• بروزرسانی ۱۴۰۱/۰۵/۱۰
  • 1k نظر «نمایش»

دانلود رایگان سوالات استخدامی دستگاه های اجرایی

دانلود رایگان سوالات استخدامی دستگاه های اجرایی

  • بروزرسانی:
اطلاعات بیشتر

دانلود رایگان سوالات عمومی و تخصصی استخدامی آزمون فراگیر دستگاههای اجرایی


فهرست مطالب مهم

جهت مشاهده مطالب روی لینک های زیر کلیک کنید


دانلود رایگان سوالات نهمین آزمون فراگیر - 1400

 

آزمون فراگیر نهم - سال برگزاری آزمون: 1401 - 1400
    سوالات عمومی    
دانلود رایگان سوالات عمومی آزمون استخدامی فراگیر نهم - گروه دوم PDF  ZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات عمومی آزمون استخدام آموزش و پرورش - مشترک با فراگیر نهم (گروه ششم - روز پنجشنبه) PDF  ZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات عمومی آزمون استخدام آموزش و پرورش - مشترک با فراگیر نهم (گروه پنجم - روز جمعه) PDF ZIP
    سوالات تخصصی    
دانلود رایگان سوالات تخصصی دبیر ادبیات فارسی  PDF  ZIP
دانلود رایگان سوالات تخصصی دبیر زبان انگلیسی PDF  ZIP
دانلود رایگان سوالات تخصصی دبیر حرفه و فن PDF  ZIP
دانلود رایگان سوالات تخصصی دبیر علوم اجتماعی PDF  ZIP
دانلود رایگان سوالات تخصصی دبیر معارف اسلامی  PDF  ZIP
دانلود رایگان سوالات تخصصی آموزگار ابتدایی PDF  ZIP
دانلود رایگان سوالات تخصصی دبیر جغرافیا PDF  ZIP
دانلود رایگان سوالات تخصصی دبیر ریاضی PDF  ZIP
دانلود رایگان سوالات تخصصی دبیر علوم تجربی PDF  ZIP
دانلود رایگان سوالات تخصصی دبیر تربیت بدنی PDF  ZIP
دانلود رایگان سوالات تخصصی مربی امور تربیتی مدارس PDF ZIP
دانلود رایگان سوالات تخصصی دبیر علوم زیستی و بهداشتی PDF  ZIP
دانلود رایگان سوالات تخصصی هنرآموز نقشه کشی عمومی (معماری) PFD  ZIP
دانلود رایگان سوالات تخصصی هنرآموز کامپیوتر دفترچه 522E PDF  ZIP
دانلود رایگان سوالات تخصصی هنرآموز کامپیوتر دفترچه 825A PDF  ZIP
دانلود رایگان سوالات تخصصی مشاور واحد آموزشی دفترچه 840A PDF  ZIP
دانلود رایگان سوالات تخصصی مشاور واحد آموزشی دفترچه 537E  PDF  ZIP
    پاسخنامه سوالات عمومی و تخصصی    
پاسخنامه احتمالی نمونه سوالات عمومی ریاضی PDF  ZIP
پاسخنامه احتمالی نمونه سوالات عمومی زبان و ادبیات فارسی PDF  ZIP
سوالات و پاسخنامه ارسالی کاربران از آزمون استخدام فراگیر دستگاه های اجرایی مشاهده ـــــ
سوالات و پاسخنامه ارسالی کاربران از آزمون استخدام آموزش و پرورش سال 1400  مشاهده ـــــ
         

 

دانلود رایگان سوالات هشتمین آزمون فراگیر - 99

 

