آگهی استخدامی متناسب با شغل و رشته خود را بیابید

جستجوی آگهی مناسب شما
اطلاعات بیشتر

دانلود رایگان سوالات عمومی و تخصصی استخدامی آزمون فراگیر دستگاههای اجرایی

جهت دانلود نمونه سوالات تخصصی آزمون های استخدامی اینجا کلیک نمایید


دانلود رایگان سوالات آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی
 

آزمون فراگیر هشتم- سال برگزاری آزمون: 1399
 
سوالات عمومی
دانلود رایگان نمونه سوالات عمومی آزمون فراگیر هشتم (گروه سوم ششم – روز پنجشنبه)PDF ZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات عمومی آزمون فراگیر هشتم (گروه پنجم – صبح جمعه)PDFZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات عمومی آزمون فراگیر هشتم (گروه دوم – روز پنجشنبه)PDFZIP
سوالات تخصصی  
دانلود رایگان سوالات تخصصی کارشناس برنامه و بودجهPDFZIP
دانلود رایگان سوالات تخصصی دبیری زیست شناسیPDFZIP
دانلود رایگان سوالات تخصصی دبیر ادبیات فارسیPDFZIP
دانلود رایگان سوالات تخصصی دبیر زبان انگلیسیPDFZIP
دانلود رایگان سوالات تخصصی دبیر علوم اجتماعیPDFZIP
دانلود رایگان سوالات تخصصی دبیر علوم تجربیPDFZIP
دانلود رایگان سوالات تخصصی دبیر تربیت بدنیPDFZIP
دانلود رایگان سوالات تخصصی دبیر ریاضی PDFZIP
دانلود رایگان سوالات تخصصی مربی امور تربیتی PDFZIP
دانلود رایگان سوالات تخصصی هنرآموز حسابداری PDFZIP
دانلود رایگان سوالات تخصصی آموزگار ابتداییPDFZIP
پاسخنامه سوالات عمومی و تخصصی  
پاسخنامه احتمالی سوالات ریاضی عمومی (روز جمعه)PDFZIP
پاسخنامه احتمالی سوالات ریاضی عمومی (روز پنجشنبه)PDFZIP
پاسخنامه احتمالی سوالات ریاضی عمومی (گروه دوم)PDFZIP
پاسخنامه احتمالی سوالات زبان انگلیسی عمومی (روز جمعه)PDFZIP
پاسخنامه اجتمالی سوالات ادبیات فارسی (روز پنجشنبه)PDFZIP
پاسخنامه احتمالی سوالات ادبیات فارسی (روز جمعه)PDFZIP
پاسخنامه احتمالی سوالات اطلاعات عمومی(روز جمعه)PDFZIP
پاسخنامه احتمالی سوالات درس سنجشPDFZIP
پاسخنامه احتمالی سوالات درس رشدPDFZIP
پاسخنامه احتمالی سوالات فنون تدریسPDFZIP
پاسخنامه احتمالی سوالات روانشناسی تربیتیPDFZIP
پاسخنامه احتمالی سوالات فلسفهPDFZIP
سوالات و پاسخنامه ارسالی کاربران از آزمون استخدام فراگیر دستگاه های اجراییمشاهدهـــ

.

دانلود رایگان سوالات آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی
 

آزمون فراگیر هفتم- سال برگزاری آزمون: 1398
 
سوالات عمومی
دانلود رایگان نمونه سوالات عمومی آزمون فراگیر هفتم (گروه دوم – نوبت صبح)PDFZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات عمومی آزمون فراگیر هفتم (گروه سوم – کاردان فوریت)PDFZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات عمومی آزمون فراگیر هفتم (گروه چهارم – نوبت عصر)PDFZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات عمومی آزمون فراگیر هفتم (نقل از کاربران)PDFZIP
سوالات تخصصی 
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی هنرآموز نقشه کشی عمومی (معماری)PDFZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی دبیری زبان و ادبیات فارسیPDFZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی دبیر ریاضیPDFZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی دبیر عربیPDFZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی دبیر جغرافیا PDFZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی دبیر علوم اجتماعیPDFZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی دبیری زیست شناسیPDFZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی کاردان بالینی فوریت های پزشکیPDFZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی کارشناس تحلیگر سیستمPDFZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی هنرآموز کامپیوترPDFZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی آموزگار ابتدایی (ابتدایی)PDFZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی دبیر تربیت بدنیPDFZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی هنرآموز کامپیوتر (نقل از کاربران)PDFZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی مسئول خدمات مالی (نقل از کاربران)PDFZIP
پاسخنامه سوالات عمومی و تخصصی 
پاسخنامه احتمالی هفتمین آزمون فراگیر دستگاه های اجرایی (رایگان)مشاهدهــــ

