• بروزرسانی ۱۴۰۱/۰۳/۲۸
  • 1k نظر «نمایش»

شرایط بومی‌ پذیری در آزمون استخدامی آموزش و پرورش

شرایط بومی‌ پذیری در آزمون استخدامی آموزش و پرورش

  • بروزرسانی:
  • دیدگاه: ۱۴۱ (نمایش)
  • دیدگاه‌های منتظر: ۰ دیدگاه
اطلاعات بیشتر

شرایط بومی‌ پذیری در آزمون استخدامی آموزش و پرورش


فهرست مطالب مهم

جهت مشاهده مطالب روی لینک های زیر کلیک کنید


شرایط بومی آزمون استخدام آموزش و پرورش 99

در دفترچه آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال 99 امتیاز و شرطی بابت بومی بودن اعلام نشده است. اما شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ 1399/07/21 بنا به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد قانون اصلاح ماده (44) قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب مورخ 1399/06/16 مجلس شورای اسلامی‏) با ایجاد اولویت برای داوطلبان بومی شهرستان ها (به استثنای شهرستان تهران و مراکز استان‌ها) در امتحانات مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور موافقت کرد.

جهت مشاهده شرایط آزمون استخدام آموزش و پرورش سال 99 اینجا کلیک نمایید


شرایط بومی آزمون استخدام آموزش و پرورش 98

در دفترچه آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال 98 امتیاز و شرطی بابت بومی بودن اعلام نشده است.

جهت مشاهده شرایط آزمون استخدام آموزش و پرورش سال 98 اینجا کلیک نمایید


شرایط بومی آزمون استخدام آموزش و پرورش 97

در دفترچه آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال 97 امتیاز و شرطی بابت بومی بودن اعلام نشده است.

جهت مشاهده شرایط آزمون استخدام آموزش و پرورش سال 97 اینجا کلیک نمایید


شرایط بومی آزمون استخدام آموزش و پرورش 96

ﻧﻤﺮه داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﻮﻣﯽ اﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ ﯾﮏ و دو دﻫﻢ (1/2) و بومی شهرستان با ضریب یک و چهار دهم (1/4) ﻧﻤﺮه ﻣﮑﺘﺴﺒﻪ در ﻫﺮ ﺣﯿﻄﻪ از آزﻣﻮن و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ و ﺻﺮﻓﺎً در ﺻﻮرت ﮐﺴﺐ ﺣﺪ ﻧﺼﺎب آزﻣﻮن در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﺮای ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﮔﺮدد.
تذکر 1: با ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻠﯽ ﺑﻮده و ﺑﺠﺰ ﺗﻬﺮان در ﺳﺎﯾﺮ اﺳﺘﺎنﻫﺎ و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ ﻓﺎﻗﺪ واﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎتت آنﻫﺎ در زﻣﯿﻨﻪ وﻇﺎﯾﻒ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، ﻟﺬا ﺟﺬب ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮﻣﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺘﺎد دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ (ﮐﻪﻪ وﻇﺎﯾﻒ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ) ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ وﮐﻠﯿﻪ داوﻃﻠﺒﺎن ﭼﻨﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ از ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﻣﺘﯿﺎز ﺑﻮﻣﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
تذکر 2: اﺳﺘﺨﺪام در ﺷﻐﻞ ﻣﺤﻞﻫﺎی ادارات ﮐﻞ اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ آنﻫﺎ در ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺎن ﻗﺮار دارد، ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ داوﻃﻠﺒﺎن ﻫﻤﺎن اﺳﺘﺎن و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی آنن اﺳﺘﺎن، ﺑﻮﻣﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮدﯾﺪه و ﮐﻠﯿﻪ داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﻮﻣﯽ اﻋﻢ از ﺑﻮﻣﯽ اﺳﺘﺎن و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺻﺮﻓﺎً از اﻣﺘﯿﺎز ﯾﮏ و دو دﻫﻢ (1/2) برخوردار خواهند شد.
تذکر 3: داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﻮﻣﯽ ﻻزم اﺳﺖ در ﺻﻮرت ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻓﻬﺮﺳﺖ دارﻧﺪﮔﺎن ﺣﺪﻧﺼﺎب آزﻣﻮن ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ و ﯾﺎﺎ دﺳﺘﮕﺎه اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻨﻨﺪه اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، ﻣﺪارک و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺑﻮﻣﯽ ﺑﻮدن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺪارک ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اراﯾﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ، در ﻏﯿﺮﺮ اﯾﻨﺼﻮرت اﻣﺘﯿﺎزات ﺑﻮﻣﯽ داوﻃﻠﺒﺎن ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺪارک ﻻزم ﺣﺬف ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

