• ۱۳۹۹/۱۰/۱۵
  • 0k نظر «نمایش»

استخدام وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی - دی ۹۹

استخدام وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی - دی ۹۹

  • بروزرسانی:
  • دیدگاه: ۰ (نمایش)
  • دیدگاه‌های منتظر: ۰ دیدگاه
اطلاعات بیشتر

آگهی استخدام دانشگاه های علوم پزشکی و وزارت بهداشت

جهت ورود به صفحه جامع استخدام دانشگاه های علوم پزشکی اینجا کلیک نمایید
جهت ورود به صفحه جامع استخدامی وزارت بهداشت اینجا کلیک نمایید


شرایط آزمون استخدام وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی - 15 دی 99

دانشگاه ها/دانشكده های علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی و ساير موسسات تابعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی سراسر کشور در نظر دارند برای تامين نيروهای مورد نياز خود از محل مجوز استخدامی شماره 275960 مورخ 99/5/29 سازمان اداری و استخدامی كشور، افراد واجد شرايط را به استناد ماده 33 آئين نامه اداری، استخدامی كاركنان غير هيات علمی دانشگاه/دانشكده های علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و دستورالعمل اجرايی برگزاری آزمون های استخدامی مصوب دور دوم هيات امنا سال 1397 از طريق آزمون كتبی در حيطه های عمومی و تخصصی (و حسب مورد مصاحبه استخدامی) به صورت پيمانی با شرايط و ضوابط ذيل استخدام نمايند.
مهلت ثبت نام تا 21 دی 99 تا 25 دی 99  تا 26 دی 99 می باشد.

> بخش اول: تعاريف

مفاهيم برخی از اصطلاحات بكار رفته در اين دفترچه به شرح زير است:
1 .موسسه: به دانشگاه ها يا دانشكده های علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی و ساير موسسات تابعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی اطلاق ميشود كه با توجه به اهداف و برنامه های آتی خود نسبت به رفع نيازهای نيروی انسانی مراكز بهداشتی، مراكز درمانی و بيمارستان ها و ساير واحدهای تابعه، اقدام به استخدام مي نمايند.
2 .دستگاه اجرايی: كليه وزارتخانه ها، مؤسسات دولت ، مؤسسات يا نهادهاي عمومی غيردولتی ، شركتهای دولتی و كليه دستگاههايی كه مشمول قانون بر آنها مستلزم ذكر و يا تصريح نام است از قبيل شركت ملي نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازی صنايع ايران، بانک مركزی، بانكها و بيمه های دولتی، (كليه دستگاه های موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوری) دستگاه اجرايی ناميده ميشوند.
3 .آيين نامه اداری استخدامی: منظور، آيين نامه اداری استخدامی كاركنان غير هيات علمی مصوب هيات امناء دانشگاه های علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی كشور می باشد كه به استناد ماده يك قانون احكام دائمی توسعه كشور تدوين گرديده است.
4 .داوطلب قراردادی كار معين: به شخصی اطلاق ميشود كه به صورت قانونی در يكی از دانشگاه های علوم پزشكی كشور يا ساير موسسات تابعه وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكی در قالب قرارداد انجام كار معين (موضوع تبصره 5 ماده 31 آيين نامه اداری استخدامی كاركنان غير هيات علمی دانشگاه های علوم پزشكی كشور) اشتغال داشته باشد.
5 .داوطلب قراردادی پزشک خانواده: فردی كه براساس مفاد تبصره 6 ماده 31 آيين نامه و از طريق قرارداد طرح پزشک خانواده در حال انجام وظيفه در مراكز بهداشت تابعه دانشگاه/دانشكده می باشد.
6 .داوطلب قرارداد مشاغل كارگری: به شخصی اطلاق ميشود كه به صورت قانونی در يكی از دانشگاه های علوم پزشكی كشور يا
ساير موسسات تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در قالب قرارداد مشاغل كارگری (موضوع ماده 32 آيين نامه مذكور) اشتغال داشته باشد.
7 .داوطلب شركتی: به شخصی اطلاق ميشود كه به صورت قانونی از طريق يكی از شركت های تامين نيرو طرف قرارداد دانشگاه های علوم پزشكی كشور يا ساير موسسات تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی به صورت خريد خدمت از بخش خصوصی (موضوع تبصره ماده 22 آيين نامه مذكور) اشتغال داشته باشد.
8 .داوطلب ايثارگر: ايثارگران شامل موارد زير هستند:
الف) ايثارگران سهميه بيست و پنج (25) درصد شامل:

سهمیه 25 درصد
جانبازان
آزادگان
همسر و فرزندان شهدا
همسر و فرزندان جانبازان بيست و پنج درصد و بالاتر
همسر و فرزندان آزادگان دارای یک سال و بالای يک سال اسارت
پدر، مادر، خواهر و برادر شهيد

ب) ايثارگران سهميه پنج (5) درصد شامل:

سهمیه 5 درصد
رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها
همسر و فرزندان رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها
فرزندان جانبازان زير بيست و پنج درصد
فرزندان آزادگان كمتر از يك سال اسارت

تذكر: مراجع تأييد مدت حضور داوطلبانه در جبه ها عبارتند از:
1 .معاونت نيروی انساني هر يک از رده های نيروهای مسلح در مورد رزمندگان متبوع خود
2 .معاونت نيروی انسانی سازمان بسيج مستضعفان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مورد بسيجيان و نيروهای مردمی اعم از مستخدمين دولت و صاحبان مشاغل و صنوف آزاد و افراد فاقد شغل
3 .معاونت توسعه و منابع انسانی وزارت جهاد كشاورزی در مورد جهادگران
9 .داوطلب معلول: به معلولی اطلاق می شود كه با ارائه معرفي نامه از سازمان بهزيستي مشمول استفاده از 3 درصد سهميه استخدامی قانون حمايت از حقوق معلولان مي باشد.
10 .داوطلب آزاد: به شخصي اطلاق ميشود كه در زمان ثبت نام، مشمول سهميه ايثارگران و سهميه معلولين نباشد.

