• بروزرسانی ۱۴۰۱/۰۵/۱۲
  • 1k نظر «نمایش»

دانلود رایگان سوالات استخدامی آموزش و پرورش

دانلود رایگان سوالات استخدامی آموزش و پرورش

  • بروزرسانی:
اطلاعات بیشتر

دانلود رایگان سوالات عمومی و تخصصی استخدام آموزش و پرورش


فهرست مطالب مهم

جهت مشاهده مطالب روی لینک های زیر کلیک کنید


دانلود رایگان سوالات آزمون آموزش و پرورش - 1400

 

آزمون فراگیر نهم - سال برگزاری آزمون: 1400
    سوالات عمومی    
دانلود رایگان نمونه سوالات عمومی آزمون استخدام آموزش و پرورش (گروه ششم - روز پنجشنبه) PDF  ZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات عمومی آزمون استخدام آموزش و پرورش (گروه پنجم - روز جمعه) PDF ZIP
    سوالات تخصصی    
دانلود رایگان سوالات تخصصی دبیر ادبیات فارسی  PDF  ZIP
دانلود رایگان سوالات تخصصی دبیر زبان انگلیسی PDF  ZIP
دانلود رایگان سوالات تخصصی دبیر حرفه و فن PDF  ZIP
دانلود رایگان سوالات تخصصی دبیر علوم اجتماعی PDF  ZIP
دانلود رایگان سوالات تخصصی دبیر معارف اسلامی  PDF  ZIP
دانلود رایگان سوالات تخصصی آموزگار ابتدایی PDF  ZIP
دانلود رایگان سوالات تخصصی دبیر جغرافیا PDF  ZIP
دانلود رایگان سوالات تخصصی دبیر ریاضی PDF  ZIP
دانلود رایگان سوالات تخصصی دبیر علوم تجربی PDF  ZIP
دانلود رایگان سوالات تخصصی دبیر تربیت بدنی PDF  ZIP
دانلود رایگان سوالات تخصصی مربی امور تربیتی مدارس PDF ZIP
دانلود رایگان سوالات تخصصی دبیر علوم زیستی و بهداشتی PDF  ZIP
دانلود رایگان سوالات تخصصی هنرآموز نقشه کشی عمومی (معماری) PFD  ZIP
دانلود رایگان سوالات تخصصی هنرآموز کامپیوتر دفترچه 522E PDF  ZIP
دانلود رایگان سوالات تخصصی هنرآموز کامپیوتر دفترچه 825A PDF  ZIP
دانلود رایگان سوالات تخصصی مشاور واحد آموزشی  PDF  ZIP
    پاسخنامه سوالات عمومی و تخصصی    
سوالات و پاسخنامه ارسالی کاربران از آزمون استخدام آموزش و پرورش سال 1400  مشاهده ـــــ
         

 

دانلود رایگان سوالات آزمون آموزش و پرورش - 99

 

