آگهی استخدامی متناسب با شغل و رشته خود را بیابید

جستجوی آگهی مناسب شما

شرایط آزمون استخدام آموزش و پرورش

 • بروزرسانی:
 • دیدگاه: ۲۵۱۷ (نمایش)
 • دیدگاه های منتظر: ۰ دیدگاه
 • ارسال کننده: (admin (علی احمدزاده))
اطلاعات بیشتر

شرایط آزمون استخدامی آموزش و پرورش


شرایط عمومی آزمون استخدام آموزش و پرورش: (بروز شده به تاریخ 20 شهریور 99)

1 -داشتن تابعيت ايران؛
2 .اعتقاد به دين مبين اسلام يا يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران؛
3 .التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران؛
4 .انجام خدمت دوره ضرورت يا معافيت قانوني براي مردان؛
5 .داشتن سلامت جسماني و رواني و توانايي براي انجام كاري كه استخدام ميشوند؛
6 .عدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر؛
7 .نداشتن سابقه محكوميت جزايي موثر؛
8 .عدم وجود هرگونه ممنوعيت استخدام در دستگاههاي اجرايي توسط آراء مراجع قضايي و ذيصلاح؛
9 .داوطلبان استخدام نبايد جزء نيروهاي بازخريد خدمت دستگاههاي اجرايي و همچنين بازنشسته باشند؛
10 .به استناد ماده (94) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده واحده قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل و پست سازماني، كاركناني كه تصدي يكي از پستهاي سازماني در هر يك از دستگاههاي اجرايي را به صورت رسمي يا پيماني دارا ميباشند، پس از پذيرفته شدن در امتحان مشترك فراگير در زمان استخدام، نبايد جزء مستخدمين رسمي يا پيماني ساير دستگاههاي اجرايي باشند. تبصره: مسئوليت قبول يا عدم قبول استعفاي پذيرفته شده نهايي بر اساس قوانين و مقررات مربوطه توسط دستگاه اجرايي، در زمان صدور شماره مستخدم و انعقاد قرارداد پيماني و يا صدور حكم كارگزيني، به عهده داوطلب پذيرفتهشده آزمون ميباشد.
11 .داشتن حداقل بيست (20) سال تمام و حداكثر بيست و پنج (25) سال براي دارندگان مدارك تحصيلي ديپلم، حداكثر سي سال (30) براي دارندگان مدارك تحصيلي فوق ديپلم، حداكثر سي و پنج (35) سال براي دارندگان مدارك تحصيلي ليسانس، حداكثر چهل (40 (سال براي دارندگان مدارك تحصيلي فوق ليسانس و حداكثر چهل پنج (45) سال براي دارندگان مدارك تحصيلي دكتري

شرایط اختصاصی آزمون استخدام آموزش و پرورش:

طي دوره يكساله مهارت آموزي توسط پذيرفته شدگان با رعايت شرايط و ضوابط ذيل: – به استناد مجوزهاي مجوز شماره 93167 مورخ 1399/02/31 و 151610 مورخ 1398/3/27 و160491 مورخ 1398/4/1 سازمان اداري و استخدامي كشور و مفاد ماده 28 اساسنامه دانشگاه فرهنگيان، پذيرفتهشدگان استخدام پيماني مشاغل آموزشي در آموزش و پرورش، ملزم به گذراندن دوره يكساله مهارت آموزي (اين دوره شامل مجموعه اي از دروس تربيتي، تخصصي و كارورزي (نظري، مهارتي) است كه براي دانش آموختگان رشته هاي مختلف دانشگاهي و حوزوي پذيرفته شده در آزمونهاي استخدامي آموزش و پرورش برابر آيين نامه خاص خود برگزار ميشود)، در دانشگاه فرهنگيان (رشته هاي شغلي دبير، آموزگار، مربي امور تربيتي، مشاور، مراقب سلامت) و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي (رشته شغلي هنرآموز) ، بدون دريافت حقوق و مزايا بوده و صدور حكم استخدامي منوط به كسب موفقيت در دوره مذكور ميباشد.
– مهارت آموزاني كه ازحضور در كلاس درس، امتحانات مواد درسي خودداري نمايند به عنوان انصراف از ادامه روند استخدام تلقي شده و مشمول پرداخت هزينه هاي دوره آموزشي و خسارتهاي وارده خواهند بود.
– بخشي از هزينه هاي برگزاري دوره يكساله مهارت آموزي (خدمات آموزشي و رفاهي) برعهده داوطلب خواهد بود و چنانچه هريك از پذيرفته شدگان در طول برگزاري دوره يكساله مهارت آموزي از ادامه تحصيل و اشتغال منصرف شوند، وزارت آموزش و پرورش ميتواند به تشخيص خود نسبت به محاسبه و اخذ هزينه هاي مربوط اقدام نمايد.
شرايط، ضوابط و نحوه ثبت نام در دوره يكساله مهارت آموزي بعد از قبولي نهايي و تأييد صلاحيت هاي عمومي توسط گزينش، از سوي دانشگاههاي مجري دوره يكساله مهارت آموزي (دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي) اعلام خواهد شد. رعايت ضوابط و مقررات اعلام شده از سوي دانشگاه مجري دوره مزبور، الزامي ميباشد. پذيرفته شدگان نهايي رشته هاي شغلي هنرآموز جهت اطلاع از نحوه ثبت نام و شركت يكساله مهارت آموزي ميبايست از طريق پايگاه اطلاعرساني دانشگاه تربيت دبير شهيدرجايي و پذيرفته شدگان نهايي رشته هاي شغلي آموزگار، دبير، مراقب سلامت، مشاور، مربي امور تربيتي نيز از طريق پايگاه اطلاع رساني دانشگاه فرهنگيان موضوع را پيگيري نمايند.
– مدت دوره يكساله مهارتآموزي جزء سنوات خدمتي محسوب نخواهد شد و صرفاً به عنوان شرط استخدام پيماني در آموزش و پرورش ميباشد. گواهي پايان دوره مهارت آموزي داراي ارزش براي ادامه تحصيل در مقاطع بالاتر در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي نمي باشد.
– محل مهارت آموزي دوره يكساله، براساس شغل محل پس از اعلام نتايج قطعي تعيين خواهد شد.
– تغيير محل مهارت آموزي، صرفاً در صورت وجود شغل، با رعايت جنسيت از طريق دانشگاه فرهنگيان مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
– مهارت آموزان در زمان ثبت نام در مراكز مجري دوره يكساله مهارت آموزي ملزم به ارائه مدرك روخواني و روانخواني قرآن كريم و مدرك ICDL ميباشند، در غيراينصورت بايد تعهد نمايند كه قبل از دوره يكساله مهارت آموزي، مدارك مزبور را ارائه نمايند.
– دانشگاههاي مجري دوره مهارت آموزي، مسئوليتي در قبال اسكان و تغذيه مهارت آموزان ندارند در صورت وجود امكانات و تقاضاي افراد، ارائه خدمات با اخذ هزينه مربوط امكان پذير خواهد بود.
– پذيرفته شدگان شغل محل هاي آموزش و پرورش عشايري؛ بعد از گذراندن دوره يكساله مهارت آموزي و موفقيت در آزمون، جهت تعيين محل خدمت در اختيار اداره كل آموزش و پرورش استان مربوط قرار خواهند گرفت.
تذكرات مهم:
1 -متقاضيان شركت در مشاغل هنرآموز (استادكاري)، ميبايست داراي مدرك تحصيلي فوقديپلم پيوسته بوده و يا در صورت دارا بودن مدرك تحصيلي فوقديپلم ناپيوسته، بايد مدرك تحصيلي ديپلم هنرستان داشته باشند.
2 -برخورداري از حُسن شهرت و عامل بودن به اخلاق و شئونات معلمي براساس شرايط احراز شغل در طرح طبقه بندي مشاغل معلمان.
3 -تغيير منطقه محل خدمت تعيين شده در اين دفترچه، بعد از قبولي نهايي و قبل از استخدام و اشتغال بكار، تحت هر شرايطي (تاهل، تجرد، تكفل، فوت والدين، تبعيت از همسر، همسر كارمند ارگان و يا نهاد خاص، استفاده سهميه خاص و …) ممنوع بوده و بعد از اشتغال بكار نيز تابع ضوابط و مقررات نقل و انتقال فرهنگيان خواهد بود.
4 -صدور احكام و ابلاغ اشتغال به كار معلمان جديد الورود به آموزش و پرورش، مشروط به اداي سوگند معلمي و امضاي سوگندنامه معلمي خواهد بود. متن امضا سوگندنامه در پرونده معلمان نگهداري ميشود.
5 -فارغ التحصيلان مراكز تربيت معلم (سابق)، دانشگاه فرهنگيان و فارغ التحصيلان دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي كه داراي تعهد خدمت به وزارت آموزش و پرورش مي باشند، حق ثبت نام در آزمون استخدامي را ندارند.
6 -محل خدمت يك منطقه آموزشي است كه حسب نياز آموزش و پرورش جهت استخدام و اشتغال پذيرفته شدگان نهايي، در اين آگهي مشخص شده است.
7 -منطقه آموزشي/ شهرستان محل خدمت در پيماننامه براساس مفاد اين دفترچه تعيين ميگردد.