> شرايط عمومی داوطلبان

1-1 .داشتن تابعيت ايران
2-1 .اعتقاد به دين مبين اسلام يا يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران
3-1 .التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران
4-1 .انجام خدمت دوره ضرورت يا معافيت قانونی برای مردان
5-1 .داشتن سلامت جسماني و رواني و توانايي براي انجام كاري كه استخدام ميشوند (به تشخيص شوراي طب كار يا كميسيون پزشكي موسسه).
6-1 .عدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر
7-1 .نداشتن سابقه محكوميت جزايي موثر
8-1 .عدم وجود هرگونه ممنوعيت استخدام در دستگاههاي اجرايي توسط آراء مراجع قضايي و ذيصلاح.
9-1 .داوطلبان استخدام نبايد جزء نيروهای بازخريد خدمت و همچنين بازنشسته دستگاههای اجرايی باشند
تذكرات مهم در خصوص شرايط عمومی
افرادي كه مجاز به شركت در اين آزمون استخدامي نيستند عبارتند از:
1 -مستخدمين رسمی و پيمانی و افراد بازنشسته و بازخريد خدمت دستگاههای اجرایی
2 -انفصال شدگان دائم از خدمت و يا اخراج شدگان توسط واحدهاي تابعه وزارت بهداشت
3 -افرادي كه به موجب آراء مراجع قضائي و ذيصلاح، از خدمات دولتي منع شده باشند.
4 -افرادي كه تعهد انجام كار به ساير موسسات و يا دستگاههاي اجرايي دارند.
5 -دارندگان مدارک تحصيلي معادل در رشته تحصيلي آگهي شده.
6 -دارندگان مدارك تحصيلي مرتبط بالاتر از مقاطع اعلام شده در شرايط احراز مندرج در آگهی (ملاک مرتبط بودن يا نبودن مقطع و رشته تحصيلي، طرح طبقه بندي مشاغل مورد عمل دانشگاه مي باشد)
تبصره: در صورتيكه داوطلب در بدو استخدام داراي مقطع تحصيلي بالاتر غيرمرتبط با شرايط احراز طرح طبقه بندي مشاغل و مدرک تحصيلی مندرج در آگهی باشد، ملزم به ارائه تعهد نامه محضري مبني بر عدم درخواست اعمال مدرک تحصيلی مربوطه پس از صدور حكم استخدامی خواهد بود.
داوطلبان داراي مقاطع تحصيلي بالاتر از مقاطع اعلام شده مي بايست قبل از ثبت نام، از مرتبط يا غير مرتبط بودن مقطع تحصيلی خود با شرايط احراز مندرج در آگهي اطلاع حاصل كرده و سپس نسبت به انتخاب شغل محل خود اقدام نمايند.
7 -ضوابط شركت داوطلبان شاغل در رشته هاي داراي طرح اجباري مطابق با تبصره 1 بند (ب) شرايط اختصاصي استخدام (صفحه 3) خواهد بود.

> شرايط اختصاصی استخدام

الف) شرايط سنی داوطلبان:
داشتن حداقل 20 سال و حداكثر 40 سال تمام (متولد شدگان از 15/ 10/ 1359 تا 15/ 10/ 1379 (براي دارندگان مدرک تحصيلی كاردانی، كارشناسی و كارشناسی ارشد و داشتن حداكثر 45 سال تمام براي دارندگان مدارک تحصيلی دكتری و بالاتر (متولد شدگان از 15/ 10/ 1354 به بعد) تا اولين روز ثبت نام.
تبصره: موارد ذيل به شرط ارائه تأييديه هاي معتبر، به حداكثر سن مقرر اضافه خواهد شد:
1 -جانبازان، آزادگان، فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان بيست و پنج درصد و بالاتر و فرزندان آزادگان یک سال اسارت و بالاتر، از شرط حداكثر سن معاف مي باشند
2 -ساير مشمولين سهميه 25 درصد و 5 درصد در صورت ثبت نام در آزمون، مكلف به رعايت حداكثر سنهاي اعلام شده در ذيل ميباشند، در غيراين صورت از ادامه فرايند استخدام حذف خواهند شد.
- پدر و مادر و همسر و برادر و خواهر شهيد به ميزان پنج سال
- داوطلباني كه در جبهه ها به طور داوطلبانه خدمت نموده اند به ميزان حضور در جبهه و همچنين مدت زمان بستري شدن و يا استراحت پزشکی رزمندگان داوطلب در اثر مجروحيت در جبهه ها
3 -سابقه خدمت كارمندان تمام وقت دولتي حداكثر به ميزان 5 سال
4 -سنوات قراردادی داوطلبان قراردادي شاغل در موسسات تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (اعم از قراردادكار معين و پزشک خانواده و قرارداد مشاغل كارگری) حداكثر به ميزان 15 سال (طبق سابقه بيمه قابل قبول).
5 -سنوات شركتی داوطلبان شركتي شاغل كه به صورت غيرمستقيم و از طريق شركتهای پيمانكاری طرف قرارداد با موسسات تابعه وزارت بهداشت ، به خدمت اشتغال دارند، حداكثر به ميزان 15 سال(طبق سابقه بيمه قابل قبول)
6 -سنوات قراردادي يا شركتی داوطلبانی كه در سالهاي گذشته به صورت قرارداد تمام وقت (اعم از قراردادكار معين و پزشک خانواده و قرارداد مشاغل كارگری) در موسسات تابعه وزارت بهداشت و يا شركتهاي پيمانكاري طرف قرارداد آنها به خدمت اشتغال داشته اند و با موسسه قطع همكاري نموده اند حداكثر به ميزان 5 سال (طبق سابقه بيمه قابل قبول)
نكته: در صورتيكه افراد در يكي از حالات شركتي يا قرادادي شاغل بوده و براساس دستورالعمل هاي مربوطه به حالت اشتغال ديگري تبديل وضع شده اند(اشتغال بصورت مستمر)، مي توانند حداكثر از 15 سال ارفاق سن بهرمند گردند.