آزمون فراگیر هشتم- سال برگزاری آزمون: 1399
 
 
سوالات عمومی    
دانلود رایگان نمونه سوالات عمومی آزمون فراگیر هشتم (گروه ششم - روز پنجشنبه) PDF  ZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات عمومی آزمون فراگیر هشتم (گروه پنجم - صبح جمعه) PDF ZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات عمومی آزمون فراگیر هشتم (گروه دوم - روز پنجشنبه) PDF ZIP
    سوالات تخصصی     
دانلود رایگان سوالات تخصصی کارشناس برنامه و بودجه PDF ZIP
دانلود رایگان سوالات تخصصی دبیری زیست شناسی PDF ZIP
دانلود رایگان سوالات تخصصی دبیر ادبیات فارسی PDF ZIP
دانلود رایگان سوالات تخصصی دبیر زبان انگلیسی PDF ZIP
دانلود رایگان سوالات تخصصی دبیر علوم اجتماعی PDF ZIP
دانلود رایگان سوالات تخصصی دبیر تربیت بدنی PDF ZIP
دانلود رایگان سوالات تخصصی دبیر ریاضی  PDF ZIP
دانلود رایگان سوالات تخصصی مربی امور تربیتی  PDF ZIP
دانلود رایگان سوالات تخصصی هنرآموز حسابداری  PDF ZIP
دانلود رایگان سوالات تخصصی آموزگار ابتدایی PDF ZIP
    پاسخنامه سوالات عمومی و تخصصی     
پاسخنامه احتمالی سوالات ریاضی عمومی (روز جمعه) PDF ZIP
پاسخنامه احتمالی سوالات ریاضی عمومی (روز پنجشنبه) PDF ZIP
پاسخنامه احتمالی سوالات ریاضی عمومی (گروه دوم) PDF ZIP
پاسخنامه احتمالی سوالات زبان انگلیسی عمومی (روز جمعه) PDF ZIP
پاسخنامه اجتمالی سوالات ادبیات فارسی (روز پنجشنبه) PDF ZIP
پاسخنامه احتمالی سوالات ادبیات فارسی (روز جمعه) PDF ZIP
پاسخنامه احتمالی سوالات اطلاعات عمومی(روز جمعه) PDF ZIP
پاسخنامه احتمالی سوالات درس سنجش PDF ZIP
پاسخنامه احتمالی سوالات درس رشد PDF ZIP
پاسخنامه احتمالی سوالات فنون تدریس PDF ZIP
پاسخنامه احتمالی سوالات روانشناسی تربیتی PDF ZIP
پاسخنامه احتمالی سوالات فلسفه PDF ZIP
سوالات و پاسخنامه ارسالی کاربران از آزمون استخدام فراگیر دستگاه های اجرایی مشاهده ـــ
         

 

دانلود رایگان سوالات هفتمین آزمون فراگیر - 98

 

آزمون فراگیر هفتم- سال برگزاری آزمون: 1398
 
 
سوالات عمومی    
دانلود رایگان نمونه سوالات عمومی آزمون فراگیر هفتم (گروه دوم - نوبت صبح) PDF ZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات عمومی آزمون فراگیر هفتم (گروه سوم - کاردان فوریت) PDF ZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات عمومی آزمون فراگیر هفتم (گروه چهارم - نوبت عصر) PDF ZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات عمومی آزمون فراگیر هفتم (نقل از کاربران) PDF ZIP
    سوالات تخصصی     
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی هنرآموز نقشه کشی عمومی (معماری) PDF ZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی دبیری زبان و ادبیات فارسی PDF ZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی دبیر ریاضی PDF ZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی دبیر عربی PDF ZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی دبیر جغرافیا  PDF ZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی دبیر علوم اجتماعی PDF ZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی دبیری زیست شناسی PDF ZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی کاردان بالینی فوریت های پزشکی PDF ZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی کارشناس تحلیلگر سیستم PDF ZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی هنرآموز کامپیوتر PDF ZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی آموزگار ابتدایی (ابتدایی) PDF ZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی دبیر تربیت بدنی PDF ZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی هنرآموز کامپیوتر (نقل از کاربران) PDF ZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی مسئول خدمات مالی (نقل از کاربران) PDF ZIP
    پاسخنامه سوالات عمومی و تخصصی     
پاسخنامه احتمالی نمونه سوالات عمومی زبان و ادبیات فارسی PDF ZIP
پاسخنامه احتمالی نمونه سوالات تخصصی آموزگار ابتدایی (ابتدایی)  PDF ZIP
پاسخنامه احتمالی نمونه سوالات ریاضی عمومی دبیر ریاضی   PDF ZIP
پاسخنامه احتمالی هفتمین آزمون فراگیر دستگاه های اجرایی (رایگان) مشاهده ــــ
        ر

 

دانلود رایگان سوالات ششمین آزمون فراگیر - 97

 

آزمون فراگیر ششم- سال برگزاری آزمون: 1397
 
 
سوالات عمومی    
دانلود رایگان نمونه سوالات عمومی آزمون فراگیر ششم PDF ZIP
    سوالات تخصصی     
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی کارشناس حرفه ای ورزش PDF ZIP
    پاسخنامه سوالات عمومی و تخصصی     
پاسخنامه احتمالی ششمین آزمون فراگیر دستگاه های اجرایی (رایگان) مشاهده ـــــ
         