جهت مشاهده متن کامل آگهی استخدام آموزش و پرورش اینجا کلیک نمایید

خبر 6 شهریور 99: اطلاعیه‌ سازمان‌ سنجش‌ درباره‌ تاریخ‌ ثبت‌ نام‌ و شرکت در‌ هشتمین آزمون استخدام فراگیر دستگاههای اجرایی کشور (منبع: سایت سازمان سنجش)

به ‌اطلاع‌ همه متقاضيان‌ ثبت‌نام‌ و شركت‌ در هشتمين امتحان مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي کشور سال 1399 مي‌رساند كه ثبت‌نام این آزمون در هفته سوم شهریوماه سال 1399 منحصراً از طريق پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان صورت مي‌پذيرد؛ لذا متقاضیان مي‌توانند در مهلت مقرر براي شركت در آزمون مذکور ثبت‌نام نمايند.
دفترچه راهنمای ثبت‌نام در هشتمين امتحان مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي کشور سال 1399 همزمان با شروع ثبت‌نام از طريق درگاه اطلاع رساني اين سازمان قابل دسترس خواهد بود.

جهت دانلود اصل سوالات استخدامی آموزش و پرورش (همراه پاسخنامه) اینجا کلیک نمایید


لینک های مفید و مرتبط
آگهی آزمون استخدامی زمان آزمون استخدامی کارت آزمون استخدامی نتایج آزمون استخدامی
راهنمای قبولی در آزمون های استخدامی راهنمای قبولی در مصاحبه های استخدامی
درصدها و کارنامه های شرکت کنندگان آزمون های استخدامی دانلود رایگان اصل دفترچه های آزمون استخدامی
سوالات استخدامی خود را از ایران استخدام بپرسید معرفی کتاب های استخدامی ایران استخدام
جهت اطلاع از آخرین اخبار آزمون های استخدامی“ایران استخدام” را در پیام رسان ها دنبال کنید


اگر دیدگاهی درباره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خود را در سایت درج کنید.

🙂
 • امکان تأیید نظرات سیاسی وجود ندارد.
 • امکان تایید نظراتی که حاوی اخبار غیر قابل تأیید از طریق خبرگزاری های معتبر می باشند، وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظراتی که حاوی اطلاعات تماس شخصی افراد و یا ID شبکه های مجازی ارتباطی می باشند وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظرات کاربرانی که به هر طریقی قصد مأیوس کردن سایرین را دارند وجود ندارد.
 • هرگونه تحریک، تحقیر و کنایه به سایر افراد (مسئول و غیر مسئول) غیر مجاز می باشد.
 • امکان هماهنگی برای هرگونه ملاقات حضوری چه به صورت دسته جمعی و چه فردی توسط کاربران سایت وجود ندارد.

جهت دریافت آخرین اخبار و آگهی های مهم استخدامی از طریق کانال تلگرام ایران استخدام اینجا کلیک نمایید
 • نویسنده: Esl qasemi
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۰:۵۸
 • کد دیدگاه: ۳۴۰۳۶۲۷

سلام بنده داری مدرک دیپلم معماری هستم و۲۰سالمه ایا سال ۱۴۰۰اموزش پرورش آزمون استخدامی داره مجددو بااین رشته میتونم شرکت کنم؟

پاسخ دهید
 • نویسنده: R
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۰۰:۵۰
 • کد دیدگاه: ۳۳۹۶۶۸۰

سلام دوستان. من لیسانس مهندسی دارم و ارشد علوم تربیتی چون ارشدم مرتبط با لیسانس نیست میتونم ازمون استخدامی اموزش پرورش شرکت کنم یا نه؟

پاسخ دهید
 • نویسنده: ممم
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۰:۱۶
 • کد دیدگاه: ۳۳۹۴۵۶۲

