (منبع: سایت آموزش و پرورش ایلام)

جدول زمان بندی بررسی مدارک و مستندات پذیرفته شدگان چند برابر ظرفیت آزمون استخدام پیمانی وزارت آموزش و پرورش سال 97 اعلام شد.
به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان ایلام،فرمان فرج الهی رییس امور اداری و تشکیلات اداره کل آموزش و پرورش استان ایلام از اعلام جدول زمان بندی بررسی مدارک و مستندات پذیرفته شدگان چند برابر ظرفیت آزمون استخدام پیمانی وزارت آموزش و پرورش سال 97 سهمیه استان ایلام به شرح ذیل خبر داد.

ردیف روز وتاریخ مراجعه جنس رشته شغلی
1 شنبه 97/5/13 زن آموزگار ابتدایی
2 یکشنبه 97/5/14 مرد/زن آموزگار ابتدایی- دبیر عربی-دبیرعلوم اجتماعی- دبیرعلوم تجربی-حرفه فن
3 دوشنبه 97/5/15 مرد/زن آموزگار استثنایی- دبیرادبیات فارسی- دبیرجغرافیا
4 سه شنبه 97/5/16 مرد/زن دبیر تربیت بدنی-دبیر ریاضی
5 چهارشنبه 97/5/17 مرد/زن زبان انگلیسی -هنرآموزمکانیک-هنرآموز طراحی دوخت-هنرآموز نقشه کشی
6 شنبه 97/5/20 مرد/زن زیست شناسی-شیمی-فیزیک- دبیرعلوم تجربی
7 یکشنبه 97/5/21 مرد/زن معارف اسلامی-هنرآموز کامپیوتر

مکان: انتهای خیابان 24 متری ولیعصر (ع)- اداره کل آموزش و پرورش استان ایلام-ساختمان گروهای آموزشی

مدارک موردنیاز :

اصل و تصویر تمام صفحات شناسنامه
اصل و تصویر پشت و روی کارت ملی
چهار قطعه عکس 4*3
اصل و تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای برادران
اصل و تصویر دانشنامه یا گواهی نامه موقت فارغ التحصیلی مطابق با مدرک تحصیلی مجاز در کد رشته محل انتخابی
اصل گواهی و سوابق خدمت غیررسمی و تمام وقت در وزارتخانه ها.
اصل و تصویر مدارک دال بر بومی بودن در استان یا شهرستان
اصل معرفی نامه بهزیستی ، بنیادشهید و ایثارگری برای افرادی که از سهمیه(3/. ،5/ .و 25/ .) مربوطه استفاده نموده اند.
پرینت کارنامه آزمون استخدامی
گیره و پوشه ترجیحا رنگ سفید
سایر مدارک مطابق با اطلاعیه استخدام
تذکر1:داوطلبان معرفی شده برای مصاحبه استخدامی موظفند فرم اطلاعات فردی را از سایت دبیرخانه هیات مرکزی گزینش به نشانی http:www.gozinesh.medu.ir دریافت و نسبت به تکمیل دقیق فرم و الصاق یک قطعه عکس به آن اقدام و به همراه دو قطعه عکس پرسنلی، تصویر صفحات شناسنامه و کارت ملی تحویل نماینده هسته گزینش نمایند.

تذکر 2: به درخواست داوطلبان گرامی خارج ازجدول زمان بندی فوق ترتیب اثر داده نخواهد شد.

*زمان مصاحبه پس از بررسی مدارک به اطلاع داوطلبین خواهد رسید.