7 -داوطلباني كه طرح خدمت نيروي انساني موظف(اجباري يا اختياري و يا در قالب تمديد طرح) را به استناد قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان انجام داده اند، به ميزان انجام خدمت فوق.
8 -مدت خدمت سربازي انجام شده. نكته: مجموع سنوات اضافه شده به سن داوطلبان در هر حال از 15 سال بيشتر نخواهد بود.
ب) ضوابط و مقررات پذيرش مشمولين قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان
1 -مشمولين قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان در رشته های داراي طرح «اجباری» مي بايست داراي معافيت يا گواهي پايان انجام طرح خدمت مربوطه باشند.
تبصره: 1 -مشمولين قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان رشته هاي اجباري كه در حين انجام خدمت قانوني در واحدهاي تابعه يک موسسه ميباشند، ميتوانند صرفاً در آزمون هاي استخدامی همان موسسه شركت نمايند. بديهي است در صورت قبولي صدور ابلاغ استخدامی و حكم حقوقی بصورت پيمانی حين طرح امكان پذير خواهد بود.
تبصره2 :در خصوص داوطلبانی كه نسبت به تمديد طرح آنان اقدام شده است، نيازي به ارائه گواهي «پايان طرح» نيست و گواهي «اشتغال به طرح» براي اينگونه افراد كفايت مينمايد. ضمناً مشمولين مذكور ميتوانند با ارائه گواهي مربوطه در آزمون ساير دانشگاههاي علوم پزشكي نيز شركت نمايند.
نكته: داوطلبان داراي تعهد خدمت خاص به موسسات تابعه وزارت بهداشت صرفا مجاز به شركت درآزمون استخدامي همان موسسه يا منطقه مورد تعهد مي باشند. لازم به ذكر است در صورت پذيرش نهايي، تعيين محل خدمت اين داوطلبان در مدت و منطقه مورد تعهد با توجه به مفاد سند تعهد اخذ شده بر عهده موسسه خواهد بود.
تبصره 3 -داوطلبان رشته های شغلی پزشک متخصص داراي تعهد خدمت عام به وزارت بهداشت در صورتي مجاز به ثبت نام در آزمون (در هر شغل- محل) می باشند كه از ميزان تعهدات آنان حداكثر 3 ماه باقي مانده باشد (ملاک عمل براي محاسبه حداكثر سه ‹ 3 ‹ماه، از تاريخ آخرين روز ثبت نام ميباشد). بديهي است صدور ابلاغ پذيرفته شدگان نهايي اين بند منوط به ارائه گواهي پايان خدمات مورد تعهد پزشكان در مقطع تخصص مي باشد.
2 -مشمولين قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان در رشته هاي داراي طرح «اختياري» كه طرح خود را در ساير موسسات تابعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي ميگذرانند در صورت قبولي ملزم به ارائه گواهي موافقت با انصراف از طرح در صورت پذيرش نهايي از دانشگاه محل انجام طرح خود در هنگام بررسی مدارک مي باشند.
پ) شرايط اختصاصی و ضوابط پذيرش مشاغل مربوط به حيطه فوريت های پزشكی
درخصوص مشاغل كارشناس بالينی فوريتهای پزشکی، كاردان بالينی فوريتهای پزشكی و كارشناس ترياژ تلفني فوريت هاي پزشكي علاوه بر شرايط فوق الذكر، داشتن سلامت كامل جسمانی و روانی با تاييد طب كار مورد تائيد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نيز الزامي مي باشد.
در خصوص مشاغل «كارشناس بالينی فوريتهای پزشكي» و «كاردان باليني فوريتهاي پزشكي» علاوه بر شرايط مندرج در بندهاي قبلي، برخورداري از شرايط ذيل نيز الزامي ميباشد:
1 -داراي قد 165 سانتي متر و بالاتر
2 -داراي شاخص توده بدني (BMI (Body Mass Index كمتر از 30 و بيشتر از 19
تبصره: افرادي كه "BMI "آنها در محدوده تعيين شده نبوده و نسبت به موضوع معترض باشند طبق دستورالعمل اجرايي مربوطه براي انجام "تست بيو الكتريك امپدانس" معرفي مي شوند و تصميم گيري نهايي در خصوص آنها براساس نتايج تست مربوطه صورت مي گيرد.
تذكر: اندازه گيري "قد" و "BMI "در زمان بررسي مدارک انجام خواهد گرفت و در صورتي كه داوطلب هر یک از اين شرايط را احراز ننمايد، از ساير مراحل استخدام از جمله مصاحبه حذف خواهد شد و حق اعتراض نخواهد داشت.
3 -دارا بودن گواهينامه رانندگي با آمبولانس ( ب2 يا پايه دوم)
تبصره: داوطلبان داراي گواهينامه (ب1) در صورت قبولي در آزمون، بايستي تعهد محضري مبني بر ارائه اصل گواهينامه (ب2) يا پايه دوم را تا پايان يك سال پس از تاريخ برگزاري آزمون استخدامي ارائه نمايند. بديهي است در صورت عدم ارائه اصل گواهينامه در مدت تعيين شده استخدام فرد كان لم يكن خواهد شد. (لازم به ذكر است افراد زير 24 سال چنانچه فاقد گواهينامه مربوطه باشند، در صورت قبولي در آزمون بايستي تعهد محضري مبني بر اخذ گواهينامه ب 2 تا پايان 24 سالگي ارائه نمايند و در صورت عدم ارائه گواهينامه در زمان مقرر قبولي آنها كان لم يكن خواهد شد)
4 -داشتن آمادگي جسماني و مهارت هاي بدني براي امدادرساني سريع و صحيح (بدين منظور از داوطلبان واجد شرايط، آزمون آمادگي جسماني به عمل خواهد آمد).
نكته: ساير شرايط اختصاصي مشاغل مختلف بنا به ضرورت در جداول رشته هاي شغلي هر موسسه درج گرديده است