آیا فارغ التحصیلان رشته های آزاد و یپام نور هم می‌توانند ثبت نام کنند؟ 😐

پاسخ دهید
 • نویسنده: ممم
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۰:۱۵
 • کد دیدگاه: ۳۳۹۴۵۶۰

آیا فارغ التحصیلان رشته های آزاد و یپام نور هم می‌توانند ثبت نام کنند؟

پاسخ دهید
 • نویسنده: Ahmad
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۴:۱۸
 • کد دیدگاه: ۳۳۸۸۱۱۰

سلام من ازمون استخدامی تربیت معلم قبول شدم
اما سرباز معلم هستم تا تاریخ یک تیر ۱۴۰۰ خدمتم تمام میشه لطفا جواب بدید میشه ثبت نام تا کارت پایان خدمتم بیاد…..🙏

پاسخ دهید
 • نویسنده: SINA
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۹:۰۸
 • کد دیدگاه: ۳۳۸۵۷۸۷

سلام چرا جواب منو نمیدید

پاسخ دهید
 • نویسنده: SINA
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۳:۵۴
 • کد دیدگاه: ۳۳۸۴۷۷۷

سلام خدمت ادمین عزیز من آزمون آموزش پرورش قبول شدم الان هم تازه در شرکتی کار پیدا کردم آیا زمان مصاحبه اشکالی داره که دارم تو یک شرکت کار میکنم لطفا جواب بدید خدا خیرتون بده

پاسخ دهید
 • نویسنده: admin (علی احمدزاده)
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۹:۳۹
 • کد دیدگاه: ۳۳۸۵۹۱۲

عرض تبریک
نه اشکالی نداره

پاسخ دهید
 • نویسنده: پریا
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۲۳:۰۱
 • کد دیدگاه: ۳۳۷۷۶۳۶

سلام عذر میخوام من سال1400خرداد ماه لیسانس خودم را میگیرم. من کی میتونم آزمون استخدامی آموزش پرورش ثبت نام کنم آیا تاریخ ثبت نام آزمون استخدامی آموزش پرورش تا کی هست

پاسخ دهید
 • نویسنده: Nima
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۱:۱۵
 • کد دیدگاه: ۳۴۰۱۷۷۸

سلام. اگر خدمت سربازی را پشت سر گذاشتید میتونید ثبت نام کنید

پاسخ دهید
 • نویسنده: عابدی
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۱:۵۴
 • کد دیدگاه: ۳۳۷۵۵۶۸

باسلام ووقت به خیر
من خرداد ۱۴۰۰ در رشته ی مترجمی زبان انگلیسی فارغ التحصیل میشم ولیسانس می گیرم ایا می تونم در مهر ۴۰۰ ثبت نام کنم برای ازمون اموزش وپرورش واستخدام برای دبیر زبان بشم ؟
و ایادرکنار معلمی میتوانم ارشد بخونم؟

پاسخ دهید
 • نویسنده: پویامحمدی
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۸:۵۷
 • کد دیدگاه: ۳۳۷۲۸۴۸

زمان بعدی ثبت نام درآزمون استخدامی کی هست ،آیاهنوزبراثبت نام وقت داریم،لطفا پاسخ دهید

پاسخ دهید
 • نویسنده: حامد
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۰۰:۴۴
 • کد دیدگاه: ۳۳۵۴۳۴۵

با سلام تفسیر این بند از شرایط هنر آموزی چیست ؟؟
متقاضيان شركت در مشاغل هنرآموز (استادكاري)، ميبايست داراي مدرك تحصيلي فوقديپلم پيوسته بوده و يا در صورت دارا بودن مدرك تحصيلي فوقديپلم ناپيوسته، بايد مدرك تحصيلي ديپلم هنرستان داشته باشند.