آزمون فراگیر هشتم- سال برگزاری آزمون: 1399
 
 
سوالات عمومی    
دانلود رایگان نمونه سوالات عمومی آزمون فراگیر هشتم (گروه ششم - روز پنجشنبه) PDF  ZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات عمومی آزمون فراگیر هشتم (گروه پنجم - صبح جمعه) PDF ZIP
    سوالات تخصصی     
دانلود رایگان سوالات تخصصی دبیر زیست شناسی PDF ZIP
دانلود رایگان سوالات تخصصی دبیر ادبیات فارسی PDF ZIP
دانلود رایگان سوالات تخصصی دبیر زبان انگلیسی PDF ZIP
دانلود رایگان سوالات تخصصی دبیر علوم اجتماعی PDF ZIP
دانلود رایگان سوالات تخصصی دبیر تربیت بدنی PDF ZIP
دانلود رایگان سوالات تخصصی دبیر ریاضی  PDF ZIP
دانلود رایگان سوالات تخصصی مربی امور تربیتی  PDF ZIP
دانلود رایگان سوالات تخصصی هنرآموز حسابداری  PDF ZIP
دانلود رایگان سوالات تخصصی آموزگار ابتدایی PDF ZIP
دانلود رایگان سوالات تخصصی مشاور واحد آموزشی PDF ZIP
    پاسخنامه سوالات عمومی و تخصصی     
پاسخنامه احتمالی سوالات ریاضی عمومی (روز جمعه) PDF ZIP
پاسخنامه احتمالی سوالات ریاضی عمومی (روز پنجشنبه) PDF ZIP
پاسخنامه احتمالی سوالات ریاضی عمومی (گروه دوم) PDF ZIP
پاسخنامه احتمالی سوالات اطلاعات عمومی(روز جمعه) PDF ZIP
پاسخنامه احتمالی سوالات ادبیات فارسی (روز پنجشنبه) PDF ZIP
پاسخنامه احتمالی سوالات زبان انگلیسی عمومی (روز جمعه) PDF ZIP
پاسخنامه احتمالی سوالات ادبیات فارسی (روز جمعه) PDF ZIP
پاسخنامه احتمالی سوالات درس سنجش PDF ZIP
پاسخنامه احتمالی سوالات درس رشد PDF ZIP
پاسخنامه احتمالی سوالات فنون تدریس PDF ZIP
پاسخنامه احتمالی سوالات روانشناسی تربیتی PDF ZIP
پاسخنامه احتمالی سوالات روانشناسی پرورشی PDF ZIP
پاسخنامه احتمالی سوالات فلسفه PDF ZIP
سوالات و پاسخنامه ارسالی کاربران از آزمون استخدام آموزش و پرورش سال 99 مشاهده ـــــ
         

 

دانلود رایگان سوالات آزمون آموزش و پرورش - 98

 

آزمون فراگیر هفتم- سال برگزاری آزمون: 1398
    سوالات عمومی    
دانلود رایگان نمونه سوالات عمومی آزمون فراگیر هفتم (گروه دوم - نوبت صبح) PDF ZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات عمومی آزمون فراگیر هفتم (نقل از کاربران) PDF ZIP
    سوالات تخصصی     
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی هنرآموز نقشه کشی عمومی (معماری) PDF ZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی دبیری زیست شناسی PDF ZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی دبیری زبان و ادبیات فارسی PDF ZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی دبیر ریاضی PDF ZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی دبیر فیزیک PDF ZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی دبیر عربی PDF ZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی دبیر جغرافیا  PDF ZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی مربی امور تربیتی PDF ZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی دبیر علوم اجتماعی PDF ZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی هنرآموز کامپیوتر PDF ZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی آموزگار ابتدایی (ابتدایی) PDF ZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی دبیر تربیت بدنی PDF ZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی هنرآموز کامپیوتر (نقل از کاربران) PDF ZIP
    پاسخنامه سوالات عمومی و تخصصی    
پاسخنامه احتمالی نمونه سوالات عمومی زبان و ادبیات فارسی PDF ZIP
پاسخنامه احتمالی نمونه سوالات تخصصی آموزگار ابتدایی (ابتدایی)  PDF ZIP
پاسخنامه احتمالی نمونه سوالات ریاضی عمومی دبیر ریاضی   PDF ZIP
پاسخنامه احتمالی سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال 98 (ارسالی کاربران) مشاهده ــــ
         

 

دانلود رایگان سوالات آزمون آموزش و پرورش - 97

 