> بخش سوم: مواد آزمون

به هر یک از داوطلبان، يك دفترچه سوال عمومي و یک دفترچه سوال اختصاصي داده خواهد شد.
كليه دروس آزمون عمومي و اختصاصي به صورت چهارگزينهاي با ضريب یک (1) براي سوالات حيطه عمومي و ضريب دو (2) براي سوالات حيطه تخصصي طراحي خواهد شد. ضمنا به ازاي هر سه پاسخ غلط، يك پاسخ صحيح حذف خواهد شد.
الف) مواد آزمون عمومی:
به شرح زير تعيين ميشود:
فنّاوري اطلاعات (مهارت هاي هفتگانه ICDL)
رياضي و آمار مقدماتی
زبان و ادبيات فارسی
معارف اسلامی
زبان انگليسي - عمومی
اطلاعات عمومی دانش اجتماعی و حقوق اساسی
هوش و توانمندی های عمومی
تبصره: اقليت های دينی مصرح در قانون اساسي جمهوري اسلامی ايران، از پاسخگویی به سؤالات معارف اسلامي معاف بوده و در اينصورت، نمره مكتسبه اين داوطلبان، براساس مجموع ترازشده ساير سؤالهای آزمون عمومی محاسبه خواهد شد.
ب) مواد آزمون تخصصی
سوالهای حيطه های تخصصی آزمون با توجه به دانش و مهارتهاي تخصصي متناسب با رشته های شغلی، بر اساس مواد آزمون مندرج در جدول شماره 1 صفحات 12 تا 23 مشخص شده است.

