اطلاعات بیشتر

نمونه کارنامه های ارسال شده کاربران ایران استخدام

ویژه آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی


در این مبحث نمونه کارنامه های آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی دوم (اسفند 94) جهت مطالعه شما کاربران گرامی سایت ایران استخدام قرار گرفته است.


نمونه تصویری کارنامه مربوط به آزمون استخدام دستگاه های اجرایی اسفند 94
     

 

کاربری : علی ارسال : 95/02/24 ساعت ارسال : 12:48 کد دیدگاه : 780530
سلام. درصد های من اینها هستند: (مهندسی برق قدرت – به مصاحبه دعوت شدم)
فناوری اطلاعات: ۴۰
ریاضی و امار: ۲۳.۳۳
زبان و ادبیات: ۲۶.۶۶
معارف اسلامی: ۴۶.۶۶
انگلیسی: ۸۸.۳۳
اطلاعات عمومی: ۳۰
هوش: ۶۹.۳۳
مدار: ۶۵
ماشین: ۳۵
الکترونیک: سفید
بررسی: ۱۰
پاسخ

کاربری : ایمانی ارسال : 95/02/23 ساعت ارسال : 18:22 کد دیدگاه : 779827

فناوری ۵۱.۱۱
ریاضی -۳
ادبیات ۶۸
معارف ۰
زبان عمومی ۸۶
اطلاعات عمومی ۴۶
هوش ۴۰
دستور ۶۲
واژگان ۵۴
درک مطلب ۲۶
میانگین عمومی ۴۱
میانگین تخصصی ۴۷
نمره کل میانگین ۴۴.۷
اینا درصدای من تو مترجمی انگلیسی وزارت خارجه س. فقط خواستم ببینم درصد اونایی که قبول شدن چقدر با من متفاوته. منون میشم بذارید

نقل قول : ایمانی در : 95/02/23 09:30:08

تبریک میگم. درصداتون چقده؟
فناوری ۵۱.۱۱
ریاضی -۳
ادبیات ۶۸
معارف ۰
زبان عمومی ۸۶
اطلاعات عمومی ۴۶
هوش ۴۰
دستور ۶۲
واژگان ۵۴
درک مطلب ۲۶
میانگین عمومی ۴۱
میانگین تخصصی ۴۷
نمره کل میانگین ۴۴.۷
اینا درصدای منه. فقط خواستم ببینم درصد اونایی که قبول شدن چقدر با من متفاوته. منون میشم بذارید

کاربری : ملیکا ارسال : 95/02/22 ساعت ارسال : 12:25 کد دیدگاه : 778196

۴۰ فناوری اطلاعات /مهارتهای هفتگانه //ای سی دی ال
۱۰ ریاضی وامارمقدماتی
۳۱.۱۱ زبان وادبیات فارسی
۳۳.۳۳ معارف اسلامی
۳.۳۳ زبان انگلیسی -عمومی
۲۳.۳۳ اطلاعات عمومی -دانش اجتماعی وحقوق اساسی
۴۰ هوش وتوانمندی های عمومی
دروس عمومی
۵.۳۳ اصول ومبانی مدیریت وبهره وری
۲۸ اصول ومبانی برنامه ریزی وتوسعه
۳.۳۳ اصول ومبانی علم اقتصاد
یانگین درصد عمومی میانگین درصد تخصصی نمره ی کل میانگین حد نصاب
۲۵.۸۷ ۱۲.۲۲ ۱۹.۰۴ ۱۸.۱۳
کارشناس برنامه ریزی برق منطقه ای اصفهان-«با توجه به ظرفیت سهمیه استخدامی، نمره کل نهایی و سهمیه های قانونی (ایثارگران، معلولین)، در شغل محل انتخابی اصلی برای شرکت در سایر مراحل جذب و استخدام در اولویت قرار نگرفته اید.»

کاربری : سروش ارسال : 95/02/22 ساعت ارسال : 00:27 کد دیدگاه : 777755

فناوری اطلاعات /مهارتهای هفتگانه //ای سی دی ال ۵۵.۵۵
ریاضی وامارمقدماتی ۲۶.۶۶
زبان وادبیات فارسی ۳۷.۷۷
معارف اسلامی ۲۳.۳۳
زبان انگلیسی عمومی ۶۳.۳۳
اطلاعات عمومی دانش اجتماعی وحقوق اساسی ۱۳.۳۳
هوش وتوانمندی های عمومی ۳۶