جهت مشاهده شرایط آزمون استخدام آموزش و پرورش سال 96 اینجا کلیک نمایید


شرایط بومی آزمون استخدام آموزش و پرورش 95

صددرصد (100 %) سهمیه های استخدامی در استانهای ایلام،آذربایجان غربی (به استثنای شهرستان ارومیه)، بوشهر، سیستان و بلوچستان، چهار محالل بختیاری، خراسان جنوبی، خوزستان،، کردستان، کهکیلویه و بویراحمد، هرمزگان، شهرستان جیرفت و کهنوج در استان کرمان به نیروهای بومی محل مورد تقاضا (صرفاً براساس دامنه پذیرش) اختصاص می یابد.
– در سایر استانها و مناطق امتیاز داوطلبان بومی/بخش/شهر/ شهرستان (صرفا براساس دامنه پذیرش) با اعمال ضریب یک و چهارده (1/4) و نمره مکتسبه وو برای افراد بومی استان با ضریب یک وو دو ده ( 1/2) برای افراد غیربومی استان با ضریب (1) در هر حیطه از امتحان مشترک و مصاحبه استخدامی محاسبه می گردد.
شرایط بومی بودن داوطلب:
افرادی که حداقل دارای یکی از ویژگی های زیر باشند، داوطلب بومی استان یا شهرستان تلقی می گردند.
یک – شهرستان محل تولد داوطلب یا همسر وی با شهرستان محل مورد تقاضا برای استخدام یکی باشد.
دو – استان محل تولد داوطلب یا همسر وی با استان محل مورد تقاضا برای استخدام یکی باشد.
سه – همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح ( اعم از شاغل و یا بازنشسته ) که شهرستان محل خدمت فعلی یا بازنشستگی والدین داوطلب با شهرستان محل موردتقاضا برای استخدام آنان یکی باشد.
چهار – همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح ( اعم از شاغل و یا بازنشسته ) که استان محل خدمت فعلی یا بازنشستگی والدین داوطلب با استان محل مورد تقاضا برای استخدام آنان یکی باشد.
پنج – داوطلب حداقل چهار (۴) سال از سنوات تحصیلی ( ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان ) را به صورت متوالی یا متناوب در شهرستان محل مورد تقاضا برای استخدام طی کرده باشد.
شش – داوطلب حداقل چهار (۴) سال از سنوات تحصیلی ( ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان ) را به صورت متوالی یا متناوب در استان محل مورد تقاضا برای استخدام طی کرده باشد .
هفت – داوطلب حداقل چهار (۴) سال سابقه پرداخت حق بیمه در شهرستان محل مورد تقاضا برای استخدام را داشته باشد.
هشت – داوطلب حداقل چهار (۴) سال سابقه پرداخت حق بیمه در استان محل مورد تقاضا برای استخدام را داشته باشد.
نه – پدر، مادر و یا همسر داوطلب حداقل چهار (۴) سال سابقه پرداخت حق بیمه در شهرستان محل مورد تقاضا برای استخدام را داشته باشند.
ده – پدر، مادر و یا همسر داوطلب حداقل چهار (۴) سال سابقه پرداخت حق بیمه در استان محل مورد تقاضا برای استخدام را داشته باشند.
تذکر: پرداخت حق بیمه به مدت تعیین شده در بندهای ۶ الی ۱۰ صرفاً توسط یکی از موارد مذکور قابل احتساب است .
توجه : داوطلبان موضوع این بند لازم است در صورت قرار گرفتن در فهرست چند برابر، مستندات و مدارک بومی بودن را به همراه سایر مدارک مورد نیاز در زمانن بررسی مدارک و قبل از مصاحبه استخدامی که متعاقباً از سوی سازمان سنجش و یا دستگاه استخدام کننده اعلام خواهد شد، ارائه نمایند.
تبصره:مبنای استان و شهرستان برای تعیین بومی بودن داوطلب ، تقسیمات کشوری در زمان ثبت نام می باشد.