> بخش چهارم : امتيازات و سهميه های قانونی

استخراج نتايج آزمون به ترتيب ذيل خواهد بود:
الف) سهميه ايثارگران:
بر اساس هماهنگي هاي بهعمل آمده با بنياد شهيد و امور ايثارگران، جذب ايثارگران از محل سهميه هاي استخدامی از طريق شركت در آزمون استخدامی موسسات، رقابت بين كليه داوطلبان ايثارگر در هر يك از سهميه های 25 درصد و 5 درصد (در هر یک از مجوزهای كلی سازمان اداري و استخدامي كشور به دستگاه اجرایی) بر اساس نمره مكتسبه در آزمون استخدامي موسسات به ميزان حداكثر سه برابر ظرفيت در شغل محل هاي داراي مصاحبه جهت معرفي به مصاحبه استخدامي و یک برابر ظرفيت در شغل محل هاي بدون مصاحبه با رعايت ساز و كارهاي ذيل صورت ميپذيرد:
1 -در فرآيند جذب و استخدام مشمولين سهميه 25 درصد ايثارگران، استخدام آنان مطابق ضوابط و مقررات جاري و با هماهنگي بنياد شهيد و امور ايثارگران صورت مي پذيرد.
2 -با هماهنگي هاي بهعمل آمده با بنياد شهيد و امور ايثارگران، سهميه استخدامي مربوط به مشمولين سهميه 25 درصد ايثارگران در دفترچه آزمون استخدامي موسسات مشخص و از سهميه ساير داوطلبان مجزا گرديده است و داوطلبان ايثارگر تأييد شده مشمول اين سهميه، براي اعمال سهميه مذكور صرفاً بايد شغل محل های مشخص شده در سهميه ايثارگران 25 درصد را انتخاب نمايند.
3 -ايثارگران متقاضي بهره مندي از سهميه استخدامي حداقل 25 درصد موضوع ماده (21) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران براي ثبت نام و بهره مندی از سهميه مزبور، لازم است ابتدا اطلاعات خود را در سيستم سجايا (سيستم جامع اطلاعات يكپارچه ايثارگران) ثبت نموده و توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران تاييد گردد و در صورت عدم تاييد بنياد مذكور مجاز به انتخاب شغل محلهاي مشخص شده براي سهميه ياد شده نمي باشند.
4 -مشمولين سهميه 25 درصد ايثارگران، مجاز به بهره مندی از سهميه استخدامي 5 درصد ساير ايثارگران نمي باشند. به عبارت ديگر هر داوطلب ايثارگر ميتواند در صورت مشمول بودن، صرفاً از يكي از سهميه هاd مشخص شده بر اساس ضوابط مربوطه، استفاده نمايد. بنابراين مشمولين سهميه 25 درصد ايثارگران، جهت استفاده از سهميه اختصاصي خود، صرفاً بايد مشاغل مشخص شده براي آنان را در دفترچه انتخاب نمايند.
5 -جانبازان، آزادگان، فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان بيست و پنج درصد و بالاتر و فرزندان آزادگان d; سال اسارت و بالاتر از شرط حداقل معدل و حداكثر سن معاف می باشند.
6 -كسب حد نصاب نمره آزمون استخدامی موسسات براي مشمولين سهميه 25 درصد ايثارگران تا سقف سهميه (25 درصد) الزامی نمی باشد. بديهی است در صورتي كه ايثارگران موضوع اين سهميه در شغل محل هاي سهميه آزاد شركت نمايند كسب حد نصاب نمره امتحان در شغل مربوط الزامي است.
7 -آن دسته از فرزندان شاهد، جانبازان از كار افتاده كلي، آزادگان از كار افتاده كلي و فرزندان آنان كه با كسب حد نصاب قبولي و رعايت ترتيب نمرات مكتسبه در سهميه آزاد آزمون استخدامي پذيرفته ميشوند، ميتوانند همانند ساير فرزندان شاهد، جانبازان و آزادگان از شرط معافيت حداقل معدل و حداكثر سن بهره مند گردند.
8 -ايثارگران مشمول سهميه استخدامي 5درصد جهت استفاده از سهميه اختصاص يافته به خود، بايد در زمان انتخاب شغل محل (از بين شغل محل هاي سهميه آزاد)، شغل محل هايي را انتخاب نمايند كه ظرفيت مورد نياز آن شغل محل ها بيش از يك نفر باشد و همچنين جزء مشاغل مشخص شده براي سهميه 25درصد ايثارگران نباشد. بديهي است استفاده از سهميه ايثارگران 5درصد صرفا در مشاغلي اعمال مي گردد كه ظرفيت پذيرش آنها بيش از يك نفر باشد (در مشاغل با يك نفر ظرفيت، سهميه مذكور لحاظ نشده و انتخاب افراد صرفا بر اساس نمرات مكتسبه صورت خواهد پذيرفت).
9 -كسب حد نصاب نمره آزمون استخدامی موسسات براي مشمولين سهميه 5 درصد ايثارگران تا سقف سهميه (پنج درصد) الزامي نمی باشد.
10-استخدام مازاد بر سهميه استخدامي 5 درصد ايثارگران در صورت كسب حد نصاب آزمون از طريق رقابت با ساير داوطلبان آزاد در همان شغل محل صورت می پذيرد.
ب) سهميه معلولين:
جذب معلولين با ارائه معرفي نامه از اداره كل بهزيستي استان از محل سهميه استخدامی (3 درصد قانون جامع حمايت از معلولان) صرفاً از طريق شركت در آزمون استخدامي موسسات ، كسب حد نصاب نمره لازم و رقابت بين كليه داوطلبان معلول بر اساس نمره مكتسبه در آزمون استخدامي موسسات (به ميزان حداكثر دو برابر ظرفيت جهت معرفي به مصاحبه استخدامي) و با رعايت ساز و كارهاي ذيل صورت ميپذيرد:
1 -معلولين مشمول سهميه 3 درصد جهت استفاده از سهميه اختصاص يافته به خود، بايد در زمان انتخاب شغل محل (از بين شغل محل هاي سهميه آزاد)، شغل محل هايي را انتخاب نمايند كه ظرفيت مورد نياز آن شغل محل ها بيش از يك نفر باشد. در مشاغل با يك نفر ظرفيت، سهميه مذكور لحاظ نشده و انتخاب افراد صرفا بر اساس نمرات مكتسبه صورت خواهد پذيرفت. بديهي است انتخاب افراد برتر جهت استفاده از سهميه ياد شده از طريق رقابت بين جامعه معلولين صورت خواهد پذيرفت.
2 -معلولين بايد توانايي لازم براي انجام كاري كه جهت آن استخدام ميشوند را داشته باشند.
3 -بر اساس ماده(5) آيين نامه شماره 88384/ 44178 مورخ 22/ 04/ 1389 وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونیک، استخدام معلولان به شرط آنكه به تشخيص سازمان بهزيستي كشور، معلوليت آنان مانع از مأموريت كاری آنها نباشد، بلامانع می باشد.
پ) ساير سهميه ها: 
كليه سهميه استخدامی هر موسسه پس از كسر سهميه های استخدامی ايثارگران (مندرج در بند الف) و معلولين عادي (مندرج در بند ب)، به ساير داوطلبان آزاد درصورت برخورداري از مفاد مندرج در آگهي و كسب حدنصاب نمره، به ترتيب نمره فضلي، بشرح ذيل اختصاص خواهد يافت:
1 -با توجه به بخشنامه شماره 369488 مورخ 27/ 7/ 99 سازمان اداري و استخدامي كشور و به استناد قانون اصلاح ماده 44 قانون مديريت خدمات كشوری مصوب 16/ 6/ 99 مجلس شوراي اسلامي نمره مكتسبه داوطلبان بومي بجز شهرستان تهران و مراكز استانها با تعاريف ذيل با ضريب یک و چهاردهم (1/4)محاسبه و ملاک عمل قرار مي گيرد.
الف- شهرستان محل تولد مندرج در شناسنامه داوطلب با شهرستان مورد تقاضا يكي باشد.
ب- سكونت داوطلب به مدت حداقل ده سال با ارائه استشهاد محلي (براساس فرم پيوست مندرج در صفحه 496) ممهور به مهر نيروی انتظامی (پاسگاه يا كلانتری محل) احراز گردد.
ج- داشتن سوابق تحصيلي در مقاطع ابتدايي، راهنمايي يا دبيرستان در شهرستان مورد تقاضا با تاييد اداره آموزش و پرورش شهرستان مربوطه مي تواند به عنوان تمام يا قسمتي از سابقه ده سال سكونت به شرط استشهاد محلي مبني بر تاييد ساكن بودن ملاك عمل قرار گيرد.
د- در صورت وجود ابهام درخصوص شهرستان محل تولد نظر اداره كل ثبت احوال استان ملاک عمل خواهد بود.
و- تقسيمات كشوري در اولين روز ثبت نام ملاك عمل براي تعيين بومي بودن خواهد بود.
2 -به نمره مكتسبه كاركنان قرارداد كار معين، كارگري، شركتي و متعهدين كه در راستاي وظايف و ماموريتهاي محوله مستقيما در مقابله با ويروس كرونا و درمان بيماري كرونا(كوويد19) از تاريخ 1/ 12/ 98 در مراكز درماني و بهداشتي زير مجموعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي، انستيتو پاستور و فوريتهاي پزشكي خدمت نموده اند صرفاً در صورت برخورداري از شرايط مندرج در آگهي، به ازاء هر ماه سابقه خدمت، دو (2) درصد و حداكثر تا بيست (20) درصد نمره كل اوليه فرد اضافه خواهد شد.
نكته. داوطلبان مي بايست در انتخاب شغل محل مورد تقاضاي خود نهايت دقت را بعمل آوردند زيرا تغيير محل خدمت تعيين شده در زمان ثبت نام تا پايان مدت تعهدات بدو استخدام (ذكر شده در شرايط اختصاصي هر دانشگاه) به هيچ عنوان امكان پذير نمي باشد.
تذكر بسيار مهم در خصوص تغيير اطلاعات ثبت نامی
با توجه به اينكه اعلام نتيجه اوليه (معرفی افراد براي بررسی مـدارک) بـر اسـاس اطلاعات ثبت نامی (خوداظهاری) داوطلبـان و سهميه های قانوني انتخاب شده توسط آنان صورت مي گيرد، به دليل اينكه در هنگام بررسي مدارک، هرگونه تغيير در اطلاعات وارد شده به نحوی كه منجر به بهره مندي داوطلب از اولويت يا امتياز مربوطه گردد، كل فرايند اعلام نتيجه را با اختلال مواجه مي سازد، لذا لازمست ورود اطلاعات مذكور در فرم تقاضانامه ثبت نام (به خصوص اگر در كافی نت صورت می گیرد) بـا دقـت و صداقت صورت گيرد چراكه با توجه به مشكلات به وجود آمده در آزمون هاي قبلـي، اصـلاح اطلاعـات مـذكور در هنگـام بررسی مدارک به هيچ وجه امكانپذير نميباشد و داوطلب حق هيچ گونه اعتراضي نخواهد داشت. لازم به ذكر است آخرين فرصت ويرايش مشخصات ثبت نامي افراد (به جز شغل محل انتخابي) در زمان پرينت كارت ورود به جلسه خواهد بود. بديهي است در صورت عدم ارائه مدارك و مستندات لازم در زمان بررسی مدارک، امتيازات و سهميه هاي انتخاب شده توسط داوطلبان از آنان سلب خواهد گرديد.