آزمون فراگیر پنجم- سال برگزاری آزمون: 1397
    سوالات عمومی    
دانلود رایگان نمونه سوالات عمومی (مشترک با آزمون فراگیر پنجم) PDF ZIP
    سوالات تخصصی     
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی هنرآموز حسابداری PDF ZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی هنرآموز کامپیوتر PDF ZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی هنرآموز الکتروتکنیک PDF ZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی آموزگار ابتدایی PDF ZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی دبیر ریاضی PDF ZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی دبیر معارف PDF ZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی دبیر تربیت بدنی PDF ZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی دبیر علوم تجربی PDF ZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات فیزیک دبیر علوم تجربی PDF ZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی دبیر عربی PDF ZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی کارشناس شبکه PDF ZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی کارشناس فنی عمران PDF ZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی کارشناس راه و ساختمان PDF ZIP
    پاسخنامه سوالات عمومی    
دانلود پاسخنامه احتمالی درس ادبیات فارسی(خوشه 5)  PDF ZIP 
دانلود پاسخنامه احتمالی درس ریاضی و آمار (خوشه 5) PDF ZIP
دانلود پاسخنامه احتمالی درس زبان انگلیسی(خوشه 5) PDF ZIP
دانلود پاسخنامه احتمالی درس کامپیوتر (خوشه 5) PDF ZIP
دانلود پاسخنامه احتمالی درس معارف اسلامی(خوشه 5) PDF ZIP
دانلود پاسخنامه احتمالی درس اطلاعات عمومی(خوشه 5) PDF ZIP
دانلود پاسخنامه احتمالی درس هوش و استعداد تحصیلی(خوشه 5) PDF ZIP
    پاسخنامه سوالات تخصصی    
دانلود پاسخنامه احتمالی سوالات تخصصی دبیر تربیت بدنی PDF ZIP
دانلود پاسخنامه احتمالی سوالات تخصصی آموزگار ابتدایی PDF ZIP
پاسخنامه احتمالی سوالات آزمون استخدام آموزش و پرورش سال 97 (ارسالی کاربران) مشاهده ــــ
         

 

دانلود رایگان سوالات آزمون آموزش و پرورش - 96

 

آزمون فراگیر چهارم- سال برگزاری آزمون: 1396
    سوالات عمومی    
دانلود رایگان نمونه سوالات عمومی (مشترک با آزمون فراگیر چهارم) PDF ZIP
    سوالات تخصصی     
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی تربیت بدنی PDF ZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی هنرآموز کامپیوتر PDF ZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی آموزگار ابتدایی PDF ZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات فیزیک دبیر علوم تجربی PDF ZIP
    پاسخنامه سوالات تخصصی     
دانلود رایگان پاسخنامه احتمالی سوالات تخصصی دبیر تربیت بدنی در سال 96 PDF ZIP
         

 

دانلود رایگان سوالات آزمون آموزش و پرورش - 95

 

آزمون فراگیر سوم- سال برگزاری آزمون: 1395
    سوالات عمومی    
دانلود رایگان نمونه سوالات عمومی - گروه چهارم PDF ZIP
    سوالات تخصصی     
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی هنرآموز حسابداری PDF ZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی تربیت بدنی  PDF ZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی دبیری جغرافیا PDF ZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی آموزگار ابتدایی PDF ZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی هنرآموز تاسیسات PDF ZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی دبیر زبان و ادبیات فارسی PDF ZIP
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی استادکار کامپیوتر PDF ZIP
     پاسخنامه سوالات    
دانلود پاسخ نامه احتمالی درس ادبیات فارسی PDF ZIP
دانلود پاسخنامه احتمالی درس ریاضی و آمار PDF ZIP
دانلود پاسخنامه احتمالی درس زبان انگلیسی PDF ZIP
دانلود پاسخنامه احتمالی درس کامپیوتر PDF ZIP
دانلود پاسخنامه احتمالی درس معارف اسلامی PDF ZIP
دانلود پاسخنامه احتمالی درس هوش و استعداد تحصیلی PDF ZIP
دانلود پاسخنامه احتمالی درس هنرآموز تاسیسات PDF ZIP
         

 

دانلود رایگان سوالات آزمون آموزش و پرورش - 94

 