.

دانلود رایگان سوالات آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی
 

آزمون فراگیر ششم- سال برگزاری آزمون: 1397
 
سوالات عمومی
دانلود رایگان نمونه سوالات عمومی آزمون فراگیر ششمPDFZIP
سوالات تخصصی 
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی کارشناس حرفه ای ورزشPDFZIP
پاسخنامه سوالات عمومی و تخصصی 
پاسخنامه احتمالی ششمین آزمون فراگیر دستگاه های اجرایی (رایگان)مشاهدهـــــ

.

دانلود رایگان سوالات آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی
 

آزمون فراگیر پنجم- سال برگزاری آزمون: 1397
سوالات عمومی
دانلود رایگان نمونه سوالات عمومی آزمون فراگیر پنجم خوشه شغلی پنجمPDFZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات عمومی آزمون فراگیر پنجم خوشه شغلی سومPDFZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات عمومی آزمون فراگیر پنجم خوشه شغلی دومPDFZIP
سوالات تخصصی 
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی هنرآموز حسابداریPDFZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی هنرآموز کامپیوترPDFZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی هنرآموز الکتروتکنیکPDFZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی آموزگار ابتدائیPDFZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی دبیری معارفPDFZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی دبیر تربیت بدنیPDFZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی دبیر علوم تجربیPDFZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی دبیر عربیPDFZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی کارشناس شبکهPDFZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی کارشناس فنی عمرانPDFZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی کارشناس امور حمل و نقلPDFZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی کارشناس راه و ساختمانPDFZIP
پاسخنامه سوالات عمومی 
دانلود پاسخنامه احتمالی درس ادبیات فارسی (خوشه 5)PDFZIP
دانلود پاسخنامه احتمالی درس ریاضی و آمار (خوشه 5)PDFZIP
دانلود پاسخنامه احتمالی درس زبان انگلیسی (خوشه 5)PDFZIP
دانلود پاسخنامه احتمالی درس کامپیوتر (خوشه 5)PDFZIP
دانلود پاسخنامه احتمالی درس معارف اسلامی (خوشه 5)PDFZIP
دانلود پاسخنامه احتمالی درس اطلاعات عمومی (خوشه 5)PDFZIP
دانلود پاسخنامه احتمالی درس هوش و استعداد تحصیلی (خوشه 5)PDFZIP
دانلود پاسخنامه احتمالی درس ادبیات فارسی (خوشه 2)PDFZIP
دانلود پاسخنامه احتمالی درس ریاضی و آمار (خوشه 2)PDFZIP
دانلود پاسخنامه احتمالی درس کامپیوتر (خوشه 2)PDFZIP
دانلود پاسخنامه احتمالی درس اطلاعات عمومی (خوشه 2)PDFZIP
دانلود پاسخنامه احتمالی درس زبان انگلیسی (خوشه 2)PDFZIP
دانلود پاسخنامه احتمالی درس معارف (خوشه 2)PDFZIP
دانلود پاسخنامه احتمالی درس هوش و استعداد تحصیلی (خوشه 2)PDFZIP
پاسخنامه سوالات تخصصی 
دانلود پاسخنامه احتمالی سوالات تخصصی دبیر تربیت بدنیPDFZIP
دانلود پاسخنامه احتمالی سوالات تخصصی آموزگار ابتداییPDFZIP

.