جهت سفارش پستی کتاب راهنمای مصاحبه حضوری و گزینش اینجا کلیک نمایید

اخبار و آگهی های استخدامی ایران استخدام را در پیام رسان ها دنبال کنید (اینجا کلیک کنید)

اطلاعیه تشکیل پرونده پذیرفته شدگان آزمون (مشاهده)

خبر 12 مهر 96: اطلاعیه تشکیل پرونده پذیرفته شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش ایلام

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان ایلام به نقل از رییس اداره امور اداری استان به اطلاع پذیرفته شدگان چند برابر ظرفیت آزمون استخدام پیمانی وزارت آموزش و پرورش سال 96 سهمیه استان  ایلام می رساند زمان و مكان بررسی مدارك و مستندات به شرح ذیل اعلام می گردد:

جهت مشاهده متن کامل خبر اینجا کلیک نمایید

زمان اعلام جدول زمانبندی حضور معرفی شدگان  آزمون (مشاهده)

خبر ۵ مهر ۹۶: زمان اعلام جدول زمانبندی حضور معرفی شدگان  آزمون استخدامی آموزش و پرورش ایلام جهت بررسی مدارك و مصاحبه تخصصی

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان ایلام، با توجه به اعلام اسامی پذیرفته شدگان سه برابر ظرفیت آزمون استخدامی سال ۹۶ از سوی سازمان سنجش آموزش كشور در مورخ ۹۶/۷/۵ به اطلاع می رساند ، جدول زمانبندی حضور معرفی شدگان جهت بررسی مدارك و مصاحبه تخصصی در اطلاعیه های بعدی از طریق همین سایت اعلام می گردد.لذا از مراجعه حضوری خودداری فرمایید.

جهت مشاهده متن کامل خبر اینجا کلیک نمایید

اطلاعیه های پذیرفته شدگان سال 95

زمان ثبت نام دوره مهارت آموزی معلمی دانشگاه فرهنگیان ایلام (مشاهده)

اطلاعیه 18 تیر 96: زمان ثبت نام دوره مهارت آموزی معلمی دانشگاه فرهنگیان ایلام (منبع: ilammodares.te.cfu.ac.ir)

به استناد نامه ی شماره ی 5000/3849/300 مورخ 1396/4/11 سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان، کلیه پذیرفته شدگان آزمون سال 1395 استخدام پیمانی آموزش و پرورش استان ایلام می بایست تا ساعت 24 امروز(یکشنبه) مورخ 1396/4/18 نسبت به ثبت نام «غیر حضوری» در سامانه گلستان به نشانی اینترنتی (http://10.9.29.92) اقدام نمایند. مهارت آموزان می توانند جهت کسب اطلاعات تکمیلی به اطلاعیه شماره 2 پرتال سازمان مرکزی دانشگاه به نشانی http://te.cfu.ac.ir/fa/81907 مراجعه نمایند.

جهت مشاهده متن کامل خبر اینجا کلیک نمایید

اعلام زمان بررسی مدارك و مستندات پذیرفته شدگان آزمون (مشاهده)

اطلاعیه 25 دی 95: اعلام زمان بررسی مدارك و مستندات پذیرفته شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش استان ایلام

بررسی مدارك و مستندات پذیرفته شدگان آزمون استخدامی سال 95

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان ایلام، به اطلاع پذیرفته شدگان چند برابر ظرفیت آزمون استخدام پیمانی وزارت آموزش و پرورش سهمیه استان ایلام می رساند جدول زمان بندی بررسی مدارك و مستندات به شرح ذیل اعلام می گردد.

ردیف

داوطلبین

روز

تاریخ

صبح

بعدظهر

1

خواهران

سه شنبه

28 دیماه

8 تا 12

14 تا 16

2

برادران

چهارشنبه

29 دیماه

8 تا 12

14 تا 16

مكان: اداره كل آموزش و پرورش استان ایلام – ساختمان هسته گزینش

مدارك موردنیاز :

1.اصل و تصویر تمام صفحات شناسنامه

2.اصل و تصویر پشت و روی كارت ملی

3.چهار قطعه عكس 4*3

4.اصل و تصویر كارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای برادران

5.اصل و تصویر دانشنامه یا گواهی نامه موقت فارغ التحصیلی مطابق با مدرك تحصیلی مجاز در كد رشته محل انتخابی

تذكر:داوطلبانی كه با مدرك تحصیلی كارشناسی ارشد در آزمون شركت نموده اند لازم است اصل و تصویر مدرك تحصیلی كارشناسی خود را نیز ارائه نمایند.