آزمون فراگیر اول- سال برگزاری آزمون: خرداد 94
    سوالات عمومی    
دانلود رایگان سوالات عمومی آزمون استخدامی فراگیر اول PDF  ZIP
         

 

خرید بسته سوالات آزمون استخدام آموزش و پرورش 

 
 

نمونه سوالات عمومی و تخصصی آموزش و پرورش
   سوالات عمومی و تخصصی  
نمونه سوالات عمومی و تخصصی استخدامی آموزش و پرورش مشاهده
بسته ویژه تمام سوالات استخدامی آموزش و پرورش (با پاسخنامه تستی و تشریحی مشاهده
       

 

 

سوالات متداول

این صفحه شامل اصل دفترچه سوالات عمومی آزمون های استخدام آموزش و پرورش و همچنین سوالات تخصصی آزمون برحسب رشته های شغلی در طی سالهای گذشته می باشد.

سوالات رایگان این صفحه مربوط به سوالات طبقه بندی شده آزمون استخدام آموزش و پرورش طی سالهای 94، 95، 96، 97 و 98 می باشد.

سوالات رایگان آزمون های استخدامی آموزش و پرورش شامل هفت درس عمومی زبان و ادبیات فارسی، معارف اسلامی، زبان انگلیسی، ریاضی و آمار، هوش و استعداد تحصیلی، کامپیوتر (مهارت های هفتگانه)، اطلاعات عمومی و سیاسی و تاریخی و همچنین سوالات اختصاصی برحسب رشته های تحصیلی و شغلی می باشد.

شامل سوالات تخصصی رشته های دبیر ریاضی، دبیر فیزیک، دبیر عربی، دبیری جغرافیا، دبیر معارف، دبیر زبان و ادبیات فارسی، دبیر علوم اجتماعی، دبیر علوم تجربی، دبیر تربیت بدنی، هنرآموز کامپیوتر، آموزگار ابتدایی، هنرآموز حسابداری، هنرآموز الکتروتکنیک، هنرآموز تاسیسات، استادکار کامپیوتر و غیره می باشد.

دسته‌بندی آگهی‌های استخدام

اگر دیدگاهی درباره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خود را در سایت درج کنید.

🙂
  • امکان تأیید نظرات سیاسی وجود ندارد.
  • امکان تایید نظراتی که حاوی اخبار غیر قابل تأیید از طریق خبرگزاری های معتبر می باشند، وجود ندارد.
  • امکان تأیید نظراتی که حاوی اطلاعات تماس شخصی افراد و یا ID شبکه های مجازی ارتباطی می باشند وجود ندارد.
  • امکان تأیید نظرات کاربرانی که به هر طریقی قصد مأیوس کردن سایرین را دارند وجود ندارد.
  • هرگونه تحریک، تحقیر و کنایه به سایر افراد (مسئول و غیر مسئول) غیر مجاز می باشد.
  • امکان هماهنگی برای هرگونه ملاقات حضوری چه به صورت دسته جمعی و چه فردی توسط کاربران سایت وجود ندارد.

https://iranestekhdam.ir/?p=784257
ابتدای صفحه
مختصری درباره ایران استخدام

سایت ایران استخدام در تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱۰ راه اندازی شد و با تلاش گروهی و روزانه مدیران و نویسندگان خود در جهت تبدیل شدن به مرجع بروز آگهی های استخدامی گام برداشت. سعی همیشگی همکاران ما ارائه مطلوب و با کیفیت آگهی های استخدامی خدمت بازدیدکنندگان محترم این سایت بوده است. ایران استخدام به صورت مستقل و خصوصی اداره می شود و وابسته به هیچ نهاد و یا سازمان دولتی نمی باشد، این سایت تنها منتشر کننده ی آگهی های استخدامی بوده و بنابراین لازم است که بازدید کنندگان محترم سایت خود نسبت به صحت و سقم اخبار منتشر شده در آن هوشیار باشند.

نماد اعتماد الکترونیکی
ای نماد logo-samandehi