جهت مشاهده شرایط آزمون استخدام آموزش و پرورش (سال 95) اینجا کلیک نمایید


شرایط بومی آزمون استخدام آموزش و پرورش 94

صددرصد (100 %) سهمیه های استخدامی در استانهای ایلام ، آذربایجان غربی (به استثنای بخش مرکزی شهرستان ارومیه)، بوشهر، سیستان و بلوچستان، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، خوزستان، کردستان، کهکیلویه و بویراحمد، هرمزگان و شهرستانهای جیرفت و کهنوج در استان کرمان به نیروهای بومی محل موردتقاضا اختصاص می یابد.
- در سایر استانها و مناطق امتیاز داوطلبان بومی شهرستان (دامنه پذیرش) با اعمـال ضـریب "یـک و چهـاردهم" (1/4) نمـره مکتسبه در هر حیطه از امتحان کتبی و مصاحبه استخدامی محاسبه می گردد.
1- داوطلب بومی: افرادی که حداقل دارای یکی از ویژگیهای زیر باشند، داوطلب بومی تلقی میگردند.
الف: شهرستان محل تولد داوطلب و یا همسر وی با محل مورد تقاضا برای استخدام یکی باشد.
ب: داوطلب حداقل چهار (4) سال از سنوات تحصیلی (ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و یا دانشگاه) را به صورت متوالی یـا متنـاوب در شهرستان محل مورد تقاضا برای استخدام طی کرده باشد و یا محل اخذ مدرک تحصیلی دیپلم یا پیش دانشگاهی داوطلـب بـا شهرستان محل مورد تقاضا برای استخدام یکی باشد.
ج: همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح (اعم از شاغل و یا بازنشسته) که شهرستان محل خـدمت فعلی یا بازنشستگی آنان با محل مورد تقاضا برای استخدام آنان یکی باشد.
د: داوطلب یا پدر، مادر و یا همسر وی، حداقل چهار سال سابقه پرداخت حق بیمه در محل مورد تقاضا بـرای اسـتخدام را داشـته باشند. (پرداخت حق بیمه به مدت تعیین شده صرفاً توسط یکی از موارد مذکور قابل احتساب است.)
تبصره: ملاک عمل درخصوص شرایط بومی بودن آخرین تقسیمات جغرافیائی کشور میباشد.
2- به نمرات مکتسبه مربیان پیش دبستانی و نیروهای خرید خدمات آموزشی، به ازاء هر سال سابقه خدمت، دو درصد و حـداکثر تا بیست درصد (20%) نمره کل، در هر یک از حیطههای آزمون و مصاحبه استخدامی اضافه خواهد شد.
- نیروی پیشدبستانی: به آندسته از نیروهایی اطلاق میگردد که تا پایان سال تحصیلی 90-91 با مدرک فوق دیپلم 5 سال و یا بـا مدرک لیسانس 4 سال سابقه خدمت در مدارس دولتی،یکی از مراکز پیش دبستانی دولتـی و یـا پـیش دبسـتانی ضـمیمه مـدارس دولتی اشتغال داشته و حق الزحمه خود را از طریق منابع آموزش و پرورش دریافت نموده اند. (موضـوع تبصـره 9 قـانون الحاق دو تبصره به ماده 17 قانون تعیین تکلیف معلمان حقالتدریس و آموزش یاران نهضت سوادآموزی مصـوب 91/7/19 مجلـس شـورای اسلامی).
تذکر: مربیان پیش دبستانی شاغل در مراکز و مدارس غیردولتی و بهزیستی و سایر دستگاهها مشمول قانون مذکور نمی باشند.
- نیروی خرید خدمات آموزشی: به کسی اطلاق میشود که با مدرک تحصیلی دانشگاهی در سالهای تحصیلی 88-89 و یا 87-88 از طریق شرکتهای خرید خدماتی آموزشی با آموزش و پرورش همکاری داشته و حقوق از اعتبارات دولتی دریافت نموده اند. (موضوع تبصره 9 قانون مذکور).
احراز همکاری نیروهای مذکور با رعایت سایر شرایط عمومی و اختصاصی بر عهده اداره کل آموزش و پرورش استان می باشد.