معماری کامپیوتر ۶۴.۴۴
شبکه های کامپیوتری وامنیت شبکه ۴۳.۳۳
مدارهای منطقی والکترونیکی ۴۱.۶۶

میانگین درصد عمومی ۳۶.۵۶
میانگین درصد تخصصی ۴۹.۸۱
نمره ی کل میانگین ۴۳.۱۸
حد نصاب ۲۱.۵۹

نمره ی کل نهایی آزاد ۵۳.۴

حد نصاب با توجه به نمره من بوده انگار، این ۲۱.۵۹ برای چند نفر هست؟

نقل قول : امور اداری در : 95/02/21 14:14:19

فناوری اطلاعات ۳۳
ریاضی۱۰
زبان ومعارف هرکدام ۲۶
هوش ۱۵
ادبیات ۴۵
اطلاات عمومی۵۶
رفتار ومنابع ۱۰
تجزیه ومدیریت ۲۶
تئوری م دولتی۲۶
حقوق اادری وقانون ۵۶
میانگین عمومی۲۹.۹۶
تخصصی۲۶.۸
نمره کل میانگین۲۸.۳۸
حدنصاب ۲۱.۸
نمره کل نهایی ازاد۳۳.۶۸
نوشته باتوجه به ظرفیت سهمیه و در اولویت قرار نگرفتید
ضمنا من کارشناس امور اداری برق شیراز بودم
من ۴سال شیراز درس خوندم ولی استان فارسی نبودم حالا از کجا بفهمم بومی لحاظ شده یا نه
با تشکر ادمین جان اگر ایمیل بدی کلا کارنامه هم میفرستم

کاربری : سروش ارسال : 95/02/22 ساعت ارسال : 00:27 کد دیدگاه : 777755

فناوری اطلاعات /مهارتهای هفتگانه //ای سی دی ال ۵۵.۵۵
ریاضی وامارمقدماتی ۲۶.۶۶
زبان وادبیات فارسی ۳۷.۷۷
معارف اسلامی ۲۳.۳۳
زبان انگلیسی عمومی ۶۳.۳۳
اطلاعات عمومی دانش اجتماعی وحقوق اساسی ۱۳.۳۳
هوش وتوانمندی های عمومی ۳۶
معماری کامپیوتر ۶۴.۴۴
شبکه های کامپیوتری وامنیت شبکه ۴۳.۳۳
مدارهای منطقی والکترونیکی ۴۱.۶۶
میانگین درصد عمومی ۳۶.۵۶
میانگین درصد تخصصی ۴۹.۸۱
نمره ی کل میانگین ۴۳.۱۸
حد نصاب ۲۱.۵۹
نمره ی کل نهایی آزاد ۵۳.۴
حد نصاب با توجه به نمره من بوده انگار، این ۲۱.۵۹ برای چند نفر هست؟
خوزستانیای گل کجایین؟

کاربری : ندا شيراز ارسال : 95/02/20 ساعت ارسال : 09:54 کد دیدگاه : 774627

۱۰۶۹۷||حسابدار ۱۱||شرکت سهامی برق منطقه ای فارس||استان فارس-شیراز||خوشه ی شغلی: امور مالی استانی
نمره به درصد عنوان درس
۱۳.۳۳ فناوری اطلاعات /مهارتهای هفتگانه //ای سی دی ال /
سفید ریاضی وامارمقدماتی
۶.۶۶ زبان وادبیات فارسی
۲۳.۳۳ معارف اسلامی
۸.۳۳ زبان انگلیسی -عمومی
۳۳.۳۳ اطلاعات عمومی -دانش اجتماعی وحقوق اساسی
۱۸.۶۶ هوش وتوانمندی های عمومی
دروس عمومی
۴۲.۲۲ اصول حسابداری
۵۰ حسابداری دولتی
-۳.۳۳ حسابداری مالی
۸۲.۲۲ بودجه
دروس تخصصی
عنوان خوشه شغلی
۱۵۵ – امور مالی
میانگین درصد عمومی میانگین درصد تخصصی نمره ی کل میانگین حد نصاب
۱۴.۸ ۴۲.۷۷ ۲۸.۷۸ ۲۸.۱۹
*نمره ی کل نهایی آزاد
۳۷.۹
وضعیت داوطلب:
«با توجه به ظرفیت سهمیه استخدامی، نمره کل نهایی و سهمیه های قانونی (ایثارگران، معلولین)، در شغل محل انتخابی اصلی برای شرکت در سایر مراحل جذب و استخدام در اولویت قرار نگرفته اید.»
نمره کل نهایی آزاد، از مجموع ۴۰ درصد میانگین درصد عمومی و ۶۰درصد میانگین درصد تخصصی بعلاوه امتیاز سهمیه بومی و شاغلین بدست آمده است.
با توجه به اینکه شغل محل انتخابی شما در ادارات کل مراکز استان قرار داشته، لذا از نظر بومی، تمامی داوطلبان شهرستان های آن استان به صورت استانی در نظر گرفته شده اند.
داوطلبانی که شماره ی شناسه ی اعلامی آنها از سوی مراجع ذیصلاح تأیید نشده، امتیاز مربوط به شاغلین قراردادی در تعیین نمره ی نهایی آنها لحاظ نگردیده است.