پاسخ دهید
 • نویسنده: ناشناس
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۰۱:۲۴
 • کد دیدگاه: ۳۳۴۵۶۱۴

سلام برای آزمون استخدامی باید حتما مدرک لیسانس داشته باشیم یا با فوق دیپلم هم میشه امتحان داد؟

پاسخ دهید
 • نویسنده: پریا
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۵:۱۷
 • کد دیدگاه: ۳۳۰۸۶۳۷

سلام من در آزمون استخدامی آموزش پرورش شرکت کردم اما چون فارغالتحصیل نبودم معدل وتاریخ فارغ را سوری زدم حالا اگر قبل از آمدن جواب آزمون من هم فارغ تحصیل شوم. پس چون هم مدرک لیسانسم دستم هست هم قبولی آزمون دستم هست می توانم دوره های خودم را شروع کنم

پاسخ دهید
 • نویسنده: پشتیبان هفت (زارعی)
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۵:۲۵
 • کد دیدگاه: ۳۳۰۸۶۴۶

سلام ملاک عمل در خصوص تاريخ فراغت از تحصيل، تاريخ فارغ التحصيلی مندرج در متن گواهينامه موقت يا دانشنامه، آخرين روز ثبت نام امتحان مشترك فراگير (29/ 06/ 1399) ميباشد.

پاسخ دهید
 • نویسنده: Nil
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۰۰:۳۳
 • کد دیدگاه: ۳۳۷۷۹۰۹

چون تا ۴ مهر ثبت نام تمدید شد اگه ۳۱ شهریور باشه قبول نمیکنند ؟🤔😞

پاسخ دهید
 • نویسنده: سیروس
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۷:۳۹
 • کد دیدگاه: ۳۳۰۷۰۲۴

سلام من لیسانس حسابداری هستم اما از دانشگاه فرهنگیان و رجایی نیستم آیا میشه واسه آموزش و پرورش برای تربیت معلم مراجعه کنم ممنون میشم راهنمایی کنید باید چکار کنم

پاسخ دهید
 • نویسنده: admin (مریم احمدی)
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۸:۵۵
 • کد دیدگاه: ۳۳۰۷۱۲۶

سلام
دوست عزیز در حال حاضر اطلاعیه ای در خصوص شرایط مورد نظر منتشر نشده است.
شما میتوانید در همین سایت (ایران استخدام) پیگیر آخرین اخبار مربوطه طی آینده باشید.
موفق باشید

پاسخ دهید
 • نویسنده: Razie
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۰۲:۲۵
 • کد دیدگاه: ۳۳۰۵۷۰۵

سلام من دانشجوی رشته زیست شناسی هستم.. آیا میتوانم با آزمون های استخدامی در مقطع ابتدایی تدریس کنم؟

پاسخ دهید
 • نویسنده: رقیه اصغرپور
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۲۱:۵۷
 • کد دیدگاه: ۳۲۸۳۲۳۱

شرایط استخدام غیرانتفاعی پیش دبستانی درسال 99ایاهست یانه خیر

پاسخ دهید
 • نویسنده: اکبرزاده
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۰۹:۲۶
 • کد دیدگاه: ۳۲۴۴۸۸۰

سلام
من دانشجوی رشته ی زبان و ادبیات انگلیسی هستم میخواستم بدونم میتونم به عنوان معلم زبان در آموزش و پرورش استخدام بشم با وجود اینکه دانشگاه تربیت معلم نرفتم؟
ممنون

پاسخ دهید
 • نویسنده: فرزاد
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۰۰:۰۶
 • کد دیدگاه: ۳۳۰۳۴۰۶

بایدازمون استخدامی روبدین

پاسخ دهید
 • نویسنده: به بچه های کارز
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۰۹:۰۵
 • کد دیدگاه: ۳۲۰۱۷۳۶

بچه ها کارزار تعویق ازمون فراگیر هشتم سرچ کنید و درهردو کارزار شرکت کنید…مجدد راه افتاده باامارافتضاح بهتربه تعویق بیفته

پاسخ دهید
جهت عضویت در صفحه اینستاگرام ایران استخدام اینجا کلیک نمایید

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...

ابتدای صفحه
مختصری درباره ایران استخدام

سایت ایران استخدام در تاریخ 1391/1/10 راه اندازی شد و با تلاش گروهی و روزانه مدیران و نویسندگان خود در جهت تبدیل شدن به مرجع بروز آگهی های استخدامی گام برداشت. سعی همیشگی همکاران ما ارائه مطلوب و با کیفیت آگهی های استخدامی خدمت بازدیدکنندگان محترم این سایت بوده است. ایران استخدام به صورت مستقل و خصوصی اداره می شود و وابسته به هیچ نهاد و یا سازمان دولتی نمی باشد، این سایت تنها منتشر کننده ی آگهی های استخدامی بوده و بنابراین لازم است که بازدید کنندگان محترم سایت خود نسبت به صحت و سقم اخبار منتشر شده در آن هوشیار باشند.

نماد اعتماد الکترونیکی