جهت مشاهده شرایط آزمون استخدام آموزش و پرورش (سال 94) اینجا کلیک نمایید


شرایط بومی آزمون استخدام آموزش و پرورش 89

در دفترچه آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال 89 امتیاز و شرطی بابت بومی بودن اعلام نشده است.

جهت مشاهده شرایط آزمون استخدام آموزش و پرورش (سال 89) اینجا کلیک نمایید

منابع مطالعاتی آزمون استخدام آموزش و پرورش


آخرین اخبار بومی گزینی آموزش و پرورش

۲۸ خرداد ۱۴۰۱
لزوم بازنگری در قوانین آزمون استخدامی آموزش و پرورش

عدم توجه به بومی گذاری در آزمون های استخدامی خبر 27 خرداد 1401: لزوم بازنگری در قوانین آزمون استخدامی آموزش و پرورش مدیرکل آموزش و پرورش استان مازندران در خصوص بازنگری قوانین آزمون آموزش و پرورش گفت: اشاره ای به بومی گزینی در این آزمون نشده است و نیاز است که اصلاح شود. مشاهده صفحه جامع شرایط بومی‌ پذیری در آزمون استخدامی آموزش و پرورش مشاهده صفحه جامع اخبار لحظه به لحظه استخدام آموزش و پرورش مدیرکل آموزش و پرورش استان مازندران، بر اشکالات آزمون های استخدامی در این استان در جذب معلمان غرب و شرق ا...

مشاهده بیشتر
۳۱ فروردین ۱۴۰۱
اولویت استخدام آموزش و پرورش در مناطق کمتر توسعه یافته و مرزی

جذب نیروی انسانی در آموزش و پرورش با محوریت بومی گرایی خبر 31 فروردین 1401: اولویت استخدام آموزش و پرورش در مناطق کمتر توسعه یافته و مرزی سرپرست مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه حل کمبود نیروی انسانی را با اولویت نیروهای بومی دنبال خواهیم‌کرد، گفت: مناطق کمتر توسعه‌یافته و مرزی در اولویت سهمیه جذب نیروی انسانی هستند که با محوریت بومی‌گرایی انجام می‌شود. عباس نجار، امروز چهارشنبه ۳۱ فروردین در آیین تکریم مدیرکل و معارفه سرپرست اداره کل آموزش و پرورش خرا...