نقل قول : فرهاد در : 95/02/20 10:58:48

۱۰۲۲۰||برنامه‌نویس سیستم||مرکز توسعه تجارت الکترونیکی||تهران-تهران||خوشه ی شغلی: کارشناس تحلیل گر و برنامه نویس سیستم
۸۴.۴۴ فناوری اطلاعات /مهارتهای هفتگانه //ای سی دی ال /
۳۰ ریاضی وامارمقدماتی
۴۴.۴۴ زبان وادبیات فارسی
۶۰ معارف اسلامی
۷۵ زبان انگلیسی -عمومی
۴۳.۳۳ اطلاعات عمومی -دانش اجتماعی وحقوق اساسی
۴۴ هوش وتوانمندی های عمومی
۲۶.۶۶ تحلیل وطراحی سیستم
۴۰ پایگاه داده ها
۱۵ زبان های برنامه نویسی
میانگین درصد عمومی میانگین درصد تخصصی نمره ی کل میانگین حد نصاب
۵۴.۴۵ ۲۷.۲۲ ۴۰.۸۳ ۲۶.۱۹
نمره ی کل نهایی آزاد
۳۸.۱۲
«با توجه به ظرفیت سهمیه استخدامی، نمره کل نهایی و سهمیه های قانونی (ایثارگران، معلولین)، در شغل محل انتخابی اصلی برای شرکت در سایر مراحل جذب و استخدام معرفی شده اید.»

کاربری : Mmmmmmm ارسال : 95/02/20 ساعت ارسال : 16:04 کد دیدگاه : 775396

این درصد های من هست
فناوری اطلاعات :۴۰
ریاضی وامار:۱۰
ادبیات :۲۲.۲۲
معارف:۲۳.۳۳
اطلاعات عمومی :۵۰
زبان:۷۳.۳۳
هوش:۱۴.۱۹
اصول حسابداری :۶۰
حسابداری دولتی:۴۰
حسابداری مالی :۳۳.۳۳
بودجه:۹۱.۱۱
میانگین عمومی:۳۵.۳۳
میانگین تخصصی :۵۷.۳۳
میانگین کل:۴۵.۱۳
حدنصاب نهایی:۲۸.۱۹
نمره نهایی:۵۷.۳۳
اما در اولویت نیستم،برای خودم متاسفانه،خدا به امید تو

کاربری : مسعود ارسال : 95/02/20 ساعت ارسال : 18:19 کد دیدگاه : 775640

کارنامه شگفت انگیز من
فناوری اطلاعات ۱۸
ریاضی وامارمقدماتی سفید
زبان وادبیات فارسی ۸-
معارف اسلامی ۳۰
زبان انگلیسی -عمومی ۵
اطلاعات عمومی -دانش اجتماعی وحقوق اساسی ۲۰
هوش وتوانمندی های عمومی ۹-
اصول حسابداری ۱۸
حسابداری دولتی ۵-
حسابداری مالی ۲
بودجه ۲۵
حد نصاب۲۶.۱۳
من کلا تخصیصی نخوندم . عمومی متوسط خوندم. اما من موندم سوالات هوش رو . از این به بعد اونی که فکر میکنم صد در صد اشتباه هستش رو میزنم.

کاربری : دلخوش ارسال : 95/02/20 ساعت ارسال : 19:36 کد دیدگاه : 775747

برا خوشه امور اداری شرکت کردم برا شهر تهران. بومیش هم نیستم. حدنصاب رو اوردم ولی اولویت نیستم. سهمیه هم نداشتم. حدنصاب کشوری هم حدود ۲۲ بود.
عنوان درس
۴۴.۴۴ فناوری اطلاعات /مهارتهای هفتگانه //ای سی دی ال /
۱۳.۳۳ ریاضی وامارمقدماتی
۵۳.۳۳ زبان وادبیات فارسی
۳۳.۳۳ معارف اسلامی
۴۱.۶۶ زبان انگلیسی -عمومی
۴۳.۳۳ اطلاعات عمومی -دانش اجتماعی وحقوق اساسی
۱۴.۶۶ هوش وتوانمندی های عمومی
دروس عمومی
۱۸.۳۳ تئوریهای مدیریت وتجزیه وتحلیل سیستم ها
۱۷.۷۷ مدیریت منابع انسانی ورفتارسازمانی
۲۰ تئوریهای مدیریت دولتی
۳۵ حقوق اداری وقانون مدیریت خدمات کشوری