 

دانلود رایگان سوالات پنجمین آزمون فراگیر - 97

 

آزمون فراگیر پنجم- سال برگزاری آزمون: 1397
    سوالات عمومی    
دانلود رایگان نمونه سوالات عمومی آزمون فراگیر پنجم خوشه شغلی پنجم PDF ZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات عمومی آزمون فراگیر پنجم خوشه شغلی سوم PDF ZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات عمومی آزمون فراگیر پنجم خوشه شغلی دوم PDF ZIP
    سوالات تخصصی     
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی هنرآموز حسابداری PDF ZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی هنرآموز کامپیوتر PDF ZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی هنرآموز الکتروتکنیک PDF ZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی آموزگار ابتدائی PDF ZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی دبیر ریاضی PDF ZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی دبیر معارف PDF ZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی دبیر تربیت بدنی PDF ZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی دبیر علوم تجربی PDF ZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی دبیر عربی PDF ZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی کارشناس شبکه PDF ZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی کارشناس فنی عمران PDF ZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی کارشناس امور حمل و نقل PDF ZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی کارشناس راه و ساختمان PDF ZIP
    پاسخنامه سوالات عمومی     
دانلود پاسخنامه احتمالی درس ادبیات فارسی (خوشه 5) PDF ZIP
دانلود پاسخنامه احتمالی درس ریاضی و آمار (خوشه 5) PDF ZIP
دانلود پاسخنامه احتمالی درس زبان انگلیسی (خوشه 5) PDF ZIP
دانلود پاسخنامه احتمالی درس کامپیوتر (خوشه 5) PDF ZIP
دانلود پاسخنامه احتمالی درس معارف اسلامی (خوشه 5) PDF ZIP
دانلود پاسخنامه احتمالی درس اطلاعات عمومی (خوشه 5) PDF ZIP
دانلود پاسخنامه احتمالی درس هوش و استعداد تحصیلی (خوشه 5) PDF ZIP
دانلود پاسخنامه احتمالی درس ادبیات فارسی (خوشه 2) PDF ZIP
دانلود پاسخنامه احتمالی درس ریاضی و آمار (خوشه 2) PDF ZIP
دانلود پاسخنامه احتمالی درس کامپیوتر (خوشه 2) PDF ZIP
دانلود پاسخنامه احتمالی درس اطلاعات عمومی (خوشه 2) PDF ZIP
دانلود پاسخنامه احتمالی درس زبان انگلیسی (خوشه 2) PDF ZIP
دانلود پاسخنامه احتمالی درس معارف (خوشه 2) PDF ZIP
دانلود پاسخنامه احتمالی درس هوش و استعداد تحصیلی (خوشه 2) PDF ZIP
    پاسخنامه سوالات تخصصی     
دانلود پاسخنامه احتمالی سوالات تخصصی کارشناس شبکه PDF ZIP
دانلود پاسخنامه احتمالی سوالات تخصصی دبیر تربیت بدنی PDF ZIP
دانلود پاسخنامه احتمالی سوالات تخصصی آموزگار ابتدایی PDF ZIP
         

 

دانلود رایگان سوالات چهارمین آزمون فراگیر - 96

 

آزمون فراگیر چهارم- سال برگزاری آزمون: 1396
    سوالات عمومی    
دانلود رایگان نمونه سوالات عمومی - نوبت صبح و عصر PDF ZIP
    سوالات تخصصی     
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی حسابرسی PDF ZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی هنرآموز کامپیوتر PDF ZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی تربیت بدنی  PDF ZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی آموزگار ابتدائی PDF ZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات فیزیک دبیر علوم تجربی PDF ZIP
         

 

دانلود رایگان سوالات سومین آزمون فراگیر - 95

 