دانلود رایگان سوالات آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی
 

آزمون فراگیر چهارم- سال برگزاری آزمون: 1396
سوالات عمومی
دانلود رایگان نمونه سوالات عمومی – نوبت صبح و عصرPDFZIP
سوالات تخصصی 
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی حسابرسیPDFZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی هنرآموز کامپیوترPDFZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی تربیت بدنی PDFZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی آموزگار ابتدائی (مربوط به آموزش و پرورش)PDFZIP
دانلود رایگان سوالات آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی
 

آزمون فراگیر سوم- سال برگزاری آزمون: 1395
سوالات عمومی
دانلود رایگان نمونه سوالات عمومیPDFZIP
سوالات تخصصی 
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی امور مالیاتیPDFZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی کارشناس حقوقیPDFZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی استادکار کامپیوترPDFZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی امور مالیPDFZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی خوشه شغلی پرستارPDFZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی تربیت بدنی PDFZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی دبیری جغرافیاPDFZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی آموزگار ابتدائیPDFZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی هنرآموز تاسیساتPDFZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی دبیر زبان و ادبیات فارسیPDFZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی هنرآموز حسابداریPDFZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی خوشه شغلی ساختمانPDFZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی فوریت های پزشکیPDFZIP
 پاسخنامه سوالات عمومی
دانلود پاسخ نامه احتمالی درس هوش و استعداد تحصیلیPDFZIP
دانلود پاسخنامه احتمالی درس ادبیات فارسیPDFZIP
دانلود پاسخنامه احتمالی درس کامپیوترPDFZIP
دانلود پاسخنامه احتمالی درس معارف اسلامیPDFZIP
دانلود پاسخنامه احتمالی درس ریاضی و آمارPDFZIP
دانلود پاسخنامه احتمالی درس اطلاعات عمومیPDFZIP
دانلود پاسخنامه احتمالی درس زبان انگلیسیPDFZIP
دانلود رایگان سوالات آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی
 

آزمون فراگیر دوم- سال برگزاری آزمون: اسفند 1394
سوالات عمومی
دانلود رایگان نمونه سوالات عمومیPDFZIP
سوالات تخصصی 
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی رشته برقPDFZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی بازرگانی خارجیPDFZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی امور اداریPDFZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی امور مالیPDFZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی رشته ساختمانPDFZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی حسابرس-گروه اولPDFZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی حسابرس-گروه دومPDFZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی کارشناس حقوقیPDFZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی کارشناس شبکهPDFZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی کارشناس معماریPDFZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی کارشناس ورزشPDFZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی مامور حراستPDFZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی مترجم زبان انگلیسیPDFZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی رشته مکانیکPDFZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی رشته منابع آبPDFZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی هواشناسیPDFZIP
دانلود رایگان سوالات آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی
 

آزمون فراگیر اول- سال برگزاری آزمون: خرداد 1394
سوالات عمومی
دانلود رایگان سوالات عمومی آزمون استخدامی فراگیر اولPDF ZIP
دانلود سوالات آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی (غیر رایگان)
 

نمونه سوالات عمومی و تخصصی دستگاههای اجرایی
 سوالات عمومی و تخصصی
نمونه سوالات عمومی و تخصصی استخدامی دستگاه های اجرایی (با پاسخنامه)مشاهده
اصل دفترچه سوالات استخدامی دستگاه های اجرایی (با پاسخنامه تشریحی)مشاهده


اگر دیدگاهی درباره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خود را در سایت درج کنید.

🙂
 • امکان تأیید نظرات سیاسی وجود ندارد.
 • امکان تایید نظراتی که حاوی اخبار غیر قابل تأیید از طریق خبرگزاری های معتبر می باشند، وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظراتی که حاوی اطلاعات تماس شخصی افراد و یا ID شبکه های مجازی ارتباطی می باشند وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظرات کاربرانی که به هر طریقی قصد مأیوس کردن سایرین را دارند وجود ندارد.
 • هرگونه تحریک، تحقیر و کنایه به سایر افراد (مسئول و غیر مسئول) غیر مجاز می باشد.
 • امکان هماهنگی برای هرگونه ملاقات حضوری چه به صورت دسته جمعی و چه فردی توسط کاربران سایت وجود ندارد.