نقل قول : ایلیا در : 95/02/20 21:28:46

خواب جالبی بوده…
من اجرایی حدنصاب آوردم اما توی الویت قرار نگرفتم…۴نفر میخواست وزارت خارجه.
۴۶.۶۶ فناوری اطلاعات /مهارتهای هفتگانه //ای سی دی ال /
سفید ریاضی وامارمقدماتی
۵۷.۷۷ زبان وادبیات فارسی
۵۰ معارف اسلامی
۶.۶۶ زبان انگلیسی -عمومی
۷۶.۶۶ اطلاعات عمومی -دانش اجتماعی وحقوق اساسی
۱۸.۶۶ هوش وتوانمندی های عمومی
دروس عمومی
۳۰ نظریه های روابطبین الملل
۳۱.۱۱ سیاست بین الملل
۱۵.۵۵ تاریخ روابطبین الملل
۱۳.۳۳ سازمان های بین المللی
میانگین درصد عمومی۳۶.۶۳ /میانگین درصد تخصصی۲۲.۴۹/ نمره ی کل میانگین ۲۹.۵۶/حد نصاب
۱۸.۲۷
*نمره ی کل نهایی آزاد
۲۸.۱۵

کاربری : علی ارسال : 95/02/21 ساعت ارسال : 08:57 کد دیدگاه : 776343

۳۱.۱۱ فناوری اطلاعات /مهارتهای هفتگانه //ای سی دی ال /
۱۶.۶۶ ریاضی وامارمقدماتی
۳۱.۱۱ زبان وادبیات فارسی
۳۳.۳۳ معارف اسلامی
۸.۳۳ زبان انگلیسی -عمومی
۶۳.۳۳ اطلاعات عمومی -دانش اجتماعی وحقوق اساسی
۳۷.۳۳ هوش وتوانمندی های عمومی
دروس عمومی
۹۱.۱۱ اصول حسابداری
۴۸.۳۳ حسابداری دولتی
۷۳.۳۳ حسابداری مالی
۹۱.۱۱ بودجه
دروس تخصصی
عنوان خوشه شغلی
۱۵۵ – امور مالی
میانگین درصد عمومی میانگین درصد تخصصی نمره ی کل میانگین حد نصاب
۳۱.۶ ۷۵.۹۷ ۵۳.۷۸ ۲۹.۱۴
*نمره ی کل نهایی آزاد
۸۱.۸۷
وضعیت داوطلب:
«با توجه به ظرفیت سهمیه استخدامی، نمره کل نهایی و سهمیه های قانونی (ایثارگران، معلولین)، در شغل محل انتخابی اصلی برای شرکت در سایر مراحل جذب و استخدام معرفی شده اید.»
سلام
من شرکت آب خراسان رضوی – مشهد قبول شدم

کاربری : مسعود ارسال : 95/02/20 ساعت ارسال : 08:39 کد دیدگاه : 774494

سلام خدمت تمامی دوستان و ادمین عزیز

عنوان درس
۴۰ فناوری اطلاعات /مهارتهای هفتگانه //ای سی دی ال /
-۶.۶۶ ریاضی وامارمقدماتی
۲۰ زبان وادبیات فارسی
۲۶.۶۶ معارف اسلامی
سفید زبان انگلیسی -عمومی
۵۶.۶۶ اطلاعات عمومی -دانش اجتماعی وحقوق اساسی
۱۷.۳۳ هوش وتوانمندی های عمومی
دروس عمومی
۶۴.۴۴ اصول حسابداری
۸۳.۳۳ حسابداری دولتی
۴۶.۶۶ حسابداری مالی
۵۵.۵۵ بودجه
اینم درصدهای من از برق منطقه ای فارس که قبول نشدم ولی در کل نمیخواستم برم
گداشتم برای استفاده دوستان و سایت خوب ایران استخدام
میانگین درصد عمومی میانگین درصد تخصصی نمره ی کل میانگین حد نصاب
۲۱.۹۹ ۶۲.۴۹ ۴۲.۲۴ ۲۸.۱۹
*نمره ی کل نهایی آزاد
۵۵.۵۵