مشاهده بیشتر
۱۹ آبان ۱۳۹۹
بومی گزینی راهی برای جبران کمبود معلم

بیشترین کمبود معلم در مقطع ابتدایی است جهت ورود به صفحه اخبار لحظه به لحظه استخدام آموزش و پرورش اینجا کلیک نمایید جهت ورود به صفحه اخبار سهمیه بومی در آزمون های استخدامی اینجا کلیک نمایید خبر 18 آبان 99: بومی گزینی راهی برای جبران کمبود معلم با بومی گزینی در استخدامی آموزش و پرورش می‌توان کمبود ۸۰ معلم را جبران کرد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ نماینده مردم شهرستان‌های نایین و خوروبیابانک در مجلس شورای اسلامی در جلسه آموزش و پرورش خوروبیابانک گفت: بیشترین کمبود معلم درمقطع ابتدا...

مشاهده بیشتر
۳۰ مهر ۱۳۹۹
تشریح علت تاخیر در آزمون استخدامی فراگیر

تصویب قانون اولویت‌دادن به نیروهای بومی در 16 شهریور ماه جهت ورود به صفحه اخبار لحظه به لحظه آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی اینجا کلیک نمایید جهت ورود به صفحه اصلی استخدام فراگیر دستگاه های اجرایی اینجا کلیک نمایید خبر 30 مهر 99: تشریح علت تاخیر در آزمون استخدامی فراگیر رئیس سازمان اداری استخدامی کشور در رابطه با اینکه چرا آزمون استخدامی به تأخیر افتاده است، تصریح کرد: مجلس قانون اولویت‌دادن به نیروهای بومی را ۱۶ شهریور ماه تصویب کرده بود که به علت تایید دیرهنگام شورای نگهبان و هم‌زمانی آن ب...

مشاهده بیشتر
۳۰ مهر ۱۳۹۹
تشریح جزئیات مصوبه اولویت داوطلبان بومی در آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی

هدف از بومی‌گزینی در آزمون استخدامی فراگیر چیست جهت ورود به صفحه اصلی استخدام فراگیر دستگاه های اجرایی اینجا کلیک نمایید جهت ورود به صفحه اخبار سهمیه بومی در آزمون های استخدامی اینجا کلیک نمایید خبر 29 مهر 99: تشریح جزئیات مصوبه اولویت داوطلبان بومی در آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی یک مقام مسئول در سازمان اداری و استخدامی با بیان اینکه اولویت‌دادن به داوطلبان بومی در آزمون استخدامی به معنی سلب حق شرکت داوطلبان غیربومی نیست، هدف از بومی‌گزینی در آزمون استخدامی را ماندگاری نیروها در شهرستان‌ه...

مشاهده بیشتر
۱۹ مهر ۱۳۹۹
بخشنامه شماره 369488 مورخ 99/07/27 سازمان اداری و استخدامی کشور

بخشنامه شماره 369488 مورخ 99/07/27 سازمان اداری و استخدامی کشور نحوه اعمال اولویت برای متقاضیان بومی شهرستانی در هشتمین آزمون مشترک دستگاه‌های اجرایی کشور پیرو اطلاعیه مورخ 99/07/03، بنا بر اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور و با توجه به ماده واحده قانون اصلاح ماده (۴۴) قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوبه مورخ 16/06‏‏‏‏/1399 مجلس شورای اسلامی‏) و مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی درخصوص تعیین اولویت برای متقاضیان بومی شهرستانی (به استثنای شهرستان تهران و مراکز استان‌ها) در آزمون های مشترک د...

مشاهده بیشتر
۱۳ مهر ۱۳۹۹
تدوین ساز و کار لازم برای بومی گزینی هشتمین آزمون فراگیر استخدامی

امکان بومی‌گزینی در آزمون استخدامی فراهم می‌شود جهت ورود به صفحه اصلی استخدام فراگیر دستگاه های اجرایی اینجا کلیک نمایید جهت ورود به صفحه اخبار سهمیه بومی در آزمون های استخدامی اینجا کلیک نمایید خبر 13 مهر 99: تدوین ساز و کار لازم برای بومی گزینی هشتمین آزمون فراگیر استخدامی رییس امور آمار، برنامه‌ریزی و تامین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: هم اکنون ساز و کار لازم برای بومی گزینی هشتمین آزمون مشترک استخدامی در حال تدوین است و امکان ویرایش اطلاعات برای شرکت‌کنندگان در اولین فرصت...