> بخش پنجم: مراحل ثبت نام

داوطلب متقاضي استخدام در آزمون استخدامي بايد در زمان ثبت نام، شرايط عمومي و اختصاصي مندرج در اين دفترچه را داشته باشد.
الف) تهيه فايل عكس اسكن شده: 
داوطلب بايد یک قطعه عكس پرسنلی خود را با مشخصات زير، اسكن نموده و فايل آن را براي ارسال از طريق برنامه ثبت نام اينترنتي آماده نمايد:
عكس 4* 3 كه در سال جاري گرفته شده باشد (عكس تمام رخ) فقط بايد با فرمت JPG باشد. اندازه عكس اسكن شده بايد حداقل 300 * 200 پيكسل و حداكثر 400 * 300 باشد. تصوير داوطلب بايد واضح، مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و هرگونه لكه باشد. حجم فايل ذخيره شده عكس نبايد از 70 كيلوبايت بيشتر باشد. حاشيه هاي زايد عكس اسكن شده بايد حذف شده باشد. حتي الامكان عكس رنگي و داراي زمينه سفيد باشد.
تذكر (1): اسكن عكس از روي كارت هاي شناسايي (كارت ملي، شناسنامه و ...) قابل قبول نمي باشد و داوطلبان لازم است از اصل عكس و مطابق با توضيحات فوق، اقدام به اسكن نمايند.
تذكر (2): عكس خواهران بايد با حجاب و صورت كامل آنان مشخص باشد.
تذكر (3): با توجه به مشكلات به وجود آمده در آزمون های قبلی، در خصوص اشتباه در ارسال عكس داوطلبان، كه اين موضوع اكثراً براي داوطلبانی كه ثبت نام آنان توسط ديگران انجام ميشود رخ داده است. تاكيد ميگردد كه علاوه بر كنترل اطلاعات ثبتنامي، حتما نسبت به كنترل عكس ارسالي دقت نماييد تا اشتباهاً عكس داوطلب ديگري به جاي عكس شما الصاق نگردد. بديهي است كه در صورت ارسال عكس اشتباهي از طرف متقاضي، فرد به عنوان متخلف تلقي و مطابق مقررات با وي رفتار خواهد شد.
ب) پرداخت وجه
ثبت نام به صورت اينترنتي از روز دوشنبه 15/ 10/ 1399 لغايت روز يكشنبه مورخ 21/ 10/ 1399 انجام خواهد پذيرفت. مدت ثبت نام به هيچ وجه قابل تمديد نخواهد بود.
متقاضيان واجد شرايط بايد به سايت سازمان سنجش آموزش كشور مراجعه و پس از پرداخت مبلغ 610/000 (ششصد و ده هزار) ريال به صورت الكترونيكي و با كارت های بانکی متصل به شبكه شتاب نسبت به تكميل فرم ثبت نام و ارائه اطلاعات مورد نياز اقدام نمايند. با توجه به اينكه مقرر گرديده در مراحل مختلف فرآيند اين آزمون خدماتي از طريق ارسال پيام كوتاه به داوطلبان ارائه شود، داوطلباني كه تمايل به استفاده از خدمات پيام كوتاه دارند با انتخاب گزينه مربوط و پرداخت مبلغ 6/000 (شش هزار ريال) به عنوان هزينه استفاده از خدمات پيام كوتاه ميتوانند از اين خدمات استفاده نمايند.
موكداً تاكيد ميگردد مدت زمان تعيين شده براي ثبت نام در امتحان مشترک فراگير تمديد نمي گردد و متقاضيان بايد در مدت زمان فوق نسبت به ثبت نام اقدام نموده و از موكول نمودن آن به روزهاي پاياني خودداري نمايند. متقاضيان شركت در امتحان مشترك فراگير بايد پس از پايان ثبت نام كد رهگيري خود را يادداشت نموده و تا پايان مراحل استخدام نزد خود نگهداري نمايند. به ثبت نام هاي ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختي به هيچ وجه مسترد نميگردد.
ج) تكميل تقاضانامه ثبت نام:
- در رديف هاي 1 ،2 و 3 ،داوطلب بايد در محل مورد نظر نام خانوادگی (فاميلی)، نام و نام پدر خود را مطابق با شناسنامه بطوركامل وارد نمايد (از بكاربردن مد، تشديد، الف محذوف يا همزه خودداری شود)
- در رديف 4 ،داوطلب بايد كد ملي خود را كه ده رقم مي باشد از چپ به راست در محل مربوط درج نمايد و از درج مميز و يا خط تيره خودداري نمايد. ضمنا داوطلباني كه تاكنون موفق به اخذ كارت ملي نشده اند براي اطلاع از شماره كد ملي خود با شماره تلفن گوياي 66707131-021 تماس حاصل نمايند.
- در رديف 5 ،داوطلب بايد برحسب اينكه زن يا مرد مي باشد منحصراً مربع مربوط را علامتگذاري نمايد.
- در رديف 6 ،داوطلب بايد ازسمت چپ به راست فقط شماره شناسنامه خود را در محل مربوطه درج نمايد و ازدرج حروف، مميز و يا خط تيره كه در بعضي شناسنامه ها درج گرديده خودداري نمايد.
- در رديف 7 ،داوطلب بايد تاريخ تولد خود را به صورت سال، ماه و روز درمحل مربوط درج نمايد.
- در رديف 8 ،داوطلب بايد بر حسب اينكه مجرد يا متاهل مي باشد مربع مربوط را علامتگذاري نمايد.
- در رديف 9 ،داوطلب بايد كد استان و شهرستان محل تولد خود را با توجهبه جدول شماره 2 مندرج درصفحه 25 مشخص و در اين محل درج نمايد.
- در رديف 10 ،داوطلب بايد با علامتگذاري در يكي از مربع ها، دين خود را مشخص نمايد.
- در رديف 11 ،داوطلبان مرد بايد وضعيت نظام وظيفه خود را با علامتگذاري در مربع مربوطه مشخص نمايند.
- در رديف 12 ،داوطلبان چپ دست بايد اين بند را علامتگذاري نمايند.
- در رديف 13 ،داوطلب متقاضی استفاده از سهميه ايثارگران وضعيت ايثارگري خود را بر اساس سهميه 25 درصد و 5 درصد در اين بند تكميل نمايد.
- در رديف 14 ،داوطلبان داراي سابقه غير رسمي در دستگاههای اجرایی (جهت مقررات مربوط به حداكثر سن) مي بايست موارد خواسته شده در اين بند را با درج سابقه خدمت تكميل نمايند.
- در رديف 15 ،داوطلب معلول بايد نوع معلوليت خود را در يكي از مربع ها علامتگذاري نمايد.
- در رديف 15-1 ،داوطلب معلول چنانچه نيازمند منشي مي باشد بايد اين قسمت را علامتگذاري نمايد.
- در رديف 16 ،داوطلب بايد آخرين مقطع تحصيلي خود را در اين بند علامتگذاري نمايد ( براساس ضوابط مندرج در دفترچه راهنما)
- در رديف 17 ،داوطلب بايد عنوان رشته تحصيلي خود را مشخص و در اين محل درج نمايد.
- در رديف 18 ،داوطلب بايد دانشگاه يا موسسه محل اخذ مدرك تحصيل خود را درج نمايد.
- در رديف 19 ،داوطلب بايد تاريخ فارغ التحصيلي آخرين مقطع تحصيلي خود را به سال و ماه و روز در اين قسمت درج نمايد.
- در رديف 20 ، داوطلب بايد معدل آخرين مدرك تحصيلي خود را درج نمايد.
- در رديف 21 ، داوطلب بايد وضعيت بومي بودن خود را در اين بند تكميل نمايد.
- در رديف 22 ،داوطلب بايد كد و نام استان و شهرستان محل اقامت خود را جهت تعيين حوزه امتحاني با توجه به جدول شماره 2 مندرج در صفحه 25 مشخص و در اين محل درج نمايد .همچنين آدرس دقيق پستي و كدپستي دقيق خود را كه يك عدد ده رقمي مي باشد در محل مربوط درج نمايد و از درج مميز و يا خط تيره خودداري نمايد.
- در رديف 23 ،داوطلب بايد كد پستي ده رقمي خود را درج نمايد.
- در رديف 24 ،داوطلب شماره تلفن ثابت با كد شهر خود را در محل مربوط درج نمايد.
- در رديف 25 ،داوطلب شماره تلفن همراه خود را در محل مربوط درج نمايد.
- در رديف 26 ،داوطلب متقاضي مي تواند آدرس پست الكترونيكي خود را درج نمايد.
- در رديف 27 ،داوطلب ميبايست آدرس محل سكونت خود را در اين محل درج نمايد.
- در رديف 28 ،داوطلب بايد عنوان شغل و شغل محل انتخابي خود را كه شامل نام دستگاه، شغل و محل مورد تقاضا است، در اين قسمت مشخص نمايد. (براساس ضوابط مندرج در دفترچه راهنما)
تذكر مهم: داوطلبان بايد در انتخاب كد شغل محل به نام شغل، محل خدمت، جنس و ظرفيت پذيرش، كد شرايط احراز توجه نمايند.

> زمان برگزاری آزمون استخدامي دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی كشور

کارت شركت در امتحان مذكور از روز سه شنبه 21/ 11/ 1399 براي مشاهده و پرينت بر روي سايت سازمان سنجش آموزش كشور قرار خواهد گرفت. آزمون مذكور در روز جمعه 24/ 11/ 1399 در تهران و با توجه به آمار شركت كنندگان، حسب مورد در مراكز استانها و برخي شهرستانها برگزار خواهد شد و ملاک تعيين حوزه امتحاني داوطلبان شهرستان محل اقامت فعلي ميباشد كه در تقاضانامه درج خواهند نمود. ساعت شروع و محل برگزاري امتحان مشترك فراگير بر روي كارت شركت در امتحان مشترك فراگير درج و به هنگام پرينت كارت به آگاهي داوطلبان خواهد رسيد. لازم به ذكر است صدور كارت شركت در آزمون به منزله تاييد اطلاعات ارسالي از سوي داوطلبان نبوده و مدارك داوطلبان پس از اجراي آزمون توسط مؤسسه مربوط مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