نقل قول : حشمت در : 95/02/20 02:44:09

فناوری ۷۸
ریاضی۸۶
ادبیات۴۳
معارف ۱۰۰
زبان ۱۰۰
هوش ۶۷
اطلاعات عمومی ۸۱
تیوری مدیریت۵۵
منابع انسانی ۴۴
مدیریت دولتی ۳۵
حقوق اداری ۶۷

کاربری : رضا ارسال : 95/02/20 ساعت ارسال : 00:10 کد دیدگاه : 774122

فناوری اطلاعات /مهارتهای هفتگانه //ای سی دی ال ۶۸.۸۸
ریاضی وامارمقدماتی ۶۰
زبان وادبیات فارسی ۴۰
معارف اسلامی ۱۳.۳۳
زبان انگلیسی ­عمومی ۱۰۰
اطلاعات عمومی ­دانش اجتماعی وحقوق اساسی ۳۶.۶۶
هوش وتوانمندی های عمومی ۸۶.۶۶
هیدرولیک وسیالات ۸۶.۶۶
هیدروژئولوژی ۲۴.۴۴
هیدرولوژی ۴۸.۸۸
زمین شناسی ۲۳
میانگین درصد عمومی ۵۷.۹۳
میانگین درصد تخصصی ۴۵.۸۲
نمره ی کل میانگین ۵۱.۸۷
حد نصاب ۲۵.۹۳
*نمره ی کل نهایی آزاد ۶۰.۸
با توجه به ظرفیت سهمیه استخدامی، نمره کل نهایی و سهمیه های قانونی
)ایثارگران، معلولین(، در شغل محل انتخابی اصلی برای شرکت در سایر مراحل
جذب و استخدام معرفی شده اید

کاربری : m.i.s ارسال : 95/02/19 ساعت ارسال : 23:31 کد دیدگاه : 773943

۴۰ فناوری اطلاعات /مهارتهای هفتگانه //ای سی دی ال /
۶.۶۶ ریاضی وامارمقدماتی
۲۰ زبان وادبیات فارسی
۰ معارف اسلامی
۳۱.۶۶ زبان انگلیسی -عمومی
۲۳.۳۳ اطلاعات عمومی -دانش اجتماعی وحقوق اساسی
۱۸.۶۶ هوش وتوانمندی های عمومی
۳۰ مقاومت مصالح وطراحی اجزای مکانیکی
۴۰ ترمودینامیک -مکانیک سیالات وانتقال حرارت
سفید دینامیک وارتعاشات
آب و برق خوزستان قبول نشدم.

نقل قول : Ghasemدر : 95/02/19 23:29:03

دوست عزیز منم مثل شما درصدام هم اینه:
فناوری ۳۷/۷۷
ریاضی ۳/۳
ادبیات ۴۲/۲۲
معارف -۳/۳
زبان ۵۶/۶۶
اطلاعات عمومی ۳۶/۶
هوش ۳۲
مقاومت مصالح ۴۳.۳۳
ترمو ۶۱/۳۳
دینامیک ۴۶/۶
میانگین عمومی ۲۹/۳۳
میانگین تخصصی ۵۰/۴۴
میانگین کل ۳۹/۸۸
حد نصاب ۲۹/۲۱

کاربری : مصطفی ارسال : 95/02/19 ساعت ارسال : 23:03 کد دیدگاه : 773787

۳۳.۳۳ فناوری اطلاعات /مهارتهای هفتگانه //ای سی دی ال /
۵۰ ریاضی وامارمقدماتی
۳۳.۳۳ زبان وادبیات فارسی
۳۳.۳۳ معارف اسلامی
۶۵ زبان انگلیسی -عمومی
۶۶.۶۶ اطلاعات عمومی -دانش اجتماعی وحقوق اساسی
۳۳.۳۳ هوش وتوانمندی های عمومی
دروس عمومی
۶۰ مقاومت مصالح وطراحی اجزای مکانیکی
۷۳.۳۳ ترمودینامیک -مکانیک سیالات وانتقال حرارت
۶۲.۲۲ دینامیک وارتعاشات
«با توجه به ظرفیت سهمیه استخدامی، نمره کل نهایی و سهمیه های قانونی (ایثارگران، معلولین)، در شغل محل انتخابی اصلی برای شرکت در سایر مراحل جذب و استخدام معرفی شده اید.»