آزمون فراگیر سوم- سال برگزاری آزمون: 1395
    سوالات عمومی    
دانلود رایگان نمونه سوالات عمومی - گروه دوم PDF ZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات عمومی - گروه چهارم PDF ZIP
    سوالات تخصصی     
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی امور مالیاتی PDF ZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی کارشناس حقوقی PDF ZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی استادکار کامپیوتر PDF ZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی امور مالی PDF ZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی خوشه شغلی پرستار PDF ZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی خوشه شغلی ریاضی PDF ZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی تربیت بدنی  PDF ZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی دبیری جغرافیا PDF ZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی آموزگار ابتدائی PDF ZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی هنرآموز تاسیسات PDF ZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی دبیر زبان و ادبیات فارسی PDF ZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی هنرآموز حسابداری PDF ZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی خوشه شغلی ساختمان PDF ZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی فوریت های پزشکی PDF ZIP
     پاسخنامه سوالات عمومی    
دانلود پاسخ نامه احتمالی درس هوش و استعداد تحصیلی PDF ZIP
دانلود پاسخنامه احتمالی درس ادبیات فارسی PDF ZIP
دانلود پاسخنامه احتمالی درس کامپیوتر PDF ZIP
دانلود پاسخنامه احتمالی درس معارف اسلامی PDF ZIP
دانلود پاسخنامه احتمالی درس ریاضی و آمار PDF ZIP
دانلود پاسخنامه احتمالی درس اطلاعات عمومی PDF ZIP
دانلود پاسخنامه احتمالی درس زبان انگلیسی PDF ZIP
         

 

دانلود رایگان سوالات دومین آزمون فراگیر - 94

 

آزمون فراگیر دوم- سال برگزاری آزمون: اسفند 1394
    سوالات عمومی    
دانلود رایگان نمونه سوالات عمومی PDF ZIP
    سوالات تخصصی     
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی رشته برق PDF ZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی بازرگانی خارجی PDF ZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی امور اداری PDF ZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی امور مالی PDF ZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی رشته ساختمان PDF ZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی حسابرس-گروه اول PDF ZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی حسابرس-گروه دوم PDF ZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی کارشناس حقوقی PDF ZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی کارشناس شبکه PDF ZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی کارشناس معماری PDF ZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی کارشناس ورزش PDF ZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی مامور حراست PDF ZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی مترجم زبان انگلیسی PDF ZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی رشته مکانیک PDF ZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی رشته منابع آب PDF ZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی هواشناسی PDF ZIP
         

 

دانلود رایگان سوالات اولین آزمون فراگیر - 94

 

آزمون فراگیر اول- سال برگزاری آزمون: خرداد 1394
    سوالات عمومی    
دانلود رایگان سوالات عمومی آزمون استخدامی فراگیر اول PDF  ZIP
         

 

خرید بسته سوالات آزمون استخدام دستگاههای اجرایی 

 

نمونه سوالات عمومی و تخصصی دستگاههای اجرایی
   سوالات عمومی و تخصصی  
نمونه سوالات عمومی و تخصصی استخدامی دستگاه های اجرایی (با پاسخنامه) مشاهده
اصل دفترچه سوالات استخدامی دستگاه های اجرایی (با پاسخنامه تشریحی) مشاهده
       

 

لینک صفحات مفید و مرتبط

دسته‌بندی آگهی‌های استخدام

اگر دیدگاهی درباره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خود را در سایت درج کنید.

🙂
  • امکان تأیید نظرات سیاسی وجود ندارد.
  • امکان تایید نظراتی که حاوی اخبار غیر قابل تأیید از طریق خبرگزاری های معتبر می باشند، وجود ندارد.
  • امکان تأیید نظراتی که حاوی اطلاعات تماس شخصی افراد و یا ID شبکه های مجازی ارتباطی می باشند وجود ندارد.
  • امکان تأیید نظرات کاربرانی که به هر طریقی قصد مأیوس کردن سایرین را دارند وجود ندارد.
  • هرگونه تحریک، تحقیر و کنایه به سایر افراد (مسئول و غیر مسئول) غیر مجاز می باشد.
  • امکان هماهنگی برای هرگونه ملاقات حضوری چه به صورت دسته جمعی و چه فردی توسط کاربران سایت وجود ندارد.

ابتدای صفحه
مختصری درباره ایران استخدام

سایت ایران استخدام در تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱۰ راه اندازی شد و با تلاش گروهی و روزانه مدیران و نویسندگان خود در جهت تبدیل شدن به مرجع بروز آگهی های استخدامی گام برداشت. سعی همیشگی همکاران ما ارائه مطلوب و با کیفیت آگهی های استخدامی خدمت بازدیدکنندگان محترم این سایت بوده است. ایران استخدام به صورت مستقل و خصوصی اداره می شود و وابسته به هیچ نهاد و یا سازمان دولتی نمی باشد، این سایت تنها منتشر کننده ی آگهی های استخدامی بوده و بنابراین لازم است که بازدید کنندگان محترم سایت خود نسبت به صحت و سقم اخبار منتشر شده در آن هوشیار باشند.

نماد اعتماد الکترونیکی