> بخش ششم: نحوه پذيرش داوطلبان و اعلام نتيجه

اعلام نتيجه، تعيين حد نصاب و انتخاب افراددر هر یک از كد شغل محلهاي آزمون استخدامي موسسه به ترتيب زير صورت مي پذيرد:
1 .محاسبه نمره كل اوليه داوطلبان براساس ضرايب دروس عمومی و اختصاصی.
2 .اين نمره كل ملاک تعيين حدنصاب خواهد بود
3 .تعيين حدنصاب نمره علمي لازم: شرط لازم (و نه كافی) برای معلولين و داوطلبان آزاد جهت معرفي به موسسه به منظور بررسي مدارک، بر مبناي كسب حداقل 50 درصد ميانگين امتياز (مجموع نمره عمومي و تخصصي آزمون كتبي با اعمال ضرايب مربوطه) سه نفر اول داراي بالاترين امتياز آزمون كتبي در هر یک از مشاغل هر موسسه مي باشد كه به روش زير تعيين ميگردد:

حدنصاب =50% × ميانگين نمره كل اوليه سه نفر داراي بالاترين امتياز در هر شغل هر موسسه

تبصره- كاهش حد نصاب نمره آزمون در صورت عدم تامين نيروهاي مورد نياز در هر رشته شغلي به عهده معاونت توسعه وزارت متبوع خواهد بود.
4 .ارائه كارنامه اوليه به كليه داوطلبان توسط سازمان سنجش آموزش كشور صرفا جهت اطلاع از وضعيت نمرهها و معرفي يا عدم معرفي به موسسه مربوطه براي بررسي مدارك و تطبيق شرايط با خوداظهاري افراد
5 .اعمال سهميه های قانونی توسط سازمان سنجش آموزش كشور و محاسبه نمره كل نهايي و اعلام فهرست معرفي شدگان مرحله اول بر اساس نمره فضلی از طريق وب سايت سازمان مذكور
6 .اعلام نتيجه با توجه به ظرفيت پذيرش در كد شغل محل انتخابي با رعايت موارد ذيل:
الف) دعوت از مشمولين بند 5 همين صفحه جهت بررسي مدارك و مستندات استخدامي در زمان مقرر توسط موسسه مربوطه به شيوه ذيل:
- براي رشته های شغلي كه پذيرش آنها «بدون انجام مصاحبه» است صرفا بر اساس نمره كل نهايي به ميزان یک برابر ظرفيت (صرفا جهت بررسی مدارک)
- براي رشته های شغلی كه شيوه پذيرش آنها «با انجام مصاحبه» است به ميزان سه برابر ظرفيت (صرفا جهت بررسي مدارک)
انطباق سوابق و مدارك و مستندات ارائه شده با خود اظهاري داوطلب در تقاضانامه ثبت نام كه به تاييد( امضا و اثر انگشت) داوطلب رسيده باشد و تاييد آن از سوي موسسه مربوطه
7 .اعمال تغييرات و سهميه هاي تاييد شده (بر اساس مدارك و مستندات مثبته) توسط سازمان سنجش آموزش كشور و اعلام نتيجه
8 .معرفي افراد به تعداد يك برابر ظرفيت پذيرش، به ترتيب نمره كل نهايي(در مشاغل داراي مصاحبه بر اساس وزن 70 درصد نمره كل به آزمون كتبي و 30 درصد نمره كل به مصاحبه) به هسته گزينش موسسه

> مصاحبه شغلی

1 -در مشاغل مربوط به حيطه فوريتهاي پزشكي، مددكار بهداشتي درماني، كارشناس شبكه و كارشناس تحليلگر سيستم از داوطلبان پذيرفته شده مرحله اول مصاحبه بعمل خواهد آمد. پذيرش مدارک تحصيلي كارشناسی ناپيوسته مددكاري مشروط به دارا بودن مدرک تحصيلی كادانی مددكاری می باشد.
2 -از داوطلبان شغل محل هاي داراي مصاحبه پس از اعلام نتايج اوليه آزمون كتبي، به ميزان چند برابر ظرفيت هر شغل محل، به ترتيب نمره فضلي (پس از اعمال سهميه های قانونی) برای بررسی مدارک دعوت به عمل خواهد آمد و در صورت تاييد مدارک از سه برابر ظرفيت، براي انجام مصاحبه اقدام خواهد شد.
3 -مصاحبه برای مشاغل مربوط به حيطه فوريت های پزشکی به شرح زير خواهد بود:
الف) رشته های شغلی كاردان و كارشناس بالينی فوريتهای پزشكی
1 -سنجش قد و BMI (شاخص توده بدني): ارزيابی شرايط فيزيكي افراد از لحاظ قد و تناسب قد و وزن (در زمان بررسي مدارک)
2 -سنجش وضعيت آمادگی جسمانی: ارزيابی قدرت بدنی و چابكی و توانایی، مديريت زمان داوطلبان)
ب) كارشناس ترياژ تلفني فوريت هاي پزشکی
1 -ارزيابی دانش تخصصی، اطلاعات شهرشناسی، و سرعت عمل و مهارت در تايپ
2 -تسلط به زبان و لهجه رايج منطقه