کاربری : محمد ارسال : 95/02/19 ساعت ارسال : 23:12 کد دیدگاه : 773843

||مهندس برق۱۱||شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران _ توانیر||تهران-تهران||خوشه ی شغلی: برق کشوری
نمره به درصد عنوان درس
۶۶.۶۶ فناوری اطلاعات /مهارتهای هفتگانه //ای سی دی ال /
۵۳.۳۳ ریاضی وامارمقدماتی
۲۰ زبان وادبیات فارسی
۳۳.۳۳ معارف اسلامی
سفید زبان انگلیسی -عمومی
۶۳.۳۳ اطلاعات عمومی -دانش اجتماعی وحقوق اساسی
۳۷.۳۳ هوش وتوانمندی های عمومی
دروس عمومی
۵۱.۶۶ مدارالکتریکی
۶۳.۳۳ ماشین های الکتریکی
۶.۶۶ الکترونیک
۶۶.۶۶ بررسی سیستم های قدرت
دروس تخصصی
عنوان خوشه شغلی
۱۲۶۴ – برق
میانگین درصد عمومی میانگین درصد تخصصی نمره ی کل میانگین حد نصاب
۳۹.۱۴ ۴۷.۰۷ ۴۳.۱ ۲۶.۸۶
*نمره ی کل نهایی آزاد
۴۳.۹
وضعیت داوطلب:
«با توجه به ظرفیت سهمیه استخدامی، نمره کل نهایی و سهمیه های قانونی (ایثارگران، معلولین)، در شغل محل انتخابی اصلی برای شرکت در سایر مراحل جذب و استخدام معرفی شده اید.»

کاربری : در انتظار شادی ارسال : 95/02/19 ساعت ارسال : 23:05 کد دیدگاه : 773803

خدایا شکرت هم امروز از گمشدم بهم خبر دادی هم مرحله اول قبول شدم
مترجمی زبان
فن اوری ۴۶.۶۶
ریاضی ۵۳.۶۶
معارف ۳۳.۳۳
ادبیات ۷۳.۳۳
زبان ۱۰۰
اطلاعات عمومی ۶۶.۶۶
هوش ۳۴.۶۶
اختصاصی
دستور زبان ۷۰.۶۶
واژگان ۶۵.۳۳
درک مطلب ۶۶.۶۶
نمره کل ازاد ۶۴.۳

کاربری : فردین ارسال : 95/02/19 ساعت ارسال : 23:07 کد دیدگاه : 773808

نمره به درصد عنوان درس
۴۶.۶۶ فناوری اطلاعات /مهارتهای هفتگانه //ای سی دی ال /
۲۶.۶۶ ریاضی وامارمقدماتی
-۱۱.۱۱ زبان وادبیات فارسی
۲۶.۶۶ معارف اسلامی
سفید زبان انگلیسی -عمومی
۲۶.۶۶ اطلاعات عمومی -دانش اجتماعی وحقوق اساسی
-۱.۳۳ هوش وتوانمندی های عمومی
دروس عمومی
۹۱.۱۱ اصول حسابداری
۴۰ حسابداری دولتی
۳۳.۳۳ حسابداری مالی
۲۲.۲۲ بودجه
دروس تخصصی
میانگین درصد عمومی میانگین درصد تخصصی نمره ی کل میانگین حد نصاب
۱۶.۳۱ ۴۶.۶۶ ۳۱.۴۸ ۲۶.۱۳
*نمره ی کل نهایی آزاد ۴۱.۴۳
قبول نشدم

کاربری : علی ع ارسال : 95/02/19 ساعت ارسال : 22:52 دیدگاه : 773728

۴۶.۶۶فناوری اطلاعات /مهارتهای هفتگانه //ای سی دی ال
۳۳.۳۳ ریاضی وامارمقدماتی
۲۶.۶۶ زبان وادبیات فارسی
۷۰ معارف اسلامی
۶۰ زبان انگلیسی -عمومی
۴۰ اطلاعات عمومی -دانش اجتماعی وحقوق اساسی
۱۶ هوش وتوانمندی های عمومی
۲۳.۳۳ مدارالکتریکی
۷۱.۶۶ ماشین های الکتریکی
۱۶.۶۶ الکترونیک
۳۰ بررسی سیستم های قدرت
میانگین درصد عمومی میانگین درصد تخصصی نمره ی کل میانگین حد نصاب
۴۱.۸ ۳۵.۴۱ ۳۸.۶ ۲۱.۸۲
*نمره ی کل نهایی آزاد
۴۵.۵۶
با توجه به ظرفیت سهمیه استخدامی، نمره کل نهایی و سهمیه های قانونی (ایثارگران، معلولین)، در شغل محل انتخابی اصلی برای شرکت در سایر مراحل جذب و استخدام معرفی شده اید.
برق منطقه ای ساری
برقی ها درصد بذارن