مشاهده بیشتر
۰۶ مهر ۱۳۹۹
اولویت جذب داوطلبان بومی شهرستانی به استثنای تهران و مراكز استان‌ها

قانون اصلاح ماده 44 قانون مديريت خدمات كشوري ابلاغ شد جهت ورود به صفحه اصلی استخدام فراگیر دستگاه های اجرایی اینجا کلیک نمایید جهت ورود به صفحه اخبار سهمیه بومی در آزمون های استخدامی اینجا کلیک نمایید خبر 5 مهر 99: اولویت جذب داوطلبان بومی شهرستانی به استثنای تهران و مراكز استان‌ها رئيس‌جمهوري اسلامي ايران، قانون اصلاح ماده (۴۴) قانون مديريت خدمات كشوري كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۶ به تصويب مجلس شوراي اسلامي و در تاريخ ۱۳۹۹/۶/۲۶ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است را براي اجرا به سازم...

مشاهده بیشتر
۲۷ شهریور ۱۳۹۹
پیشنهاد لحاظ شرط بومی گزینی در آزمون استخدامی آموزش و پرورش

عدم اعمال سهمیه بومی گزینی در دفترچه آزمون استخدامی فراگیر هشتم جهت ورود به صفحه اخبار بومی پذیری در آزمون استخدامی آموزش و پرورش اینجا کلیک نمایید جهت ورود به صفحه اخبار سهمیه بومی در آزمون های استخدامی اینجا کلیک نمایید خبر 26 شهریور 99: پیشنهاد لحاظ شرط بومی گزینی در آزمون استخدامی آموزش و پرورش نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی گفت: شرط بومی گزینی در آزمون های استخدامی آموزش و پرورش باید لحاظ شود تا بتوانیم مانع از خروج نخبگان از استان شویم. فداحسین مالکی در گفت و گو با خبرنگار مهر...

مشاهده بیشتر
دسته‌بندی آگهی‌های استخدام

اگر دیدگاهی درباره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خود را در سایت درج کنید.

🙂
  • امکان تأیید نظرات سیاسی وجود ندارد.
  • امکان تایید نظراتی که حاوی اخبار غیر قابل تأیید از طریق خبرگزاری های معتبر می باشند، وجود ندارد.
  • امکان تأیید نظراتی که حاوی اطلاعات تماس شخصی افراد و یا ID شبکه های مجازی ارتباطی می باشند وجود ندارد.
  • امکان تأیید نظرات کاربرانی که به هر طریقی قصد مأیوس کردن سایرین را دارند وجود ندارد.
  • هرگونه تحریک، تحقیر و کنایه به سایر افراد (مسئول و غیر مسئول) غیر مجاز می باشد.
  • امکان هماهنگی برای هرگونه ملاقات حضوری چه به صورت دسته جمعی و چه فردی توسط کاربران سایت وجود ندارد.

ابتدای صفحه
مختصری درباره ایران استخدام

سایت ایران استخدام در تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱۰ راه اندازی شد و با تلاش گروهی و روزانه مدیران و نویسندگان خود در جهت تبدیل شدن به مرجع بروز آگهی های استخدامی گام برداشت. سعی همیشگی همکاران ما ارائه مطلوب و با کیفیت آگهی های استخدامی خدمت بازدیدکنندگان محترم این سایت بوده است. ایران استخدام به صورت مستقل و خصوصی اداره می شود و وابسته به هیچ نهاد و یا سازمان دولتی نمی باشد، این سایت تنها منتشر کننده ی آگهی های استخدامی بوده و بنابراین لازم است که بازدید کنندگان محترم سایت خود نسبت به صحت و سقم اخبار منتشر شده در آن هوشیار باشند.

نماد اعتماد الکترونیکی