6.اصل گواهی و سوابق خدمت غیررسمی و تمام وقت در وزارتخانه ها.

7.اصل و تصویر مدارك مربوط به بومی بودن در كد شغل محل انتخابی

8.اصل معرفی نامه بهزیستی ، بنیادشهید و ایثارگری برای افرادی كه از سهمیه مربوطه استفاده نموده اند.

9.پرینت كارنامه آزمون استخدامی

10.گیره و پوشه ترجیحا رنگ سفید

11.سایر مدارك مطابق با اطلاعیه استخدام

تذكر مهم: در صورتی كه مدارك داوطلبان (به ویژه مدارك ایثارگری،بومی،گواهی اشتغال به كار بدون شناسه و معلولین عادی )مغایر با شرایط مندرج در آگهی استخدام و اطلاعات مندرج در تقاضانانه ثبت نام باشد هیچ گونه حقی برای متقاضی ایجاد نخواهد كرد و داوطلب از سایر فرایند جذب و استخدام حذف خواهد شد .

*زمان مصاحبه وگزینش پس از بررسی مدارك به اطلاع داوطلبین خواهد رسید.

جهت مشاهده اطلاعیه مربوط آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سایت رسمی آموزش و پرورش ایلام اینجا کلیک نمایید

اعلام نتایج و نحوه مراجعه پذیرفته شدگان آزمون (مشاهده)

اطلاعیه ۵ دی ۹۵: اعلام نتایج و نحوه مراجعه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش استان ایلام

به اطلاع پذیرفته شدگان سه برابر ظرفیت آزمون استخدام پیمانی سال ۹۵ آموزش و پرورش استان می رساند زمان و مکان بررسی مدارک و مستندات پذیرفته شدگان از طریق سایت www.ilam.medu.ir متعاقبا اعلام خواهد شد.

اداره امور اداری و استخدام اداره کل آموزش و پرورش استان ایلام.

جهت مشاهده اطلاعیه مربوط آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سایت رسمی آموزش و پرورش ایلام اینجا کلیک نمایید

همه اخبار استخدام آموزش و پرورش

منابع مطالعه

اگر دیدگاهی درباره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خود را در سایت درج کنید.

  • امکان تأیید نظرات سیاسی وجود ندارد.
  • امکان تایید نظراتی که حاوی اخبار غیر قابل تأیید از طریق خبرگزاری های معتبر می باشند، وجود ندارد.
  • امکان تأیید نظراتی که حاوی اطلاعات تماس شخصی افراد و یا ID شبکه های مجازی ارتباطی می باشند وجود ندارد.
  • امکان تأیید نظرات کاربرانی که به هر طریقی قصد مأیوس کردن سایرین را دارند وجود ندارد.
  • هرگونه تحریک، تحقیر و کنایه به سایر افراد (مسئول و غیر مسئول) غیر مجاز می باشد.
  • امکان هماهنگی برای هرگونه ملاقات حضوری چه به صورت دسته جمعی و چه فردی توسط کاربران سایت وجود ندارد.

https://iranestekhdam.ir/?p=770693
ابتدای صفحه
مختصری درباره ایران استخدام

سایت ایران استخدام در تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱۰ راه اندازی شد و با تلاش گروهی و روزانه مدیران و نویسندگان خود در جهت تبدیل شدن به مرجع بروز آگهی های استخدامی گام برداشت. سعی همیشگی همکاران ما ارائه مطلوب و با کیفیت آگهی های استخدامی خدمت بازدیدکنندگان محترم این سایت بوده است. ایران استخدام به صورت مستقل و خصوصی اداره می شود و وابسته به هیچ نهاد و یا سازمان دولتی نمی باشد، این سایت تنها منتشر کننده ی آگهی های استخدامی بوده و بنابراین لازم است که بازدید کنندگان محترم سایت خود نسبت به صحت و سقم اخبار منتشر شده در آن هوشیار باشند.

نماد اعتماد الکترونیکی
ای نماد
نظرات کاربران 1k