کاربری : آذین ارسال : 95/02/19 ساعت ارسال : 22:50 کد دیدگاه : 773720

من ک قبول نشدم. نمی دونم چرا رتبه مو نزده. برای شما هم رتبه مشخص نشده؟
۴۸.۸۸ فناوری اطلاعات /مهارتهای هفتگانه //ای سی دی ال /
-۳.۳۳ ریاضی وامارمقدماتی
۵۱.۱۱ زبان وادبیات فارسی
۱۶.۶۶ معارف اسلامی
۸.۳۳ زبان انگلیسی -عمومی
۲۶.۶۶ اطلاعات عمومی -دانش اجتماعی وحقوق اساسی
۳۳.۳۳ هوش وتوانمندی های عمومی
دروس عمومی
۸۲.۲۲ اصول حسابداری
۴۰ حسابداری دولتی
۳۳.۳۳ حسابداری مالی
۹۱.۱۱ بودجه
دروس تخصصی
عنوان خوشه شغلی
۱۵۵ – امور مالی
میانگین درصد عمومی میانگین درصد تخصصی نمره ی کل میانگین حد نصاب
۲۵.۹۴ ۶۱.۶۶ ۴۳.۸ ۲۶.۲۲
*نمره ی کل نهایی آزاد
۵۶.۸۵

کاربری : h.r ارسال : 95/02/19 ساعت ارسال : 22:50 کد دیدگاه : 773721

نمره به درصد عنوان درس
۵۷.۷۷ فناوری اطلاعات /مهارتهای هفتگانه //ای سی دی ال /
۴۳.۳۳ ریاضی وامارمقدماتی
۵۷.۷۷ زبان وادبیات فارسی
-۳.۳۳ معارف اسلامی
۵۱.۶۶ زبان انگلیسی -عمومی
۱۶.۶۶ اطلاعات عمومی -دانش اجتماعی وحقوق اساسی
۲۴ هوش وتوانمندی های عمومی
دروس عمومی
۳۰ مدارالکتریکی
سفید ماشین های الکتریکی
۲۰ الکترونیک
سفید بررسی سیستم های قدرت
دروس تخصصی
عنوان خوشه شغلی
۱۲۶۴ – برق
میانگین درصد عمومی میانگین درصد تخصصی نمره ی کل میانگین حد نصاب
۳۵.۴ ۱۲.۵ ۲۳.۹۵ ۲۱.۴۹
*نمره ی کل نهایی آزاد
۲۱.۶۶
قبول نشدم، ۱۰۷۵۷||مهندس برق۱۱||شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران||تهران-تهران||خوشه ی شغلی: برق

کاربری : amirhosein ارسال : 95/02/19 ساعت ارسال : 22:42 کد دیدگاه : 773677

۴۸.۸۸ فناوری اطلاعات /مهارتهای هفتگانه //ای سی دی ال /
-۳.۳۳ ریاضی وامارمقدماتی
۱۷.۷۷ زبان وادبیات فارسی
-۳.۳۳ معارف اسلامی
۱۰ زبان انگلیسی -عمومی
۵۰ اطلاعات عمومی -دانش اجتماعی وحقوق اساسی
۱۸.۶۶ هوش وتوانمندی های عمومی
دروس عمومی
۱۳.۳۳ تئوریهای مدیریت وتجزیه وتحلیل سیستم ها
۳۳.۳۳ مدیریت منابع انسانی ورفتارسازمانی
۲۸.۸۸ تئوریهای مدیریت دولتی
۳۵ حقوق اداری وقانون مدیریت خدمات کشوری
دروس تخصصی
میانگین درصد عمومی میانگین درصد تخصصی نمره ی کل میانگین حد نصاب
۱۹.۸ ۲۷.۶۳ ۲۳.۷۱ ۲۰.۲۳
*نمره ی کل نهایی آزاد
۲۴.۵