> تذكرات و توصيه های کلی

1 -داوطلبان صرفاً در صورتي ميتوانند در امتحانات موسسات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ثبت نام نمايند كه مدرک تحصیلی (مقطع، رشته و گرايش تحصيلی) آنان مطابق با عناوين مدرك تحصيلي (مقطع، رشته و گرايش تحصيلی) مندرج در شرايط احراز مشاغل قيد شده در آگهي استخدامی يكسان بوده و همچنين عنوان مدرک تحصيلي ثبت نامي (مقطع، رشته و گرايش تحصيلی) داوطلب، در متن گواهينامه موقت يا دانشنامه وي درج گرديده باشد.
2 -در صورتي كه براي برخي از رشته هاي تحصيلي در آگهي استخدامي منتشره، گرايش خاصي ذكر شده باشد، صرفاً فارغ التحصيلان همان رشته و گرايش تحصيلي مي توانند در آزمون ثبت نام نمايند. اما در صورتي كه هر يك از رشتههاي تحصيلي بدون ذكر گرايش در آگهي درج شده باشد، فارغ التحصيلان كليه گرايش هاي آن رشته تحصيلی در مقطع مورد نظر، مي توانند در آزمون استخدامی ثبت نام نمايند.
3 -ارائه هرگونه گواهي از مراجع مختلف مبني بر تطابق رشته ها و يا گرايشهای تحصيلی با رشته يا گرايش هاي تحصيلي عنوان شده در آگهی استخدامی جهت ادامه فرايند استخدام موضوعيت نداشته و صرفاً عين عنوان رشته ها و يا گرايش های تحصيلي مندرج در آگهي استخدامی ملاک عمل مي باشد. از اين رو داوطلباني كه در مرحله بررسي مدارک، از لحاظ شرايط احراز اعلام شده در آگهي استخدامی منتشره، غير واجد شرايط تشخيص داده شوند از ادامه فرايند استخدام حذف و معرفي آنان در اين مرحله، كان لم يكن تلقي گرديده و هيچگونه حق و امتيازي براي داوطلب ايجاد نكرده و متقاضي حق هيچگونه اعتراضی ندارد.
4 -داوطلبان استخدام می بايست سلامت جسماني و روانی و توانایی براي انجام كاری كه استخدام ميشوند را داشته باشند. در صورت عدم تأييد توانايي داوطلبان استخدام توسط دستگاه مربوطه در مرحله مصاحبه استخدامي و معاينه پزشکی، مرجع رسيدگي به اعتراض داوطلبان، شوراي پزشكي دانشگاه علوم پزشکی استان مربوطه می باشد.
5 -مسئوليت ناشی از عدم رعايت دقيق ضوابط و شرايط اعلام شده در متن آگهي و يا ارائه مدارك به صورت ناقص در زمان تعيين شده و يا هرگونه مغايرت بين اطلاعاتي كه داوطلب در زمان تكميل تقاضانامه ثبت نام به سازمان سنجش اعلام مينمايد با مستنداتي كه در اعلام نتيجه اوليه و بررسي مدارك ارائه خواهد شد برعهده داوطلب خواهد بود و در صورتي كه مدارك داوطلبان از جمله مدارك تحصيلي، پايان خدمت يا معافيت دائم، سن، ايثارگري، امتياز ويژه كرونا، معلوليت و سابقه اشتغال غيررسمي در دستگاه های اجرايي (براي محاسبه حداكثر سن) و همچنين اطلاعات خود اظهاري داوطلب در تقاضانامه ثبت نامي، مغاير با شرايط مندرج در اين آگهي باشد، هيچگونه حقي و امتيازي براي متقاضي ايجاد نخواهد كرد و در هر مرحله از آزمون استخدامي موسسات (اعلام نتايج اوليه، مصاحبه استخدامي، گزينش و حتي در صورت پذيرش نهايي و يا صدور حكم استخدامی) امتياز يا اولويت مربوطه از داوطلب سلب و حق هيچگونه اعتراضي ندارد.
6 -اسامي پذيرفته شدگان پس از تأييد مراجع ذيصلاح از طريق درگاه سامانه امتحانات يا مسابقات استخدامی (سایت سازمان سنجش) به اطلاع داوطلبان خواهد رسيد.
7 -داوطلبان بايستي به مبناي تاريخهاي اشاره شده در آگهي توجه كافي داشته باشند. لازم به ذكر است ملاک عمل براي تاريخ گواهي فراغت از تحصيل، معافيت دائم و پايان خدمت نظام وظيفه، تاريخ شروع به طرح (جهت افرادي كه در دوران طرح اجباري ميباشند)، تاريخ پايان طرح (جهت متقاضيان استخدام در ساير دانشگاهها) و... آخرين روز ثبت نام و ملاك محاسبه سن، اولين روز ثبت نام ميباشد.
8 -استخراج فهرست افراد داراي حدنصاب صرفاً بر اساس نمره كل اوليه خواهد بود. كارنامه اوليه صادر شده از سوي سازمان سنجش آموزش كشور، صرفا جهت اطلاع داوطلبان شركت كننده در آزمون از وضعيت علمي (نمرات مكتسبه) آنان ميباشد و فاقد هرگونه ارزش قانونی ديگری از جمله استخدام می باشد.
9 -داوطلبانی كه در زمان هاي مشخص شده توسط موسسات، نسبت به ارائه مدارك و مستندات لازم اقدام ننمايند از انجام مراحل بعدي محروم و حق هيچگونه اعتراضي نخواهند داشت. بديهي است موسسات در اينگونه موارد با هماهنگي با سازمان سنجش آموزش كشور از ساير شركت كنندگان به ترتيب نمره فضلی دعوت خواهند نمود.

توجه مهم:
جهت مشاهده سایر اطلاعات آزمون استخدام وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی در سال 99 بخش های زیر را مطالعه نمایید:

جهت دانلود دفترچه راهنمای آزمون استخدام وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی اینجا کلیک نمایید
+ جهت مشاهده اطلاعیه های آزمون استخدام وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی اینجا کلیک نمایید
+ جهت مشاهده رشته های مورد نیاز آزمون استخدام وزارت بهداشت اینجا کلیک نمایید
+ جهت دانلود فایل جدول حاوی شغل محلهای جديد آزمون استخدامي وزارت بهداشت اینجا کلیک نمایید (اصلاحيه دوم)
+ جهت دانلود فایل جدول حاوی شغل محلهایی كه ظرفيت آنها اصلاح گرديده اینجا کلیک نمایید (اصلاحیه اول)
+ جهت دانلود جدول شماره 1 - مواد امتحانی آزمون استخدام وزارت بهداشت اینجا کلیک نمایید
+ جهت دانلود جدول شماره 2 - کد و نام استان ها و شهرستان ها اینجا کلیک نمایید
+ جهت دانلود فهرست شغل محل های دانشگاه های علوم پزشکی اینجا کلیک نمایید
+ جهت دانلود فرم پیش نویس تقاضای ثبت نام اینجا کلیک نمایید
+ جهت دانلود فرم استشهاد محلی اینجا کلیک نمایید

جهت مشاهده متن آگهی در سایت اصلی سازمان سنجش کشور اینجا کلیک نمایید

اگر دیدگاهی درباره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خود را در سایت درج کنید.

  • امکان تأیید نظرات سیاسی وجود ندارد.
  • امکان تایید نظراتی که حاوی اخبار غیر قابل تأیید از طریق خبرگزاری های معتبر می باشند، وجود ندارد.
  • امکان تأیید نظراتی که حاوی اطلاعات تماس شخصی افراد و یا ID شبکه های مجازی ارتباطی می باشند وجود ندارد.
  • امکان تأیید نظرات کاربرانی که به هر طریقی قصد مأیوس کردن سایرین را دارند وجود ندارد.
  • هرگونه تحریک، تحقیر و کنایه به سایر افراد (مسئول و غیر مسئول) غیر مجاز می باشد.
  • امکان هماهنگی برای هرگونه ملاقات حضوری چه به صورت دسته جمعی و چه فردی توسط کاربران سایت وجود ندارد.

https://iranestekhdam.ir/?p=2203723
ابتدای صفحه
مختصری درباره ایران استخدام

سایت ایران استخدام در تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱۰ راه اندازی شد و با تلاش گروهی و روزانه مدیران و نویسندگان خود در جهت تبدیل شدن به مرجع بروز آگهی های استخدامی گام برداشت. سعی همیشگی همکاران ما ارائه مطلوب و با کیفیت آگهی های استخدامی خدمت بازدیدکنندگان محترم این سایت بوده است. ایران استخدام به صورت مستقل و خصوصی اداره می شود و وابسته به هیچ نهاد و یا سازمان دولتی نمی باشد، این سایت تنها منتشر کننده ی آگهی های استخدامی بوده و بنابراین لازم است که بازدید کنندگان محترم سایت خود نسبت به صحت و سقم اخبار منتشر شده در آن هوشیار باشند.

نماد اعتماد الکترونیکی
ای نماد