جهت دریافت آخرین اخبار و آگهی های مهم استخدامی از طریق کانال تلگرام ایران استخدام اینجا کلیک نمایید
 • نویسنده: حسین
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۷:۵۷
 • کد دیدگاه: ۳۳۷۲۴۷۲

سلام باتوجه به پاسخنامه شما دروس ادبیات و دیگر کاربران من باید بالی ۴۰ درصد میزدم ولی سنجش دو درصد نوشته بنظرتون امکان اشتباه کردن در تصحیح توسط سنجش هست؟

پاسخ دهید
 • نویسنده: حمید خدابندلویی
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۰۹:۵۸
 • کد دیدگاه: ۳۳۵۴۵۸۵

سلام لطفاً سوالات بخش حسابدار فراگیر ۹۹ رو هم بزارید تشکر

پاسخ دهید
 • نویسنده: پشتیبان هفت (زارعی)
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۰:۰۲
 • کد دیدگاه: ۳۳۵۴۶۰۰

در صورت ارسال کاربران در همین صفحه قرار داده خواهد شد

پاسخ دهید
 • نویسنده: مهدی
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۲:۲۵
 • کد دیدگاه: ۳۳۵۱۶۰۳

سلام. لطفا سوالات تخصصی توسعه و عمران بخشداری را هم در سایت بگذارید. ممنون

پاسخ دهید
 • نویسنده: پشتیبان هفت (زارعی)
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۲:۳۳
 • کد دیدگاه: ۳۳۵۱۶۲۳

کل آرشیو کتابهای چاپی و سوالات و جزوات موجود در سایت ایران استخدام در لینکهای زیر موجود است و بیش از این آرشیو بسته های دیگری موجود نیست، لطفا خودتان با دقت هر سه (3) لینک ارسالی زیر را به صورت کامل بررسی نمایید (توجه کنید که این این آرشیو هم شامل جزوات و سوالات رایگان و هم غیر رایگان می باشد):

جهت ورود به صفحه دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی اینجا کلیک نمایید.

جهت ورود به آرشیو تمامی نمونه سوالات استخدامی سایت ایران استخدام اینجا کلیک نمایید.

جهت سفارش کتابهای چاپ شده با ارسال پستی رایگان اینجا کلیک نمایید

همچنین گروه آموزشی سایت ایران استخدام در خصوص نحوه مطالعه و همچنین منابع آزمون های استخدامی اقدام به ارائه توضیحات کاملی نموده است، جهت مشاهده بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

جهت مشاهده اینجا کلیک نمایید

پاسخ دهید
 • نویسنده: Adnan
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۰۹:۵۶
 • کد دیدگاه: ۳۳۵۱۲۵۷

سلام
لطفا سوالات کارشناس امور بهزیستی رو بگذارید.
باتشکر

پاسخ دهید
 • نویسنده: پشتیبان هفت (زارعی)
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۰:۰۴
 • کد دیدگاه: ۳۳۵۱۲۷۶

سلام فعلا سوالاتی را که در بالای صفحه قرار داده شده است به دستمان رسیده است

پاسخ دهید
 • نویسنده: کژال
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۰:۱۶
 • کد دیدگاه: ۳۳۴۱۰۶۲

با سلام و خسته نباشید خدمت شما.خواهشمندم در صورت امکان نمونه سوالات تخصصی فناوری اطلاعات سلامت مربوط به استخدامی فراگیر هفتم رو در سایت قرار بدید.

پاسخ دهید
 • نویسنده: admin (علی احمدزاده)
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۲:۰۳
 • کد دیدگاه: ۳۳۴۱۱۷۷

سوالات تخصصی این رشته موجود نیست

پاسخ دهید
 • نویسنده: فری
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۲۰:۲۷
 • کد دیدگاه: ۳۳۳۸۷۹۶

ادمین محترم. چرا سوالات مهمترین و پرمخاطب ترین رشته یعنی دبیری شیمی رو نمیذارید؟ نگیدکه به دستمون نرسیده فقط