کاربری : علی از مرند ارسال : 95/02/19 ساعت ارسال : 22:35 کد دیدگاه : 773651

۵۱.۱۱ فناوری اطلاعات /مهارتهای هفتگانه //ای سی دی ال /
۳.۳۳ ریاضی وامارمقدماتی
-۲.۲۲ زبان وادبیات فارسی
۳۶.۶۶ معارف اسلامی
۸.۳۳ زبان انگلیسی -عمومی
۲۳.۳۳ اطلاعات عمومی -دانش اجتماعی وحقوق اساسی
۹.۳۳ هوش وتوانمندی های عمومی
دروس عمومی
۶۴.۴۴ اصول حسابداری
۲۰ حسابداری دولتی
۲۶.۶۶ حسابداری مالی
۳۷.۷۷ بودجه
میانگین درصد عمومی میانگین درصد تخصصی نمره ی کل میانگین حد نصاب
۱۸.۵۵ ۳۷.۲۱ ۲۷.۸۸ ۲۶.۱۳
*نمره ی کل نهایی آزاد
۲۹.۷۵
۱۰۷۹۳||حسابدار ۱۱||شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی ایران||تهران-تهران||خوشه ی شغلی: امور مالی

کاربری : A ارسال : 95/02/19 ساعت ارسال : 22:31 کد دیدگاه : 773642

۴۸.۸۸ فناوری اطلاعات /مهارتهای هفتگانه //ای سی دی ال /
-۳.۳۳ ریاضی وامارمقدماتی
۵۱.۱۱ زبان وادبیات فارسی
۱۶.۶۶ معارف اسلامی
۸.۳۳ زبان انگلیسی -عمومی
۲۶.۶۶ اطلاعات عمومی -دانش اجتماعی وحقوق اساسی
۳۳.۳۳ هوش وتوانمندی های عمومی
دروس عمومی
۸۲.۲۲ اصول حسابداری
۴۰ حسابداری دولتی
۳۳.۳۳ حسابداری مالی
۹۱.۱۱ بودجه
دروس تخصصی
عنوان خوشه شغلی
۱۵۵ – امور مالی
میانگین درصد عمومی میانگین درصد تخصصی نمره ی کل میانگین حد نصاب
۲۵.۹۴ ۶۱.۶۶ ۴۳.۸ ۲۶.۲۲
*نمره ی کل نهایی آزاد
۵۶.۸۵

کاربری : غزاله ارسال : 95/02/19 ساعت ارسال : 22:31 کد دیدگاه : 773644

من دیدم
قبول نشدم
میانگین درصد عمومی میانگین درصد تخصصی نمره ی کل میانگین حد نصاب
۲۲.۷۷ ۷۷.۷۷ ۵۰.۲۷ ۳۱.۷۹
*نمره ی کل نهایی آزاد
۵۵.۷۷
وضعیت داوطلب:
«با توجه به ظرفیت سهمیه استخدامی، نمره کل نهایی و سهمیه های قانونی (ایثارگران، معلولین)، در شغل محل انتخابی اصلی برای شرکت در سایر مراحل جذب و استخدام در اولویت قرار نگرفته اید.»
برای مترجمی زبان ترکی استانبولی


لینک های مفید و مرتبط
نمونه کارنامه های آزمونهای استخدامی نمونه کارنامه های شرکت کنندگان آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی
تجربیات کارجویان از گزینش و مصاحبه آزمون های استخدامی مشورت و اخبار آزمون استخدامی مشترک فراگیر
دانلود بسته ویژه نمونه سوالات استخدامی آزمونهای برگزار شده توسط سنجش دانلود نمونه سوالات استخدامی دستگاه های اجرایی
جهت اطلاع از آخرین اخبار آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی عضو کانال تلگرامی ایران استخدام شوید


اگر دیدگاهی در باره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خودتون رو در سایت درج کنید.


لطفا کمی صبر کنید...


 • جهت دریافت آخرین اخبار و آگهی های مهم استخدامی از طریق کانال تلگرام ایران استخدام اینجا کلیک نمایید

 • نویسنده : mohamad

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 20:11

  کد دیدگاه : 2127975

  با سلام و خسته نباشید از مدیر سایت درخواست دارم در بخش نظرات کاربراین که کارنامه خود را ارسال کردنند و رشته مهندسی کامپیوتر هستند بپرسند منابع و یا کتابی که مطالعه کردید تا درصد های بالای 35 درصد زدید تا به مرحله بعدی راه یافتند اعلام کنید نمونه سوالات عمومی را از سایت شما دانلود و مطالعه می کنیم و درصد ها واقعا بالای 40 میشود ولی در تخصصی مشکل داریم و در جایی موفق به قبولی نمی شیم لطفا پیگیری کنید و از طریق ایمیل اطلاع دهید ممنون ار عوامل سایتتون لطفا متن نظر من در بخش نظرات انتشار داده نشود

  پاسخ دهید

لطفا کمی صبر کنید...

از تاریخ:
تا تاریخ:

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...