پاسخ دهید
 • نویسنده: admin (مریم احمدی)
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۲۰:۳۲
 • کد دیدگاه: ۳۳۳۸۸۰۳

سلام تمام سوالاتی که تا این لحظه به دستمون رسیده در این صفحه قرار دادیم
در صورتی که ارسال بشه حتما قرار خواهیم داد

پاسخ دهید
 • نویسنده: Reza
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۰:۵۵
 • کد دیدگاه: ۳۳۳۱۱۲۶

باسلام وخسته نباشید.من تو آزمون دبیری زبان شرکت کردم سوالات اصلا اینایی نبودن که روسایته.بقیه که زبان شرکت کردن برا شماهم اینجوره؟!

پاسخ دهید
 • نویسنده: بهنام
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۶:۰۱
 • کد دیدگاه: ۳۳۳۴۰۹۶

سلام
درسته اینها سوالای دبیری زبان سالهای گذشته هست متاسفانه و سوالات امسال قرار نگرفته روو سایت (:dash:)

پاسخ دهید
 • نویسنده: مریم1375
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۰۰:۴۴
 • کد دیدگاه: ۳۳۲۸۷۶۵

سلام کسی کارشناس ثبت اسناد و املاک مسجدسلیمان ازمون داده؟

پاسخ دهید
 • نویسنده: اصغریاوری
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۱:۲۵
 • کد دیدگاه: ۳۳۲۷۴۰۹

باسلام لطفاسوالات بخش فیزیک دبیری علوم تجربی رابزارین روسایت.ممنون میشم

پاسخ دهید
 • نویسنده: سبحان
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۲:۲۴
 • کد دیدگاه: ۳۳۲۵۹۴۸

سلام دوستان کسی هست کارشناس اوزان و مقیاس ها امتحان داده باشه؟ من میانگین عمومی 43% و تخصصی 70% زدم… میخواستم ببینم آزمون در چه سطحی بوده من خوب زدم یا آسون بوده؟ البته من تخصصی ها رو خونده بودم

پاسخ دهید
 • نویسنده: ...
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۰۰:۱۳
 • کد دیدگاه: ۳۳۲۵۲۰۷

سلام
لطفا راهنمایی بفرمایید که چطوری سوالات تخصصی رشته حسابداری در فراگیر هشتم رو بدست بیاریم؟
در قسمت بالا بیشتر رشته ها هست به جز سوالات حسابداری
ممنونم بزارین

پاسخ دهید
 • نویسنده: پشتیبان هفت (زارعی)
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۰:۲۱
 • کد دیدگاه: ۳۳۲۵۶۴۶

سلام فقط همین سوالاتی که در بالای صفحه قرار داده شده است به دستمان رسیده است

پاسخ دهید
 • نویسنده: حمید
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۰۱:۴۷
 • کد دیدگاه: ۳۳۲۱۰۵۶

چرا رشته کاردان حقوقی سازمان قضایی ندارید؟

پاسخ دهید
 • نویسنده: شیما
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۰۹:۴۴
 • کد دیدگاه: ۳۳۱۹۰۳۳

سلام لطفا راهنمایی بفرمایید که چطوری سوالات تخصصی رشته حسابداری در فراگیر هشتم رو بدست بیاریم؟

پاسخ دهید
جهت عضویت در صفحه اینستاگرام ایران استخدام اینجا کلیک نمایید

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...

ابتدای صفحه
مختصری درباره ایران استخدام

سایت ایران استخدام در تاریخ 1391/1/10 راه اندازی شد و با تلاش گروهی و روزانه مدیران و نویسندگان خود در جهت تبدیل شدن به مرجع بروز آگهی های استخدامی گام برداشت. سعی همیشگی همکاران ما ارائه مطلوب و با کیفیت آگهی های استخدامی خدمت بازدیدکنندگان محترم این سایت بوده است. ایران استخدام به صورت مستقل و خصوصی اداره می شود و وابسته به هیچ نهاد و یا سازمان دولتی نمی باشد، این سایت تنها منتشر کننده ی آگهی های استخدامی بوده و بنابراین لازم است که بازدید کنندگان محترم سایت خود نسبت به صحت و سقم اخبار منتشر شده در آن هوشیار باشند.

نماد اعتماد الکترونیکی